Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh quảng bình

109 52 1
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2019, 10:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐỨC THÀNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐỨC THÀNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Đà Nẵng - Năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .6 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động tín dụng NHTM 1.1.2 Khái quát hoạt động cho vay tiêu dùng 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 14 1.2.1 Phân tích bối cảnh mục tiêu hoạt động kinh doanh cho vay tiêu dùng NHTM .14 1.2.2 Phân tích cơng tác tổ chức hoạt động cho vay tiêu dùng 15 1.2.3 Phân tích nội dung hoạt động triển khai cho vay tiêu dùng NHTM 16 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động cho vay tiêu dùng 17 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CVTD 25 1.3.1 Nhân tố bên 25 1.3.2 Nhân tố từ phía Ngân hàng 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 30 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phòng ban 32 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 34 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH .39 2.2.1 Phân tích bối cảnh mục tiêu CVTD Vietinbank Quảng Bình 39 2.2.2 Phân tích thực tế công tác tổ chức hoạt động cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình 42 2.2.3 Phân tích thực trạng thực biện pháp tiến hành cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình 47 2.2.4 Phân tích kết cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG 69 2.3.1 Kết đạt đƣợc .69 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 70 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 74 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 74 3.1.1 Định hƣớng chung Vietinbank Quảng Bình .74 3.1.2 Đánh giá nhu cầu vay tiêu dùng địa bàn tỉnh Quảng Bình 76 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 77 3.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng chi nhánh 77 3.2.2 Hồn thiện sách khách hàng 78 3.2.3 Vận dụng linh hoạt lãi suất cho vay, đảm bảo tính cạnh tranh mảng tiêu dùng ngân hàng .80 3.2.4 Tăng cƣờng hoạt động quảng bá cho sản phẩm cho vay tiêu dùng81 3.2.5 Đơn giản hóa thủ tục nâng cao chất lƣợng dịch vụ hoạt động cho vay tiêu dùng 83 3.2.6 Tăng cƣờng kiểm sốt rủi ro tín dụng .83 3.2.7 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực .84 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 85 3.3.1 Với Chính phủ bộ, ngành liên quan 85 3.3.2 Với Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT Ý NGHĨA CN CVTD Cho vay tiêu dùng QHKH Quan hệ khách hàng NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc TCKT Tổ chức kinh tế TMCP Thƣơng mại cổ phần TSC Trụ sở DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng TSBĐ Tài sản bảo đảm VNĐ Việt Nam Đồng Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Vietinbank Quảng Bình Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tình hình HĐV Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2017 34 2.2 Tình hình cho vay Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2017 35 2.3 Kết HĐKD Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2014 2017 37 2.4: Đặc điểm sản phẩm cho vay mua xe tơ trả góp 51 2.5: Đặc điểm sản phẩm cho vay du học 51 2.6: Đặc điểm sản phẩm cho vay nhà đất 52 2.7: Đặc điểm sản phẩm cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm 53 2.8 Dƣ nợ CVTD Vi etinbank Quảng Bình 2014 - 2017 57 2.9 Số lƣợng khách hàng CVTD Vietinbank Quảng Bình 2014 - 2017 59 2.10 Dƣ nợ bình quân khách hàng CVTD Vietinbank Quảng Bình 60 2.11 Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo kỳ hạn Vietinbank Quảng Bình 60 2.12 Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo sản phẩm Vietinbank Quảng Bình 2014 - 2017 61 Biểu Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo sản phẩm Vietinbank Quảng đồ 2.1 Bình 2014 - 2017 61 2.13 Biến đổi cấu nhóm nợ CVTD Vietinbank Quảng Bình 2014 - 2017 67 2.14 Tình hình nợ xấu CVTD Vietinbank Quảng Bình 2014 2017 67 2.15 Thu nhập từ hoạt động CVTD Vietinbank Quảng Bình 2014 - 2017 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bƣớc vào giai đoạn hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn, nhƣng đồng thời phải đối mặt với cạnh tranh, thách thức sau Việt Nam gia nhập tổ chức thƣơng mại giới WTO cam kết mở cửa thị trƣờng tài – ngân hàng Sự cạnh tranh lĩnh vực tài chính– ngân hàng ngày gay gắt tạo hội lớn để ngân hàng thƣơng mại phát triển hoàn thiện phƣơng diện, song tạo nhiều thách thức đặc biệt lĩnh vực tín dụng, có tín dụng tiêu dùng Bên cạnh đó, giai đoạn 2012 – 2016, hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam vừa trải qua kiện tái cấu mạnh mẽ Giai đoạn cho thấy vấn đề tồn vốn thực ngân hàng xử lý nợ xấu Rút đƣợc học, ngân hàng thƣơng mại bên cạnh tăng trƣởng cao kèm với mức quản lý rủi ro tốt Trong năm gần đây, kinh tế nƣớc ta tăng trƣởng ổn định Tốc độ tăng trƣởng GDP bình quân năm qua đạt 6,5 %, cao so với mức bình quân giới Cùng với thu nhập bình qn ngƣời dân đƣợc nâng lên, nhu cầu tiêu dùng ngƣời dân tăng theo Mặt khác, khách hàng doanh nghiệp tiềm khơng nhiều khó tăng trƣởng tín dụng phân khúc Vì ngân hàng thƣơng mại chuyển hƣớng sang phân khúc đầy tiềm năng, thu đƣợc lợi nhuận cao rủi ro đƣợc phân tán, phân khúc khách hàng cá nhân tiêu dùng Nắm bắt đƣợc thực tế đó, Ngân hàng thƣơng mạiđã đƣa nhiều sản phẩm cho vay tiêu dùng để lôi kéo khách hàng nhằm tăng trƣởng thị trƣờng đầy tiềm Cũng khơng nằm ngồi xu đó, Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam nói chung, Chi nhánh Quảng Bình nói riêng đẩy mạnh xây dựng dịch vụ ngân hàng bán lẻ mà cụ thể đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng thơng qua nhiều hình thức: cho vay mua đất ở, cho vay xây dựng nhà ở, cho vay mua ô tô đạt đƣợc nhiều thành cơng giai đoạn vừa qua Chính lý trên, nên tơi chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình” để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Đề tài dựa sở lý luận phân tích thực tế cho vay tiêu dùng chi nhánh Quảng Bình, từ đƣa đánh giá thực tiễn đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại - Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình để đánh giá thực trạng hoạt động cho vay, đồng thời đƣợc kết hạn chế cho vay tiêu dùng chi nhánh - Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình Câu hỏi nghiên cứu - Phân tích cho vay tiêu dùng NHTM bao hàm nội dung gì? Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động cho vay tiêu dùng gì? Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng? - Tình hình cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình diễn nhƣ nào? Có kết quả, hạn chế gì? - Cần thực giải pháp để hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận phân tích 86 phát triển, tạo hành lang pháp lý vừa thơng thống, vừa đầy đủ nhằm bảo bệ quyền lợi cho NHTM Thứ năm, NHNN thƣờng xuyên tổ chức hội thảo, khóa học nâng cao nghiệp vụ tạo điều kiện cho NHTM tăng cƣờng hợp tác thông qua giao lƣu, học hỏi lẫn 3.3.2 Với Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Hoạt động cho vay tiêu dùng tƣơng lai đóng vai trò chủ đạo phát triển mảng cho vay bán lẻ Đồng thời, hoạt động mang lại hệ khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng, góp phần quan trọng gia tăng lợi nhuận cho Ngân hàng Chính thế, Vietinbank cần tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển loại hình cho vay hệ thống nói chung Vietinbank Quảng Bình nói riêng Thứ nhất, tiếp tục đổi công nghệ ngân hàng để mở rộng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại tảng công nghệ thông tin nhằm gia tăng tiện ích sử dụng dịch vụ CVTD khách hàng Tiếp tục hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin để tăng cƣờng tính bảo mật, giảm thời gian tác nghiệp cho nhân viên tín dụng để họ có nhiều thời gian dành cho cơng tác phát triển chăm sóc khách hàng Thứ hai, thƣờng xuyên tổ chức buổi giao lƣu Hội sở với chi nhánh, chi nhánh khác để học hỏi kinh nghiệm lẫn công tác CVTD Thứ ba, nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm phù hợp với đặc trƣng thị trƣờng nhằm tạo danh mục sản phẩm đa dạng cho Chi nhánh trình tiếp thị đến khách hàng mục tiêu Thứ tư, tăng cƣờng hoạt động tra kiểm sốt nội nhằm chấn chỉnh sai sót, góp phần giúp chi nhánh phòng ngừa đƣợc rủi ro 87 Thứ năm, khoản nợ trả trƣớc hạn, giao cho Giám đốc chi nhánh chủ động xem xét việc áp dụng thu trả nợ trƣớc hạn nhóm khách hàng cụ thể nhằm nâng cao tính cạnh tranh với ngân hàng khác Thứ sáu, nâng tỷ lệ mức cho vay tối đa giá trị tài sản đảm bảo để Chi nhánh chủ động việc cấp tín dụng đến khách hàng Thứ bảy, hồn thiện quy trình, thủ tục cho vay theo hƣớng tinh gọn, giảm thiểu thủ tục giấy tờ không cần thiết nhằm rút ngắn thời gian giải ngân cho khách hàng Thứ tám, tăng cƣờng hỗ trợ chi nhánh công tác đào tạo đội ngũ cán thơng qua khóa học ngồi nƣớc, tổ chức họp trực tuyến giải đáp thắc mắc sách tín dụng, sách sản phẩm KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa sở phân tích, đánh giá nêu Chƣơng 2, Chƣơng nêu lên giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình liên quan đến cơng tác: Đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng chi nhánh; Hoàn thiện sách khách hàng; Vận dụng linh hoạt lãi suất cho vay, đảm bảo tính cạnh tranh mảng tiêu dùng ngân hàng; Tăng cƣờng hoạt động quảng bá cho sản phẩm cho vay tiêu dùng; Đơn giản hóa thủ tục nâng cao chất lƣợng dịch vụ hoạt động cho vay tiêu dùng; Tăng cƣờng kiểm sốt rủi ro tín dụng; Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Và đƣa số kiến nghị Vietinbank nói chun Vietinbank Quảng Bình nói riêng 88 KẾT LUẬN Hoạt động CVTD ngày đƣợc NHTM trọng tăng trƣởng Hoạt động tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần mà nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế Do đó, việc hồn thiện, nâng tầm hoạt động CVTD việc làm tất yếu NHTM nói chung Vietinbank Quảng Bình nói riêng điều kiện kinh tế Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ Trong trình nghiên cứu, luận văn đạt đƣợc số kết định nhƣ sau: Thứ hiểu rõ sở lý luận liên quan đến hoạt động CVTD NHTM Thứ hai đề tài phân tích đƣợc thực trạng hoạt động kinh doanh hoạt động cho vay Vietinbank Quảng Bình nói chung hoạt động CVTD Chi nhánh nói riêng Bên cạnh kết đạt đƣợc, hoạt động CVTD có vƣớng mắc, hạn chế cần giải triệt để tƣơng lai nhằm thúc đẩy tăng trƣởng nức Thứ ba từ phân tích trên, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động CVTD Vietinbank Quảng Bình Tại Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình, hoạt động CVTD đƣợc triển khai thu đƣợc kết khả quan Tuy nhiên, kết đạt đƣợc chƣa hiệu cao, chƣa tận dụng đƣợc tối đa tiềm lực thị trƣờng Nguyên nhân tồn nhiều hạn chế cần khắc phục Do hạn chế thời gian trình độ nên luận văn tồn số điểm thiếu sót, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến góp ý Q Thầy/Cơ để hồn thiện Tác giả xin chân thành cám ơn hƣớng dẫn tận tình PGS TS Nguyễn Hòa Nhân, Q Thầy/Cơ đồng nghiệp Vietinbank Quảng Bình hỗ trợ tác giả thực luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGD TS Nguyễn Thị Mùi (2006), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài [2] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [3] Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình, Báo cáo tổng kết” năm 2013, 2014, 2015, 2016 [4] Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình, Báo cáo thường niên” năm 2014,2015,2016 [5] Ngân hàng Nhà nƣớc Quảng Bình, Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng”, năm 2013, 2014, 2015, 2016 [6] Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2001), Quyết định 1627/2001/QĐ– NHNN “về việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng” [7] Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2005), Quyết định 493/2005/QĐ– NHNN “về việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng” [8] Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2013), Thông tư 02/2013/TT–NHNN “về việc Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi.” [9] Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam, Quy định chung cho vay cá nhân, hộ gia đình theo định số 2185/QĐ-HĐQTNHCT35 ngày 29/12/2012 văn sửa đổi bổ sung định [10] Trần Thị Minh Thanh (2015), Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [11] Bùi Khắc Hoài Phƣơng (2011), Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [12] Lê Thị Phƣơng Thảo (2015), Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [13] Nguyễn Thị Chiến (2015), Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đăk Lăk, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [14] Lƣơng Thị Nhật Thƣơng (2015), Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng Website: [15] www.quangbinh.gov.vn [16] http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/index.html [17] http://vneconomy.vn/ ... Chƣơng 1: Cơ sở lý luận phân tích cho vay tiêu dùng Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Quảng Bình Chƣơng 3: Giải pháp... Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Đề tài dựa sở lý luận phân tích thực tế cho vay tiêu dùng. .. TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh quảng bình , Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn