Hướng Dẫn Sử Dụng Phân Hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy

61 56 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:15

Hệ Chương Trình Quản Lý Đào Tạo Trường Đại Học & Cao Đẳng Hướng Dẫn Sử Dụng Phân Hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy Phiên Bản 2005 Võ Tấn Quân - ÐHBK.TP.HCM TP Hồ Chí Minh - Tháng 05/2005 Mục lục Công việc Quản Trị Phân Hệ Công việc User Các thuật ngữ sử dụng phân hệ KLGD Xem/Sửa Thông Số Chung Của Phân Hệ KLGD Giải thích chức 12 Qui Định 12 1.1 Xem/Sửa Loại Hình Mơn Học Có Sử Dụng 12 1.2 Xem/Sửa Thông Số Chung Của Phân Hệ 13 1.3 Xem/Sửa Mức Hệ Số Khối Lượng Các Lớp 13 1.4 Xem/Sửa Mức Hệ Số Chuyên Môn Môn Học 13 1.5 Xem/Sửa Mức Hệ Số Địa Điểm Giảng Dạy 13 1.6 Xem/Sửa Hệ Số Lớp Đơng Các Loại Hình Môn Học 13 1.7 Xem/Sửa Tham Số Qui Đổi Thí Nghiệm 14 1.8 In Kiểm Tra Hợp Lệ Hệ Số Lớp Đông 15 1.9 Xem/Sửa Tiết Chuẩn Luận án Tốt Nghiệp 16 1.10 Xem/Sửa Tiết Chuẩn Tiểu Luận Tốt Nghiệp 17 1.11 Xem/Sửa Tiết Chuẩn Niên Luận 17 1.12 Xem/Sửa Tiết Chuẩn Đồ án Môn Học 17 1.13 Xem/Sửa Tiết Chuẩn Bài Tập Lớn 18 1.14 Xem/Sửa Tiết Chuẩn Thực Tập Tốt Nghiệp 18 1.15 Xem/Sửa Tiết Chuẩn Thực Tập Ngoài Trường 19 1.16 In Kiểm Tra Tiết Chuẩn Các Môn 19 1.17 Xem/Sửa Tự Điển Loại Giờ Chuẩn 19 1.18 Xem/Sửa Tự Điển Hệ Số Học Hàm 20 1.19 Xem/Sửa Tự Điển Mức Thù Lao Theo Học Hàm 21 1.20 In Kiểm Tra Tự Điển Giờ Chuẩn & Hệ Số Học Hàm 22 Lớp/Môn Học 22 2.1 Xem Tự Điển Lớp (XTKB) Học Kỳ 22 2.2 Xem/Sửa Mức Khối Lượng Của Các Lớp 22 2.3 Xem/Sửa Các Lớp Khơng Tính Khối Lượng Giảng Dạy 23 2.4 Xem/Sửa Các Lớp Không Đăng Ký Môn Học 23 2.5 Xem Tự Điển Môn Học (CTDT) 23 2.6 Xem/Sửa Các Tiết Thành Phần Môn Học 23 2.7 Xem/Sửa Mức Khối Lượng Của Môn Học 23 2.8 Xem/Sửa Nhóm Mơn Học Lớp Đơng Của Môn Học 23 2.9 Xem/Sửa Nhóm Thí Nghiệm Tính Theo Cơng Thức 24 2.10 Xem/Sửa Hệ Số LT,BT,TN,BTL Của Môn Học 24 2.11 Xem/Sửa Môn Học Đặc Thù 24 2.12 Xem/Sửa Số Tuần Cho Môn Thực Tập Tốt Nghiệp 24 2.13 Xem/Sửa Số Sinh Viên & Số Cán Bộ Hướng Dẫn/1 Nhóm Thực Hành 24 2.14 Xem/Sửa Tiết/Buổi Các Mơn Học Có Phụ Cấp Độc Hại 24 2.15 Xem/Sửa Mơn Thể Dục Có Phụ Cấp Độc Hại 25 2.16 In Tự Điển Mơn Học Theo Nhóm Mơn Học Lớp Đông 25 2.17 In Mơn Có Thí Nghiệm/Thực Tập Khơng Có Nhóm Lớp Đơng 25 2.18 In Danh Sách Môn Học Đặc Thù 25 2.19 In Kiểm Tra Các Thông Số Môn Học 25 2.20 Xem/Sửa Mức Khối Lượng Địa Điểm Học 25 2.21 Xem/Sửa Hệ Số Kinh Phí Xây Dựng Phòng Thí Nghiệm Theo Hệ Đào Tạo 26 2.22 Xem File Môn Học Mở Học Kỳ 26 2.23 Đếm Lại Sĩ Số Sinh Viên Đăng Ký Môn Học 26 2.24 In Kiểm Tra File Kế Hoạch Ghép 26 Cán Bộ Giảng Dạy 27 3.1 Xem Tự Điển CBGD (QLNS) 27 3.2 Xem/Sửa Loại Giờ Chuẩn Của CBGD 27 3.3 Xem/Sửa Hệ Số Học Hàm Của CBGD 27 3.4 Xem/Sửa Mã Bộ Môn Của CBGD 27 3.5 Xem/Sửa CBGD Hưởng Chế Độ Mời Giảng 27 3.6 Xem/Sửa Mức Hưởng Chế Độ Mời Giảng 28 3.7 Xem/Sửa Chung Các Thuộc Tính Của CBGD 28 3.8 In Kiểm Tra Các Thuộc Tính CBGD 28 3.9 In Mức Giờ Chuẩn Của CBGD 28 3.10 In Mức Hệ Số Học Hàm Của CBGD 28 3.11 In Mã Bộ Môn Của CBGD 28 3.12 In Các Thuộc Tính Của CBGD 29 Chuẩn Bị 29 4.1 In Xác Nhận/Bổ Sung Danh Sách CBGD 29 4.2 Xem/Sửa File Khối Lượng Giảng Dạy 29 4.3 Xem/Sửa Nhóm Mơn Học Khơng Tính Khối Lượng 30 4.4 Xem/Sửa Nhóm Mơn Học Khơng Tính Kinh Phí Xây Dựng Phòng Thí Nghiệm 31 4.5 Xem/Sửa Số Nhóm & Số CBGD Các Môn Thực Hành 31 4.6 Đếm Lại Sĩ Số Sinh Viên File Khối Lượng Giảng Dạy 32 4.7 Xem/Sửa Mơn Học Có Nhóm Lớp Đơng Đặc Biệt 32 4.8 In Kiểm Tra File Khối Lượng Giảng Dạy 32 4.9 Xem/Sửa Các Mơn Học Có >= CBGD 33 4.10 Xem/Sửa File Có Tiết Chủ Nhật & Buổi Tối 33 4.11 Xem/Sửa Thông Tin Môn Luận án 34 4.12 Xem/Sửa Cán Bộ Phụ Trách Môn Thực Tập Sư Phạm 35 4.13 Xem/Sửa Cán Bộ Phụ Trách Môn Thực Tập Tốt Nghiệp 37 4.14 Xem/Sửa Nhập Danh Sách CBGD Dự Giờ 37 4.15 Xem/Sửa Nhập Khối Lượng Khác 37 4.16 Xem/Sửa Nhập Khối Lượng Luận án Tốt Nghiệp (Bổ Sung) 38 4.17 Xem/Sửa Nhập Khối Lượng Tiểu Luận (Bổ Sung) 38 4.18 Xem/Sửa Nhập Khối Lượng Niên Luận 39 4.19 Xem/Sửa Nhập Khối Lượng Đồ án Môn Học 39 4.20 Xem/Sửa File Phụ Cấp Độc Hại 39 4.21 In Kiểm Tra Phần Chuẩn Bị 39 Xử Lý 40 5.1 Tính Toán Khối Lượng Giảng Dạy 40 5.2 Xem File Khối Lượng Môn Học 40 5.3 Xem File Thù Lao Theo CBGD 41 5.4 In Chi Tiết Khối Lượng Giảng Dạy Tồn Bộ Mơn (Kiểm Tra) 41 5.5 Xem/Sửa Số Tiền Tạm ứng 42 5.6 In Tạm ứng Thù Lao Giảng Dạy Bộ Môn 42 5.7 Khóa/Mở File Số Tiền Tạm ứng 42 5.8 In Thực Lãnh Thù