Sử dụng vốn tại cty giấy bãi bằng

64 63 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 01:58

Khoa QTKD - Lớp KTB Lời nói đầu Để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có lượng vốn định, tiền đề cần thiết Trong kinh tế thị trường ngày nhu cầu vốn cho doanh nghiệp trở nên quan trọng xúc mặt, doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với biến động thị trường, với cạnh tranh doanh nghiệp nước, bạn hàng nước nên đòi hỏi phải sử dụng vốn cho hợp lý nhằm mang lại hiệu cao hoạt động sản xuất kinh doanh làm tăng thêm sức cạnh tranh Mặt khác, để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tìm cách để tăng cường nguồn vốn, cạnh tranh thị trường vốn ngày trở nên liệt Xuất phát từ thực tế vấn đề xúc đặt xuất phát từ thúc thân cho việc tìm hiểu làm sáng tỏ vấn đề này, chọn đề tài : "Phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty Giấy Bãi Bằng" làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp với hy vọng góp phần nhỏ bé vào việc thảo luận rút số kiến nghị, phương hướng nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Giấy Bãi Bằng Kết cấu đề tài nghiên cứu bao gồm: Chương 1: Vốn hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp chế thị trường Chương : Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Giấy Bãi Bằng Chương 3: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Giấy Bãi Bằng Luận văn tốt nghiệp Khoa QTKD - Lớp KTB Đề tài hoàn thành với hướng dẫn tận tình TS Phạm Quang Vinh Thầy Cô giáo khoa với giúp đỡ tạo điều kiện cán công nhân viên Công ty Giấy Bãi Bằng đặc biệt phòng tài vụ Tuy nhiên, khuôn khổ luận văn tốt nghiệp, với thời gian hạn hẹp nhiều mặt hạn chế nên vấn đề nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý, nhận xét Thầy Cô giáo bạn bè quan tâm đến đề tài Luận văn tốt nghiệp Khoa QTKD - Lớp KTB Chương Vốn hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp chế thị trường 1.1 Vốn vai trò vốn doanh nghiệp Để tiến hành trình sản xuất kinh doanh cần phải có vốn Trong kinh tế, vốn điều kiện thiếu để thành lập doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Với tầm quan trọng vậy, việc nghiên cứu cần phải việc làm rõ khái niệm vốn vai trò vốn doanh nghiệp thể 1.1.1 Khái niƯm : Trong nỊn kinh tÕ thÞ tr­êng hiƯn nay, vốn quan niệm toàn giá trị ứng ban đầu vào trình sản xuất doanh nghiệp Khái niệm vốn yếu tố đầu vào sản xuất mà đề cập tới tham gia vốn không bó hẹp trình sản xuất riêng biệt, chia cắt mà toàn trình sản xuất liên tục suốt thời gian tồn doanh nghiệp Như vậy, vốn yếu tố số hoạt động sản suất kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý sử dụng có hiệu để bảo toàn phát triển vốn, đảm bảo cho doanh nghiệp ngày lớn mạnh Vì doanh nghiệp cần thiết phải nhận thức đầy đủ vốn đặc trưng vốn Điều có ý nghĩa lớn doanh nghiệp doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng giá trị đồng vốn doanh nghiệp sử dụng cách có hiệu Các đặc trưng vốn : Luận văn tốt nghiệp Khoa QTKD - Lớp KTB - Vốn phải đại diện cho lượng tài sản định Có nghĩa vốn biểu giá trị tài sản hữu hình tài sản vô hình doanh nghiệp - Vốn phải vận động sinh lời, đạt mục tiêu kinh doanh - Vốn phải tích tụ tập trung đến lượng nhât định phát huy tác dụng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh - Vốn có giá trị mặt thời gian Điều có ý nghĩa bỏ vốn vào đầu tư tính hiệu sử dụng đồng vốn - Vốn phải gắn liền với chủ sở hữu định, có đồng vốn vô chủ quản lý - Vốn quan niệm hàng hóa hàng hoá đặc biệt mua bán quyền sử dụng vốn thị trường vốn, thị trường tài - Vốn không biểu tiền tài sản hữu hình ( phát minh sáng chế, bí công nghệ, vị trí kinh doanh, lợi sản xuất ) 1.1.2 Phân loại vốn: Trong trình sản xuất kinh doanh, để quản lý sử dụng vốn cách có hiệu doanh nghiệp tiến hành phân loại vốn Tuỳ vào mục đích loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp phân loại vốn theo tiêu thức khác 1.1.2.1 Phân loại vốn theo nguồn hình thành 1.1.2.1.1 vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu số vốn chủ sở hữu, nhà đầu tư góp vốn doanh nghiệp cam kết toán, vốn chủ sở hữu khoản nợ * Vốn pháp định: Luận văn tốt nghiệp Khoa QTKD - Lớp KTB Vốn pháp định số vốn tối tiểu phải có để thành lập doanh nghiệp pháp luật quy định ngành nghề Đối với doanh nghiệp Nhà nước, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp * Vèn tù bỉ sung: Thùc chÊt ngn vèn nµy lµ số lợi nhuận chưa phân phối ( lợi nhuận lưu giữ ) khoản trích hàng năm doanh nghiệp quỹ xí nghiệp (quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ phúc lợi ) * Vốn chủ sở hữu khác: Thuộc nguồn gồm khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, ngân sách cấp kinh phí, đơn vị phụ thuộc nộp kinh phí quản lý vốn chuyên dùng xây dựng 1.1.2.1.2 Vốn huy động doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường, vốn chủ sở hữu có vai trò quan träng nh­ng chØ chiÕm tû träng nhá tæng nguồn vốn Để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tăng cường huy động nguồn vốn khác hình thức vay nợ, liên doanh liên kết, phát hành trái phiếu hình thøc kh¸c * Vèn vay Doanh nghiƯp cã thĨ vay ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân, đơn vị kinh tế để tạo lập tăng thêm nguồn vốn - Vốn vay ngân hàng tổ chức tín dụng quan trọng doanh nghiệp Nguồn vốn đáp ứng thời điểm khoản tín dụng ngắn hạn dài hạn tuỳ theo nhu cầu doanh nghiệp sở hợp đồng tín dụng Ngân hàng Doanh nghiệp, - Vốn vay thị trường chứng khoán Tại kinh tế có thị trường chứng khoán phát triển, vay vốn thị trường chứng khoán hình thức huy ®éng vèn cho doanh nghiƯp Doanh nghiƯp cã thĨ phát hành trái phiếu, Luận văn tốt nghiệp Khoa QTKD - Lớp KTB công cụ tài quan trọng dễ sử dụng vào mục đích vay dài hạn đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh Việc phát hành trái phiếu cho phép doanh nghiệp thu hút rộng rãi số tiền nhàn rỗi xã hội để mở rộng hoạt động kinh doanh * Vốn liên doanh liên kết Doanh nghiệp kinh doanh, liên kết, hợp tác với doanh nghiệp khác để huy động thực mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Đây hình thức huy động vốn quan trọng hoạt động tham gia góp vốn liên doanh, liên kết gắn liền với việc chuyển giao công nghệ thiết bị bên tham gia nhằm đổi sản phẩm, khả cạnh tranh cđa doanh nghiƯp Doanh nghiƯp còng cã thĨ tiÕp nhận máy móc, thiết bị hợp đồng liên doanh quy định góp vốn máy móc thiết bị * Vốn tín dụng thương mại Tín dụng thương mại khoản mua chịu từ người cung cấp ứng trước khách hàng mà doanh nghiệp tạm thời chiếm dụng Tín dụng thương mại gắn với luồng hàng hoá dịch vụ cụ thể, gắn với quan hệ toán cụ thể nên chịu tác động chế toán, sách tín dụng khách hàng mà doanh nghiệp hưởng Đây phương thức tài trợ tiện lợi, linh hoạt kinh doanh tạo khả mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh cách lâu bền Tuy nhiên khoản tín dụng thương mại thường có thời hạn ngắn doanh nghiệp biết quản lý cách khoa học đáp ứng phần nhu cầu vốn lưu động cho doanh nghiệp * Vốn tín dụng thuê mua Trong hoạt động kinh doanh, tín dụng thuê mua phương thức giúp cho doanh nghiệp thiếu vốntài sản cần thiết sử dụng vào hoạt động kinh doanh Đây phương thức tài trợ thông qua hợp đồng thuê người thuê người cho thuê Người thuê sử dụng tài sản phải trả Luận văn tốt nghiệp Khoa QTKD - Lớp KTB tiền thuê cho người cho thuê theo thời hạn mà hai bên thoả thuận, người cho thuê người sở hữu tài sản Tín dụng thuê mua có hai phương thức giao dịch chủ yếu thuê vận hành thuê tài chính: * Thuê vận hành: Phương thức thuê vận hành ( thuê hoạt động ) hình thức thuê ngắn hạn tài sản Hình thức thuê có đặc trưng chủ yếu sau: - Thời hạn thuê thường ngắn so với toàn thời gian tồn hữu ích tài sản, điều kiện chấm dứt hợp đồng cần báo trước thời gian ngắn - Người thuê phải trả tiền thuê theo thoả thuận, người cho thuê phải chịu chi phí vận hành tài sản chi phí bảo trì, bảo hiểm, thuế tài sản, với rủi ro hao mòn vô hình tài sản Hình thức hoàn toàn phù hợp hoạt động có tính chất thời vụ đem lại cho bên thuê thuận lợi không cần phải phản ánh tài sản loại vào sổ sách kế toán * Thuê tài chính: Thuê tài phương thức tài trợ tín dụng trung hạn dài hạn theo hợp đồng Theo phương thức này, người cho thuê thường mua tài sản, thiết bị mà mà người cần thuê thương lượng từ trước điều kiện mua tài sản từ người cho thuê Thuê tài có hai đặc trưng sau: - Thời hạn thuê tài sản bên thuê phải chiếm phần lớn hữu ích tài sản giá toàn khoản tiền thuê phải đủ để bù đắp chi phí mua tài sản thời điểm bắt đầu hợp đồng - Ngoài khoản tiền thuê tài sản phải trả cho bên thuê, loại chi phí bảo dưỡng vận hành, phí bảo hiểm, thuế tài sản, rủi ro khác tài sản bên thuê phải chịu tương tự tài sản Công ty Luận văn tốt nghiệp Khoa QTKD - Lớp KTB Trên cách phân loại vốn theo nguồn hình thành, sở để doanh nghiệp lựa chọn nguồn tài trợ phù hợp tuỳ theo loại hình sở hữu, ngành nghề kinh doanh, quy mô trình độ quản lý, trình độ khoa học kỹ thuật chiến lược phát triển chiến lược đầu tư doanh nghiệp Bên cạnh đó, việc quản lý vốn doanh nghiệp trọng tâm cần đề cập hoạt động luân chuyển vốn, ảnh hưởng qua lại hình thái khác tài sản hiệu quay vòng vốn Vốn cần xem xét trạng thái động với quan điểm hiệu 1.1.2.2 Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển 1.1.2.2.1 Vốn cố định Trong trình sản xuất kinh doanh, vận động vốn cố định gắn liền với hình thái biểu vật chất tài sản cố định Vì vậy, việc nghiên cứu nguồn vốn cố định trước hết phải dựa sở tìm hiểu tài sản cố định * Tài sản cố định Căn vào tính chất tác dụng tham gia vào trình sản xuất, tư liệu sản xuất chia thành hai phận đối tượng lao động tư liệu lao động Đặc điểm tư liệu lao động chúng tham gia trực tiếp gián tiếp vào chu kỳ sản xuất Trong trình đó, tư liệu sản xuất bị hao mòn chúng giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu Chỉ chúng bị hư hỏng hoàn toàn xét thấy lợi kinh tế chúng bị thay thế, đổi Tài sản cố định tư liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài Khi tham gia vào trình sản xuất kinh doanh, tài sản cố định bị hao mòn dần giá trị chuyển dịch phần vào chi phí kinh doanh Khác với đối tượng lao động, tài sản cố định tham gia nhiều chu kỳ kinh doanh giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu lúc hư hỏng Luận văn tốt nghiệp Khoa QTKD - Lớp KTB Theo chế độ quy định hành tư liệu lao động đảm bảo đủ hai điều kiện sau gọi tài sản cố định: + giá trị >= 5.000.000 đồng + thời gian sử dụng >=1 năm Để tăng cường công tác quản lý tài sản cố định vốn cố định nâng cao hiệu sử dụng chúng cần thiết phải phân loại tài sản cố định * Căn vào tính chất tham gia tài sản cố định doanh nghiệp tài sản cố định phân loại thành: + Tài sản dùng cho mục đích kinh doanh Loại bao gồm tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vô hình: - Tài sản cố định hữu hình: tư liệu lao động chủ yếu biểu hình thái vật chất cụ thể nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, vật kiến trúc Những tài sản cố định đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hệ thống gồm nhiều phận tài sản liên kết với để thực hay số chức định trình sản xuất kinh doanh - Tài sản cố định vô hình: tài sản hình thái vật chất cụ thể, thể lượng giá trị đầu tư có liên quan trùc tiÕp ®Õn nhiỊu chu kú kinh doanh cđa doanh nghiƯp nh­ chi phÝ thµnh lËp doanh nghiƯp, chi phí đất sử dụng, chi phí mua sáng chế, phát minh hay nhãn hiệu thương mại + Tài sản dùng cho mục đích phúc lợi, nghiệp, an ninh quốc phòng + Tài sản cố định mà doanh nghiệp bảo quản cất giữ hộ Nhà nước Cách phân loại giúp cho doanh nghiệp thấy vị trí tầm quan trọng tài sản cố định dùng vào mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh có phương hướng đầu tư vào tài sản hợp lý Luận văn tốt nghiệp Khoa QTKD - Lớp KTB Căn vào tình hình sử dụng tài sản cố định doanh nghiệp chia thành loại sau: - Tài sản cố định sử dụng - Tài sản cố định chưa cần dùng - Tài sản cố định không cần dùng chờ lý Cách phân loại cho thấy mức độ sử dụng có hiệu tài sản doanh nghiệp nào, từ có biện pháp nâng cao hiệu sử dụng chúng * Vốn cố định doanh nghiệp Việc đầu tư thành lập doanh nghiệp bao gồm việc xây dựng nhà xưởng, nhà làm việc quản lý, lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị chế tạo sản phẩm, mua sắm phương tiện vận tải Khi công việc hoàn thành bàn giao doanh nghiệp bắt đầu tiến hành sản xuất Như vốn đầu tư ban đầu chuyển thành vốn cố định doanh nghiệp Vậy, vốn cố định doanh nghiệp phận vốn đầu tư ứng trước tài sản cố định; đặc điểm luân chuyển phần nhiều chu kỳ sản xuất hoàn thành vòng tuần hoàn tài sản cố định hết thời hạn sử dụng Vốn cố định doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng sản xuất kinh doanh Việc đầu tư hướng tài sản cố định mang lại hiệu suất cao kinh doanh, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh tốt đứng vững thị trường 1.1.2.2.2 Vốn lưu động * Tài sản lưu động: Trong trình sản xuất kinh doanh bên cạnh tài sản cố định, doanh nghiệp có khối lượng tài sản định nằm rải rác khâu trình sản xuất dự trữ chuẩn bị sản xuất, phục vụ sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, tài sản lưu động doanh nghiệp Đối với doanh Luận văn tốt nghiệp 10 Khoa QTKD - Líp KTB Tõ sè liƯu trªn cho ta thấy hiệu công tác thu hồi công nợ năm 1999 tăng so với năm 1998 Số vòng quay khoản phải thu năm 1998 1,95 vòng, đến năm 1999 tăng lên 2,1 vòng Thời gian vòng quay khoản phải thu giảm, năm 1998 thời gian cần thiết để Công ty thu hồi công nợ 184,42 ngày, đến năm 1999 thời gian phải sử dụng giảm xuống 12,99 ngày so với năm 1998 Sang năm 2000, hiệu thu hồi công nợ giảm so với năm 1999 Số vòng quay khoản phải thu năm 1999 2,1 vòng, đến năm 2000 giảm 2,0 vòng Thời gian vòng quay khoản phải thu tăng, năm 1999 171,43 ngày, đến năm 2000 thời gian phải sử dụng tăng lên 8,57 ngày so với năm 1999 Luận văn tốt nghiệp 50 Khoa QTKD - Lớp KTB CHƯƠNG Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty giấy Bãi Bằng 3.1 Những thuận lợi khó khăn Công ty Nhìn cách khách quan qua tiêu tổng hợp cụ thể xem xét, đánh giá hiệu sử dơng vèn cđa C«ng ty giÊy B·i B»ng ta thÊy phủ nhận thành công mà Công ty đạt Sự tồn phát triển Công ty đảm bảo đời sống cho 3000 công nhân viên mà mang lại cho ngân sách Nhà nước nguồn thu nhập tương đối ổn định Trong năm gần đây, Công ty đạt số kết đáng khích lệ Cho nên đời sống người lao động không ngừng cải thiện, quy mô hoạt động Công ty ngày mở rộng Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu lâu dài Công ty không củng cố nâng cao lực sản xuất Để đồng vốn mà Công ty bỏ kinh doanh ngày có hiệu thời gian tới vấn đề phải có giải pháp đắn để phát huy mạnh khắc phục khó khăn, hạn chế tồn Công ty cho phù hợp với tình hình Công ty giấy Bãi Bằng có thuận lợi bản: - Thị trường tiêu thụ giấy có nhiều thuận lợi - Nhà nước có sách bảo hộ ngành giấy phát triển - Có đạo kịp thời có hiệu Tổng Công ty giấy Việt nam Luận văn tốt nghiệp 51 Khoa QTKD - Lớp KTB Nhưng khó khăn tác động trực tiếp đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty giấy Bãi Bằng: - Máy móc thiết bị bị xuống cấp sau 18 năm sản xuất liên tục Đặc biệt nhà máy điện nhiều lần bị đóng máy đột xuất cố - Mặt giá vật tư đầu vào tăng ( nguyên vật liệu ) đặc biệt giá bột nhập tương đương giá giấy bán 3.2 Kế Hoạch sản xuất kinh doanh cđa C«ng ty thêi gian tíi Cïng với đà phát triển kinh tế Tổng Công ty giÊy ViƯt Nam nãi chung còng nh­ C«ng ty giấy Bãi Bằng nói riêng đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể để phấn đấu nâng cao lực sản xuất đạt hiệu kinh tế cao Ngày ngành giấy có vị trí quan trọng nghiệp phát triển Văn hoá- Giáo dục- Kinh tế đất nước Đây hội tốt để ngành giấy đặc biệt Công ty giấy Bãi Bằng phát triển Trên sở kế hoạch phát triển Công ty, Công ty giấy Bãi Bằng đưa tiêu phấn đấu năm tới Cụ thể năm 2001 sau: - Giá trị sản xuất công nghiệp: 638.201.000 ngàn đồng - Doanh thu bán hàng: 677.085.379 ngàn đồng - Sản phẩm chủ yếu: sản phẩm sản xuất gồm: + Sản phẩm giấy loại: 66.000 tấn, giấy độ trắng cao 25.200 + Gỗ dán loại 1000 m3 - Tổng chi phí tiêu thụ: 613.089.328 ngàn đồng - Lợi tức thực hiện: 53.521.708 ngàn đồng - Các khoản nộp ngân sách: 70.882.932 đồng - Lao động tiền lương: Luận văn tốt nghiệp 52 Khoa QTKD - Lớp KTB + Tỉng sè lao ®éng: 3.550 ng­êi + Tỉng q tiền lương: 77.940.978 ngàn đồng + Thu nhập bình quân: 1.830.000 đồng Nhưng đến năm 2002, nâng công suất lên 100.000 giấy / năm Năm 2005, nâng công suất lên 250.000 giấy / năm Tuy nhiên, để đạt tiêu kế hoạch đề Công ty phải vượt qua nhiều khó khăn Khó khăn Công ty vốn Vì vậy, vấn đề quan trọng cần phải giải Công ty phải có giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu sử dụng vốn đảm bảo kinh doanh có lãi lãi ngày tăng 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty giÊy B i B»ng 3.3.1 VỊ phÝa doanh nghiƯp 3.3.1.1 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định - Vấn đề khai thác tạo lập vốn cố định: nguồn vốn đầu tư cho tài sản cố định phải nguồn vốn có tính chất thường xuyên, lâu dài Vì trước hết cần phải vào khả sử dụng quỹ đầu tư phát triển, quỹ khấu hao tài sản cố định nguồn vốn tù cã cđa doanh nghiƯp, cã thĨ coi chi phÝ sử dụng vốn không Riêng nguồn vốn khấu hao, chưa có nhu cầu đầu tư cho tài sản cố định Nhà nước cho phép chủ động sử dụng cho có hiệu Do doanh nghiệp cần tận dụng triệt để nguồn vốn này, tính toán xác thời gian vốn nhàn rỗi, thời điểm phát sinh nhu cầu đầu tư tái sản xuất tài sản cố định để sử dụng nguồn vốn khấu hao vào mục đích khác phạm vi cho phép, cân đối giảm việc vay vốn ngân hàng cho mục đích này, từ giảm chi phí lãi vay phải trả Tuy nhiên, khả vốn tự có có hạn, doanh nghiệp không tránh khỏi việc phải huy động vốn từ bên Nhưng theo lý luận nhà kinh tế theo kinh nghiệm người quản lý để đảm bảo tính chất Luận văn tốt nghiệp 53 Khoa QTKD - Lớp KTB ổn định, thường xuyên, lâu dài vốn cố định, doanh nghiệp nên vay dài hạn từ ngân hàng thương mại, chi phí sử dụng vốn vay dài hạn lớn chi phí sử dụng vốn vay ngắn hạn Nhưng bối cảnh nay, với chủ trương kích cầu, khuyến khích đầu tư nhà nước với sách ưu đãi để cạnh tranh ngân hàng, số ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn lãi suất cho vay dài hạn tương đương với lãi suất cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp cần tận dụng triệt để điều để lựa chọn ngân hàng phù hợp với đơn vị - Trong quản lý sử dụng vốn cố định: Để sử dụng có hiệu vốn cố định hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên cần thực biện pháp để không bảo toàn mà phát triển vốn cố định doanh nghiệp sau chu kỳ kinh doanh Thực chất phải luôn đảm bảo trì lượng vốn tiền tệ để kết thúc vòng tuần hoàn, số vốn doanh nghiệp thu hồi mở rộng số vốn mà doanh nghiệp bỏ ban đầu để đầu tư mua sắm tài sản cố định tính theo thời giá Công ty cần đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình trạng không bảo toàn phát triển vốn để có giải pháp xử lý thích hợp Có thể nêu số giải pháp chủ yếu là: + Phải đánh giá giá trị tài sản cố định, tạo điều kiện phản ánh xác tình hình biến động vốn cố định, quy mô vốn phải bảo toàn Điều chỉnh kịp thời để tạo điều kiện tính tính đủ chi phí khấu hao, không để vốn cố định Có thể đánh giá tài sản cố định theo nguyên giá, theo giá trị khôi phục (đánh giá lại có yêu cầu nhà nước đem tài sản góp vốn liên doanh ) đánh giá tài sản cố định theo giá trị lại + Xác định thời gian sử dụng tài sản cố định để xác định mức khấu hao thích hợp, không để vốn hạn chế tối đa ảnh hưởng bất lợi hao mòn vô hình Luận văn tốt nghiệp 54 Khoa QTKD - Lớp KTB + Chú trọng đổi trang thiết bị, phương pháp, công nghệ sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định có doanh nghiệp thời gian công suất Kịp thời lý tài sản cố định không cần dùng hư hỏng, không dự trữ mức tài sản cố định chưa cần dùng Để thực vấn đề đòi hỏi doanh nghiệp phải giải hàng loạt vấn đề việc tổ chức trình sản xuất, lao động, cung ứng dự trữ vật tư sản xuất, biện pháp giáo dục khuyến khích kinh tế ng­êi lao ®éng doanh nghiƯp +Thùc hiƯn tèt chÕ độ bảo dưỡng, sửa chữa, dự phòng tài sản cố định không để xảy tình trạng tài sản cố định hư hỏng trước thời hạn hư hỏng bất thường gây thiệt hại ngừng sản xuất Trong trường hợp tài sản cố định phải tiến hành sửa chữa lớn, cần cân nhắc, tính toán kỹ hiệu Tức xem xét chi phí cần bỏ với việc đầu tư mua sắm tài sản cố định để có định cho phù hợp + Doanh nghiệp phải chủ động thực biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh doanh để hạn chế tổn thất vốn cố định nguyên nhân khách quan như: mua bảo hiểm tài sản, lập quỹ dự phòng tài Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm sử dụng, bảo quản tài sản cố định Nếu việc tổn thất tài sản cố định nguyên nhân chủ quan người gây phải chịu trách nhiệm bồi thường cho công ty 3.3.3.1.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Qua phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động Công ty năm qua cho ta thấy nhu cầu vốn công ty lớn vốn lưu động thường xuyên lại không đáp ứng đủ nhu cầu Do mà dẫn tới Công ty phải huy động nguồn vốn bên để trang trải cho nhu cầu vốn lưu động Mức vốn lưu động thiếu hụt gây nên tình trạng công nợ lớn Để tránh tình trạng xây dựng định mức vốn lưu động Công ty nên vào tình hình cụ Luận văn tốt nghiệp 55 Khoa QTKD - Lớp KTB thể năm trước Công ty xây dựng định mức vốn lưu động phù hợp với thực trạng tài doanh nghiệp không gây tình trạng thiếu vốn lưu động Đồng thời phải xây dựng định mức vốn lưu động cho quý, tháng để có kế hoạch sản xuất phù hợp không gây lãng phí kỳ Trong vốn lưu động Công ty bị thiếu công ty bị đối tượng khác chiếm dụng, điều không hợp lý Vì công tác thu hồi công nợ thời gian tới cần tiến hành kiên Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên xem xét lại công nợ đối tượng khách hàng Nếu khách hàng có uy tín thấp, doanh nghiệp muốn bán chịu không nên rộng rãi để tránh rủi ro Để có sách tín dụng thương mại hợp lý doanh nghiệp cần thẩm định kỹ mức độ rủi ro hay uy tín khách hàng Cần đánh giá kỹ ảnh hưởng sách bán chịu lợi nhuận doanh nghiệp Để đánh giá mức độ rủi ro gặp việc bán chịu sản phẩm doanh nghiệp xem xét khía cạnh mức độ uy tín khách hàng, tình trạng tài tổng quát công ty, giá trị tài sản dùng để đảm bảo tín dụng Nói chung sách bán chịu doanh nghiệp cần đánh giá kỹ theo thông số chủ yếu sau đây: - Số lượng sản phẩm dự kiến tiêu thụ - Giá bán sản phẩm - Các chi phí phát sinh thêm cho việc tăng khoản nợ - Các khoản giảm giá chấp nhận - Thời gian thu hồi nợ bình quân khoản nợ - Dự đoán số nợ phải thu khách hàng Đồng thời vốn lưu động khâu dự trữ làm cho hiệu sử dụng vốn lưu động giảm Khi xác định nhu cầu sản xuất thời gian đầu Luận văn tốt nghiệp 56 Khoa QTKD - Lớp KTB năm sau Công ty nên xác định mức dự trữ cho phù hợp giải phóng nhanh chóng số tài sản dự trữ có thừa Như phân tích chương tình hình hàng tồn kho Công ty lớn ( năm 1998 351.385 triệu đồng ; năm1999 323.801 triệu đồng năm 2000 439.127 triệu đồng ), nguyên vật liệu chiếm phần lớn tổng hàng tồn kho ( năm 1998 261.893 triệu đồng; năm 1999 243.557 triệu đồng năm 2000 387.480 triệu đồng ) Do đó, làm ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Năm 2000 ta thấy hiệu sử dụng vốn giảm Nguyên nhân vốn lưu động dự trữ nhiều khả sinh lời Cho nên, Công ty cần phải rút kinh nghiệm tính toán dự trữ tồn kho hợp lý vừa giảm chi phí lưu kho vừa tránh tình trạng số hàng tồn thời hạn sử dụng, gây thiệt hại lớn vốn cho doanh nghiệp Để cấu hàng tồn kho hợp lý, cần dựa vào số sau: - Đối với tồn kho dự trữ nguyên vật liệu, nhiên liệu thường phụ thuộc vào: + Quy mô sản xuất nhu cầu dự trữ thường xuyên nguyên vật liệu + Khả cung ứng nguyên vật liệu thị trường + Chu kỳ giao hàng quy định hợp đồng Công ty với người cung cấp nguyên vËt liƯu + Thêi gian vËn chun nguyªn vËt liƯu từ nơi cung ứng đến doanh nghiệp + Giá loại nguyên vật liệu cung ứng - §èi víi tån kho thµnh phÈm vµ hµng hãa chê tiêu thụ phụ thuộc: + Sự phối hợp khâu mua hàng với khâu tiêu thụ, sản xuất với tiêu thụ + Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp với khách hàng Luận văn tốt nghiệp 57 Khoa QTKD - Lớp KTB + Khả xâm nhập mở rộng thi trường tiêu thụ sản phẩm công ty Tóm lại, qua việc phân tích, đánh giá cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh Công ty có tiến triển tốt Điều cần giữ vững phát huy năm tới Đồng thời, Công ty phải nắm bắt yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh để bước có sách thích nghi phù hợp với chúng nhằm hội phát triển cao Một ®iỊu quan träng nhÊt x©y dùng hay tỉ chøc thực giải pháp nào, chương trình kế hoạch Công ty điều phải tính toán cân đối cho chi phí bỏ phù hợp với điều kiện tài mang lại hiệu đáng 3.3.2 Về phía Nhà nước - Môi trường pháp luật: tiền đề cho ổn định xã hội phát triển kinh tế Một hệ thống pháp luật đầy đủ chặt chẽ, thống ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế đất nước bước hoà nhập víi nỊn kinh tÕ thÕ giíi Trong nỊn kinh tÕ đa thành phần nước ta nay, Nhà nước có chủ trương thực bình đẳng thành phần kinh tế nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh, làm động lực thúc đẩy kinh tế phát triển Do vậy, Nhà nước phải không ngừng kiện toàn hệ thống pháp luật, đặc biệt luật kinh tế để đảm bảo bình đẳng quốc doanh với quốc doanh, doanh nghiệp tổ chøc kinh tÕ n­íc víi doanh nghiƯp, tỉ chøc kinh tế nước Đồng thời, Nhà nước cần có biện pháp hữu hiệu để hỗ trợ Công ty thu hồi khoản nợ khó đòi, khoản phải thu hạn toán Những việc giúp ích cho Công ty lớn viêc bổ sung quay vòng vốn cách có hiệu - Cơ chế sách quản lý: Tạo điều kiện cho việc huy động vốn sử dụng vốn doanh nghiệp Nhà nước người nắm vai trò quan sát cần Luận văn tốt nghiệp 58 Khoa QTKD - Líp KTB thùc hiƯn mét sè c«ng viƯc: triĨn khai việc đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp từ áp dụng ưu đãi với mức độ khác doanh nghiệp, doanh nghiệp có hệ số tín nhiệm cao ưu tiên vay vốn, vay số lượng lớn trường hợp cần thiết lấy uy tín làm yếu tố đảm bảo để vay vốn đầu tư cho kinh doanh Hệ số tín nhiệm đánh giá dựa hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tính khả thi hiệu dự án vay vốn Đối với Công ty giấy Bãi Bằng, qua phân tích cho thấy, hiệu sản xuất kinh doanh năm gần tốt Công ty có nhu cầu mở rộng vào năm 2002, nâng công suất lên 100.000 giấy / năm; năm 2005, nâng công suất lên 250.000 giấy / năm nên việc nhà nước tạo điều kiện vốn đầu tư hữu ích cho Công ty thêi gian tíi ViƯc xem xÐt tÝnh hiƯu qu¶ khả chi, trả doanh nghiệp dự án vay vốn cần thiết Tăng cường công tác tra, giám sát để kịp thời phát sai phạm việc huy động vốn, lập đề án sử dụng vốn doanh nghiệp biện pháp hữu hiệu để nhà nước tránh thất thoát vốn mà giúp doanh nghiệp phát triển Các quan chủ quản cần xây dựng nguyên tắc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên báo cáo tài doanh ngiệp cấp Cần có chế độ giám sát tình hình huy động vốn sử dụng vốn doanh nghiệp Có biện pháp, quy chế gắn trách nhiệm quyền lợi cán quản lý doanh nghiệp trước tăng giảm thất thoát tài sản, vốn doanh ngiệp Ngoài ra, vai trò nhà nước việc cải cách thủ tục hành cho đơn giản mà chặt chẽ Giúp cho Công ty giảm chi phí thuận lợi kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 59 Khoa QTKD - Lớp KTB KÕt luËn Nh­ vËy vèn thùc cÇn thiÕt để doanh nghiệp bắt đầu trì hoạt động kinh doanh Muốn tồn phát triển hoạt động doanh nghiệp phải tiến hành cách có hiệu Vì việc quản lý vốn thiếu Nó vấn đề sống cho doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp đạt mục tiêu ®Ị Sau thêi gian tiÕp xóc thùc tÕ t¹i Công ty giấy Bãi Bằng, giúp đỡ tận tình cán công nhân viên công ty đặc biệt phòng tài vụ, với bảo cặn kẽ Thầy giáo-TS Phạm Quang Vinh, sở kiến thức tiếp thu trình học tập, hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi tham vọng luận văn đưa giải pháp hoàn toàn đắn, đem lại hiệu trực tiếp, tức quản lý tài Công ty giấy Bãi Bằng mà so sánh đối chiếu thực tế kiến thức học để đưa nhận xét, gợi ý hướng giải để hoàn thiện việc quản lý sử dụng vốn Công ty giấy Bãi Bằng Hơn hạn chế thời gian tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức, hiểu biết chuyên môn, chắn luận văn không tránh khỏi sai sót Tôi mong Thầy cô, bạn bè, cô cán nhân viên Công ty giấy bảo đưa nhận xét, góp ý để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp kiến thức thân Một lần xin chân thành cảm ơn Thầy giáoTS Phạm Quang Vinh, cán công ty giấy tận tình bảo suất thời gian thực tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Luận văn tèt nghiƯp 60 Khoa QTKD - Líp KTB Tµi liƯu tham khảo 1.Báo cáo tài Công ty giấy Bãi Bằng năm 1998, 1999, 2000 Giáo trình Quản trị tài doanh nghiệp Tác giả: PTS Vũ Duy HàoĐàm Văn Huệ, Thạc sỹ Nguyễn Quang Ninh Giáo trình: Tài doanh nghiệp Khoa ngân hàng Tài ĐHKTQD Nhà suất thống kê-1998 4.Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh -Khoa kế toán- ĐHQTKD Nhà xuất giáo dục-1997 5.Tạp chí tài Luận văn tốt nghiƯp 61 Khoa QTKD - Líp KTB NhËn xÐt cđa đơn vị thực tập Luận văn tốt nghiệp 62 Khoa QTKD - Lớp KTB Mục lục Trang Lời nói đầu Chương 1: Vốn hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp chế thị trường 1.1 Vốn vai trò vốn doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại vốn 1.1.2.1 Phân loại vốn theo nguồn hình thành 1.1.2.2 Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển 1.1.3 Vai trò vốn doanh nghiệp 1.2 Hiệu dơng vèn 12 14 1.2.1 Quan ®iĨm vỊ hiƯu sử dụng vốn 14 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn 16 1.2.2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định 17 1.2.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 19 1.3 Các nhân tố ¶nh h­ëng tíi dơng vèn cđa doanh nghiƯp vµ ý nghĩa việc nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 22 1.3.1 Các nhân tố ảnh h­ëng tíi hiƯu qu¶ dơng vèn cđa doanh nghiƯp 22 1.3.2 ý nghĩa việc nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp chế thị trường 26 Chương 2:Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty giấy Bãi Bằng 28 2.1 Sự hình thành, phát triển đặc điểm cấu tổ chức 28 Luận văn tốt nghiệp 63 Khoa QTKD - Lớp KTB quản lý 2.1.1 Sự hình thành 28 2.1.2 Quá trình phát triển 31 2.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức quản lý 32 2.2 Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn công ty giấy Bãi Bằng 34 2.2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh công ty vài năm gần 34 2.2.2 Thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty giấy Bãi Bằng 40 2.2.2.1 Tình hình đảm bảo nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh 40 2.2.2.2 Hiệu sử dụng vốn cố định Công ty giấy Bãi Bằng 41 2.2.2.3 Hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty giấy Bãi Bằng 45 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty giấy Bãi Bằng 51 3.1 Những thuận lợi khó khăn công ty 51 3.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty thời gian tới 52 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty giấy Bãi Bằng 53 Kết luận 60 Tài liệu tham khảo 61 Luận văn tốt nghiệp 64 ... hiệu sử dụng vốn yêu cầu mang tính thường xuyên bắt buộc doanh nghiệp Đánh giá hiệu sử dụng vốn giúp ta thấy hiệu hoạt động kinh doanh nói chung quản lý sử dụng vốn nói riêng Hiệu sử dụng vốn. .. nguồn lực vốn cách triệt để nghĩa không để vốn nhàn rỗi mà không sử dụng, không sinh lời - Phải sử dụng vốn cách hợp lý tiết kiệm - Phải quản lý vốn cách chặt chẽ nghĩa không để vốn bị sử dụng sai... phận cấu thành nguồn vốn doanh nghiệp vốn cố định vốn lưu động 1.2.2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định Để đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định cần phải đánh giá hiệu sử dụng tài sản cố định
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng vốn tại cty giấy bãi bằng , Sử dụng vốn tại cty giấy bãi bằng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn