ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

73 51 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI Giáo trình điện tử ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬTCƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH Người biên soạn: PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương NỘI DUNG CHÍNH Phần I Những vấn đề chung định mức kinh tế - kỹ thuật quản trị kinh doanh Phần II Hệ thống quản lý chất lượng số vấn đề cụ th v nh mc Phần I Những vấn đề chung định mức kinh tế - kỹ thuật quản trị kinh doanh ChươngưI:ưHệưthốngưđịnhưmứcưkinhưtếưkỹưthuậtưvàưđốiưtư ợng,ưphươngưphápưnghiênưcứuưmônưhọc ChươngưII:ưBảnưchấtưkinhưtếưvàưnhiệmưvụưcủaưđịnhưmứcư tiêuưdùngưnguyênưvậtưliệu ChươngưIII:ưHệưthốngưmức,ưtiêuưchuẩnưhaoưphíưnguyênưvậtư liệu ChươngưIV:ưThànhưphầnưvàưcơưcấuưcủaưmứcưtiêuưdùng ChươngưV:ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtư liệu ChươngưVI:ưTổưchứcưvàưquảnưlýưcôngưtácưđịnhưmứcưởư doanhưnghiệp PhnưII: Hệưthốngưquảnưlýưchấtưlượngưvàưmộtư sốưvấnưđềưcụưthểưvềưđịnhưmức ChươngưVII:ưTiêuưchuẩnưhóa ChươngưVIII:ưQuảnưlýưchấtưlượngưsảnưphẩm ChươngưIX:ưQuảnưlýưchấtưlượngưtheoưISOư-ư9000 Chươngưx:ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưvậtư liệuưxâyưdựngưvàưgỗ ChươngưXI:ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưkimư loại,điệnưnăngưvàưnhiênưliệuưlỏng PhnưII: Hệưthốngưquảnưlýưchấtưlượngưvàưmộtư sốưvấnưđềưcụưthểưvềưđịnhưmức ChươngưXII: Phươngưphápưđịnhưmứcưdựưtrữưhàngư hóaưvàưtốiưưuưhóaưkhốiưlượng,ưcơưcấuưdựưtrữ ChươngưXIII:ưNhiệmưvụưvàưphươngưphápưphânư tíchưhiệuưquảưcủaưcácưmứcưtiêuưdùngưvàưsửưdụngư nguyênưvậtưliệu ChươngưXIV:ưPhânưtíchưhiệuưquảưápưdụngưmứcư tiênưtiếnưvàưcácưbiệnưphápưtiếtưkiệmưnguyênưvậtư liệu ChươngưXV:Nhữngưvấnưđềưphápưluậtưvềưsdưhợpưlýư vàưtkưNVL ChươngưtrìnhưmônưhọcưchoưTCư38 Bàiư1:ưbảnưchấtưcủaưmức,ưđịnhưmứcưvàưcôngưtácư địnhưmức Bàiư2:ưThànhưphầnưvàưcơưcấuưcủaưmứcưtiêuưdùngư vậttưưkỹưthuật Bàiư3:ưPhươngưphápưtínhưmứcưtiêuưdùngưvậtưtưưkỹư thuật Bàiư4:ưQuảnưlýưmứcưtiêuưdùngưvậtưtưưkỹưthuật PhnưII: Hệưthốngưquảnưlýưchấtưlượngưvàưmộtư sốưvấnưđềưcụưthểưvềưđịnhưmức Bàiư5:ưNhữngưvấnưđềưcơưbảnưvềưtiêuưchuẩnưvàư tiêuưchuẩnưhoá Bàiư6:ưTiêuưchuẩnưchấtưlượngưvàưquảnưlýưchấtưlượngư sảnưphẩmưtheoưISOư9000 Bàiư7:ưĐmưtiêuưdùngưmộtưsốưNVLưchínhưvàưbiệnư phápưsdTKư TRNG I HC KINH T QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI Giáo trình điện tử Bài 1: Bản chất mức, định mức công tác định mức Người biên soạn: PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương Bài I: Bảnưchấtưcủaưmức,ưđịnhưmứcư vàưcôngưtácưđịnhưmức Mức, định mức tính tất u cđa §MTDNVL II Tính chất mức tiêu dùng nhân tố ảnh hưởng đến hao phí nguyên vật liệu III Nhiệm vụ công tác định mức tiờu dựng nguyờn vt liu I Bài I: Bảnưchấtưcủaưmức,ưđịnhưmứcưvàưcôngư tácưđịnhưmức I Mức, định mức tính tất yếu ĐMTDNVL Khái niệm mức Phân loại mức tiêu dùng nguyên vật liệu Vai trò mức tiêu dùng NVL Định mức tiêu dùng NVL công tác ĐMTDNVL III NHIM V CA CễNG TC NH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU Xây dựng hệ thống định mức tiêu dùng nguyên vật liệu thống hoàn chỉnh - Bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng mức tổ chức công tác xây dựng mức phù hợp với quy mô, khối lượng công việc, xây dựng loại mức doanh nghiệp III NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU Quản lý thực mức biện pháp tổ chức kinh tế - kỹ thuật Quản lý thực mức phải tiến hành tất khâu, phận, trình sử dụng nguyên vật liệu có liên quan với nguyên tắc khâu III NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU Quản lý thực mức biện pháp tổ chức kinh tế - kỹ thuật - Trong quản lý thực mức cần quan tâm đặc biệt tới việc áp dụng biện pháp tổ chức kinh tế - kỹ thuật có liên quan - áp dụng biện pháp kinh tế cần ý khuyến khích tiết kiệm, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, giảm bớt phế phẩm, phế liệu, sản phẩm không đủ tiêu chuẩn chất lượng… III NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU Quản lý thực mức biện pháp tổ chức kinh tế - kỹ thuật (Tiếp) - áp dụng biện pháp kinh tế cần soạn thảo thành quy chế đơn vị dựa nguyên tắc có lợi cho đơn vị, cho doanh nghiệp có lợi cho người sử dụng, hạn chế tối đa hao hụt, hư hỏng, mát, lãng phí, tiết kiệm so với định mức tiêu dùng nguyên vật liệu ban hành III NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU Quản lý thực mức biện pháp tổ chức kinh tế - kỹ thuật (Tiếp) - áp dụng biện pháp kỹ thuật cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật – công nghệ, thiết kế sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm quản lý sản xuất III NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU Quản lý thực mức biện pháp tổ chức kinh tế - kỹ thuật (tiếp) - Cần đặc biệt khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng kể sử dụng vật liệu mới, vật liệu sản xuất nước để thay vật liệu nhập với điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm III NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU • Tiến hành thu thập tình hình số liệu mức ban hành, số liệu thực mức để có sở thực tiễn phân tích, đánh giá kết thực mức • - Đúc kết phổ biến kinh nghiệm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến thiết kế sản phẩm kinh nghiệm tiên tiến cải tiến tổ chức quản lý sản xuất, tổ chức quản lý hậu cần vật tư, tổ chức quản lý thực mức tiết kiệm III NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU • Tiến hành thu thập tình hình số liệu mức ban hành, số liệu thực mức để có sở thực tiễn phân tích, đánh giá kết thực mức - Rút nguyên nhân gây lãng phí sử dụng nguyên vật liệu, từ đề biện pháp thích hợp quản lý sử dụng nguyên vật liệu cách hợp lý tiết kiệm III NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU Khơng ngừng hồn thiện máy tổ chức quản lý định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cải tiến phương pháp xây dựng mức - Bộ máy tổ chức xây dựng định mức đơn vị sản xuất - tiêu dùng nguyên vật liệu phòng kỹ thuật cần chun mơn hóa III NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU Khơng ngừng hồn thiện máy tổ chức quản lý định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cải tiến phương pháp xây dựng mức - Phối hợp chặt chẽ với phòng kế hoạch sản xuất, phòng hậu cần vật tư, phòng tài phận có liên quan với phận xây dựng mức, III NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU Khơng ngừng hồn thiện máy tổ chức quản lý định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cải tiến phương pháp xây dựng mức - Cần có chế thích hợp để theo dõi, kiểm tra việc thực định mức Với phận sản xuất thực mức cần phải biết khỏan chi phí, cách xác định khoản chi phí, nhân tố định đến lượng nguyên vật liệu tiêu hao III NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU Xây dựng ban hành đồng chế độ, sách điều lệ xây dựng mức, xét duyệt mức ban hành mức Tổ chức quản lý định mức dựa chế độ, sách, điều lệ… tạo sở pháp lý để đưa công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu vào nếp, với chất lượng nâng cao   Trước tiên, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải có phận chun trách làm cơng tác định mức kinh tế kỹ thuật nằm phòng kỹ thuật công nghệ Thứ hai, quan quản lý cấp (ngành, kinh tế quốc dân) có phận quản lý theo dõi tình hình thực định mức tiêu dùng nguyên vật liệu tiêu kinh tế - kỹ thuật CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN Thế định mức kinh tế kỹ thuật hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật? Vai trò hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật quản trị sản xuất kinh doanh? Trình bày cách phân loại định mức kinh tế kỹ thuật theo nội dung kinh tế kỹ thuật công nghệ, theo phạm vi áp dụng theo mức độ tổng hợp chi tiết? Mối quan hệ cách phân loại trên? Trình by i tng nghiờn cu ca mụn hc Câuưhỏiưônưtậpưvàưthảoư luận Kháiưniệmưvềưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtư liệu?ưPhânưbiệtưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtư liệuưvớiưcôngưtácưđịnhưmứcưtiêuưdùngư nguyênưvậtưliệu? Phânưtíchưtínhưtấtưyếuưcủaưđịnhưmứcưtiêuư dùngưnguyênưvậtưliệu? Cácưtínhưchấtưcủaưđịnhưmứcưtiêuưdùngư nguyênưvậtưliệuưvàưcácưnhânưtốưảnhưhưởngư đếnưchiưphíư(haoưphí)ưnguyênưvậtưliệu? Phânưtíchưcácưnhiệmưvụưcủaưcôngưtácưđịnhư mứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtưliệu? ... liệu ChươngưXV:Nhữngưvấnưđềưphápưluậtưvềưsdưhợpưlýư vàưtkưNVL ChươngưtrìnhưmônưhọcưchoưTCư38 Bài 1: ưbảnưchấtưcủaưmức,ưđịnhưmứcưvàưcôngưtácư địnhưmức Bàiư2:ưThànhưphầnưvàưcơưcấuưcủaưmứcưtiêuưdùngư... Bàiư7:ưĐmưtiêuưdùngưmộtưsốưNVLưchínhưvàưbiệnư ph¸p­sdTK­ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI Giáo trình điện tử Bài 1: Bản chất mức, định mức công tác định mức Người biên son: PGS.TS Nguyn Th Xuõn Hng Bài I: Bảnưchấtưcủaưmức,ưđịnhưmứcư
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT, ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT, Chương trình môn học cho TC 38, Bài I: Bản chất của mức, định mức và công tác định mức, I. Mc tiờu dựng nguyờn vt liu v tớnh tt yu ca mc TDNVL, Phân loại mức tiêu dùng nguyên vật liệu, S cn thit ca mc tiờu dựng nguyờn vt liu, nh mc v cụng tỏc nh mc, I. Khỏi quỏt v h thng nh mc KTKT, Đối tượng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, b. Vai trũ ca MKTKT trong qun tr sn xut kinh doanh, b. Vai trũ ca h thng nh mc kinh t - k thut trong qun tr sn xut - kinh doanh, III. NHIM V CA CễNG TC NH MC TIấU DNG NGUYấN VT LIU

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn