LUẬT BIỂN QUỐC tế

60 48 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:57

LUẬT BIỂN QUỐC TẾ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ Sinh viên xác định luật biển quốc tế gì, trình pháp điển hóa MỤC MỤC TIÊU TIÊU BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG Sinh viên liệt kê nguyên tắc đặc trưng luật biển QT Sinh viên nêu cách xác định đường sở Sinh viên phân định vùng biển quốc gia ven biển NỘI DUNG BÀI GIẢNG Vùng biển quốc gia có chủ quyền gia có c ố u q iển Vùng b quyền v n ề y chủ qu quyền Giới thiệu chung luật n tài phá biển quốc tế n Vù iể gb n th đặ c ù Vùng bi tài phá ển khô n n quốc gia g thuộ c quyề n Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình Luật Quốc tế ĐH Kiểm sát HN Giáo trình Luật Quốc tế ĐH Luật HN Luật biển quốc tế luật biển Việt Nam – PGS TS Nguyễn Hồng Thao; TS Nguyễn Thị Như Mai Công ước luật biển 1982 Công ước Giơ ne vơ năm 1958: CƯ lãnh hải vùng tiếp giáp, CƯ đánh cá bảo tồn tài nguyên sinh vật biển, CƯ thềm lục địa CƯ biển Tuyển tập phán quyết, định, ý kiến tư vấn Tòa án cơng lý quốc tế ICJ số trang điện tử: nghiencuuquocte.net, cổng thông tin bộ, ban ngành Chính phủ, trang thơng tin thức Liên hợp quốc I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ Khái niệm, đối tượng, chủ thể, nguồn luật biển quốc tế Luật biển QT tổng hợp nguyên tắc quy phạm luật QT, thiết lập QG, sở thỏa thuận thơng qua thực tiễn có tính tập quán nhằm điều chỉnh quy chế pháp lý vùng biển hoạt động sử dụng, khai thác, bảo vệ môi trường biển quan hệ hợp tác QG lĩnh vực Đối tượng đc NGUỒN C ng hị ph áp - Các tổ chức liênhóaquan Ng BIỂN đến điể biển CHỦ THỂ LUẬT uồn n lịch vụ QG có biển - Quyền nghĩa i sử - Các chủ thể khác đạ QUỐC TẾ iện ch LUẬT BIỂN QT gia ội Các quốc h ồn khơng có biển u g N -Vă nk iMQH QG vùng biển ện -H ọc th phâ n uyế t ch ia khác Coe biển biể n tera đón g, b iể n Inte r mở Cá yên c tu bố ph đơn Q G g ươn NQ Q LH g n đồ hội i Đ Cá c ph nq cô ng uy ế lý tc QT t òa n I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ Quá trình pháp điển hóa luật biển quốc tế Hội nghị quốc tế luật Hội nghị quốc tế biển Hội nghị quốc tế biển biển Lahay lần thứ LHQ triệu lần thứ LHQ triệu 1930 tập Giơnevo tập Giơnevo 1930 1958 1960 1973 - 1982 Công ước quốc tế Luật Biển: Công ước lãnh hải vùng tiếp giáp lãnh hải; Công ước đánh cá bảo tồn tài nguyên sinh vật; Công ước thềm lục địa; Công ước biển Hội nghị quốc tế biển Hội nghị quốc tế vềđược biển giải Tuy nhiên số nội dung quan trọng chưa lần thứ LHQ triệu thứeo3 biển LHQ triệu quyết: chiều rộng lãnh hải, quyền đilần qua quốc tế, giới tập Giơnevo tậpthềm Giơnevo hạn vùng đánh cá, ranh giới lục địa Các nguyên tắc luật biển quốc tế Nguyên tắc tự biển Nguyên tắc đất thống trị biển Nguyên tắc di sản chung lồi người Ngun tắc cơng 2.1 Ngun tắc tự biển HƯ Versailles, hiến ước Hội Quốc liên, Tuyên bố Barcelona 1921 công nhận tự hàng hải Lịc ìn h hs nh hà t h Cuộc đối đầu học thuyết Mare liberum Mare clausum Tuyên bố 6/5/1609 Vua Jacques I cấm người người nước vào đánh cá khu vực Biển Bắc nhằm bảo đảm nghề cá Anh Sắc Inter Coetera Alexandre VI – tk xv -> HƯ Tordesillas TBN BĐN Quyền tự biển theo CƯ Giơ ne vơ Quyền tự biển theo CƯ 1982 1958 thừa nhận quyền: thừa nhận quyền: - quyền tự hàng hải Tự đánh bắt hải sản Tự đặt dây cáp ống dẫn - Tự hàng không Tự hàng không Tự đặt dây cáp ống dẫn ngầm Tự xây dựng đảo nhân tạo thiết bị khác pháp luật cho phép ngầm - quyền tự hàng hải - Tự đánh bắt hải sản - Tự nghiên cứu khoa học Khi bờ ngồi rìa lục địa >200 hải lý kể từ đường sở Đường sở Lãnh hải Bờ ngồi rìa lục địa Thềm lục địa Đáy đại 200 hải lý kể từ đường sở Ranh giới phía Đường đẳng sâu 2500m ngồi lãnh hải HƯ Tordesillas TBN BĐN Quyền tự biển theo CƯ Giơ ne vơ Quyền tự biển theo CƯ 1982 1958 thừa nhận quyền: thừa nhận quyền: - quyền tự hàng hải Tự đánh bắt hải sản Tự đặt dây cáp ống dẫn - Tự hàng không Tự hàng không Tự đặt dây cáp ống dẫn ngầm Tự xây dựng đảo nhân tạo thiết bị khác pháp luật cho phép ngầm - quyền tự hàng hải - Tự đánh bắt hải sản - Tự nghiên cứu khoa học Nội dung nguyên tắc tự biển - Đ 87 CƯ 1982 Tự hàng hải • Quy định điều 90 CƯ 1982 Quy định tự lại biển thẩm quyền tài phán tàu thuyền hoạt động biển Tàu thuyền nước định chịu tài phán quốc gia khác, trừ quốc gia mà tàu mang quốc tịch, hoạt động vùng biển Tự hàng khơng • Khơng quy định chi tiết điều khoản CƯ 1982 công nhận giá trị quyền qua điều khoản khác CƯ Quyền tự đặt dây cáp ống dẫn ngầm • • • Đ 112 Cư 1982 Được quốc gia thừa nhận công khai từ kỷ XIX CƯ Paris 1894 cơng nhận tất quốc gia có quyền đặt cáp trì bảo dưỡng cáp ngầm biển Tiếp ghi nhận mở rộng quyền tự đặt dây cáp ống dẫn ngầm CƯ 1958 CƯ 1982 Quyền tự đánh bắt hải sản • Được quy định đứng thứ CƯ 1958 xuống vị trí thứ CƯ 1982 xuất vùng đặc quyền kinh tế Quyền tự nghiên cứu khoa học • Được Anh đề xuất từ CƯ 1958 bị phản đối lo sợ thử vũ khí hạt nhân; sau cơng nhận CƯ 1982 với tôn nghiên cứu khoa học biển nhằm phục vụ cho mục đích hòa bình Quyền tự xây dựng đảo nhân tạo thiết bị khác pháp luật cho phép • Quyền bị hạn chế quy định điều 60 80 CƯ 1982 công nhận quyền tài phán quốc gia ven biển việc lắp đặt đảo nhân tạo thiết bị khác vùng đặc quyền kinh tế biển • Khi lắp đặt đảo nhân tạo thiết bị khác phải xin phép có đồng ý QG ven biển b Chế độ pháp lý • Vùng biển quốc tế để ngỏ cho quốc gia dù có biển hay khơng có biển • Tất tàu thuyền vùng biển quốc tế có địa vị pháp lý ngang • Các tàu quân quốc gia quyền khám xét, bắt giữ tàu thuyền khác biển quốc tế nghi ngờ tàu tiến hành cướp biển, chun chở nơ lệ, dùng vào phát sóng khơng phép, khơng có quốc tịch không treo quốc kỳ quốc gia nào… (Phần VII, Cơng ước 1982; Giáo trình, trang 199 – 200) Vùng (Zone) a Khái niệm • Vùng tồn đáy biển lòng đất đáy biển nằm bên giới hạn thẩm quyền tài phán quốc gia b Chế độ pháp lý Vùng • Vùng tài nguyên vùng di sản chung nhân loại Mọi hoạt động Vùng phải tổ chức cách có hiệu điều hành tổ chức quốc tế, tuân theo pháp luật tập quán quốc tế Vùng phải sử dụng vào mục đích hồ bình an ninh quốc tế… (Điều 131 -> 141, Công ước Luật Biển 1982, giáo trình trang 200) THANKS! Any questions? ... tc QT t òa n I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ Q trình pháp điển hóa luật biển quốc tế Hội nghị quốc tế luật Hội nghị quốc tế biển Hội nghị quốc tế biển biển Lahay lần thứ LHQ triệu lần thứ... bi tài phá ển khô n n quốc gia g thuộ c quyề n Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình Luật Quốc tế ĐH Kiểm sát HN Giáo trình Luật Quốc tế ĐH Luật HN Luật biển quốc tế luật biển Việt Nam – PGS TS...LUẬT BIỂN QUỐC TẾ Sinh viên xác định luật biển quốc tế gì, q trình pháp điển hóa MỤC MỤC TIÊU TIÊU BÀI BÀI GIẢNG GIẢNG Sinh viên liệt kê nguyên tắc đặc trưng luật biển QT Sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT BIỂN QUỐC tế , LUẬT BIỂN QUỐC tế , I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ, 1 Nguyên tắc tự do biển cả, b. Cách xác định đường cơ sở, d. Quy chế pháp lý của nội thủy, c. Quy chế pháp lý của lãnh hải, Vùng đặc quyền kinh tế, c. Quy chế pháp lý của thềm lục địa, III. CÁC VÙNG BIỂN KHÔNG THUỘC QUYỀN TÀI PHÁN QUỐC TẾ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn