Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước văn lâm, tỉnh hưng yên

113 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2018, 11:03

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ THỊ THANH VÂN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tuấn Sơn NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Nội dung, số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Vũ Thị Thanh Vân i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập nghiên cứu viết luận văn thạc sĩ, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều quan, tổ chức cá nhân Trước hết cho phép cảm ơn thầy cô giáo Khoa kinh tế phát triển nông thôn, Bộ môn Kế hoạch Đầu tư Học viện Nông nghiệp Việt Nam dạy giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Tuấn Sơn – người dành nhiều thời gian tạo điều kiện thuận lợi, tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đồng chí cơng chức cơng tác Kho bạc Nhà nước Văn Lâm tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè người thân động viên, giúp đỡ thực luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Vũ Thị Thanh Vân ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ, hình, biểu đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Đóng góp luận văn Phần Cơ sở lý luận thực tiễn kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước 2.1 Cơ sở lý luận kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước 2.1.1 Một số khái niệm vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 2.1.3 Vai trò chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn NSNN 2.1.4 Nội dung kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN 2.1.5 Quy trình kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN 18 2.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB 24 2.2 Cơ sở thực tiễn cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xdcb từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước 28 iii 2.2.1 Kinh nghiệm kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội 28 2.2.2 Kinh nghiệm kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước Hải Dương 30 2.2.3 Kinh nghiệm rút cho Kho bạc Nhà nước Văn Lâm việc tăng cường kiểm soát chi XDCB 31 Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 33 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 33 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Văn Lâm 33 3.1.2 Khái quát Kho bạc Nhà nước Văn Lâm 40 3.2 Phương pháp nghiên cứu 46 3.2.1 Căn chọn mẫu 46 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 47 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 48 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 48 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 50 4.1 Thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng kho bạc nhà nước Văn Lâm giai đoạn 2013-2015 50 4.1.1 Khái quát tình hình tốn vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Văn Lâm 50 4.1.2 Thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Văn Lâm giai đoạn 2013 – 2015 53 4.1.3 Những hạn chế kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc nhà nước Văn Lâm 69 4.1.4 Đánh giá cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Văn Lâm giai đoạn 2013-2015 71 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước kho bạc nhà nước Văn Lâm 76 4.2.1 Nhân tố khách quan 76 4.2.2 Nhân tố chủ quan 78 4.3 Giải pháp tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước Văn Lâm 80 iv 4.3.1 Định hướng mục tiêu tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Văn Lâm 80 4.3.2 Giải pháp tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Văn Lâm 84 Phần Kết luận kiến nghị 91 5.1 Kết luận 91 5.2 Kiến nghị 92 5.2.1 Kiến nghị với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước 92 5.2.2 Kiến nghị với UBND huyện Văn Lâm, UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Văn Lâm 94 Tài liệu tham khảo 96 Phụ lục 98 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CC Cơ cấu CNH Cơng nghiệp hố CNTT Công nghệ thông tin ĐTXDCB Đầu tư xây dựng ĐU Đảng ủy HĐH Hiện đại hoá HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước KH Kế hoạch KSC Kiểm soát chi KTXH Kinh tế xã hội NN Nông nghiệp NSNN Ngân sách Nhà Nước NSTW Ngân sách trung ương TABMIS Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc UBND Uỷ ban nhân dân XDCB Xây dựng XHCN Xã hội chủ nghĩa vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Dân số, lao động việc làm Huyện Văn Lâm, giai đoạn 2013-2015 35 Bảng 3.2 Tình hình phân bổ sử dụng đất huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 37 Bảng 3.3 Giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 - 2015 39 Bảng 3.4 Cơ cấu mẫu điều tra 46 Bảng 4.1 Khái quát tình hình vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm, giai đoạn 2013 - 2015 51 Bảng 4.2 Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm, giai đoạn 2013 - 2015 52 Bảng 4.3 Số dư tạm ứng vốn thực đầu tư XDCB, giai đoạn 2013 - 2015 55 Bảng 4.4 Tình hình trả lại dự án thực đầu tư KBNN Văn Lâm, giai đoạn 2013-2015 60 Bảng 4.5 Tình hình trả lại dự án thuộc nhiều nguồn vốn, nhiều cấp ngân sách KBNN Văn Lâm, giai đoạn 2013-2015 65 Bảng 4.6 Tình hình trả lại dự án thuộc vốn nghiệp có tính chất đầu tư KBNN Văn Lâm, giai đoạn 2013-2015 67 Bảng 4.7 Đánh giá hạn chế kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm, giai đoạn 2013-2015 70 Bảng 4.8 Kết đánh giá giải pháp tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Văn Lâm, giai đoạn 2013-2015 85 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1 Quy trình ln chuyển chứng từ tạm ứng, toán vốn ĐTXDCB qua KBNN 24 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước Văn Lâm 42 Sơ đồ 3.2 Các dự án ĐTXDCB kiểm soát qua KBNN Văn Lâm 44 Hình 3.1 Bản đồ huyện Văn Lâm 33 Biểu đồ 4.1 Kiểm soát toán vốn dự án chuẩn bị đầu tư XDCB giai đoạn, 2013-2015 53 Biểu đồ 4.2 Kiểm soát chi vốn thực đầu tư xây dựng KBNN Văn Lâm, giai đoạn 2013-2015 59 Biểu đồ 4.3 Kiểm soát chi vốn đền bù giải phóng mặt Kho bạc Nhà nướcVăn Lâm, giai đoạn 2013-2015 62 Biểu đồ 4.4 Kiểm soát chi dự án thuộc nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách Kho bạc Nhà nước Văn Lâm, giai đoạn 2013-2015 64 Biểu đồ 4.5 Kiểm soát chi vốn nghiệp có tính chất đầu tư Kho bạc Nhà nước Văn Lâm giai, đoạn 2013-2015 66 Biểu đồ 4.6 Tình hình tốn tất tốn dự án hồn thành Kho bạc Nhà nước Văn Lâm, giai đoạn 2013-2015 68 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Thị Thanh Vân Tên luận văn: “Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 Cơ sở đào tạo: Học Viện Nông nghiệp Việt Nam Xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội Thực tế cho thấy địa phương có kết cấu hạ tầng đại kinh tế xã hội phát triển kinh tế - xã hội phát triển xây dựng quan tâm đầu tư Phát triển sở hạ tầng thể mức độ đầu tư, trình độ phát triển kinh tế nhà nước quan tâm đóng góp cộng đồng Trên sở đó, chúng tơi chọn nghiên cứu đề tài: “Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước Văn Lâm, tỉnh Hưng n” Vì điều kiện thời gian khơng cho phép, nghiên cứu tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tình hình kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Văn Lâm từ đề xuất giải pháp tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng đơn vị thời gian tới Tương ứng với mục tiêu cụ thể bao gồm: (1) Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; (2) Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013-2015; (3) Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Kho bạc Nhà nước Văn Lâm; (4) Định hướng, mục tiêu tăng giải pháp tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách qua Kho bạc Nhà nước Văn Lâm Trong nghiên cứu sử dụng linh hoạt số liệu thứ cấp sơ cấp để đưa phân tích nhận định Trong số liệu thứ cấp thu thập từ tài liệu sẵn có website, nghiên cứu kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước báo, tạp chí, số liệu báo cáo Kho bạc Nhà nước Văn Lâm giai đoạn 2013-2015 Số liệu sơ cấp thu thập thông qua việc thực điều tra trực tiếp lãnh đạo, cán kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước Văn Lâm, kế toán, chủ đầu tư 11 xã, thị trấn kế toán, chủ đầu tư ủy ban nhân dân ix Trong lãnh đạo, cán kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm lại quan tâm đến nhóm giải pháp tăng cường hiệu kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN đạt trung bình 10 điểm Đứng thứ hai nhóm giải pháp đại hóa hoạt động kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng dựa ứng dụng công nghệ thơng tin với mức điểm trung bình 9,5 điểm Như từ kết đánh giá cho thấy vướng mắc phía chủ đầu tư dự án thuộc chế sách, thủ tục hồ sơ pháp lý quy trình tốn vốn đầu tư XDCB qua KBNN, số đánh giá nâng cao trình độ chun mơn tính chun nghiệp cán kiểm sốt chi Qua cho thấy thân KBNN Văn Lâm qua trình đánh giá cho thấy phần nhiều giải pháp nội Kho bạc Những giải pháp hồn tồn thực để tăng cường kiểm soát vốn đầu tư XDCB qua KBNN 4.3.2.2 Giải pháp tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Văn Lâm a) Nhóm giải pháp phía Nhà nước: Thứ nhất, hồn thiện hệ thống sách: Hiện hệ thống văn pháp luật, chế sách kiểm sốt chi NSNN ban hành chưa thật đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Do cần sửa đổi, bổ sung chế độ, sách phù hợp với tình hình kinh tế đất nước Mặc dù Nhà nước có sách làm giảm số lượng hồ sơ, thủ tục hành song có vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB cụ thể như: Mức vốn tạm ứng theo Chỉ thị 1792/CT-TTg dự án ODA, mức vốn tạm ứng hợp đồng nhập thiết bị; vướng mắc thủ tục đầu tư dự án khởi cơng dự án, chương trình mục tiêu; vướng mắc bảo lãnh tạm ứng theo Nghị định số 207/2013/NÐ - CP Chính phủ trường hợp dân tự làm Thứ hai, tổ chức thực hiện: Các Bộ, ngành địa phương thực phân bổ vốn đầu tư cho đơn vị trực thuộc chủ đầu tư chậm, song song với việc nhập dự tốn phân bổ theo định quan có thẩm quyền quan tài có chức nhập vào hệ thống Tabmis chậm, việc tổ chức thẩm định dự án kéo dài dẫn đến việc đấu thầu, ký hợp đồng triển khai thi công dự án chậm trễ 86 Trên thị trưởng giá xăng dầu biến động làm cước vận tải, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng, số cơng trình phải thực phê duyệt dự toán bổ sung, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB Thứ ba, có chế xử phạt hành vi vi phạm lĩnh vực Kho bạc Nhà nước: Theo Nghị định 192/2013/NĐ_CP ngày 21/11/2013, Thông tư số 54/2014/TT/_BTC ngày 24/4/2014 xử phạt hành lĩnh vực KBNN Hiện nay, nhiều chủ đầu tư bên cạnh trình độ chun mơn hạn chế ý thức chủ đầu tư quản lý toán vốn đầu tư chưa cao Việc thẩm định dự án chậm, kéo dài, lựa chọn nhà thầu thi công kém, dẫn đến dự án đầu tư XDCB kéo dài, gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn NSNN Thứ tư, tăng cường đạo điều hành quan quyền: Các Bộ, ngành địa phương đạo chủ đầu tư khẩn trương xử lý dứt điểm dự án có nhiều vướng mắc cơng tác giải phóng mặt (GPMB) để sớm bàn giao mặt cho nhà thầu thi cơng xây dựng; đẩy nhanh việc hồn thiện hồ sơ, nghiệm thu khối lượng gửi KBNN làm sở, kiểm soát, toán Chỉ đạo liệt chủ đầu tư khẩn trương phối hợp KBNN làm thủ tục tốn tốn để thu hồi hồn tạm ứng vốn đầu tư dự án có khối lượng hồn thành nghiệm thu b) Nhóm giải pháp phía Kho bạc Nhà nước Thứ nhất, đại hóa hoạt động kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB dựa ứng dụng công nghệ thông tin Quản lý ứng dụng công nghệ tin học hoạt động KBNN yêu cầu thiết theo chức nhiệm vụ KBNN nhằm thực mục tiêu chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 Việc ứng dụng cơng nghệ tin học kiểm sốt chi đầu tư quan trọng hiệu mang lại cao Chương trình theo dõi đời dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến thực dự án, theo dõi tổng mức đầu tư, tổng dự tốn tồn q trình tốn cho hạng mục dự án, lần tạm ứng toán… Trong kiểm soát toán vốn đầu tư phần mềm ĐTKB/LAN sử dụng nhiều tính hạn chế lớn cơng ngh ĐTKB/LAN lớn cần nâng cấp chương trình ĐTKB-LAN đảm bảo: 87 Giao diện với chương trình TABMIS Đáp ứng yêu cầu văn liên quan đến quản lý, kiểm soát chi đầu tư với điều chỉnh liên tục thời gian qua Phải thân thiện với người sử dụng, quy trình nhập số liệu khơng trùng lắp, chế độ thay đổi việc nâng cấp sửa đổi chương trình phải đồng bộ, tổng hợp số liệu tồn tỉnh, tồn quốc, chương trình thay đổi mẫu báo cáo vốn đầu tư theo Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26 tháng năm 2013 Bộ Tài báo cáo tình hình thực kế hoạch vốn đầu tư xây dựng dự án thuộc Bộ, ngành địa phương (định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm), tách bạch số liệu báo cáo số liệu toán tháng 13 bao gồm số giải ngân kế hoạch năm trước số giải ngân kế hoạch năm nay, đặc biệt sau ngày 31/01 năm sau có phát sinh chỉnh lý số liệu Nếu xây dựng bước đột phá quản lý vốn đầu tư giảm bớt thời gian làm báo cáo phục vụ điều hành chia sẻ thông tin thủ công Thứ hai, tăng cường hiệu kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN KBNN thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thực quy định tạm ứng thu hồi vốn tạm ứng, phối hợp với chủ đầu tư thực kiểm tra vốn tạm ứng để thu hồi khoản tồn đọng chưa sử dụng sử dụng không mục đích Đơn đốc chủ đầu tư tốn dứt điểm cơng nợ dự án tốn tất toán tài khoản KBNN kiên từ chối khoản chi khơng đối tượng, khơng mục đích, vi phạm chế độ Nhà nước Có ý kiến rõ ràng văn cho chủ đầu tư khoản giảm toán từ chối toán, trả lời thắc mắc chủ đầu tư việc toán vốn Định kỳ đột xuất kiểm tra chủ đầu tư tình hình thực dự án, việc chấp hành chế độ, sách tài đầu tư phát triển, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư; Được phép tạm ngừng toán vốn thu hồi số vốn mà chủ đầu tư sử dụng sai mục đích, sai đối tượng trái với chế độ quản lý tài Nhà nước, đồng thời báo cáo Bộ Tài để xử lý Thứ ba, hồn thiện chế sách cải cách lại quy trình tốn vốn đầu tư XDCB qua KBNN Đổi chế quản lý quy trình kiểm sốt chi đầu tư XDCB phù hợp với thông lệ quốc tế hệ thống TABMIS như: kiểm soát cam kết chi, kiểm soát 88 toán theo kết đầu ra, kiểm soát theo nội dung giá trị khoản chi, ; đồng thời đảm bảo tính đơn giản, cơng khai minh bạch cụ thể: - Xây dựng chế, quy trình quản lý kiểm sốt chi đầu tư XDCB phù hợp với thơng lệ quốc tế hệ thống TABMIS Từng bước chuyển dần việc quản lý theo nhiệm vụ chương trình ngân sách Thực phân loại khoản chi theo nội dung giá trị để xây dựng quy trình kiểm sốt chi hiệu - Cải cách cơng tác kiểm soát chi đầu tư XDCB theo hướng tập trung đầu mối, gắn với việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan tài chính, quan chủ quản, KBNN đơn vị sử dụng kinh phí NSNN - Tăng cường cải cách thủ tục hành cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB, đảm bảo đơn giản, rõ ràng, minh bạch hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát Từng bước xây dựng áp dụng thí điểm quy trình, thủ tục kiểm soát toán điện tử - Kết nối trao đổi thông tin với đơn vị sử dụng kinh phí NSNN, xây dựng quản lý danh mục đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ theo chương trình TABMIS nhằm tăng cường quản lý chi NSNN tăng tỷ trọng chi NSNN theo phương thức toán trực tiếp từ KBNN cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ - Thực chế quản lý ngân quỹ KBNN đảm bảo an tồn bước đầu tính đến hiệu quả, bước nghiên cứu hoàn thành hệ thống kiểm soát rủi ro quản lý ngân quỹ quản lý nợ; đại hóa cơng tác phát hành trái phiếu Chính phủ phù hợp với phát triển thị trường tài Gắn kết quản lý ngân quỹ với quản lý nợ trái phiếu phủ để nâng cao hiệu huy động vốn - Thực kế toán NSNN hệ thống TABMIS, đáp ứng u cầu cải cách tài cơng như: lập kế hoạch tiêu chi ngân sách trung hạn; sách phân bổ ngân sách theo kết đầu ra; đảm bảo tính cơng khai, minh bạch - Hiện đại hóa cơng tác tốn hệ thống KBNN; giảm dần khối lượng giao dịch tiền mặt qua hệ thống KBNN - Đổi cơng tác kiểm tra, kiểm sốt theo hướng xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội KBNN mặt thể chế, sách, tổ chức máy, đội ngũ công chức phương pháp thực nhằm mục tiêu đảm bảo phát triển an toàn, ổn định vững hệ thống KBNN 89 c) Nhóm giải pháp phía KBNN Văn Lâm Thứ nhất, KBNN Văn Lâm thực quy trình tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư qua KBNN theo QĐ số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 Tổng giám đốc KBNN Nếu phát định cấp có thẩm quyền trái với quy định hành, phải có văn đề nghị xem xét lại nêu rõ ý kiến đề xuất Thứ hai, KBNN Văn Lâm thực rà soát hồ sơ XDCB toán KBNN Văn Lâm, dự án thời gian quy định, dự án chưa có tốn dự án có tốn vốn mà chưa làm thủ tục tất toán tài khoản toán vốn đầu tư, phối kết hợp với quan liên quan để có biện pháp cụ thể trách nhiệm để chủ đẩu tư hồn tất thủ tục hồ sơ tốn KBNN Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra tự kiểm tra để kịp thời phát sai sót q trình thực Thứ tư, nâng cao chất lượng đến việc đào tạo, bồi dưỡng cơng chức làm cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư, đảm bảo vừa có tài vừa có đức, đề xuất với KBNN cấp tuyển thêm nhân lực, đào tạo chuyên ngành để đáp ứng nhiệm vụ giao Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua KBNN đòi hỏi phải giải cách đồng nhiều giải pháp khác Để giải pháp áp dụng thực tiễn cần phải có giải pháp điều kiện Thực cách đầy đủ triệt để theo giải pháp nêu góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN địa bàn huyện Văn Lâm thời gian tới 90 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu đề tài “ Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” tác giả đến số kết luận sau: (1) Nghiên cứu hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước, mục tiêu vai trò, nội dung, nhân tố ảnh hưởng quy trình kiểm soát vốn đầu tư XDCB qua KBNN, kinh nghiệm KBNN tỉnh khác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN; sở nghiên cứu rút số học vận dụng vào việc nghiên cứu hồn thiện kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên (2) Nghiên cứu từ việc đánh giá công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm, bao gồm từ việc kiểm soát chi vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực đầu tư, vốn đền bù giải phóng mặt bằng, vốn dự án thuộc nhiều nguồn vốn ngân sách nhà nước đến vốn nghiệp có tính chất đầu tư; nghiên cứu có đánh giá chung, gồm mặt hạn chế kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB Từ phân tích hạn chế cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN…Nghiên cứu đưa số kết luận sau: Kho bạc Nhà nước Văn Lâm trực thuộc KBNN tỉnh Hưng n ln hồn tốt nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm giai đoạn 2013 2015 trung bình 86,36 % kế hoạch vốn năm, hàng trăm tỉ vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN giải ngân đảm bảo mục đích, đối tượng, tuân thủ sách chế độ Nhà nước Nhiều cơng trình xây dựng bản: Trụ sở, nhà làm việc, nhà văn hóa, trường học, đường xá, cầu cống, mương máng xây dựng, nâng cao sở vật chất - kỹ thuật huyện Văn Lâm, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân Bên cạnh thành tích đạt nhìn chung tốc độ giải ngân vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm chậm giai đoạn với mục tiêu kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Đảng Nhà nước có nhiều văn hướng dẫn cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư, đặc biệt Chỉ thị 1792/CTTTg ngày15/10/2011 Thủ tướng Chính phủ 91 (3) Ngồi số nhân tố sau ảnh hưởng không nhỏ đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua KBNN Văn Lâm: Trình độ phát triển kinh tế, chế sách nhà nước, trình độ ý thức chủ đầu tư, áp lực giải ngân vào tháng cuối năm, trình độ chun mơn cán kiểm soát chi, phối hợp KBNN Văn Lâm với chủ đầu tư quyền địa phương khả kết nối mạng ứng dụng công nghệ thông tin Mặc dù KBNN Văn Lâm phối hợp với quyền địa phương chủ đầu tư việc thúc đẩy tốn cơng nợ dự án tồn dự án kéo dài thời hạn toán thời hạn quy định, nhiều dự án thời hạn toán chưa toán, tất toán tài khoản tương đối nhiều (4) Từ kết nghiên cứu công tác tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng KBNN Văn Lâm, nghiên cứu đè số giải pháp nhằm tăng cường hồn thiện cơng tác kiểm soát chi KBNN Văn Lâm sau: (i) Thực quy trình tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư qua KBNN; (ii) Thực rà soát hồ sơ XDCB toán KBNN Văn Lâm, dự án thời gian quy định, dự án chưa có tốn dự án có tốn vốn mà chưa làm thủ tục tất toán tài khoản tốn vốn đầu tư; (iii) Tăng cường cơng tác kiểm tra tự kiểm tra; (iv) Tăng cường đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Kiến nghị với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước * Kiến nghị với Bộ Tài Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung số văn cho phù hợp với tình hình mới, ví dụ như: Nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi bãi bỏ Thông tư số 86/2011/TT- BT ngày 17/06/2011 quy định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn NSNN để phù hợp với quy định Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; cần quy định rõ mức vốn tạm ứng, đối tượng tạm ứng, tỉ lệ thu hồi lần toán Đề nghị BTC sớm sửa đổi, bổ sung gộp Thông tư 86/2011/TTBTC ngày 17/06/2011 (Quy định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước) Thông tư số 231/2012/TT_BTC ngày 28/12/2012 quy định quản lý, toán, toán 92 vốn đầu tư dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thành thơng tư, tính chất kiểm sốt dự án nguồn vốn đầu tư dự án nguồn vốn trái phiếu phủ khơng khác biệt Bộ Tài xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật hướng dẫn phạm vi, phương pháp, nội dung quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN, bao gồm Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 nghị định Chính phủ hướng dẫn thực luật để Kho bạc Nhà nước có sở hồn thiện quy trình quản lý, kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN Đổi công tác thơng tin báo cáo tình hình tốn vốn đầu tư XDCB theo hướng đơn giản tiêu, giảm bớt mẫu biểu số lần báo cáo, thực báo cáo định kỳ theo quý (hiện quy định báo cáo định kỳ hàng tháng) Thực tin học hố cơng tác báo cáo tình hình tốn vốn đầu tư XDCB để phục vụ kịp thời cho đạo, điều hành ngân sách lãnh đạo cấp quan chuyên môn (hiện công tác báo cáo chủ yếu thực thủ công) Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát cơng tác quản lý tài dự án đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN để chấn chỉnh, xử lý vi phạm quản lý vốn đầu tư xây dựng cấp, ngành Kho bạc Nhà nước * Kiến nghị Kho bạc Nhà nước Theo tác giả để giảm bớt thủ tục hành kiểm sốt chi đầu tư, KBNN cần tiếp tục sửa đổi hồn thiện lại quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước hệ thống Kho bạc nhà Nước (QĐ số 282/QĐ-KBNN ngày 20/04/2012) theo hướng: Đối với việc giao kế hoạch vốn hàng năm cho dự án có quan có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn, theo Kho bạc khơng nên lấy văn thẩm định nguồn vốn quan có thẩm quyền làm tăng thêm thủ tục hành không cần thiết Đối với thông báo kế hoạch vốn, hàng năm KBNN địa phương nhận từ KBNN (đối với dự án Trung ương quản lý); Kế hoạch vốn UBND cấp (đối với dự án Địa phương quản lý) không thực thông báo kế hoạch vốn mà Kho bạc tỉnh Kho bạc huyện thực kiểm soát chi theo dự toán hệ thống 93 Thơng qua cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư, qua tham mưu với cấp có thẩm quyền thực điều hồ, điều chỉnh kế hoạch kịp thời từ dự án khơng có khả thực sang dự án có khối lượng thực lớn; phát báo cáo cấp có thẩm quyền dự án chưa thực trình tự, thiếu thủ tục đầu tư xây dựng, từ có biện pháp đơn đốc tháo gỡ khó khăn chủ đầu tư Kịp thời ban hành công văn hướng dẫn thực có thay đổi chế sách quản lý đầu tư, tổng hợp in thành tập chế độ ban hành “cẩm nang kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB” giúp KBNN địa phương chủ đầu tư thuận tiện việc tra cứu sử dụng Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng CBCC mặt Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC, trẻ hóa CBCC có lực, trình độ chất lượng cao; cần phải tiêu chuẩn hóa cơng chức làm cơng tác kiểm sốt chi Xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu cải cách hành là: Nâng cao khả giao tiếp, cách ứng xử công chức, công chức nhằm tiến tới xây dựng đội ngũ công chức công chức chuyên nghiệp, đại Tổ chức buổi học tập theo chuyên đề buổi học tập mang tính chất cập nhật có thay đổi chế sách, tổ chức thi nghiệp vụ qua tạo điều kiện để tồn thể cơng chức làm cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB cập nhật kịp thời chế độ sách quản lý đầu tư 5.2.2 Kiến nghị với UBND huyện Văn Lâm, UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Văn Lâm - UBND Huyện phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, KBNN tỉnh, huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư trình triển khai thực dự án - UBND huyện, UBND xã, thị trấn địa bàn phải đảm bảo công tác dân vận hiệu quả, đảm bảo giải phóng mặt để đầu tư dự án huyện, xã kịp thời - UBND Huyện UBND xã định dự án xây dựng phải có bố trí kế hoạch tốn năm, khơng định đầu tư dự án khơng bố trí kế hoạch vốn - UBND huyện UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Văn Lâm phải quản lý sát đến dự án đầu tư, giai đoạn thực dự án, đẩy 94 nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư XDCB đôn đốc chủ đầu tư tất toán tài khoản toán theo quy định - UBND huyện UBND xã đề cao vai trò trách nhiệm chủ đầu tư tồn q trình sử dụng vốn, chịu trách nhiệm toàn giai đoạn đầu tư Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, Ban QLDA trình thực kế hoạch đầu tư XDCB năm đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm đơn vị, địa phương Xử phạt nghiêm minh nhà thầu có vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư -UBND Huyện UBND xã tổ chức giao ban thường xuyên đầu tư XDCB, đánh giá, kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, có biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (2011) Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài Quy định quản lý, tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Bùi Mạnh Cường (2006) Đầu tư xây dựng Việt Nam, thực trạng giải pháp Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế quốc dân tr 12-15 Chính phủ (2005) Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 Chính phủ quản lý đầu tư xây dựng cơng trình đặc thù Chính phủ (2009) Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Chính phủ (2009) Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Dương Đăng Chinh (2009) Giáo trình Quản lý Tài cơng NXB Tài chính, Hà Nội Hồng Mạnh Thắng (2015) Kiểm sốt chi đầu tư xây dựng qua KBNN Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Kho bạc Nhà nước Văn Lâm (2013) Báo cáo tình hình thực kiểm sốt chi NSNN năm 2013 Kho bạc Nhà nước Văn Lâm (2014) Báo cáo tình hình thực kiểm sốt chi NSNN năm 2014 10 Kho bạc Nhà nước Văn Lâm (2015) Báo cáo tình hình thực kiểm sốt chi NSNN năm 2015 11 Kho bạc Nhà nước Văn Lâm, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013,2014,2015 12 Nguyễn Thái Hà (2006) Thực trạng số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành KBNN 13 Nguyễn Thị Việt Hà (2015) Tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua KBNN Hưng Yên 14 Quốc hội (2003) .Luật Kế tốn số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 96 15 Quốc hội (2003) Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Quốc hội (2005) Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 17 Quốc hội (2005) Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Quốc hội (2005) Luật số Kiểm tốn Nhà nước số 37/2005/QH11 ngày 14/6/2005 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Quốc hội (2009) Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (2012) Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 việc Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư qua Kho bạc Nhà nước 21 Trần Hoàng Tùng (2010) Khái niệm đầu tư vai trò đầu tư phát triển, Truy cập ngày 20 23/12/2015 https://voer.edu.vn/m/khai-niem-chung-vedau-tu- va-vai- tro-cua- dau-tu/f0102627 22 Trương Thị Tuấn Linh (2014) Một số giải pháp tăng cường quản lý tạm ứng thu hồi tạm ứng cơng tác kiểm sốt tốn dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN qua KBNN Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 144, tháng 6/2014 23 UBND tỉnh Hưng Yên (2011) Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân công nhiệm vụ phân cấp quản lý lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh 97 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN VĂN LÂM GIAI ĐOẠN 2013-2015 Phần I Thông tin chung Họ tên……………………………………………………… Tuổi……………… - Giới tính: Nam Nữ   Trình độ học vấn - Trên Đại học  - Đại học  -Cao đẳng, trung cấp  Chức vụ…………………………………………………………………… Làm việc quan/đơn vị/doanh nghiệp………………………………… Đề tài nghiên cứu mong hỗ trợ đồng chí việc trả lời câu hỏi nêu Các thơng tin đồng chí trình bày dạng thống kê đảm bảo hồn tồn bí mật Phần II Đánh giá cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm Xin đồng chí cho biết đánh giá cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm Câu hỏi 1: Các văn hướng dẫn thực kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm nào? Chậm thay đổi, không phù hợp thực tiễn { } Thay đổi nhanh { } Rất phù hợp thực tiễn { } Các ý kiến khác……………………………………………………………… Câu hỏi Đánh giá chung cán kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm a.Cán kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm đáp ứng 98 tính chuyên nghiệp chưa? Chuyên nghiệp { } Chưa chuyên nghiệp { } Cần phải đào tạo thêm { } Các ý kiến khác…………………………………………………………… b.Trình độ chun mơn nghiệp vụ cán kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm? Nắm trắc nghiệp vụ, truyền đạt tốt { } Đôi lúc lúng túng việc hướng dẫn đơn vị { } Cần phải đào tạo thêm { } Các ý kiến khác…………………………………………………………… Câu hỏi 3.Về công tác giải ngân KBNN Văn Lâm a.Thủ tục kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN Văn Lâm? Đơn giản, gọn nhẹ { } Cần phải đơn giản { } Phức tạp { } Ý kiến khác………………………………………………………………… b Thời gian giải ngân có đáp ứng yêu cầu dự án? Ngắn { } Dài { } Trung bình { } Ý kiến khác……………………………………………………………… Câu hỏi Về cơng tác tốn tất tốn tài khoản vốn đầu tư XDCB từ NSNN KBNN Văn Lâm Thủ tục toán tất toán tài khoản vốn đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm? Đơn giản { } Cần phải đơn giản { } Phức tạp { } Các ý kiến khác…………………………………………………………… 99 Câu hỏi Nhằm tăng cường hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB KBNN Văn Lâm xin đồng chí cho ý kiến đánh giá giải pháp đề xuất với KBNN Văn Lâm (đánh giá cách cho điểm, điểm thấp điểm 10 điểm cao nhất) Giải pháp Điểm 1.Tăng cường hiệu kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Nâng cao trình độ chun mơn tính chun nghiệp cán kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB Tăng cường cơng tác kiểm tra tình hình thực dự án, việc chấp hành chế độ, sách tài sử dụng vốn Hiện đại hóa hoạt động kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB dựa ứng dụng công nghệ thông tin 5.Cải cách lại quy trình tốn vốn ĐTXDCB qua KBNN 6.Các ý kiến khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác đồng chí! Ngày …….tháng … năm …… Người vấn Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) 100 ... tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Văn Lâm 80 4.3.2 Giải pháp tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà. .. tiễn kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; (2) Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. .. SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 2.1.1 Một số khái niệm vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước - Khái niệm đầu tư Đầu tư theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước văn lâm, tỉnh hưng yên , Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước văn lâm, tỉnh hưng yên

Mục lục

Xem thêm