KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

91 147 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG Họ tên sinh viên: HỒ TẤN KIM HỒNG Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 12/2012 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả HỒ TẤN KIM HỒNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường du lịch sinh thái GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS HỒ VĂN CỬ Tháng 12/2012 i LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn tập thể quý thầy cô Khoa Môi trường Tài nguyên trường ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu kinh nghiệm cho năm học vừa qua Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Hồ Văn Cử, Thầy hướng dẫn, định hướng, hỗ trợ đóng góp cho tơi ý kiến q báu q trình tơi thực đề tài Xin cảm ơn Ơng Nguyễn Đình Dũng, giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt công nhân viên Công ty Đặc biệt Ơng Châu Trung Linh, trưởng phòng kế hoạch-đầu tư- kinh doanh tận tình giúp đỡ, hướng dẫn khoảng thời gian học tập, thực tập điều tra, khảo sát Cuối cùng, xin gửi tới gia đình, người thân bạn bè lời cảm ơn chân thành Sinh viên Hồ Tấn Kim Hồng ii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát trạng đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái khu du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng” tiến hành từ tháng 8/2012 đến tháng 12/2012 KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Với phương pháp đánh giá nhanh có tham gia(PRA), phương pháp tổng hợp, phân tích xử lí số liệu, đề tài đạt kết nghiên cứu đề ban đầu sau: - Công cụ vấn PRA sử dụng để tìm hiểu,nắm bắt thơng tin cụ thể, thực tế từ cộng đồng địa phương, khách du lịch công nhân viên KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt - Khảo sát thực địa nhằm kiểm tra độ tin cậy thông tin thu thập trạng tài nguyên du lịch tình hình hoạt động du lịch - Thiết lập ma trận SWOT đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến tiềm phát triển du lịch sinh thái - Phương pháp xử lí số liệu sử dụng để tổng hợp, thống kê, phân tích thơng tin, số liệu thu thập làm kết cho việckhảo sát đề xuất giải pháp phát triển DLST KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt Qua nghiên cứu cho thấy tài nguyên du lịch sinh thái KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt đa dạng, đặc sắc có nét đặc trưng riêng nhiên chưa sử dụng với tiềm Tình hình hoạt động DLST KDL chưa đầu tư phát triển với tiềm năng, dịch vụ du lịch hạn chế Ngồi ra, thấy số điểm hạn chế vệ sinh mơi trường, sở vật chất hạ tầng, tình trạng thiếu chuyên môn nhân viên công ty tham gia cộng đồng địa phương vào hoạt động DLST KDL nhiều gặp nhiều khó khăn Từ đề xuất số giải pháp cho hoạt động DLST KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv GIẢI THÍCHCÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 1.4 GIỚI HẠN, THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.5 Ý NGHĨA THỰC TIỄN Chương TỔNG QUAN 2.1 TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH SINH THÁI 2.1.1 Khái niệm du lịch sinh thái 2.1.2 Các nguyên tắc du lịch sinh thái 2.1.3 Những yêu cầu để phát triển du lịch sinh thái 2.1.4 Du lịch sinh thái bền vững 2.2 TỔNG QUAN VỀ TỈNH LÂM ĐỒNG 2.2.1 Vị trí địa lý 2.2.2 Khí hậu 2.2.3 Tài nguyên thiên nhiên 2.3 TỔNG QUAN VỀ KHU DU LỊCH THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT 10 iv 2.3.1 Lịch sử hình thành phát triển 10 2.3.2 Vị trí địa lý, giới hạn 11 2.3.3 Địa hình 11 2.3.4 Điều kiện khí hậu, thời tiết 11 2.3.5 Tình hình dân sinh kinh tế 12 2.3.6 Giao thông sở hạ tầng 12 2.3.7 Tổ chức quản lý Công ty CP dịch vụ du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt 13 Chương 15 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 NỘIDUNGNGHIÊNCỨU 15 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.2.1 Khảo sát, đánh giá trạng tài nguyên trạng hoạt động DLST KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt 15 3.2.2 Tìm hiểu, điều tra ý kiến du khách, cán nhân viên cộng đồng địa phương KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt 16 3.2.3 Đề xuất giải pháp để phát triển DLST KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt 17 Chương 18 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT 18 4.1.1 Hiện trạng sinh thái cảnh quan 18 4.1.2 Hiện trạng đa dạng sinh học 19 4.1.3 Hiện trạng văn hóa lễ hội 20 4.1.4 Đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái 21 4.2 HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI KDL THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT 21 4.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động du lịch sinh thái KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt 21 v 4.2.2 Tình hình dịch vụ KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt 22 4.2.3 Tình hình doanh thu KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt: 23 4.2.4 Nhận xét trạng hoạt động du lịch sinh thái KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt 26 4.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG SINH THÁI TẠI KDL THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT 26 4.3.1 Nội quy bảo vệ môi trường KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt 26 4.3.2 Hoạt động tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường 27 4.2.3 Nhận xét trạng môi trường sinh thái KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt 28 4.4 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG DLST TẠI KDL THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT 29 4.4.1 Hoạt động du lịch KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt qua đánh giá du khách 29 4.4.2 Khả phát triển DLST Thung Lũng Vàng Đà Lạt góc nhìn cán nhân viên KDL 35 4.4.3 Khả tham gia vào hoạt động phát triển DLST cộng đồng 36 4.5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DLST 37 4.5.1 Phân tích SWOT hoạt động DLST 37 4.5.2 Đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm phát triển DLST khu du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt 41 Chương 46 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 46 5.1.KẾT LUẬN 46 5.2.KHUYẾN NGHỊ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC 49 PHỤ LỤC 1: PHIẾU CÂU HỎI PHỎNG VẤN 49 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH DU LỊCH 49 vi MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN KHU DU LỊCH THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT 52 MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG SỐNG XUNG QUANH KHU DU LỊCH THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT 55 PHỤ LỤC 2: TỔNG KẾT CÂU TRẢ LỜI PHỎNG VẤN 57 TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐIỀU TRA DU KHÁCH 57 TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐIỀU TRA CÔNG NHÂN VIÊN KDL 61 TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐIỀU TRA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 64 PHỤ LỤC 3: NỘI QUY THAM QUAN TẠI KDL 66 NỘI QUY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 66 NỘI QUY KHU DU LỊCH 67 PHỤ LỤC 4: HÌNH ẢNH KDL THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT 68 vii GIẢI THÍCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVMT: Bảo vệ môi trường DLST: Du lịch sinh thái ĐH: Đại học ESCAP: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific(Ủy ban kinh tế- xã hội Châu Á- Thái Bình Dương) IUCN: The International Union for Conservation of Nature (Tổ chức bảo tồn thiên nhiên giới) KDL: Khu du lịch QĐ: Quyết định SWOT: Strengths – Weaknesses -Opportunities – Threats (Điểm mạnh- Điểm yếuCơ hội–Thách thức) TP: Thành phố UBND: Ủy ban nhân dân VQG: Vườn quốc gia WWF: World Wide Fund for Nature (Quỹ quốc tế bảo vệ động vật hoang dã) viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Một số loại thực vật khu du lịch: Bảng 4.2: Các điểm thu hút khách đến KDL: Bảng 4.3: Chất lượng sở vật chất theo đánh giá du khách: Bảng 4.4: Hình thức biết thông tin KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt: Bảng 4.5: Nguồn thu nhập người dân: Bảng 4.6: Ma trận SWOT hoạt động DLST KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt: Bảng 4.7: Những chiến lược vạch sau phân tích SWOT: DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Cơng ty cổ phần dịch vụ du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt Hình 4.1: Biểu đồ lượt khách tham quan KDL Thung Lũng Vàng (2010-2011-2012) Hình 4.2: Cơ cấu doanh thu KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt Hình 4.3: Số lần đến KDL du khách Hình 4.4: Mục đích du khách đến với KDL Hình 4.5: Giá dịch vụ du lịch theo đánh giá du khách Hình 4.6: Chất lượng vệ sinh mơi trường theo đánh giá du khách Hình 4.7: Tuổi cơng nhân viên ix CƠNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT NỘI QUY KHU DU LỊCH Nhằm giữ gìn cảnh quan Khu du lịch Thung lũng Vàng Đà Lạt tươi đẹp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn du khách, KDL đề nghị Quý khách cộng tác với để thực tốt NỘI QUY sau: Đi tham quan theo sơ đồ dẫn, không giẫm, đạp lên thảm cỏ, không hái hoa, bẻ cành, không nằm ngồi lên bàn trạm nghỉ chân Giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác vào thùng (có sẵn dọc lối đi) Giữ trật tự, không gây ảnh hưởng đến người khác, không chơi cờ bạc hình thức hoạt động khác mà pháp luật cấm Sinh hoạt tập thể (lửa trại, dã ngoại, team building) nơi quy định,sau sinh hoạt gom rác vào túi môi trường (được KDL phát trước) Không di chuyển, không viết, vẽ, khắc lên vật cảnh, đá, cây, không mang súc vật, chất dễ nổ, dễ cháy, hàng quốc cấm vào KDL, không phá hoại sở vật chất phục vụ nhu cầu quý khách Các dịch vụ hoạt động KDL như: Nhà hàng, Nhà nghỉ, kio, pédal’eau, nhiếp ảnh, dã ngoại, lửa trại, y tế sơ cứu hoạt động có kiểm sốt Nếu có tượng gây phiền hà,đề nghị Quý khách kịp thời phản ảnh, góp ý qua số ĐT: (063) 2470169 Kính chúc Quý khách tham quan vui vẻ vui lòng hợp tác để Cty CP Dịch vụ du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt mang đến hài lòng cho quý khách ! Chân thành Cám ơn! 67 PHỤ LỤC 4: HÌNH ẢNH KDL THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT Hình 1: Sơ đồ hướng dẫn tham quan Thung Lũng Vàng (Nguồn: Công ty CP DV DL Thung Lũng Vàng Đà Lạt) Hình 2: Cổng chào KDL Thung Lũng Vàng (Ảnh: Kim Hồng) 68 Hình 3: Bãi đỗ xe KDL (Ảnh: Kim Hồng) 69 Hình 4,5,6: Hồ Vàng (Ảnh: Kim Hồng) 70 Hình 7,8: Hồ Bi (Ảnh: Kim Hồng) 71 Hình 9: Bánh xe nước (Ảnh: Kim Hồng) 72 Hình 10, 11: Nhà nghỉ KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt (Ảnh: Kim Hồng) 73 Hình 12: Khu bán hàng lưu niệm (Ảnh: Kim Hồng) 74 Hình 13, 14, 15: Vườn bảo tồn phong lan (Ảnh: Kim Hồng) 75 Hình 16, 17: Vườn hoa KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt (Ảnh: Kim Hồng) 76 Hình 18: Vườn Bonsai (Ảnh: Kim Hồng) Hình 19: Thơng đỏ (Ảnh: Kim Hồng) 77 Hình 20: Thơng (Ảnh: Kim Hồng) 78 Hình 21: Cây Bồ Đề (300 tuổi) (Ảnh: Kim Hồng) 79 Hình 22, 23: Nội quy bảo vệ môi trường nội quy KDL Thung Lũng Vàng Đà Lạt (Ảnh: Kim Hồng) 80 Hình 24, 25: Đường giao thông dẫn vào KDL bị xuống cấp (Ảnh: Kim Hoàng) 81 ... Lũng VàngĐà Lạt để phục vụ khách du lịch cho nhân viên khu du lịch + Hệ thống cung cấp điện: điện khu vực cung cấp đầy đủ cho sinh ho t, làm việc cho ho t động du lịch + Bưu viễn thơng: hệ thống... Kinh Dịch mang đậm phong cách Đông phương Thung lũng Vàng gồm nhiều cụm đảo bonsai với cảnh q hiếm, tạo dáng cơngphu lồi hoa đặc trưng cho thành phố Đà Lạt Thông đồi cỏ làm cho hoa, đá, hồ nước,... ho t động tổ chức giao lưu cắm trại với đội cồng chiêng, câu cá giải trí ho t động mạo hiểm 4.2 HIỆN TRẠNG HO T ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI KDL THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT 4.2.1 Cơ sở pháp lý cho ho t
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG , KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DU LỊCH THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn