Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

98 122 1
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2018, 23:11

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG THỊ HUYỀN TRANG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG NƠNG THƠN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ᄃ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG THỊ HUYỀN TRANG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG NƠNG THƠN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Tuấn THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn nguồn vốn ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” trung thực, kết nghiên cứu riêng Các tài liệu, số liệu sử dụng luận văn UBND huyện Đại Từ phòng ban liên quan cung cấp ngồi số liệu cá nhân tơi thu thập khảo sát từ đội ngũ cán nhân viên làm việc dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn, kết nghiên cứu co liên quan đến đê tài đa được công bố Các trích dẫn luận văn đêu đa được chi ro nguồn gốc Ngày… tháng… năm 2017 Tác giả luận văn Đặng Thị Huyền Trang ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đê tài: “Tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn nguồn vốn ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”, đa nhận được hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiêu cá nhân tập thể Tôi xin được bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể đa tạo điêu kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học, khoa, phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đa tạo điêu kiện giúp đỡ vê mặt q trình học tập hồn thành luận văn này Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới PGS.TS Trần Đình Tuấn đa chi bảo, hướng dẫn giúp đỡ tận tình suốt thời gian thực hồn thành luận văn Trong q trình thực đê tài, tơi được giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn lanh đạo UBND huyện Đại Từ, lanh đạo Phòng ban chun mơn, đờng nghiệp, cán bộ, nhân viên tham gia trả lời khảo sát Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình đa giúp tơi thực luận văn này Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu đo Thái Nguyên, ngày……tháng… năm 2017 Tác giả luận văn Đặng Thị Huyền Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đê tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đê tài Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG NƠNG THÔN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận vê quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn ng̀n vốn ngân sách Nhà nước 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2.Vai trò quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn .7 1.1.3 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thông nông thôn 17 1.2.Kinh nghiệm vê quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nước 20 1.2.1 Kinh nghiệm huyện Phú Lương, tinh Thái Nguyên 20 1.2.2 Kinh nghiệm huyện Định Hoa, tinh Thái Nguyên 21 1.2.3 Kinh nghiệm huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 22 1.2.4 Bài học kinh nghiệm cho quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn ng̀n vốn ngân sách huyện Đại Từ 22 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 25 2.1.Câu hỏi nghiên cứu mà đê tài cần giải 25 2.2.Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 25 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 26 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 27 2.3 Hệ thống chi tiêu nghiên cứu 27 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG NƠNG THƠN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ 30 3.1.Đặc điểm huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 30 3.1.1 Điêu kiện tự nhiên 30 3.1.2 Điêu kiện kinh tế - xa hội 31 3.2.Tình hình quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn từ vốn ngân sách Nhà nước huyện Đại Từ 36 3.2.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng công trình giao thơng nơng thơn ng̀n vốn ngân sách Nhà nước 36 3.2.2 Quản lý tổ chức triển khai thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nước 40 3.2.3 Quyết tốn cơng trình xây dựng giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nước 54 3.3.Phân tích yêu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn ng̀n vốn ngân sách Nhà nước 56 3.3.1 Các yếu tố khách quan 56 3.3.2 Các yếu tố chủ quan 58 3.4.Đánh giá chung vê quản lý đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn từ vốn ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Đại Từ 65 3.4.1 Những kết đạt được 65 3.4.2 Những hạn chế 66 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 66 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG NƠNG THƠN TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ .68 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu quản lý đầu tư xây dựng cơng trình giao thông nông thôn từ ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Đại Từ giai đoạn 2018-2025 68 4.1.1 Quan điểm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn từ ngân sách Nhà nước 68 4.1.2 Định hướng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn từ ngân sách Nhà nước 69 4.1.3 Mục tiêu phát triển kinh tế - xa hội tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình giao thông nông thôn từ ngân sách Nhà nước 69 4.2.Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơng trình giao thông nông thôn từ vốn ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Đại Từ 70 4.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý dự án 70 4.2.2 Hoàn thiện máy tổ chức quản lý dự án 72 4.2.3 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý 73 4.2.4 Hoàn thiện công tác quản lý lập kế hoạch, quy hoạch cho dự án 74 4.2.5 Hồn thiện cơng tác quản lý tiến độ dự án 75 4.2.6 Tăng cường công tác quản lý chất lượng dự án 77 4.2.7 Quản lý chặt chẽ chi phí dự án 79 4.3.Kiến nghị, đê xuất 81 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 81 4.3.2 Kiến nghị với Bộ Giao thông 82 4.3.3 Kiến nghị UBND huyện Đại Từ 83 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 87 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BQL : Ban Quản lý CNTT : Cơng nghệ thơng tin CTGT : Cơng trình giao thông GTNT : Giao thông nông thôn QLDA : Quản lý dự án UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Kế hoạch cứng hoa tu sửa, bảo dưỡng đường giao thông giai đoạn 2012-2016 36 Bảng 3.2: Kế hoạch vê chế hỗ trợ xi măng từ ngân sách giai đoạn 2012-2016 38 Bảng 3.3: Kế hoạch hỗ trợ cát, đá xây dựng mặt đường bê tông xi măng giai đoạn 2012-2016 39 Bảng 3.4: Danh mục cơng trình thực nhà thầu 42 Bảng 3.5: Thống kê dự án chậm thời gian tiến độ thực dự án giai đoạn 2012-2016 43 Bảng 3.6: Một số sai sót phát q trình tốn, tạm ứng vốn đầu tư 49 Bảng 3.7: Trình độ kinh nghiệm đội ngũ cán tham gia quản lý dự án 50 Bảng 3.8 : Một số hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý Ban quản lý dự án giai đoạn 2014-2016 53 Bảng 3.9: Tổng hợp kết toán sai cho nhà thầu giai đoạn 2012-2016 55 Bảng 3.10: Đánh giá vê cấu tổ chức máy quản lý dự án 58 Bảng 3.11: Đánh giá vê ứng dụng công nghệ thông tin quản lý 60 Bảng 3.12: Đánh giá vê tài liệu phục vụ cho quản lý dự án 62 Bảng 3.13: Đánh giá vê chất lượng nguồn nhân lực 63 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Chu trình quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông nông thôn .16 Sơ đồ 3.1: Quy trình lựa chọn nhà thầu xây dựng cơng trình giao thông UBND huyện Đại Từ 40 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ quản lý chất lượng thực dự án cơng trình giao thơng nông thôn huyện Đại Từ 45 Sơ đờ 3.3: Quy trình quản lý chi phí phát sinh 46 Sơ đờ 3.4: Quy trình đưa cán đào tạo BQL dự án xây dựng 52 - Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng Website phần mềm quản lý đầu tư - Xây dựng hệ thống bảo mật, triển khai đào tạo nhân viên Ngoài ra, Ban co thể xây dựng Phòng cơng nghệ thơng tin để vận hành phát triển hệ thống trình sử dụng cơng nghệ thơng tin vào quản lý dự án Điều kiện thực giải pháp Kinh phí đầu tư ứng dụng công nghệ vấn đê trước tiên cần giải thực giải pháp Phải co đủ kinh phí co điêu kiện đầu tư thêm công nghệ Việc đầu tư công nghệ đỏi hỏi trình độ ng̀n nhân lực phải nâng cao để vận hành công nghệ Do đo, vấn đê cần giải chính trình độ đội ngũ nhân sự, đội ngũ cán công nghệ thông tin 4.2.4 Hồn thiện cơng tác quản lý lập kế hoạch, quy hoạch cho dự án Lý đề xuất giải pháp Kết phân tích thực trạng cho thấy kế hoạch vê xây dựng giao thông nông thôn địa bàn huyện Đại Từ chung chung chưa chi tiết tuyến đường phân bổ ngân sách kế hoạch quy hoạch Bên cạnh đo, dự án xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn co thành công hay không , đảm bảo mục tiêu đê hay không phụ thuộc nhiêu vào công tác lập kế hoạch thực dự án Qua bảng kế hoạch tổng quan tất khâu, cơng việc trình tự cơng việc được thể đầy đủ, tạo nên thuận lợi lớn cho cán quản lý trình quản lý dự án Do đo, để thực tốt công tác quản lý dự án GTNT huyện Đại Từ, BQL dự án cơng trình xây dựng giao thơng nông thôn cần thực giải pháp vê quản lý quy hoạch xây dựng dự án Nội dung giải pháp Phòng kế hoạch BQL sở kế hoạch UBND huyện giao cần lập kế hoạch tác nghiệp hay lập chương trình sơ cho dự án đo mục tiêu được chi tiết hoá thành cơng việc đảm bảo theo trình tự logic, co độ chính xác cao Để thực được điêu cần thiết phải đào tạo được đội ngũ cán lập kế hoạch BQL co trình độ chun mơn cao, từ đo kế hoạch cho thời kỳ dự án đựơc lập với thời gian thực ngắn nhất, bám sát với thực tế, mốc thời gian phải được lập cách chi tiết co hệ thống Các cán lập kế hoạch dự án phải co phương pháp khoa học, nắm bắt được mục tiêu chung dự án để xác định cách chính xác tồn cơng việc phải tiến hành đồng thời đảm bảo được tính dễ hiểu, dễ nắm bắt cho cán phòng khác tạo thuận lợi cho cơng tác quản lý sau Để dự án cơng trình giao thơng nơng thơn hồn thành kế hoạch vê thời gian nguồn vốn, BQL cần tích cực đẩy nhanh thời gian thẩm duyệt sản phẩm tư vấn để trình lên UBND huyện định Cần co phân công chi tiết vê nhân phần việc cụ thể cho cá nhân kế hoạch chuẩn bị đầu tư Theo doi giám sát tư vấn việc quản lý tiến độ, thực điêu khoản vê chậm tiến độ hợp đồng đa ký kết Phối hợp với chính quyên địa phương để đẩy nhanh công việc khảo sát địa điểm, thoả thuận vê đất… Làm thủ tục kiểm tra lập tờ trình, chuyển lên UBND phê duyệt theo cấp đa uỷ quyên.Thường xuyên tư vấn bám sát đôn đốc cấp ngành thẩm tra phê duyệt kịp thời Điều kiện thực giải pháp Cần đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ đội ngũ cán BQL học tập, nâng cao lực lập quy hoạch, xây dựng kế hoạch Phải co thêm nhân lực đảm nhiệm nhiệm vụ như: làm thủ tục kiểm tra, giám sát dự án Thay đổi nhận thức đội ngũ lanh đạo công tác giao quyên, phần quyên cho cán dảm nhận cơng việc 4.2.5 Hồn thiện cơng tác quản lý tiến độ dự án Lý đề xuất giải pháp Trong quản lý dự án GTNT huyện Đại Từ, phát sinh nhiêu hạng mục cơng trình bị chậm trễ tiến độ so với hợp đồng Công tác quản lý chưa ứng dụng được phần mềm tiên tiến để tối ưu hòa việc lập kế hoạch thực dự án Do đo, Ban quản lý dự án xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn huyện Đại Từ cần phải quản lý chặt chẽ tiến độ dự án không chi giai đoạn thi công mà phải tất khâu dự án từ nhận được nhiệm vụ thực từ UBND huyện, lập báo cáo, thẩm tra phê duyệt đến tổ chức nghiệm thu đưa cơng trình vào sử dụng Nội dung giải pháp Để đảm bảo vê tiến độ thời gian cho dự án, tác giả xin được nêu số hướng giải pháp chính: -Vê mục tiêu: Phải nắm bắt được mục tiêu dự án, gắn mục tiêu dự án với tồn cơng việc dự án từ đo lập kế hoạch dự án chi tiết phù hợp với mục tiêu - Thực cơng tác thẩm định trình duyệt BCNCKT, TKKT-TDT …theo thời gian cho phép, tránh tình trạng để ứ đọng kéo dài, giảm bớt khâu trung gian, tiết kiệm thời gian, đảm bảo tiến độ đưa cơng trình vào sử dụng, đảm bảo tiến độ chung toàn dự án - Bên cạnh đo, giai đoạn thực đầu tư giai đoạn quan trọng chiếm phần lớn thời gian nên việc lựa chọn hình thức thực dự án thích hợp giai đoạn thực đầu tư điêu cần thiết Cần phải co đánh giá, phân tích tham khảo phương thức thực đầu tư cơng trình giao thông nông thôn địa bàn lân cận kết hợp với yếu tố đặc thù dự án địa bàn huyên Đại Từ - Tiến hành quản lý thời gian nghiệm thu hạng mục công trình cách chặt chẽ, muốn cần phải lên kế hoạch thời gian nghiệm thu cách chi tiết đờng thời tốn cung ứng vốn kịp thời tạo thuận lợi cho việc thực công việc -Thành lập hệ thống thưởng phạt ro ràng việc đảm bảo thời gian cho dự án, đặc biệt điêu khoản vê kinh tế - yếu tố co ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích nhà thầu thi cơng mang tính hiệu lực cao Cần co biện pháp khuyến khích quy định mức tiên thưởng hợp đờng dự án hồn thành sớm so với dự kiến vẫn đảm bảo chất lượng, chi phí đồng thời quy định mức tiên phạt nhà thầu chậm tiến độ co biện pháp phạt trực tiếp từ chối nhà thầu thực tiếp phần việc sau… Điều kiện thực dự án Cần co phận liên tục cập nhập, tổ chức giao ban tiến độ, báo cáo tiến độ dự án theo tuần, tháng, quý Cần co đội ngũ nhân lực đảm bảo chất lượng để đánh giá phân tích tình hình thực dự án sát với thực tế Các quan chức chuyên môn cần đẩy nhanh công tác phê duyệt BCNCKT, TKKT-TDT… theo thời gian cho phép, không để kéo dài lâu làm chậm tiện độ thực dự án 4.2.6 Tăng cường công tác quản lý chất lượng dự án Lý đề xuất giải pháp Quản lý chất lượng dự án GTNT ảnh hưởng trực tiếp tới trình sử dụng sau người dân, cần thiết phải co được biện pháp quản lý thường xun xun suốt q trình thực cơng đầu tư Vì vậy, xây dựng biện pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng dự án cần thiết Sau số nội dung giải pháp cho quản lý chất lượng Nội dung giải pháp + Quản lý chất lượng tư vấn: Cơng trình xây dựng GTNT co khả thi hay khơng từ khâu Ban phải lựa chọn được tư vấn lập BCNCKT, TKKT-TDT… phù hợp Bởi lẽ chất lượng công trình phụ thuộc nhiêu vào hờ sơ thiết kế chi tiêu kinh tế tài chính Hiện Ban tuyển chọn tư vấn thông thừờng áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế, Ban co thể mở rộng hình thức tuyển chọn từ đo tạo nên tính cạnh tranh nhà thầu nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng tư vấn + Quản lý chất lượng nhà thầu thi công xây dựng công trình GTNT: xét thầu phải lựa chọn nhà thầu co đủ lực kinh nghiệm, co đội ngũ cán công nhân đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu Hiện Ban đa co đa dạng hố hình thức lựa chọn nhà thầu, tuỳ theo quy mô dự án mà thực chi định thầu hay đấu thầu rộng rai, đấu thầu hạn chế Tuy nhiên phương thức thực áp dụng túi hờ sơ cần tăng cường hình thức đấu thầu hai túi hồ sơ để loại bỏ nhà thầu không đảm bảo vê mặt kỹ thuật công trình + Vê giám sát kỹ thuật cơng trình dự án: - Đối với tư vấn thiết kế: Ban quản lý thường xuyên yêu cầu tư vấn thiết kế thực nhiệm vụ giám sát tác giả đê án thiết kế, bổ sung sửa đổi kịp thời phát sinh, sai sot q trình thi cơng - Đối với nhà thầu: Ban phải kiểm tra yêu cầu nhà thầu co đầy đủ máy tự kiểm chất lượng thi cơng cơng trường, phải co chi huy trưởng công trường để giám sát kỹ thuật thi công, co phận kiểm tra vật tư thiết bị trước đưa vào lắp đặt trang thiết bị thí nghiệm trường… - Đối với phận giám sát Ban phải người co trách nhiệm, lực đạo đức để thường xuyên co mặt trường giám sát trình thi công cho thiết kế ban đầu Bên cạnh đo nâng cao trình độ cán quản lý dự án vê kỹ thẩm tra, tinh thần trách nhiệm cần thiết trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị kiểm tra, phần mềm quản lý chất lượng - Chú trọng công tác nghiệm thu chất lượng khối lượng hạng mục, cơng việc đa hồn thành Chi cho phép tiếp tục thực công việc công việc trước đo đạt yêu cầu vê chất lượng Ngoài ra, hồn thành tồn cơng trình, cần phải tiến hành tổng nghiệm thu đồng thời kiểm tra văn giấy tờ liên quan suốt trình nghiệm thu để đảm bảo vê chất lượng + Bên cạnh đo co thể xem xét giải pháp vê số hoạt động Ban tiến hành quản lý chất lượng như: - Ban giám đốc tập trung chi đạo dự án trọng điểm, đồng chí giám đốc ban được phân công nhiệm vụ cụ thể để điêu hành co hiệu dự án Tập trung cán co lực thực dự án kho, trọng điểm cơng trình giao thông qua khu vực kho khăn, miên núi huyện Đại Từ - Phân công cụ thể cán theo doi, chủ động bám sát trình thực dự án đôn đốc tiến độ thực đơn vị thi công, phối hợp đồng với quan chuyên ngành Điều kiện thực giải pháp Ban quản lý dự án cơng trình GTNT địa bàn huyện Đại Từ cần tuân thủ chặt chẽ điêu lệnh được quy định Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 chính phủ vê quản lý chất lượng cơng trình xây dựng giao thơng Cần co đê xuất kịp thời vê vướng mắc chế với ngành chức UBND huyện để giúp đỡ giải Đội ngũ cán quản lý dự án phải được đào tạo chuyên sâu công tác quản lý chất lượng tư vấn; quản lý chất lượng nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình GTNT; giám sát kỹ thuật cơng trình dự án 4.2.7 Quản lý chặt chẽ chi phí dự án Lý đề xuất giải pháp Quản lý chi phí dự án thực chất trình quản lý vê giá thành cơng trình Hiện cơng tác quản lý chi phí dự án xây dựng GTNT huyện Đại Từ vẫn tờn thực tế chất lượng tài liệu dự tốn chưa được tốt, ng̀n vốn thường bị tính tăng lên - điêu co ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sử dụng vốn Đặc biệt điêu kiện nguồn vốn thực dự án GTNT huyện vốn ngân sách, việc quản lý tốt chi phí đồng nghĩa với việc tiết kiệm được ngân sách cho UBND huyện, tạo điêu kiện để huyện phát triển thêm dự án GTNT khác, tránh lang phí thất thoát Bên cạnh đó, quản lý chi phí công trinh GTNT huyện Đại Từ tờn hạn chế điển hình là: công tác quản lý tiến hành qua nhiều bước gây ảnh hưởng tới thời gian toán kho khăn cho nhà thầu việc tiếp cận với nguồn vốn giải ngân Chương trình ĐTKB_LAN BQL dự án phục vụ quản lý chi phí hạn chế nên việc nhập liệu thời gian, kết xuất báo cáo chưa mẫu theo yêu cầu Trước thực trạng này, nhận thấy giải pháp quản lý tốt chi phí dự án GTNT huyện Đại Từ cần được đê xuất thực hiện: Nội dung giải pháp - Đối với công việc kiến thiết tạo nên tảng cho phát triển dự án như: công tác khảo sát, lập báo cáo đến chi phí cho tổ chức khánh thành bàn giao cơng trình đặc biệt chi phí đên bù giải phong mặt cần tính toán cẩn thận chi tiết đảm bảo dự toán phù hợp với trình thực phân bổ vốn theo kế hoạch - Cần phải áp dụng chính xác định mức, đơn giá Bộ tài chính ban hành đồng thời xem xét bám sát điêu chỉnh, thông tư hướng dẫn Bộ xây dựng, công văn Văn phòng chính phủ vê tính chi phí xây dựng, đơn giá vật liệu xây dựng lĩnh vực GTNT Đặc biệt giai đoạn việc giá thép xây dựng, giá vật tư cát, đá, xi măng tăng đột biến co ảnh hưởng nhiêu đến việc tính toán chi phí xây dựng, làm cho giá trị cơng trình thời điểm dự toán bị sai lệch so với q trình thực Vì vậy, hợp đờng ký kết cần ghi chi tiết số lượng, đơn giá loại vật liệu, khâu công việc - Cần tính tốn chính xác cơng việc sở bảng tiên lượng cơng trình, tiết kiệm ngun vật liệu đảm bảo kỹ thuật - Kiểm tra phù hợp biện pháp thi công thiết kế so với thực tế tiến hành Nếu co sai lệch nguyên nhân dẫn đến làm tăng giá thành xây lắp Vì phải kiểm tra chặt chẽ hồ sơ thiết kế vê dơn giá lẫn biện pháp thi công , đảm bảo biện pháp thi công chất lượng thời gian tránh tình trạng phải sữa chữa hay phá làm lại khiến khối lượng phát sinh thêm làm tăng chi phí - Ngoại trừ cơng trình co tính cấp bách phải áp dụng hình thức chi định thầu lại cơng trình khác nên áp dụng đấu thầu để tạo tính cạnh tranh vê giá, tiết kiệm giảm giá thành cơng trình, đờng thời ký kết với nhà thầu Ban cần thoả thuận kỹ với nhà thầu vê điêu khoản phát sinh khối lượng hợp đồng ký kết - Công tác tài chính kế tốn: kiện tồn cơng tác tài chính kế tốn theo gop ý UBND huyện, lập dự tốn trình duyệt mua phần mêm kế toán để sử dụng cơng việc tốn, kịp thời cập nhật, chủ động cơng tác tốn Điều kiện thực giải pháp Đội ngũ cán làm công tác quản lý chi phí phải co đủ trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để thực phân bổ nguồn vốn cho giai đoạn cơng trình Ban quản lý phải cung cấp đầy đủ thiết bị để họ co thể cập nhật thông tin vê tỷ giá, vê chế độ chính sách, pháp luật …để việc toán được thực chính xác vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo chi phí được duyệt Cần bổ sung nguồn kinh phí để đầu tư hệ thống công nghệ, phần mềm ứng dụng quản lý dự án 4.3.Kiến nghị, đề xuất 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Nhà nước đong vai trò nhà quản lý cao công thúc đẩy phát triển tồn diện đất nước Thơng qua loạt cơng cụ quản lý vĩ mô, nhà nước tiến hành quản lý hoạt động lĩnh vực đời sống xa hội Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơng trình GTNT khơng nằm ngồi quản lý đo Chính nhà nước cần đưa loạt biện pháp thiết thực hiệu nhằm tạo môi trường ổn định cho tất ngành Riêng dự án đầu tư xây dựng GTNT dự án xây dựng, nhà nước cần ban hành văn pháp luật, chính sách, quy chế… để tất cấp, ngành theo đo thực Cụ thể như: - Cần sớm ban hành hoàn thiện Luật xây dựng để sớm đưa hoạt động xây dựng vào khung hoạt động co kế hoạch hiệu - Khắc phụ tình trạng thiếu đờng bộ, bị chờng chéo hệ thống pháp luật, giảm bớt tình trạng cửa quyền, sách nhiễu, quan liêu, hách dịch… Bên cạnh đo nhà nước cần tăng cường vai trò, trách nhiệm, chức điêu hoà phối hợp quan quản lý nhà nước theo hướng giản đơn thủ tục hành chính - Cần đơn giản hoá thủ tục đầu tư, trình xét duuyệt văn co liên quan đến hoạt động đầu tư Các quan hệ thống tổ chức nhà nước phải nhận thức được công việc họ làm trước hết phục vụ, hỗ trợ sau đo thực kiểm tra, xử phạt - Riêng hoạt động đấu thầu hoạt động co ảnh hưởng lớn đến công thực đầu tư xây dựng vẫn tờn tượng giá trúng thầu thấp nhiều so với giá dự thầu, điều cần thiết phải đưa được pháp lệnh chống phá giá đấu thầu, đo cần thiết đưa điều luật “người dự thầu không được cạnh tranh cách báo giá dự thầu thấp giá thành” để loại bỏ nhà thầu phá giá Nhà nước cần tạo điều kiện để quan quản lý tiến hành quản lý hoạt động đấu thầu vừa thơng thống vừa chặt chẽ, để đơn vị vận dụng được quy chế đấu thầu linh hoạt hơn, đem lại hiệu cao - Bên cạnh đo, vấn đê vật tư thiết bị ngành xây dựng nghèo nàn, lạc hậu, nhiêu thiết bị chuyên dùng thiếu, phải nhập mua từ nước ngoài, đo chi phí xây dựng tăng lên nhiêu, gây kho khăn cho cơng thực đầu tư Chính vậy, nhà nước cần xác định ro vai trò quan trọng nhu càu phát triển sở hạ tầng noi chung nhu cầu phát triển, mở rộng quy hoạch phát triển GTNT địa bàn tỉnh Thái Nguyên huyện Đại Từ để từ đo co kế hoạch cấp phát vốn đầu tư phát triển cơng trình xây dựng cách cụ thể tạo điêu kiện thuận lợi vê công nghệ cho việc xây dựng công trình - Nhà nước cần đầu tư để phát triển khoa học công nghệ kỹ thuật nhằm sáng chế trang thiết bị đại nhằm giảm chi phí thực đầu tư phục vụ đắc lực cho công tác; khảo sát, đo đạc, lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán … - Nhà nước cần lập nên hệ thống quản lý tài liệu chuyên ngành qua thời kỳ để khai thác co hiệu tiết kiệm cho giai đoạn - Nhà nước cần co chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ sư co chuyên môn, co kinh nghiệm dày dạn để đảm bảo cho chất lượng cơng trình đầu tư - Nhà nước cần đưa chính sách đên bù thoả đáng để dảm bảo lợi ích cho người dân bị thu hồi đất đồng thời công tác giải phong mặt đảm bảo tiến độ 4.3.2 Kiến nghị với Bộ Giao thông Bộ Giao thông thực việc quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn Với tư cách vậy, Bộ thực quản lý tầm vĩ mô hoạt động phạm vi quản lý thơng qua việc ban hành quy phạm , tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật co liên quan đến cơng trình sau thống với Bộ xây dựng Vì để co thể nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án Bộ Giao thơng cần co hoạt động như: - Bộ cần đưa hệ thống định mức, tiêu chuẩn ro ràng chi tiết ổn định - Bộ cần bám sát Nghị định chính phủ thay đổi co liên quan để kịp thời ban hành thông tư hướng dẫn thực cụ thể phù hợp với điêu kiện thực tế môi truờng đầu tư - Bộ phải yêu cầu Sở Giao thông tinh kết hợp với chính quyên địa phương để xây dựng nên định mức, tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tế tỉnh, thành phố đo nhằm nâng cao chất lượng quản lý noi chung 4.3.3 Kiến nghị UBND huyện Đại Từ UBND huyện Đại Từ quan trực tiếp quản lý tất đơn vị hành chính, nghiệp, kinh doanh thuộc thẩm quyên quản lý Ban quản lý dự xây dựng cơng trình GTNT địa bàn đơn vị nghiệp thuộc UBND, đo quy định, chế độ ban đêu UBND huyện định Vì để co thể nâng cao hiệu cơng tác quản lý ban Sở cần co số điêu chinh sau: - Đê nghị UBND huyện quan tâm giúp đỡ giải nhanh gọn thủ tục, hồ sơ ban quản lý dự án trình - Đê nghị ban tổ chức chính quyên tUBND huyện tạo điêu kiện để hồn thiện cơng tác tổ chức ban: bổ sung biên chế, bổ sung sở vật chất - Đê nghị Đảng uỷ, ban lanh đạo phòng ban thuộc UBND huyện thường xuyên quan tâm chi đạo sát sa, giúp đỡ ban nhiêu lĩnh vực công tác - Cần phân cấp thẩm quyền,mở rộng phạm vi quyên hạn cho Ban quản lý dự án GTNT địa bàn - Xây dựng hệ thống lương thưởng, phạt để khuyến khích người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chấn chinh số cá nhân co thái độ chưa thật tâm vào công việc - Co chương trình đào tạo sâu vê quản lý dự án - Tăng thêm quyên hạn cho cán Ban, đặc biệt kỹ sư giám sát để tạo nên tính chủ động công việc - Xây dựng hệ thống thơng tin vê tình hình dự án để cán quản lý co thể cập nhật tin tức hàng ngày đáp ứng yêu cầu quản lý KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung chủ yếu chương 4, tác giả đê xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý dự án xây dựng GTNT địa bàn huyện Đại Từ Theo đo, giải pháp được tác giả đưa gờm: nâng cao chất lượng ng̀n nhân lực, hồn thiện máy tổ chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thơng tin; hồn thiện cơng tác quản lý lập ké hoạch; hồn thiện cơng tác quản lý tiến độ; công tác quản lý chi phí quản lý chất lượng dự án Bên cạnh đo, để đảm bảo công tác quản lý dự xây dựng GTNT đạt hiệu cao nhất, tác giả đa đưa số kiến nghị với Nhà nước, với Bộ giao thông với UBND huyện Đại Từ quan quản lý hoạt động BQL dự án xây dựng GTNT địa bàn huyện KẾT LUẬN Co thể noi quản lý dự án cơng trình giao thông nông thôn công tác quan trọng nhằm đạt hiệu cao tiến hành hoạt động đầu tư Thời gian qua, công tác quản lý dự án xây dựng GTNT địa bàn huyện Đại Từ đa phát huy được vai trò tích cực mình, gop phần khơng nhỏ công phát triển chung tinh Thái Nguyên Qua luận văn này, tác giả đa hiểu được hoạt động chính ban quản lý dự án, hiểu được tầm quan trọng, vị trí ban việc quản lý trình đầu tư xây dựng cơng trình GTNT cơng phát triển kinh tế, đẩy mạnh xây dựng nông thôn nhằm ngày nâng cao diện mạo hệ thống giao thông nông thôn địa bàn huyện Việc thực hiện, đê tài nghiên cứu, tác giả đa đạt được vài kết sau: - Thực hệ thống hoa vấn đê sở lý luận vê công tác quản lý dự án xây dựng giao thông nông thôn, làm bật nội dung công tác quản lý dự án xây dựng giao thông nông thôn phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác - Đánh giá thực trạng quản lý xây dựng GTNT địa bàn huyện Đại Từ thông qua phân tích nội dung nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án cơng trình xây dựng giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Từ đo, tác giả thực tổng hợp kết đạt được tồn hạn chế công tác huyện làm sơ đê xuất giải pháp - Đê xuất giải pháp kiến nghị nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng GTNT địa bàn huyện Gop phần thay đổi tồn diện hệ thống giao thơng huyện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa bàn thời gian tới Mặc dù co nhiều cố gắng song đê tài nghiên cứu vấn đê phức tạp nên q trình thực nghiên cứu khơng thể tránh được hạn chế xuất phát từ phạm vi nghiên cứu hẹp, trình độ nghiên cứu hạn chế, nhận xét, đánh giá mang tính chủ quan tác giả Do đó, tác giả mong nhận được đóng góp ý kiến thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp để đê tài nghiên cứu được hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Đáng (2008), Giáo trình quản lý dự án xây dựng, Nhà xuất Thống kê Bùi Mạnh Hùng (2009), Giáo trình kinh tế xây dựng, Nhà xuất xây dựng Kết tra số 2042/XD-KLTTr vê Cơng tác quản lý xây dựng cơng trình huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Quốc hội ban hành ngày 26/11/2013 Luật xây dựng số 50/2014/QH13, Quốc hội ban hành ngày 18/6/2014 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 vê Quản lý chất lượng cơng trình Nghị định số 59/2015/NĐ-CP vê quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Đỗ Xuân Nghĩa (2011), "Cơ sở hạ tầng giao thông nơng thơn", Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 23, 2011 Nguyễn Bạch Nguyệt (2013), Giáo trình lập dự án đầu tư, Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân 10 Nguyễn Bạch Nguyệt, Từ Quang Phương (2007), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Thống kê Hà Nội 11 Từ Quang Phương (2005), Giáo trình QLDA đầu tư, Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất Lao động - xa hội 12 Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND vê Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xa hội huyện Đại Từ đến năm 2020 13 Nguyễn Văn Sênh (2011), Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi - Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 14 Theo nghị định số 08/2005/ NĐ-CP ngày 24/01/ 2005 vê Quy hoạch xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn: 15 Lê Văn Thịnh (2008), Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, Cục Giám định Nhà nước vê chất lượng cơng trình xây dựng Bộ Xây dựng 16 Tờ trình số 1077/SKHĐT-TH ngày 01/8/2011 vê phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xa hội huyện Đại Từ đến năm 2020 17 UBND huyện Đại Từ (2011), Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012-2016 huyện Đại Từ PHỤ LỤC Kính chào Anh/Chị Tôi Đặng Thị Huyên Trang Hiện học viên cao học trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh, thực nghiên cứu với đê tài nghiên cứu: “Tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thông nông thôn nguồn vốn ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”.Tôi xin cam kết thông tin anh chị chi được phục vụ với mục đích nghiên cứu đê tài luận văn noi trên, không nhằm mục đích thương mại Các thông tin được giữ bí mật chi được cung cấp cho Thầy cô để kiểm chứng co yêu cầu Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh chị! PHẦN KHẢO SÁT THÔNG TIN Đánh dấu (X) vào ô vuông đặt trước thông tin phù hợp với Anh/Chị 1.Họ tên Anh/Chị: Giới tính: Địa nam nữ chi : Tuổi: Dưới 30 tuổi 31- 40 tuổi Trên 40 tuổi Đặc điểm vê thu nhập cá nhân Dưới triệu Từ đến triệu Từ đến triệu Trên triệu PHẦN KHẢO SÁT Ý KIẾN Phần xin mời anh chị lựa chọn phương án từ đến Trong đo mức độ đánh sau: Yếu Trung bình Khá Tốt Rất tốt Nhân tố Cơ cấu tổ chức máy quản lý dự án Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý Tài liệu phục vụ cho quản lý dự án Chất lượng nguồn nhân lực Câu hỏi Cơ cấu tổ chức co phù hợp vê số lượng chất lượng cán QLDA Co liên kết phận công tác QLDA Sự phân công công việc ro ràng, chi tiết vê nhiệm vụ, quyên hạn trách nhiệm cán Công tác kiểm tra, giám sát công việc cán quản lý được thực liên tục hiệu Hệ thống máy tính kết nối mạng đại liên kết được với phận với BQL co thể theo doi cách chính xác vê tiến độ làm việc và tiến độ toán hệ thống CNTT Văn phòng làm việc cán co đầy đủ trang thiết bị công nghệ thông tin Các cán được đào tạo chuyên sâu vê CNTT để co khả quản lý tốt dự án BQL trang bị đầy đủ tài liệu liên quan đến thông tin dự án Các thông tin dự án được cập nhật cách thường xuyên để phục vụ tốt cho công tác quản lý Các tài liệu dự án được chia theo nhom lĩnh vực quản lý riêng dự án Ngồi thơng tin văn bản, tài liệu liên quan đến dự án co hình ảnh thơng số kèm Cán quản lý thể chủ động việc thu thập, xử lý thông tin dự án Cán quản lý thực đầy đủ quy trình, thủ tục thu nhận, lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến dự án từ nhà thầu, tư vấn giám sát nhà cung cấp Cán quản lý co đầy đủ lực để làm việc Cán quản lý được đào tạo chuyên sâu vê nghiệp vụ Mức điểm ... vê quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn ng̀n vốn ngân sách Nhà nước - Đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thông nông thôn địa bàn huyện phân... hình quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn từ vốn ngân sách Nhà nước huyện Đại Từ 36 3.2.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơng trình giao thông nông thôn. .. đến quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nơng thơn nguồn vốn ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Đê xuất số giải pháp tăng cường quản lý dự án đầu tư xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên, Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn