BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

2 3,245 33
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2013, 14:59

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Đơn vi:……… Bộ phận:………. Mẫu số: 09- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) Số BIÊN BẢN THANH (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Ngày .tháng năm . Họ và tên: Chức vụ Đại diện .Bên giao khoán Họ và tên: Chức vụ Đại diện .Bên nhận khoán . Cùng thanhhợp đồng số ngày tháng .năm Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện: Giá trị hợp đồng đã thực hiện: Bên đã thanh toán cho bên . số tiền là .đồng ( viết bằng chữ): Số tiền bị phạt do bên . vi phạm hợp đồng: . đồng (viết bằngchữ): . Số tiền bên . còn phải thanh toán cho bên . là .đồng (viết bằng chữ): . Kết kuận: . . Đại diện bên nhận khoán (Ký, họ tên ) Đại diện bên giao khoán (Ký, họ tên ) . phận:………. M u số: 09- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) Số BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHI M THU). Số BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHI M THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Ngày .tháng n m. Họ và tên: Chức
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN, BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Từ khóa liên quan