thanh toán quốc tế incoterms 2010

30 35 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 22:18

Chương 1: Incoterms 2010 .3 Khái quát chung 1.1 Các vấn đề chung Incoterms 1.2 Lịch sử hình thành phát triển .4 1.3 Lý đời Incoterms 2010 1.4 Tại phải quan tâm đến Incoterms 2010? 1.5 Một số điểm cần lưu ý sử dụng Incoterms .6 1.6 Doanh nghiệp Việt Nam từ Incoterms 2010? Nội dung Incoterms 2010 2.1 EXW (EXWORK) 2.2 FAS (Free alongside ship) 2.3 FOB (Free on board) .10 2.4 FCA (free carrier named point) 11 2.5 CFR (Cost and Freight) 12 2.6 CPT (Freight or carriage paid to destination) .13 2.7 CIF (Cost, Insurance and Freight) 14 2.8 CIP (Carriage, Insurance Paid to) 15 2.9 DAT (Delivered at Terminal) 17 2.10 DAP (Delivered At Place) 17 2.11 DDP (Delivered Duty Paid) 18 Hướng dẫn sử dụng Incoterms 2010 .19 3.1 Dẫn chiếu điều kiện Incoterms 2010 vào hợp đồng mua bán hàng hóa 20 3.2 Lựa chọn điều kiện Incoterms phù hợp 20 3.3 Quy định nơi cảng xác tốt 20 3.4 Cần nhớ điều kiện Incoterms 2010 không làm cho hợp đồng đầy đủ 20 Một số điểm doanh nghiệp xuất nhập cần lưu ý thương mại quốc tế, đặc biệt sử dụng Incoterms 2010 .21 4.1 Phân chia rủi ro Incoterms 2010 21 4.2 Qui định chi phí 21 4.3 Thay đổi thuật ngữ Incoterms 2010 21 4.4 Chuyển từ FOB sang điều kiện khác 21 4.5 Quy tắc giao hàng 21 Incoterms thực tiễn hợp đồng .22 5.1 Incoterms chuẩn hóa thực tiễn hợp đồng cách tạo điều kiện cho bên 22 5.2 Yêu cầu việc giải thích “từ ngữ quan trọng” Incoterms 22 5.3 Thực tiễn thông dụng 23 5.4 Đóng hàng vào container 24 5.5 Lợi ích bảo hiểm điều kiện FOB 25 5.6 So sánh FCA, FOB, CPT, CFR, CIP CIF 25 5.7 Trách nhiệm người bán việc cung cấp hàng thay 25 5.8 Chi phí bốc hàng 26 5.9 Kiểm tra chứng từ phải có theo yêu cầu điều kiện Incoterms .26 Lỗi thường gặp thực tiễn ứng dụng Incoterms 2010 .26 6.1 Các lỗi chủ yếu người làm nhập ứng dụng Incoterms 2010 26 6.2 Các lỗi chủ yếu người làm xuất .27 Chương 2: So sánh Incoterms 2000 Incoterms 2010 28 Điểm giống Incoterms 2000 Incoterms 2010 .28 Điểm khác Incoterms 2000 Incoterms 2010 .28 Một số thay đổi Incoterms 2010 so với Incoterms 2000 29 3.1 Thay đổi số nhóm điều điện giao hàng 29 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Phí THC (Terminal handling charge – Phí bến bãi) .30 Liên quan đến an ninh hàng hóa 30 Bảo hiểm .30 Chứng từ điện tử 30 Thay đổi điều khoản FOB 31 Phạm vi áp dụng Incoterms 31 INCOTERMS Chương 1: Incoterms 2010 Khái quát chung Điều kiện sở giao hàng tập hợp quy định có tính ngun tắc việc giao nhận hàng hóa bên giao dịch việc phân chia trách nhiệm, phân chia chi phí di chuyển rủi ro q trình giao nhận hàng hóa quy định văn gọi Incoterms (International Commercial Terms-các điều kiện thương mại quốc tế) bao gồm: - Trách nhiệm tiến hành việc giao nhận hàng - Chi phí giao nhận hàng - Điểm đánh dấu trách nhiệm chịu rủi ro tổn thất hàng hóa (điểm tới hạn): tới điểm rủi ro tổn thất hàng hóa q trình vận chuyển hàng hóa chuyển từ người bán sang người mua, trách nhiệm thuộc hai bên 1.1 Các vấn đề chung Incoterms 1.1.1 Incoterms gì? Là loạt điều khoản thương mại quốc tế công nhận Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) xuất bản, sử dụng rộng rãi hợp đồng mua bán quốc tế Những điều khoản sử dụng ngày nhiều thương mại nội địa 1.1.2 Tại Incoterms lại gọi “các qui tắc”? Là để thừa nhận chất hợp đồng điều khoản đó, để phù hợp với sách chung ICC – gọi ấn phẩm “các qui tắc” (UCP 600, URDG 758, v.v.) 1.1.3 Bộ Incoterms bao gồm nội dung gì? Bộ qui tắc Incoterms qui định có trách nhiệm gì, tốn khoản gì, rủi ro hàng hóa chuyển từ người bán sang người mua, giao hàng, vấn đề bảo hiểm, làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu, việc phân bổ chi phí liên quan đến việc giao hàng 1.1.4 Bộ quy tắc Incoterms không bao gồm nội dung gì? Khơng có qui định quyền sở hữu hàng hóa, khơng qui định chi tiết nghĩa vụ toán (thời hạn, phương thức, điều khoản đảm bảo tốn, chứng từ tốn), khơng qui định chi tiết yêu cầu liên quan đến tàu, trường hợp bất khả kháng, kết thúc hợp đồng, khả tốn Nói tóm lại, Incoterms khơng cấu thành hợp đồng mua bán đầy đủ mà qui tắc tiện lợi, quốc tế cơng nhận việc mua bán hàng hóa Những qui tắc phát huy tác dụng tốt hợp đồng sơ lược cần phải cụ thể hóa điều chỉnh với điều khoản điều kiện thêm 1.1.5 Các qui tắc sử dụng nào? Chúng đưa vào hợp đồng mua bán cách dẫn chiếu (VD: “FCA 38 Cours Albert 1er, Paris, France Incoterms® 2010”) 1.1.6 Tại qui tắc lại sửa đổi? Để phản ánh mở rộng khu vực mậu dịch tự do, việc sử dụng phương tiện giao tiếp điện từ, quan ngại an ninh sau kiện 11 tháng 9, biến đổi gần vận tải thương mại quốc tế kể từ lần sửa đổi năm 2000 Incoterms 2010 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2011 1.1.7 Đối với hợp đồng kí kết trước ngày 1/1/2011? Đối với hợp đồng kí kết, qui tắc Incoterms 2000 tiếp tục áp dụng (nếu đưa vào hợp đồng) việc thực hợp đồng diễn vào năm 2011 chí sau Sau ngày 1/1/2011, hợp đồng kí kết, có dẫn chiếu đến “INCOTERMS”, hiểu INCOTERMS 2010, việc áp dụng phiên 2000 hay 2010 phụ thuộc vào hồn cảnh hợp đồng mua bán Bất kì khơng chắn tranh chấp xảy phải loại trừ cách đưa điều khoản INCOTERMS 2010 cách rõ ràng vào hợp đồng mua bán! 1.1.8 Có thể sử dụng Incoterms 2000 sau ngày 1/1/2011 khơng? Có Incoterms (dù phiên 2010 hay 2000) qui tắc áp dụng hợp đồng, tùy thuộc vào bên tham gia hợp đồng (người bán người mua) định sử dụng chúng đưa chúng cách rõ ràng vào hợp đồng mua bán Hai bên chọn áp dụng phiên họ muốn! 1.2 Lịch sử hình thành phát triển Từ đời đến có tất Incoterms: - Năm 1936, gồm điều kiện: EXW, FCA, FOR/FOT, FAS, FOB, C&F,CIF - Năm 1953, phòng thương mại quốc tế sửa đổi Incoterms thành điều kiện sở giao hàng - Năm 1967, bổ sung thêm điều kiện, gồm: DAF DDP - Năm 1976, đưa vào điều kiện vận chuyển đường hàng không, gọi FOB sân bay (FOB airport) - Năm 1980, đưa thêm điều kiện sở giao hàng (FCA, CPT, CIP) Incoterms 1980 gồm 14 điều kiện - Năm 1990, sửa đổi, bổ sung làm thành 13 điều kiện sở giao hàng Incoterm 1990 có hiệu lực từ ngày 1/7/1990 - Năm 2000, có thay đổi so với Incoterms 1990 về: Thuật ngữ sử dụng, chuyển nghĩa vụ thông quan xuất cho người bán điều kiện FAS, nghĩa vụ thông quan nhập cho người mua điều kiện DEQ, quy định người bán bốc hàng lên phương tiện người mua đưa đến theo điều kiện EXW - Năm 2010, đời Incoterms 2010 có hiệu lực từ 1/1/2011 Incoterms 2010 gồm 11 điều kiện có số thay đổi đáng ý: Do có nhiều thay đổi thực tiễn bn bán quốc tế nên Phòng thương mại quốc tế (ICC) đưa số điều khoản Sự thay đổi lần gồm: hủy bỏ số điều khoản cũ ban hành số điều khoản mới; quy định chi phí bốc dỡ, vấn đề liên quan đến an ninh, an tồn thơng tin điện tử hóa chứng từ … ICC giới thiệu điều kiện giao hàng mới: DAP (giao hàng đến nơi định ) DAT (giao hàng đến điểm cuối cùng) Các điều kiên giao hàng gọi nhóm D Incoterms 2000 bỏ hoàn toàn, trừ điều kiện DDP (giao hàng tất loại thuế toán) Danh sách điều kiện giao hàng Incoterms 2010 gồm 11 điều kiện giao hàng, điều kiện áp dụng cho vận tải đa phương tiện( EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP) điều kiện áp dụng cho vận tải đường biển (FAS, FOB, CFR, CIF) Incoterms 2010 công cụ chủ yêú giao dịch quốc tế Sử dụng Incoterms 2010 tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo hợp đồng mua bán Việc sử dụng điều kiện giao hàng khác vấn đề phân chia phí, dịch vụ rủi ro khác nên bên hợp đồng phải đặc biệt ý đến việc quy định sử dụng điều kiện giao hàng cho thích hợp 1.3 Lý đời Incoterms 2010 1.3.1 Incoterms 2000 tồn nhiều điểm yếu Sau 2,5 năm nghiên cứu 2000 công ty xuất lớn giới có liên hệ chặt chẽ với ICC (International Chamber of Commerce – Phòng thương mại quốc tế) sử dụng Incoterms 2000, chuyên gia rút ra: - Nhiều điều kiện thương mại Incoterms áp dụng: DAF, DES, DEQ, DDU - Nhiều điều kiện thương mại khơng rõ, dễ nhầm lẫn dẫn tới khó lựa chọn; tranh chấp trả loại phí liên quan đến giao nhận 1.3.2 Sự kiện khủng bố diễn Hoa Kỳ 11/9/2001 - Nghĩa vụ thông tin hàng hóa - Từ 01/07/2012: Tất hàng hóa container vận chuyển vào Hoa Kỳ phải soi chiếu Năm 2008, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật quy định 100% container hàng hóa chở vào Hoa Kỳ phải soi chiếu Biện pháp an ninh thách thức lớn cơng việc lẫn tài Từ 01/07/2012, container chở hàng đến Hoa Kỳ dù chuyên chở trực tiếp gián tiếp (chuyển tải qua cảng biển thứ 3) phải soi chiếu trước Quy định nhằm đảm bảo an ninh dây chuyền logistics toàn cầu Hoa Kỳ đặt cho Hải quan nước phải trang bị máy soi container cảng biển quốc tế có xuất hàng container Hoa Kỳ 1.3.3 Quy tắc điều chỉnh hoạt động thương mại Hoa Kỳ xây dựng Kể từ năm 2004, nhiều chuyên gia làm luật thương mại Hoa Kỳ phối hợp với chuyên gia ICC hồn thiện xây dựng Incoterms 2010 Có thể nói nội dung Incoterms 2010 có nhiều điểm tương đồng với Bộ quy tắc: “The 2004 revision of the United States’ Uniform Commercial Code” so với Incoterms 1990 hay Incoterms 2000 1.3.4 Quy tắc bảo hiểm hàng hóa Quy tắc bảo hiểm hàng hóa chuyên chở có hiệu lực từ 01/01/2009 hoàn thiện từ Quy tắc ban hành năm 1982 1.3.5 Chứng từ điện tử Sự thay nhanh chóng chứng từ giấy tờ chứng từ điện tử nguyên nhân thúc đẩy Incoterms điều chu kỳ 10 năm/ lần 1.4 Tại phải quan tâm đến Incoterms 2010? Bạn cần phải: - Kiểm tra mẫu hợp đồng chuẩn mình; - Cân nhắc đến thay đổi phiên Incoterms 2010; - Thực thay đổi tương ứng (ví dụ đổi điều khoản DES hay DDU Incoterms 2000 thành DAP Incoterms 2010) mẫu hợp đồng chuẩn bạn hợp đồng mới; - Công bố thay đổi cho đối tác biết, cho nhân viên kinh doanh nhân viên thực hợp đồng bạn biết; - Bắt đầu sử dụng Incoterms 2010 chuẩn mực hợp đồng mua bán bạn Tuy sử dụng Incoterms 2000, bên nên bắt đầu sử dụng qui tắc Incoterms 2010 sớm tốt, qui tắc phản ánh qui tắc đại, cập nhật, phản ánh tiến thương mại quốc tế 1.5 Một số điểm cần lưu ý sử dụng Incoterms Thơng thường trong mua bán hàng hóa với nước ngồi, điều kiện thương mại Incoterms lựa chọn dựa số yếu tố sau: - Chủng loại hàng hóa, phương thức vận chuyển: đường bộ, đường thủy, đường hàng không - Thuận lợi, bất thuận lợi việc thực thủ tục hải quan - Cơ sở hạ tầng: đường sắt, cảng biển, sân bay - Năng lực cạnh tranh hãng tàu, công ty logictic khả đề nghị mức giá tốt, ổn định hay không - Năng lực tính minh bạch: khả giải bồi thường công ty bảo hiểm nước - Thế mạnh bên mua bên bán bàn đàm phán - Yêu cầu điều kiện giao hàng khách hàng: chẳng hạn phân chia chi phí làm hàng cảng phí THC Phí THC (Terminal Handing Charge-chi phí dịch vụ xếp dỡ container) kể từ 1/6/2007 container chủ hàng phải trả theo quy định IADA (Intra Asia Disasion Agreement- hiệp hội thương mại chủ tàu châu Á) 60 USD-50 USD/20’ 90 USD-75 USD/40’ Thực chất THC tách chi phí bốc dỡ khỏi cước phí vận tải Nguyên nhân người th tàu khơng muốn trả lần phí xếp dỡ container nơi đến nhằm chun mơn hóa nhiệm vụ giao nhận logictics mang tính minh bạch cơng khai chi phí hãng tàu - Các điều kiện sở giao hàng có tính chất tự nguyện bên, dẫn chiếu vào hợp đồng có giá trị bắt buộc bên - Hầu hết điều kiện sở giao hàng xây dựng nguyên tắc trách nhiệm tối thiểu người bán Do sử dụng bên cần bổ sung thêm trách nhiệm người bán, miễn không làm trái chất Incoterms - Những điều kiện sở giao hàng hồn tồn mang tính chất kỹ thuật thương mại, việc sử dụng lại có tính chất trị phụ thuộc vào quan điểm người sử dụng, khơng phải mục đích Incoterms - Áp dụng hàng hóa hữu hình - Chuyển quyền sỡ hữu hàng hóa gắn với chuyển giao rủi ro - Incoterms cho thấy cấu giá hàng hóa nhập - Đối với nghĩa vụ, người bán thực người mua khơng thực thực nghĩa vụ đối ứng 1.6 Doanh nghiệp Việt Nam từ Incoterms 2010? 1.6.1 Incoterms 2010 giúp doanh nghiệp thuận lợi đàm phán hợp đồng Thực tế, DN hoạt động lĩnh vực xuất nhập (XNK) VN ngày phát triển, mở rộng quy mơ tầm vóc đó, nảy sinh nhiều vấn đề vướng mắc, tranh chấp hoạt động kinh doanh XNK Hiện DN XNK VN biết áp dụng Incoterms 2000, Incoterms 2010 có hiệu lực từ đầu năm 2011 Việc am hiểu thực hiệu Các điều khoản Thương mại quốc tếIncoterms 2010 ICC thuận lợi nhiều cho DN Trước tiên, Incoterms 2010 bắt đầu có hiệu lực DN đối tác DN VN áp dụng quy tắc Thứ nữa, quy tắc sửa đổi cập nhật quy tắc thương mại quốc tế trở thành kỹ cần thiết, thiếu nhà xuất, nhập khẩu, người làm thương mại, giao nhận vận tải, phận tín dụng thu hồi nợ ngân hàng, chuyên gia tài chính, luật sư… 1.6.2 Đảm bảo quyền lợi cho bên xuất bên nhập Incoterms 2010 áp dụng trở thành điều khoản hợp đồng thương mại Tuy nhiên, Incoterms 2010 tổng hợp có chọn lọc qua 70 năm từ chuyên gia hàng đầu giới thương mại quốc tế soạn thảo Do đó, hầu hết hợp đồng thương mại lớn quốc gia phát triển áp dụng Incoterms 2010 Đây quy tắc chuẩn đảm bảo quyền lợi bên nhập bên xuất hay nói cách khác bên bán bên mua Công đoạn đàm phán hợp đồng thương mại DN đơn giản hóa sử dụng Incoterms 2010 điều khoản hợp đồng Nội dung Incoterms 2010 1.7 EXW (EXWORK) giao hàng xưởng (địa điểm quy định ) Trên thực tế có tên gọi khác tùy theo trường hợp sau: - Ex factory (giao xưởng): giá xuất xưởng - Ex Mime (gaio mỏ): giá xuất mỏ - Ex Warehouse (giao kho): giá xuất kho EXW Người bán: Người mua: TN RR Chặng vận tải trước Chặng vận tải Chặng vận tải sau CP Điểm tới hạn: (TN, RR, CP) CCP ) người bán: Nghĩa vụ - Cung cấp hàng hóa theo hợp đồng bán hàng, cung cấp chứng từ cần thiết cho người mua, thơng báo cho người mua thời gian hợp lý thời gian địa điểm hàng hóa đặt quyền định đoạt cảu người mua - Chịu rủi ro, phí tổn chi phí phát sinh lô hàng người mua sẵn sàng tiếp nhận - Theo điều kiện này, người bán phải đặt hàng quyền kiểm soát người mua thời hạn (thời gian) địa điểm hợp đồng quy định Người bán khơng có trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện vận tải, thông quan xuất hợp đồng không quy định - Thực biện pháp hỗ trợ cho người mua người mua yêu cầu hợp đồng quy định Nghĩa vụ người mua: - Nhận hàng sỏ hay địa điểm đẫ thỏa thuận với người bán hợp đồng (nhận hàng hàng sẵn sàng để thu nhận địa điểm hay sở quy định) - Thanh tốn tiền hàng chịu chi phí phát sinh việc tiếp nhận hàng hóa (chi phí kiểm tra hàng hóa, chi phí giấy tờ, thủ tục để nhận hàng thông quan xuất khẩu, chi phí mua bảo hiểm, chi phí mà người bán bỏ để hỗ trợ cho ) - Tiến hành việc tổ chức vận chuyển chịu chi phí hao hụt, rủi ro làm tất công việc để đưa hàng khỏi nước xuất tới đích 1.8 FAS (Free alongside ship): giao dọc mạng tàu ( cảng bốc quy định) Theo điều kiện này, người bán chịu trách nhiệm chi phí hàng đặt dọc mạn tàu, cầu cảng xà lan cảng bốc quy định Nghĩa vụ bên giải thích sau: FAS Người bán: Người mua: TN Chặng vận tải trước Chặng vận tải Chặng vận tải sau RR CP Điểm tới hạn: ( TN, RR, CP ) ( Dọc mạn tàu cảng bốc hàng ) Nghĩa vụ người bán: - Cung cấp hàng hóa phù hợp với hợp đồng Chịu cá phí tổn kiểm tra, bao bì, mẫu mã - Giao hàng dọc mạng tàu, cung cấp chứng từ hoàn hảo thường lệ chứng minh hàng đảm bảo an ninh hàng hóa, giao dọc mạng tàu cho người mua - Thông báo cho người mua biết hàng giao dọc mạng tàu, thông báo cho người mua biết hàng hóa chuẩn bị xong, thời gian quy định thời gian hợp lý, làm thủ tục xuất - Chịu phí tổn, rủi ro tổn thất hàng giao dọc mạng tàu Nghĩa vụ người mua: - Trả tiền hàng - Kí hợp đồng vận tải, chịu phí tổn bốc hàng lên tàu - Chịu rủi ro tổn thất hàng hóa, từ hàng giao dọc mạng tàu - Thông báo cho người bán - Chấp nhận chứng giao hàng - Kiểm tra hàng hóa chịu phí tổn nhận hàng 1.9 FOB (Free on board)(Named port of shipment): giao lên tàu (cảng giao hàng xác định) Theo điều kiện người bán chịu trách nhiệm chi phí mua hàng hàng giao xong lên tàu cảng bốc qui định Từ thời điểm trở người bán khơng trách nhiệm Nghĩa vụ bên phân định sau: FOB Người bán: Người mua: TN Chặng vận tải trước Chặng vận tải Chặng vận tải sau RR CP Điểm tới hạn: ( TN, RR, CP ) ( Đã xếp xong lên tàu ) Nghĩa vụ bên bán: - Cung cấp hàng theo hợp đồng bán hàng - Chịu trách nhiệm chi phí, rủi ro tổn thất hàng hóa trước hàng giao lên tàu chi phí đóng gói, bao bì kiểm hàng - Thông quan XK ( cung cấp giấy phép XK, trả thuế lệ phí khác có) - Giao hàng lên tàu bên mua định: cảng định ( qui định hợp đồng), thòi hạn định Ngay gủi hàng xong, chi tiết lô hàng gửi phải thông báo cho người mua biết để dùng vào mục đích bảo hiểm - Trả chi phí bốc hàng lên tàu theo tập quán cảng chừng mực chi phí khơng nằm tiền cước phí vận tải - Thông báo kịp thời cho người mua biết hàng bốc lên tàu - Cung cấp chứng từ hoàn hảo chứng minh hàng bốc lên tàu chứng từ khác bên bán có yêu cầu - Chúng từ bắt buộc: Hóa đơn thương mại, Biên lai thông thường ( clean bill of lading ), giấy phép xuất Nghĩa vụ người mua: - Trả tiền hàng - Ký kết hợp đồng vận tải biển trả tiền cước phí, tức định người vận tải kịp thời thông báo cho người bán thời gian hợp lí - Chịu chi phí rủi ro tổn thất hàng hóa kể từ hàng giao xong lên tàu 1.10 FCA (free carrier named point): 10 - Thông quan XK chịu chi phí việc thơng quan - Cung cấp cho người mua hóa đơn, chứng từ vận tải thơng thường đơn bảo hiểm chứng khác việc mua bảo hiểm - Các chứng từ bắt buộc: Hóa đơn thương mại, chưng từ vận tải, giấy phép XK, giấy chứng nhận đơn bảo hiểm Nghĩa vụ người mua: - Chấp thuận việc giao hàng hàng giao cho người vận tải người mua nhận hóa đơn, đơn bảo hiểm hàng hóa chứng từ khác có liên quan mức bảo hiểm thông lệ chứng từ vận tải thông thường tiếp nhận hàng từ người vận tải đại điểm đích qui định - Thơng quan XK chịu chi phí phát sinh cho việc thơng quan - Chúng từ: chứng từ khác để cảnh qua nước thứ thông qua NK - Chịu rủi ro tổn thất hàng giao cho người vận tải 1.15 DAT (Delivered at Terminal): giao bến (…nơi đến quy định) DAT Người bán: Người mua: TN Chặng vận tải trước Chặng vận tải Chặng vận tải sau RR CP Điểm tới hạn: ( TN, RR, CP ) ( Nơi đến ) Nghĩa vụ người bán: - Giao hàng theo qui định HĐ - Ký HĐ vận chuyển chịu cước phí vận chuyển nơi đến Chịu rủi ro, tổn thất phí hàng hóa trước hàng chuyển giao cho người mua nơi đến - Cung cấp cho người mua chứng từ để người mua nhận hàng - Các chứng từ bắt buộc: hóa đơn thương mại, hóa đơn đường biển lệnh giao hàng Nghĩa vụ người mua: - Nhận hàng nơi đến - Làm thủ tục hải quan để nhập hàng hóa ( cung cấp giấy phép NK trả tiền thuế phí tổn NK có) làm thủ tục vận tẩi cảnh có 16 - Chịu rủi ro kể từ hàng giao nơi đén qui đinh 1.16 DAP (Delivered At Place): giao nơi đến (nơi đến quy định) DAP Người bán: Người mua: TN Chặng vận tải trước Chặng vận tải Chặng vận tải sau RR CP Điểm tới hạn: ( TN, RR, CP ) ( Nơi đến ) Nghĩa vụ bên bán: - Giao hàng theo qui định HĐ - Chịu chi phí rủi ro tổn thất hàng hóa trước hàng giao cho bên mua nơi đến qui định phương tiện sãn sàng để chở tiếp - Thuê phương tiện vận tải (ký HĐ trả toàn cước phí ) - Giao hàng nơi đến theo qui định HĐ - Trả toàn chi phí bốc, dỡ hàng hóa - Cung cấp cho người mua chứng từ để người mua nhận hàng nơi đến (như lênh phía giao hàng, vận đơn…) - Thực việc thông quan XK (cung cấp giấy phép XK, trả chi phí, trả thứ thuế chi phi lien quan đến Xk có) - Chứng từ bắt buộc: Hóa đơn thương mại, phếu giao hàng hóa vận đơn đường biển, giấy phép XK Nghĩa vụ người mua: - Nhận hàng nơi đến - Chịu chi phí, rủi ro tổn thất hàng hóa kể từ nhận hàng cầu cảng 1.17 DDP (Delivered Duty Paid): giao tới đích nộp thuế(…đích quy định) 17 DDP Người bán: Người mua: TN Chặng vận tải trước Chặng vận tải Chặng vận tải sau RR CP Điểm tới hạn: ( TN, RR,CP ) ( Địa điểm đích qui định ) Nghĩa vụ bên bán: - Giao hàng qui định HĐ - Chịu trách nhiệm rủi ro phí tổn hàng hóa trước giao cho người mua - Giao hàng đến nơi qui đinh phương tiện chở tới - Tiến hành thông quan XNK (cung cấp giấy phép XNK, trả khoản chi phí thuế XNK) - Cung cấp chứng từ để người mua nhận hàng nơi qui định (Vd: lệnh phiếu, giấy lưu kho chứng từ kho bãi chứng từ vận tải) - Chứng từ bát buộc: Hóa đơn thương mại, lệnh giao hàng, giấy lưu kho chứng từ vận tải Giấy phép NK Nghĩa vụ người mua: - Nhận hàng nơi đến qui định - Chịu rủi ro chi phí phát sinh ngày sau hàng nằm quyyèn định đoạt - Thực công việc hỗ trợ cho bên bán (nếu có u cầu) với chi phí bên bán chịu Ngồi điều kiện chủ yếu thực tế hình thành nhiều điều kiện khác dựa điều kiện chủ yếu Hướng dẫn sử dụng Incoterms 2010 Việc dẫn chiếu Incoterms 2010 hợp đồng mua bán hàng hố ngày có ý nghĩa quan trọng việc phân định rõ ràng nghĩa vụ tương ứng bên làm giảm nguy rắc rối mặt pháp lý Đặc biệt hàng hoá bán nhiều nước hơn, với số lượng ngày lớn chủng loại đa dạng Khi khối lượng tính phức tạp bn bán quốc tế tăng lên, hợp đồng mua bán hàng hố 18 khơng soạn thảo cách kỹ lưỡng khả dẫn đến hiểu nhầm tranh chấp tốn kém tăng lên 1.18 Dẫn chiếu điều kiện Incoterms 2010 vào hợp đồng mua bán hàng hóa Nếu bạn muốn áp dụng quy tắc Incoterms 2010 vào hợp đồng mua bán hàng hóa phải làm rõ điều hợp đồng cách dùng từ ngữ, như: “[Điều kiện chọn, tên địa điểm, Incoterms 2010]” 1.19 Lựa chọn điều kiện Incoterms phù hợp Điều kiện Incoterms chọn phải phù hợp với hàng hóa, phương tiện vận tải quan trọng phải xem bên có ý định đặt cho người mua người bán nghĩa vụ bổ sung, ví dụ nghĩa vụ tổ chức vận tải mua bảo hiểm Hướng dẫn sử dụng điều kiện Incoterms cung cấp thông tin đặc biệt hữu ích cho việc lựa chọn điều kiện Dù chọn điều kiện Incoterms nào, bên cần biết việc giải thích hợp đồng chi phối mạnh mẽ tập quán riêng cảng địa phương có liên quan 1.20 Quy định nơi cảng xác tốt Điều kiện Incoterms 2010 lựa chọn làm việc tốt bên định nơi cảng, tối ưu bên quy định xác nơi cảng Chẳng hạn cần quy định như: “FCA 38 Cours Albert 1er, Paris, France Incoterms 2010” Theo điều kiện như: Giao xưởng (EXW), Giao cho người chuyên chở (FCA), Giao bến (DAT), Giao nơi đến (DAP), Giao hàng nộp thuế (DDP), Giao dọc mạn tàu (FAS), Giao lên tàu(FOB), nơi định nơi diễn việc giao hàng nơi rủi ro chuyển từ người bán sang người mua Theo điều kiện: Cước phí trả tới (CPT), Cước phí bảo hiểm trả tới (CIP), Tiền hàng cước phí (CFR), Tiền hàng, bảo hiểm cước phí (CIF), địa điểm định khác với nơi giao hàng Theo bốn điều kiện này, nơi định nơi đến mà cước phí trả Việc ghi nơi đích đến cụ thể hóa cách quy định địa điểm cụ thể nơi đích đến nhằm tránh nghi ngờ tranh chấp 1.21 Cần nhớ điều kiện Incoterms 2010 không làm cho hợp đồng đầy đủ Incoterms 2010 rõ bên hợp đồng mua bán có nghĩa vụ thuê phương tiện vận tải mua bảo hiểm, người bán giao hàng cho người mua chi phí bên phải chịu Song, Incoterms 2010 khơng nói tới mức giá phải trả hay phương thức toán Đồng thời, Incoterms 2010 không đề cập tới chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa hậu việc vi phạm hợp đồng Những vấn đề thường quy định điều khoản khác hợp đồng luật điều chỉnh hợp đồng Các bên nên biết luật địa phương áp dụng làm 19 hiệu lực nội dung hợp đồng, kể điều kiện Incoterms 2010 chọn Một số điểm doanh nghiệp xuất nhập cần lưu ý thương mại quốc tế, đặc biệt sử dụng Incoterms 2010 1.22 Phân chia rủi ro Incoterms 2010 Incoterms 2010 phân chia rủi ro từ người bán sang người mua cách rõ ràng so với Incoterms 2000 Nếu Incoterms 2000, phương thức giao hàng FOB người bán chịu trách nhiệm tới “lan can tàu” (Ship Rail) Incoterms 2010 có hiệu lực vào ngày 1-1-2011, thuật ngữ thay “ở tàu” (On Board The Vessel) Theo đó, người bán (seller) chuyển rủi ro lơ hàng bán thực cho người mua (buyer) hàng thực “ở tàu” “lan can tàu” trước 1.23 Qui định chi phí Trong Incoterms 2010, chi phí nhận hàng cảng đến lệnh giao hàng (Deliver Order), phí vận đơn đường biển (Bill Of Lading) phí nâng hạ container (Terminal Handing Charges) quy định rõ so với Incoterms 2000 Theo đó, Incoterms 2010 quy định chi phí người bán chịu doanh nghiệp Việt Nam cần ghi rõ hợp đồng chịu chi phí cách rõ ràng, khơng phần thiệt thòi nghiêng doanh nghiệp Việt Nam 1.24 Thay đổi thuật ngữ Incoterms 2010 Các điều kiện Incoterms 2000 DAF, DES, DEQ DDU Incoterms 2010 thay thuật ngữ DAT (Delivered At Terminal), hàng đến đích dỡ xuống; DAP (Delivered At Place), hàng đến đích sẵn sàng để dỡ xuống Trong thuật ngữ “Terminal” “Place” hiểu theo nghĩa rộng cầu cảng, cảng 1.25 Chuyển từ FOB sang điều kiện khác Các doanh nghiệp xuất nên chuyển dần từ điều kiện FOB sang điều kiện khác CIF, CFR, điều kiện có lợi cho doanh nghiệp việc kiểm sốt lơ hàng đối tác chưa tốn đủ khơng tốn tiền doanh nghiệp tốn chi phí chở hàng lô hàng Điều kiện FOB theo Incoterms 2010 chứa đựng nhiều rủi ro giao hàng lên tàu, người bán giữ chứng từ nhận hàng (Bill Of Lading) quyền kiểm sốt lơ hàng mình, doanh nghiệp phần hay lơ hàng khơng thể lệnh cho hãng tàu ngừng giao hàng cho người mua người bán khơng phải người th tàu 1.26 Quy tắc giao hàng 20 Trong Incoterms 2010, quy tắc giao hàng chia làm hai nhóm so với bốn nhóm Incoterm 2000 Nhóm áp dụng cho phương thức vận tải nào, gồm điều kiện EXW – giao xưởng; FCA – giao cho người chuyên chở; CPT – cước phí trả tới; CIP – cước phí phí bảo hiểm trả tới; DAT – hàng đến đích dỡ xuống; DDP – giao hàng nộp thuế Trong đó, nhóm lại chủ yếu áp dụng có vận tải biển hay nội thủy gồm điều kiện FAS – giao dọc mạn tàu; FOB – giao lên tàu; CFR – tiền hàng cước phí; CIF – tiền hàng, bảo hiểm cước phí Như vậy, doanh nghiệp xuất nhập cần lưu ý đến thay đổi Incoterms 2010 so với Incoterms 2000, lưu ý lựa chọn điều khoản giao nhận để phòng tránh rủi ro, tránh phát sinh chi phí thực giao dịch Thương mại quốc tế Incoterms thực tiễn hợp đồng 1.27 Incoterms chuẩn hóa thực tiễn hợp đồng cách tạo điều kiện cho bên - Incoterms sử dụng phần lớn từ ngữ quan trọng; - Thoả thuận cách hiểu thông dụng từ ngữ quan trọng, - Tránh hiểu lầm sử dụng từ ngữ Tuy nhiên tồn vấn đề ứng dụng Incoterms do: - Thực tiễn thương mại thường không thống - Các biến thể từ ngữ quan trọng khơng phù hợp hay khơng rõ nghĩa hồn tồn; - Incoterms khơng xác hồn tồn; - Các bên vơ tình lựa chọn sai điều kiện Incoterms 1.28 Yêu cầu việc giải thích “từ ngữ quan trọng” Incoterms Những từ viết tắt FCA, FOB CIF xem “từ ngữ quan trọng” Incoterms, từ này, sử dụng, xác lập số quyền nghĩa vụ Nhưng từ ngữ quan trọng bị hiểu lầm chúng gán nghĩa cụ thể ngun tắc giải thích Chỉ tn theo cách giải thích khơng thể thiếu theo Incoterms Trong trường hợp thiếu giải thích xác đáng, thương gia gặp hiểu lầm lớn Việc từ ngữ quan trọng phần trình bày Incoterms có thống với việc thực tiễn thương mại hay không gây tranh cãi Kể từ phiên Incoterms năm 1936, nỗ lực thực thi để đảm bảo thống Nhưng số cách diễn đạt sử dụng thương gia khơng với Incoterms Có vài ví dụ: điều kiện CFR thường xuất trường hợp đồng mua bán C&F Trong số trường hợp, CFR ghi thành C+F Nhưng tốt hơn, mục đích rõ ràng, sử dụng điều kiện nên viết theo văn thức 21 Trong số trường hợp bên lựa chọn cách diễn đạt không thống với điều kiện trình bày Incoterms Một ví dụ: FOB+I rõ ràng bên cố ý cộng thêm nghĩa vụ mua bảo hiểm cho người bán Nhưng khơng rõ ràng có phải loại nghĩa vụ tương tự mà người ta tìm thấy điều kiện CIF hay CIP khơng Hậu tranh chấp phát sinh thêm nghĩa vụ mua bảo hiểm cho người bán xuất điều kiện khác Trong phần lời nói đầu ấn phẩm Incoterms khác ln có thêm phần ý nhấn mạnh rằng, thương nhân giải thích cách xác được, họ muốn họ sử dụng điều kiện khác hay thêm điều kiện vào điều kiện thương mại quốc tế 1.29 Thực tiễn thông dụng Các thực tiễn thương mại không giống nơi giới Do đó, điều Incoterms làm khơng ngồi việc phản ánh thực tiễn thông dụng Trong nhiều trường hợp, khơng thể đưa vào Incoterms thực xảy liên quan tới việc bốc hàng dỡ hàng khỏi phương tiện chuyên chở Dù sao, nói, Incoterms 2000 có nhiều cố gắng để hỗ trợ người sử dụng Incoterms vấn đề Đặc biệt, theo điều kiện FCA hàng hóa tiếp nhận, phần sửa đổi làm rõ nghĩa vụ người bán phải bốc hàng lên phương tiện gom hàng người mua, nghĩa vụ người mua phải dỡ hàng hàng giao để vận chuyển tiếp phương tiện đến người bán Tuy nhiên người ta khơng thể tìm thấy thực tiễn thương mại thống mặt bốc dỡ hàng lên tàu theo điều kiện FOB dỡ hàng khỏi tầu theo điều kiện CFR CIF Ở đây, loại hình tầu vận tải phương tiện bốc dỡ hàng hóa cảng biển định việc mở rộng nghĩa vụ người bán theo điều kiện FOB loại hợp đồng người bán phải chấp nhận lợi ích người mua theo điều kiện CFR CIF.Do đó, trước hợp đồng mua bán ký kết, bên nên tìm hiểu cách chắn xem liệu có tập quán riêng biệt cảng nơi hàng hóa bốc lên theo điều kiện FOB hay khơng, tập qn khác cảng khác gây bất ngờ cho bên không báo trước Ví dụ, hàng hóa bốc lên tàu cảng nước người bán, theo điều kiện FOB người mua phải định tầu, nên xác định cách chắn việc phát sinh thêm chi phí kèm vào giá cước vận tải theo điều kiện FOB liệu có thêm chi phí mà phải gánh chịu việc bốc hàng lên tàu hay không Điểm FOB truyền thống – điểm mà rủi ro chi phí chuyển từ người bán sang người mua hàng hóa qua lan can tầu cảng bốc hàng – bị trích khơng phản ánh thực diễn cảng biển Tuy nhiên, kể từ năm 1700, nhiều tập quán cảng thực tiễn thương mại phát triển xung quanh khái niệm điểm FOB Cho dù cách diễn đạt khác có lẽ phản ánh tốt thực tiễn thương mại ngày nay, lầm lẫn khó ngăn chặn cách hoàn toàn 22 khái niệm điểm FOB truyền thống bị thay đổi Vì lý thế, điểm FOB định giữ lại Incoterms 2000 Trong điều kiện EXW, thực tiễn thương mại thống chỗ người bán hỗ trợ người mua vấn đề liên quan tới bốc hàng lên phương tiện gom hàng người mua, mang hàng hóa bệ bốc dỡ hàng hay bốc hàng hóa lên phương tiện Tuy nhiên, EXW, người bán khơng có nghĩa vụ phải hỗ trợ, có việc phải đảm bảo hàng hóa sẵn sàng cho người mua Nếu người mua muốn đảm bảo tăng nghĩa vụ người bán, phải đồng ý với người bán thời điểm hợp đồng ký kết Đôi điều thực cách thêm từ “loaded” (bốc hàng) sau điều kiện EXW (“EXW loaded”) Tuy nhiên, phần thêm không rõ ràng liệu rủi ro người bán mát hay tổn thất hàng hóa có bị tăng thêm hay không thêm công việc bốc hàng Các bên nên làm rõ liệu thêm từ “loaded” (bốc hàng) có nghĩa “rủi ro bốc hàng thuộc người mua” hay “rủi ro bốc hàng thuộc người bán” (“loaded at seller’s risk” “loaded at buyer’s risk”) Nếu muốn người bán gánh chịu rủi ro công việc bốc hàng, bên nên soạn hợp đồng sử dụng điều kiện thương mại FCA, kể từ Incoterms 2000, điều kiện FCA làm rõ người bán phải bốc hàng lên phương tiện vận tải người mua định Việc lựa chọn điều kiện FCA thay việc thêm từ “bốc hàng” sau điều kiện EXW giúp cho bên giải thích, cách hoàn toàn xác đáng, điều kiện thương mại, ngược lại phần tự ý bổ sung gây nguy hiểm cho họ Tuy nhiên, sử dụng FCA thay EXW chuyển nghĩa vụ thơng quan hàng hóa từ người mua sang người bán, điều mà bên hay khơng muốn 1.30 Đóng hàng vào container Các tập qn bn bán thường khó thay đổi, lý lựa chọn điều kiện thương mại thay đổi đòi hỏi phải có lựa chọn khác Ví dụ, cơng việc bốc hàng lên tàu thường ngày thay đổi Kể từ cuối năm 60, khó khăn riêng nảy sinh thương mại vận chuyển đường biển, nơi container hóa (diễn hàng hóa chuẩn bị chứa container trước tầu đến) làm cho điểm FOB truyền thống khơng thích hợp Do điều kiện FOB, CFR CIF nhắc nhắc lại sử dụng giao hàng hóa cho người vận tải cách giao thẳng hàng lên tàu – đặc biệt vượt qua lan can tầu – điều hồn tồn khơng diễn hàng hóa đóng vào container Khi hàng hóa đóng vào container, hàng hóa gom lại sở người bán (một thực tiễn chung hàng hóa người bán đóng tồn container thành nguyên container, gọi FCL – containers) hay giao cho trạm nhận hàng, nơi hàng hóa đóng vào container để vận chuyển lên tàu sau lên thuyền chở cơng ten nơ (trường hợp bình thường hàng hóa khơng đồng khơng xếp đủ công ten nơ, gọi LCL – containers) Các bên nghĩ khác biệt khơng quan trọng tin tự giải vấn đề trường hợp Điều Người 23 bán nên lưu ý không nhận rủi ro sau chuyển hàng cho người vận tải mà người mua định Điều đặc biệt quan trọng người bán khơng có trách nhiệm đưa lời hướng dẫn việc bảo quản coi sóc hàng hóa, ví dụ người vận tải có nghĩa vụ nhận hướng dẫn từ đối tác ký hợp đồng người mua 1.31 Lợi ích bảo hiểm điều kiện FOB Kiểm tra xem hàng hóa giao nhận để vận tải Cũng có trường hợp bên chọn cho phương thức vận tải khác điều kiện thương mại dành cho vận tải đường biển Họ sai lầm tin điều kiện thương mại dùng cho vận tải đường biển phải thích hợp cho phương thức vận tải khác 1.32 So sánh FCA, FOB, CPT, CFR, CIP CIF Tuy nhiên, bên luôn khuyến cáo cần phải có kiểm tra xem hàng hóa giao, thực tế, để vận chuyển nào, cách tránh việc chọn điều kiện làm cho người bán chịu rủi ro sau hàng hóa ngồi vòng kiểm sốt người bán cách trực tiếp hay gián tiếp FOB nên sử dụng hạn chế trường hợp hàng hóa thực có ý định (a) bốc qua lan can tầu (b) chứa thùng hàng lỏng hay (c) đổ từ thùng chứa (silơ) hàng hóa chở dạng lỏng khối lượng lớn Trong trường hợp khác, FOB không nên sử dụng Thay FCA điều kiện thích hợp để vị trí thực mà hàng hóa chuyển giao để vận chuyển Theo điều kiện C người bán ký hợp đồng vận chuyển, dường không liên quan tới việc liệu rủi ro có chuyển hàng hóa vượt qua lan can tầu hay sớm chúng nhận người vận tải điểm giao nhận hàng hay không Tuy nhiên, người bán muốn tránh chịu nhiều rủi ro sau giao hàng hóa để vận chuyển bốc hàng lên boong tầu, nên tránh hạn chế sử dụng CFR hay CIF thay sử dụng CPT hay CIP, rủi ro chuyển hàng giao cho người vận tải Đề cập tới vận tải công ten nơ, việc giao hàng thường hay diễn điểm nhận hàng người vận tải trước tầu đến Nếu mát hay hư hỏng hàng hóa diễn thời gian người vận tải chịu trách nhiệm, có thực tế, vấn đề trở nên khó xác định cách chắn liệu điều diễn trước hay sau hàng hóa vượt qua lan can tầu Đây lý khác để lựa chọn điều kiện FCA, CPT CIP, rủi ro, mát hay hư hỏng hàng hóa chuyển từ người bán sang người mua hàng hóa giao cho người vận tải 1.33 Trách nhiệm người bán việc cung cấp hàng thay Cần lưu ý người bán có khả yêu cầu người bảo hiểm bồi thường trường hợp hàng bị hay hư hỏng khơng giải người bán khỏi trách nhiệm thực hợp đồng mình: yêu cầu phải cung cấp 24 hàng thay hàng hóa hay bị hư hỏng, ví dụ trường hợp chịu rủi ro khoảng thời gian giao hàng hóa để vận chuyển hàng hóa vượt qua lan can tầu 1.34 Chi phí bốc hàng Người mua thường cho việc họ chấp nhận giao hàng điểm nội địa đưa đến cho họ nghĩa vụ nhiều so với việc giao hàng qua lan can tầu, phải trả thêm chi phí trả cho phương tiện bốc hàng cho cảng hay cho người vận tải (phí bốc hàng, vận chuyển, THC) Tuy nhiên, điều dễ dàng khắc phục thoả thuận bên chia sẻ chi phí hay người bán trả hồn tồn chi phí (ví dụ cách bổ sung điều kiện “người bán trả 50% chi phí bốc hàng để vận chuyển” hay “chi phí bốc dỡ thuộc người bán”) 1.35 Kiểm tra chứng từ phải có theo yêu cầu điều kiện Incoterms Có trường hợp bên không để ý tới điều kiện vận tải đường biển đòi hỏi chứng từ cụ thể – vận đơn chuyển nhượng hay gọi giấy gửi hàng đường biển – thường hồn tồn khơng thích hợp sử dụng loại hình vận tải khác Vận đơn giao dịch không sử dụng cho phương thức vận tải khác việc mua bán hàng hóa hàng đường vận chuyển – thông thường đòi hỏi có vận đơn mà quyền sở hữu hàng hóa chuyển cho người mua – khơng xảy hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường sắt hay hàng không Điều có nghĩa là, ví dụ người bán London, bán hàng hóa theo điều kiện CIF Yokohama hàng hóa vận chuyển đường hàng khơng từ London đến Yokohama, tự đặt vào vị trí bất lợi khơng thể thực đầy đủ nghĩa vụ theo điều kiện CIF xuất trình vận đơn hàng xếp lên tầu cho người mua Hơn thế, trở thành nạn nhân sơ xuất việc trao cho người mua khả từ chối thương vụ lỗ cách quy kết cho người bán vi phạm hợp đồng không xuất trình chứng từ theo điều kiện CIF Incoterms Lỗi thường gặp thực tiễn ứng dụng Incoterms 2010 Incoterms 2010 vào thực tiễn Hợp đồng mua bán (ngoại thương & thủy nội địa) Trong thực tiễn ứng dụng quy tắc thấy nhiều lỗi người làm xuất nhập mà xuất phát từ việc chưa am hiểu Incoterms 2010 1.36 Các lỗi chủ yếu người làm nhập ứng dụng Incoterms 2010 - Điều khoản giao hàng không phù hợp - Không quán điều khoản giao hàng chứng từ cần thiết - Không quán logic (phương thức vận chuyển x điều khoản giao hàng x chứng từ) 1.37 Các lỗi chủ yếu người làm xuất 25 - L/C không phù hợp với hợp đồng mua bán – người nhập đưa yêu cầu sai cho ngân hàng - L/C không phù hợp với hợp đồng mua bán – lỗi/khác biệt khâu xử lí chứng từ ngân hàng - Người xuất tin L/C phản ánh hợp đồng mua bán mà không kiểm tra kỹ – coi thường vấn đề! - Thường không hiểu hết tầm quan trọng chứng từ yêu cầu - Không hiểu rõ yêu cầu UCP 600 thông lệ chuẩn ngân hàng thương mại quốc tế - Rủi ro đáng kể khác biệt chủ yếu chứng từ bên thứ ba đưa - EXW, FCA, FOB, FAS… hợp đồng vận chuyển người mua cơng ty vận tải – tơi lấy chứng từ vận tải thu phí sau hay khơng? Vì vậy, để phòng tránh rủi ro, tránh phát sinh phụ phí (THC, phí chứng từ, phí tắc nghẽn cảng, ) giao nhận hàng hóa XNK, người làm xuất nhập cần am hiểu Incoterms 2010 vấn đề cần lưu ý lựa chọn điều khoản giao nhận Incoterms 26 Chương 2: So sánh Incoterms 2000 Incoterms 2010 Điểm giống Incoterms 2000 Incoterms 2010 - Có 07 điều kiện thương mại: EXW, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP - Khuyến cáo áp dụng phương tiện thủy điều kiện: FAS, FOB, CFR, CIF - Áp dụng với loại phương tiện vận tải vận tải đa phương thức điều kiện: CPT, CIP, DDP - Cả Incoterms 2000 Incoterms 2010 luật Các bên áp dụng hồn tồn, áp dụng phần, áp dụng ghi rõ hợp đồng ngoại thương, điều áp dụng khác thiết phải mô tả kỹ hợp đồng ngoại thương Điểm khác Incoterms 2000 Incoterms 2010 S TT Tiêu chí so sánh Incoterms 2000 Incoterms 2010 Số điều kiện thương mại 13 điều kiện 11 điều kiện Số nhóm phân 04 nhóm 02 nhóm Cách thức phân nhóm Theo hình thức Theo chi phí vận tải vận tải: thủy và địa điểm chuyển rủi loại phương tiện ro vận tải Nghĩa vụ liên quan đến đảm bảo an ninh hàng hóa Khơng quy định Khuyến cáo nơi áp dụng Incoterms Thương mại quốc tế nội địa; Thương mại quốc tế sử dụng khu ngoại quan Quy định chi phí có liên quan Khơng thật rõ Có qui định A2/B2; A10/B10 Khá rõ: A4/B4 & A6/B6 Các điều kiện thương mại DES, DEQ, DAF, DDU Có Khơng Các điều kiện thương mại: DAT, DAP Khơng Có 27 Nơi chuyển rủi ro điều kiện FOB, CFR, CIF Quy định phân chia chi phí 10 kinh doanh theo chuỗi (bán hàng quy trình vận chuyển) 1.1 Lan can tàu Không Hàng xếp xong tàu Có Một số thay đổi Incoterms 2010 so với Incoterms 2000 Thay đổi số nhóm điều điện giao hàng - Incoterm 2000 gồm nhóm E,F,C,D với 13 điều kiện sở giao hàng: E: EXW F: FAS, FOB, FCA C: CFR, CPT, CIF, CIP D: DES, DEQ, DAF, DDU, DDP - Incoterm 2010 có nhóm điều kiện: Nhóm 1: Áp dụng cho phương thức vận tải: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP,DDP Nhóm 2: áp dụng cho vận tải đường thủy: FAS, FOB, CFR,CIF Nhóm thứ gồm bảy điều kiện sử dụng mà khơng phụ thuộc vào phương thức vận tải lựa chọn không phụ thuộc vào việc sử dụng hay nhiều phương thức vận tải Nhóm gồm điều kiện EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP Chúng dùng hồn tồn khơng có vận tải biển Tuy vậy, nên nhớ điều kiện sử dụng phần chặng đường tiến hành tàu biển Trong nhóm thứ hai, địa điểm giao hàng nơi hàng hóa chở tới người mua cảng biển, chúng xếp vào nhóm điều kiện “đường biển đường thủy nội địa” Nhóm gồm điều kiện FAS, FOB, CFR CIF Ở ba điều kiện sau cùng, cách đề cập tới lan can tàu điểm giao hàng bị loại bỏ Thay vào đó, hàng hóa xem giao chúng “xếp lên tàu” Điều phản ánh sát thực tiễn thương mại đại xóa hình ảnh lỗi thời việc rủi ro di chuyển qua ranh giới tưởng tượng - Như vậy, Incoterms 2010, điều khoản DAF, DES, DEQ thay DAP DDU thay DAT DAT (Delivered at Terminal… named place of destination): người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng đặt hàng hóa (đã dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải chở hàng đến) terminal (là địa điểm cuối để tập kết hoá các phương tiện, thiết bị chuyên chở bao gồm đường / thủy / sắt / không) địa điểm đến quy định 28 DAP (Delivered at Place… named place of destination): người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hàng hóa (hàng hóa chưa dỡ khỏi phương tiện vận tải) đặt quyền định đoạt người mua địa điểm đến quy định 1.2 Phí THC (Terminal handling charge – Phí bến bãi) Đối với số điều khoản giao hàng người bán có nghĩa vụ thuê phương tiện vận tải trả cước phí vận tải CIP, CPT, CFR, CIF…, có khả phí THC nơi đến tính vào giá bán Tuy nhiên, thực tế thời gian vừa qua có nhiều trường hợp nơi đến người mua bị buộc phải trả khoản phí THC nơi đến Như người mua phải tốn tiền hai lần cho khoản phí Chính người mua quan tâm đến thỏa thuận người bán người chuyên chở Do Incoterms 2010 làm rõ trách nhiệm trả khoản phí này, Incoterms 2010 quy định người bán phải thông báo cho người mua khoản phí bao gồm cước phí chuyên chở thỏa thuận với người chuyên chở Nếu trường hợp theo thơng lệ cước phí bao gồm phí THC nơi đến, người bán khơng có quyền tính thêm khoản phí cho người mua 1.3 Liên quan đến an ninh hàng hóa Hiện sau kiện 11/9 Mỹ, vấn đề an ninh hàng hóa phương tiện vận tải đặt lên hàng đầu Nhiều quốc gia gia tăng kiểm tra an ninh hàng hóa, phương tiện vận tải, nước quy định bên có liên quan đến hàng hóa phải có nghĩa vụ cung cấp thơng tin cần thiết an ninh hàng hóa để phép xuất khẩu, nhập Như có khác biệt “các thủ tục hải quan” “các chức liên quan đến an ninh” Một số quốc gia có phân biệt luật hai hoạt động Tuy nhiên phiên Incoterms trước không đề cập rõ ràng trách nhiệm phối hợp người mua người bán liên quan đến việc cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa Do đó, Incoterms 2010 quy định hai bên (người mua người bán) có nghĩa vụ phải cung cấp thơng tin hàng hóa cho bên thứ ba có liên quan họ yêu cầu để thơng quan mặt an ninh cho lô hàng 1.4 Bảo hiểm Bảo hiểm liên quan đến điều khoản CIP CIF, theo người bán phải mua bảo hiểm cho người mua Theo Incoterms 2000, người bán phải tuân thủ theo nghĩa vụ quy định Incoterms mà khơng tính đến thay đổi điều khoản bảo hiểm đời sau Incoterms 2000 ban hành Do đó, Incoterms 2010 quy định tiến hành mua bảo hiểm người bán phải tuân theo thay đổi điều khoản bảo hiểm 1.5 Chứng từ điện tử Incoterms trước quy định bên phép sử dụng trao đổi thông tin phương tiện điện tử, cho phép sử dụng chứng từ điện tử hai bên đồng ý sử dụng Tuy nhiên, nhận thức tầm quan trọng tốc độ truyền tải thông tin 29 phương tiện điện tử, Incoterms 2010 quy định người mua người bán có quyền sử dụng chứng từ điện tử trao đổi phương tiện điện tử hai bên đồng ý theo thông lệ hai bên quyền sử dụng phương tiện điện tử Theo thơng lệ có ý nghĩa lớn, số trường hợp bên khơng có quyền từ chối trao đổi thơng tin phương tiện điện tử, chẳng hạn email 1.6 Thay đổi điều khoản FOB Theo Incoterms 2000, điểm chuyển rủi ro từ người bán sang người mua hàng hóa qua khỏi lan can tàu cảng xếp hàng Nay Incoterms 2010 quy định cụ thể thời điểm này, hàng hóa phải thực xếp lên tàu cảng xếp hàng quy định 1.7 Phạm vi áp dụng Incoterms Incoterms 2010 áp dụng cho thương mại nước thương mại quốc tế 30 ... kể điều kiện Incoterms 2010 chọn Một số điểm doanh nghiệp xuất nhập cần lưu ý thương mại quốc tế, đặc biệt sử dụng Incoterms 2010 1.22 Phân chia rủi ro Incoterms 2010 Incoterms 2010 phân chia... EXW - Năm 2010, đời Incoterms 2010 có hiệu lực từ 1/1/2011 Incoterms 2010 gồm 11 điều kiện có số thay đổi đáng ý: Do có nhiều thay đổi thực tiễn bn bán quốc tế nên Phòng thương mại quốc tế (ICC)... nhập cần am hiểu Incoterms 2010 vấn đề cần lưu ý lựa chọn điều khoản giao nhận Incoterms 26 Chương 2: So sánh Incoterms 2000 Incoterms 2010 Điểm giống Incoterms 2000 Incoterms 2010 - Có 07 điều
- Xem thêm -

Xem thêm: thanh toán quốc tế incoterms 2010 , thanh toán quốc tế incoterms 2010 , Nội dung chính của Incoterms 2010, Incoterms và thực tiễn hợp đồng, Chương 2: So sánh Incoterms 2000 và Incoterms 2010

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn