Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình (luận án tiến sĩ)

179 72 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:53

Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI * ĐẶNG NGUYÊN MẠNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM, SỨ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI * ĐẶNG NGUN MẠNH KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM, SỨ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Chun ngành: Kế tốn Mã số chuyên ngành: 62.34.03.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Phạm Thị Thu Thủy PGS TS Vũ Mạnh Chiến LỜI CAM ĐOAN Hà Nội, năm 2019 Tôi xin cam đoan toàn nội dung Luận án kết làm việc miệt mài, nghiêm túc, trách nhiệm nhiều năm liền tập thể nhà khoa học phân công hướng dẫn nghiên cứu sinh Các số liệu thu thập, mơ tả, trình bày, phân tích, minh họa Luận án có sở nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu Luận án chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Nghiên cứu sinh Đặng Nguyên Mạnh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục sơ đồ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 11 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 12 Câu hỏi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 13 Những đóng góp luận án 19 Kết cấu luận án 20 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Nhận diện chi phí phân loại chi phí doanh nghiệp sản xuất 21 1.1.1 Bản chất chi phí .21 1.1.2 Phân loại chi phí .22 1.2 Các chức quản trị doanh nghiệp nhu cầu thơng tin kế tốn quản trị chi phí phục vụ nhà quản trị 24 1.2.1 Các chức quản trị doanh nghiệp 24 1.2.2 Quan điểm vai trò kế tốn quản trị chi phí 27 1.2.3 Nhu cầu thông tin kế tốn quản trị chi phí phục vụ chức quản trị 30 1.3 Kế toán quản trị chi phí với chức quản trị doanh nghiệp 31 1.3.1 Kế toán quản trị chi phí với chức lập kế hoạch 31 1.3.2 Kế toán quản trị chi phí với chức tổ chức thực 38 1.3.3 Kế toán quản trị chi phí với chức kiểm sốt, đánh giá .43 1.3.4 Ứng dụng thông tin kế tốn quản trị chi phí với việc định 47 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp 51 1.4.1 Nhóm nhân tố người 53 1.4.2 Nhóm nhân tố tổ chức 53 1.4.3 Nhóm nhân tố bên ngồi .55 1.5 Kế tốn quản trị chi phí nước phát triển giới học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam 56 1.5.1 Kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Hoa Kỳ 56 1.5.2 Kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Đức 57 1.5.3 Kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Nhật Bản .58 1.5.4 Bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam .60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH 63 2.1 Khái quát chung ngành gốm sứ doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 63 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển thị trường sản phẩm gốm sứ xây dựng Việt Nam 63 2.1.2 Khái quát doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 64 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm gốm, sứ xây dựng .65 2.1.4 Đặc điểm cơng tác kế tốn 68 2.1.5 Đặc thù hoạt động doanh nghiệp tác động đến kế tốn quản trị chi phí 70 2.1.6 Nhận diện phân loại chi phí doanh nghiệp 71 2.2 Thực trạng kế tốn quản trị chi phí với chức quản trị doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 74 2.2.1 Thực trạng kế tốn quản trị chi phí với chức lập kế hoạch 74 2.2.2 Thực trạng kế tốn quản trị chi phí với chức tổ chức thực 84 2.2.3 Thực trạng kế tốn quản trị chi phí với chức kiểm sốt, đánh giá 91 2.2.4 Thực trạng ứng dụng thơng tin kế tốn quản trị chi phí phục vụ cho việc định 96 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 97 2.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 97 2.3.2 Kết thống mô tả tác động nhóm nhân tố người .98 2.3.3 Kết thống mô tả tác động nhóm nhân tố tổ chức 99 2.3.4 Kết thống mơ tả tác động nhóm nhân tố bên 102 2.4 Đánh giá chung thực trạng KTQTCP với chức quản trị nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng KTQTCP doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 103 2.4.1 Về thực trạng KTQTCP với chức quản trị 103 2.4.2 Về thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng KTQTCP doanh nghiệp 106 2.4.3 Nguyên nhân 107 KẾT LUẬN CHƯƠNG 109 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH 110 3.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 110 3.2 Nguyên tắc yêu cầu hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình .111 3.2.1 Nguyên tắc hoàn thiện 111 3.2.2 Yêu cầu 112 3.3 Giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị chi phí với chức quản trị doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 112 3.3.1 Hồn thiện việc xác định nội dung phân loại chi phí doanh nghiệp 113 3.3.2 Hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí với chức lập kế hoạch 114 3.3.3 Hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí với chức tổ chức thực 129 3.3.4 Hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí với chức kiểm sốt, đánh giá .139 3.3.5 Hoàn thiện sử dụng thơng tin kế tốn quản trị chi phí để hỗ trợ định .148 3.4 Các giải pháp để tăng cường ứng dụng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 153 3.4.1 Về nhóm nhân tố người .153 3.4.2 Về nhóm nhân tố tổ chức 153 3.4.3 Về nhóm nhân tố bên ngồi 154 3.5 Các điều kiện để thực giải pháp 154 3.5.1 Về phía Nhà nước quan chức tỉnh Thái Bình 154 3.5.2 Về phía doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình .155 KẾT LUẬN CHƯƠNG 157 KẾT LUẬN 159 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 161 TÀI LIỆU THAM KHẢO 162 PHỤ LỤC ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ABC Chi phí dựa sở hoạt động AIS Hệ thống thơng tin kế tốn BSC Thẻ điểm cân CĐ Công đoạn CĐKT Cân đối kế toán CIMA Viện điều lệ kế toán quản trị CNTT Cơng nghệ thơng tin CP Chi phí CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quảndoanh nghiệp CSHT Cơ sở hạ tầng CSHT Cơ sở hạ tầng CSPL Chính sách pháp luật DDĐK Dở dang đầu kỳ DN Doanh nghiệp DT Doanh thu ĐT Đối tượng ĐVSP Đơn vị sản phẩm EOQ Số lượng đặt hàng kinh tế HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên IFAC Liên đồn kế tốn quốc tế IRR Tỉ suất sinh lời nội JIT Đúng thời điểm KQ Kết KQKD Kết kinh doanh KTQT Kế tốn quản trị KTQTCP Kế tốn quản trị chi phí KTTC Kế tốn tài LCC Chi phí theo vòng đời sản phẩm LCTT Lưu chuyển tiền tệ LN Lợi nhuận MQH Mối quan hệ NC Nhân công NCTT Nhân công trực tiếp NPV Giá trị NVLCTT Nguyên vật liệu trực tiếp NVLPTT Nguyên vật liệu phụ trực tiếp NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp PSCP Phát sinh chi phí PSTK Phát sinh kỳ QLDN Quảndoanh nghiệp SHNN Sở hữu Nhà nước SP Sản phẩm SX Sản xuất SXC Sản xuất chung TC Chi phí mục tiêu TK Tài khoản TN Trách nhiệm TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TQM Quản lý chất lượng toàn diện TSCĐ Tài sản cố định THTT Tập hợp trực tiếp UBND Ủy ban nhân dân UQ Ủy quyền DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng MĐ 01: Thống kết khảo sát sơ qua bảng câu hỏi 17 Bảng MĐ 02: Thống kết khảo sát thức qua bảng câu hỏi 18 Bảng 1.1: Ma trận mối quan hệ lĩnh vực quản trị trình quản trị 25 Biểu đồ 1.1: Đường chi phí mục tiêu đơn vị sản phẩm 36 Bảng 1.2: Thống số nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng KTQTCP 52 Bảng 2.1: Giá trị tổng sản phẩm gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 64 Bảng 2.2: Kết khảo sát tiêu thức phân loại chi phí doanh nghiệp 71 Bảng 2.3: Kết khảo sát danh mục định mức chi phí doanh nghiệp 75 Bảng 2.4: Kết khảo sát phận trực tiếp tham gia xây dựng định mức chi phí doanh nghiệp 75 Bảng 2.5: Kết khảo sát hệ thống dự tốn chi phí hoạt động doanh nghiệp 79 Bảng 2.6: Kết khảo sát lập kế hoạch chi phí chiến lược doanh nghiệp83 Bảng 2.7: Kết khảo sát mô hình kế tốn chi phí 84 Bảng 2.8: Kết khảo sát phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 85 Bảng 2.9: Kết khảo sát tiêu thức phân bổ chi phí SXC 89 Bảng 2.10: Chi tiết thông tin Tài khoản 154 90 Bảng 2.11: Kết khảo sát danh mục hệ thống báo cáo quản trị chi phí 91 Bảng 2.12: Kết khảo sát kiểm sốt chi phí liên quan đến R&D 91 Bảng 2.13: Tỉ trọng bình qn loại chi phí/tổng chi phí dự kiến để sản xuất sản phẩm 92 Bảng 2.14: Kết khảo sát kiểm sốt chi phí hoạt động hàng ngày 92 Bảng 2.15: Kết khảo sát danh mục khoản mục chi phí trọng yếu phân tích chênh lệch 94 Bảng 2.16: Kết khảo sát danh mục tỉ lệ chi phí hoạt động phân tích chênh lệch 95 Bảng 2.17: Kết khảo sát đánh giá hiệu hoạt động chi phí chiến lược trung tâm chi phí 95 Bảng 2.18: Mức độ quan tâm sử dụng phân tích điểm hòa vốn để loại định liên quan 97 Bảng 2.19: Thống nhận định thành phần nhóm nhân tố người đến ứng dụng KTQTCP DN nghiên cứu 98 Bảng 2.20: Thống kết nhận định thành phần nhóm nhân tố tổ chức đến ứng dụng KTQTCP DN nghiên cứu 99 Bảng 2.21: Thống kết nhận định thành phần nhóm nhân tố bên ngồi đến ứng dụng KTQTCP DN nghiên cứu 102 Bảng 2.22: Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng KTQTCP DNSX gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 106 Biểu đồ 2.1: Điểm đánh giá trung bình nhân tố đến ứng dụng KTQTCP 107 Biểu đồ 3.1: Mục tiêu phát triển sản phẩm gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình (giai đoạn 2016 – 2020) 111 Bảng 3.1: Mẫu báo cáo dự tốn chi phí NVLTT phục vụ cho việc định 123 Bảng 3.2: Mẫu báo cáo dự tốn chi phí NVLTT phục vụ việc định 124 Bảng 3.3: Mẫu dự toán mục tiêu hoạt động kinh doanh dài hạn 126 Bảng 3.4: Kế hoạch chi phí mục tiêu dòng sản phẩm 128 Bảng 3.5: Phân tích hoạt động, nguồn sinh phí nguồn lực sử dụng phân xưởng 131 Bảng 3.6: Bảng số lượng sản phẩm tương đương đầu công đoạn n 137 Bảng 3.7: Báo cáo chi phí sản xuất công đoạn n 138 Biểu đồ 3.1: Biểu đồ phân tích chi phí có liên quan đến EOQ 142 Bảng 3.8: Bảng đánh giá tổng quan hiệu sản phẩm 145 Bảng 3.9: Lộ trình thực giải pháp đề xuất 155 ... TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH 63 2.1 Khái quát chung ngành gốm sứ doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái. .. quản trị chi phí 70 2.1.6 Nhận diện phân loại chi phí doanh nghiệp 71 2.2 Thực trạng kế toán quản trị chi phí với chức quản trị doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình. .. ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI * ĐẶNG NGUYÊN MẠNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM, SỨ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Kế toán Mã số chuyên ngành: 62.34.03.01 NGƯỜI
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình (luận án tiến sĩ), Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình (luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn