Quy trinh xac dinh khia canh va tac dong moi truong ISO 14001 2015

21 168 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2018, 09:58

CƠNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH Trang QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 1/21 CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH Trang 2/21 CƠNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH Người biên soạn Người kiểm tra Trang 3/21 Phê duyệt Sửa đổi lần CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH Ngày sửa đổi / Ngày ban hành lại Người sửa Người kiểm tra Phê duyệt Trang 4/21 Diễn giải CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH Trang 5/21 I Mục đích CƠNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH Trang 6/21 Quy trình lập trì nhằm để xem xét, xác định đánh giá khía cạnh mơi trườngtác động đáng kể đến môi trường phát sinh từ hoạt động phạm vi hệ thống quản lý môi trường Cơng ty II Phạm vi áp dụng - Áp dụng cho tất phòng/ phận cơng ty - Đại diện quản lý mơi trường có nhiệm vụ triển khai kiểm sốt việc thực quy trình CƠNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH III.Tài liệu viện dẫn: Trang 7/21 - Hệ thống quản lý mơi trường, mục 4.3.1 – xác định khía cạnh IV Định nghĩa quy đònh từ viết tắt a/ Đònh nghóa: - Mơi trường: thứ bao quanh nơi hoạt động cơng ty, kể khơng khí, nước, đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thực vật, hệ động vật, người mối quan hệ qua lại chúng - Khía cạnh: yếu tố hoạt động, sản phẩm dịch vụ công ty mà tác động qua lại với mơi trường Trang 8/21 TMmơi SX NHỰA P SlàTÍN - Tác động: mộtCÔNG thayTY đổiTNHH trường,Edù bấtTHÀNH lợi có lợi, tồn hay phần khía cạnh mơi trường cơng ty gây - Các hoạt động: hoạt động thực khuôn viên công ty - Sản phẩm: sản phẩm nào, sản phẩm tạo có chủ ý hay khơng có chủ ý - Dịch vụ: hình thức dịch vụ thực khuôn viên cơng ty cơng ty thực nhà thầu phụ thực - Bình thường: hoạt động thực hàng ngày theo kế hoạch - Bất thường: hoạt động thực bất ngờ, khơng có kế hoạch CƠNG TM SX NHỰA - Khẩn cấp: hoả hoạn, vỡ TY đậpTNHH nước thải, thiên tai E P S TÍN THÀNH b/ Từ viết tắt: - HTQLMT: Hệ thống quản lý mơi trường - ĐDQLMT: Đại diện quản lý môi trường - TP: Trưởng phòng - TBP: Trưởng phận Trang 9/21 CƠNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH Trang 10/21 V Nội dung quy trình - ĐDQLMT chịu trách nhiệm nhằm đảm bảo việc xem xét khía cạnh tác động mơi trường tiến hành lần/ năm dựa thay đổi phát sinh hoạt động thực đánh giá nội HTQLMT - Trưởng phận đảm bảo Bảng xác định khía cạnh tác động mơi trường bao gồm đầy đủ tất hoạt động phận Trang 11/21 CƠNG TY TNHH TM SX NHỰA E Pcần S TÍN THÀNH - Xem xét khía cạnh mơi trường tác động mơi trường xem xét lưu trữ tất thông tin cập nhật trường hợp sau: a Việc xem xét ban đầu nhận biết khía cạnh môi trường tác động môi trường b Việc thực hoạt động soát xét hoạt động c Việc sửa đổi/ thay đổi qui định yêu cầu luật định yêu cầu thích hợp khác d Thay đổi sách e Máy móc và/ nguyên liệu f Thực lần năm kể từ ngày xem xét gần Trang 12/21 TY TNHH TM SX E Pliên S TÍN THÀNH - ĐDQLMT thơngCƠNG báo đến trưởng bộNHỰA phận có quan để nhận diện/ tái nhận diện khía cạnh tác động hoạt động, sản phẩm liên quan họ ngày đưa định thích hợp - Trưởng phận nhận biết hoạt động thiết yếu, khía cạnh chúng tác động bình thường, bất thường tình khẩn cấp - Dựa việc nhận biết khía cạnh tác động đó, trưởng phận điền vào biểu mẫu Bảng xác định khía cạnh tác động môi trường nộp lên cho ĐDQLMT vào ngày qui định - ĐDQLMT xem xét Bảng xác định khía cạnh tác động mơi trường Nếu nội dung khơng thích đáng trưởng phận phải xem xét lại nộp lại bảng Trang 13/21 TY TNHH TM NHỰAbộ EP S TÍN THÀNH - Áp dụng định nghĩaCƠNG phân tích rủi ro,SXtrưởng phận với ĐDQLMT đánh giá tác động quan trọng ĐDQLMT sử dụng kết đánh số để hướng dẫn xác định tác động quan trọng đưa chương trình quản lý mơi trường thích hợp để giải tác động đáng kể Tham khảo phụ lục - Dựa việc xác định tác động đáng kể đó, chương trình quản lý mơi trường triển khai theo khung thời gian thích hợp, rõ ràng phương pháp để đạt - ĐDQLMT theo dõi tình trạng chương trình quản lý mơi trường sửa đổi cần thiết có thay đổi nội bên Trang 14/21 TYtác TNHH NHỰAsẽEđược P S TÍN THÀNH - Bảng xác định khíaCƠNG cạnh độngTM mơiSXtrường xem xét năm lần kể từ ngày xem xét gần CƠNG TY TNHH TM SXPhụ NHỰA lụcE1P S TÍN THÀNH Trang 15/21 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG Hạng mục Mức độ nghiêm trọng Mức độ Diễn giải Không đáng kể (chỉ ảnh hưởng đến khu vực người thực công việc) Tác động nhẹ (có ảnh hưởng mơi trường bên ngồi hay xung quanh) Tác động có hại/ bất lợi vi phạm với yêu cầu pháp luật CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH Khả xảy Trang Tác động có hại/ bất lợi đe dọa sống người Khẩn cấp Không xảy ra/ chưa xảy Xảy khoảng tháng/ lần 16/21 Xảy khoảng tháng/ lần (nhưng không xảy hàng ngày) Xảy hàng ngày (nhưng không liên tục ngày) Xảy liên tục ngày CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH Yêu cầu khách hàng Bên hữu quan Công nghệ kỹ thuật Trang 17/21 Không yêu cầu Khách hàng u cầu kiểm sốt điều cơng ty đáp ứng thỏa mãn Khách hàng yêu cầu kiểm sốt điều cơng ty chưa đáp ứng Khơng u cầu Có u cầu bắt buộc Khơng có sẵn cơng nghệ khác tốt CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH Tài Pháp luật Trang 18/21 Có sẵn công nghệ để làm giảm loại trừ tác động mơi trường Khơng có sẵn để đáp ứng cơng nghệ Có thể đáp ứng không mà phải cần khoảng thời gian Có đầy đủ sẵn sàng đáp ứng lúc Khơng u cầu CƠNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH Trang 19/21 Có u cầu kiểm sốt điều cơng ty đáp ứng thỏa mãn Có yêu cầu kiểm sốt điều cơng ty chưa đáp ứng Chỉ số tác động = (3) x (4) x (5) x (6) x (7) x (8) Chỉ số số để đánh giá đáng kể tác động mơi trường Trang 20/21 CƠNGNếu TY TNHH E Pthì S TÍN THÀNH - Trường hợp bình thường: số TM nàySX lớnNHỰA 10 tác động xem “đáng kể” cần kiểm sốt khía cạnh tác động đưa mục tiêu hay thiết lập quy trình quản lý mơi trường tác động - Trường hợp bất thường khẩn cấp số tác động ≥ 10 xem đáng kể Các khía cạnh mơi trường đáng kể lập thành danh sách riêng theo mẫu BM-QTMT01-2 VI Caùc biểu mẫu: Trang NHỰA E P S TÍN THÀNH - Bảng xác định khía CƠNG cạnh vàTY tácTNHH động TM mơiSX trường BM-QTMT01-1 - Danh mục khía cạnh mơi trường đáng kể BM-QTMT01-2 21/21 ... kiểm sốt việc thực quy trình CƠNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH III.Tài liệu viện dẫn: Trang 7/21 - Hệ thống quản lý mơi trường, mục 4.3.1 – xác định khía cạnh IV Định nghĩa quy đònh từ viết... SX NHỰA E P S TÍN THÀNH Trang 5/21 I Mục đích CƠNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH Trang 6/21 Quy trình lập trì nhằm để xem xét, xác định đánh giá khía cạnh mơi trường có tác động đáng kể đến... phòng - TBP: Trưởng phận Trang 9/21 CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA E P S TÍN THÀNH Trang 10/21 V Nội dung quy trình - ĐDQLMT chịu trách nhiệm nhằm đảm bảo việc xem xét khía cạnh tác động mơi trường tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trinh xac dinh khia canh va tac dong moi truong ISO 14001 2015, Quy trinh xac dinh khia canh va tac dong moi truong ISO 14001 2015

Từ khóa liên quan