QUYẾT ĐỊNH xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật Ông (bà)…………

1 1,182 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 14:35

Căn cứ quyết định số ………….ngày …………………. về việc thành lập cơ quan Nhà nước (nếu là cơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Quốc hội thông qua ngày ….;- Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ - CP ngày 17 - 11- 1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức CÔNG TY… Số: …/… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xóa bỏ hình thức xử kỷ luật Ông (bà)………… [CHỨC DANH] [TÊN CQ] - Căn cứ quyết định số ………….ngày …………………. về việc thành lập cơ quan Nhà nước (nếu là cơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Quốc hội thông qua ngày ….; - Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ - CP ngày 17 - 11- 1998 của Chính phủ về xử kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức; - Xét đề nghị của Ông (bà) ………………… và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay xoá bỏ hiệu lực kỷ luật Ông (bà): ……………………………Chức vụ : Đơn vị công tác: . Kể từ ngày: . Điều 2. Ông (bà) ………………… được hưởng các quyền lợi (nếu trước đây bị hạ tầng công tác, hạ cấp bậc kỷ luật, chuyển đi làm việc khác thì nay cần ghi rõ trong quyết dịnh này được hưởng lương như thế nào và bố trí công tác gì) Điều 3. Các Ông (bà) Vụ trưởng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, …………… và Ông (bà) ………………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ . CÔNG TY… Số: …/… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật. 97/1998/NĐ - CP ngày 17 - 11- 1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhi m vật chất đối với công chức; - Xét đề nghị của Ông (bà) ………………… và Trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUYẾT ĐỊNH xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật Ông (bà)…………, QUYẾT ĐỊNH xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật Ông (bà)…………

Từ khóa liên quan