Đề KSCL toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT đồng đậu – vĩnh phúc

7 169 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2018, 16:41

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN MƠN: TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 001 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm  có đồ thị hình vẽ Nhận xét hàm số g ( x) = f ( x) ? A Hàm số g ( x ) đồng biến khoảng ( −∞; +∞ ) B Hàm số g ( x ) nghịch biến khoảng ( −∞;1) C Hàm số g ( x ) đồng biến khoảng ( 2; +∞ ) D Hàm số g ( x ) đồng biến khoảng ( −∞; ) Câu 2: Tập xác định hàm số y = − x + x + là: A (1;3) B ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ ) C [ −1;3] D ( −∞; −1] ∪ [3; +∞ ) Câu 3: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ Gọi I, J, K trọng tâm tam giác ABC, ACC’, A’B’C’ Mặt phẳng sau song song với (IJK)? A (BC’A) B (AA’B) C (BB’C) Câu 4: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) Hàm số y = f ′ ( x ) liên tục tập số thực có đồ thị hình vẽ 13 ,= f ( ) Tổng giá trị lớn giá trị nhỏ Biết f= ( −1) hàm số = g ( x ) f ( x ) − f ( x ) [ −1; 2] bằng: D (CC’A) y 1573 B 198 -1 O 64 14245 37 C D 64 Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD, gọi M, N trung điểm SA, SC Tìm mệnh đề A MN  ( ABCD ) B MN ⊥ ( SCD ) C MN  ( SAB ) D MN  ( SBC ) A Câu 6: Cho hàm số y = ax + bx + cx + d có đồ thị hình vẽ Tìm mệnh đề A a < 0, b > 0, c > 0, d < B a < 0, b < 0, c > 0, d < C a > 0, b > 0, c > 0, d < D a < 0, b < 0, c < 0, d < Câu 7: Cho đa giác lồi (H) có 10 cạnh Hỏi có tam giác mà ba đỉnh ba đỉnh (H), ba cạnh ba cạnh (H)? A 40 B 100 C 60 D 50 Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A ( 2;1) , đường cao BH có phương trình x − y − = trung tuyến CM có phương trình x + y + = Tìm tọa độ đỉnh C? Trang 1/5 - Mã đề thi 001 A ( −1;0 ) B ( 4; −5 ) C (1; −2 ) D (1; ) Câu 9: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y= − x3 − ( m + 1) x + ( 4m − ) x + nghịch biến toàn trục số? A B C Vô số Câu 10: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm  có đồ thị hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số y = f ( x ) có điểm cực đại, cực tiểu? A điểm cực đại, điểm cực tiểu B điểm cực đại, điểm cực tiểu C điểm cực đại, điểm cực tiểu D điểm cực đại, điểm cực tiểu Câu 11: Giá trị lớn hàm số y= x − ( 0;3] bằng: x 28 A B C Câu 12: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A Hàm số có điểm cực tiểu x = B Hàm số có điểm cực đại x = C Hàm số có điểm cực tiểu x = −1 D Hàm số có điểm cực tiểu x = D D Câu 13: Biết tập nghiệm bất phương trình x − x + ≤ [ a; b ] Tính giá trị biểu thức = P 2a + b A P = B P = 17 C P = 11 D P = −1 Câu 14: Cho hàm số đa thức bậc ba y = f ( x ) có đồ thị hình bên = y Tìm tất giá trị tham số m để hàm số f ( x) + m có ba điểm cực trị A m ≤ −1 m ≥ B m ≤ −3 m ≥ C m = −1 m = D ≤ m ≤ Câu 15: Số điểm biểu diễn tập nghiệm phương trình sin x − 3sin x + 2sin x = đường tròn lượng giác là: A B C D Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh 3a, SA vng góc với đáy, SB = 5a Tính sin góc cạnh SC mặt đáy (ABCD) 34 2 3 17 A B C D 17 17 Câu 17: Hàm số nghịch biến toàn trục số? − x4 − x2 − A y =x − x + B y = y x3 + 3x − x3 + 3x − 3x + C = D y = Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng, SA vng góc với mặt phẳng đáy Mệnh đề sau đúng? A BA ⊥ ( SAD ) B BA ⊥ ( SAC ) C BA ⊥ ( SBC ) D BC ⊥ ( SCD ) 2 Câu 19: Tìm tọa độ tâm I bán kính R đường tròn (C): x + y − x + y + = Trang 2/5 - Mã đề thi 001 A I ( −1; ) ; R = B I (1; −2 ) ; R = C I ( −1;2 ) ; R = D I (1; −2 ) ; R = 4 Câu 20: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = khoảng ( 0; ) ? A B C x+2 có đường tiệm cận? 3− x B C mx + 10 nghịch biến 2x + m D Câu 21: Đồ thị hàm số y = A 4 D − x − x + có điểm cực trị? Câu 22: Hàm số y = A Câu 23: Hàm số y = P M + m2 = A P = B C D x có giá trị lớn M, giá trị nhỏ m Tính giá trị biểu thức x +1 C P = D P = Câu 24: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình x + mx + = có nghiệm A −4 ≤ m ≤ B m ≤ −4 m ≥ D −2 ≤ m ≤ C m ≤ −2 m ≥ B P = Câu 25: Hàm số y =x − x + có hai điểm cực trị x1 , x2 Tính x1 + x2 A B -106 C D -107 sin x = đoạn [ 0; π ] là: − cos x A B C D Vơ số Câu 27: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, I trung điểm AB, hình chiếu S lên mặt đáy trung điểm H CI, góc SA đáy 45° Khoảng cách SA CI bằng: a a a 77 a A B C D 22 Câu 26: Số nghiệm phương trình Câu 28: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = x − x + mx + có hai điểm cực trị A m ≤ B m > C m > −3 D m < Câu 29: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình x + y − = đường tròn  2 = ( 4;0 ) cắt v C : x − + y − = Ảnh đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véc tơ ( ) ( ) ( ) đường tròn (C) hai điểm A ( x1; y1 ) B ( x2 ; y2 ) Giá trị x1 + x2 bằng: A B C D + − x + 2m + xác định ( −1;0 ) : Câu 30: Tìm m để hàm = số y x−m A −6 < m ≤ −1 B −6 ≤ m < −1 C −3 ≤ m < −1 D −3 ≤ m ≤ −1 Câu 31: Giá trị lớn hàm số = y A B − x đoạn [ −1;1] bằng: C D −2 − x + x + đồng biến khoảng đây? Câu 32: Hàm số y = Trang 3/5 - Mã đề thi 001 A ( −2;0 ) B ( 0; +∞ ) C ( 2; +∞ ) D ( 0;1) Câu 33: Với giá trị m hàm số y = x − x + x + m có giá trị lớn [ 0; 2] −4 ? 80 27 x + x−2 Câu 34: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y = có ba đường x − 2x + m tiệm cận A m < B m ≠ m ≠ −8 C m ≤ m ≠ −8 D m < m ≠ −8 A m = −8 B m = −4 D m = − C m = 2 có bốn Câu 35: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình x − m x + + m + = nghiệm phân biệt A m > B m ≥ C m ∈ ∅ D m ≥ m ≤ −2 Câu 36: Cho tam giác ABC có cạnh cm Dựng hình chữ nhật MNPQ với cạnh MN nằm cạnh BC hai đỉnh P, Q nằm cạnh AC, AB tam giác Tính BM cho hình chữ nhật MNPQ có diện tích lớn A BM = 2cm B BM = 3cm C BM = 4cm D BM = 2cm Câu 37: Thể tích khối chóp có diện tích mặt đáy B, chiều cao h tính cơng thức: 1 A V = B.h B V = B.h C V = B.h D V = 3B.h + 4x Câu 38: Tâm đối xứng đồ thị hàm số y = là: 1+ x A I ( 4; −1) B I ( −1;1) C I ( 4;1) D I ( −1; ) Câu 39: Đồ thị hình bên hàm số nào? A y =x − x + − x3 − 3x + B y = C y = x − x + − x3 + 3x + D y = Câu 40: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số 4x − có tiệm cận đứng nằm bên phải trục tung x−m 5 A m < B m > m ≠ C m > D m > m ≠ − 4 Câu 41: Từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, Có thể lập số có chữ số khác nhau? A 216 B 120 C 504 D Câu 42: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục  có đồ thị hình bên Phương trình f ( x ) = π có nghiệm thực phân biệt? A B C D y= Câu 43: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) =x ( x − 1) hàm số có điểm cực trị? A B D ( x + 1) Hỏi C Trang 4/5 - Mã đề thi 001 Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, cạnh bên SA ⊥ ( ABCD ) SA = a Khi đó, thể tích khối chóp bằng: a3 a3 a3 3 A B C a D Câu 45: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Khối tứ diện khối đa diện lồi B Khối hộp khối đa diện lồi C Lắp ghép hai khối hộp khối đa diện lồi D Khối lăng trụ tam giác khối đa diện lồi Câu 46: Khối đa diện loại {3; 4} có số đỉnh, số cạnh số mặt tương ứng là: A 6, 12, B 4, 6, C 8, 12, D 8, 12, Câu 47: Khối tứ diện có mặt phẳng đối xứng? A B C D x+2 Câu 48: Cho hàm số y = Mệnh đề đúng? x −1 A Hàm số đồng biến khoảng ( −∞;1) (1;+∞ ) B Hàm số đồng biến  \ {1} C Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞;1) (1;+∞ ) D Hàm số nghịch biến  \ {1} Câu 49: Hai đội A B thi đấu trận chung kết bóng chuyền nữ chào mừng ngày 20 10 (trận chung kết tối đa hiệp) Đội thắng hiệp trước thắng trận Xác suất đội A thắng hiệp 0,4 (khơng có hòa) Tính xác suất P để đội A thắng trận A P ≈ 0,125 B P ≈ 0,317 C P ≈ 0,001 D P ≈ 0, 29 x − 2m x + có ba điểm cực trị ba Câu 50: Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số y = đỉnh tam giác vuông cân A m = B m ∈ {−1;1} - C m ∈ {−1;0;1} D m ∈ {0;1} - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 001 mamon KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 made 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan C C C D A A D B A B C D A A C D D A B C B B B B A C C D D D B D A D A A A D D B B D C A C A C C B B MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MƠN TỐN 12 LẦN Năm học: 2018 - 2019 Chủ đề Hàm số Phương trình, bất phương trình Phương pháp tọa độ mặt phẳng Phương trình lượng giác Tổ hợp xác suất Phép biến hình Quan hệ song song Quan hệ vng góc Đơn điệu hàm số 10 Cực trị hàm số 11 Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số 12 Tiệm cận 13 Đồ thị hàm số 14 Khối đa diện, khối đa diện 15 Thể tích khối đa diện Tổng Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Lớp 10 Vận dụng Vận dụng cao Tổng 1 1 2 Lớp 11 1 Lớp 12 1 1 1 3 1 2 1 2 1 4 15 10 15 10 50 ... KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 made 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01. .. { 1; 0 ;1} D m ∈ {0 ;1} - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 0 01 mamon KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12 KS12... 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT đồng đậu – vĩnh phúc , Đề KSCL toán 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT đồng đậu – vĩnh phúc

Từ khóa liên quan