TOÁN 9 TUẦN 1 căn bậc HAI HẰNG ĐẲNG THỨC hệ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

2 197 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 10:18

TOÁN A2 = A TUẦN 1: Căn bậc hai đẳng thức Hệ thức cạnh đường cao tam giác vng Bài 1: Tính cách hợp lí: a) c) 3.12.8 b) 9+4 d) 9−4 2.3.12.18 Bài 2: Rút gọn biểu thức: a) c) 17 − 32 + 17 + 32 b) 15   + +  ÷ − 3−  +5  −1 d) 5+ − 5− 40 12 + 48 − 75 − 15 27 Bài 3: Giải phương trình: a) − 12 x + x = b) x2 − 2x + + x2 − 6x + = Bài 4: Tìm giá trị nhỏ biểu thức: A = m + 2m + + m − 2m + B = 4a − a + + a − 12a + Bài 5: Rút gọn biểu thức:  a − a  a + a  A =  + ÷ − ÷ a − ÷ + a ÷   Bài 6: Hãy tính x, y hình đây: Bài 7: Cho ∆ABC vuông A, đường cao AH = 24cm Biết AB : AC = : Tính BH, CH TỐN ∆ABC Bài 8: Cho BH, CH, AH vuông A, đường cao AH = 24cm Biết AB = 7cm; AC = 24cm Tính ∆ABC Bài 9: Cho vuông A, đường cao AH = 24cm Biết BH : HC = : 16; AH = 48cm Tính AB, AC, BC Bài 10: Cho AC ∆ABC vuông A, phân giác AD Biết BD = 3cm; DC = 4cm Tính BC, AB, ... Biết AB = 7cm; AC = 24cm Tính ∆ABC Bài 9: Cho vng A, đường cao AH = 24cm Biết BH : HC = : 16 ; AH = 48cm Tính AB, AC, BC Bài 10 : Cho AC ∆ABC vuông A, phân giác AD Biết BD = 3cm; DC = 4cm Tính BC,
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 9 TUẦN 1 căn bậc HAI HẰNG ĐẲNG THỨC hệ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG , TOÁN 9 TUẦN 1 căn bậc HAI HẰNG ĐẲNG THỨC hệ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Từ khóa liên quan