Bộ đề trắc nghiệm số 9 - Đáp án

26 612 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 16:10

Bài : 20754 So sánh quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật vào tế bào động vật, người ta thấy: 1: Chúng đều diễn ra qua các giai đoạn tương tự như nhau. 2: Ở kì cuối tế bào động vật có sự co thắt tế bào chất ở giữa, còn tế bào thực vật là tế bào chất không co thắt ở giữa mà hình thành một vách ngăn chia tế bào thành 2 tế bào con. 3: Từ 1 tế bào mẹ qua nguyên phân tạo thành 2 tế bào con giống nhau và giống với tế bào mẹ. 4: Quá trình nguyên phân diễn ra ở tất cả các loại tế bào trong cơ thể động vật và thực vật. 5: Nhờ nguyên phân mà cơ thể sinh vật lớn lên được. Câu trả lời đúng là: A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 2, 3, 5 C. 1, 3, 4, 5 D. 1, 2, 3, 4, 5 Đáp án là : (D) Bài : 20753 Trong quá trình nguyên phân nhiễm sắc thể kép được hình thành ở giai đoạn nào? Chọn một đáp án dưới đây A. Giai đoạn trung gian; B. Đầu kì đầu; C. Giữa kì đầu; D. Đầu kì giữa; Đáp án là : (A) Bài : 20752 Hoạt động quan trọng nhất của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân là: Chọn một đáp án dưới đây A. Sự tự nhân đôi và sự đóng xoắn; B. Sự tự nhân đôi và sự tập trung về mặt phẳng xích đạo để phân li khi phân bào; C. Sự phân li đồng đều về hai cực của tế bào; D. Sự đóng xoắn và tháo xoắn; Đáp án là : (B) Bài : 20751 Trong tế bào, bộ phận nào đóng vai trò quan trọng nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. Màng tế bào: giữ vai trò bảo vệ tế bào và chọn lọc các chất trong sự trao đổi chất với môi trường; B. Chất tế bào: nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào; C. Nhân: trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào và giữ vai trò quyết định trong di truyền; D. Lục lạp: nơi diễn ra quá trình quang tổng hợp của các chất hữu cơ; Đáp án là : (C) Bài : 20750 Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào, bởi vì: Chọn một đáp án dưới đây A. Nhân chứa đựng tất cả các bào quan của tế bào; B. Nhân là nơi thực hiện trao đổi chất với môi trường quanh tế bào; C. Nhân có thể liên hệ với màng và tế bào chất nhờ hệ thống lưới nội chất; D. Nhân có chứa nhiễm sắc thể - là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào; Đáp án là : (D) Bài : 20749 Những thành phần nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật: 1: Màng nguyên sinh 2: Màng xenllulôzơ 3: Diệp lục 4: Không bào Câu trả lời đúng là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1, 3 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 1, 2, 3 Đáp án là : (B) Bài : 20748 Màng sinh chất được cấu tạo bởi: Chọn một đáp án dưới đây A. Các phân tử prôtêin B. Các phân tử lipit C. Các phân tử prôtêin và lipit D. Các phân tử prôtêin, gluxit và lipit Đáp án là : (C) Bài : 20747 Chức năng quan trọng nhất của nhân tế bào là; Chọn một đáp án dưới đây A Trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào; B. Chứa đựng thong tin di truyền (nhiễm sắc thể); C. Tổng hợp nên ribôxôm; D. Cả A và B; Đáp án là : (A) Bài : 20746 Bào quan nào giữ vai