Phân tích chuỗi giá trị cây bưởi da xanh tại huyện nghĩa hành, tỉnh quảng ngãi

103 137 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 21:59

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CAO MINH VŨ PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÂY BƯỞI DA XANH TẠI HUYỆN NGHĨA HÀNH TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CAO MINH VŨ PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÂY BƯỞI DA XANH TẠI HUYỆN NGHĨA HÀNH TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60310105 Quyết định giao đề tài: 410/QĐ-ĐHNT ngày 28/4/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 913/QĐ-ĐHNT ngày 20/8/2018 Ngày bảo vệ: 12/9/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Chủ tịch Hội Đồng: PGS.TS HỒ HUY TỰU Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HÒA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Cao Minh Vũ, lớp cao học KTPT 2016 Trường Đại học Nha Trang Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu hướng dẫn TS Nguyễn Thị Trâm Anh, số liệu có nguồn gốc rõ ràng, có tài liệu công bố công khai Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm luận văn Nha Trang, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Cao Minh Vũ iii LỜI CẢM ƠN Để có kết nghiên cứu hoàn thành luận văn này, thời gian thực đề tài nhận nhiều giúp đỡ Thầy Cô, ủng hộ gia đình hỗ trợ nhiệt tình đồng nghiệp, bạn bè cộng đồng người sản xuất kinh doanh sản phẩm bưởi da xanh tai huyện Nghĩa Hành Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Trâm Anh, người tận tình hướng dẫn, đưa góp ý q báu để tơi hồn thiện luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nha Trang Quý Thầy, Cô khoa Sau đại học khoa Kinh tế trường đại học Nha Trang tận tình truyền đạt, giúp tơi có kiến thức viết luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Cục thống kê Quảng Ngãi, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hành, phòng Thống kê huyện, Phòng Nơng nghiệp huyện, Trạm Khuyến nơng huyện hộ nông dân trồng, kinh doanh bưởi da xanh địa bàn huyện Nghĩa Hành cung cấp tài liệu, số liệu trao đổi, góp ý nhiều nội dung bổ ích để tơi hồn chỉnh luận văn Trân trọng cảm ơn Nha Trang, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Cao Minh Vũ iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC HÌNH .x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN .xi CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu đề tài .4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Lý thuyết chuỗi giá trị 2.1.1 Khái niệm chuỗi giá trị 2.1.2 Chuỗi giá trị chuỗi cung ứng 2.1.3 Tầm quan trọng phân tích chuỗi giá trị 2.1.4 Các dạng chuỗi giá trị nông sản nghiên cứu 2.1.5 Phương pháp phân tích chuỗi giá trị sản phẩm rau 11 2.1.6 Phương pháp phân tích chuỗi giá trị dựa vào ứng dụng mơ hình SCP .13 2.1.7 Quy tắc thị trường sản phẩm .15 2.1.8 Các nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi .16 2.2 Tổng hợp nghiên cứu liên quan đến đề tài .18 CHƯƠNG 3: 21ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 21 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Nghĩa Hành 21 v 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 22 3.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 25 3.3 Phương pháp thu thập liệu .26 3.4 Phương pháp xử lý tổng hợp số liệu 27 3.5 Phương pháp phân tích số liệu .27 3.5.1 Phương pháp thống kê mô tả .27 3.5.2 Phương pháp phân tích tài 28 3.5.3 Phương pháp so sánh 28 3.5.4 Phương pháp tính tốn xử lý liệu 28 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ BƯỞI DA XANH TẠI HUYỆN NGHĨA HÀNH .29 4.1 Giới thiệu BDX 29 4.1.1 Đặc điểm BDX 29 4.1.2 Quy trình trồng BDX 30 4.1.3 Thời vụ .30 4.1.4 Diện tích – Năng suất 31 4.2 Tình hình tiêu thụ 31 4.3 Phân tích cấu trúc thị trường 32 4.3.1 Cấu trúc thị trường BDX Nghĩa Hành .32 4.3.2 Đặc điểm tác nhân chuỗi giá trị BDX sản xuất Nghĩa Hành .33 4.4 Tổ chức vận hành thị trường tình hình cạnh tranh ngành 40 4.4.1 Phương thức giao dịch mua bán toán thị trường 40 4.4.2 Quy trình xác lập giá mua bán 41 4.4.3 Tiếp cận thông tin thị trường .42 4.4.4 Tình hình cạnh tranh ngành .43 4.5 Kết thực thị trường 44 4.5.1 Phân tích chi phí lợi nhuận biên bình qn cho tác nhân 44 4.5.2 Phân tích cấu giá trị tăng thêm tỷ suất lợi nhuận biên chuỗi giá trị BDX sản xuất huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi .49 4.6 Đánh giá chung chuỗi giá trị BDX sản xuất huyện Nghĩa Hành 52 vi 4.6.1 Cấu trúc thị trường kênh phân phối chuỗi giá trị BDX 52 4.6.2 Thực sản xuất quy tắc thị trường BDX .53 4.6.3 Kết lợi ích, chi phí tác nhân tham gia chuỗi giá trị BDX huyện Nghĩa Hành 56 4.6.4 Đánh giá chất lượng sản phẩm BDX chuỗi giá trị .58 4.6.5 Đánh giá phân bổ việc làm chuỗi 59 4.6.6 Đánh giá công nghệ kiến thức chuỗi giá trị 59 4.6.7 Đánh giá liên kết tác nhân chuỗi giá trị 60 4.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị sản phẩm BDX địa bàn huyện Nghĩa Hành 60 4.7.1 Các yếu tố đầu vào 60 4.7.2 Cơ sở hạ tầng .62 4.7.3 Các yếu tố khách quan .62 4.7.4 Người tiêu dùng BDX 62 4.8 Tầm nhìn chiến lược việc nâng cấp chuỗi giá trị BDX 63 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ BƯỞI DA XANH SẢN XUẤT TẠI HUYỆN NGHĨA HÀNH .64 5.1 Các giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm BDX địa bàn huyện Nghĩa Hành 64 5.2 Giải pháp cụ thể cho tác nhân 66 5.2.1 Người sản xuất 66 5.2.2 Người thu gom 67 5.2.3 Thương lái 67 5.24 Người bán sỉ 68 5.2.5 Người bán lẻ 68 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO .72 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BDX: Bưởi da xanh CAQ: Cây ăn Ha: Hecta BQ: Bình quân KHTSCĐ: Khấu hao tài sản cố định IPM: Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp Sở NN&PTNT: Sở Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn ATTP: An tồn thực phẩm viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các nhân tố mơ hình SCP .14 Bảng 2.2 Các nhân tố SCP sử dụng nghiên cứu chuỗi giá trị BDX .14 Bảng 3.1 Diện tích, dân số năm 2016 phân bố xã, thị trấn 23 Bảng 3.2 Tổng hợp số hộ nông dân điều tra .25 Bảng 3.3 Phương pháp tính tốn tỷ lệ phân phối giá trị tăng thêm tỷ suất lợi nhuận biên chuỗi giá trị 28 Bảng 4.1 Diện tích, tiêu suất BDX 31 Bảng 4.2 Sản lượng tiêu thụ BDX giai đoạn 2016 – 2017 31 Bảng 4.3 Đặc điểm hộ điều tra .34 Bảng 4.4 Diện tích, suất, sản lượng BDX hộ điều tra 35 Bảng 4.5 Thông tin tác nhân thu gom BDX huyện Nghĩa Hành 36 Bảng 4.6 Đặc điểm chủ yếu thương lái mua BDX huyện Nghĩa Hành 37 Bảng 4.7 Đặc điểm chung tác nhân bán sỉ BDX huyện Nghĩa Hành 38 Bảng 4.8 Đặc điểm chung tác nhân bán lẻ BDX huyện Nghĩa Hành .39 Bảng 4.9 Tổng hợp nhu cầu người tiêu dùng BDX huyện Nghĩa Hành 40 Bảng 4.10 Giá bán loại BDX huyện Nghĩa Hành .41 Bảng 4.11 Khả tiếp cận thông tin thị trường tác nhân 42 Bảng 4.12 Nguồn cung cấp thông tin thị trường tác nhân 42 Bảng 4.13 Chi phí lợi nhuận biên bình quân tác nhân chuỗi 44 Bảng 4.14 Sản lượng, công lao động, giá công lao động BQ BDX 46 Bảng 4.15 Phân phối giá trị tăng thêm tỷ suất lợi nhuận tác nhân chuỗi giá trị BDX huyện Nghĩa Hành .49 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Các dạng chuỗi giá trị sản phẩm nơng sản 10 Hình 2.2 Chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp tổng quát 11 Hình 2.3 Sự tương tác qua lại ba yếu tố mơ hình SCP 13 Hình 4.1 Chuỗi giá trị BDX Nghĩa Hành .32 Hình 4.2 Cơ cấu giá trị tạo tác nhân chuỗi 48 Hình 4.3 Lợi nhuận biên tổng chi phí tác nhân chuỗi 50 Hình 4.4 Cơ cấu lợi nhuận biên tác nhân chuỗi .50 Hình 4.5 Giá trị tăng thêm tác nhân chuỗi .50 Hình 4.6 Sơ đồ số thuộc tính sản phẩm bưởi 83 x Nếu Có áp dụng theo quy trình tổ chức cung cấp? BDX sau thu hoạch có bảo quản khơng? a/ Có b/ Khơng Nếu có bảo quản cách nào? Trước bán, BDX có phân loại khơng? a/ Có b/ Khơng Nếu có phân loại theo tiêu chí nào? BDX vận chuyển đến nơi bán cách nào? 10 Ông (bà) thường bán BDX cho ai? đâu? 11.Có nhiều người mua khơng? 12.Thông tin giá ông (bà) nghe đâu? ……………………………………………………………………………………… 13 Giá bán BDX Ơng (bà) định giá hay người mua định giá? a/ người bán định giá b/ người mua định giá 14 Ông (bà) có nghĩ bị ép giá bán khơng? a/ Có b/ Khơng Nếu có, sao? 15 Ông (bà) bán BDX giao kèo miệng hay thông qua hợp đồng thu mua? a/ Giao kèo miệng b/ Hợp đồng thu mua 16 Ông (ba) mong muốn hình thức mua bán nào? a/ Giao kèo miệng b/ Hợp đồng thu mua 17 Ông (bà) gặp thuận lợi, khó khăn q trình sản xuất BDX? Thuận lợi: Khó khăn: 18 Ơng (bà) có đề xuất kiến nghị với quyền địa phương để phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nâng cao chất lượng sống? ………………… ……………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông (bà)!!! Phụ lục 2: PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI THU GOM Người điều tra: Ngày điều tra:…………… Họ tên chủ hộ:…………………………… Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn: Cấp I CĐ-ĐH Cấp II Cấp III Trung cấp Địa thơn (xóm):… xã……… huyện ……., tỉnh……… Nghề nghiệp chính:……… …… Nghề phụ:……………………… Anh (chị) tham gia thu gom bao lâu: .hoặc từ năm nào: Thường anh (chị) thu gom kg/ngày ? Số ngày thu gom/tháng/vụ: Số thu gom/ngày: Anh (chị) vận chuyển phương tiện nào? Ô tô tải Xe máy Xe cải tiến Xe thô sơ Anh chị thường thu mua đâu? Tại hộ Tại chợ Những người thu gom khác Khác Anh/chị bảo quản nào? Bán Bảo quản ngày? Giá mua vào cho loại BDX? Loại 1…… VNĐ/kg Loại 2………: VNĐ/kg Loại 3……… VNĐ/kg Loại khác……… VNĐ/kg Anh chị thu mua dựa trên? Hợp đồng với nơng dân Có mua Phương thức trả tiền: Tiền mặt Ứng vốn trước Ứng giống, phân bón Phương thức khác (nêu cụ thể) Đầu tư chi phí anh(chị) thu gom 100kg BDX: Diến giải - Chi phí trung gian Giá vốn BDX Vận chuyển Bao gói Điện thoại Chi phí khác - Công lao động - KHTSCĐ Năm 2016 Năm 2017 10 Anh, chị bán cho ai? ………………………………………………………………………………… 11 Giá bán loại: Loại BDX Cao Trung bình Thấp Loại Loại Loại Loại 12 Xin cho biết tỷ lệ hao hụt gặp phải ngày: .% 13 Yêu cầu mong muốn mua BDX khách hàng? Đặc đểm Khách hàng anh chị yêu cầu cụ thể Kích cỡ Hình dạng Màu sắc Chất lượng 14 Anh chị có gặp khó khăn mua bán BDX Có Khơng 15 Nếu có, khó khăn gì? Mua BDX từ nông dân: - Vấn đề giống: - Chất lượng: - Hợp đồng với nông dân: - Vốn tín dụng: Giá bán biến động: - Thị trường tiêu thụ: - Vấn đề khác: 16 Mối liên kết người thu gom với tác nhân khác: Với người sản xuất: Thường xuyên, chặt chẽ Không thường xuyên Với người bán buôn: Thường xuyên, chặt chẽ Không thường xuyên Với người bán lẻ: Thường xuyên, chặt chẽ Không thường xuyên Với người tiêu dùng: Thường xuyên, chặt chẽ Khơng thường xun 17 Anh chị có đề nghị để hồn thiện việc mua bán BDX Nếu có, là? Có khơng - Vấn đề giống : - Chất lượng: - Hợp đồng với nông dân: - Vốn tín dụng: Giá bán biến động: - Thị trường tiêu thụ: Vấn đề khác : Xin chân thành cảm ơn ông (bà)!!! Phụ lục 3: PHIẾU ĐIỀU TRA THƯƠNG LÁI Người điều tra: Ngày điều tra: …………………………… Họ tên chủ hộ:…………… Giới tính: Nam Trình độ học vấn: Cấp I Cấp II Cấp III Nữ Trung cấp CĐ-ĐH Địa thơn (xóm):… xã……… huyện ……., tỉnh………… Nghề nghiệp chính: ……… …… Nghề phụ: ……………………… Anh (chị) bán buôn BDX năm? năm Thường anh (chị) bán nhiều tháng nào? Mỗi ngày kg? Anh chị bán tháng nào? Mỗi ngày kg? Số ngày anh, chị bán/vụ/năm: …….? Anh (chị) vận chuyển phương tiện nào? Ơ tơ tải Xe máy Xe cải tiến Xe thô sơ Anh chị cho biết giá mua giá bán BDX theo vụ bao nhiêu? Diễn giải Giá mua (đ/kg) Giá bán(đ/kg) BDX hè thu BDX thu đông BDX xuân hè Anh chị mua BDX từ? Người sản xuất trực tiếp Người thu gom Người sản xuất huyện khác (xin nêu cụ thể) Các nguồn cung cấp khác (xin nêu cụ thể) Xin cho biết tỷ lệ BDX anh chị mua? Người sản xuất trực tiếp % Người thu gom: % Các nguồn cung cấp khác % Anh chị mua BDX dựa trên: Hợp đồng: Với người sản xuất Với người thu gom Với người sản xuất huyện khác Các nguồn cung cấp khác Hoặc thoả thuận: Với người sản xuất Với người thu gom Với người sản xuất huyện khác Các nguồn cung cấp khác Đầu tư chi phí anh (chị) buôn bán 100kg BDX: Diến giải - Chi phí trung gian Giá vốn BDX Vận chuyển Thuê kiốt Điện thoại Chi phí khác - Cơng lao động - KHTSCĐ Năm 2016 Năm 2017 Anh chị trả tiền mua BDX nào? Tiền mặt Ứng vốn trước Ứng giống, phân bón Phương thức khác (nêu cụ thể) 10 Anh chị bán BDX cho ai, đối tượng mua %? Địa điểm bán……………………………………………………………… 11 Anh chị có khó khăn việc bn bán BDX? Có khơng 12 Nếu có, khó khăn gì? - Vấn đề giống: - Chất lượng: - Hợp đồng đầu vào: - Vốn tín dụng: - Giá bán biến động: - Thị trường tiêu thụ: - Mối liên kết tác nhân: Vấn đề khác: 13 Mối liên kết người thu gom với tác nhân khác: Với người sản xuất: Thường xuyên, chặt chẽ Không thường xuyên Với người thu gom: Thường xuyên, chặt chẽ Không thường xuyên Với người bán lẻ: Thường xuyên, chặt chẽ Không thường xuyên Với người tiêu dùng: Thường xuyên, chặt chẽ Không thường xuyên 14 Anh chị có đề nghị để hồn thiện việc mua bán BDX Có khơng Nếu có, là? - Vấn đề giống: - Chất lượng: - Hợp đồng với nông dân: - Vốn tín dụng: - Giá bán biến động: - Thị trường tiêu thụ: - Mối liên kết tác nhân: Vấn đề khác: Xin chân thành cảm ơn ông (bà)!!! Phụ lục 4: PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI BÁN SỈ Người điều tra: Ngày điều tra:… Họ tên chủ hộ:…………… Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn: Cấp I Trung cấp Cấp II Cấp III CĐ-ĐH Địa thơn (xóm):… xã……… huyện ……., tỉnh………………… Nghề nghiệp chính:……… …… Nghề phụ:……………………………… Anh (chị) bán buôn BXD năm? năm Thường anh (chị) bán nhiều tháng nào? Mỗi ngày kg? Anh chị bán tháng nào? Mỗi ngày kg? Số ngày anh, chị bán/vụ/năm:…….? Anh (chị) vận chuyển phương tiện nào? Ơ tơ tải Xe máy Xe cải tiến Xe thô sơ Anh chị cho biết giá mua giá bán BDX theo vụ bao nhiêu? Diễn giải Giá mua (đ/kg) Giá bán(đ/kg) BDX hè thu BDX thu đông BDX xuân hè Anh chị mua BDX từ? Người sản xuất trực tiếp Người thu gom Người sản xuất huyện khác (xin nêu cụ thể) Các nguồn cung cấp khác (xin nêu cụ thể) Xin cho biết tỷ lệ BDX anh chị mua? Người sản xuất trực tiếp % Người thu gom: % Các nguồn cung cấp khác % Anh chị mua BDX dựa trên: Hợp đồng: Với người sản xuất Với người thu gom Với người sản xuất huyện khác Các nguồn cung cấp khác Hoặc thoả thuận: Với người sản xuất Với người thu gom Với người sản xuất huyện khác Các nguồn cung cấp khác Đầu tư chi phí anh (chị) bn bán 100kg BDX: Diến giải - Chi phí trung gian Giá vốn BDX Vận chuyển Thuê kiốt Điện thoại Chi phí khác - Cơng lao động - KHTSCĐ Năm 2016 Năm 2017 Anh chị trả tiền mua BDX nào? Tiền mặt Ứng vốn trước Ứng giống, phân bón Phương thức khác (nêu cụ thể) 10 Anh chị bán BDX cho ai, đối tượng mua %? Địa điểm bán……………………………………………………………… 11.Anh chị có khó khăn việc bn bán BDX? Có khơng 12 Nếu có, khó khăn gì? - Vấn đề giống: - Chất lượng: - Hợp đồng đầu vào: - Vốn tín dụng: - Giá bán biến động: - Thị trường tiêu thụ: - Mối liên kết tác nhân: Vấn đề khác: 13 Mối liên kết người thu gom với tác nhân khác: Với người sản xuất: Thường xuyên, chặt chẽ Không thường xuyên Với người thu gom: Thường xuyên, chặt chẽ Không thường xuyên Với Thương lái: Thường xuyên, chặt chẽ Không thường xuyên Với người bán lẻ: Thường xuyên, chặt chẽ Không thường xuyên Với người tiêu dùng: Thường xuyên, chặt chẽ Khơng thường xun 14 Anh chị có đề nghị để hồn thiện việc mua bán BDX Có khơng Nếu có, là? - Vấn đề giống : - Chất lượng: - Hợp đồng với nông dân: - Vốn tín dụng: - Giá bán biến ñộng: - Thị trường tiêu thụ: - Mối liên kết tác nhân: Vấn đề khác: Xin chân thành cảm ơn ông (bà)!!! Phụ lục 5: PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI BÁN LẺ Người điều tra: Ngày điều tra:………………… Họ tên chủ hộ:…………… Giới tính: Nam Trình độ học vấn: Cấp I Cấp II Nữ Cấp III Trung cấp CĐ-ĐH Địa thơn (xóm):… xã……… huyện ……., tỉnh………………… Nghề nghiệp chính:……… …… Nghề phụ:……………………………… 1.Anh (chị) bán lẻ BXD năm? năm Anh (chị) vận chuyển phương tiện nào? Ơ tơ tải Xe máy Xe cải tiến Xe thô sơ Anh chị bán kg BDX ngày? .? Anh chị cho biết giá mua giá bán BDX theo vụ bao nhiêu? Diễn giải Giá mua (đ/kg) Giá bán(đ/kg) Vụ hè thu Vụ thu đông Vụ xuân hè Yêu cầu mong muốn khách hàng BDX Đặc đểm Khách hàng anh chị u cầu cụ thể Kích cỡ Hình dạng Màu sắc Chất lượng Cung cách bán hàng Anh chị mua BDX từ : Người bán buôn .% Người thu gom % Người nông dân .% Nông dân huyện khác .% Người khác (xin nêu cụ thể) % Anh chị mua chợ (xin ghi rõ tên chợ, xã, huyện, tỉnh) Anh chị mua BDX dựa hợp đồng với người bán? Có Khơng Theo anh chị BDX bán chạy tháng nào? Tháng Giá mua (đ/kg) Giá bán(đ/kg) Đầu tư chi phí anh (chị) bn bán 100kg BDX: Phỏng vấn nhiều cách tổng hợp lại: Diễn giải Năm 2015 Năm 2016 - Chi phí trung gian IC Giá vốn BDX Vận chuyển Cơng cụ nhỏ Thuê kiốt Điện thoại Chi phí khác 2- Công lao động V - KHTSCĐ A 10 Anh chị có khó khăn việc bn bán BDX? Có Năm 2017 khơng 11 Nếu có, khó khăn gì? - Vấn đề giống : - Chất lượng: - Hợp đồng đầu vào: - Vốn tín dụng: - Giá bán biến động: - Thị trường tiêu thụ: - Mối liên kết tác nhân: Vấn đề khác: 12 Mối liên kết người thu gom với tác nhân khác: Với người sản xuất: Thường xuyên, chặt chẽ Với người thu gom: Thường xuyên, chặt chẽ Không thường xuyên Không thường xuyên Với người bán lẻ: Thường xuyên, chặt chẽ Với người tiêu dùng: Thường xuyên, chặt chẽ Không thường xuyên Không thường xuyên 13 Anh chị có đề nghị để hồn thiện việc mua bán BDX Có khơng Nếu có, là? - Vấn đề giống : - Chất lượng: - Hợp đồng với nông dân: - Vốn tín dụng: - Giá bán biến động: - Thị trường tiêu thụ: - Mối liên kết tác nhân: -Vấn đề khác: Xin chân thành cảm ơn ông (bà)!!! Phụ lục 6: PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI TIÊU DÙNG Người ñiều tra: Ngày điều tra: … Họ tên chủ hộ:…………… Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn: Cấp I Trung cấp Cấp II Cấp III CĐ-ĐH Địa thơn (xóm):… xã……… huyện ……., tỉnh……… Xin cho biết việc làm anh chị? Công chức nhà nước Về hưu Quân đội, cảnh sát Sinh viên Buôn bán Công nhân Người nội trợ Nghề khác (nêu cụ thể) Thu nhập trung bình anh/chị/ tháng: Triệu đồng ≤ triệu từ đến ≤ triệu triệu từ đến ≤ triệu Khơng có câu trả lời Gia đình có ăn BDX khơng? Có Khơng Nếu không ăn sao? Giá đắt Không thích Khác (nêu cụ thể) Nếu có gia đình ăn lần tuần: Mỗi bữa ăn gia đình ăn kg? kg Nguồn BDX tiêu dùng Tự sản xuất Mua Cả hai Nếu gia đình mua, mua đâu ? Chợ Cửa hàng bán lẻ quê Siêu thị Người bán lẻ Người sản xuất Giá gia đình mua bao nhiêu? Cao .đ/kg Thấp .đ/kg Trung bình đ/kg Vậy giá anh chị mua là: Đắt Rẻ Hợp lý Nếu đắt, rẻ hợp lý .: đ/kg Khi mua BDX anh/chị có quan tâm tới nguồn gốc? Có Khơng 10 Làm anh/chị biết tin BDX sản xuất đâu? Tin nguời bán hàng Theo kinh nghiệm quan sát Nghe chưa thật tin Khác: ………………… 11 Anh/chị có muốn mua sản phẩm BDX đảm bảo chất lượng khơng? Có Khơng Nếu có, cách anh/chị cho tốt Có thương hiệu Có cửa hàng bán chuyên Khác: ……………………………… 12 Anh/chị có sẵn sàng trả giá cao cho BDX đảm bảo chất lượng khơng? Có Khơng Nếu có, mức giá cao mà anh/chị sẵn sàng trả bao nhiêu? 13 Khi mua BDX, tiêu chí sau quan trọng - Giá: Quan trọng Ít quan trọng - Mẫu mã đẹp: Quan trọng Không quan trọng Ít quan trọng - Ngon: Quan trọng Ít quan trọng - An tồn : Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng Không quan trọng Không quan trọng - Có nhãn mác, chứng nhận nguồn gốc: Quan trọng Ít quan trọng Khơng quan trọng 14 Gia đình gặp khó khăn mua tiêu dùng BDX Có Khơng Nếu có khó khăn gì: Hình thức khơng đẹp Không tươi ngon Không rõ nguồn gốc xuất xứ Dư lượng thuốc BVTV cao Thường bị sâu, bệnh Khác (nêu cụ thể) 15 Gia đình có đề nghị để hồn thiện sản xuất tiêu thụ BDX: Xin chân thành cảm ơn ông (bà)!!! ... tranh, chuỗi giá trị vấn đề trồng bưởi da xanh, từ xác định nhân tố mức độ ảnh hưởng chuỗi giá trị bưởi da xanh - nghiên cứu trường hợp huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi Áp dụng mơ hình chuỗi giá trị. .. cấp Như vậy, việc phân tích chuỗi giá trị mở rộng giúp doanh nghiệp đánh giá lực chuỗi giá trị Phân tích chuỗi giá trị hội đánh giá lại lực doanh nghiệp: Việc phân tích chuỗi giá trị thực cần thiết... tích chuỗi giá trị phân tích tổng thu nhập chuỗi giá trị vào tài khoản mà bên khác chuỗi giá trị nhận Để có đánh giá khách quan đóng góp người tham gia chuỗi giá trị, phân tích chuỗi giá trị cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích chuỗi giá trị cây bưởi da xanh tại huyện nghĩa hành, tỉnh quảng ngãi , Phân tích chuỗi giá trị cây bưởi da xanh tại huyện nghĩa hành, tỉnh quảng ngãi

Từ khóa liên quan