Lao Giảng Dạy Bộ Môn 42 5.9 Lưu Thực Lãnh Thù Lao Giảng Dạy 43 5.10 Xem/Sửa Thực Lãnh Thù Lao Giảng Dạy 43 5.11 Hủy Số Liệu Thực Lãnh Thù Lao Giảng Dạy 43 5.12 In Tổng Hợp Thù Lao Giảng Dạy Toàn Trường 43 5.13 In Chi Tiết Khối Lượng Từng CBGD - Theo Bộ Môn 44 5.14 In Chi Tiết Khối Lượng Từng CBGD - Từng CBGD 44 5.15 In Kinh Phí Xây Dựng Phòng Thí Nghiệm 44 Bảo Trì 44 6.1 Tự Điển Liên Quan Đến Phân Hệ 44 6.1.1 Xem Tự Điển Loại Giờ Chuẩn 44 6.1.2 Xem Tự Điển Hệ Số Học Hàm 44 6.1.3 Xem Tự Điển Môn Học 45 6.1.4 Xem File Môn Học Mở Trong Học Kỳ 45 6.1.5 Xem Tự Điển Lớp (TKB) Học Kỳ 45 6.1.6 Xem Tự Điển CBGD 45 6.1.7 Xem Tự Điển Bộ Môn 45 6.1.8 Xem Tự Điển Khoa 45 6.2 ReIndex Các Tập Tin 45 6.3 Bảo Trì Phân Hệ 46 6.3.1 In Tổng Quát Bảo Trì Phân Hệ 46 6.3.2 In Chi Tiết Bảo Trì Phân Hệ 46 6.3.3 Sửa Lỗi Từ Số Liệu Bảo Trì 46 6.4 Sửa Đổi Tự Điển Phân Hệ 47 6.5 Xem/Sửa Thông Tin Hiệu Chỉnh Báo Biểu 47 6.6 Xem/Sửa Tự Điển Người Ký 47 6.7 Xem/Sửa Người Ký Tên Trên Các Mẫu In 47 6.8 Cấm Quyền Khai Thác 48 6.9 Xem/Xóa File Cấm Quyền Khai Thác 48 6.10 Đổi Mật Khẩu Người Sử Dụng 48 Chỉnh Định 48 7.1 Tạo File Mã Số Theo Điều Kiện Lọc 48 7.2 Tạo File Mã Số Bởi Các Phép Toán Quan Hệ 48 7.3 Xem/Sửa/In File Text 49 7.4 Khóa Quyền Khai Thác Tạm Thời 49 7.5 Mở Quyền Khai Thác Trở Lại 49 7.6 Xem User Đang Làm Việc Trên Mạng 49 7.7 Giới Thiệu 49 Các lưu ý vấn đề kỹ thuật quản lý phân hệ KLGD 50 Trình tự quản lý khối lượng giảng dạy 51 Phụ Lục: Các Mẫu In Của Phân Hệ 54 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy Công việc Quản Trị Phân Hệ Cơng việc bảo trì liệu o Bảo trì liệu phân hệ & thêm mới, hủy bỏ hiệu chỉnh liệu thiếu có lỗi Cơng việc bảo trì bao gồm: Chạy chức Bảo Trì/Bảo Trì Phân Hệ/In Tổng quát Bảo Trì phân hệ để phát số liệu sai khiếm khuyết cách tổng quát Chạy chức Bảo Trì/Bảo Trì Phân Hệ/In Chi tiết Bảo Trì phân hệ để phát số liệu sai khiếm khuyết cách tổng quát Chạy chức Bảo Trì/Bảo Trì Phân Hệ/Sửa lỗi từ số liệu Bảo Trì để bổ sung điều chỉnh số liệu phát Công việc đầu học kỳ o Chuẩn bị qui định tính tốn khối lượng cho phù hợp với chế độ quản lý hành có thay đổi so với học kỳ trước Chẳng hạn đơn giá tiết chuẩn, v.v Công việc không định kỳ o Qui hoạch/Tối ưu tự điển thuộc phân hệ o Tùy biến biểu in theo nhu cầu phân hệ o Tùy biến phần người ký tên biểu in theo nhu cầu phân hệ o Cấm quyền khai thác menu tạm thời (nếu có nhu cầu) o Mở quyền khai thác menu trở lại (nếu có cấm) o Tạo lại mục (Reindex) cần thiết o Bảo trì tự điển phân hệ (thêm mã mới, đổi mã, gộp mã, hủy mã) Gồm tự điển sau: • Tự điển Khối Lượng Giờ Chuẩn • Tự điển Loại Học Hàm Trang EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy Công việc User Nhiệm vụ user phân hệ User Phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy có nhiệm vụ tính tốn khối lượng giảng dạy (qui thành tiết chuẩn & tiền thù lao) cho tất CBCNV có thực khối lượng giảng dạy học kỳ Phần lớn liệu đầu vào lấy từ phân hệ Xếp Thời Khóa Biểu (XTKB) Qui trình cơng việc thường kỳ tính tốn khối lượng o Theo dõi, cập nhật khối lượng giảng dạy thông qua nguồn thông tin: thông tin mở lớp từ phân hệ XTKB, thông tin khác không quản lý phân hệ XTKB & thông tin phản hồi CBGD o Kiểm tra thông tin CBGD (học hàm, chuẩn ), mơn học (số tiết v.v ) o Tính tốn khối lượng o In kiểm tra khối lượng CBGD theo môn quản lý Cán Bộ o Sửa chữa sai sót sau phản hồi o In tạm ứng thực lãnh đợt o Lưu thông tin tạm ứng thực lãnh đợt o Điều chỉnh khối lượng (nếu có biến động sai sót) o Tính tốn lại khối lượng o In thực lãnh đợt o Lưu thông tin thực lãnh đợt o Công việc không định kỳ o Cập nhật thường xuyên giá trị biến động (có liên quan đến tính tốn khối lượng) CBCNV có thay đổi (Ví dụ học hàm v.v ) Có tham khảo thơng tin phần hệ Quản Lý Nhân Sự (QLNS) o Trích lọc danh sách cho nhu cầu đột xuất o Nắm vững thao tác chuyển đổi liệu môi trường Windows (Visual FoxPro, Excel, Word, Access ) để việc chuyển đổi số liệu môi trường thực cách dễ dàng, nhanh chóng đắn Trang EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy Các thuật ngữ sử dụng phân hệ KLGD Mã CBCNV: Là chuỗi ký tự để tham chiếu đến thông tin CBCNV Mỗi CBCNV có mã không trùng với CBCNV Cán Bộ Giảng Dạy (CBGD): Là CBCNV có tham gia giảng dạy Cán Bộ Mời Giảng/Thỉnh Giảng: Là CBGD mời từ bên ngồi giảng dạy trường Bộ mơn/phòng ban: Là cấp đơn vị nhỏ quản lý CBCNV Một mơn/phòng ban thuộc khoa/trung tâm Khoa/Trung tâm: Là cấp đơn vị cao cấp Bộ mơn/phòng ban Các mơn/phòng ban riêng lẻ khơng có đơn vị quản lý trực tiếp, đưa vào đơn vị quản lý chung: chẳng hạn Ban Giám Hiệu Bộ môn quản lý môn học: Là môn dựa theo chức quản lý môn học, mơn học có tính chun mơn phù hợp với lãnh vực chuyên môn môn Bộ môn quản lý Cán Bộ: Là môn dựa theo chức quản lý nhân sự, nhân sinh hoạt chung với môn Một CBGD thuộc mơn quản lý Cán Bộ dạy môn học môn khác quản lý Học hàm: Chức danh nhà nước công nhận (Giáo Sư, Phó GS, Giảng Viên Chính, v.v ) Tiết chuẩn: Là tiết nghĩa vụ gán cho CBGD học kỳ Tiết chuẩn dùng để phân loại khối lượng giảng dạy CBGD thành hai phần: khối lượng chuẩn & khối lượng chuẩn Hệ số lớp đông(*): Là hệ số nhân vào số tiết giảng dạy để qui tiết chuẩn trường hợp lớp giảng dạy đơng lớp bình thường (lớp có sĩ số chuẩn) Hệ số học hàm(*): Là hệ số nhân vào số tiết giảng dạy để qui tiết chuẩn trường hợp lớp CBGD có học hàm cao CBGD bình thường (CBGD có hệ số 1) Nếu có mức đơn giá tiết chuẩn theo loại học hàm khơng cần dùng hệ số học hàm Một vài học hàm có cách tính thù lao gom lại thành nhóm với tên gọi đại diện (hoặc khơng cần gom) Vì vậy, khái niệm học hàm tính tốn khối lượng (nhóm học hàm) khác với khái niệm học hàm QLNS (một học hàm) Ví dụ: Phân hệ QLNS có học hàm Phó Giáo Sư, học hàm Giàng Viên Chính; nhiên phân hệ KLGD có nhóm học hàm PGS+Giảng Viên Chính Hệ số địa điểm(*): Là hệ số nhân vào số tiết giảng dạy để qui tiết chuẩn trường hợp giảng dạy nơi xa địa điểm Hệ số lớp(*): Là hệ số nhân vào số tiết giảng dạy để qui tiết chuẩn trường hợp giảng dạy lớp có mức độ phức tạp khác (lớp chức, lớp cao học v.v ) Hệ số môn học(*): Là hệ số nhân vào số tiết giảng dạy để qui tiết chuẩn trường hợp giảng dạy môn học có mức độ phức tạp khác (mơn thí nghiệm, môn thể dục v.v ) Hệ số mời giảng(*): Là hệ số nhân vào số tiết giảng dạy để qui tiết chuẩn trường hợp CBGD mời giảng (không phải hữu) Nếu đơn giá tiết chuẩn quan tâm đến CBGD mời giảng, khơng cần sử dụng hệ số (*) Lưu ý Gọi hệ số trường hợp tính tiết qui đổi cơng thức: Tiết qui đổi = Tiết kế hoạch * hệ số * hệ số * * hệ số n Trong trường hợp giá trị cộng với nhân cho tiết giảng dạy, gọi khái niệm gia số hệ số Tiết qui đổi = Tiết kế hoạch *(1 + gia số + gia số + + gia số n) Trang EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy Tuy nhiên để thuận tiện & để dễ trình bày, tài liệu hai trường hợp gọi chung "hệ số" Trang EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy • • • • • • • • • • Trong tiết buổi tối Hệ số lớp đơng Hệ số thành phần môn học Hệ số môn học Hệ số lớp Hệ số địa điểm Hệ số học hàm Hệ số mời giảng Tiết qui đổi Tiền qui đổi File khối lượng tính tốn chi tiết file đọc Mặc phép sửa đổi giá trị file, nhiên file khơng cần phải sửa đổi Có thể in khối lượng tính tốn chi tiết cách nhấn phím Ctrl+P Lưu ý: Nếu mã CBGD bắt đầu dấu #, khối lượng mẫu tin tương ứng khối lượng môn Các ký tự sau dấu # mã mơn Liệt Kê Chi Tiết Tính Toán Khối Lượng Giảng Dạy (K5020) Mẫu in: 5.3 Xem File Thù Lao Theo CBGD Chương trình: ktaodbf1 Mã chức năng: K5030 Giải thích: Xem tổng hợp file thù lao theo CBGD Mỗi CBGD có mẫu tin gồm hạng mục sau: • Mã CBGD • Họ tên CBGD • Bộ môn • Mức thù lao/tiết chuẩn • Mức thù lao phụ trội (CB mời giảng) • Mức thù lao/tiết chuẩn • Mức thù lao/tiết ngồi chuẩn • Tổng số tiết qui đổi • Số tiết chuẩn • Số tiết chuẩn • Tổng thù lao giảng dạy File tổng hợp thù lao theo CBGD file "chỉ đọc", sửa đổi Lưu ý: Nếu mã CBGD bắt đầu dấu #, khối lượng mẫu tin tương ứng khối lượng môn Các ký tự sau dấu # mã môn Mẫu in: 5.4 Liệt Kê Thù Lao Giảng Dạy (K5030) In Chi Tiết Khối Lượng Giảng Dạy Toàn Bộ Mơn (Kiểm Tra) Chương trình: kinklgd with Mã chức năng: K5040 Giải thích: In chi tiết khối lượng giảng dạy cho CBGD môn quàn lý Cán Bộ Mẫu in in chung cho môn nhóm theo khối lượng chi tiết CBGD Mẫu in in khối lượng thực & số tiết qui đổi, chưa in tổng số tiền thù lao Mẫu in thích hợp để gởi cho thư ký mơn kiểm tra sơ bộ, sau thư ký môn gởi đến CBGD kiểm tra lại (nếu cần thiết) Trang 41 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy Khi có phản hồi trường hợp sai sót, user kiểm định trường hợp sai sót, sai sót, phải sửa chữa lại liệu đầu vào qui định trước tính tốn trở lại Mẫu in: 5.5 Bảng Kiểm Tra Chi Tiết Tính Khối Lượng Từng CBGD (K5040) Xem/Sửa Số Tiền Tạm ứng Chương trình: ktamung Mã chức năng: K5050 Giải thích: Số tiền tạm ứng cho CBGD tính tốn đồng thời tính tốn khối lượng giảng dạy (nếu chưa khóa sổ file số tiền tạm ứng) Thù lao giảng dạy lãnh lần (100%) lãnh tạm ứng phần tùy theo qui định người quản lý Phần trăm tạm ứng nhập Qui Định/Xem Sửa Thông Số Chung Của Phân Hệ Chức cho phép xem & sửa số tiền tạm ứng (có thể sửa cần thiết) 5.6 In Tạm ứng Thù Lao Giảng Dạy Bộ Mơn Chương trình: kintlao with Mã chức năng: K5060 Giải thích: In số tiền tạm ứng (hoặc thực lãnh, phần trăm tạm ứng 100%) theo môn quản lý CBGD Lưu ý việc báo dạy thường thông báo theo môn quản lý mơn học (vì để dễ dàng quản lý chuyên môn) Nhưng việc lãnh tiền thù lao giảng dạy thường thông báo theo môn quản lý CBGD (vì để dễ nhận thù lao từ đầu mối nhất) Mẫu in: 5.7 Danh Sách Tạm ứng Thù Lao Giảng Dạy (K5060) Khóa/Mở File Số Tiền Tạm ứng Chương trình: khoatung Mã chức năng: K5070 Giới hạn: User có quyền nhập liệu Chưa khóa sổ nhập liệu học kỳ Giải thích: Sau in mẫu in tạm ứng thù lao giảng dạy thức, thiết phải khóa sổ giá trị tạm ứng để tốn số tiền lại, giá trị tham chiếu số tiền lãnh Lưu ý quan trọng: Nếu khơng khóa sổ số tiền tạm ứng, tính tốn lại khối lượng giảng dạy, mức tạm ứng CBGD thay đổi Điều làm cho số liệu lãnh bị sai biệt Chỉ mở khóa sổ trường hợp CBGD chưa lãnh theo số liệu tạm ứng tính cần tính tốn lại số tiền tạm ứng Trong trường hợp file số tiền tạm ứng khóa, cần tính tốn lại khối lượng giảng dạy, chương trình tính tốn lại giữ ngun giá trị tạm ứng tính trước 5.8 In Thực Lãnh Thù Lao Giảng Dạy Bộ Mơn Chương trình: kintlao with Mã chức năng: K5080 Giải thích: Trang 42 Mẫu in số tiền thực lãnh in trường hợp: EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy a) Trong lần lãnh thù lao giảng dạy đầu tiên, không chi tạm ứng, in trực tiếp thực lãnh 100% số tiền tính Sau có biến động khối lượng giảng dạy, cần chi trả tiếp phần chênh lệch, tính tốn lại, in số tiền thực lãnh (lần 1), số tiền lãnh số tiền lại lãnh b) Đã lãnh tạm ứng (và khóa file số tiền tạm ứng), sau có khơng có biến động (sai sót) khối lượng, tính tốn lại khối lượng để có số tiền thù lao nhất, in mẫu in số tiền thực lãnh (lần 1), số tiền tạm ứng số tiền lại lãnh c) Đã in thực lãnh (lần 1) rồi, Sau có biến động khối lượng giảng dạy, cần chi trả tiếp phần chênh lệch, tính tốn lại, in số tiền thực lãnh (lần 2), số tiền thực lãnh (lần 1) số tiền lại lãnh Cứ lần thực lãnh thứ 3, thứ v.v (không hạn chế số lần) Lưu ý quan trọng: Mỗi lần in mẫu in thực lãnh, cần phải lưu thực lãnh thù lao giảng dạy để có sở in thực lãnh lần sau Xem chức Lưu Thực Lãnh Thù Lao Giảng Dạy để biết cách lưu số thực lãnh Lưu ý: Nếu số tiền lại âm, CBGD phải nộp lại số tiền lãnh thừa Mẫu in: 5.9 Danh Sách Thanh Toán Thù Lao Giảng Dạy (K5080) Lưu Thực Lãnh Thù Lao Giảng Dạy Chương trình: kthlanh Mã chức năng: K5090 Giới hạn: User có quyền nhập liệu Chưa khóa sổ nhập liệu học kỳ Giải thích: 5.10 Sau in mẫu in thực lãnh, cần phải lưu thực lãnh thù lao giảng dạy để có sở in thực lãnh lần sau Nếu khơng lưu số liệu thực lãnh, tính tốn lại khối lượng giảng dạy, số tiền thực lãnh vừa in bị (bị thay đổi), khơng có sở để so sánh cho lần lãnh thù lao lần sau (nếu có) Xem/Sửa Thực Lãnh Thù Lao Giảng Dạy Chương trình: kxemtl Mã chức năng: K5092 Giải thích: 5.11 Xem file thực lãnh theo đợt thực lãnh Có thể thay đổi số tiền thực lãnh này, nhiên việc thay đổi (nếu có) thực hạn chế (ví dụ quên lưu số thực lãnh, cần nhập lại cho giống v.v ) Hủy Số Liệu Thực Lãnh Thù Lao Giảng Dạy Chương trình: khuytl Mã chức năng: K5095 Giới hạn: User có quyền nhập liệu Chưa khóa sổ nhập liệu học kỳ Giải thích: 5.12 Hủy số liệu thực lãnh đợt thứ sau lưu không sử dụng số liệu lưu (chẳng hạn chưa lãnh tiền muốn tính tốn khối lượng trở lại) In Tổng Hợp Thù Lao Giảng Dạy Toàn Trường Chương trình: kintghop Mã chức năng: K5100 Giải thích: In bảng tổng hợp số tiền thù lao giảng dạy tồn trường theo mơn nhóm theo Khoa Trang 43 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy Mẫu in thuận lợi cho Phòng Tài Vụ chuẩn bị tài trước phát thù lao giảng dạy cho Bộ Mơn Mẫu in: 5.13 Tổng Hợp Thanh Tốn Thù Lao Giảng Dạy Toàn Trường (K5100) In Chi Tiết Khối Lượng Từng CBGD - Theo Bộ Mơn Chương trình: kinklgd with Mã chức năng: K5110 Giải thích: In chi tiết giảng dạy cho CBGD bao gồm khối lượng giảng dạy chi tiết, số tiết qui đổi, số tiền thù lao, số tiền lãnh, số tiền lại Mẫu in in cho tồn mơn Quản Lý Cán Bộ, CBGD in trang khác in chung trang với CBGD khác tùy theo chọn lựa người sử dụng Mẫu in: Liệt Kê Khối Lượng Giảng Dạy (CBGD) (K5120A) Liệt Kê Khối Lượng Giảng Dạy Bộ Môn (K5120B) 5.14 In Chi Tiết Khối Lượng Từng CBGD - Từng CBGD Chương trình: kinklgd with Mã chức năng: K5120 Giải thích: In chi tiết giảng dạy cho CBGD bao gồm khối lượng giảng dạy chi tiết, số tiết qui đổi, số tiền thù lao, số tiền lãnh, số tiền lại Mẫu in: Liệt Kê Khối Lượng Giảng Dạy (CBGD) (K5120A) 5.15 In Kinh Phí Xây Dựng Phòng Thí Nghiệm Chương trình: kipxdptn Mã chức năng: K5130 Giới hạn: Có tính tốn Kinh Phí Xây Dựng Phòng Thí Nghiệm thơng qua mơn thí nghiệm (k_dongiatn) Giải thích: In bảng chi tiết kinh phí Xây Dựng Phòng Thí Nghiệm theo mơn Có thể in chi tiết Khoa (Mỗi môn hàng) in bảng tổng hợp toàn trường (mỗi Khoa hàng) Mẫu in: Kinh Phí Thực Hành - Thí Nghiệm (K5130A/K5130B) Bảo Trì 6.1 Tự Điển Liên Quan Đến Phân Hệ 6.1.1 Xem Tự Điển Loại Giờ Chuẩn Chương trình: hhtudien with 'lgch' Mã chức năng: K6040 Giải thích: Xem (chỉ xem) in Tự Điển Loại Giờ Chuẩn Mẫu in: Tự Điển Loại Giờ Chuẩn (K6040) 6.1.2 Xem Tự Điển Hệ Số Học Hàm Chương trình: hhtudien with 'lhhm' Mã chức năng: K6050 Giải thích: Xem (chỉ xem) in Tự Điển Hệ Số Học Hàm Mẫu in: Tự Điển Nhóm Học Hàm (K6050) Trang 44 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy 6.1.3 Xem Tự Điển Môn Học Chương trình: hhtudien with 'tdmh' Mã chức năng: K6060 Giải thích: Xem (chỉ xem) Tự Điển Mơn Học (quản lý phân hệ CTDT) 6.1.4 Xem File Môn Học Mở Trong Học Kỳ Chương trình: hvwctgh with 1,1 Mã chức năng: K6070 Giải thích: Xem (chỉ xem) File Các nhóm Mơn Học mở học kỳ (quản lý phân hệ XTKB) 6.1.5 Xem Tự Điển Lớp (TKB) Học Kỳ Chương trình: hhtudien with with 'tdlp' Mã chức năng: K6080 Giải thích: Xem (chỉ xem) tự điển lớp (TKB) (quản lý phân hệ XTKB) 6.1.6 Xem Tự Điển CBGD Chương trình: hviewtdn Mã chức năng: K6090 Giải thích: Xem (chỉ xem) tự điển CBCNV (quản lý phân hệ QLNS) 6.1.7 Xem Tự Điển Bộ Mơn Chương trình: hhtudien with 'tdbm' Mã chức năng: K6100 Giải thích: Xem (chỉ xem) in Tự Điển Bộ Môn (quản lý phân hệ QLNS) 6.1.8 Xem Tự Điển Khoa Chương trình: hhtudien with 'tdkh' Mã chức năng: K6110 Giải thích: 6.2 Xem (chỉ xem) in Tự Điển Khoa (quản lý phân hệ QLNS) ReIndex Các Tập Tin Chương trình: hReindex Mã chức năng: K6120 Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) Giải thích: Reindex (tái mục) file phân hệ KLGD, file thuộc năm học/học kỳ xét Các trường hợp điện đột xuất treo máy chương trình ghi liệu khả gây mục Reindex thường sử dụng tìm kiếm, thống kê khơng xác Reindex phải sử dụng user phân hệ không làm việc với file cần tạo lại mục Để bảo đảm làm việc hiệu quả, user quản trị hệ thống nên reindex toàn hệ thống cách định kỳ (khi user không sử dụng hệ thống) Sử dụng HUILS/Reindex Toàn Bộ Cơ Sở Dữ Liệu Trang 45 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy 6.3 Bảo Trì Phân Hệ Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) 6.3.1 In Tổng Quát Bảo Trì Phân Hệ Chương trình: hbaotri Mã chức năng: K6130 Giải thích: User quản trị phân hệ dùng tiện ích để in lỗi tổng quát phân hệ KLGD Các lỗi • • • • • • phân hệ bao gồm: Lỗi trùng mã file tự điển Lỗi mã rỗng file tự điển Lỗi mã rỗng field mã số Lỗi mã sai khơng có tự điển Lỗi mã trùng file liệu Lỗi liệu không hợp lệ Chức in số lượng lỗi mà không in lỗi cụ thể Mẫu in Các Lỗi Được Phát Hiện (Tổng Quát) (K6130) 6.3.2 In Chi Tiết Bảo Trì Phân Hệ Chương trình: hbaotri2 Mã chức năng: K6140 Giải thích: User quản trị phân hệ dùng tiện ích để in lỗi chi tiết phân hệ KLGD Các lỗi • • • • • • phân hệ bao gồm: Lỗi trùng mã file tự điển Lỗi mã rỗng file tự điển Lỗi mã rỗng field mã số Lỗi mã sai khơng có tự điển Lỗi mã trùng file liệu Lỗi liệu không hợp lệ Chức in lỗi cụ thể (ví dụ mã sai mã có giá trị nào) Mẫu in Các Lỗi Được Phát Hiện (Chi Tiết) (K6140) 6.3.3 Sửa Lỗi Từ Số Liệu Bảo Trì Chương trình: hbaotri2 with Mã chức năng: K6141 Giải thích: User quản trị phân hệ dùng tiện ích để sửa lỗi chi tiết phân hệ KLGD phát chức In chi tiết Bảo Trì Phân Hệ (K6140) Các lỗi • • • • • • phân hệ sửa bao gồm: Lỗi trùng mã file tự điển Lỗi mã rỗng file tự điển Lỗi mã rỗng field mã số Lỗi mã sai khơng có tự điển Lỗi mã trùng file liệu Lỗi liệu không hợp lệ Chức cho phép sửa tự động sửa theo trường hợp tùy theo user định Lưu ý: Để cẩn thận, cần lưu lại phiên sở liệu trước sửa lỗi đại trà Trang 46 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy 6.4 Sửa Đổi Tự Điển Phân Hệ Chương trình: hsuatd Mã chức năng: K6150 Giải thích: User quản trị phân hệ dùng chức để thay đổi tự điển phân hệ KLGD quản lý Tự điển phân hệ QLSV quản lý bao gồm: • Tự điển Khối Lượng Giờ Chuẩn • Tự điển Loại Học Hàm Công việc hiệu chỉnh tự điển bao gồm • Sửa tự điển • Thêm mã tự điển • Hủy mã tự điển • Đổi mã tự điển • Đổi nhiều mã tự điển (sử dụng file với field mã cũ, mã mới) Lưu ý: Ngoại trừ vài trường hợp riêng (tự điển SV, tự điển CBCNV, tự điển môn học ), tất tự điển cập nhật thông qua chức Tự điển phân hệ quản lý, cập nhật từ phân hệ 6.5 Xem/Sửa Thơng Tin Hiệu Chỉnh Báo Biểu Chương trình: hsuarppr Mã chức năng: K6152 Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) Giải thích: User quản trị phân hệ dùng chức để sửa đổi biểu in định nghĩa lại Có mức sửa đổi biểu in • Sửa mềm: Chỉ thay đổi vài thơng số biểu in: chẳng hạn khổ giấy, cỡ chữ, độ dãn dòng, dãn cột, tiêu đề v.v • Sửa cứng: Yêu cầu chương trình sử dụng thiết kế report riêng (cung cấp tên report, lưu report thư mục \DBF\VFW) Các sửa đổi ghi nhận file thông tin hiệu chỉnh báo biểu Nếu cần lấy lại biểu in hệ thống hủy mẫu tin tương ứng 6.6 Xem/Sửa Tự Điển Người Ký Chương trình: htdngky Mã chức năng: K6154 Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) Giải thích: User quản trị phân hệ dùng chức để sửa đổi chức vụ tên (nhiệm ý) CBCNV có chức trách ký tên vào biểu mẫu 6.7 Xem/Sửa Người Ký Tên Trên Các Mẫu In Chương trình: hkyten Mã chức năng: K6156 Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) Giải thích: User quản trị phân hệ dùng chức để sửa đổi số lượng hình thức chữ ký biểu in User có quyền thay đổi cho mẫu in (theo mã biểu in) • Số lượng chữ ký ký Trang 47 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy • • • • Số lượng hàng dành cho chữ ký (Nếu số chữ ký dàn hàng) Chức vụ & Tên Người (nhiệm ý) bố trí vị trí Dịch chuyển qua trái qua phải so với tính tốn chuẩn chương trình Có in ngày/tháng/năm biểu in hay khơng? Trong mẫu in thay đổi theo mã trường hợp theo user chạy chức in mẫu (Xem tài liệu Mô tả môi trường để biết chi tiết thực hiện) 6.8 Cấm Quyền Khai Thác Chương trình: hacsdiny Mã chức năng: K6157 Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) Giải thích: User quản trị phân hệ dùng chức để tạm cấm số chức phân hệ Việc cấm thực cho user, nhóm user cho tất user đọc (được dùng để cấm đọc tạm thời gian ngắn) Việc cấm khai thác thực cho tồn thể cột chức (pad), số chức riêng lẻ (xác định mã chức năng) Khi bị cấm khai thác, menu bị cấm không xuất phiên làm việc user thuộc diện cấm 6.9 Xem/Xóa File Cấm Quyền Khai Thác Chương trình: hacsdin2 Mã chức năng: K6158 Giới hạn: User quản trị phân hệ (quyenqlph) Giải thích: Sau cấm quyền khai thác (S2047), User quản trị phân hệ dùng chức hủy lệnh cấm khai thác tạm thời trước 6.10 Đổi Mật Khẩu Người Sử Dụng Chương trình: hchange Mã chức năng: K6160 Giải thích: User thay đổi mật khai thác chương trình Mật ghi nhận thơng báo có hiệu lực hay chưa lần đăng nhập lần sau 7.1 Chỉnh Định Tạo File Mã Số Theo Điều Kiện Lọc Chương trình: hchonmaso Mã chức năng: K7020 Giải thích: lọc 7.2 User tạo file mã số cho tự điển thơng dụng hệ thống • Mã sinh viên • Mã CBCNV • Mã Mơn Học User thường tạo file mã số cách chọn lựa thông qua giao diện nhập theo biểu thức Tạo File Mã Số Bởi Các Phép Tốn Quan Hệ Chương trình: hrelation Mã chức năng: K7030 Trang 48 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy Giải thích: User phối hợp nhiều file mã số thành file mã số thông qua phép tốn quan hệ bao gồm • Phép hội (A V B) • Phép giao (A ^ B) • Phép trừ (A \ B) User yêu cầu chọn file toán tử nhập tên file kết 7.3 Xem/Sửa/In File Text Chương trình: hmodifil Mã chức năng: K7040 Giải thích: 7.4 User hiệu chỉnh file text thơng qua trình soạn thảo Visual Fox Khóa Quyền Khai Thác Tạm Thời Chương trình: hlock1 in hlockkt1 Mã chức năng: K7080 Giới hạn: User quản trị hệ thống (huserhtql) Giải thích: User quản trị hệ thống khóa quyền khai thác hệ thống tạm thời Sau khơng có user khai thác hệ thống, User quản trị hệ thống thực số cơng việc bảo trì hệ thống: Reindex hệ thống, cập nhật service pack (chương trình sửa lỗi v.v ) Các user đăng nhập vào hệ thống hệ thống bị khóa Lưu ý: Các user sử dụng chương trình thời gian khóa làm việc bình thường khơng bị ảnh hưởng Cần thông báo để user logout khỏi hệ thống 7.5 Mở Quyền Khai Thác Trở Lại Chương trình: hlock2 in hlockkt1 Mã chức năng: K7090 Giới hạn: User quản trị hệ thống (huserhtql) Giải thích: User quản trị hệ thống nhớ mở khóa sau khóa & bảo trì xong (D9590) để user đăng nhập làm việc trở lại 7.6 Xem User Đang Làm Việc Trên Mạng Chương trình: hlock3 in hlockkt1 Mã chức năng: K7100 Giới hạn: User quản trị hệ thống (huserhtql) Giải thích: User quản trị xem có user đăng nhập vào chương trình Chú ý Danh sách user làm việc mạng (đang sử dụng EDUSOFT) đắn đăng nhập khỏi chương trình thực cách bình thường (khơng điện treo máy đột xuất ) 7.7 Giới Thiệu Chương trình: habout Mã chức năng: K7110 Giải thích: Giới thiệu hệ thống chương trình Trong số thơng tin cửa sổ này, thông tin số hiệu phiên (YYMMDD) giúp cho việc xác định phiên sử dụng Trang 49 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy Các lưu ý vấn đề kỹ thuật quản lý phân hệ KLGD Công thức tính tốn tiết chuẩn ? Có hai cơng thức tính tốn tiết qui đổi cho môn học giảng dạy: Tiết qui đổi = Tiết kế hoạch * hệ số * hệ số * * hệ số n Tiết qui đổi = Tiết kế hoạch *(1 + gia số + gia số + + gia số n) Hệ số 1,2,3, n hệ số như: Hệ số học hàm, Hệ số lớp đông, hệ số môn học, hệ số địa điểm v.v Gia số 1,2,3, n gia số như: Gia số học hàm, Gia số lớp đông, Gia số môn học, Gia số địa điểm v.v Để đơn giản cách trình bày, ta gọi chung hệ số & gia số "hệ số" Cơng thức tính tiền thù lao ? Có hai cơng thức Thù lao = Tiết qui đổi * Đơn giá chung cho CBGD Thù lao = Tiết qui đổi * Đơn giá cho loại học hàm Trong trường hợp thứ 2, công thức tiết qui đổi khơng có thành phần: Hệ số học hàm Tuy nhiên có ngoại lệ, cơng thức thù lao là: Thù lao = Tiết qui đổi * Đơn giá chung cho CBGD + khoản thù lao không qui đổi Thù lao = Tiết qui đổi * Đơn giá cho loại học hàm + khoản thù lao không qui đổi Trong trường hợp thứ 2, công thức tiết qui đổi khơng có thành phần: Hệ số học hàm Trang 50 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy Trình tự quản lý khối lượng giảng dạy Xem/Sửa qui định liên quan đến tính tốn số lượng Nhập loại hình có sử dụng Qui Định/Xem Sửa Loại Hình Mơn Học Có Sử Dụng Xem/sửa thơng số Qui Định/Xem Sửa Thông Số Chung Phân Hệ Xem/sửa mức hệ số Qui Định/Xem Sửa Mức Hệ Số Khối Lượng Các Lớp (Xem xét kỹ lưỡng tham số) Qui Định/Xem Sửa Mức Hệ Số Chuyên Môn Môn Học Qui Định/Xem Sửa Mức Hệ Số Địa Điểm Giảng Dạy Xem/sửa hệ số lớp đông Qui Định/Xem Sửa Hệ Số Lớp Đông Các Loại Hình MH Xem/sửa tham số qui đổi thí nghiệm Qui Định/Xem Sửa Tham Số Qui Đổi Thí Nghiệm Xem/sửa tiết chuẩn loại hình MH Qui Định/Xem Sửa Tiết Chuẩn Xem/sửa tự điển loại chuẩn Qui Định/Xem Sửa Tự Điển Loại Giờ Chuẩn Xem/sửa tự điển loại học hàm Qui Định/Xem Sửa Tự Điển Loại Học Hàm (Nếu có) (luận án, tiểu luận, niên luận, ĐAMH, thực tập tốt nghiệp, thực tập trường) Nhập thông tin lớp (TKB) Xem/sửa mức khối lượng lớp Lớp&MH/Xem Sửa Mức Khối Lượng Các Lớp Xem/sửa lớp khơng tính khối lượng Lớp&MH/Xem Sửa Lớp Khơng Tính KLGD Xem/sửa lớp không ĐKMH Lớp&MH/Xem Sửa Lớp Không ĐKMH (Nếu nhiều mức) Nhập thông tin môn học Xem/sửa lớp không ĐKMH Lớp&MH/Xem Sửa Các Tiết Thành Phần Môn Học Xem/sửa mức khối lượng MH Lớp&MH/Xem Sửa Mức Khối Lượng Các MH Xem/sửa mã lớp đơng MH Lớp&MH/Xem Sửa Nhóm MH Các Lớp Đơng Xem/sửa MH tính TN theo cơng thức Lớp&MH/Xem Sửa MH Tính TN Theo Cơng Thức Xem/Sửa hệ số thành phần Lớp&MH/Xem Sửa Hệ Số LT, BT, BTL Xem/Sửa môn đặc thù Lớp&MH/Xem Sửa Môn Học Đặc Thù Xem/Sửa môn đặc thù Lớp&MH/Xem Sửa Môn Học Đặc Thù Xem/Sửa số tuần môn thực tập Lớp&MH/ Xem Sửa Số Tuần Môn Thực Tập Xem/Sửa số SV & số CBGD/nhóm Lớp&MH/ Xem Sửa Số SV & Số CBGD Cho Nhóm (Nếu chỉnh định tiết thành phần phân hệ KLGD) (Nếu nhiều mức) (Nếu có) (Nếu hệ số đặc biệt) (Quân Sự, Thực tập trường, luận án v.v ) (Nếu có tính khối lượng theo tuần) Nhập thông tin địa điểm Xem/sửa mức k.lượng phòng học (Nếu nhiều mức) Lớp&MH/Xem Sửa Mức Khối Lượng Địa Điểm Học Nhập thông tin CBGD Xem/sửa thông tin CBGD CBGD/Xem Sửa Loại Giờ Chuẩn CBGD/Xem Sửa Loại Học Hàm CBGD/Xem Sửa Bộ Môn Trang 51 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy phụ CBGD/Xem Sửa CBGD Hưởng Chế Độ Mời Giảng (hoặc mức trội mời giảng) Xem thông tin nhóm mơn học mở học kỳ Đồng bộ/xem file khối lượng Chuẩn Bị/Xem Sửa File Khối Lượng Giảng Dạy Nhập nhóm MH khơng tính khối lượng Chuẩn Bị/Xem Sửa Nhóm MH Khơng Tính Khối Lượng Nhập số nhóm TH & Số CBGD/nhóm Chuẩn Bị/Xem Sửa Số Nhóm & Số CBHD Nhóm Đếm lại sĩ số (nếu cần) Chuẩn Bị/Đếm Sĩ Số SV File Khối Lượng Giảng Dạy Nhập mã lớp đơng đặc biệt (nếu có) Chuẩn Bị/Xem Sửa Nhóm MH Có Mã Lớp Đơng Đặc Biệt Nhập thơng tin MH có CBGD Chuẩn Bị/Xem Sửa Mơn Có >= CBGD Nhập thơng tin giảng dạy CN & Tối Chuẩn Bị/Xem Sửa File Có Tiết Chủ nhật & Tối Nhập thông tin môn đặc biệt Chuẩn Bị/Xem Sửa Thông Tin Môn Luận án Chuẩn Bị/Xem Sửa Thông Tin Môn TT Sư Phạm Chuẩn Bị/Xem Sửa Thông Tin Môn TT Tốt Nghiệp Xem thông tin khối lượng khác Nhập khối lượng dự Chuẩn Bị/ Xem Sửa Nhập Danh Sách CBGD Dự Giờ Nhập khối lượng khác Chuẩn Bị/ Xem Sửa Nhập Khối Lượng Khác Nhập khối lượng luận án cách khác Chuẩn Bị/ Xem Sửa Nhập Khối Lượng LATN (Bổ Sung) Chuẩn Bị/ Xem Sửa Nhập Khối Lượng TLuận (Bổ Sung) Chuẩn Bị/ Xem Sửa Nhập Khối Lượng DAMH Tính tốn KLGD Tính tốn KLGD Xử Lý/ Tính Tốn Khối Lượng Giảng Dạy In Kiểm Tra In Kiểm Tra Xử Lý/ In Chi Tiết KLGD Tồn Bộ Mơn (Kiểm Tra) 10 Hiệu chỉnh sai sót sau kiểm tra Thực tất bước từ -> 11 Tính tốn lại sau hiệu chỉnh sai sót Tính tốn KLGD Xử Lý/ Tính Tốn Khối Lượng Giảng Dạy 12 In tạm ứng thù lao In tạm ứng thù lao Xử Lý/ In Tạm ứng Thù Lao Giảng Dạy Bộ Mơn Khóa file tạm ứng Xử Lý/ Khóa & Mở File Số Tiền Tạm ứng 13 Tiếp tục hiệu chỉnh sai sót , bổ sung sau tạm ứng Thực tất bước từ -> 14 Tính tốn lại sau hiệu chỉnh sai sót, bổ sung Tính tốn KLGD Xử Lý/ Tính Tốn Khối Lượng Giảng Dạy 15 In thực lãnh lần In thực lãnh lần Xử Lý/ In Thực Lãnh Thù Lao Giảng Dạy Bộ Môn Lưu thực lãnh lần Xử lý / Lưu Thực Lãnh Thù Lao Giảng Dạy 16 Tiếp tục hiệu chỉnh sai sót , bổ sung sau thực lãnh lần Thực tất bước từ -> 17 Tính tốn lại sau hiệu chỉnh sai sót, bổ sung Trang 52 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy Tính tốn KLGD Xử Lý/ Tính Tốn Khối Lượng Giảng Dạy 18 In thực lãnh lần In thực lãnh lần Xử Lý/ In Thực Lãnh Thù Lao Giảng Dạy Bộ Môn Lưu thực lãnh lần Xử lý / Lưu Thực Lãnh Thù Lao Giảng Dạy Lập lại bước 16 -> 18 tùy theo nhu cầu Trang 53 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy Phụ Lục: Các Mẫu In Của Phân Hệ Mã Tên Mẫu In Mẫu In K1010 Các Loại Hình Mơn học Tính Khối Lượng Có Sử Dụng K1060 Các Khoảng Sĩ Số Lớp Đông Không Hợp Lệ K1100 Các Khoảng Sĩ Số Môn Luận án/Tiểu Luận/ĐAMH Không Hợp Lệ K1140 Tự Điển Giờ Chuẩn & Hệ Số Học Hàm Không Hợp Lệ K2100 Danh Sách Mơn Học (Nhóm Theo Mã Lớp Đơng) K2110 Danh Sách MH Có Tiết Thí Nghiệm/Thực Hành & Nhưng Khơng Có Nhóm Lớp Đơng K2120 Danh Sách Mơn Học Đặc Thù K2130 File Môn Học Mở (XTKB) Không Hợp Lệ K2160 File Mơn Học Mở Lớp Tính KLGD Không Hợp Lệ K3045 Danh Sách CBGD Hưởng Chế Độ Mời Giảng K3046 Mức Thù Lao Phụ Trội CBGD Hưởng Chế Độ Mời Giảng K3060 Thuộc Tính CBGD Liên Quan Đến Tính KLGD Khơng Hợp Lệ K3070 Danh Sách CBGD & Loại Giờ Chuẩn K3080 Danh Sách CBGD & Phân Loại Học Hàm K3090 Danh Sách CBGD & Mã Bộ Mơn K3100 Danh Sách CBGD & Các Hệ số Tính KLGD K4005 Danh Sách Xác Nhận & Bổ Sung Tên CBGD K4050 File Mơn Học Mở Lớp Tính KLGD Khơng Hợp Lệ K4080 Danh Sách Luận án Tốt Nghiệp & Tiểu Luận K4090 Danh Sách Môn Thực Tập Sư Phạm K4100 Danh Sách Môn Thực Tập Tốt Nghiệp K4140 Dữ Liệu Chuẩn Bị Tính KLGD Khơng Hợp Lệ K5010A Các Dữ Liệu Chưa Có Mã CBGD Chưa Có Hệ Số K5010B Các CBGD Sai Hệ Số Học Hàm Sai Mã Bộ Mơn K5020 Liệt Kê Chi Tiết Tính Toán Khối Lượng Giảng Dạy K5030 Liệt Kê Thù Lao Giảng Dạy K5040 Bảng Kiểm Tra Chi Tiết Tính Khối Lượng Từng CBGD K5060 Danh Sách Tạm ứng Thù Lao Giảng Dạy K5080 Danh Sách Thanh Toán Thù Lao Giảng Dạy K5100 Tổng Hợp Thanh Toán Thù Lao Giảng Dạy Toàn Trường K5120A Liệt Kê Khối Lượng Giảng Dạy (CBGD) K5120B Liệt Kê Khối Lượng Giảng Dạy Bộ Môn K5130A Kinh Phí Thực Hành - Thí Nghiệm K5130B Kinh Phí Thực Hành - Thí Nghiệm K6040 Tự Điển Loại Giờ Chuẩn K6050 Tự Điển Nhóm Học Hàm Trang 54 EDUSOFT - Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy Mã Tên Mẫu In Mẫu In K6130 Các Lỗi Được Phát Hiện (Tổng Quát) K6140 Các Lỗi Được Phát Hiện (Chi Tiết) Trang 55
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Phân Hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy, Hướng Dẫn Sử Dụng Phân Hệ Quản Lý Khối Lượng Giảng Dạy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn