KHÁI NIỆM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC NGHIÊN cứu sức KHỎE

17 117 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:51

BÀI 1: KHÁI NIỆM TRUYỀN THÔNG, GDNCSK SK & BỆNH TẬT:  SK: Là trạng thái thoải mái toàn diện thể chất, tâm thần, xh k bao gồm tình trạng khơng có bệnh hay thương tật  SK có mặt: thể chất, tâm thần, XH  SK Cá nhân: kthức, rèn luyện SK, dinh dưỡng hợp lý, khám sk định kỳ  SK XH: an sinh XH, gthiệu việc làm, GDTT, VSATTP  CÁC VẤN ĐỀ SK PHỔ BIẾN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN: + Bệnh nhiễm trùng, siêu vi trùng, KST + Các bệnh không lây (đột quỵ, tai nạn gt, tim mạch,…) ngày tăng + Bệnh tật & tử vong bà mẹ trẻ em + HIV/AIDS THÔNG TIN, TRUYỀN THƠNG, GD: THƠNG TIN - Là q trình chuyển tải tin tức, thông điệp  tạo & nâng cao nhận thức TRUYỀN THƠNG - Là q trình giao tiếp, chia sẻ thông tin  nâng cao nhận thức + thay đổi hành vi - chiều - không quan tâm phản ứng đối tượng - chiều - Tác động qua lại liên tục đối tượng TUYÊN TRUYỀN - Lặp lặp lại thông tin đề tài theo hình thức  mang tính áp đặt, dùng nhiều kĩ xảo để gây ấn tượng - chiều nhiều lần GD & NÂNG CAO SK: 3.1 GD SK:  Định nghĩa GDSK (1943): trình tác động nhằm thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành người, phát triển thực hành mang lại tình trạng SK tốt cho người  Green 1980: tổng hợp kinh nghiệm nhằm tạo dk thuận lợi để người dân chấp nhận cách tự nguyện…  BỘ Y TẾ 2007: q trình tác động có mục đích, có kế hoạch vào tình cảm & lí trí người nhằm làm thay đổi hành vi SK cá nhân, nhóm, cộng đồng  BẢN CHẤT CỦA GDSK: + Là q trình truyền thơng + q trình tác động tâm lý + Làm thay đổi hành vi sức khỏe (nhận thức, thái độ, lòng tin)  LĨNH VỰC TÁC ĐỘNG CỦA GDSK: o Kiến thức o Thái độ o Cách thực hành  MỤC ĐÍCH CỦA GDSK: o Cung cấp kiến thức cần thiết o Giới thiệu Dịch vụ SK o Vận động, thuyết phục từ bỏ hành vi xấu, có hại o Trang bị kiến thức cho cá nhân để tự bv sk 3.2 NÂNG CAO SK (Health Promotion): NCSK = GDSK + Can thiệp tổ chức & sách có liên quan  TUN NGƠN OTTAWA 1996: + XD sách cơng giúp cải thiện SK + Hỗ trợ phát triển cá nhân + Tăng cường giúp đỡ cộng đồng + Định hướng lại dịch vụ SK + Tạo môi trường hỗ trợ VỊ TRÍ, VAI TRỊ CỦA GDSK 4.1 VỊ TRÍ TRONG CSSKBĐ: - Tổ chức YtếTG: GDSK đứng thứ 1/8 nội dung CSSKBĐ - Bộ Ytế VN: GDSK đứng thứ 1/10 nội dung CSSKBĐ (Tuyên ngôn Alma – Ata 1978 “SK cho người đến năm 2000”) 4.2 VAI TRÒ CỦA GDSK: + phận công tác y tế quan trọng + Giúp người hiểu dc ảnh hưởng hành vi tới SK + Phòng bệnh + vận động nhân dân tham gia vào chtrình YTế XH + GDSK k thể thay DVụ YTế cần thiết để tăng cường sử dụng hợp lý Dvụ Ytế TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN GDSK: - Là trách nhiệm người - Lồng ghép vào hoạt động CSSKBĐ, chtrình ytế địa phương - Cần thực nơi - Lồng ghép vào trình KTXH HỆ THỐNG TỔ CHỨC GDSK Ở VN: TUYẾN TW + Trung tâm truyền thơng GDSK trực thuộc BỘ YTẾ + Phòng đạo ngành viện chuyên khoa đầu ngành TW - Tổ chức thực truyền thông GDSK - Nghiên cứu KH - Chỉ đạo tuyến truyền thông GDSK - Đào tạo cán - Hợp tác quốc tế - Quản lý đơn vị TUYẾN TỈNH, TP TUYẾN HUYỆN, QUẬN + Trạm chuyên khoa + Phòng Y tế + Trung tâm y học dự + Trung tâm y tế dự phòng phòng + Chuyên khoa đầu + BV Huyện ngành bv TỈnh, TP TUYẾN XÃ PHƯỜNG - XD kế hoạch, triển khai thực kế hoạch - XD, quản lý, đạo hoạt động - Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ - Tổ chức ctác nghiên cứu khoa học TTGDSK địa bàn - Sử dụng nguồn lực, sx tài liệu,… - Hợp tác quốc tế - Tuyên truyền pháp luật * Trạm y tế Xã/Phường:  Là tuyến y tế hệ thống y tế nhà nước, trực tiếp tiếp xúc, phục vụ sk người dân  Cán trạm Y tế Xã/P trực tiếp hướng dẫn, đạo hoạt động TTGDSK cho cán y tế Thôn BÀI 2: HÀNH VI SK – QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI HVSK YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SK: 1.1 DI TRUYỀN: gen, bệnh di truyền, yếu tố gia đình 1.2 MÔI TRƯỜNG: + MT Tự nhiên: tác nhân vật lý, chất ơnmt, phóng xạ, lụt, hạn hán, thiên tai,… (NHẤT ônmt NƯỚC & TPhẩm) + MT XH: yếu tố XH (thu nhập, học vấn, nghề nghiệp, giới, chủng tộc, phong tục, tập quán,, )  nhà cửa tồi tàn, cống rảnh lộ thiên, đường xá xuống cấp, cháy nổ,… TÌnh trạng KTXH liên quan chặt chẽ đến tình trạng SK 1.3 CÁC YẾU TỐ THUỘC VỀ CHĂM SĨC SK: Chất lượng điều trị chăm sóc; khả sẵn có & việc sử dụng dv y tế; thái độ cán y tế; trình độ chuyên môn nhân viên ytế  Để nâng tuổi thọ phải giảm tỉ lệ tử vong bệnh nhiễm khuẩn  yếu tố tác động mạnh đến việc nâng cao SK: (1) chăm sóc y tế & thuốc tốt hơn; (2) dinh dưỡng dc cải thiện; (3) Đkiện lao động an toàn 1.4 HÀNH VI CÁ NHÂN HÀNH VI SK: * HÀNH VI:  Green & Kreuter: Hành vi phản ứng quan sát dc người * HÀNH VI SK:  Gochman D.S 1988: Hành vi SK thuộc tính cá nhân (niềm tin, mong đợi, động lực thúc đẩy, giá trị, nhận thức, kinh nghiệm, tình cảm, cảm xúc  Bộ Y tế 2007: Hành vi SK thói quen, việc làm ngày, ảnh hưởng tốt or xấu đến SK * THÀNH PHẦN CỦA HÀNH VI (BEHAVIOUR): BEHAVIOR = KNOWLEDGE + ATTITUTE + BELIEF + PRACTICE B= K+A+B+P => Kiến thức + Thực hành: quan sát, đánh giá dc => phản ánh rõ hành vi => Thái độ + Niềm tin: quan trọng khó đo khơng kiên định * CÁC LOẠI HÀNH VI SK:  HV Có lợi  HV Có hại  HV trung gian YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HVSK: Green & Kreuter phân nhóm yếu tố góp phần hình thành, tác động trực tiếp/ gián tiếp đến hành vi người = nhóm tiền đề + nhóm củng cố + nhóm thuận lợi 3.1 YẾU TỐ CÁ NHÂN: = kiến thức + niềm tin + thái độ + kĩ + giá trị 3.2 CÁC MQH CÁ NHÂN: 3.3 MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP, LÀM VIỆC 3.4 YẾU TỐ LUẬT PHÁP 3.5 YẾU TỐ CỘNG ĐỒNG (Văn hóa “cách sống” theo định nghĩa Otto Klin Berg) MỘT SỐ LÍ THUYẾT, MƠ HÌNH VỀ HÀNH VI CÁ NHÂN: - MƠ HÌNH NIỀM TIN SỨC KHỎE (HEALTH BELIEF MODEL) Phát triển Rosenstock 1966 Becker hiệu chỉnh 1974 Mục đích: giải thích hành vi SK nhóm yếu tố: + nhận thức mối đe dọa bệnh tật vs LÝ THUYẾT VỀ HÀNH ĐỘNG CĨ LÍ DO (REASONED ACTION THEORY) - Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hành vi, đơn giản thái độ dvs hành vi & Chuẩn mực chủ quan - Thái độ dvs hành vi = Niềm tin + đánh giá - Chuẩn mực chủ quan = Niềm tin + Động thúc đẩy  Lượng giá khả xảy hành vi tương lai thân + nhận thức lợi ích hành động dự phòng & trở ngại thực hành vi  Áp dụng cho đối tượng có trình độ học vấn khá, có khả suy nghĩ, lí luận MƠ HÌNH TRIANDIS MƠ HÌNH PHÂN TÍCH HÀNH VI (BASNEF) 5 Q TRÌNH THAY ĐỔI HÀNH VI: 5.1 SỰ THAY ĐỔI HÀNH VI: XẢY RA THEO HƯỚNG:  Thay đổi tự nhiên: việc tự nhiên, khách quan  mùa hè áo mỏng, mùa đông áo dày  Thay đổi theo kế hoạch: sau dc suy tính & lên kế hoạch  CÓ CÁCH LÀM NG# THAY ĐỔI HÀNH VI: o Ép buộc o Cung cấp thông tin, ý tưởng (rồi hy vọng =)))) o Gặp gỡ, thảo luận vấn đề, tạo quan tâm (Thường dùng GDSK đem lại hiệu cao) 5.2 CÁC BƯỚC CỦA QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI HÀNH VI: + BƯỚC 1: Nhận vấn đề (dùng ptiện thông tin đại chúng, gặp gỡ để cung cấp thông tin) + BƯỚC 2: Quan tâm đến hành vi + BƯỚC 3: Áp dụng thử nghiệm hành vi + BƯỚC 4: Đánh giá kết thử nghiệm hành vi + BƯỚC 5: Khẳng định (Xem có nên trì hành vi hay k)  ĐỐI VS VIỆC TIẾP NHẬN KIẾN THỨC MỚI, CÓ NHÓM NGƯỜI (THEO EVERETT ROGERS 1983): o (1) Nhóm người khởi xướng đổi (2,5%) o (2) Nhóm người chấp nhận tư tưởng, hành vi lành mạnh sớm  Người “lãnh đạo dư luận”  HẠT NHÂN CỦA SỰ ĐỔI MỚI o (3) Nhóm đa số chấp nhận thay đổi sớm (chịu ảnh hưởng nhóm đầu) (34%) o (4) Nhóm đa số chấp nhận thay đổi muộn (chịu ảnh hưởng nhiều nhóm 3) (34%) o (5) Nhóm chậm chạp bảo thủ lạc hậu VAI TRỊ CỦA NGƯỜI LÀM CƠNG TÁC GDSK => Gạn đục, khơi thơng dòng chảy BÀI 3: CÁC NGUYÊN TẮC TRUYỀN THÔNG, GDSK * KHÁI NIỆM: NGUYÊN TẮC GDSK: nhân tố đạo hoạt động GDSK Chỉ đạo việc lựa chọn nội dung, pp, hình thức, phương tiện, cách thức,… cho phù hợp vs mục đích & nhiệm vu GDSK * Ở VN, GDSK TUÂN THEO CÁC NGUYÊN TẮC: (1) TÍNH KHOA HỌC (2) TÍNH ĐẠI CHÚNG (3) TÍNH TRỰC QUAN (4) TÍNH THỰC TIỄN (5) TÍNH LỒNG GHÉP (6) ĐỐNG NGTẮC KHÁC * CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC NGTẮC GDSK: (1) CƠ SỞ KHOA HỌC HÀNH VI (2) CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC GD (3) CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC (Cảm tính  Lý tính) (q trình nhận thức đòi hỏi phải có Sự ý, Sự xếp, Tính thực) (4) CƠ SỞ TÂM LÝ XH  MASLOW ĐỀ RA LOẠI NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI TỪ THẤP ĐẾN CAO Nhu cầu sinh vật sinh tồn  Nhu cầu an toàn  Nhu cầu XH (yêu mến, phụ thuộc)  Nhu cầu tôn trọng  Nhu cầu tự khẳng định NGUYÊN TẮC TÍNH KHOA HỌC TÍNH ĐẠI CHÚNG TÍNH TRỰC QUAN TÍNH THỰC TIỄN TÍNH LỒNG GHÉO TÍNH VỪA SỨC & VỮNG CHẮC NGUYÊN TẮC ĐỐI XỬ CÁ BIỆT & BẢO ĐẢM TÍNH TẬP THỂ PHÁT HUY CAO ĐỘ TÍNH TÍCH CỰC, TỰ GIÁC & CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO Ý NGHĨA - - THỂ HIỆN Xác định nội dung GDSK Lựa chọn phương tiện, pp - Dựa sở khoa học: hành vi, tâm lý GD, tâm lý XH, Tâm lý nhận thức, … - Xác định nội dung GDSK có khoa học, điều tra tồn diện để xác định & lựa chọn vấn đề ưu tiên cần GD Tiến hành cho người, lợi ích người - Mang tính phổ cập phù hợp loại đối tượng - Xuất phát từ nhu cầu SK, đáp ứng dc nhu cầu - Dựa sở chẩn đốn cộng đồng - Sử dụng phương tiện gây ấn tượng mạnh  dễ tập trung, ghi nhớ - Góp phần giải nhu cầu & vấn đề SK - Mang lại hiệu cụ thể - Phát huy nguồn lực sẵn có  hiệu cao - Tránh dc trùng lắp, bỏ sót, tiết kiệm, nâng cao chất lượng công tác GDSK - Phải dc minh họa cụ thể - Bắt nguồn & giải dc vấn đề SK cá nhân, cộng đồng - Phối hợp mặt hoạt động lại vs - Phải thích hợp vs đặc điểm tâm sinh lý đối tượng  tiếp thu dc Phải lặp lặp lại n lần, nhiều hình thức, PP khác - Tùy thuộc cá nhân mà ta chọn cách tiếp cận & tác động cho phù hợp Dùng uy tín cá nhân đvs tập thể Dựa vào cơng luận tiến để giáo dục cá nhân chậm tiến - Nhằm biến trình GDSK thành TỰ GDSK cho cá nhân - Để người tự chấp nhận mới, k ép buộc, gò ép - Thảo luận bình đẳng, tạo quan tâm,… - Phát huy cao độ kinh nghiệm, tiềm sáng tạo nhân dân  tìm giải pháp tối ưu BÀI 4: CÁC NỘI DUNG TTGDSK  NGUYÊN TẮC TRONG LỰA CHỌN NỘI DUNG TT-GDSK: - Đáp ứng vấn đề ưu tiên - Nội dung phải phù hợp vs nhu cầu & khả tiếp thu đối tượng - Đảm bảo tính khoa học, thực tiễn - Trình bày rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu - Trình bày theo thứ tự hợp lý - Được chuyển tải = hình thức hấp dẫn  NỘI DUNG CẦN ƯU TIÊN TTGDSK: - GD BV SK BÀ MẸ, TRẺ EM - GD DINH DƯỠNG - GD SK Ở TRƯỜNG HỌC - GD VỆ SINH, BV MTRƯỜNG - GD VỆ SINH LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, BỆNH NGHỀ NGHIỆP - GD PHỊNG BỆNH TẬT NĨI CHUNG NỘI DUNG BV SK BÀ MẸ, TRẺ EM TẦM QUAN TRỌNG - 60 – 70 % dân số bà mẹ & trẻ em  BV SK bà mẹ, trẻ em ~ SK toàn XH dc tăng cường ND CHỦ YẾU Theo dõi thường xuyên phát triển trẻ em GD bù nước kịp thời đường uống cho trẻ bị tiêu chảy (Dùng Oresol + nước cháo muối) GD nuôi = sữa mẹ & nuôi dưỡng trẻ (Tháng thứ ăn dặm, tháng 18 cai sữa) GD tiêm chủng, phòng bệnh GD bà mẹ kiến thức phòng chống bệnh khác & tai nạn thương tích mà trẻ hay gặp GD kiến thức BV SK bà mẹ  Chăm sóc bà mẹ trước sinh  Chăm sóc bà mẹ sau đẻ  GD dân số, KHHGĐ CÁC NỘI DUNG GD CĨ THỂ TĨM TẮT VÀO CHTRÌNH GOBIFFF + G (GROWTH CHART): theo dõi phát triển trẻ = biểu đồ tăng trưởng + O (ORESOL): Bù nước điện giải = đường uống + B (Breath Feeding): Cho trẻ bú mẹ + I (Immunization): Tiêm chủng mở rộng + F (Food Supplement): bổ sung thực phẩm cho mẹ & trẻ có thai & ni nhỏ + F (Family Planning): KHHGĐ + F (Female Education): GD phụ nữ GD kiến thức nuôi cho bà mẹ GD ăn uống bà mẹ có thai, cho bú GD bảo vệ nguồn sữa mẹ & nuôi = sữa mẹ - Thiếu Vitamin A GD thức ăn bổ sung cho trẻ GD cách cho ăn trẻ bị đau bệnh tiêu tổng hợp Cách phòng bệnh thơng thường dẫn đến SDD GD DINH tình trạng đói Tạo nguồn thực phẩm bổ sung thông qua XD hệ sinh DƯỠNG nghèo, vấn đề có ý thái VAC nghĩa SK cộng đồng Tăng cường VSATTP, VS ăn uống, phòng chống ngộ nước độc GD phòng chống bệnh có liên quan đến ăn uống,…  ND gắn liền vs 6ND GD bà mẹ, trẻ em - Có tác động lớn GD SK Ở KIẾN THỨC: đến hình thành HVSK, TRƯỜNG THÁI ĐỘ lối sống lành mạnh cho HỌC THỰC HÀNH hs  ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC GDSK Ở TRƯỜNG HỌC, CẦN: + Đưa chtrình GDSK vào chtrình khóa, biên soạn nội dung phù hợp + Tạo mt sống lành mạnh (đủ bàn ghế, kích thước ) + Mtrường học tập phải tốt + GV có kiến thức, kĩ GDSK + Cơ quan Ytế, nhà trường phải có kết hợp chặt chẽ + Nhà trường, Gia đình, Tổ chức XH, ban ngành,… phải phối hợp chặt chẽ Giải chất thải bỏ người, động vật - Giải dc vấn Giải chất thải bỏ Sx CN, NN GD VỆ đề vệ sinh Cung cấp nước cho dân SINH, BV  giảm dc bệnh tật Khống chế, tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh MÔI VSATTP phát sinh từ môi TRƯỜNG Vệ sinh nhà trường Thực luật bảo vệ môi trường GD công nhân ý thức bv môi trường lao động GD VỆ - Đảm bảo mt lđ tốt, k GD công nhân ý thức sử dụng phương tiện phòng hộ SINH LAO ảnh hưởng SK người lao động ĐỘNG, lđ GD ý thức phòng chống bệnh nghề nghiệp PHỊNG GD ý thức sử dụng an tồn cơng cụ lđ, phòng chống CHỐNG - Góp phần làm giảm TNLĐ BỆNH, TAI nguy gây bệnh GD cách sơ cứu ban đầu NẠN NGHỀ nghề nghiệp (bụi phổi, GD ý thức chủ động tự bv & tăng cường SK cho NGHIỆP điếc ồn,…) thân, người xquanh GD - Cung cấp kiến thức GD phòng chống bệnh lây nhiễm: PHỊNG phòng chống  Bệnh theo mùa, thành dịch: tả, lỵ, thương hàn, cúm… CHỐNG bệnh tật thông thường  Bệnh KST gây ra: giun sán amibe nấm BỆNH TẬT  tăng trách nhiệm  Bệnh XH: sốt rét, lao, phong, HIV/AIDS, hoa liễu… NÓI cá nhân, cộng đồng GD phòng chống bệnh khơng lây (tim mạch, ung thư, CHUNG tiểu đường, tâm thần, tai nạn,… ) GD phòng chống tai nạn, bệnh nghề nghiệp… GD Sử dụng loại thuốc, tránh lạm dụng, dùng an 10 toàn, hợp lý BÀI 5: CÁC PP & PHƯƠNG TIỆN TTGDSK: PP TTGDSK = pp Gián tiếp + pp Trực tiếp 1.1 PP TTGDSK GIÁN TIẾP:  người làm GDSK k tiếp xúc trực tiếp mà thông qua ptiện truyền thông - ƯU ĐIỂM đưa thơng tin nhanh chóng diện rộng khả tạo dc dư luận tác động dây chuyền - HẠN CHẾ đưa thơng tin chiều khó thu nhận phản hồi nhiều khả hiểu lầm  TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG (MASS COMMUNICATION): Báo chí, phát thanh, truyền hình, internet,… o Truyền thơng gián tiếp qua tờ rơi, áp phích, panô, băng cassette, đĩa CD,… o Thông tin cổ động: áp phích, hiệu, panơ, xe loa,văn nghệ,… 1.2 PPTTGDSK TRỰC TIẾP:  trình liên tục trao đổi or chia sẻ thơng tin tình cảm kĩ vs cá nhân or nhóm người (Tiếp xúc trực tiếp) - ƯU ĐIỂM Có thể quan sát, nghe ý kiến, thắc mắc, phản hồi NGAY LẬP TỨC Có thể điều chỉnh thông điệp giúp ng nhận tiếp nhận thơng tin - HẠN CHẾ Diện KHƠNG RỘNG Khó tạo đc dư luận & tác động dây chuyền Tốn thời gian Phụ thuộc nhiều vào kĩ người GDSK * CÁC HÌNH THỨC TTGDSK TRỰC TIẾP: cho cá nhân, cho nhóm, thăm hộ gia đình, Làm mẫu (trình diễn), số hình thức khác KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI GDSK CHO CÁ NHÂN Là tiến trình thơng qua đối thoại, giúp đối tượng hiểu rõ hoàn cảnh + vấn đề SK  tìm biện pháp giải thích hợp + Đối tượng tìm đến người GDSK  Tham vấn SK + Người GDSK tìm đến đối tượng  Tiếp cận cộng đồng, Vãng gia GDSK CHO NHÓM Mọi người ngồi vs để phát hiện, xác định, giải vấn đề * NHÓM: >= 2người có mối quan tâm chung + Nhóm thức: nhóm dc tổ chức tốt, vị thành viên dc xác định rõ ràng, quy định chuẩn mực nhóm + Tập hợp khơng thưc: nhóm dc hình thành cách tự phát, vai & vị thành viên KHÔNG dc xác định trước 11 SỐ NGTẮC TRON G GDSK Tạo mối quan hệ Không áp đặt Khơi gợi thích hợp & lắng nghe Giúp đối tượng tự khám phá & tự định Phát huy tối đa chủ động đối tượng Lắng nghe KK người tự xác định vấn đề, tự đề xuất cách giải Không áp đặt ý kiến giải pháp, cố gắng gợi cho đối tượng tự nhận 1.3 GDSK CHO CỘNG ĐỒNG: * CỘNG ĐỒNG: tập hợp người chung trình xuất xứ, chung giá trị, chấp nhận số hành vi điều bình thường * KHI NÀO CẦN GDSK CHO CỘNG ĐỒNG?  có vấn đề mang tính cộng đồng * TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH (CAMPAIGN) + Tranh thủ trợ giúp vị “lãnh đạo quan điểm” + Tranh thủ tham gia tổ chức địa phương + Thành lập UBSK + XD mạng lưới nhân viên SKCĐ PHƯƠNG TIỆN TTGDSK: = PT truyền thông đại chúng + PT trực quan + PT lời nói 2.1 PT TTĐC: Phát thanh, truyền hình, báo chí, Internet, tờ rơi, áp phích, Ấn phẩm – Tài liệu truyền thơng, Tranh lật, sách mỏng, Băng cassette video CD 2.2 PT TRỰC QUAN: vật thật, mơ hình, bảng đen, Các ấn phẩm truyền thơng 2.3 PT = LỜI NĨI THỬ NGHIỆM TÀI LIỆU, PTGDSK: * Ý NGHĨA CỦA VIỆC THỬ NGHIỆM: + Đảm bảo chất lượng tài liệu + Hiệu kinh tế * TIÊU CHUẨN CỦA PT TRỰC QUAN TỐT: + Rõ ràng + Dễ hiểu + Hấp dẫn + Cấu trúc cân đối + Màu sắc hài hòa + Dễ chấp nhận + Thúc đẩy hành động + Có chủ đề định 12 BÀI 6: KĨ NĂNG TRUYỀN THÔNG – GDSK CÁC YÊU CẦU CẦN THIẾT ĐỂ TTGDSK CÓ HIỆU QUẢ: Đvs NGƯỜI TTGDSK Đvs THÔNG ĐIỆP GDSK - Kiến thức Y HỌC - Kiến thức KH Hành vi - Kiến thức Tâm lý học - Kiến thức GD học, GD y học - Hiểu biết phong tục tập quán địa phương, VH-XHKT-CT cộng đồng - Chọn thời gian - Chọn địa điểm thuận tiện - Biết lôi kéo cộng đồng tham gia - Biết sử dụng PTTT, TTĐC có sẵn NGUYÊN TẮC CỦA THÔNG ĐIỆP HIỆU QUẢ (7C’s): (1) Thu hút ý đối tượng (2) Phù hợp tâm lý, tình cảm (3) Thông điệp rõ ràng (4) Nêu rõ mục đích (5) Tạo dc tin tưởng (6) Đảm bảo tính quán (7) Kêu gọi hành động CHỌN LỰA KÊNH TTHÔNG - phải phù hợp vs đối tượng - đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật - chuyển tải thông điệp kịp thời, xác, đầy đủ CÁC KĨ NĂNG THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG TTGDSK: - Kĩ làm quen Kĩ nói Kĩ đặt câu hỏi Kĩ lắng nghe Kĩ quan sát Kĩ thuyết phục Kĩ giải thích 13 - Kĩ khuyến khích, động viên, - khen ngợi Kĩ sử dụng tàiliệu TTGDSK Kĩ chọn thời gian Kĩ chọn đối tượng, địa điểm Kĩ hiểu 3 ỨNG DỤNG CÁC KĨ NĂNG TRUYỀN THƠNG VÀO TÌNH HUỐNG CỤ THỂ 3.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÀO TẠO KĨ NĂNG GIAO TIẾP  Nâng cao kĩ lâm sàng, kĩ định + Hội chẩn có hiệu + Cải thiện tác động y tế + Sự phối hợp bên  Sự ảnh hưởng lẫn trình giao tiếp bệnh nhân - bs BÀI 7: LẬP KẾ HOẠCH & QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TTGDSK KHÁI NIỆM VỀ LẬP PLAN: * NGUYÊN TẮC TRONG LẬP PLAN: - Điều tra trước - Lồng ghép (phối hợp – ngành) - Phối hợp liên ngành - Huy động tham gia cộng đồng - Tiến hành thí điểm CÁC BƯỚC LẬP PLAN TTGDSK: BƯỚC 1: Thu thập thông tin, xác định vấn đề cần GDSK  có pp thu thập thông tin: Quan sát; Phỏng vấn; Sổ sách, BƯỚC 2: Tìm hiểu rõ vấn đề & chọn ưu tiên  Dựa vào tiêu chuẩn sau: + Tính phổ biến (A) + Tính trầm trọng (B) + Tính khả thi (C) *Quan trọng nhất* ĐIỂM ƯU TIÊN: BƯỚC 3: Xác định đối tượng, mục tiêu (A + 2B) xC  Đối tượng: chính, phụ  Mục tiêu: o Mục tiêu y tế o Mục tiêu giáo dục:  Về nhận thức: % bà mẹ kể lợi ích ni = sữa  Về thái độ: % bà mẹ vận động mẹ trẻ nuôi = sữa  Về thực hành: % bà mẹ cho bú cách  Cách viết mục tiêu truyền thông theo pp ABCD: A (Ai thay đổi); B (Bao lâu); C (Cái cách nào); D (Mức độ thay đổi) BƯỚC 4: XĐ ND GDSK (theo mức độ ưu tiên: PHẢI BIẾT > CẦN BIẾT > NÊN BIẾT) BƯỚC 5: Xác định nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực), phương tiện (tìm điểm mạnh điểm yếu)., pp GDSK (trực or gián tiếp) BƯỚC 6: Xây dựng chtrình hoạt động cụ thể  Có loại hoạt động: chủ yếu; hỗ trợ, quản lý QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TTGDSK: Thu thập thơng tin chẩn đốn cộng đồng  Phân tích xác định vấn đề ưu tiên  Xây dựng mục tiêu  Lập kế hoạch hoạt động (theo dõi, giám sát, đánh giá) BÀI 8: GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG TTGDSK NHỮNG KHÁI NIỆM GSÁT, ĐGIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG GDSK: 1.1 GIÁM SÁT:  Là trình đào tạo liên tục thực địa giúp cán làm công tác & nâng cao SK rèn luyện kĩ TTGDSK  nâng cao KQ, Hiệu - Đối vs TTGDSK GIÁM SÁT TRỰC TIẾP hình thức CĨ HIỆU QUẢ NHẤT  MỤC ĐÍCH CỦA GIÁM SÁT:  thực công tác đào tạo cán làm công tác TTGDSK - Giám sát bấtkỳ or Đột xuất Nội dung giám sát cần dc thể đầy đủ bảng kiểm xây dựng trc giám sát 1.2 ĐÁNH GIÁ: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ĐÁNH GIÁ CHTRÌNH TTGDSK: 2.1) HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ: + Đánh giá ban đầu  xác định nhóm đối tượng đích & hành vi cần thay đổi + Đánh giá tức thời + Đánh giá kết thúc  xác định kết đầu so vs mục tiêu đặt + Đánh giá ngắn hạn  sau kết thúc vài tuần ~ tháng  xác định thay đổi hành vi sao, mang lại hiệu so vs chi phí bỏ + Đánh giá dài hạn  Sau vài tháng or vài năm  xem ảnh hưởng đến SK & chất lượng csống  xác định hiệu thực chương trình can thiệp 2.2 MƠ HÌNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ: MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ THƯỜNG DC ÁP DỤNG:  MHĐG ĐƠN GIẢN: đối chiếu thông tin sau thu dc vs mục tiêu đặt  MHĐG SO SÁNH TRƯỚC SAU: đối chiếu thông tin trước – sau  MHĐG SO SÁNH TRƯỚC SAU CÓ ĐỐI CHỨNG: tiến hành or nhiều địa phương có hoạt động or đối chiếu địa phương (1 có làm, k làm) thời điểm để xem khác biệt 2.3 AI ĐÁNH GIÁ? Người k trực tiếp làm  đánh giá khách quan Chương trình GDSK  tự đánh giá rút dc điểm hoàn thành/ chưa hoàn thành Hoạt động tầm cỡ lớn (tuyến TỈNH)  cần có đội ngũ đánh giá qua đào tạo chuyên môn CÁC BƯỚC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ BƯỚC Xác định mục tiêu, phạm vi đánh giá, chọn số đánh giá thích hợp BƯỚC Chọn PP & Kthuật thu thập thông tin BƯỚC 3: Tiến hành thu thập thông tin BƯỚC 4: Phân tích & trình bày KQ thu dc BƯỚC 5: Sử dụng KQ thu dc qua đánh giá để rút exp & hồn thành chtrình hành động cho giai đoạn tới  CHỌN CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHO PHÙ HỢP (ở BƯỚC 1): Chỉ số đánh giá phải đo lường dc, ước lượng dc, so sánh, đối chiếu dc, đảm bảo số tiêu chuẩn sau: + Có giá trị: đáng tin cậy, bị sai + Độ nhạy: Dễ phát dc vấn đề cần tìm + Đặc hiệu: Không nhầm lẫn vs vấn đề khác + Dễ thu thập điều kiện cụ thể + Chú ý số chất lượng, số cho phép giải thích ngun nhân thành cơng/ thất bại:  Chỉ số đầu vào;  Chỉ số trình hoạt động;  Chỉ số đầu ra: mức độ: Đầu tức thì; Chỉ số thành quả, tác động; Chỉ số hiệu  PP THU THẬP TT CƠ BẢN (BƯỚC 2): + Nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu sẵn có + Phỏng vấn trực tiếp/ gián tiếp đối tượng qua câu hỏi + Quan sát trực tiếp dùng bảng kiểm ... TUYẾN TW + Trung tâm truyền thơng GDSK trực thuộc BỘ YTẾ + Phòng đạo ngành viện chuyên khoa đầu ngành TW - Tổ chức thực truyền thông GDSK - Nghiên cứu KH - Chỉ đạo tuyến truyền thông GDSK - Đào tạo... CỦA NGƯỜI LÀM CƠNG TÁC GDSK => Gạn đục, khơi thơng dòng chảy BÀI 3: CÁC NGUYÊN TẮC TRUYỀN THÔNG, GDSK * KHÁI NIỆM: NGUYÊN TẮC GDSK: nhân tố đạo hoạt động GDSK Chỉ đạo việc lựa chọn nội dung, pp,... mà thông qua ptiện truyền thông - ƯU ĐIỂM đưa thơng tin nhanh chóng diện rộng khả tạo dc dư luận tác động dây chuyền - HẠN CHẾ đưa thơng tin chiều khó thu nhận phản hồi nhiều khả hiểu lầm  TRUYỀN
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI NIỆM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC NGHIÊN cứu sức KHỎE , KHÁI NIỆM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC NGHIÊN cứu sức KHỎE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn