Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 117 môn Hóa

6 179 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 09:10

Bài : 24172 Cho dung dịch vào dung dịch thấy có Chọn một đáp án dưới đây A. bọt khí và kết tủa trắng. B. kết tủa trắng xuất hiện. C. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần. D. bọt khí bay ra. Đáp án là : (B) Bài : 24171 Chất không phản ứng với là: Chọn một đáp án dưới đây A. rượu etylic. B. axit clohidric. C. axit axetic. D. phenol. Đáp án là : (A) Bài : 24170 Hòa tan 5,4 gam Al bằng một lượng dung dịch loãng (dư). Sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí hidro (ở đktc). Giá trị của V là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 6,72 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít. Đáp án là : (A) Bài : 24169 Anilin và phenol đều có phản ứng với. Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch B. nước C. dung dịch D. dung dịch Đáp án là : (B) Bài : 24168 Axit no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24167 Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24166 Dãy các hidroxit được xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24165 Số đồng phân este ứng với công thức phân tử là Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 2 C. 5 D. 4 Đáp án là : (B) Bài : 24164 Chất X có công thức , cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. Chất X thuộc loại Chọn một đáp án dưới đây A. rượu no đa chức. B. axit không no đơn chức. C. axit no đơn chức. D. este no đơn chức. Đáp án là : (C) Bài : 24163 Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất Chọn một đáp án dưới đây A. nhận proton. B. bị khử. C. cho proton. D. bị oxi hóa. Đáp án là : (B) Bài : 24162 Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24161 Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24160 Cation có cấu hình electron lớp ngoài cùng là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24159 Chất không có tính chất lưỡng tính là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24158 Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư). Sau phản ứng thu được 0,336 lít khí hidro (ở đktc). Kim loại kiềm là ( ) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24157 Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24156 Một chất tác dụng với dung dịch natri phenolat tạo thành phenol. Chất đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24155 Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24154 Công thức cấu tạo của glixerin là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24153 Cặp chất không xảy ra phản ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch và dung dịch B. và C. dung dịch và D. dung dịch và dung dịch Đáp án là : (D) . đáp án dưới đây A. 6,72 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít. Đáp án là : (A) Bài : 24169 Anilin và phenol đều có phản ứng với. Chọn một đáp án dưới. A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24165 Số đồng phân este ứng với công thức phân tử là Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 2 C. 5 D. 4 Đáp án là : (B) Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 117 môn Hóa, Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 117 môn Hóa, Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 117 môn Hóa