Kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại c ty cổ phần may bình minh

176 141 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 22:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG o0o KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH Ngành : KẾ TỐN Chuyên ngành : KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn : TH.S NGÔ THỊ MỸ THÚY Sinh viên thực MSSV: 0954030271 : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Lớp: 09DKKT3 TP Hồ Chí Minh, Năm 2013 BM05/QT04/ĐT Khoa: ………………………… PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Phiếu dán trang báo cáo ĐA/KLTN) Họ tên sinh viên/ nhóm sinh viên giao đề tài (sĩ số nhóm……): (1) MSSV: ………………… Lớp: (2) MSSV: ………………… Lớp: (3) MSSV: ………………… Lớp: Ngành : Chuyên ngành : Tên đề tài : Các liệu ban đầu : Các yêu cầu chủ yếu : Kết tối thiểu phải có: 1) 2) 3) 4) Ngày giao đề tài: ……./…… /……… Ngày nộp báo cáo: ……./…… /……… Chủ nhiệm ngành (Ký ghi rõ họ tên) TP HCM, ngày … tháng … năm ……… Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn phụ (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu khóa luận tốt nghiệp thực Cơng ty Cổ Phần May Bình Minh, khơng chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Phương Linh LỜI CÁM ƠN Trong suốt thời gian học tập mái trường Kỹ Thuật Cơng Nghệ TPHCM, thầy hết lòng truyền đạt kiến thức chuyên ngành bổ ích cho sinh viên để chuẩn bị hành trang để trường thực tế làm việc, đặc biệt giảng viên Thạc sĩ Ngơ Thị Mỹ Thúy tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến tồn thể cơng ty Cổ Phần May Bình Minh đặc biệt Nhung kế tốn trưởng chị phong kế toán tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành luận văn tốt nghiệp Kính chúc Quý thầy cô trường Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM tồn thể anh chị cơng ty Cổ Phần May Bình Minh mạnh khỏe thành cơng cơng việc sống Kính chúc Quý công ty gặt hái nhiều thắng lợi có nhiều bước tiến kinh doanh Em xin chân thành cám ơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Sinh viên thực Nguyễn Thị Phương Linh năm 2013 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGƠ THỊ MỸ THÚY MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh5 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ nhiệm vụ kế toán 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Nhiệm vụ kế toán 1.1.2 Khái niệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.3 Ý nghĩa việc xác định kết kinh doanh 1.2 Kế toán doanh thu 1.2.1 1.2.2 Khái niệm, đặc điểm nguyên tắc xác định doanh thu 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Đặc điểm 1.2.1.3 Nguyên tắc xác định doanh thu Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.2.2.1 Khái niệm 1.2.2.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.2.2.3 Chứng từ hạch toán 1.2.2.4 Tài khoản sử dụng 10 1.2.2.5 Phương pháp hạch toán 12 LỚP: 09DKKT3 i NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP 1.2.3 1.2.4 1.2.5 GVHD: TH.S NGƠ THỊ MỸ THÚY Kế toán khoản làm giảm doanh thu 13 1.2.3.1 Kế toán chiết khấu thương mại 13 1.2.3.2 Kế toán hàng bán bị trả lại 14 1.2.3.3 Kế toán giảm giá hàng bán 15 1.2.3.4 Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thuế TTĐB, thuế XK 16 Kế tốn doanh thu tài 19 1.2.4.1 Khái niệm doanh thu tài 19 1.2.4.2 Chứng từ hạch toán 20 1.2.4.3 Tài khoản sử dụng 20 1.2.4.4 Trình tự hạch tốn 21 Kế toán thu nhập khác 22 1.2.5.1 Khái niệm thu nhập khác 22 1.2.5.2 Chứng từ hạch toán 22 1.2.5.3 Tài khoản sử dụng 22 1.2.5.4 Trình tự hạch toán 23 1.3 Kế tốn chi phí 24 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán 25 1.3.1.1 Khái niệm giá vốn hàng bán 25 1.3.1.2 Chứng từ hạch toán 25 1.3.1.3 Tài khoản sử dụng 25 1.3.1.4 Trình tự hạch tốn 26 Kế tốn chi phí tài 27 1.3.2.1 Khái niệm chi phí tài 27 1.3.2.2 Chứng từ hạch toán 28 1.3.2.3 Tài khoản sử dụng 28 1.3.2.4 Trình tự hạch tốn 29 Kế toán chi phí bán hàng 30 LỚP: 09DKKT3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1.3.4 1.3.5 1.3.6 GVHD: TH.S NGÔ THỊ MỸ THÚY 1.3.3.1 Khái niệm 30 1.3.3.2 Chứng từ hạch toán 30 1.3.3.3 Tài khoản sử dụng 30 1.3.3.4 Trình tự hạch tốn 31 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 31 1.3.4.1 Khái niệm 31 1.3.4.2 Chứng từ hạch toán 32 1.3.4.3 Tài khoản sử dụng 32 1.3.4.4 Trình tự hạch tốn 33 Kế tốn chi phí khác 34 1.3.5.1 Khái niệm 34 1.3.5.2 Chứng từ hạch toán 35 1.3.5.3 Tài khoản sử dụng 35 1.3.5.4 Trình tự hạch tốn 35 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 36 1.3.6.1 Khái niệm 36 1.3.6.2 Chứng từ hạch toán 37 1.3.6.3 Tài khoản sử dụng 37 1.3.6.4 Trình tự hạch toán 38 1.4 Kế toán xác định kết kinh doanh 38 1.4.1 Khái niệm 39 1.4.2 Chứng từ hạch toán 39 1.4.3 Tài khoản sử dụng 39 1.4.4 Trình tự hạch toán 39 CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CP MAY BÌNH MINH 41 2.1 Giới thiệu khái qt cơng ty CP May Bình Minh 41 LỚP: 09DKKT3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2.1.1 GVHD: TH.S NGƠ THỊ MỸ THÚY Q trình hình thành phát triển 41 2.1.1.1 Sơ lược công ty 41 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát triển 41 2.1.2 Chức hoạt động 44 2.1.3 Phương hướng phát triển 44 2.1.4 Cơ cấu tổ chức công ty 44 2.1.5 Cơ cấu tổ chức phòng kế toán 46 2.1.5.1 Sơ đồ cấu tổ chức phòng kế toán 46 2.1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ phần hành 47 2.1.5.3 Tổ chức hệ thống thông tin kế tốn cơng ty 49 2.2 Thực trạng kế tốn doanh thu – chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần may Bình Minh 51 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Kế toán doanh thu 51 2.2.1.1 Khái niệm doanh thu, thu nhập 51 2.2.1.2 Đặc điểm doanh thu, thu nhập 51 2.2.1.3 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 52 2.2.1.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 70 2.2.1.5 Kế tốn doanh thu tài 71 2.2.1.6 Kế toán thu nhập khác 75 Kế tốn chi phí 78 2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 78 2.2.2.2 Kế tốn chi phí tài 83 2.2.2.3 Kế tốn chi phí bán hàng 86 2.2.2.4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 90 2.2.2.5 Kế tốn chi phí khác 94 2.2.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 97 Kế toán xác định kết kinh doanh 99 LỚP: 09DKKT3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGÔ THỊ MỸ THÚY 2.2.3.1 Khái niệm 99 2.2.3.2 Tài khoản sử dụng 100 2.2.3.3 Trình tự hạch tốn 100 2.2.3.4 Nghiệp vụ minh họa 100 2.2.3.5 Sổ sách kế toán 102 2.2.3.6 Trình bày thơng tin báo cáo tài 104 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 108 3.1 Nhận xét 108 3.1.1 3.1.2 3.1.2 Cơng tác tổ chức máy kế tốn 108 3.1.1.1 Ưu điểm 108 3.1.1.2 Nhược điểm 108 Công tác kế toán doanh thu 108 3.1.1.1 Ưu điểm 109 3.1.1.2 Nhược điểm 110 Cơng tác kế tốn chi phí 111 3.1.2.1 Ưu điểm 111 3.1.2.2 Nhược điểm 111 3.2 Kiến nghị 112 3.2.1 Công tác tổ chức máy kế toán 112 3.2.2 Công tác kế toán doanh thu 113 3.2.3 Cơng tác kế tốn chi phí 114 3.2.4 Một số kiến nghị thêm 115 KẾT LUẬN 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 PHỤ LỤC 120 LỚP: 09DKKT3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH  Bộ phận KCS tiến hành tốt công việc theo dõi kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệp vụ giảm trừ doanh thu giảm giá hàng bán cơng khơng có, góp phần tăng doanh thu cơng ty  Cơng ty khơng hạch tốn khoản chiết khấu thương mại hàng bán vào TK 521 có phát sinh mà cấn trừ HĐGT làm giảm tải cơng việc cho kế tốn  Bất trường hợp xuất tặng, biếu cho đối tượng TGĐ PTGĐ phê duyệt đảm bảo việc xuất thành phẩm đối tượng Căn vào định phê duyệt, kế toán thành phẩm tiêu thụ lập phiếu xuất thành phẩm, phiếu xuất kho ghi rõ đối tượng sử dụng  Hàng gia cơng hồn thành xuất giao khách hàng kế toán lập HĐXK HĐGT đầy đủ Khách hàng nhân viên phụ trách tiến hành kiểm tra, đối chiếu trước giao hàng đảm bảo số lượng chất lượng tất đơn hàng  Quá trình tiêu thụ thành phẩm, kế toán phản ánh chi tiết với đầy đủ loại chứng từ như: HĐXK, HĐ GTGT 10%, phiếu thu, giấy báo có,… từ đem lại lợi thuận lợi cho việc kiểm tra theo dõi tình hình tiêu thụ thành phẩm cơng ty Kế tốn ghi trình tự phát sinh thời điểm, ghi nhận doanh thu theo trình tự định quy định cơng ty 3.1.2.2 Nhược điểm  Việc khơng hạch tốn riêng khoản chiết khấu thương mại vào TK 521 khơng nhìn giảm sút doanh thu chiết khấu thương mại, hay sức mua thị trường giảm  Thành phẩm xuất kho biếu, tặng cơng ty có trường hợp: Tặng phòng ban cơng ty, kế tốn lập phiếu xuất kho theo lệnh TGĐ P.TGĐ, phiếu xuất kho kế toán thành phẩm tiêu thụ ghi tăng chi phí bán hàng: Nợ TK 641: (Giá vốn) Có TK 155: Thành phẩm Đồng thời, kế toán thành phẩm tiêu thụ ghi lợi nhuận âm với giá vốn bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn Kế tốn khơng ghi nhận doanh thu nội Xuất thành phẩm biếu, tặng khách hàng , kế toán vào phiếu xuất kho ký duyệt TGĐ P.TGĐ, kế toán thành phẩm tiêu thụ hạch tốn: Nợ TK 642: (Giá vốn) Có TK 155: Thành phẩm Đồng thời, kế toán thành phẩm tiêu thụ ghi lợi nhuận âm với giá vốn bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn Kế toán không ghi nhận doanh thu nội 3.1.3 Công tác kế tốn chi phí 3.1.3.1 Ưu điểm  Các khoản chi phí phát sinh kế tốn ghi nhận phản ánh kịp thời, xác, chứng từ thu chi, phiếu xuất kho có phê duyệt ban lãnh đạo  Kế toán áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho phù hợp Cty có nhiều mặt hàng khác nên cần thiết phải theo dõi chặt chẽ số lượng tình hình tiêu thụ Tạo dàn trãi thống xuyên suốt kỳ kế toán  Giá vốn hàng bán xác định theo phương pháp bình qn gia quyền cuối kỳ, giúp cho cơng việc kế toán đơn giản gọn nhẹ Kế toán giá thành cần tính tốn giá thành đơn hàng, tổng hợp giá thành thành phẩm tồn đầu kỳ nhập kỳ phần mềm tự cập nhật tính tốn cho đơn giá xuất kho bình quân đơn hàng 3.1.3.2  Nhược điểm Giá vốn hàng bán tính theo phương pháp bình qn gia quyền cuối kỳ: cơng tác kế tốn dồn đến cuối kỳ làm ảnh hưởng đến tiến độ phần hành khác chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời thơng tin kế tốn thời điểm phát sinh nghiệp vụ  Nếu kỳ có hợp đồng gia công, công ty thu tiền gia công theo hợp đồng gia công ký, việc xác định xác giá vốn để biết lời lỗ đến cuối kỳ kế tốn biết từ phần mềm CADS  Đối với hàng sản xuất tiêu thụ, phòng kinh doanh tiến hành tính tốn đưa giá mang tính tương đối cho kế toán thành phẩm tiêu thụ giá mang tính chất ước lượng  Các khoản chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp công ty phát sinh nhiều phức tạp kế toán không ghi theo hệ thống tài khoản cấp mà quản lý chung tài khoản cấp “641” “642”  Chi phí khác (TK 811) có số nghiệp vụ không hợp lý, cụ thể công tác hạch toán chi trả thù lao HĐQT & BKS người không tham gia trực tiếp vào công việc quản lý cơng ty trích nộp phạt lĩnh vực thuế làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời giảm số thuế TNDN phải nộp kỳ Cụ thể, kế toán hạch toán sau:  Trả lương cho HĐQT & BKS không tham gia trực tiếp điều hành công ty: Kế tốn hạch tốn: Nợ TK 811: Chi phí khác Có TK 33882: Phải trả khác  Trích nộp phạt vi phạm thuế: Kế toán hạch toán: Nợ TK 811: Có TK 1111,1121,… 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Cơng tác tổ chức máy kế tốn  Vì phần mềm xảy số cố nên đề nghị cơng ty đầu tư kinh phí nâng cấp phần mềm, cài đặt lại font chữ  Để tránh tình trạng dồn đẩy công việc vào cuối quý, tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu, kế toán nên thực bút tốn khóa sổ vào cuối tháng 3.2.2 Cơng tác kế tốn doanh thu  Cơng ty nên sử dụng TK 521 “Chiết khấu thương mại” phát sinh khoản chiết khấu thương mại, kế toán hạch toán: Nợ TK 521: (chi tiết theo mặt hàng) Nợ TK 33311: Có TK 131: (Chi tiết khách hàng)  Các trường hợp xuất thành phẩm biếu, tặng:  Trường hợp xuất biếu tặng phòng ban ghi sau:  Ghi tăng giá vốn hàng bán: Nợ TK 632: Có TK 155:  Ghi doanh thu nội bộ, đồng thời ghi tăng chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 642: Có TK 512: Có TK 33311:  Trường hợp xuất biếu tặng khách hàng ghi sau:  Ghi tăng giá vốn hàng bán: Nợ TK 632: Có TK 155:  Ghi tăng doanh thu, đồng thời tăng chi phí bán hàng: Nợ TK 641: Có TK 512: Có TK 33311 3.2.3 Cơng tác kế tốn chi phí  Cơng ty nên mở thêm tài khoản cấp TK 641 “Chi phí bán hàng”, TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” để dễ dàng theo dõi, nhập số liệu phân loại chi phí phát sinh, sau: Về TK 641 “Chi phí bán hàng” + TK 6411: Chi phí nhân viên + TK 6412: Chi phí vật liệu bao bì + TK 6413: Chi phí dụng cụ đồ dùng + TK 6414: Chi phí khấu hao tài sản cố định + TK 6415: Chi phí bảo hành + TK 6417: Chi phí dịch vụ mua ngồi + TK 6418: Chi phí khác tiền Về TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” + TK 6421: Chi phí nhân viên quản lý + TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý + TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng + TK 6424: Chi phí khấu hao tài sản cố định + TK 6425: Thuế, phí lệ phí + TK 6426: Chi phí dự phòng + TK 6417: Chi phí dịch vụ mua ngồi + TK 6418: Chi phí khác tiền  Đề nghị khoản trả lương cho HĐQT người không tham gia trực tiếp điều hành cơng ty trích nộp phạt vi phạm thuế cơng ty nên trích lợi nhuận sau thuế Cụ thể sau:  Trả lương cho HĐQT người không tham gia trực tiếp điều hành cơng ty: Kế tốn hạch tốn:  Phải trả lương: Nợ TK 4212: Lợi nhuận sau thuế Có TK 3388: Phải trả khác  Thanh toán tiền lương: Nợ TK 3388: Phải trả khác Có TK 1111,1121,…  Trích nộp phạt vi phạm thuế: Kế toán hạch toán:  Phạt vi phạm thuế: Kế toán hạch toán: Nợ TK 4212: Lợi nhuận sau thuế Có TK 338 (hoặc TK 3338):  Chi tiền nộp phạt: Kế toán hạch toán: Nợ TK 338 (hoặc TK 3338): Có TK 1111, 1121,… 3.2.4 Một số kiến nghị thêm Khi xuất kho hàng gia công cho khách hàng , Công ty không sử dụng phiếu xuất kho mà sử dụng trực tiếp hóa đơn GTGT để xuất kho ghi thẻ kho Sau ghi thẻ kho xong thủ kho chuyển hóa đơn lên phòng kế tốn kho khơng có chứng từ lưu để phản ánh tình hình xuất kho thành phẩm Đề nghị: Trường hợp xuất hàng gia công, Công ty nên sử dụng phiếu xuất kho Phiếu xuất kho nên lập thành liên: + Liên 1: Lưu phòng kinh doanh + Liên 2: Lưu kho + Liên 3: Chuyển cho phòng kế tốn kèm theo Hóa đơn GTGT Để khuyến khích khách hàng tốn tiền hàng sớm, góp phần đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động cơng ty nên áp dụng “Chiết khấu toán” cho khách hàng tốn tiền gia cơng trước hạn Khoản chiết khấu hạch tốn vào chi phí tài doanh nghiệp cụ thể: Nợ TK 635: Có TK 1111,1121… Chức chủ yếu Công ty gia công nên lượng hàng tồn kho vật tư mua vào không nhỏ Mà giá mặt hàng luôn biến động Cơng ty cần lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho giúp cho trình lập báo cáo tài vào cuối kỳ hạch tốn phản ánh trung thực hợp lý 632 159 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (1) Hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (2) Khi trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần tuân thủ theo thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Bộ Tài Chính Lượng vật tư hàng Mức dự phòng giảm giá vật tư = hàng hóa hóa thực tế tồn kho thời điểm lập báo cáo tài Giá gốc x hàng tồn Giá trị có - thể thực kho theo hàng sổ kế toán tồn kho Cách hạch tốn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho:  TK sử dụng: TK 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  Hạch tốn: (1) Cuối niên độ kế tốn, lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lần đầu tiên, ghi: Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (2) Cuối niên độ kế tốn tiếp theo:  Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế tốn lớn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết số chênh lệch lớn hơn, ghi: Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho) Có TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế tốn nhỏ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối kỳ kế tốn trước chưa sử dụng hết số chênh lệch nhỏ hơn, ghi: Nợ TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Có TK 632: Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho) KẾT LUẬN Mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận Vì việc tính tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh điều quan trọng Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp tự tìm cách cải tiến để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Việc tập trung phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển công ty xem vấn đề quan trọng cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp tới tồn phát triển công ty thị trường Bài luận văn gồm ba chương Chương nêu sở lý luận kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Chương vào thực trạng công ty xác định kết kinh doanh, phân tích kết hoạt động kinh doanh năm 2012 cơng ty cổ phần may Bình Minh Chương nhận xét số kiến nghị Qua trình phân tích em tiếp cận phần với thực tế cơng tác kế tốn đặc biệt kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Em xinh mạnh dạn trình bày ý kiến thấy thiếu sót để cơng ty có biện pháp khắc phục, thấy ưu điểm cần phát huy để có hướng đầu tư phát triển từ tăng tích lũy vốn, tăng tiềm lực kinh tế, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân viên nâng cao uy tín công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO  Ths Trịnh Ngọc Anh (2012) Kế tốn tài Nhà xuất Thanh Niên  PGS.TS Võ Văn Nhị (Chủ biên), TS Trần Anh Hoa, TS Nguyễn Ngọc Dung, TS Nguyễn Xn Hưng, 2006 Kế tốn tài Nhà xuất tài chính, Hà Nội  Bộ Tài Chính (Vụ Chế Độ Kế Toán Kiểm toán), 2006 Hệ thống tài khoản kế toán: Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Quyển 1: Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán (ban hành theo Quyết định số 15/2006 – QĐ/BTC ngày 20/03/2006) Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội, 500 trang  Các tài liệu gốc Cơng ty cổ phần may Bình Minh  website:www.danketoan.com  website:www.ketoantruong.com  website:tailieu.vn  website: www.mof.gov.vn  website: www.gdt.gov.vn  Một số báo cáo thực tập anh chị khóa trước PHỤ LỤC Phụ lục : Hóa đơn xuất 0000893 Phụ lục : Hóa đơn xuất 0001003 Phụ lục : Hợp đồng gia công số 14/BM – SP/12 Phụ lục : Hóa đơn xuất 0001018 Phụ lục : Hợp đồng gia công số 119/BM – ITO/12 Phụ lục : Hóa đơn xuất 0001026 Phụ lục : Hóa đơn GTGT 0000513 Phụ lục : Hợp đồng gia công số 1/2012 MH-BM Phụ lục : Hóa đơn GTGT 000640 Phụ lục 10 : Hóa đơn GTGT 000671 Phụ lục 11 : Hóa đơn GTGT 0000639 Phụ lục 12 : Phiếu thu số 0030/09 Phụ lục 13 : Phiếu thu số 00032/10 Phụ lục 14 : Giấy báo chi tiết tiền lãi 12/09/2012 Phụ lục 15 : Giấy báo chi tiết tiền lãi 25/10/2012 Phụ lục 16 : Giấy báo chi tiết tiền lãi 25/12/2012 Phụ lục 17 : Giấy báo chi tiết tiền lãi 31/12/2012 Phụ lục 18 : Hóa đơn lý tài sản số 0000477 Phụ lục 19 : Giấy báo có ngân hàng, tốn lãi vay ngày 26/09/2012 Phụ lục 20 : Giấy báo có ngân hàng, toán lãi vay ngày 25/12/2012 Phụ lục 21 : Phiếu chi 0017/02 Phụ lục 22 : Phiếu chi 0123/02 Phụ lục 23 : Phiếu chi 0025/05 Phụ lục 24 : Phiếu chi 0009/08 Phụ lục 25 : Phiếu chi 0057/08 Phụ lục 26 : Phiếu xuất kho tặng áo theo lệnh tổng giám đốc số PXQ10044 Phụ lục 27: : Phiếu chi 0006/08 Phụ lục 28 : Phiếu chi 0041/08 Phụ lục 29 : Phiếu chi 0021/09 Phụ lục 30 : Phiếu chi 0050/01 Phụ lục 31 : Nghị số 01/NQ-CP 03/01/201 Chính phủ “Về số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường” Phụ lục 32 : Hợp đồng gia công 10-2012/BM-MHAI Phụ lục 33 : Doanh thu nội năm 2012 Phụ lục 34 : Báo cáo kết kinh doanh năm 2012 Phụ lục 35 : Bảng lương khối gián tiếp phòng kinh doanh ... máy kế toán, đ c điểm kế toán doanh thu, chi phí x c định kết kinh doanh c ng ty Mơ tả phương th c hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí x c định kết kinh doanh c ng ty Tìm hiểu chế độ kế toán chuẩn... sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí x c định kết kinh doanh Chương 2: Th c trạng kế toán doanh thu, chi phí x c định kết kinh doanh c ng ty c phần may Bình Minh Chương 3: Nhận xét, kiến nghị... x c định kết kinh doanh c ng ty c phẩn may Bình Minh  Phương pháp nghiên c u: Hạch toán kế toán khoa h c kinh t , đối tượng nghiên c u c thể kế toán doanh thu – chi phí x c định kết kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại c ty cổ phần may bình minh , Kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại c ty cổ phần may bình minh

Từ khóa liên quan