Tuần 8 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – trường tiểu học số 1 liên thủy

17 121 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 09:48

Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp TuÇn Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2018 TIẾNG VIỆT: ÂM / U/ /Ư / (2 T) Việc 0: Phân tích tiếng /ba/ đưa vào mơ hình - Thay nguyên âm /a / nguyên âm học + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng /ba/ Thay nguyên âm /a/ thành nguyên âm học: be,bi,bo,bô,bơ - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn - Thao tác dứt khoát, mạch lạc - Vẽ mơ hình đưa tiếng vào mơ hình + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng, âm /u/,/ư/ - Biết /u/ ,/ư / nguyên âm - Phân tích tiếng bu,bư - Vẽ mơ hình tiếng bu,bư - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết cấu tạo chữ u,ư;( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm kết thúc) - Biết viết chữ u,ư mẫu - Đưa thu,thư vào mơ hình tiếng.đọc,phân tích - Thêm vào tiếng ngang để dược tiếng mới: Thu,thù,thú,thủ,thũ,thụ : Thư thứ,thừ,thử,thữ,thự + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ - Đọc tiếng, từ: su su,đu đủ,cá thu,tu hú,củ từ,cá ngừ,sư tử Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp + Tiêu chí đánh giá: -HS nghe tiềng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng -Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết chữ u,ư theo mẫu.Viết câu đúng,viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : - Biết làm tính cộng phạm vi - Tập biểu thị tình hình vẻ phép tính cộng - HS thực hành làm tập 1, 2(dòng1), BT3 SGK Tr 48 - GDHS tính cẩn thận, xác làm tập, ham thích học tốn - Phát huy lực tự chủ, tự học hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Khởi động : HĐTQ cho lớp chơi trò chơi khởi động 2.Hoạt động thực hành : Thực hành 1, 2(1), Bài : tính (cột dọc ) - Học sinh nêu yêu cầu - Giáo viên lưu ý học sinh viết số thẳng cột Bài (1): viết số thích hợp vào trống -Gọi học sinh nêu cách làm -Cho học sinh làm miệng sau cho làm vào Bài : Tính - Học sinh nêu yêu cầu - Giáo viên giúp đỡ thêm cho học sinh lung túng + Tiêu chí đánh giá: - HS nắm vững phép tính cộng phạm vi 3,4 làm tính - HS biết viết số thẳng cột với (BT1) - Viết số thích hợp ỳng vào ô trống (BT2,dũng 1) - Làm tính dãy tính gồm phép tính (thực làm tính từ trái sang phải) - Trình bày làm rõ ràng ,cẩn thận + PP: quan sát, vấn đáp gợi mở, phương pháp viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 4.Hoạt động ứng dụng : - Hng dn HS quan sát tranh BT4 nêu bi toỏn vit đợc phép tính tơng ứng Nm hc 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp - Chia sẻ với người thân học Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU : - Thuộc bảng cộng phạm vi - Biết làm tính cộng cac số phạm vi - Tập biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng - HS thực hành làm tập 1, 2, 4(a) SGK Tr 49 - GDHS tính cẩn thận, xác làm tập, ham thích học tốn - Phát huy lực tự chủ, tự học giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Sử dụng đồ dùng dạy toán lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : + Tiêu chí đánh giá: - Thuộc phép tính cộng phạm vi 3,4 nêu kết nhanh - Ban học tập lên tổ chức cho lớp nêu kết phép tính phạm vi 3,4 phiếu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 2.Hoạt động : Giới thiệu phép cộng,bảng cộng phạm vi - Giáo viên giới thiệu phép cộng + = 5; + = ; + = ; + = - Mỗi phép cộng theo bước, tương tự phép cộng phạm vi - Hình thành bảng cộng ghi lên bảng lớp - Gọi học sinh đọc lại bảng cộng - Cho học sinh đọc ĐT Giáo viên xoá dần để học sinh học thuộc lớp - Giáo viên khuyến khích học sinh xung phong đọc thuộc bảng cộng - Giáo viên hỏi miệng : Học sinh trả lời nhanh - Cho học sinh xem hình vẽ đồ phần học nêu câu hỏi để học sinh nhận biết : + 4= + = Tức : + + ( ) (Tương tự đồ + , + ) - Cho học sinh đọc lại + Tiêu chí đánh giá: - Nắm , học thuộc phép tính cộng phạm vi - Biết vị trí số hai phép tính + + khác kết hai phép tính Nên phép tính + + + PP: quan sát, vấn đáp gợi mở + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp Hoạt động thực hành: Thực hành 1, 2, 4(a) - Hướng dẫn HS làm BT Bài : Tính -Hướng dẫn học sinh nêu yêu cầu tập -Học sinh làm vào Bài tập toán Bài : Tính cột dọc - Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu - Lưu ý học sinh viết thẳng cột - Theo dõi giúp đỡ HS làm + Tiêu chí đánh giá: - Thuộc phép tính cộng phạm vi vận dụng làm ỳng bi - HS biết viết số thẳng cét víi (BT2) + PP: quan sát, vấn đáp gợi mở + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng Bài a: viết phép tính thích hợp - Hướng dẫn học sinh quan sát tranh , nêu tốn phép tính thích hợp - u cầu HS làm vào - GV theo giỏi giúp đỡ HS lung túng + Tiêu chí đánh giá: - Biết quan sát tranh nêu toán - Viết phép tính + = + PP: quan sát, vấn đáp gợi mở + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng 4.Hoạt động ứng dụng : - Hướng dẫn BT3 nhà - Chia sẻ với người thân học TIẾNG VIỆT: ÂM / V / (2 T) Việc 0: Phân tích tiếng/ tu / đưa vào mơ hình + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng /tu/ - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn - Thao tác dứt khốt, mạch lạc - Vẽ mơ hình đưa tiếng vào mơ hình - Nghe ,viết từ: củ từ,tử tù - GV đọc HS viết bảng con: củ từ,tử tù + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng, âm /v/: - Biết /v/ phụ âm Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp - Phân tích tiếng / vu / - Vẽ mơ hình tiếng / vu / - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết cấu tạo chữ v;( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm kết thúc) - Biết viết chữ v mẫu - Đưa chữ vu vào mơ hình tiếng - Biết thay ngun âm /u/ nguyên âm học: va,ve,vê,vo,vô - Thêm vào tiếng ngang: va,vá,và,vả,vã,vạ + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét *Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ - Đọc tiếng, từ : ve,vò vẽ,tò vò,va li,vi-đê –ơ, câu ứng dụng SGK - Đọc tốc độ theo yêu cầu - Đọc phân biệt âm đầu:/v/,/d/,/gi/ (vò,dò,giò) + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết chữ nh theo mẫu.Viết câu đúng,viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ÔLTV: ÔN ÂM / U/ I MỤC TIÊU: - Giúp H củng cố đọc âm u tiếng, từ, câu ứng dụng có âm u - Biết vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, phân tích - Viết tiếng vào trống điền âm u vào chỗ trống - Hoàn thành tập VBTTHTV - HS u thích học mơn Tiếng Việt - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp Sách BTTHTV- CNGD, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : tay thụt tay thò Hoạt động thực hành: Việc 1: Luyện đọc Thực hành ngữ âm * Hướng dẫn H luyện đọc - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm - Thi đọc nhóm -T quan sát, nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng, từ , câu sách thực hành - Đọc to, rõ ràng, tốc độ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Bài 1: Vẽ đưa tiếng thủ, vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - H thực theo yêu cầu GV theo dõi giúp đỡ học sinh chưa hồn thành + Tiêu chí đánh giá: - Khoanh trước cách ghi mơ hình - Vẽ mơ hình đưa tiếng thủ, vào mơ hình - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, mẫu Thao tác nhanh - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Cho H nghỉ giải lao Việc : Viết * Hướng dẫn H làm BT 12: Bài tâp 1:Tổ chức hướng dẫn H viết tiếng vào ô trống - T quan sát giúp đỡ H hoàn thành BT Bài tập 2: Viết tiếng khác mà em vừa tìm - H làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm, trước lớp - Nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Viết tiếng vào trống - Tìm tiếng có chứa âm u,ư - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, mẫu ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét 3.Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt - Về nhà chia sẻ người thân học ÔLTV: ÔN ÂM / ư/ Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp I MỤC TIÊU: - Giúp H củng cố đọc âm tiếng, từ, câu ứng dụng có âm - Biết vẽ đưa tiếng vào mô hình đọc trơn, phân tích - Viết tiếng vào ô trống điền âm vào chỗ trống - Hoàn thành tập VBTTHTV trang 39 - HS u thích học mơn Tiếng Việt - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV- CNGD, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : tay thụt tay thò Hoạt động thực hành: Việc 1: Luyện đọc Thực hành ngữ âm * Hướng dẫn H luyện đọc - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm - Thi đọc nhóm -T quan sát, nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng, từ , câu sách thực hành - Đọc to, rõ ràng, tốc độ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Bài 1: Vẽ đưa tiếng trữ, thư vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - H thực theo yêu cầu GV theo dõi giúp đỡ học sinh chưa hồn thành + Tiêu chí đánh giá: - Vẽ mơ hình đưa tiếng trữ, thư vào mơ hình - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, mẫu Thao tác nhanh - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Cho H nghỉ giải lao Việc : Viết * Hướng dẫn H làm BT 1,2: Bài tâp 1:Tổ chức hướng dẫn H viết tiếng vào ô trống - T quan sát giúp đỡ H hoàn thành BT Bài tập 2: Viết tiếng khác mà em vừa tìm - H làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm, trước lớp - Nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Tìm tiếng có chứa âm - Viết tiếng vào trống - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, mẫu ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét 3.Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt - Về nhà chia sẻ người thân học Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : - Biết làm tính cộng phạm vi - Biết biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng H làm 1, 2,5 ,bài 3(dòng 1) - GD.HS tính cẩn thận, xác làm - Phát triển lực tự học tự giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Khởi động : Ban học tập tổ chức cho lớp chơi trò chơi Truyền điện + Tiêu chí đánh giá: - Nắm phép tính phạm vi 5, trả lời kết + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Hoạt động thực hành: - HD học sinh làm tập BT1: Tính H: Đọc yêu cầu tập - Cho HS làm vào vở, em bảng phụ - Theo dõi giúp HS - Chữa Nhận xét BT2: Tính - Gợi ý HS viết số phải thẳng cột với số viết số - Theo dõi giúp đỡ HS yếu - Gọi học sinh chữa miệng BT3 : Tính - GV hỏi + + ta thực phép cộng trước - HS trả lời sau làm vào + Tiêu chí đánh giá: - Biết làm tính cộng phạm vi - Khi viết số phải thẳng cột với số viết số kia( BT2) - Làm tính dãy tính gồm phép tính (thực làm tính phép tính từ trái sang phải) BT3 + PP: quan sát, vấn đáp Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng BT5: Viết phép tính thích hợp Quan sát tranh nêu tốn viết phép tính thích hợp vào dòng tranh - u cầu HS trao đổi nhóm sau làm vào - Theo dõi,giúp đỡ HS lúng túng + Tiêu chí đánh giá: - Biết làm tính cộng phạm vi - Biết biểu thị tình hình vẽ phép tính cộng + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 3.Hoạt động ứng dụng: HD BT4 nhà - Chia sẻ với người thân học TIẾNG VIỆT: ÂM / X / (2 T) Việc 0: Phân tích tiếng/ va / đưa vào mơ hình - GV đọc HS viết bảng con: vu vơ,vi - đê + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng / va / - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn - Thao tác dứt khốt, mạch lạc - Vẽ mơ hình đưa tiếng vào mơ hình - Nghe ,viết từ: vu vơ,vi - đê ô + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng, âm / x /: - Biết /x/ phụ âm - Phân tích tiếng / xa / - Vẽ mơ hình tiếng / xa / - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết cấu tạo chữ x;( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm kết thúc) - Biết viết chữ x mẫu ,viết tiếng xu xù xư xứ - Đưa chữ xu vào mơ hình tiếng - Biết thay ngun âm /u/ nguyên âm học: xa,xe,xê,xo,xô,xu,xư,xi Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét *Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ - Đọc tiếng, từ : xe ca,xe mơ –tơ,xe bò,xe lu,xo ro,xơ bồ,xù xì, câu ứng dụng SGK - Đọc tốc độ theo yêu cầu - Đọc phân biệt âm đầu: x/s + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiềng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết chữ nh theo mẫu.Viết câu đúng,viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét TOÁN: Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2018 SỐ TRONG PHÉP CỘNG ( Trang 51) I MỤC TIÊU : - Biết kết phép cộng số với số - Biết số cộng với cho kết số - Biểu thị tình tranh phép tính thích hợp - HS thực hành làm tập 1, 2, - GDHS tính cẩn thận, xác làm tập, ham thích học tốn - Phát huy lực tự chủ, tự học giải vấn đề toán học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bộ đồ dùng dạy toán lớp + Học sinh có thực hành III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : TC nêu phép tính tiếp sức + Tiêu chí đánh giá: - Thuộc phép tính cộng phạm vi 3,4,5 nêu kết nhanh + Học sinh ôn lại bảng cộng phạm vi 3, phạm vi , phạm vi + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Hoạt động bản: * Giới thiệu số - Giới thiệu phép cộng : + = , + = Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp - Gắn tranh cho học sinh quan sát nêu toán - Giáo viên hỏi : chim thêm chim chim ? - Vậy : + = ? ( Giáo viên ghi bảng ) - Gắn hình thứ học sinh quan sát tự nêu toán - Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý để học sinh nói - Cho học sinh quan sát hình chấm tròn, giáo viên nêu câu hỏi để học sinh nhận biết: 3+0=3,0+3=3 Tức : + = + = - Giáo viên hỏi miệng : 4+0=? 0+4=? 2+0=? 0+2=? - Cho học sinh nhận xét rút kết luận + Tiêu chí đánh giá: - Biết kết phép cộng số với số - Biết số cộng với cho kết số + PP: quan sát, vấn đáp gợi mở + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng Hoạt động thực hành: Thực hành 1, 2, - Giáo viên hướng dẫn làm tập Bài : Tính - Cho học sinh nêu yêu cầu bài, nêu cách tính giải tập Bài : Tính theo cột dọc - Cho học sinh làm vào toán - Chú ý học sinh viết thẳng cột Bài : Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Cho học sinh nêu cách làm - Chú ý phép tính : + = - Giáo viên sửa chung lớp + Tiêu chí đánh giá: - Biết vận dụng phép cộng số với số để làm tập - Tính viết kết thẳng cột với (BT2) - Viết số vào chỗ chấm,biết + = (BT3) - Trình bày làm rõ ràng,viết số cẩn thận + PP: quan sát, vấn đáp gợi mở + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng Hoạt động ứng dụng : HD BT4 nhà ;Quan sát tranh nêu toán viết phép tính thích hợp vào dòng tranh TIẾNG VIỆT: ÂM / Y / (2 T) Việc 0: Phân tích tiếng / xu / ,/ su / đưa vào mơ hình + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng / xu / Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn - Thao tác dứt khoát, mạch lạc - Vẽ mơ hình đưa tiếng vào mơ hình + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng: + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng, âm / y /, /i/ - Biết /y/ ,/i/là phụ âm - Phân tích tiếng / mi / - Vẽ mơ hình tiếng / mi / - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết cấu tạo chữ y;( điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm kết thúc) - Biết viết chữ y mẫu ,viết từ :y tá - Viết rõ ràng,trình bày cẩn thận + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét *Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ - Đọc tiếng, từ :y bạ,ycụ,y tá,ý chí,ý đồ,chú ý câu ứng dụng,bài SGK - Đọc tốc độ theo yêu cầu - Đọc phân biệt kĩ sư/kỹ sư,tỉ mỉ/tỷ mỷ,i-ô-ga/y-ô-ga + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết chữ y theo mẫu.Viết câu,bài đúng,viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018 Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP (2 T) Việc 1: Luyện luật tả e,ê,i + Tiêu chí đánh giá: - Đọc to, rõ ràng, tiếng từ sách trang 70 - Nắm vững luật tả đướng trước ngun âm e,ê,i viết chữ k,gh,ngh - Tìm tiếng có âm /c/,/g/,/gh/,/ngh/, /ng/ - Viết, phân tích viết tiếng vừa tìm + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết tả phụ âm đầu + Tiêu chí đánh giá: - Đọc to, rõ ràng, tiếng từ sách trang 71 - Nắm cách phát âm (Chỗ đặt lưỡi phát âm l/n, phát nhẹ ghi chữ d,khi phát âm nặng viết chữ gi,khi phát âm rung thi ghi chữ r,giữa s/x - Tìm tiếng có âm : l/n , d/gi/r , s/x , tr/ch , v/r/gi , gi/tr - Phân tích viết tiếng vừa tìm + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét *Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ - Đọc tiếng, từ :mẹ lo,bé no,sổ ghi/ xổ số,tre lồ ô,che ô, SGK trang 71,72 - Đọc tốc độ theo yêu cầu - Đọc phân biệt cách đọc phụ âm đầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng viết từ vừa tìm - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết tả ,đúng tốc độ đẹp - Phát âm to, rõ ràng; mạnh dạn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét ÔLTV: ÔN ÂM / V/ I MỤC TIÊU: - Giúp H củng cố đọc âm v tiếng, từ, câu ứng dụng có âm v - Biết vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, phân tích - Viết tiếng vào ô trống điền âm v vào chỗ trống - Hoàn thành tập VBTTHTV trang40 Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp - HS u thích học mơn Tiếng Việt - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV- CNGD, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : Giấu tay Hoạt động thực hành: Việc 1: Luyện đọc Thực hành ngữ âm * Hướng dẫn H luyện đọc - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm - Thi đọc nhóm -T quan sát, nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng, từ , câu sách thực hành - Đọc to, rõ ràng, tốc độ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Bài 1: Vẽ đưa tiếng vở, vẽ vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - H thực theo yêu cầu GV theo dõi giúp đỡ học sinh chưa hồn thành + Tiêu chí đánh giá: - Vẽ mơ hình đưa tiếng vở,vẽ vào mơ hình - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, mẫu Thao tác nhanh - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Cho H nghỉ giải lao Việc : Viết * Hướng dẫn H làm BT 1,2: Bài tâp 1:Tổ chức hướng dẫn H viết tiếng vào ô trống - T quan sát giúp đỡ H hoàn thành BT Bài tập 2: Tìm viết tiếng có chứa âm /v/ có đọc - H làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm, trước lớp - Nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Tìm tiếng có chứa âm v - Viết tiếng vào ô trống - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, mẫu ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét 3.Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt - Về nhà chia sẻ người thân học Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy ÔLTV: Giáo án lớp ÔN ÂM / Y / I MỤC TIÊU: - Giúp H củng cố đọc phụ âm y tiếng, từ, câu ứng dụng có âm y - Biết vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, phân tích - Viết tiếng vào trống điền âm y vào chỗ trống - Hoàn thành tập trang 42VBTTHTV - HS yêu thích học mô Tiếng Việt - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV- CNGD, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : Gọi thuyền Hoạt động thực hành: Việc 1: Luyện đọc Thực hành ngữ âm * Hướng dẫn H luyện đọc - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm - Thi đọc nhóm -T quan sát, nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tiếng, từ , câu - Đọc to, rõ ràng, tốc độ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Bài 1: Vẽ đưa tiếng kỹ, kỵ vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - H thực theo yêu cầu GV theo dõi giúp đỡ học sinh chưa hồn thành + Tiêu chí đánh giá: - Vẽ mơ hình đưa tiếng kỹ,kỵ vào mơ hình - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, mẫu Thao tác nhanh - Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Cho H nghỉ giải lao Việc : Viết * Hướng dẫn H làm BT 1,2: Bài tâp 1:Tổ chức hướng dẫn H viết tiếng vào ô trống - T quan sát giúp đỡ H hoàn thành BT Bài tập 2: Tìm viết tiếng chứa âm / y/có đọc - H làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm, trước lớp - Nhận xét, đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Viết tiếng vào ô trống - Tìm,viết tiếng chứa âm / y / có đọc Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, mẫu ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét 3.Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt - Về nhà chia sẻ người thân học HĐTT: SINH HOẠT SAO I Mục tiêu: - Đánh giá hoạt động tuần qua đề kế hoạch tuần tới -HS biết nhận mặt mạnh mặt chưa mạnh tuần để có hướng phấn đấu tuần tới; có ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ tiến - Giáo dục kĩ sống - Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể II Tiến hành sinh hoạt: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động - Phụ trách Sao chia sẻ mục tiêu buổi sinh hoạt trước lớp * Sinh hoạt Sao: Bước : Tập hợp điểm danh Sao trưởng : Cho tập hợp hàng dọc Lần lượt điểm danh (Theo tên ) trưởng Bước 2: Kiểm tra vệ sinh Sao trưởng : Yêu cầu bạn dưa tay phía trước kiểm tra vệ sinh (Tay, chân mặt mũi, áo quần ) nhận xét Bước : Kể việc làm tốt tuần Sao trưởng : - Yêu cầu bạn kể việc làm ( Ở nhà trường - Kể việc giúp đỡ bố mẹ người - Sao trưởng nhận xét Bước : Đọc lời hứa Nhi dồng Vâng lời Bác Hồ dạy Em xin hứa sẵn sàng Là ngoan trò giỏi Cháu Bác Hồ kính yêu Bước : Triển khai sinh hoạt chủ điểm - Sao trưởng : Triển khai đội hình vòng tròn đội hình chữ U - Tổ chức đọc thơ , kể chuyện , múa hát người phụ nữ Việt Nam (bà,mẹ,chị,…) Sau Sao trưởng nhận xét : Tiết sinh hoạt hơm bạn tích cực , sôi buổi sinh hoạt lần sau cố gắng làm tốt Bước : Phát động kế hoạch tuần tới Về học tập (ở nhà học thuộc làm tập , lớp thi đua giành nhiều thành tích học tập) Năm học 2018- 2019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp Về đạo đức : Thực nói lời hay làm việc tốt Về vệ sinh ( Vệ sinh lớp , vệ sinh trường ) Về nề nếp đến lớp : Thực nội quy trường lớp đề Kết thúc : Sao trưởng nói : - Buổi sinh hoạt đến kết thúc mời bạn nghỉ Năm học 2018- 2019 ... nhận xét Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 20 18 Năm học 20 18 - 2 019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP (2 T) Việc 1: Luyện luật tả e,ê,i + Tiêu chí đánh giá: - Đọc to, rõ... thích học mơn Tiếng Việt - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Năm học 20 18 - 2 019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp Sách BTTHTV- CNGD, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi... - Hướng dẫn HS quan sát tranh BT4 nêu bi toỏn vit đợc phép tÝnh t¬ng øng Năm học 20 18 - 2 019 Trường Tiểu học số Liên Thủy Giáo án lớp - Chia sẻ với người thân học Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2 018
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 8 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – trường tiểu học số 1 liên thủy , Tuần 8 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – trường tiểu học số 1 liên thủy , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :, Hoạt động thực hành:

Từ khóa liên quan