trò quan trọng trong quá trình hô hấp của tế bào; Chọn một đáp án dưới đây A. Ti thể; B. Diệp lục; C. Lạp thể; D. Không bào; Đáp án là : (A) Bài : 20745 Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất là; Chọn một đáp án dưới đây A. Bảo vệ nhân; B. Là nơi chứa đựng tất cả thong tin di truyền của tế bào; C. Là nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào; D. Là nơi thực hiện trao đổi chất trực tiếp của tế bào với môi trường; Đáp án là : (C) Bài : 20744 Màng sinh chất có vai trò: Chọn một đáp án dưới đây A. Ngăn cách tế bào chất với môi trường ngoài; B. Bảo vệ khối sinh chất của tế bào; C. Thực hiện sự trao đổi chất giữa tế bào với môi trường; D. Cả B và C; Đáp án là : (D) Bài : 20743 đồ nào sau đây thể hiện đúng mức độ tiến hóa của thực vật: Chọn một đáp án dưới đây A. Tảo rêu hạt trần hạt kín quyết thực vật B. Tảo → quyết thực vật → rêu → hạt kín → hạt trần; C. Rêu → tảo → quyết thực vật → hạt trần → hạt kín; D. Tảo → hạt kín → hạt trần → rêu → quyết thực vật; Đáp án là : (C) Bài : 20742 Những đặc điểm này sau đây thể hiện sự tiến hóa của sinh giới: Chọn một đáp án dưới đây A. Sự phức tạp hóa dần về hình thức tổ chức cơ thể B. Sự chuyên hóa về chức năng ngày càng cao C. Sự lien hệ với môi trường ngày càng chặt chẽ D. Cả A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20741 Sự phức tạp hóa trong tổ chức cơ thể của sinh vật đa bào được thể hiện: Chọn một đáp án dưới đây A. Sinh vật càng cao số tế bào và càng nhiều B. Sự phân hóa về cấu tạo ngày càng phức tập C. Sự chuyên hóa về chức năng ngày càng cao D. Cả A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20740 Các tập đoàn đơn bào được coi là dạng trung gian giữa cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào vì: Chọn một đáp án dưới đây A. Cơ thể gồm nhiều cá thể B. Chưa có sự phân hóa về cấu tạo cơ quan rõ rệt C. Chưa có sự chuyên hóa về chức năng rõ rệt D. Cả A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20739 Sự giống nhau giữa vi khuẩn lam và tảo đơn bào là: Chọn một đáp án dưới đây A. L những sinh vật chưa có nhân chính thức B. Đều có chất diệp lục nên có khả năng sống tự dưỡng C. Chất diệp lục tồn tại trong lục lạp D. Cả A và B Đáp án là : (B) Bài : 20738 Sinh vật đơn bào gồm: 1: Động vật nguyên sinh 2: Tảo đơn bào 3: Thể ăn khuẩn 4: Vi khuẩn 5: Virut 6: Vi khuẩn lam Câu trả lời đúng là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 5, 6 C. 1, 2, 3, 6 D. 1, 2, 4, 6 Đáp án là : (D) Bài : 20737 Vi khuẩn, vi khuẩn lam, tảo đơn bào động vật nguyên sinh giống nhau ở điểm nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Sống tự do B. Cơ thể được cấu tạo bởi màng, chất nguyên sinh và nhân có màng nhân C. Cơ thể được cấu tạo bởi 1 tế bào D. Gây bệnh cho thực vật, động vật và người Đáp án là : (C) Bài : 20736 Cho các đặc điểm sau: 1: Có kích thước bé 2: Sống kí sinh và gây bệnh 3: Cơ thể chỉ có 1 tế bàoư 4: Chưa có nhân chính thức 5: Sinh sản rất nhanh Những đặc điểm nào sau đây có tất cả ở mọi vi khuẩn: Chọn một đáp án dưới đây A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 3, 4, 5 C. 1, 2, 3, 5 D. 1, 2, 4, 5 Đáp án là : (C) Bài : 20735 Virut gây hại cho cơ thể vật chủ vì: Chọn một đáp án dưới đây A. Virut sống kí sinh trong tế bào vật chủ B. Virut sử dụng nguyên liệu của tế bào vật chủ C. Chúng phá hủy tế bào vật chủ D. Cả A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 20734 Virut và thể ăn khuẩn được dùng làm đối tượng để nghiên cứu sự sống (di truyền, sinh tổng hợp protein, lai ghép gen…) nhờ chúng có: Chọn một đáp án dưới đây A. Cơ sở vật chất di truyền tương đối ít và khả năng sinh sản rất nhanh. B. Kích thước tương đối bé C. Khả năng gây bệnh cho người và gia súc D. Đời sống kí sinh Đáp án là : (A) Bài : 20733 Ở trạng thái hoạt động virut tồn tại ở các dạng: Chọn một đáp án dưới đây A. Sống kí sinh trong cơ thể sinh vật B. Sống hoại sinh C. Sống tự do D. Sống kí sinh và hoại sinh Đáp án là : (A) Bài : 20732 Thành phần cấu tạo của virut gồm: Chọn một đáp án dưới đây A. Các phân tử axít nucleic kết hợp với nhau B. Chỉ có các phân tử protein C. 1 phân tử axit nucleic (AND hoặc ARN) và vỏ bọc protein D. Màng chất tế bào và nhân Đáp án là : (C) Bài : 11306 Một cơ thể có tế bào chứa cặp nhiễm sắc thể giới tính XAXa. Trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, ở một số tế bào cặp nhiễm sắc thể này không phân li trong lần phân bào II. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể trên là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 11305 Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ có năng suất cao, trong chọn giống người thường sử dụng phương pháp gây đột biến. Chọn một đáp án dưới đây A. mất đoạn B. dị bội C. chuyển đoạn D. đa bội. Đáp án là : (D) Bài : 5995 Hai phương pháp nghiên cứu di truyền mà Menđen đã thường xuyên sử dụng là: Chọn một đáp án dưới đây A. Phân tích di truyền cơ thể lai và lai phân tích B. Tự thụ phấn và giao phối cận huyết C. Phân tích di truyền cơ thể lai và lai xa D. Lai phân tích và lai xa Đáp án là : (A) Bài : 5425 Phát biểu sau đây có nội dung đúng là: Chọn một đáp án dưới đây A. Lưới thức ăn lớn hơn chuỗi thức ăn B. Chuỗi thức ăn lớn hơn lưới thức ăn C. Thành phần loài của chuỗi thức ăn nhiều hơn so với của lưới thức ăn D. Thành phần loài của lưới thức ăn nhiều hơn so với của chuỗi thức ăn Đáp án là : (D) Bài : 5424 Trong chuỗi thức ăn, nguyên nhân dẫn đến sinh khối của bậc dinh dưỡng sau nhỏ hơn sinh khối của bậc dinh dưỡng trước là: Chọn một đáp án dưới đây A. Cơ thể ở bậc dinh dưỡng sau hấp thu kém hơn cơ thể ở bậc dinh dưỡng trước B. Sản lượng sinh vật ở bậc dinh dưỡng sau cao hơn so với bậc dinh dưỡng trước C. Quá trình bài tiết và hô hấp ở các cơ thể sống D. Sự tích luỹ chất sống ở bậc dinh dưỡng sau kém hơn so với ở bậc dinh dưỡng trước Đáp án là : (C) Bài : 5423 Vai trò của sinh vật sản xuất thuộc nhóm nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Động vật ăn thực vật B. Cây xanh và một số tảo C. Vi khuẩn và nấm D. Tảo và nấm hoại sinh Đáp án là : (B) Bài : 5422 Vi sinh vật nào sau đây là sinh vật phân huỷ trong hệ sinh thái? Chọn một đáp án dưới đây A. Vi khuẩn lam B. Tảo đơn bào C. Nấm và vi khuẩn hoại sinh D. Động vật nguyên sinh Đáp án là : (C) Bài : 5421 Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật tiêu thụ? Chọn một đáp án dưới đây A. Động vật ăn thực vật B. Động vật ăn thịt C. Cây xanh D. Con người Đáp án là : (C) Bài : 5420 Trong hệ sinh thái, từ sinh cảnh dùng để chỉ: Chọn một đáp án dưới đây A. Khu vực sống của quần xã B. Thành phần loài trong quần xã C. Độ đa dạng của quần xã D. Nơi sinh sản của quần xã Đáp án là : (A) Bài : 5419 Trong hệ sinh thái, động vật đóng vai trò là: Chọn một đáp án dưới đây A. Sinh vật tiêu thụ B. Sinh vật phân huỷ C. Sinh vật cung cấp D. Sinh vật sản xuất Đáp án là : (A) Bài : 5418 Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh, tương đối ổn định, bao gồm …………. Từ điền đúng vào chỗ trống của câu trên là: Chọn một đáp án dưới đây A. Quần thể và khu vực sống của quần thể B. Quần xã và khu vực sống của quần xã C. Quần thể sinh vật và quần xã sinh vật D. Các cơ thể sinh vật và môi trường sống của chúng Đáp án là : (B) Bài : 5416 Diễn thế nào sau đây là diễn thế phân huỷ Chọn một đáp án dưới đây A. Sự biến đổi từ đồi trọc thành rừng B. Sự tạo thành đảo giữa biển C. Tạo hồ từ một vùng đất trũng D. Diễn thế trên xác của một động vật Đáp án là : (D) Bài : 5415 Diễn thế xảy ra trên môi trường đã có một quần xã nhất định được gọi là: Chọn một đáp án dưới đây A. Diễn thế trên cạn B. Diễn thế dưới nước C. Diễn thế nguyên sinh D. Diễn thế thứ sinh Đáp án là : (D) [...]... di trú Đáp án là : (B) Bài : 5 390 Đối với sâu bọ ăn thực vật, nhân tố có vai trò quyết định đến sự biến động số lượng cá thể của quần thể? Chọn một đáp án dưới đây A Khí hậu B Kẻ thù C Nhiệt độ D Ánh sáng Đáp án là : (A) Bài : 53 89 Đặc điểm nào sau đây là của quần thể động vật? Chọn một đáp án dưới đây A Gồm các cá thể khác loài B Các cá thể giao phối được với nhau và sinh sản bình thường C Sống ở... khó xảy ra Đáp án là : (C) Bài : 5 393 Sự phát tán hoặc di cư của các cá thể cùng loài từ quần thể này sang quần thể khác có ý nghĩa nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A Tránh sự giao phối cận huyết B Điều chỉnh số lượng và phân bố lại các cá thể phù hợp với nguồn sống C Giảm bớt tính chất căng thẳng của sự cạnh tranh D Tất cả các ý nghĩa trên Đáp án là : (D) Bài : 5 392 Các dạng biến động số lượng... sáng nhìn thấy được C Tia hồng ngoại D Các tia sáng có bước sóng dài trên 6000 ăngstron Đáp án là : (A) Bài : 5361 Cây xanh quang hợp nhờ năng lượng của tia bức xạ nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A Tia tử ngoại B Tia hồng ngoại C Tia tử ngoại và tia hồng ngoại D Các tia sáng nhìn thấy được Đáp án là : (D) Bài : 5360 Một chu kỳ sống của ruồi giấm ở nhiệt độ 25oC có thời gian là: Chọn một đáp án. .. chế - cảm nhiễm là: Chọn một đáp án dưới đây A Xảy ra trong quần xã sinh vật B Đều là mối quan hệ cạnh tranh cùng loài C Đều là mối quan hệ hỗ trợ khác loài D Là quan hệ giữa vật ăn thịt với con mồi Đáp án là : (A) Bài : 5407 Đặc điểm của hiện tượng khống chế sinh học khác với ức chế - cảm nhiễm là: Chọn một đáp án dưới đây A Loài này kiềm hãm sự phát triển của loài khác B Xảy ra trong một khu vực sống... loài Đáp án là : (C) Bài : 5406 Trong một quần xã có một vài quần thể có số lượng cá thể phát triển mạnh hơn Các quần thể đó được gọi là: Chọn một đáp án dưới đây A Quần thể chủ yếu B Quần thể ưu thế C Quần thể trung tâm D Quần thể chính Đáp án là : (B) Bài : 5405 Hiện tượng phát triển số lượng của quần thể này dẫn đến kìm hãm số lượng của quần thể khác trong quần xã được gọi là: Chọn một đáp án dưới... Chọn một đáp án dưới đây A Vật ăn thịt B Độ ẩm không khí C Thức ăn D Sự phát triển của chim ăn sâu Đáp án là : (C) Bài : 5384 Hoạt động nào sau đây xảy ra theo mùa? Chọn một đáp án dưới đây A Sự ra hoa của cây phù dung B Ngủ đông của gấu Bắc cực C Sự khép và mở lá của cây họ đậu D Cả A, B, C đều đúng Đáp án là : (B) Bài : 5383 Hiện tượng nào dưới đây là nhịp sinh học theo mùa? Chọn một đáp án dưới đây... trú của một số loài chim C Sự hoá nhộng của sâu sòi ở Hà Nội D Tất cả đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 5382 Yếu tố có vai trò quan trọng trong sự hình thành nhịp sinh học là: Chọn một đáp án dưới đây A Nhiệt độ B Môi trường C Di truyền D Di truyền và môi trường Đáp án là : (D) Bài : 5381 Nguyên nhân hình thành nhịp sinh học ngày đêm là: Chọn một đáp án dưới đây A Sự thay đổi nhịp nhàng giữa sáng và tối... truyền của loài quy định Đáp án là : (A) Bài : 5380 Hiện tượng nào sau đây không phải là nhịp sinh học? Chọn một đáp án dưới đây A Lá của một số cây họ đậu xếp là lúc hoàng hôn và mở ra lúc sáng sớm B Cây vùng ôn đời rụng lá vào mùa đông C Cây trinh nữ xếp lá khi có vật đụng vào D Dơi ngủ ban ngày và hoạt động về đêm Đáp án là : (C) Bài : 53 79 Nhịp sinh học là: Chọn một đáp án dưới đây A Sự thay đổi... Rêu D Tôm kí cư Đáp án là : (A) Bài : 53 69 Mối quan hệ nào sau đây là biểu hiện của quan hệ cộng sinh? Chọn một đáp án dưới đây A Sâu bọ sống trong các tổ mối B Trùng roi sống trong ống tiêu hoá của mối C Dây tơ hồng bám trên thân cây lớn D Làm tổ tập đoàn giữa nhạn và cò biển Đáp án là : (B) Bài : 5368 Quan hệ giữa hai loài nào sau đây không phải là quan hệ cộng sinh? Chọn một đáp án dưới đây A Hải... ẩm? Chọn một đáp án dưới đây A Cỏ lạc đà B Chuột thảo nguyên C Xương rồng D Thài lài Đáp án là : (D) Bài : 5363 Biểu hiện ở nhiều loài chim Bắc cực khi mùa đông đến là: Chọn một đáp án dưới đây A Tăng hoạt động sinh sản B Ngủ đông C Di trú D Giảm cường độ trao đổi chất Đáp án là : (C) Bài : 5362 Người ta thường sử dụng loại tia sáng nào sau đây để gây đột biến ở vi sinh vật? Chọn một đáp án dưới đây . phương pháp gây đột biến. Chọn một đáp án dưới đây A. mất đoạn B. dị bội C. chuyển đoạn D. đa bội. Đáp án là : (D) Bài : 599 5 Hai phương pháp nghiên cứu di. sinh vật B. Sống hoại sinh C. Sống tự do D. Sống kí sinh và hoại sinh Đáp án là : (A) Bài : 20732 Thành phần cấu tạo của virut gồm: Chọn một đáp án dưới đây
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề trắc nghiệm số 9 - Đáp án, Bộ đề trắc nghiệm số 9 - Đáp án, Bộ đề trắc nghiệm số 9 - Đáp án