Nguyễn thanh nam tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế việt nam dưới tác động của các yếu tố chất lượng thể chế và môi trường kinh tế vĩ mô

105 88 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH NAM Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ VÀ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH-NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH NAM Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ VÀ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.ĐẶNG VĂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH-NĂM 2018 TÓM TẮT LUẬN VĂN Trải qua 30 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam có kết tích cực kinh tế vĩ mô ổn định nằm số quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh giới Điều phần kinh tế sử dụng tổng hoà nhiều nguồn lực huy động vốn từ thuế, từ trái phiếu phủ, từ vay nợ nước ngồi,… Trong đó, khơng thể không kể đến nguồn lực từ khu vực đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) Có thể nói, kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng từ nguồn vốn mà nguồn vốn FDI có tác động lan toả lớn đến kinh tế Việt Nam, từ tác động tổng thể, gián tiếp tới trực tiếp, tạo công nghệ, suất lao động, việc làm, xuất khẩu, thu ngân sách, GDP,… Cụ thể doanh nghiệp FDI theo thống kê gần năm 2017 tổng cục thống kê, chiếm tới 70% kim ngạch xuất khẩu, đóng góp 18% thu ngân sách, 20% GDP Tuy nhiên, liệu kinh tế Việt Nam hấp thụ điểm tích cực từ nguồn vốn hay chưa? Nguồn vốn liệu có mang đến rủi ro hay mặt tiêu cực cho kinh tế hay không? Và kinh tế vĩ mô với thể chế Việt Nam có tác động tới mối quan hệ nguồn vốn FDI tang trưởng kinh tế? Những thắc mắc vấn đề gây nhiều tranh cãi chuyên gia Bằng kết hợp phương pháp định tính phương pháp định lượng bao gồm kiểm định phù hợp mơ hình nghiên cứu phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát để xác định nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu, nghiên cứu mong muốn mang đến nhận định cá nhân đề tài nghiên cứu Từ đề tài mong muốn mang đến ý kiến đóng góp thêm sở để Việt Nam cải thiện chất lượng thể chế ổn định kinh tế vĩ mô để phục vụ tăng trưởng kinh tế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn NGUYỄN THANH NAM LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập nghiên cứu, tơi nhận giúp đỡ tận tình bảo tập thể cá nhân, quan ngồi Trường ĐH Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến cô TS Đặng Văn Dân Trường ĐH Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ từ nguồn liệu từ World Bank, tạp chí nghiên cứu học giả giúp thu thập số liệu, nghiên cứu hoàn thiện luận văn Bên cạnh hợp tác giúp đỡ công việc quên động viên gia đình bạn bè trình học tập nghiên cứu thực tế Dù cố gắng trình độ thân hạn chế, báo cáo không tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy, giáo, bạn sinh viên đóng góp ý kiến để nội dung nghiên cứu hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả luận văn NGUYỄN THANH NAM năm 2018 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU i Giới thiệu i 1.1 Đặt vấn đề i 1.2 Tính cấp thiết đề tài: iii MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI iv 2.1 Mục tiêu tổng quát: iv 2.2 Mục tiêu cụ thể: v CÂU HỎI NGHIÊN CỨU v ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU vi NỘI DUNG NGHIÊN CỨU vi ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI vii BỐ CỤC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN vii CHƯƠNG 1: MỐI QUAN HỆ GIỮA DÒNG VỐN FDI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm đặc điểm đầu tư trực tiếp nước 1.1.1.1 Khái niệm đầu tư (Investment) 1.1.1.2 Đầu tư nước 1.1.1.4 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước 1.1.2 Tăng trưởng kinh tế 12 1.1.2.1 Khái niệm Tăng trưởng kinh tế 12 1.1.3 Tác động FDI phát triển kinh tế -xã hội 14 1.1.3.1 Tác động nước đầu tư 14 1.1.3.2 Đối với nước tiếp nhận đầu tư 14 1.2 Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế 23 1.2.1 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế K.Marx 24 1.2.2 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế phái tân cổ điển 25 1.2.3 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế Solow 25 1.2.4 Lý thuyết cổ điển Adam Smith Malthus 26 1.2.5 Lý thuyết tăng trưởng trường phái Keynes (Mơ hình HarrodDomar) 27 1.2.6 Các mơ hình tăng trưởng nội sinh 27 1.3 Các nghiên cứu trước đề tài nghiên cứu 29 CHƯƠNG 2: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Quy trình nghiên cứu 33 2.2 Mơ hình biến nghiên cứu 33 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 3.1 Thực trạng thu hút sử dụng FDI việt nam giai đoạn 2005 – 2016 37 3.1.1 Quy mô vốn đăng ký 37 3.1.2 Quy mô vốn FDI thực 38 3.1.3 Quy mô vốn dự án FDI 40 3.1.4 Cơ cấu FDI 41 3.1.4.1 Cơ cấu FDI theo địa phương, vùng kinh tế 41 3.1.4.2 Về cấu FDI theo ngành, lĩnh vực 43 3.1.5 Tác động FDI vào tăng trưởng kinh tế 47 3.3 Kết nghiên cứu 47 3.3.1 Mô tả mô hình 47 3.3.2 Kiểm định tính dừng, xác định độ trễ tối ưu 48 3.3.3 Kiểm định quan hệ nhân Granger 50 3.3.4 Ước lượng mơ hình VAR 51 3.3.5 Phân tích phân rã phương sai 53 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 57 4.1 Kết luận 60 4.2 Kiến nghị 62 4.2.1 Tiếp tục đổi tư đổi cách tiếp cận xây dựng sách đầu tư nước 62 4.2.2 Cải thiện môi trường đầu tư, tăng hấp dẫn 62 4.2.3 Tận dụng ưu nguồn vốn FDI cho doanh nghiệp nước 64 4.2.4 Tận dụng tối đa mạnh R&D 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 70 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT FDI UNCTAD Ý NGHĨA Đầu tư trực tiếp nước Uỷ ban thương mại phát triển Liên Hợp Quốc ODF Tài trợ phát triển thức ODA Viện trợ phát triển thức IMF Quỹ tiền tệ quốc tế GDP Tổng sản phẩm quốc nội GNP Tổng sản phẩm quốc dân DNNN Doanh nghiệp nhà nước DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Bảng 3.1 Các yếu tố nghiên cứu Bảng 3.2 Tỷ trọng vốn đăng ký 10 địa phương đứng đầu thu hút FDI năm 2005, 2010 2015 Bảng 3.3 So sánh cấu FDI theo lĩnh vực năm 2005, 2010, 2015 Bảng 3.4 Vốn FDI Việt Nam phân theo ngành Bảng 3.5 Tóm tắt thống kê biến sử dụng mơ hình Trang 29 35 36 37 40 Bảng 3.6 Kiểm định tính dừng biến chuỗi gốc 41 Bảng 3.7 Kiểm định tính dừng biến sai phân bậc 42 Bảng 3.8 Xác định độ trễ tối ưu 42 Bảng 3.9 Kiểm định nhân Granger 43 Test critical values: 1% level 5% level 10% level -3.831511 -3.029970 -2.655194 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 19 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LP) Method: Least Squares Date: 01/27/18 Time: 20:31 Sample (adjusted): 20 Included observations: 19 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LP(-1) C -0.571736 4.172769 0.206820 1.814293 -2.764411 2.299942 0.0133 0.0344 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.310120 0.269539 4.984483 422.3663 -56.42345 7.641970 0.013261 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.278947 5.832055 6.149837 6.249252 6.166662 2.139293 Null Hypothesis: NNN has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=4) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -1.273083 -3.920350 -3.065585 -2.673459 0.6148 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 16 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(NNN) Method: Least Squares Date: 01/27/18 Time: 20:31 Sample (adjusted): 20 Included observations: 16 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob NNN(-1) -0.130731 0.102689 -1.273083 0.2292 D(NNN(-1)) D(NNN(-2)) D(NNN(-3)) C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.359229 -0.454496 0.815525 8.701183 0.579801 0.427001 13.54431 2017.931 -61.40093 3.794511 0.035572 0.313492 0.255822 0.296246 6.108305 1.145897 -1.776614 2.752866 1.424484 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.2762 0.1033 0.0188 0.1821 4.937500 17.89286 8.300117 8.541551 8.312480 1.951289 Null Hypothesis: TDS has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=4) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -2.505238 -3.831511 -3.029970 -2.655194 0.1298 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 19 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(TDS) Method: Least Squares Date: 01/27/18 Time: 20:32 Sample (adjusted): 20 Included observations: 19 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob TDS(-1) C -0.313131 0.345455 0.124991 0.142396 -2.505238 2.426016 0.0227 0.0267 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.269641 0.226679 0.040349 0.027677 35.09038 6.276220 0.022703 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.010526 0.045883 -3.483198 -3.383783 -3.466373 2.623461 Null Hypothesis: TFDI has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=4) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -2.123832 -3.831511 -3.029970 -2.655194 0.2382 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 19 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(TFDI) Method: Least Squares Date: 01/27/18 Time: 20:32 Sample (adjusted): 20 Included observations: 19 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob TFDI(-1) C -0.415633 0.032246 0.195699 0.015219 -2.123832 2.118841 0.0487 0.0491 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.209694 0.163206 0.012746 0.002762 56.98475 4.510662 0.048658 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.000526 0.013934 -5.787868 -5.688454 -5.771043 1.615349 Null Hypothesis: DCPIA has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=3) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -9.904277 -3.886751 -3.052169 -2.666593 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 17 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DCPIA) Method: Least Squares Date: 01/28/18 Time: 13:13 Sample (adjusted): 20 Included observations: 17 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DCPIA(-1) D(DCPIA(-1)) C -3.045455 1.030303 -0.030303 0.307489 0.185921 0.031885 -9.904277 5.541631 -0.950382 0.0000 0.0001 0.3580 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.921717 0.910534 0.129518 0.234848 12.27528 82.41935 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.000000 0.433013 -1.091210 -0.944172 -1.076594 2.101417 Null Hypothesis: DEFW has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=3) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -4.927516 -3.886751 -3.052169 -2.666593 0.0013 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 17 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DEFW) Method: Least Squares Date: 01/28/18 Time: 13:30 Sample (adjusted): 20 Included observations: 17 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DEFW(-1) D(DEFW(-1)) C -1.980279 0.511830 0.911795 0.401882 0.247169 0.362058 -4.927516 2.070773 2.518366 0.0002 0.0573 0.0246 R-squared 0.717351 Mean dependent var 0.058824 Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.676972 1.314926 24.20642 -27.12589 17.76567 0.000144 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.313563 3.544223 3.691260 3.558839 1.917850 Null Hypothesis: DFDI has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=3) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -4.198038 -3.857386 -3.040391 -2.660551 0.0050 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 18 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DFDI) Method: Least Squares Date: 01/28/18 Time: 13:32 Sample (adjusted): 20 Included observations: 18 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DFDI(-1) C -1.048145 0.771253 0.249675 0.439244 -4.198038 1.755867 0.0007 0.0982 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.524143 0.494402 1.722144 47.45250 -34.26511 17.62352 0.000681 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.066667 2.421958 4.029457 4.128387 4.043098 2.025067 Null Hypothesis: DGDPT has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=3) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -3.358116 -3.857386 -3.040391 -2.660551 0.0271 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 18 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DGDPT) Method: Least Squares Date: 01/28/18 Time: 13:34 Sample (adjusted): 20 Included observations: 18 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DGDPT(-1) C -0.805926 81.70646 0.239994 33.15026 -3.358116 2.464731 0.0040 0.0254 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.413424 0.376763 102.2599 167313.5 -107.7762 11.27694 0.003998 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 5.277778 129.5326 12.19735 12.29628 12.21099 2.068920 Null Hypothesis: DLP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=3) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -5.693510 -3.886751 -3.052169 -2.666593 0.0003 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 17 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DLP) Method: Least Squares Date: 01/28/18 Time: 13:36 Sample (adjusted): 20 Included observations: 17 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DLP(-1) D(DLP(-1)) C -2.091340 0.546375 0.208319 0.367320 0.226572 1.246954 -5.693510 2.411478 0.167063 0.0001 0.0302 0.8697 R-squared Adjusted R-squared 0.773861 0.741556 Mean dependent var S.D dependent var 0.052941 10.09679 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 5.132948 368.8602 -50.27819 23.95443 0.000030 Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 6.268023 6.415060 6.282638 1.601108 Null Hypothesis: DNNN has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=3) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -1.311562 -3.920350 -3.065585 -2.673459 0.5973 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 16 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DNNN) Method: Least Squares Date: 01/28/18 Time: 13:36 Sample (adjusted): 20 Included observations: 16 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DNNN(-1) D(DNNN(-1)) D(DNNN(-2)) C -0.739479 -0.102209 -0.679688 3.845486 0.563816 0.388613 0.283421 4.892994 -1.311562 -0.263010 -2.398154 0.785917 0.2142 0.7970 0.0336 0.4472 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.749183 0.686479 13.89020 2315.254 -62.50050 11.94790 0.000647 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -2.162500 24.80707 8.312563 8.505710 8.322454 1.608008 Null Hypothesis: DDNNN has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=3) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level t-Statistic Prob.* -8.840865 -3.920350 -3.065585 0.0000 10% level -2.673459 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 16 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DDNNN) Method: Least Squares Date: 01/28/18 Time: 13:37 Sample (adjusted): 20 Included observations: 16 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DDNNN(-1) D(DDNNN(-1)) C -2.530794 0.972944 -0.661218 0.286261 0.178926 3.578630 -8.840865 5.437692 -0.184769 0.0000 0.0001 0.8563 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.868132 0.847845 14.26977 2647.144 -63.57220 42.79170 0.000002 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -3.175000 36.58250 8.321525 8.466385 8.328943 1.847233 Null Hypothesis: DTDS has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=3) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -5.595029 -3.857386 -3.040391 -2.660551 0.0003 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 18 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DTDS) Method: Least Squares Date: 01/28/18 Time: 13:38 Sample (adjusted): 20 Included observations: 18 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DTDS(-1) C -1.323529 -0.014706 0.236555 0.011151 -5.595029 -1.318761 0.0000 0.2058 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.661765 0.640625 0.045978 0.033824 30.95184 31.30435 0.000040 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.000000 0.076696 -3.216871 -3.117941 -3.203230 1.822506 Null Hypothesis: DTFDI has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=3) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -3.783286 -3.857386 -3.040391 -2.660551 0.0116 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 18 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DTFDI) Method: Least Squares Date: 01/28/18 Time: 13:38 Sample (adjusted): 20 Included observations: 18 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DTFDI(-1) C -0.944356 0.000525 0.249613 0.003481 -3.783286 0.150730 0.0016 0.8821 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.472178 0.439189 0.014756 0.003484 51.40959 14.31325 0.001629 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat tgdp cpia efw fdi nnn lp tds tfdi dtgdp dcpia defw dfdi ddnnn dlp dtds dtfdi Null Hypothesis: TGDP has a unit root Exogenous: Constant 0.000000 0.019704 -5.489954 -5.391024 -5.476313 1.967442 Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=4) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -1.827772 -3.831511 -3.029970 -2.655194 0.3566 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 19 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(TGDP) Method: Least Squares Date: 01/28/18 Time: 14:05 Sample (adjusted): 20 Included observations: 19 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob TGDP(-1) C -0.334882 2.215656 0.183219 1.242287 -1.827772 1.783530 0.0852 0.0924 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.164239 0.115077 0.775123 10.21388 -21.06326 3.340751 0.085189 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.031579 0.823983 2.427712 2.527126 2.444536 1.823495 Null Hypothesis: DTGDP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=3) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -4.247203 -3.857386 -3.040391 -2.660551 0.0045 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 18 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DTGDP) Method: Least Squares Date: 01/28/18 Time: 14:03 Sample (adjusted): 20 Included observations: 18 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DTGDP(-1) C -1.068718 -0.039271 0.251629 0.205368 -4.247203 -0.191221 0.0006 0.8508 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.529947 0.500569 0.871284 12.14616 -22.00067 18.03874 0.000615 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.033333 1.232883 2.666741 2.765671 2.680382 2.033752 Variance Decomposition of DTGDP: Period S.E DTGDP DCPIA DEFW DFDI DDNNN DLP DTDS DTFDI 10 0.613977 0.948856 1.096291 1.126446 1.173764 1.196133 1.208273 1.241379 1.261866 1.268696 100.0000 41.98753 44.73712 42.41486 39.12064 38.07026 38.43604 36.54104 35.95194 35.66352 0.000000 0.783433 4.683153 4.449303 9.629536 11.11651 11.26975 14.09741 15.41815 15.85592 0.000000 26.47121 23.19725 24.44250 23.89479 24.14179 23.66050 23.59455 23.36893 23.11807 0.000000 26.01474 20.37037 21.72070 20.01106 19.41311 19.45783 18.93465 18.45650 18.52573 0.000000 0.799920 1.082759 1.029619 1.287296 1.308033 1.304595 1.241092 1.237593 1.325920 0.000000 1.270049 2.926451 2.818708 2.967124 2.861006 2.834672 2.705718 2.723701 2.694479 0.000000 1.954311 1.802988 1.967231 1.929285 1.959374 1.922826 1.825706 1.798269 1.779576 0.000000 0.718808 1.199912 1.157085 1.160271 1.129910 1.113780 1.059824 1.044927 1.036794 Variance Decomposition of DCPIA: Period S.E DTGDP DCPIA DEFW DFDI DDNNN DLP DTDS DTFDI 10 0.199675 0.272512 0.281055 0.320971 0.363858 0.369804 0.405013 0.437249 0.442016 0.475675 4.777168 4.510778 4.745112 3.643039 3.288927 3.891776 3.250283 3.326104 3.607203 3.131110 95.22283 92.26422 88.16489 88.28124 88.90145 86.11669 86.54379 86.70603 84.95003 85.78406 0.000000 0.426146 1.082255 0.863032 1.248988 1.800478 1.523477 1.834244 2.079568 1.844847 0.000000 0.371092 2.962496 2.968079 2.350467 3.614655 3.652104 3.272191 4.225733 3.957048 0.000000 1.152182 1.231389 2.768933 2.908992 2.967373 3.648246 3.459370 3.587506 3.914398 0.000000 0.541083 0.675250 0.525113 0.483273 0.566314 0.474946 0.511887 0.544605 0.479820 0.000000 0.549458 0.961361 0.775636 0.662132 0.889721 0.762505 0.741351 0.859723 0.746305 0.000000 0.185044 0.177245 0.174932 0.155770 0.152996 0.144646 0.148823 0.145633 0.142414 Variance Decomposition of DEFW: Period S.E DTGDP DCPIA DEFW DFDI DDNNN DLP DTDS DTFDI 1.106958 0.951021 19.27610 79.77288 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.279198 4.317232 18.42222 64.25351 3.390130 8.795937 0.102765 0.609490 0.108717 10 1.512080 1.889559 1.953811 2.104333 2.336861 2.374587 2.525409 2.714640 5.102886 6.701386 6.469175 5.610567 5.462977 6.075184 5.409772 5.312819 25.89289 46.55836 46.44128 52.08003 59.12422 57.90686 61.13050 64.81926 49.60604 31.77299 30.08516 26.17509 21.60566 20.96538 18.74430 16.63691 11.26400 7.715687 9.726748 9.458922 7.670198 8.904430 8.762614 7.641724 6.350757 5.557812 5.659166 5.115223 4.815252 4.670139 4.587613 4.273313 0.097979 0.423448 0.396522 0.360606 0.330941 0.387523 0.350366 0.389777 1.607617 1.030353 0.995568 0.976609 0.794735 0.895195 0.825283 0.737184 0.077833 0.239970 0.226383 0.222959 0.196018 0.195295 0.189549 0.189010 Variance Decomposition of DFDI: Period S.E DTGDP DCPIA DEFW DFDI DDNNN DLP DTDS DTFDI 10 1.311743 1.817621 1.882671 2.208767 2.351808 2.435393 2.688019 2.796459 2.866444 3.081601 0.018984 12.14175 11.50059 8.371032 9.082865 9.980863 8.643083 8.903967 8.654323 7.585309 1.576060 21.45590 21.57739 41.44579 43.81145 43.29881 50.65234 51.71341 52.62392 57.94560 10.61714 7.877999 8.582240 7.437841 9.352489 8.742922 8.595956 8.828130 8.425653 7.759676 87.78782 51.60704 50.56348 36.79299 32.48337 32.40642 27.03432 25.54696 25.05608 21.75467 0.000000 0.062874 0.138723 0.118475 0.104602 0.500043 0.749131 0.702063 1.121217 1.324089 0.000000 4.256947 4.404301 3.408324 3.020862 2.941075 2.511402 2.494421 2.374339 2.094999 0.000000 1.178496 1.636415 1.205080 1.066153 1.111641 0.938982 0.978977 0.943329 0.826650 0.000000 1.418980 1.596859 1.220462 1.078202 1.018233 0.874787 0.832077 0.801138 0.709014 Variance Decomposition of DDNNN: Period S.E DTGDP DCPIA DEFW DFDI DDNNN DLP DTDS DTFDI 10 19.50959 20.86946 25.40424 30.98402 31.53746 35.29503 38.95361 39.45354 42.91976 45.66401 1.175778 3.655009 2.541091 2.814654 3.164607 2.533783 2.720056 3.151411 2.694848 2.926375 94.48875 85.98958 84.51886 86.11701 83.49120 84.73323 85.51512 83.37374 84.43181 84.63499 0.000602 0.892146 0.611023 0.706869 0.958624 0.773612 1.135709 1.373553 1.229729 1.567246 0.473317 4.386651 5.808661 4.186574 6.063291 5.551747 4.654204 5.893125 5.443565 4.980905 3.861549 3.403956 5.026602 4.776347 4.649833 4.993032 4.653343 4.670508 4.860464 4.524682 0.000000 0.370695 0.262822 0.382888 0.434399 0.352474 0.373776 0.428212 0.371609 0.418823 0.000000 1.269140 1.194004 0.912122 1.138083 0.956988 0.839788 1.003518 0.858833 0.831533 0.000000 0.032825 0.036938 0.103540 0.099965 0.105133 0.108006 0.105936 0.109145 0.115445 Variance Decomposition of DLP: Period S.E DTGDP DCPIA DEFW DFDI DDNNN DLP DTDS DTFDI 10 4.863502 5.931209 6.912371 7.752122 7.976270 8.265057 8.485287 8.660633 8.839061 8.920678 2.381744 21.68279 16.23152 16.03948 16.61491 15.58686 15.25505 15.28311 14.67256 14.62159 1.885469 7.425249 9.475523 8.061717 9.537925 12.98487 12.46300 14.17279 16.69193 16.43700 38.01722 27.89972 36.36786 40.38372 38.51173 37.89526 39.29426 38.00213 37.19041 37.53342 9.845434 6.652394 8.883100 7.122134 6.859323 6.481306 6.179667 6.015319 5.806170 5.755200 46.55797 33.80478 26.28140 25.13829 25.14763 23.48350 23.29288 23.12481 22.21519 22.15878 1.312160 1.028753 0.876279 1.470798 1.396054 1.415394 1.430283 1.390284 1.372044 1.410603 0.000000 1.475371 1.861241 1.676505 1.829272 2.043329 1.980027 1.910875 1.949509 1.980418 0.000000 0.030938 0.023080 0.107358 0.103155 0.109478 0.104836 0.100690 0.102194 0.102991 Variance Decomposition of DTDS: Period S.E DTGDP DCPIA DEFW DFDI DDNNN DLP DTDS DTFDI 10 0.036921 0.047977 0.052586 0.054264 0.056483 0.058593 0.058867 0.059257 0.059716 0.059878 8.143652 5.279925 4.897235 8.669670 8.361545 9.009567 9.449792 9.370321 9.289432 9.498708 3.093531 2.191905 1.826028 2.071252 1.912271 1.782332 1.788653 1.839893 1.813159 1.874014 18.52043 30.07531 33.66905 31.90358 34.18443 35.61722 35.30521 35.61736 36.01568 35.90999 0.015292 0.760029 1.415158 1.641386 2.938658 2.966164 2.971374 2.962064 3.009828 2.995704 37.12899 32.73531 33.72101 31.79722 30.41235 29.77147 29.69854 29.50823 29.47432 29.40923 1.454822 4.604617 3.937407 3.717017 3.432099 3.383951 3.359264 3.363660 3.324716 3.310143 31.64328 23.63238 19.93287 19.63051 18.21724 16.94173 16.90341 16.81674 16.55912 16.49089 0.000000 0.720524 0.601245 0.569361 0.541409 0.527577 0.523768 0.521729 0.513738 0.511323 Variance Decomposition of DTFDI: Period S.E DTGDP DCPIA DEFW DFDI DDNNN DLP DTDS DTFDI 10 0.014636 0.018389 0.018957 0.019600 0.020081 0.020339 0.020738 0.021126 0.021171 0.021499 0.516338 18.18002 17.48160 16.41349 15.74458 17.26637 16.66056 16.51268 16.55273 16.05778 1.994428 5.426937 5.727328 9.659897 10.98226 10.71249 12.21960 14.07746 14.07504 16.40194 30.27448 24.81571 25.44151 24.42245 24.94576 24.47569 24.59564 24.26665 24.19393 23.58997 58.12008 38.09768 37.99683 35.73200 34.82751 34.21855 33.68557 32.53494 32.54580 31.64002 1.067276 1.698687 1.620212 1.971311 1.966079 1.945337 1.878841 1.842955 1.907854 1.896865 3.594958 6.318192 6.030876 6.101264 5.862197 5.812716 5.597496 5.525858 5.502329 5.343420 2.606574 2.912629 3.255591 3.287847 3.328413 3.258126 3.137880 3.066340 3.055701 2.965564 1.825864 2.550144 2.446052 2.411743 2.343202 2.310724 2.224422 2.173128 2.166612 2.104440 Cholesky Ordering: DTGDP DCPIA DEFW DFDI DDNNN DLP DTDS DTFDI VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: DTGDP DCPIA DEFW DFDI DDNNN DLP DTDS DTFDI Exogenous variables: C Date: 01/28/18 Time: 18:45 Sample: 20 Included observations: 17 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ -102.1084 49.86690 NA 143.0356* 5.84e-05 4.87e-09* 12.95393 2.603894* 13.34603 6.132797* 12.99290 2.954674* * indicates lag order selected by the criterion LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion Excluded Chi-sq df Prob DCPIA DEFW DFDI DDNNN DLP DTDS DTFDI 0.289786 0.128810 2.71E-07 0.153830 0.541481 0.262411 2.287543 1 1 1 0.5904 0.7197 0.9996 0.6949 0.4618 0.6085 0.1304 All 24.05030 0.0011 Response of DTGDP to DFDI -.2 -.4 -.6 -.8 10 12 14 16 18 20 ... FDI tăng trưởng kinh tế tác động yếu tố chất lượng thể chế môi trường kinh tế vĩ mô nghiên cứu cần thiết để có nhìn nhận cụ thể yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế Việt. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH NAM Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ CHẤT LƯỢNG... nhân tố điều kiện chất lượng thể chế mơi trường kinh tế vĩ mơ có ảnh hưởng đến tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam? v - Liên hệ rút học kinh nghiệm kinh tế Việt Nam nào? ĐỐI TƯỢNG VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn thanh nam tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế việt nam dưới tác động của các yếu tố chất lượng thể chế và môi trường kinh tế vĩ mô , Nguyễn thanh nam tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế việt nam dưới tác động của các yếu tố chất lượng thể chế và môi trường kinh tế vĩ mô

Từ khóa liên quan