BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO học SINH ở các TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN DI LINH, TỈNH lâm ĐỒNG

70 163 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2018, 21:44

BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO học SINH ở các TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN DI LINH, TỈNH lâm ĐỒNG Các biện pháp quản lý HĐTN đề xuất đã được tiến hành khảo sát đều khẳng định có tính cần thiết và tính khả thi cao khi đưa vào thực hiện. Điều này đảm bảo về tính khoa học, tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn trong công tác quản lý HĐTN. Đây là thuận lợi rất quan trọng để các nhà trường quan tâm phát huy, áp dụng vào thực tiễn trong công tác quản lý chỉ đạo và tổ chức thực hiện HĐTN. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG Cơ sở khoa học đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm Cơ sở pháp lý Trên sở phân tích bối cảnh nước quốc tế, xác định nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập quốc tế, ngày 4/11/2013, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) thông qua Nghị số 29-NQ/TW đổi bản, tồn diện GDĐT đáp ứng u cầu cơng nghiệp hoá, đại hoá điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Chương trình phổ thơng mới, HĐTN hoạt động giáo dục thực bắt buộc từ lớp1 đến lớp 12 Ở tiểu học hoạt động gọi Hoạt động trải nghiệm, THCS THPT gọi Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Quan điểm đạo đổi giáo dục Nghị là: “Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đơi với hành; lí luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội.” Tư tưởng hoàn toàn phù hợp với xu phát triển giáo dục giới Đổi nội dung GDPT theo hướng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ định hướng nghề nghiệp; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tích hợp cao lớp học phân hoá dần lớp học trên; Đổi phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng hỗ trợ phát triển phẩm chất lực học sinh Các định hướng cụ thể hoá mục 2, điều 24 Luật giáo dục: “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/ 8/ 2017 Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 ngành giáo dục Văn số 1688/SGDĐT- GDTrH ngày 07/9/2017 Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng việc hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018 Cơ sở giáo dục Hoạt động trải nghiệm (HĐTN) hoạt động giáo dục (HĐGD) tiến hành song song với hoạt động dạy học nhà trường phổ thông HĐTN phận trình giáo dục, tổ chức ngồi học mơn văn hóa lớp có mối quan hệ bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động dạy học, nhằm phát triển, nâng cao tố chất tiềm thân học sinh, nuôi dưỡng ý thức sống tự lập, đồng thời quan tâm, chia sẻ tới người xung quanh Thông qua việc tham gia vào HĐTN, học sinh phát huy vai trò chủ thể, tính tích cực, chủ động, tự giác sáng tạo thân Các em chủ động tham gia vào tất khâu trình hoạt động từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, thực đánh giá kết hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi khả thân Các em trải nghiệm, bày tỏ quan điểm lựa chọn ý tưởng hoạt động, thể hiện, tự khẳng định mình, tự đánh giá đánh giá kết hoạt động thân, nhóm bạn bè,… Từ đó, hình thành phát triển cho em giá trị sống lực cần thiết Nội dung giáo dục HĐTN thiết thực gần gũi với sống thực tế, đáp ứng nhu cầu hoạt động học sinh, giúp em vận dụng hiểu biết vào thực tiễn sống cách dễ dàng, thuận lợi, học sinh tham gia nhiều có nhiều khả hình thành, phát triển lực HĐTN có khả thu hút tham gia, phối hợp, liên kết nhiều lực lượng giáo dục nhà trường như: giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn, cán Đoàn, ban giám hiệu nhà trường, cha mẹ học sinh, quyền địa phương, Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, quan, tổ chức, doanh nghiệp địa phương, nhà hoạt động xã hội, người lao động tiêu biểu địa phương Nhận định việc tổ chức HĐTN trường phổ thông hướng phần quan trọng lộ trình đổi tồn diện giáo dục đào tạo, vai trò, chức tầm quan trọng HĐTN nhà trường nay, chương trình hữu khơng có thuật ngữ HĐTN song ngành giáo dục đào tạo triển khai thực HĐTN nhà trường từ cấp Tiểu học trở lên thông qua hoạt động GDNGLL, tích hợp liên mơn, thực hành, ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề nảy sinh đời sống thực tiễn, hình thức giúp HS học từ trải nghiệm, sở đúc rút kinh nghiệm quản lý, lựa chọn hình thức tổ chức HĐTN phù hợp với đơn vị mình, đồng thời nâng cao kỹ tổ chức GV, kỹ tham gia hoạt động HS, làm tảng để tổ chức HĐTN chương trình GDPT tổng thể sau này, đáp ứng yêu cầu đổi GD Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích Bất hoạt động giáo dục phải đạt mục đích định Trong nhà trường phải xác định mục đích HĐTN cho năm học, học kỳ, hoạt động; cần định hướng đa dạng mục tiêu giáo dục nhằm thực mục tiêu giáo dục toàn diện Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế Các biện pháp phải đảm bảo việc thực chương trình hoạt động theo phân phối chương trình mơn học Ngun tắc đảm bảo tính hiệu Các biện pháp phải phù hợp với văn quy định quản lý tổ chức HĐTN Đồng thời phải thiết thực phục vụ cho đổi giáo dục nhà trường phổ thơng Ngun tắc đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh: Trong trình hình thành phát triển nhân cách học sinh, lứa tuổi có đặc điểm tâm lý khác Nhà trường giáo viên phải hiểu nét đặc trưng phát triển để tổ chức hoạt động có nội dung hình thức đáp ứng nhu cầu phù hợp với khả lứa tuổi học sinh Nguyên tắc đảm bảo tính kế hoạch Để định hướng giúp cho việc tổ chức hoạt động có chất lượng hiệu Tính kế hoạch HĐTN đảm bảo tính ổn định tương đối, tính hệ thống tính hướng đích, khơng gây hỗn loạn tuỳ tiện tổ chức hoạt động nhà trường Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học phổ thông huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Nâng cao nhận thức thái độ cho lực lượng giáo dục vị trí, vai trò hoạt động trải nghiệm việc giáo dục tồn diện cho học sinh Mục đích ý nghĩa biện pháp Mục đích Biện pháp nhằm nâng cao nhận thực tầm quan trọng HĐTN cho học sinh trường THPT, để lực lượng giáo dục ngồi nhà trường có thái độ hành động đắn, góp phân nâng cao chất lượng HĐTN trường THPT huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Nhận thức hành động có mối quan hệ biện chứng với nhau, nhận thức dẫn đến hành động Khi tổ chức hoạt động, vị trí vai trò trách nhiệm lực lượng tham gia có ý nghĩa định đến thành bại hoạt động Vì việc nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo đội ngũ CBQL, GV, HS, CMHS lực lượng giáo dục cộng đồng xã hội điều kiện đặc biệt quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hiệu HĐTN Mặt khác, việc nâng cao nhận thức HĐTN LLGD giúp cho công tác huy động nguồn lực thời gian, kinh phí, CSVC, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thuận lợi, việc quản lý, tổ chức thực nhà trường đạt hiệu hơn, từ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS tình hình Nội dung biện pháp Tìm hiểu tính khả thi biện pháp quản lý HĐTN đề xuất nhằm nâng cao chất lượng HĐTN Phương pháp tiêu chí, cách đánh giá khảo nghiệm Phương pháp khảo sát: Dùng phiếu điều tra, vấn toán thống kê để xử lý kết thu khảo nghiệm Cách cho điểm: Rất cần thiết, khả thi (3 điểm), cần thiết, khả thi (2 điểm) không cần thiết, không khả thi (1 điểm) Thang đánh giá: Rất cần thiết, khả thi: =3,25-4,0; Cần thiết, khả thi: =2,5-3,24; Không cần thiết, không khả thi:
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO học SINH ở các TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN DI LINH, TỈNH lâm ĐỒNG, BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO học SINH ở các TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN DI LINH, TỈNH lâm ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm