đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT liễn sơn vĩnh phúc lần 1 có lời giải

9 198 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 08:41

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ THI KTCĐ LẦN NĂM HỌC 2018-2019 Môn: 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên: .SBD……………… Lớp…… Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều AB chứa ba linh kiện R, L, C Đoạn mạch AM chứa L, MN chứa R NB chứa C R = 50Ω; ZL  50 3; ZC  50  Khi u AN  80 3V uMB  60V Gía trị tức thời uAB giá trị cực đại A 100V B 50 V C 150V D 100 V Câu 2: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện.Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch 150V; Cường độ dòng điện chạy đoạn mạch giá trị hiệu dụng 2A Điện áp hiệu dụng chạy hai tụ điệm 90V Công suất tiêu thụ đoạn mạch là: A 200V B 180V C 240V D 270V Câu 3: Mức cường độ âm nguồn S gây điểm M L, cho S tiến lại gần M đoạn 62m mức cường độ âm tăng thêm 7dB Khoảng cách từ S đến M là: A 210m B 112m C 209m D 42,9m Câu 4: Một nguồn điện 9V, điện trở Ω nối với mạch ngồi hai điện trở giống mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua nguồn 1(A) Nếu điện trở mạch ngồi mắc song song cường độ dòng điện qua nguồn A 2,5 (A) B 1/3 (A) C 9/4 (A) D (A) Câu 5: Cường độ dòng điện i = 5cos100πt (A) A giá trị cực đại A B chu kì 0,2s C giá trị hiệu dụng 2,5 A D tần số 100 Hz Câu 6: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1s Tốc độ truyền sóng dây A 3,2 m/s B 5,6 m/s C 4,8 m/s D 2,4 m/s Câu 7: Người ta dự định quấn máy biến áp để tăng điện áp từ 3kV lên 6kV nên quấn cuộn sơ cấp 1000 vòng cuộn thứ cấp 2000 vòng Khi quấn xong đo điện áp tăng từ 3kV lên 10kV, phải kiểm tra lại máy biến áp phát thấy cuộn sơ cấp quấn ngược n vòng Coi máy biến áp lí tưởng mạch thứ cấp để hở.Tính n? A 100 vòng B 400 vòng C 200 vòng D 40 vòng Câu 8: Tại vị trí mơi trường truyền âm, cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu mức cường độ âm A giảm 10 B giảm 10 dB C tăng thêm 10 dB D tăng thêm 10 B Câu 9: Một máy biến số vòng cuộn sơ cấp 2200 vòng Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V - 50Hz, hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp để hở 6V Số vòng cuộn thứ cấp là: A 30 vòng B 60 vòng C 42 vòng D 85 vòng Câu 10: Một đoạn dây dẫn dài 1,5m mang dòng điện 10 A, đặt vng góc từ trường độ lớn cảm ứng từ 1,2T Nó chịu lực từ tác dụng A 18 N B 1,8N C 1800N D N Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều tần số khơng đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, tụ điện C cuộn cảm L (L thay đổi được) Khi L=L0 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Khi L = L1 L = L2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm giá trị UL Biết UL /ULmax = k Tổng hệ số công suất mạch AB L = L1 L = L2 n.k Hệ số công suất mạch AB L = L0 giá trị bằng? n n A B n C D n 2 Câu 12: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm độ tự cảm L = 2mH tụ điện điện dung C = 0,2 μF Biết dây dẫn điện trở khơng đáng kể mạch dao động điện từ riêng Chu kì dao động điện từ riêng mạch A 6,28.10-4 s B 12,57.10-5 s C 6,28.10-5 s D 12,57.10-4 s Câu 13: Một mạch điện gồm pin V, điện trở mạch Ω, cường độ dòng điện tồn mạch (A) Điện trở nguồn A 4,5 Ω B 0,5 Ω C Ω D Ω Câu 14: Cho hai dao động điều hòa phương phương trình x1 =     4cos   t    cm  x2 = 4cos   t    cm  Dao động tổng hợp hai dao động biên độ 6 2   A cm B cm C cm D cm Câu 15: Với công suất cần truyền tải, tăng điện áp hiệu dụng nơi truyền tải lên 20 lần cơng suất hao phí đường dây A giảm 400 lần B giảm 20 lần C tăng 20 lần D tăng 400 lần Câu 16: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 1kg lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m Đặt lắc mặt phẳng nằm nghiêng góc  = 600 so với mặt phẳng nằm ngang Từ vị trí cân kéo vật đến vị trí cách vị trí cân 5cm, thả nhẹ khơng tốc độ đầu Do ma sát vật mặt phẳng nghiêng nên sau 10 dao động vật dừng lại Lấy g = 10m/s2 Hệ số ma sát  vật mặt phẳng nghiêng A  = 1,25.10-2 B  = 2,5.10-2 C  = 1,5.10-2 D  = 3.10-2 Câu 17: Cho mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở R = 100Ω, cuộn cảm tụ điện điện dung C thay đổi Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch tần số 50Hz Khi thay đổi C thấy hai giá trị C1 3C1 cho cơng suất dòng điện vuông pha với Lấy π2 = 10 Độ tự cảm L cuộn cảm giá trị 1 A H B H C H D H 2    Câu 18: Tại điểm M nằm mơi trường truyền âm mức cường độ âm LM = 80 dB Biết ngưỡng nghe âm I0 = 10-10 W/m2 Cường độ âm M độ lớn A W/m2 B 0,01 W/m2 C 0,1 W/m2 D 10 W/m2 Câu 19: Vật dao động điều hòa vận tốc cực đại 3m/s gia tốc cực đại 30π (m/s2).Thời điểm ban đầu vật vận tốc 1,5m/s tăng Hỏi vào thời điểm sau vật gia tốc 15π (m/s2)? A 0,20s B 0,05s C 0,10s D 0,15s Câu 20: Phương trình vận tốc vật dao động điều hồ v = 120cos20t (cm/s), với t đo giây Vào thời điểm t = T/6 (T chu kì dao động), vật li độ A 3cm B -3cm C 3 cm D 3 cm Câu 21: Trong trường đàn hồi sóng tần số f = 50(Hz), vận tốc truyền sóng v = 175 (cm/s) Hai điểm M N phương truyền sóng dao động ngược pha với nhau, chúng hai điểm khác giao động ngược pha với M Khoảng cách MN là: A d = 8,75 (cm) B d = 10,5 (cm) C d = 7,5 (cm) D d = 12,25 (cm) Câu 22: Một lắc đơn dây treo dài 1m Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc 600 thả nhẹ Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s2 Vận tốc vật qua vị trí cân độ lớn ? A 10m/s B 3,16cm/s C 1,58m/s D 3,16m/s Câu 23: Công lực điện trường dịch chuyển điện tích 1μC dọc theo chiều đường sức điện trường 1000 V/m quãng đường dài m A mJ B J C 1000 J D μJ Câu 24: Ứng dụng quan trọng lắc đơn A xác định chiều dài lắc B xác định gia tốc trọng trường C xác định chu kì dao động D khảo sát dao động điều hòa vật Câu 25: Pha ban đầu vật dao động điều hoà phụ thuộc vào A gốc thời gian chiều dương hệ toạ độ B đặc tính hệ dao động C kích thích ban đầu D biên độ vật dao động Câu 26: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn mà sau trạng thái dao động vật lặp lại cũ gọi A chu kì dao động B chu kì riêng dao động C tần số dao động D tần số riêng dao động Câu 27: Trên mặt nước hai điểm S1, S2 người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình ua  6cos 40 t ub  8cos 40 t (ua ub tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 40cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Trên đoạn thẳng S1, S2 điểm dao động với biên độ 1cm cách trung điểm đoạn S1 S2 đoạn gần A 0,75 cm B cm C 0,5 cm D 0,25 cm Câu 28: Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số lớn tần số dao động riêng B với tần số nhỏ tần số dao động riêng C mà không chịu ngoại lực tác dụng D với tần số tần số dao động riêng Câu 29: Một lắc lò xo dao động điều hồ theo phương ngang với lượng dao dộng 1J lực đàn hồi cực đại 10N I đầu cố dịnh lò xo, khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp điểm I chịu tác dụng lực kéo 0.1s Quãng đường dài mà vật 0.4 s A 60cm B 64cm C 115 cm D 84cm Câu 30: Hai lắc đơn giống hệt nhau, cầu dao động kích thước nhỏ làm chất khối lượng riêng D = 8450 kg/m3 Dùng lắc nói để điều khiển đồng hồ lắc Đồng hồ thứ đặt khơng khí đồng hồ thứ hai đặt chân không Biết khối lượng riêng khơng khí  = 1,3 kg/m3 Các điều kiện khác giống hệt hoạt động Nếu đồng hồ chân khơng chạy đồng hồ đặt khơng khí chạy nhanh hay chậm sau ngày đêm? A nhanh 10,34s B chậm 10,34s C nhanh 6,65s D chậm 6,65s Câu 31: Một sóng âm tần số 200 Hz lan truyền môi trường nước với vận tốc 1500 m/s Bước sóng sóng nước A 3,0 m B 75,0 m C 7,5 m D 30,5 m Câu 32: Sóng truyền theo phương ngang sợi dây dài với tần số 10Hz Điểm M dây thời điểm vị trí cao thời điểm điểm N cách M 5cm qua vị trí li độ nửa biên độ lên Coi biên độ sóng khơng đổi truyền Biết khoảng cách MN nhỏ bước sóng sóng dây Chọn đáp án cho tốc độ truyền sóng chiều truyền sóng A 60cm/s, truyền từ N đến M B 3m/s, truyền từ N đến M C 60cm/s, từ M đến N D 30cm/s, từ M đến N Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Dòng điện nhanh pha điện áp hai đầu đoạn mạch 1 1 A  L  B  L  C   D  L  LC C C C Câu 34: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo sóng tròn đồng tâm O truyền mặt nước với bước sóng λ Hai điểm M N thuộc mặt nước, nằm hai phương truyền sóng mà phần tử nước dao động Biết OM = 8λ, ON = 12λ OM vng góc với ON Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O A B C D Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u = 220 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C khơng phân nhánh điện trở R = 110 V Khi hệ số công suất mạch lớn cơng suất tiêu thụ đoạn mạch A 172,7 W B 440 W C 115 W D 460 W Câu 36: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, sóng dừng với bụng sóng Biết sóng truyền dây tần số 100 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 10 m/s B 20 m/s C 60 m/s D 600 m/s Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Khi tần số 60Hz hệ số cơng suất đoạn mạch Khi tần số 120Hz hệ số công suất đoạn mạch 0,707 Khi tần số 90Hz hệ số cơng suất đoạn mạch A 0,486 B 0,781 C 0,872 D 0,625  Câu 38: Nguồn sóng phương trình u = 2cos (2πt + ) (cm) Biết sóng lan truyền với bước sóng 0,4 m Coi biên độ sóng khơng đổi Phương trình dao động sóng điểm nằm phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm 3     A u  2cos  2    cm  B u  2cos  2    cm   2   3     C u  2cos  2  D u  2cos  2    cm    cm   4   Câu 39: Biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều i = Iocos (ωt+ϕ) Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều A I = I0 B I = Io C I = 2Io D I = I0 Câu 40: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400 g, lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng 100 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy π2 = 10 Dao động lắc chu kỳ A 0,6s B 0,2s C 0,8s D 0,4s - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-B 2-C 3-B 4-D 5-C 6-D 7-C 8-C 9-B 10-A 11-C 12-B 13-B 14-D 15-A 16-B 17-B 18-B 19-D 20-C 21-A 22-D 23-A 24-B 25-A 26-A 27-D 28-D 29-A 30-D 31-C 32-A 33-A 34-C 35-B 36-C 37-C 38-D 39-A 40-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Z Z Ta có: L C   Điện áp hai đầu AN MB vuông pha R R Mặt khác ZAN  3ZMB  UAN  3UMB 2 2  u   u   80   60    AN    MB           U MB  50 2V  U AN  50 6V  6U MB   2U MB   2U AN   2U MB  Lại có: cos 2AN  cos 2MB   U 2R  U R2 50  50  2   U R  25 6V  UL  75 2V  UC  25 2V  U AB  U R2   U L  UC   25 14V  U AB0  50 7V Câu 2: C Câu 3: B 0,7 R R R L ' L  10log     dB    10  R  112, 05  m  R ' R  62  R' Câu 4: D E 1E  Khi mạch mắc nối tiếp: I   R    r   4 2R  r 2 I  Khi mạch mắc song song: I  E R r   3A 1 Câu 5: C Câu 6: D Câu 7: C Câu 8: C L '  10log  10I I  I  10 1  log   10  10log  dB I0 IO  I0  Vậy I tăng lên 10 lần L tăng thêm 10 dB Câu 9: B N U Ta   N  60 vòng N2 U2 Câu 10: A + Độ lớn lực từ F=IB1=18 N Câu 11: C + Với L  L0 U L max nên ta ZL0  R  ZC2 R cos 0   ZC Z0 + Với L  L1 L  L2 U L nên ta R   Z2L1  ZC  Z2L1  R   Z2L2  ZC  ZL2  R R2  ZL1 R   ZL1  ZC   R4 ZC2  ZC R  ZC2 ZL 2 R   ZL2  ZC  R  ZC2 2ZC R  ZC2 2ZC    2 ZL1 ZL1 ZL2 ZL2   1   1   R  ZC2      2ZC       ZL1 ZL2 ZL0  ZL1 ZL2   ZL1 ZL2  + Theo đề ta có: k R  ZC2 UL U.ZL1 ZL2 ZL2 R R   cos 2  cos 2  2 2 U L max ZL2 R  ZC2 R   Z2L2  ZC  U R  ZC Z2 R  ZC Từ ta suy   n cos 1  cos 2  n.k  R  ZC2   n  R  ZC2  n  cos 0   ZL0  ZL1  ZL2  Câu 12: B Chu kì dao động điện từ riêng mạch T  2 LC  2 2.103.0, 2.106  12,57.104 s Câu 13: B Câu 14: D Ta có:        x  x1  x  cos  t    cos  t    6         x  4.2cos p  t   cos 3     x  cos  t   cm 3  Vậy dao động tổng hợp hai dao động biên độ cm Câu 15: A + Ta P  điện áp tăng lên 20 lần hao phí giảm xuống 202=400 lần U2 Câu 16: B Sau 10 dao động vật dừng lại 20 lần qua vị trí cân Độ giảm biên độ vật sau lần qua vị trí cân là: A 0, 05 A    2,5.103 m mặt khác vật dao động tắt dần mặt phẳng nghiêng nên ta độ N 20 2..m.g.cos    giảm biên độ sau lần vật qua vị trí cân   2,5.103    2,5.102 K Câu 17: B Câu 18: B Câu 19: D Câu 20: C Phương trình li độ: x  Li độ t  120     cos  20t    6cos  20t   cm 20 2 2   10  10   s là: x  6cos  20    3 cm 3 2  Câu 21: A v    3,5cm f điểm dao động ngược pha với M dao động pha với N Khoảng cách từ điểm ngược pha với M gần M tới N 2  MN  d  2  0,5  2,5  8,75cm Câu 22: D Câu 23: A Câu 24: B Ứng dụng quan trọng lắc đơn xác định gia tốc trọng trường Câu 25: A + Ta : Theo định nghĩa pha đầu đại lượng ( khơng thật) ta biết trạng thái ban đầu vật dạo động Và thêm nữa, pha ban đầu không phụ thuộc vào tác động bên mà phụ thuộc vào yếu tố : Gốc tọa độ, gốc thời gian chiều dương quỹ đạo Pha ban đầu vật dao động điều hoà phụ thuộc vào gốc thời gian chiều dương hệ toạ độ Câu 26: A Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn mà sau trạng thái dao động vật lặp lại cũ gọi chu kì dao động Câu 27: D Ta   2cm Xét điểm M S1S2 cách trung điểm AB đoạn x Ta : u AM AB   x   cos  40t  2  mm     AB   x  u BM  8cos  40t  2  mm        2x Gọi sóng tổng hợp M u M  A cos  t   mm với A  62  82  2.6.8.cos  Để A = cm = 10 mm cos      2x   k  k  d    d  0, 25  k   cm Câu 28: D Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động với tần số tần số dao động riêng Câu 29: A Câu 30: D Vật chịu thêm tác dụng ngoại lực lực đẩy Ác – si – mét hướng từ lên Vg    P '  O  Fq  mg '  mg  Vg  g '  g   g 1   VD  D  T g'  1,3 T ' T   1  1  0,99992   7, 61.105  s  T' g D 8540 T Vậy sau ngày đêm đồng hồ chạy chậm 7,61.105.86400  6,58  s  Câu 31: C v 1500    7,5m f 200 Câu 32: A Điểm M vị trí cao tức biên dương Điểm N qua vị trí li độ nửa biên độ theo chiều dương Ta xét hai trường hợp:    :    MN      30  v  300  cm / s    m / s  3 5 5 5 TH2: N nhanh pha M :    MN       v  60  cm / s  3 Câu 33: A Câu 34: C + Gọi I điểm nằm MN TH1: M nhanh pha N 2d    2k  1   d   2k  1  + Gọi H trung điểm MN, dựa vào tính chất tam giác vng ta MN OH   13 + Số điểm dao động ngược pha với O đoạn NH:  13   2k  1  12  6,  k  k12,5  điểm  + Số điểm dao động ngược pha với O đoạn MH: 13   2k  1  8  6,  k  7,5  điểm Vậy tất điểm dao động ngược pha với O đoạn MN Câu 35: B Câu 36: C v + Điều kiện để sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n với n số bụng sóng 2f 2lf 2.1,8.100 v   60 m / s n Câu 37: C Câu 38: D  2d   2.0,    u  2cos  2t    2cos  2t     2cos  2t      0, 4   Câu 39: A Độ lệch pha động nguồn I là:   Câu 40: D ... Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1- B 2-C 3-B 4-D 5-C 6-D 7-C 8-C 9-B 10 -A 11 -C 12 -B 13 -B 14 -D 15 -A 16 -B 17 -B 18 -B 19 -D 20-C 21- A 22-D 23-A 24-B 25-A 26-A 27-D 28-D 29-A 30-D 31- C 32-A...  10 log  10 I I  I  10 1  log   10  10 log  dB I0 IO  I0  Vậy I tăng lên 10 lần L tăng thêm 10 dB Câu 9: B N U Ta có   N  60 vòng N2 U2 Câu 10 : A + Độ lớn lực từ F=IB1 =18 N Câu 11 :... vòng Câu 10 : Một đoạn dây dẫn dài 1, 5m mang dòng điện 10 A, đặt vng góc từ trường có độ lớn cảm ứng từ 1, 2T Nó chịu lực từ tác dụng A 18 N B 1, 8N C 18 00N D N Câu 11 : Đặt điện áp xoay chiều có tần
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT liễn sơn vĩnh phúc lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT liễn sơn vĩnh phúc lần 1 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn