BIỆN PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG SONG NGỮ ANH VIỆT

87 590 31
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2019, 10:42

ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION Phụ lục 04 Appendix 04 Page GÓI THẦU: XÂY LẮP HOÀN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG Construction methods ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION MỤC LỤC Content Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods CÔNG TÁC TRẮC ĐẠC SURVEYING WORK BIỆN PHÁP THI CƠNG MĨNG, CỌC, NỀN CONSTRUCTION METHODS OF FOUNDATIONS, PILES, GROUND CÔNG TÁC CỌC/PILE WORK CƠNG TÁC MĨNG/ FOUNDATION WORK BIỆN PHÁP THI CÔNG KHUNG SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI 11 CONSTRUCTION METHODS OF CONCRETE, REINFORCEMENT AND FORMWORK 11 CÔNG TÁC GIA CÔNG LẮP DỰNG CỐT THÉP/ 11 STEEL REINFORCEMENT BAR ERECTION 11 CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 16 FORMWORK 16 CÔNG TÁC BÊ TÔNG 20 CONCRETE WORK 20 BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP RÁP KHUNG NHÀ THÉP, MÁI TÔN, VÁCH TÔN 25 CONSTRUCTION METHODS OF ASSEMBLING STEEL FRAMES, WALL TOLE AND ROOF TOLE 25 CÔNG TÁC THI CÔNG KẾT CẤU THÉP/ 25 STEEL STRUCTURE WORK 25 MASONRY AND PLASTERING METHOD 29 BIỆN PHÁP THI CÔNG LÁNG, ỐP, LÁT 33 CONSTRUCTION METHODS OF SCREED, PAVING AND TILING 33 BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM 37 CONSTRUCTION METHODS OF WATERPROOFING 37 BIỆN PHÁP THI CÔNG BỂ TỰ HOẠI, CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA VÀ NƯỚC THẢI 39 CONSTRUCTION METHODS OF SEPTIC TANKS, STORM DRAINS AND SEWAGE 39 BIỆN PHÁP THI CÔNG TRẦN, VÁCH NGĂN, CỬA CÁC LOẠI 43 CONSTRUCTION METHODS OF CEILING, PARTITIONS AND DOORS 43 BIỆN PHÁP THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO 43 GYPSUM CEILING CONSTRUCTION METHOD 43 CƠNG TÁC THI CƠNG VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM 47 WORK OF ALUMINUM FRAME AND GLASS WALL 47 CÔNG TÁC THI CÔNG LẮP DỰNG CỬA 50 DOOR AND WINDOW INSTALLATION WORK 50 CÔNG TÁC THI CÔNG LẮP DỰNG LAN CAN 52 HANDRAIL ERECTION WORK 52 BIỆN PHÁP THI CÔNG SƠN BẢ TƯỜNG VÀ SƠN CÁC LOẠI 54 CONSTRUCTION METHODS OF PAINTING 54 BIỆN PHÁP THI CÔNG SÂN, ĐƯỜNG NỘI BỘ, HÀNG RÀO, CẢNH QUAN 59 CONSTRUCTION METHODS OF COURTYARD, INTERNAL ROADS, FENCINGAND LANDSCAPES 59 AN TÒAN LAO ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP AN NINH BẢO VỆ 68 CONSTRUCTION QUANTITY MANAGEMENT METHOD 68 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP AN NINH BẢO VỆ 76 LABOR SAFETY AND SECURITY 76 BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỊNG CHỐNG ỒN CHO CƠNG TRƯỜNG 83 MEASURE ON ENVIRONMENT PROTECTION AND NOISE PREVENTION AT SITE 83 BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG HOẢ HOẠN 85 MEASURE ON PREVENTING FROM FIRE AND EXTINGUISHING FIRE 85 KẾT LUẬN/ CONCLUSION 87 ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION CÔNG TÁC TRẮC ĐẠC SURVEYING WORK  Là công tác quan trọng triển khai xun suốt q trình thi cơng cơng trình, từ nhận bàn giao mặt kết thúc bàn giao cơng trình Cơng tác ảnh hưởng định đến tính xác kích thước cơng trình, ảnh hưởng đến tiến độ thi cơng cơng tác hồn thiện sau Nhận định rõ tầm quan trọng công tác này, Nhà thầu lập biện pháp, kế hoạch chi tiết có phương án dự phòng để đảm bảo cơng tác trắc đạc triển khai liên tục xác Cụ thể sau: Surveying is an important work deployed during the construction, from receipt of the plan until completion and handover of the works This work affects and determines the accuracy of the work dimensions, affects construction progress and later finishing work Being clearly aware of the importance of this work, the Contractor has established the detailed method and plan and worked out standby option to ensure the surveying to be conducted continuously and accurately specifically: Thiết lập lưới khống chế mặt bằng/Establishment of plan benchmark net:  Sau nhận bàn giao mặt từ Chủ đầu tư, sở vẽ thiết kế, mặt cơng trình, kết hợp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát Tư vấn thiết kế, Nhà thầu triển khai công tác trắc đạc máy toàn đạc để thiết lập lưới khống chế mặt định vị cơng trình Các mốc gửi đảm bảo cố định suốt q trình thi cơng Sau xác định, định vị hệ trục tòa nhà After receiving the plan from the Employer, based on the design drawings, site plan, combining with the Employer, the Engineer and the Design consultant, the Contractor will deploy this survey work with total station to establish plan benchmark net and position the works Marks are sent and stable during the construction And then, determining and positioning main axis of the building Thiết lập lưới khống chế cao độ/Establishment of level benchmark net  Trên sở mốc chuẩn bàn giao hệ lưới trục cơng trình, Nhà thầu tiến hành xây dựng mốc cao độ máy toàn đạc máy thủy binh Các mốc gửi bảo vệ suốt q trình thi cơng Based on the handed over benchmarks and works axial net system, the Contractor builds level mark with total station and gradient These marks are sent and protected during the construction Phương pháp chuyển cao độ chuyển trục lên tầng hạng mục thi công/Method of transferring level and axis to the stories and construction items Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods  Đề truyền lưới tim trục lên cao Nhà thầu sử dụng máy Thiên đỉnh (Chiếu đứng) chuyền lưới trắc đạc lên sàn thi công qua íỗ thơng tầng kích thước 200x200 bố trí q trình thi cơng sàn Tại tầng, dùng máy toàn đạc, máy thuỷ binh dẫn cao độ sàn tới cấu kiện thi công đánh dấu lại sơn, bật mực Hệ lưới cao độ đánh dấu thống cho tất tầng q trình thi cơng phần thơ cơng trình To transmit axial center net high, the Contractor uses Plummet to convey surveying net to each working platform through skylights dimensions 200x200 arranged during the platform construction On each story, the Contractor uses total station and gradienter to lead platform level to each construction member and marks with paint and ink Level net system is marked uniformly for all stories during the construction of raw part for the works ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION  Trong q trình thi cơng cột vách, vào hệ lưới trắc đạc bật lên sàn, dùng thước thép dây rọi để thi công kiểm tra cấu kiện During the construction of column and wall, based on the surveying net system applied onto the platform, the Contractor uses Steel rule and probe to execute and check each member  Khi thi cơng dầm, sàn, tồn tim cốt truyền lên đỉnh cấu kiện cột, vách đề làm sở thi công When beam and floor are constructed, the whole center line and level are transmitted to the peak of Colum and wall members as construction basis  Tất dung sai cần tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 9398-2012 All tolerances should meet Standard TCVN 9398-2012 Phương pháp trắc đạc theo giai đoạn/Method of surveying by phase  Tất giai đoạn, trước thi cơng phải có mốc trắc đạc (tim, cốt) Trước thi công phần sau phải có hồn cơng lưới trục cốt cao trình vị trí phần việc trước nhằm kịp thời đưa giải pháp kỹ thuật khắc phục sai số đề phòng sai số Trên sở lập hồn cơng cho cơng tác nghiệm thu bàn giao All phases, before construction, must have surveying mark (centerline and level) Before constructing the subsequent part, there must be completed axial net and elevation level for each position of the preceding part in order to timely work out technical solutions to overcoming possible tolerances and prevent futuretolerances On that basis, the Contractor establishes as-built documents for acceptance and handover Công tác đo lún biến dạng cơng trình/ Settlement and deformation measurement of the works: Tại tầng gắn mốc trắc đạc chuẩn đề kiểm tra độ lún phục vụ cơng tác nghiệm thu, hồn cơng cơng trình Cơng tác trắc đạc lập thành sổtheo dõi riêng On the basement, the Contractor will affix surveying benchmarks to check the settlement and serve the acceptance and completion Surveying will be made into separate record Công tác nghiệm thu/Inspection work: Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods  Kiểm tra định kỳ hệ thống mốc chuẩn Periodically checking the benchmark system  Nghiệm thu hệ tim mốc thứ cấp; Inspecting the secondary benchmark centerline system;  Nghiệm thu tim trục, cao độ hạng mục; Inspecting axial centerline and altitude of items;  Nghiệm thu vị trí, kích thước cấu kiện Inspecting position and dimensions of members ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION BIỆN PHÁP THI CƠNG MĨNG, CỌC, NỀN CONSTRUCTION METHODS OF FOUNDATIONS, PILES, GROUND CƠNG TÁC CỌC/PILE WORK I Bố trí thiết bị thi công /Arrangement of construction equipment/ Căn khối lượng, thời hạn đặc điểm cơng trình, dự kiến bố trí sử dụng máy ép robot loại 600 để ép cọc Based on the quantity, time and feature of the works, it is expected to arrange the 600ton driving machine to drive pile II Quy trình cơng nghệ phương pháp thi công/ Technological process and construction method/ Quy trình cơng nghệ thi cơng: Định vị tim mốc – Đưa máy vào vị trí – Câu móc cọc - Ổn định điều chỉnh cọc - Ép cọc – Hàn nối – Ép cọc kết thúc – Đưa máy đến vị trí tiếp theo/Technological process: Positioning benchmark centerline - Putting equipment into place - Connecting and hooking pile - stabilizing and adjusting pile - Driving pile - Butt welding - Taking the equipment to the next position Phương pháp thi cơng/Construction method: Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods  San gạt lại mặt phẳng đạt yêu cầu thi công, cần thiết làm đường tạm thời để phục vụ thi công, đảm bảo việc lại cho phương tiện vận chuyển Leveling the plan to the construction requirements, if necessary, building temporary road for construction, ensuring communication for the means of transport  Trước tiến hành thi công, tư vấn giám sát nhà thầu tiến hành kiểm tra lại, ký xác nhận việc định vị tim mốc Vị trí tim cọc phải đánh dấu sẵn mặt bằng sắt d=6mm dài 20-30cm có buộc dây nilon màu Before constructing, the Engineer and the Contractor check again, confirm the positioning of benchmark centerline Position of pile centerlines must be marked in advance on the plan with iron d = 6mm, 20-30cm long with color nylon string  Đưa máy vào vị trí, sau câu móc cọc đến tim móc xác định, kiểm tra lại tính chuẩn xác tim móc, sau cọc ghim vào mặt đất khoảng 50cm, phải sử dụng lúc máy kinh vĩ hay dây dọi để điều chỉnh đảm bảo thẳng đứng cọc Sau kiểm tra thẳng đứng cọc đạt chuẩn với độ nghiêng cho phép nhỏ 0,5% chỉnh mặt máy ép cọc vào lòng đất, cán chuyên trách theo dõi thẳng đứng cọc suốt q trình thi cơng, độ nghiêng vượt mức cho phép, phải tim cách khắc phục phân tích tim nguyên nhân chính, khơng để trường hợp cọc ép vào tầng đất cứng đạt vào độ sâu định điều chỉnh thẳng đứng Putting the equipment into place, and then connecting and hooking pile to the defined hooking centerline, rechecking the accuracy of hooking centerline, after the pile has been fixed to the ground at the distance of about 50cm, it is required to use two theodolites or two probes at the same time to adjust and ensure straightness of pile After checking straightness of pile to the Standard with permissible inclination of smaller than 0.5% and setting to the equipment level, driving pile into the ground This work will be done by the responsible staff by monitoring the straightness of pile during the construction When the indination exceeds the permissible level, it is required to find solution and the main reason to avoid the fact that the pile has been driven into the hard soil layer or to the defined depth, straightness is adjusted  Khi ép cọc phải ép liên tục, hạn chế tối đa gián đoạn ép ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION When driving pile, it is required to drive continuously, minimize interruption during driving  Cọc nối cách hàn điện , trước hàn phải vệ sinh đầu cọc , hai đầu cọc phải nối thẳng nối hàn phải đầy đủ ép tiếp Pile will be connected by electric welding Before welding, it is required to clean both pile caps Two pile caps must be connected straightly and the weld must be sufficient for subsequent driving  Sau mũi cọc vào tầng đất chịu lực, máy ép ngưng ép đạt độ chối theo thiết kế After the pile tip goes into the bearing soil layer, the driving machine will stop driving upon achieving the designed refusal II- Quản lý chất lượng thi công công tác ép cọc/Quality control of pile driving work Quản lý chất lượng vật tư/Materials quality control:  Trong công tác ép cọc vật tư chủ yếu phục vụ thi công bao gồm: Dầu Diezel, que hàn, thép hàn nối cọc In the pile driving, main materials include diesel, welding rod and pile butt welding Steel  Dầu Diezel sử dụng cháy máy phát điện, dầu mua sở cung cấp xăng dầu uy tín quan nhà nước kiểm định cấp giấy phép kinh doanh Dầu sau bơm vào thùng chứa đến cơng trường kiểm tra xem có lẫn nước tạp chất hay không Khi vận chuyển vào công trường thùng dầu phải để nơi khô tránh xa lửa tia lửa điện, Diesel is used for generator and bought from well-established petrol providers with business license verified by the State agency after being pumped into the storage tank to transport to the construction site, diesel is checked for water or impurities When being transported to the construction site, diesel tank must be placed in a cool and dry place, away from fire or spark  Que hàn sử dụng cho việc hàn nối cọc: Trước sử dụng cần kiểm tra xem nhãn mác, giấy kiểm định chất lượng, tình trạng que hàn phải ngun vẹn khơng ẩm ướt Welding rod for pile butt welding: before using, it is necessary to check whether label, certificate of quality inspection, status of welding remain intact and not wet or not  Thép hàn nối cọc: phải kiểm tra với vẽ thiết kế không rỉ sét Pile butt welding Steel: must be checked in accordance with the design drawing and must not be rust  Quản lý chất lượng cho loại công tác thi công/Quality control for each kind of construction work: Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods  Công tác định vị tim cọc: Sử dụng máy toàn đạc phải kiểm định tất cộc mốc phải gởi xa khỏi khu vực thi cơng để tránh làm lệch vị trí Positioning of pile centerline: Using total station must be inspected and all mark axis must be sent away from the construction site to avoid disposition  Công tác cẩu lắp cọc: Phải đảm bảo tính xác độ thẳng đứng cọc theo phương X, Y Độ thẳng đứng cọc phải cân chỉnh dây dọi sau kiểm tra máy kinh vĩ trước hạ cọc Lifting and erection of pile: It is required to ensure accuracy as well as straightness of pile by two directions X and Y Straightness of pile is aligned with probe and then will be checked by theodolite before sinking pile  Quy cách chất lượng cọc phải sản xuất theo yêu cầu thiết kế quy phạm thi cơng phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn xuất xưởng ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION        GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods  Page  Specifications and quality of pile must be manufactured under the design requirements as well as construction code and there must be certificate of factory leaving Standard Công tác thi công ép cọc: phải đặc biệt đến diễn biến xảy q trình thi cơng, gặp trường hợp ép bể cọc, gãy cọc, độ dài cọc thi công không đạt yêu cầu thiết kế phải thông báo giám sát cơng trình để bàn bạc phân tích ngun nhân sau có biện pháp xử lý Pile driving: Special attention must be paid to each changes occurring during the construction When driven pile is crushed, broken or its length fails to meet the design requirements, it is necessary to notify the site manager immediately to discuss and analyze the reason, and then work out remedy Để phòng tránh thân cọc gãy nứt , trước thi cơng phải kiểm tra cọc, khơng sử dụng cọc có độ cong vượt mức cho phép mũi cọc nằm vị trí sai lệch so với trục tuyến thân cọc, kiểm tra làm vệ sinh chướng ngại vật nơi tim cọc định sẵn trước hạ cọc, ép cọc phát thẳng đứng cọc có độ nghiêng vượt mức cho phép nên điều chỉnh To prevent pile body from breaking and cracking, before construction, it is required to check pile, no use pile with curvature exceeding the permissible level as well as pile tip located in the position deviating from the pile body axis, check and clean obstacles where the hooking centerline has been set before sinking pile During driving pile, if finding that the straightness of pile has inclination exceeding the permissible level, adjustment should be done immediately Công tác hàn nối cọc: Tất công nhân hàn phải đào tạo có kinh nghiệm Mối hàn phải đảm bảo quy trình thiết kế chịu lực khơng khuyết tật Butt welding: All welding workers must be trained and experienced The weld must meet design requirements on bearing capacity and have no detect Để đảm bảo chất lượng kết nối cọc, sau kiểm tra mối nối hai đầu cọc khép kín phẳng, làm vệ sinh tạp chất vết dầu hai đầu cọc sau nối cọc hàn điện To ensure quality of pile connection, after checking the connection at two pile caps and finding that it is closed and smooth, dealing impurities as well as grease on two pile caps before connecting pile by electric welding Khi nối cọc phải đảm bảo hai cọc nối thẳng, mặt tiếp nối phải phẳng Upon connecting pile, it is required to ensure that two piles are connected directly the connection face must be flat and even Công tác nghi nhận hồ sơ: Do cán phụ trách theo dõi ghi chép lý lịch tim mọc suốt q trình thi cơng Record recognition: Monitored by the responsible staff and recorded with hooking centerline during the construction Thi công vẽ thiết kế theo TCXD 286:2003 –Hạ cọc phương pháp ép tĩnh Constructing in accordance with the design drawing and under TCXD 286:2003 - Sinking pile by static driving method Quy trình nén thử tải trọng tĩnh cọc ép tuân thủ quy định được nêu tiêu chuẩn TCXDVN 269-2002 tiêu chuẩn khác liên quan Driven pile static load test compression process complies with the provisions defined in the Standard TCXDVN 269-2002 and other related standards Cọc đại trà tiến hành thi cơng sau có kết luận Tư vấn thiết kế, chi tiết số lượng cọc đại trà kết thí nghiệm cọc ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods Mass pile driving is done after the conclusion by the Design consultant details and quantity of mass piles is based on pile testing result  Đồng hồ áp lực phải định kỳ kiểm tra điều chỉnh độ xác, áp lực phải đạt tính chuẩn xáctheo yêu cầu thiết kế trước kết thúc ép nén Pressure gauge must be checked regularly and adjusted accuracy Pressure must be accurate under the design requirements before compression driving completion ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION CƠNG TÁC MĨNG/ FOUNDATION WORK I Công tác đất/Earth work Thi công đào đắp đất phần tầng hầm/Soil excavation and backfill for basement Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods  Sử dụng phương pháp đào giới nhằm đảm bảo tiến độ kĩ thuật Using the mechanical excavation method in order to ensure progress and technique  Trước tiên dùng máy toàn đạc kết hợp với máy thủy bình thiết kế hệ thống định vị hố đào cao độ đáy móng theo thiết kế Before using the total station combined with gradienier establishing an excavated hole positioning system and foundation pit altitudes as designed  Hồn thiện hố móng máy kết hợp với thủ công Finishing foundation pit with machine and manual method  Để thu nước, Nhà đầu tư đào hố thu trung chuyển dùng bơm để đưa nước hệ thống thoát nước chung dự án To collect water, the Contractor will excavate a transit collection hole and use pump to take water out of the general water drainage system of the project  Tiến hành mời tư vân giám sát nghiệm thu cao độ đất cao độ cắt đầu cọc sau tiến hành đổ bê tơng lót móng Inviting the Engineer to accept the foundation soil altitude and pile cap cutting altitude, and then placing foundation lean concrete Thiết kế hố đào phần dài, giằng móng bè/ Design of excavated hole for mat foundation and ground beam/  Xác định kích thước đáy hồ đào đảm bảo đủ bố trí kết cấu móng, khơng gian thi cơng hệ thống mương thoát nước, hố ga thu nước Độ dốc tùy mái hố đào xác định vào điều kiện địa chất thủy văn đất phạm vi hố móng, đảm bảo khơng sụt lở thi công tiết kiệm khối lượng đào Chi tiết thể vẽ biện pháp thi cơng cơng trình chủ đầu tư phê duyệt Dimensions of excavated hole bottom are determined to ensure sufficient arrangement of foundation structure, construction space and water drainage canal, water collection manhole system Talus inclination of the excavated hole is determined based on the geological and hydrological conditions of soil within the foundation pit without collapse during construction but saving quantity of excavation Details will be shown in the construction method drawing approved by the Employer Thi công hố đào đài, giằng móng/ Construction of excavated hold for foundation and ground beam/  Chỉ thi công sau định vị hố đào cẩn thận Sử dụng máy đào gầu nghịch kết hợp với thủ công để đào đất, đào theo hướng từ xa lại gần so với đường vận chuyển Đất đào gọn theo trục, sau đào máy đến cách cao độ thiết kế 20 – 30cm nhà thầu đào sửa thủ công đẻ đảm bảo kích thước, cao độ đáy hố đào đảm bảo nguyên vẹn đất đáy hố Construction must be done only after excavated hole is positioned carefully Back hoe excavator is used in combination with manual method for soil excavation in the direction of remote to close compared with the distance road Soil is excavated neatly by each axis After excavating by machine to the distance of 20 - 30 cm from the design altitude the Contractor will correct manually to ensure dimensions and altitude of excavatedhole bottom as well as ensuring the integrity of hole bottom soil ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION Vận chuyển đất đổ thải/Transport of disposal soil:  Tất đất thừa, đổ thải nhà thầu vận chuyển xe chuyên dụng, có che phủ bạt để tránh rơi vãi gây ô nhiễm môi trường chở đến bãi đổ thải theo định Chủ đầu tư Nhà thầu chuẩn bị trước, phù hợp với quy định pháp luật All redundant and disposal soil is transported by the Contractor by special ked vehicle covered with canvas to avoid scattering and environmental pollution and transported to the dumping ground as nominated by the Employer or prepared in advance by the Contractor under the laws Các biện pháp xử lý hố móng/Foundation pit treatment method:  Trong q trình thi cơng máy, giai đoạn đào đất, khả hố đào bị ngập nước trời mưa mạch nước ngầm hồn tồn xảy Để xử lý trường hợp này, Nhà thầu bố trí máy bơm nước để sẵn sàng bơm thoát nước hố móng During the foundation construction, especially soil excavation phase, it is very likely that the excavated hole is submerged due to raining or ground water artery To deal with such situations, the Contractor will arrange water pump to drain water in the foundation pit Công tác nghiệm thu/Inspection work: Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 10  Nghiệm thu định vị hố đào; Inspection excavated hole positioning;  Nghiệm thu hố đào Inspection excavated hole II Công tác cắt/phá đầu cọc thi cơng chi tiết liên kết cọc đài móng/ Cutting/breaking of pile cap and detailed connection between pile and foundation  Công tác cắt/phá đầu cọc thi công bê tơng lót, thi cơng chi tiết liên kết cọc đài móng theo hồ sơ thiết kế Cutting/breaking of pile cap and construction of lean concrete, detailed connection between pile and foundation pit are subject to the design documents  Trước dùng máy nén khí súng chuyên dụng để phá bê tơng phải cắt vòng quanh chân cọc vị trí cốt đầu cọc cần đập Làm để đầu cọc sau đập phẳng phần bê tơng phía khơng bị ảnh hưởng trình phá Before using the air compressor and specialized gun to break concrete, it is required to cut around the pile foot at the pile cap level to be broken As a result, broken pile caps will be flat and even and the lower concrete part is not affected during the breaking ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION - Chất lượng BT (thơng qua kết mẫu thử) - Kích thước, hình dáng, vị trí kết cấu chi tiết đặt sẵn, khe co dãn với thiết kế - Bản vẽ hồn cơng loại kết cấu - Các vẽ thi cơng có ghi q trình xây lắp - Các văn cho phép thay đổi chi tiết, phận thiết kế - Các kết kiểm tra cường độ BT mẫu thử kết kiểm tra chất lượng loại vật liệu khác (nếu có) - Các biên nghiệm thu cốt thép, cốtpha trước đổ BT - Các biên nghiệm thu móng - Các biên nghiệm thu trung gian phận kết cấu - Sổ nhật ký cơng trình - Riêng phần Bê tông tươi, số lượng lần đổ, phương pháp thử mẩu,theo hợp đồng mua bê tông thành phẩm Checking and taking over:( Nghiệm thu) The task will be done at site and gather following documents: - The quality of reinforcement task.(according to acceptance of construction work before concrete pouring) - The quality of concrete (base on tested sample) - The size, shape and structure position of ready-made details - The drawing of completion work of each type of structure - Executing drawings presented in the construction process - Documents that allowed changing details in the design - Results of intensity test for concrete (if have) - Checking and taking over statements of steel bars and formwork before pouring concrete - Checking and taking over statements of foundation component - Indirected checking and taking over statements of structure details - Construction Diary Căn quản lý chất lượng Để cơng trình thi cơng đảm bảo chất lượng theo u cầu thiết kế công ty đặt lên hàng đầu quy trình quản lý chất lượng & việc tuân thủ để yêu cầu quy trình, quy phạm liên quan hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quản lý xây lắp cơng trình theo trình tự qui định điều lệ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 209/2004/NĐ-Cp ngày 16/12/2004 Chính Phủ Foundation for the quality management In order to ensure about the quality of the construction according to the designed requirements, we place the process of quality management on top and following strictly the process, related norms and standard system in managing construction that assigned on construction quanlity management regulations No209/2004/NĐ –CP dated 16/12/2004 by MOC Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 73 Cc tiu chuẩn quy phạm TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG Các tiêu chuẩn sau tiêu chuẩn tối thiểu phải áp dụng để thi cơng cơng trình Trong trường hợp tiêu chuẩn liên quan không rõ ràng cho thấy khơng đảm ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION bảo chất lượng Ban Quản Lý Dự An hội ý với Đơn vị thiết kế Đơn vị giám sát thi công định yêu cầu nhà thầu phải áp dụng tiêu chuẩn khác Nhà nước chấp thuận áp dụng tai Việt Nam: TCVN 4085:1985 : Kết cấu gạch đá thi công nghiệm thu TCVN 4091:1985 : Nghiệm thu công trình xây dựng TCVN 4447:1987 : Cơng tác đất TCVN 296:2004 : Giàn giáo – yêu cầu an toàn TCVN 79:1980 : Thi công nghiệm thu công tác móng TCVN 4459:1987 : Hướng dẫn sử dụng vữa xây dựng TCVN 4519:1988 : Hệ thống cấp thoát nước bên nhà cơng trình TCVN 303:2004 : Công tác trát láng TCVN 5674:1992 : Công tác hoàn thiện xây dựng TCVN 4453:1995 : Kết cấu bê tơng – bê tơng cốt thép tồn khối TCVN 170:1989 : Kết cấu thép TCVN 5639:1991 : Nghiệm thu thiết bị lắp đặt xong - TCVN 5964 – 1995 : Hướng dẫn an tồn lao động vệ sinh mơi trường Bộ Y tế Standard Norms: We apply these standards to ensure monitoring and managing construction quality Standard to apply: Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 74 The following standard is badly needed to apply in performing construction In case of existing unclear standards that are not useful for quality management task, Board of Project Management can discuss with design agency, monitor to ask Contractor apply another standards that accepted by Government of Vietnam: -TCVN 4091 -1985: Construction work - Check before acceptance -TCVN 4447 -1987: Soil work - Executing norms and acceptance of work -TCVN 79 -1980: Foundation - Executing the work and acceptance of work -TCVN 4085: 1985 : Brick, stone structure – Executing, checking and taking over -TCVN 4459 : 1987: Instructor in mixing and using mortar in construction -TCVN 4453 : 1995 : Concrete structure and reinforced concrete Executing, checking and taking over -TCXN 170 : 1989: Steel structure – Installation Processing , checking and taking over – Technical requirements -TCVN 5639: 1991: Checking and taking over installed equipments - Basic regulations -TCVN 296:2004 : Scaffolding - Safety Requirements -TCVN 309 : 2004: Surveying in the construction – General requirements -TCVN 239 : 2005: Heavy Concrete - Guide to assess the strength of concrete structures -TCVN 371:2006: Checking and taking over quality of building -TCVN 302 : 2004: Water for concrete and mortar - Technical requirements -TCVN 305 : 2004: Mass concrete – Executing, checking and taking over -TCVN 1770 : 86: Building sand – Technical requirements - TCVN 4019 -1985: Acceptance of construction works - TCVN 5964 – 1995 : Regulating technical guidance labor and safe environment of the Ministry of Health ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION Quản lý tiến độ : Dựa theo tiến độ lập duyệt thức, lập lại tiến độ chi tiết cho giai đoạn, giai đoạn lại lập tiến độ cho tháng, tuần sở bố trí nhân lực, vật tư, máy đảm bảo tiến độ thời gian qui định Schedule management Base on formal approved schedule, we will set up detailed schedule for each phase, in each phase will set up a schedule for each month, each week and from these arrange personnel, materials, machinery to ensure execute construction on set schedule 5.Lập hồ sơ php lý cơng trường Trong trình thi công để tuân thủ theo chế độ kỹ thuật đảm bảo chất lượng cơng trình cao Cơng trình phải có sổ công tác nghiệm thu công việc làm, có sổ thay đổi thiết kế, có sổ biện pháp an tồn thi cơng Mỗi cơng việc phải có giám sát A & B tiến hành Q trình kiểm tra, giám sát có tham gia kỹ thuật trường, chủ nhiệm phần việc, cán Công ty nhằm ngăn ngừa loại trừ trường hợp phải phá làm lại chi tiết, cơng đoạn, phải có vẽ hồn cơng công việc Setting up legal profile During executing construction, to follow strictly technical method to reach high quality The Construction has to have a mission record that save finished works, a record of changing design and a book of executing safety Each work has to be done in monitoring of Partner A and Partner B Engineer and people in charge of the item should appear during checking and monitoring items to avoid breaking and doing again in every details Each phase must be detail drawings Công tác phối hợp : Trong q trình thi cơng cơng trình phải có phối hợp A & B để giải vướng mắc thi công mà chưa lường hết B thiết kế phải có chặt chẽ để giải quyết, bổ sung thiết kế thay đổi thiết kế Q trình thi cơng bên B đảm bảo đủ vốn cho cơng trình đạt tiến độ thời gian định Page GÓI THẦU: XÂY LẮP HOÀN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 75 Co-ordination During executing process, Partner A combine with Partner B to solve inexpertly difficulties in executing Partner B should have enough capital projects to complete on set schedule ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP AN NINH BẢO VỆ LABOR SAFETY AND SECURITY Biện pháp án toàn lao động/ Labor safety solution a-An toàn lao động cơng tác đào đất : Hố đào có rào chắn, ban đêm có đèn báo Khơng cho cơng nhân hoạt động tầm hoạt động máy đào Có biện pháp chống thành hố đào đề phòng sụt lở Có biện pháp thoát nước trời mưa Thường xuyên dọn đất, đá miệng hố đề phòng chúng rơi xuống bất ngờ Công nhân không ngồi nghỉ bên miệng hố đào Lối lên xuống hố làm thang gỗ Không đào hàm ếch a Labor safety in excavation task - There are barriers and lights around the hole - Do not allowed worker come near by the operating area of the excavator - Having solution to protect hole from collapse Having drainage alternative when raining - Regularly clear the surrounding of hole, prevent from accidence Sit beside the mouth of hole is not allowed Having ladder for coming up and down the hole - Do not dig the palate Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 76 b Labor safety in formwork task - Having platform when install the casing - When loading things by crane, avoid of clash into component being installed - Calculation on the stability of casing, the weight of itself when doing the installation - Do not leave anything on the height level casing - Removing casing could only be carried out when the concrete reach the ideal intensity - Do not let casing drop down - Removing formwork orderly and have signpost to give signal - Do not use scaffolds that connected from different origins - Do not use scaffolds that being defromated or lack of pulled bars When scaffold higher than 6m, install at least two floors in order to enhance the stability when working - Do not load on casing ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION - Operating floor has banister and safety net - The footing of operating floor is kept strong and being binded into the construction in each floor in order to keep stable for the scaffold - Everyday, the technical members will examine the situation of scaffold and operating floor before working When doing removing scaffold, not extricate like tearing down the scaffold, try to extricate pieces by pieces b-An tồn cơng tác cốp pha, đà giáo : Khi lắp dựng ván khuôn cao có sàn thao tác Khi cẩu lắp, khơng va trạm vào phận lắp đặt trước Tính tốn độ ổn định chống lật ván khuôn lắp dựng, ý đến tải trọng gió, khối lượng thân Không để vật dễ rơi ván khuôn cao Tháo dỡ ván khuôn tiến hành bê tông đạt cường độ cho phép Tháo ván khn theo trình tự hợp lý, lắp trước tháo sau, lắp sau tháo trước, tháo ván khuôn không chịu lực trước , tháo ván khuôn chịu lực sau Nơi tháo ván khn có biển báo, hàng rào cấm Khơng để ván khuôn tự rơi từ cao xuống Không sử dụng dàn giáo từ nhiều loại có nguồn gốc khác mà khơng có thiết kế riêng Khơng dùng dàn giáo biến dạng gỉ, thiếu giằng Không chất tải lên sàn thao tác Khi dàn giáo cao m, làm sàn để tăng độ ổn định làm việc Sàn thao tác có lan can bảo vệ có lưới an tồn Chân sàn thao tác kê ổn định , không lún giằng vào cơng trình tầng để không đổ Hàng ngày , trước làm việc , cán kỹ thuật kiểm tra tình trạng dàn giáo, sàn thao tác Khi tháo dỡ cần có trình tự hợp lý, không tháo theo kiểu giật đổ, khu vực tháo có hàng rào biển báo c Safety in processing of steel bars - Cutting and bending the steel by specific facilities (steel cutter, bending machine) - The table for processing of steel is fixed strongly Do not welding, cut the steel out of rain Do not put steel bars on the operating floor - Using of safety facilities while constructing Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 77 An toàn gia công lắp dựng cốt thép : ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION Cắt, uốn thép dụng cụ chuyên dùng (máy cắt, uốn thép) Bàn gia công thép cố định chắn Không hàn, cắt thép điện trời mưa Không chất cốt thép lên sàn thao tác Công nhân sử dụng trang bị an tồn thi cơng d Labor safety in concrete task - Before the concrete pouring process, technical staff will final check all casings, steel bars, scaffolds and operating floors and will have a statement on that - While doing the column concrete task, worker has to wear safety string Doing the foundation concrete, worker has to stand on the operating floor - Having safety measure when using of drill rammer of platform rammer - Using rubber gloves, boot while constructing - When doing the maintenance of concrete, not let water getting into electric facilities An toàn lao động công tác bê tông : Trước đổ bê tông, cán kỹ thuật kiểm tra ván khuôn , cốt thép, dàn giáo, sàn công tác có biên nghiệm thu Thi cơng bê tơng cột, cơng nhân đeo dây an tồn Thi cơng bê tơng móng, cơng nhân đứng sàn thao tác Có biện pháp an tồn điện đầm bê tơng đầm dùi hay đầm bàn Công nhân sử dụng ủng cao su, găng tay, mũ thi công Khi bảo dưỡng bê tông, không để nước tràn vào nơi có thiết bị điện, dây điện e Labor safety in constructing task - When the height of construction reaches 1.5m high, scaffold is not allowed leaning to the new walls - Do not toss the brick higher than 2m during the transition of brick, not use broken brick for stuffing into the construction block, not stand on the walls lean the ladder on to the new walls - Cover the new build walls when having rain An toàn lao động công tác xây : Khi xây đến độ cao 1,5m công nhân bắc dàn giáo, dàn giáo không dựa vào tường xây Page GÓI THẦU: XÂY LẮP HOÀN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 78 Không chuyển gạch cách tung cao 2m ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION Không đứng tường để xây Không lại tường, đứng mái hắt để xây, không tựa thang vào tường xây Che đậy chống đỡ khối tường xây trời có mưa g Labor safety in completion task - Plastering mortar on to the inner side of the wall as well as the outer side of the wall - Do not handle out of reach the mortar higher than 2m - Tools have to be placed in reliable place, avoiding of the fall, slip and pouring issues - When temporary stop the work, clean the tool as well as the operating place - When painting above, worker has to wear safety string - Ladder using in construction process is not allowed getting over 4m long and leaning on the woody structures and its slope is not over 60 - Do not throw materials from above An toàn cơng tác hồn thiện : Trát bên bên ngồi dùng dàn giáo Khơng với tay đưa vữa lên cao 2m Thùng ,xô dụng cụ, đồ nghề để vị trí chắn, tránh rơi, trượt , đổ Khi tạm ngừng công việc, thu dọn dụng cụ, dọn vữa rơi, vệ sinh dụng cụ Khi sơn, quét vôi cao công nhân đeo dây an tồn Khi dùng thang khơng dài q 4m, đầu thang gắn cao su chống trượt, không tựa đầu thang lên kết cấu gỗ, nhôm, thang không bắc đứng 600 Không vứt vật liệu từ cao xuống h Labor safety in roofing task - Worker only works on the roof after having the examination of technical sector on the force sustained situation of the roof and other safety facilities - Only put the materials on the roof at regulated places, having anti-slip measure while executing on the roof An tồn cơng tác thi công mái: Công nhân làm việc mái sau cán kỹ thuật kiểm tra tình trạng chịu lực mái phương tiện bảo đảm an toàn khác Chỉ đặt vật liệu mái vị trí quy định, có biện pháp chống trượt thi công mái dốc k Labor safety in using power and machines Page GÓI THẦU: XÂY LẮP HOÀN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 79 - When working near electric wire, comply strictly with the signs ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION - Only responsible person can use electric facilities at site Power supply system for site has its own interrupter Those boxes containing interrupters will be put at the places that are convenient for treatment task - Strict prohibition to who not have responsibility and professional knowledge participating in the repair and adjustment process of power system - Do not use power for protecting the barrier from the penetration of strangers - When having power cut, worker has to switch off the interrupter and the electric facilities preventing from sudden power supply - The environmental and labor safety group wills exam the using of power and machine regularly An tồn cơng tác sử dụng điện, máy móc thi cơng : Khi thực cơng tác gần đường dây điện, tuân thủ theo dẫn biển báo, biển cấm Chỉ người có chuyên môn trách nhiệm sử dụng thiết bị điện công trường Hệ thống điện cung cấp cho thi cơng có cầu dao tổng cầu dao riêng để tiện ngắt điện Các hộp cầu dao che mưa đặt vị trí thuận lợi cho cơng tác xử lý Nghiêm cấm người khơng có trách nhiệm, chuyên môn tham gia sửa chữa, điề u chỉnh hệ thống điện Không dùng điện để làm hàng rào bảo vệ cổng tường Khi làm việc, điện, cơng nhân tắt dụng cụ hay ngắt cầu dao phòng có điện bất ngờ Tổ bảo vệ mơi trường an toàn lao động thường xuyên lại , kiểm tra cơng tác sử dụng điện, máy Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HOÀN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 80 Labor Protection - There will be an engineer responsible for the task of labor protection - We already have clear construction measures in each task including labor protection measure Measures mentioned above are disseminated to every worker and being examined regularly by our staff (Worker signed their signature after each course of labor safety) - We have regulation of clearly responsibility devolution on the labor safety and sanitary task from the chief to the direct worker - Every member come to site has to learn labor safety, depending on each construction task (disseminating before work or currently one time each three month) having slogans, regulations at easy seen place for every body know Carry out the medical examination for workers before work Fully equip all labor protection facilities Bảo hộ lao động : ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION Có kỹ sư phụ trách cơng tác an tồn lao động trường Mọi công việc trước thi công chúng tơi có biện pháp thi cơng rõ ràng có biện pháp an tồn đảm bảo an toàn lao động Các biện pháp phổ biến tới công nhân cán kiểm tra thường xuyên (mỗi cơng nhân học an tồn xong có ký sổ an tồn) Chúng tơi có qui định phân cấp trách nhiệm rõ ràng cơng tác an tồn vệ sinh lao động từ huy công nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất Trên cơng trường chúng tơi bố trí cán phụ trách an toàn, chuyên giám sát việc thực an tồn cơng trường Examination on safety task - Labor safety in digging task - All works operated on above should have surrounding barriers, steel net for preventing form the fall of people and materials down to the beneath All paths beneath have to be regulated of the direction - Scaffold has to be wedged and binded into the construction It is necessary to have regulation on using of power and operation of engine In the rainy season, it should have strengthening measure for incomplete works - Every facility has to have wire that connected into the ground, complying strictly with process and norm on using of electric facilities Kiểm tra cơng tác an tồn : Tất công việc cao, xung quanh phải có hàng rào lan can an tồn chắn Thi cơng cao, phía phải có lưới chắn lưới thép vải để chắn đỡ vật liệu Qui định đường lại phía Các phía tiếp giáp với cáckhu làm việc xung quanh có lưới che chắn vật rơi, chống bụi, đảm bảo hoạt động thi công không ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt lại nhà máy làm việc Dàn giáo phải kê chân, giằng cố định vào cơng trình, kiểm tra thường xun hệ thống đà giáo Tiếp xúc với máy móc phải có nội qui sử dụng điện vận hành máy Đến mùa mưa bão phải có biện pháp tăng cường chống đỡ thêm công việc làm dở dang Mọi thiết bị điện phải có dây nối đất, tuân thủ nghiêm ngặt qui phạm sử dụng thiết bị điện an toàn thiết bị nâng Nghiệm thu thiết bị an toàn dẫn an toàn trước sử dụng máy Measure for security - All assets of the construction will be maintained carefully The security task is giving Page GÓI THẦU: XÂY LẮP HOÀN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 81 priority to pay attention on Losses and damage of materials, facilities will influence on worker psychology and prestige of contractor Therefore labor discipline, regulations and responsibility of staffs will be kept strictly Having a clearly handover regulation in order to avoid the losses and damage of materials, facilities, etc ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION - There is a permanent security group at site The issue that workers stay at site overnight is not allowed We will cooperate with local authorities keeping the peace and order at site Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 82 PA Biện pháp an ninh bảo vệ : Toàn tài sản cơng trình bảo quản bảo vệ chu đáo Công tác an ninh bảo vệ đặc biệt ý, mát vật tư, tài sản gây thiệt hại cho xã hội, tới tâm lý người lao động tới uy tín Nhà thầu Chính vậy, cơng trường trì kỷ luật lao động, nội qui chế độ trách nhiệm người huy công trường tới cán cơng nhân viên Có chế độ bàn giao rõ ràng, xác tránh gây mát thiệt hại vật tư, thiết bị tài sản nói chung Thường xun có đội bảo vệ cơng trường 24/24, buổi tối có điện chiếu sáng bảo vệ cơng trình Công ty xây dựng thường xuyên kết hợp chặt chẽ với bảo vệ chủ đầu tư để bảo vệ an ninh chung cho cơng trình ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION BIỆN PHÁP BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG PHỊNG CHỐNG ỒN CHO CƠNG TRƯỜNG MEASURE ON ENVIRONMENT PROTECTION AND NOISE PREVENTION AT SITE Project is located in the city's planning, so the problem of environmental is necessary Biện pháp chống ồn : Tất công việc gia công : gia công xưởng - Các máy móc đến thi cơng cơng trường phải máy tiên tiến có hệ thống giảm - Các cơng việc có tiếng ồn làm hành - Các ô tô vào để vận chuyển vật liệu loại xe mới, tiên tiến tiếng ồn Noise prevention -Construction is performed in working area of factory, so we will use solutions to muffle the noise: - Processing: will be done at factory - Machinery running at site will be advanced machines with silencer - Items that have no noise will be performing in office hours - Trucks to transport materials are new, advanced Biện pháp vệ sinh môi trường : Đây yêu cầu quan trọng thi công thi công khu vực ngân hàng làm việc , đề biện pháp sau : - Trên công trường thường xuyên thực vệ sinh cơng nghiệp Đường lối lại thơng thống, nơi tập kết bảo quản ngăn nắp gọn gàng Đường vị trí làm việc thường xuyên quét dọn - Có rào che chắn khu vực công trường thi công với khu nhà xung quanh làm việc Xung quanh cơng trình theo chiều cao phủ bạt để chống bụi cho người công trình - Qui hoạch chỗ để quần áo, chỗ nghỉ trưa chỗ vệ sinh công cộng sẽ, đầy đủ Tuyệt đối khơng phóng uế cơng trình Rác thải thường xuyên dọn dẹp, không để bùn lầy, nước đọng nơi đường lối lại, gạch vỡ ngổn ngang đồ đạc bừa bãi văn phòng Vỏ bao, vỏ đồ hộp, dụng cụ hỏng, gỗ đầu mẫu cốp pha đưa nơi qui định - Các cơng trình tạm hố xí, tiểu, chúng tơi bố trí hai khu nam nữ riêng, khu hai ngăn - Khu rửa tay chân, dụng cụ công nhân, chúng tơi bố trí đầy đủ để đảm bảo cơng trường lúc gọn gàng - Các xe giới vào công trường vệ sinh trước, khơng làm rơi vãi vật tư, dính bết bùn đất phạm vi đường nội nhà máy Sanitary Solution - This is one of important requirements when executing in working area of banks We Page GÓI THẦU: XÂY LẮP HOÀN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 83 have followings solutions: - Keeping of the sanitary conditions at site regularly Keep roads clear and clean gathering and preserve area in tidy condition ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION Page GÓI THẦU: XÂY LẮP HOÀN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 84 - Having fence to cover around the construction and the site from residential quarter nearby Using canvas up to the height of construction to stop dust for people and construction - Arranging place to hang clothes, to take a nap, WC clearly Do not make a mess, - Garbage is usually tidy up and make clean mud and puddles road - Having separated WCs for man and women - Having an area to clean worker tools - Service vehicles go in and out the site have to be clean, not strew materials in the internal road of factory ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG HOẢ HOẠN MEASURE ON PREVENTING FROM FIRE AND EXTINGUISHING FIRE Chế độ bảo quản : Thực chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo qui định phòng chống cháy nổ Các hệ thống điện công trường từ trạm biến đến khu vực dùng điện thường xuyên kiểm tra, có nghi vấn đường dây khơng an tồn u cầu sửa chữa Preservation regulation Preservation regulation of materials, vehicles and facilities should be carried out following the regulations on preventing from fire Power system of site from the transformer to other areas should also be examined regularly Giao thông, nguồn nước : Đảm bảo đường lối lại cơng trường thơng thống, bố trí cổng vào cơng trường tạo điều kiện xe phòng cháy chữa cháy dễ dàng hoạt động tiếp cận cơng trình, kho, xưởng Dự trữ sẵn bình bọt cần thiết để ứng cứu nhanh trường hợp cháy nhỏ Traffic and water source Ensure about the clear traffic in the construction, arranging of big entrance for the construction, so that it is very convenient for fire-engines getting through the site Reserving of extinguisher for quick reaction in case small fire occurred Phương tiện thông tin liên lạc : Tại văn phòng ban huy cơng trình có bố trí điện thoại cố định số điện thoại di động phục vụ cho việc điều hành sản xuất liên lạc với quan chức quyền địa phương sở có tình xấu xảy Communicating facilities At the office of the conducting unit, there will be set up a telephone and several mobile phones serving for managing the operation and contacting to the local government when having bad situation Nguyên tắc cứu chữa : Thực nghiêm ngặt chế độ báo động cho lực lượng chữa cháy, gọi điện cho công an PCCC dùng phương tiện xe máy báo cho đội PCCC nơi gần Huy động lực lượng công nhân công trường cứu chữa sơ tán vật tư, xe máy, cắt điện, xịt bình bọt CO2 dự trữ sẵn công trường Extinguishing principals Follow strictly to the alerted regulation to the extinguishing fire force, call the police or using vehicle inform for the nearest extinguishing fire force Mobilization of worker force at site for extinguishing fire and evacuating materials, vehicles and other facilities Page GÓI THẦU: XÂY LẮP HOÀN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 85 Phương pháp phòng chống hoả hoạn chủ yếu Phương châm phòng chống, cán cơng nhân viên thường xun phổ biến nội qui, tuyên truyền giáo dục, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở tinh thần nâng cao cảnh ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION giác, tích cực ngăn ngừa thực tốt pháp lệnh PCCC Cụ thể : - Cấm không sử dụng củi đun lửa công trường - Bếp đun nước bố trí riêng biệt - Cấm khơng móc, sử dụng điện tuỳ tiện Hết chúng tơi có cán cơng nhân điện kiểm tra thấy chỗ không cần thiết chúng tơi ngắt điện - Sắp xếp vật tư riêng loại, gọn gàng - Xe vào cơng trình ý khơng để gần vật tư dễ cháy, đỗ nghỉ ý tắt máy quay đầu xe - Các phương tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ nhìn người khơng sử dụng vào công việc khác Không : + Dùng giấy bạc hay dây đồng để làm cầu chì + Dùng dây điện câu trực tiếp vào ổ cắm + Để chất dễ cháy gần dây điện, bảng điện + Không để chướng ngại vật đường lối lại Chuẩn bị sẵn hộc cát, bình bọt CO2 bố trí rải rác cơng trình sàn nhà Major measure on preventing from fire Page GĨI THẦU: XÂY LẮP HỒN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 86 With the formula: “Better preventing from fire than extinguishing fire”, all staff will usually be disseminated, propagated and reminded of the regulations of preventing from fire Especially are: - Using of firewood at site is not allowed - The boiling of water is arranged in a separate place - The hooking of power is not allowed There is a group of electric staff who will responsible for checking of power factors They will cut off the power if they found that not necessary of using power demand - Arranging materials following type and tidy - Vehicles go in and out the construction site are not allowed to park near those inflammable materials; and have to switch off the engine when parking - Those facilities for extinguishing fire have to put at the easy seen place Do not : - Using of silver paper or Cu wire for the connection of fuse instead of lead wire - Directly joint the electric wire into the electric socket - Leave any combustible things near by the electric wire lines, electric tables - Leave any obstacles on paths - Preparation of two bins of sand and four bins of CO2 , being arranged slatternly on the site ĐƠN VỊ DỰ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION - 4.1 Assets protection during construction: - 4.2 Guiding for people, vehicles entering construction site Guiding for visitors in any work contacting on site; Coordinating with construction staff to monitor and inspect the compliance of labor safety - saintation measures for workers; Coordinating with construction stafff to keep construction in order and security during the construction process Strictly controlling the transport of material and equipment to the construction site; Supervising all activities of the members of the site in the process of working; Closely monitoring the activities of workers after work, especially at night (the workers stay on site); Making regular patrols around the site at night; Regularly inspecting the property, fire protection equipment in the construction site, discovered the infringement of property and the construction rules, immediately stopping and making a record of violations and reporting to authorities for reviewing and handling Other tasks: - Proficient, fast, timely operation when the problem occurred, knowing fire protection equipment maintenance and repairing normal damages of it; Coordinating with the commander board in the settlement of incidents on site; Maintaining security and order, anti-detonating combustion and working disciplines on site KẾT LUẬN/ CONCLUSION Chúng xin cam kết phấn đấu xây dựng công trình đạt u cầu tiến độ thi cơng mà đề Công ty thi cơng xây lắp nhiều cơng trình lớn phạm vi nước từ cơng trình dân dụng cơng trình cơng nghiệp Cộng với khả năng, kinh nghiệm đội ngũ cán bộ, cơng nhân có lực mình, với tâm nỗ lực cộng với giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ đơn vị Chủ đầu tư tư vấn giám sát, trúng thầu chúng tơi hồn thành cơng trình với tiến độ đề với chất lượng đảm bảo Page GÓI THẦU: XÂY LẮP HOÀN THIỆN (C&S) PACKAGE: The completion of construction (C&S) DỰ ÁN: CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN PROJECT: United Sweethearts Garment Viet Nam Co.,Ltd - Phase 3rd APPENDIX 04: Construction methods 87 We pledge complete the project on set schedule We have constructed many large construction projects over the country Those constructions we have built include of many fields like civil works, buildings, construction of rational industry ect With the capacity and experience of our staffs, workers and with our determination plus the support and closed coordination of the investor and the consultant as well (if winning the bid) we believe that we could complete the construction project on schedule with best quality ... THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG PHÁT BIDDER: QUANG PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION BIỆN PHÁP THI CÔNG XÂY TRÁT MASONRY AND PLASTERING METHOD Yêu cầu chung dụng cụ vật liệu công. .. AND WINDOW INSTALLATION WORK 50 CÔNG TÁC THI CÔNG LẮP DỰNG LAN CAN 52 HANDRAIL ERECTION WORK 52 BIỆN PHÁP THI CÔNG SƠN BẢ TƯỜNG VÀ SƠN CÁC LOẠI ... dựng/ Erection method  Căn vào loại cấu kiện cụ thể, Nhà thầu thi t kế chi tiết biện pháp lắp dựng phù hợp (chi tiết xem tập vẽ biện pháp thi công) Based on each specific kind of member, the Contractor
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG SONG NGỮ ANH VIỆT, BIỆN PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG SONG NGỮ ANH VIỆT