đề thi học sinh giỏi lớp 3

5 2,434 20
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 07:10

bài thi chọn học sinh năng khiếu Môn: TIếng anh - lớp 3 (Chơng trình Let s go ) (Thời gian làm bài: 20 phút) Họ và tên học sinh: Trờng Tiểu học SBD Giám thị 1 Giám thị 2 Số phách ------------------------------------Đờng cắt phách------------------------------------- Giám khảo 1: . Giám khảo 2: . Điểm bằng số: Điểm bằng chữ Số phách Phần thi trắc nghiệm khách quan Mỗi câu sau đây có 4 phơng án trả lời. Em hãy chọn 1 phơng án đúng và khoanh tròn vào chữ cái chỉ phơng án đó. 1- Is this an eraser? _________, It is. A- a B- an C- No D- Yes 2- These are pink and white_________ A- a cloud B- clouds C- cloud D- a clouds 3- Whos _________? Its _________ baby sister, Trang. A- this/I B- this/is C- this/my D- this/an 4- Dont _________ my bag. A- pick B- put C- take D- touch 5- What color _________ her pens? _________green and red. A- is/Its B- are/Theyre C- are/There are D- is/Theyre 6- How many _________? One _________ A- pencils/pencil B- pencil/pencil C- pencils/pencils D- pencil/pencils 7- What is this? Its _________ egg A- a B- an C- is D- are 8- Pick up your_________ A- crayon B - a crayons C- a crayon D- crayones 9 - Hãy lấy vở ra ta nói Tiếng Anh là: A- Take out your book C- Take out your notebook B- Put your book away D- Put your notebook away 10- Is this an _________ desk? A- egg B - orange C- ink D- eat 11- Cô cũng rất vui khi đợc gặp các em ta nói Tiếng Anh là: A- Nice to meet you C- Its nice to meet you B- Its nice to meet you, too D- Nice to meets you, too 12- How are _________? Im fine, _________ A- you/thank C- you/thank you B- you/thanks you D- your/thanks 13- What are _________? _________ cassettes. A- they/There are C- they/Its B- this/Its D- these/Theyre 14- These are Lan and Nga. _________ my friends. A- These B- Shes C- Theyre D- Its 15- This is my mother. _________ young and pretty. A- Shes B- Shes is C- He D- Hes 16- _________ these black cats? Yes, _________ A- Is/TheyreB- Are/they arent C- Are/they are D - Is/ they are 17- This is my _________ . Its nice. A- a house B- house C- houses D- a houses 18- Đừng giơ tay lên nữa ta nói Tiếng Anh là: A- Dont not raise your hand C- Raise your hand B- Dont raise your hand D- Put your hand down 19- Shes my grandmother là câu trả lời của: A- Whos he? B - Whats this? C- Whos she? D- How are you? 20- Do your homework có nghĩa tiếng Việt là: A- Làm bài tập về nhà đi C- Hãy đi ngủ đi B- Đừng làm bài tập về nhà D- Hãy chơi piano đi. bài thi chọn học sinh năng khiếu Môn: TIếng anh - lớp 3 (Chơng trình Let s go ) (Thời gian làm bài: 20 phút) Họ và tên học sinh: Trờng Tiểu học SBD Giám thị 1 Giám thị 2 Số phách ------------------------------------Đờng cắt phách------------------------------------- Giám khảo 1: . Giám khảo 2: . Điểm bằng số: Điểm bằng chữ Số phách Phần thi trắc nghiệm khách quan Mỗi câu sau đây có 4 phơng án trả lời. Em hãy chọn 1 phơng án đúng và khoanh tròn vào chữ cái chỉ phơng án đó. 1- Is this an eraser? _________, It is. A- a B- an C- No D- Yes 2- These are pink and white_________ A- a cloud B- clouds C- cloud D- a clouds 3- Whos _________? Its _________ baby sister, Trang. A- this/I B- this/is C- this/my D- this/an 4- Dont _________ my bag. A- pick B- put C- take D- touch 5- What color _________ her pens? _________green and red. A- is/Its B- are/Theyre C- are/There are D- is/Theyre 6- How many _________? One _________ A- pencils/pencil B- pencil/pencil C- pencils/pencils D- pencil/pencils 7- What is this? Its _________ egg A- a B- an C- is D- are 8- Pick up your_________ A- crayon B - a crayonsC- a crayon D- crayones 9 - Hãy lấy vở ra ta nói Tiếng Anh là: A- Take out your book C- Take out your notebook B- Put your book away D- Put your notebook away 10- Is this an _________ desk? A- egg B - orange C- ink D- eat 11- Cô cũng rất vui khi đợc gặp các em ta nói Tiếng Anh là: A- Nice to meet you C- Its nice to meet you B- Its nice to meet you, too D- Nice to meets you, too 12- How are _________? Im fine, _________ A- you/thank C- you/thank you B- you/thanks you D- your/thanks 13- What are _________? _________ cassettes. A- they/There are C- they/Its B- this/Its D- these/Theyre 14- These are Lan and Nga. _________ my friends. A- These B- Shes C- Theyre D- Its 15- This is my mother. _________ young and pretty. A- Shes B- Shes is C- He D- Hes 16- _________ these black cats? Yes, _________ A- Is/Theyre B- Are/they arent C- Are/they are D - Is/ they are 17- This is my _________ . Its nice. A- a house B- house C- houses D- a houses 18- Đừng giơ tay lên nữa ta nói Tiếng Anh là: A- Dont not raise your hand C- Raise your hand B- Dont raise your hand D- Put your hand down 19- Shes my grandmother là câu trả lời của: A- Whos he? B - Whats this? C- Whos she? D- How are you? 20- Do your homework có nghĩa tiếng Việt là: A- Làm bài tập về nhà đi C- Hãy đi ngủ đi B- Đừng làm bài tập về nhà D- Hãy chơi piano đi. bài thi chọn học sinh năng khiếu Môn: TIếng anh - lớp 3 (Chơng trình Let s go ) (Thời gian làm bài: 20 phút) Họ và tên học sinh: . Trờng Tiểu học . SBD Giám thị 1 Giám thị 2 Số phách ------------------------------------Đờng cắt phách------------------------------------- Giám khảo 1: . Giám khảo 2: . Điểm bằng số: Điểm bằng chữ Số phách Phần nghe I- Em hãy nghe và dịch các câu nghe đợc sang Tiếng việt . . . . . II- Em hãy nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trống 1- Its . 2- Its . 3- this? Its an eraser 4- Whats this? Its . 5- Is this a ruler? , It 6- Is this .? ., It . Its a desk. II- Em hãy nghe rồi trả lời câu hỏi sau: 1- How many cassettes? 2- How many notebooks? 3- How many pens? . 4- How many crayons? . . bài thi chọn học sinh năng khiếu Môn: TIếng anh - lớp 3 (Chơng trình Let s go ) (Thời gian làm bài: 20 phút) Họ và tên học sinh: Trờng. chơi piano đi. bài thi chọn học sinh năng khiếu Môn: TIếng anh - lớp 3 (Chơng trình Let s go ) (Thời gian làm bài: 20 phút) Họ và tên học sinh: Trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi lớp 3, đề thi học sinh giỏi lớp 3, đề thi học sinh giỏi lớp 3