NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH)

99 335 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2018, 11:18

Nền inh tế nư c ta đang hội nhập v i nền inh tế hu vực và uốc tế uaviệc gia nhập tổ chức thương mại uốc tế (WTO) vào năm 2006. i mục tiêu đưanư c ta trở thành nư c công nghiệp vào năm 2020, vấn đề phát triển nguồn lực làyếu tố cơ b n cho sự phát triển nhanh và bền v ng, trong đ giáo dục và đào tạo làcon đư ng uan trọng nhất để phát huy nguồn lực con ngư i. ột trong nh ngnguồn nhân lực đ là đội ng lao động trẻ, c trình độ cao về hoa học ỹ thuật. D đ , trình độ năng lực hoa học ỹ thuật công nghệ và tri thức n i chung của S (lực lượng bổ sung cho đội ng lao động trẻ) hông ch c nghĩa v i b n thân mỗicá nhân, mà c n đ ng vai tr uan trọng đối v i uá trình phát triển inh tế xã hộicủa đất nư c.Chất lượng đào tạo được ph n ánh một phần thông ua ết u học tập(KQHT) của sinh viên (S ). Ng t hai thế ỷ trư c, nh ng nhà tư tưởng l n nhưWeber, arx đã hẳng định rằng: Trên con đư ng chinh phục tri thức, “ngư i tiênphong” ph i là tr chứ hông ph i là thầy. Do đ , để gia tăng KQHT, hông ch c đổi m i về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học mà uan trọng hơn c là b nthân mỗi S ph i tự nỗ lực, phấn đấu. ột số công trình nghiên cứu ở trong vàngoài nư c về các yếu tố nh hưởng đến KQHT c ng đã ch ra rằng: KQHT chịutác động của nhiều yếu tố, trong đ c các yếu tố thuộc b n thân S . Cái gì thúcđẩy S nỗ lực phấn đấu? Đ chính là động cơ. Động cơ là vấn đề nguyên nhân bêntrong thúc đẩy hoạt động của con ngư i – đ là vấn đề đã được các nhà hoa họcth i cổ đại đ t ra. Slavin (2008) hẳng định: “ ột trong nh ng thành phần c tínhthen chốt nhất của việc học là động cơ học tập...; mọi S đều c động cơ học tập”Trích d n theo Lê thị Hạnh, 2001, tr.2. ậy, động cơ học tập (ĐCHT) c mối uanhệ như thế nào v i KQHT? Đây là vấn đề đã được một số nhà nghiên cứu trên thếgi i nghiên cứu trên nh ng g c độ hác nhau. Ở iệt Nam, chưa c nhiều công trình nghiên cứu về mối uan hệ gi a ĐCHT v i KQHT trong hi nghiên cứu vấnđề này hông ch c nghĩa l luận mà c n c nghĩa thực tiễn sâu s c.Trư ng CĐSP Qu ng Ninh là trư ng cao đẳng duy nhất của t nh đào tạo giáoviên các bậc học THSC, tiểu học và mầm non đáp ứng yêu cầu phát triển ngànhgiáo dục – đào tạo của t nh Qu ng Ninh. ột thực tế nhận thấy ở trư ng là các S hệ cao đẳng chính uy c điểm thi đầu vào gần tương đương nhau, nhưng trong uátrình học tập lại c nh ng biểu hiện về hành vi học tập hác nhau: c nh ng S tíchcực, chăm ch , say mê học tập, song c ng c nh ng S lư i học, b học, học “đốiph ”, gian lận trong thi c , KQHT chưa cao. ột trong nh ng nguyên nhân là doS chưa xác định rõ ĐCHT của mình. Liệu rằng việc xác định đúng đ n, rõ ràngĐCHT c giúp cho S đạt được thành tích học tập cao hơn hông? Tr l i cho câuh i này là việc làm rất cần thiết. Xuất phát từ nh ng l do trên, tui chọn đề tàinghiên cứu: “Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập và kết quả học tậpcủa sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm” (Nghiên cứu trường hợp TrườngCao đẳng Sư phạm Quảng Ninh)Hy vọng rằng, ết u của nghiên cứu sẽ g p một phần cơ sở l luận cho cácnghiên cứu tiếp theo để hám phá mối uan hệ của các yếu tố hác ngoài ĐCHTv i KQHT của S n i riêng và v i chất lượng giáo dục n i chung.Kết u của đề tài c n c nghĩa về m t thực tiễn, giúp cho các S tự xácđịnh cho mình ĐCHT đúng đ n và gia tăng KQHT; giúp gi ng viên hiểu rõ hơn vềmối uan hệ gi a ĐCHT và KQHT, từ đ c phương pháp gi ng dạy thích hợp đểích thích, hình thành ĐCHT cho S , đồng th i c ng g p phần giúp các cấp u nl của nhà trư ng c biện pháp u n l việc dạy và học c hiệu u .2. Mục đích nghiên cứu của đề tàiĐề tài nhằm nghiên cứu mối quan hệ của ĐCHT v i KQHT và so sánh nhhưởng của các thành tố trong ĐCHT đến KQHT của S . Trên cơ sở kết qu nghiêncứu của đề tài, đề xuất một số gi i pháp để tăng cư ng ĐCHT nhằm nâng caoKQHT của S trư ng CĐSP Qu ng Ninh n i riêng và của SV hệ cao đẳng n ichung. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC *** DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG HỌC TẬP KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng phạm Quảng Ninh) Chuyên ngành: Đo lường đánh giá giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thu Hương HÀ NỘI - 2013 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC H NH V , ĐỒ THỊ DANH MỤC CÁC ẢNG I MỞ ĐẦ Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu 10 Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 10 Khách thể đối tượng nghiên cứu 10 Phương pháp nghiên cứu…………………………………… ……………….10 CHƯƠNG TỔNG Q AN 12 1.1 Một số cơng trình nghiên cứu giới mối quan hệ ĐCHT KQHT 12 1.2 Một số công trình nghiên cứu Việt Nam mối quan hệ ĐCHT KQHT 15 Chương 2: SỞ LÝ L ẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨ 18 2.1 Những khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 18 2.1.1 Hoạt động học tập sinh viên 18 2.1.2 Động 19 2.1.3 Động học tập sinh viên 20 2.1.4 Kết học tập 24 2.2.Khung lý thuyết nghiên cứu đề tài 27 2.2.1 Những xây dựng 27 2.2.2.Mơ hình lý thuyết nghiên cứu đề tài 30 CHƯƠNG 3: Tổ chức phương pháp nghiên cứu 32 3.1 ối cảnh địa bàn nghiên cứu 32 3.2 Phương pháp tổ chức nghiên cứu 37 3.2.1 Các phương pháp tiếp cận nghiên cứu 37 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 37 3.2.3 Thiết kế công cụ đo lường 37 3.2.4 Đánh giá thang đo 43 CHƯƠNG KẾT Q Ả NGHIÊN CỨ 489 4.1 Thực trạng ĐCHT SV trường CĐSP Quảng Ninh 499 4.1.1 ĐCHT SV biểu thông qua nhận thức giá trị việc học tập thân 499 4.1.2 ĐCHT SV biểu thông qua thái độ học tập 522 4.1.3 ĐCHT SV biểu thông qua hành vi học tập 552 4.2 KQHT SV trường CĐSP Quảng Ninh 595 4.3 Ảnh hưởng ĐCHT KQHT SV trường CĐSP Quảng Ninh623 4.3.1 Xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính bội 623 4.3.2 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 679 4.3.2.1 Kiểm định giả thuyết H1 679 4.3.2.2 Kiểm định giả thuyết H2 689 KẾT L ẬN KH YẾN NGHỊ 724 Kết luận 724 Khuyến nghị 735 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 757 TÀI LIỆ THAM KHẢO 779 PHỤ LỤC 84 PHỤ LỤC 88 PHỤ LỤC 90 PHỤ LỤC 93 PHỤ LỤC 96 PHỤ LỤC 98 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CĐSP Cao đẳng Phạm ĐCHT Động học tập KQHT Kết qu học tập HĐHT Hoạt động học tập NXB Nhà xuất b n THCS Trung học sở SV Sinh viên DANH MỤC CÁC H NH V , ĐỒ THỊ Hình 2.1 Hệ thống thứ bậc nhu cầu Maslow Trang 28 Hình 2.2 Trang 31 hình nh hưởng ĐCHT đến KQHT Hình 3.1 Biểu đồ mơ t m u nghiên cứu theo h a học Trang 35 Hình 3.2 Biểu đồ mô t m u nghiên cứu theo gi i Trang 36 Hình 3.3 Biểu đồ mơ t m u nghiên cứu theo hộ thư ng trú Trang 36 Hình 3.4 Sơ đồ uy trình nghiên cứu Trang 38 Hình 3.5 Trang 42 ức độ ph hợp câu h i theo mơ hình Rash Hình 4.1.1 Biểu đồ phân bố mức độ nhận thức SV giá trị Trang 50 việc học tập Hình 4.1.2: Biểu đồ phân bố mức độ biểu thái độ học tập Trang 53 SV Hình 4.1.3 Biểu đồ phân bố mức độ hành vi hi học nghề SV Trang 56 trư ng CĐSP Qu ng Ninh Hình 4.2.1: Biểu đồ phân bố KQHT SV Trang 60 Hình 4.2.2 Biểu đồ phân bố KQHT S theo năm học Trang 61 Hình 4.3.1 Biểu đồ phân tán giá trị dự đoán chuẩn h a phần dư Trang 66 chuẩn h a mơ hình hồi quy Hình 4.3.2 Biểu đồ phân phối phần dư Trang 68 Hình 4.3.3 Biểu đồ phân phối phần dư Trang 71 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC ẢNG I B ng 3.1 B ng thống ê mô t đ c điểm m u kh o sát Tramg 35 B ng 3.2 ô t nhân tố sau hi phân tích EFA Trang 45 B ng 3.3 t đ t tên nhân tố sau hi phân tích EFA Trang 47 B ng 3.4 Tổng hợp độ tin cậy nhân tố Trang 47 B ng 4.1.1 Mức độ nhận thức giá trị việc học tập đối v i b n thân Trang 50 B ng 4.1.2 Thống ê mức độ nhận thức giá trị việc học tập theo biến Trang 51 B ng 4.1.3: Ch số thái độ học tập SV Trang 52 B ng 4.1.4 Các mức độ biểu thái độ học tập Trang 52 B ng 4.1.5 Kết qu thống ê mô t biến uan sát nhân tố thái độ học tập Trang 53 B ng 4.1.6 Ch số hành vi học tập môn chuyên ngành PCCC Trang 55 B ng 4.1.7 Các mức độ hành vi học tập Trang 56 B ng 4.1.8 Kết qu thống ê mô t biến uan sát nhân tố hành vi học tập Trang 57 B ng 4.2.1: KQHT S kh o sát Trang 59 B ng 4.2.2 KQHT S theo năm học Trang 60 B ng 4.2.3 Trung bình KQHT SV h a Trang 61 MỞ ĐẦ Lý chọn đề tài Nền inh tế nư c ta hội nhập v i inh tế hu vực uốc tế ua việc gia nhập tổ chức thương mại uốc tế (WTO) vào năm 2006 i mục tiêu đưa nư c ta trở thành nư c công nghiệp vào năm 2020, vấn đề phát triển nguồn lực yếu tố b n cho phát triển nhanh bền v ng, đ giáo dục đào tạo đư ng uan trọng để phát huy nguồn lực ngư i ột nh ng nguồn nhân lực đ đội ng lao động trẻ, c trình độ cao hoa học ỹ thuật D đ , trình độ lực hoa học ỹ thuật - công nghệ tri thức n i chung S (lực lượng bổ sung cho đội ng lao động trẻ) hông ch c cá nhân, mà c n đ ng vai tr nghĩa v i b n thân uan trọng đối v i uá trình phát triển inh tế - xã hội đất nư c Chất lượng đào tạo ph n ánh phần thông ua ết u học tập (KQHT) sinh viên (S ) Ng t hai ỷ trư c, nh ng nhà tư tưởng l n Weber, arx hẳng định rằng: Trên đư ng chinh phục tri thức, “ngư i tiên phong” ph i tr hông ph i thầy Do đ , để gia tăng KQHT, hông ch c đổi m i mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học mà uan trọng c b n thân S ph i tự nỗ lực, phấn đấu ột số cơng trình nghiên cứu nư c yếu tố nh hưởng đến KQHT c ng ch rằng: KQHT chịu tác động nhiều yếu tố, đ c yếu tố thuộc b n thân S Cái thúc đẩy S nỗ lực phấn đấu? Đ động Động vấn đề nguyên nhân bên thúc đẩy hoạt động ngư i – đ vấn đề nhà hoa học th i cổ đại đ t Slavin (2008) hẳng định: “ ột nh ng thành phần c tính then chốt việc học động học tập ; S c động học tập” [Trích d n theo Lê thị Hạnh, 2001, tr.2] ậy, động học tập (ĐCHT) c mối uan hệ v i KQHT? Đây vấn đề số nhà nghiên cứu gi i nghiên cứu nh ng g c độ hác Ở iệt Nam, chưa c nhiều công Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi trình nghiên cứu mối uan hệ gi a ĐCHT v i KQHT hi nghiên cứu vấn đề hông ch c nghĩa l luận mà c n c nghĩa thực tiễn sâu s c Trư ng CĐSP Qu ng Ninh trư ng cao đẳng t nh đào tạo giáo viên bậc học THSC, tiểu học mầm non đáp ứng yêu cầu phát triển ngành giáo dục – đào tạo t nh Qu ng Ninh ột thực tế nhận thấy trư ng S hệ cao đẳng uy c điểm thi đầu vào gần tương đương nhau, uá trình học tập lại c nh ng biểu hành vi học tập hác nhau: c nh ng S tích cực, chăm ch , say mê học tập, song c ng c nh ng S ph ”, gian lận thi c , KQHT chưa cao S lư i học, b học, học “đối ột nh ng nguyên nhân chưa xác định rõ ĐCHT Liệu việc xác định đ n, rõ ràng ĐCHT c giúp cho S đạt thành tích học tập cao hơng? Tr l i cho câu h i việc làm cần thiết Xuất phát từ nh ng l trên, chọn đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu mối quan hệ động học tập kết học tập sinh viên trường Cao đẳng phạm” (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng phạm Quảng Ninh) Hy vọng rằng, ết u nghiên cứu g p phần sở l luận cho nghiên cứu để hám phá mối uan hệ yếu tố hác ĐCHT v i KQHT S n i riêng v i chất lượng giáo dục n i chung Kết u đề tài c n c nghĩa m t thực tiễn, giúp cho S tự xác định cho ĐCHT đ n gia tăng KQHT; giúp gi ng viên hiểu rõ mối uan hệ gi a ĐCHT KQHT, từ đ c phương pháp gi ng dạy thích hợp để ích thích, hình thành ĐCHT cho S , đồng th i c ng g p phần giúp cấp u n l nhà trư ng c biện pháp u n l việc dạy học c hiệu u Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài nhằm nghiên cứu mối quan hệ ĐCHT v i KQHT so sánh nh hưởng thành tố ĐCHT đến KQHT S Trên sở kết qu nghiên cứu đề tài, đề xuất số gi i pháp để tăng cư ng ĐCHT nhằm nâng cao KQHT S trư ng CĐSP Qu ng Ninh n i riêng SV hệ cao đẳng n i chung 10 Giới hạn nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu mối quan hệ gi a ĐCHT KQHT SV hệ cao đẳng quy trư ng CĐSP Qu ng Ninh Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu 4.1 Câu hỏi nghiên cứu: Câu h i: ĐCHT c mối quan hệ v i KQHT sịnh viên cao đẳng phạm? 4.2 Giả thuyết nghiên cứu Gi thuyết H1: ĐCHT c mối tương uan thuận v i KQHT Gi thuyết H2: S KQHT cao nh ng S c ĐCHT sở mục đích hồn thiện tri thức c hác Khách thể đối tượng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu: SV hệ cao đẳng – trư ng CĐSP Qu ng Ninh 5.2 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu mối quan hệ gi a ĐCHT v i KQHT SV trư ng CĐSP Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp hồi cứu tư liệu: Phương pháp s dụng để xây dựng sở l luận đề tài Trên sở hai thác ết qu nghiên cứu từ tài liệu cơng trình nghiên cứu c liên uan, xây dựng l thuyết cho nghiên cứu - Phương pháp điều tra xã hội học: Các thông tin định lượng thu thập kh o sát thông ua phiếu h i V i sai số tối thiểu 5%, độ tin cậy 95%, tổng thể 893 SV cần ích cỡ m u tối thiểu 269 S Nghiên cứu tiến hành chọn m u phương pháp lấy m u ng u nhiên, phân tầng hông theo tỷ lệ v i số lượng m u 300 SV (lấy sai số ≈ 10% cỡ m u tối thiểu), h a h a 100 SV từ năm thứ đến năm thứ Thông tin định tính thu thập thơng ua ph ng vấn sâu S 11 đại diện cho Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Khoa h a đào tạo (mỗi hoá S ) phương pháp lấy m u phi ng u nhiên theo chủ định tác gi - Phương pháp thống kê tốn học: Thơng tin sau hi thu thập phân tích x l phần mềm SPSS Kiểm định gi thuyết nghiên cứu để ch mối quan hệ gi a biến ĐCHT v i biến KQHT 12 TD8 Tôi cảm thấy vui mừng hoàn thành xong 114.55 548.076 679 964 114.83 545.229 661 964 114.82 547.199 751 964 114.61 553.919 587 965 115.39 546.157 732 964 115.16 547.876 670 964 114.75 556.122 544 965 HV4 Tập trung ý nghe giảng 114.46 550.003 636 964 HV5 Ghi chép đầy đủ theo cách hiểu 114.36 549.149 607 965 HV6 Tích cực thảo luận nhóm 114.32 551.687 606 965 HV7 Tích cực phát biểu xây dựng 114.74 559.188 462 965 HV8 Tóm tắt tìm ý đọc tài liệu 115.13 555.081 512 965 115.01 550.817 674 964 115.04 547.763 694 964 114.76 546.333 672 964 114.99 545.858 655 964 114.72 542.411 745 964 tập khó TD9 Tôi cảm thấy lo lắng trước đến lớp mà chưa làm xong tập nhà TD10 Tôi cảm thấy nuối tiếc hết học mà chưa giải xong vấn đề tranh luận TD11 Tôi thích tham gia hoạt động học tập học HV1 Tìm hiểu kỹ mục tiêu mơn học trước mơn học bắt đầu HV2 Tìm phương pháp học phù hợp với môn học HV3 Tìm đọc tất tài liệu liên quan đến nội dung môn học giáo viên hướng dẫn HV9 Nêu thắc mắc với giảng viên vấn đề chưa hiểu HV10 So sánh, liên tưởng gắn kết nội dung môn học với HV11 Vận dụng kiến thức học để làm tập thực hành HV12 Thực nghiêm túc nhiệm vụ học tập HV13 Theo dõi vấn đề liên quan đến ngành học phương tiện truyền thông 87 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phụ lục PHÂN TÍCH PHIẾU KHẢO SÁT BẰNG MÔ H NH RASCH TEST PHIEU KHAO SAT Current System Settings all on test (N = 60 L = 33 Probability Level= 50) Data File Data Format = = TEST.dat items 1-33 Log file = TEST.log Page Width Page Length Screen Width Screen Length = = = = 132 65 78 24 Probability level = 50 Maximum number of cases set at 60000 VALID DATA CODES GROUPS all ( 60 cases ) : All cases ( ( 33 items ) : All items 33 items ) : 1-33 SCALES all test DELETED AND ANCHORED CASES: No case deletes or anchors DELETED AND ANCHORED ITEMS: No item deletes or anchors RECODES item (0123459) TO (0123400) item (0123459) TO (0123400) item (0123459) TO (0123400) item (0123459) TO (0123400) item (0123459) TO (0123400) item (0123459) TO (0123400) item (0123459) TO (0123400) item (0123459) TO (0123400) item (0123459) TO (0123400) 10 item 10 (0123459) TO (0123400) 11 item 11 (0123459) TO (0123400) 12 item 12 (0123459) TO (0123400) 13 item 13 (0123459) TO (0123400) 14 item 14 (0123459) TO (0123400) 15 item 15 (0123459) TO (0123400) 16 item 16 (0123459) TO (0123400) 17 item 17 (0123459) TO (0123400) 18 item 18 (0123459) TO (0123400) =========================================================================================== TEST PHIEU KHAO SAT Current System Settings all on test (N = 60 L = 33 Probability Level= 50) 19 20 21 item 19 item 20 item 21 (0123459) TO (0123400) (0123459) TO (0123400) (0123459) TO (0123400) 88 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 item item item item item item item item item item item item 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 (0123459) (0123459) (0123459) (0123459) (0123459) (0123459) (0123459) (0123459) (0123459) (0123459) (0123459) (0123459) TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO (0123400) (0123400) (0123400) (0123400) (0123400) (0123400) (0123400) (0123400) (0123400) (0123400) (0123400) (0123400) =========================================================================================== TEST PHIEU KHAO SAT Item Estimates (Thresholds) all on test (N = 60 L = 33 Probability Level= 50) Summary of item Estimates ========================= Mean SD SD (adjusted) Reliability of estimate 11 23 00 00 Fit Statistics =============== Infit Mean Square Mean SD Outfit Mean Square 1.00 12 Mean SD Infit t Mean SD 98 13 Outfit t -.11 98 Mean SD -.07 66 items with zero scores items with perfect scores =========================================================================================== TEST PHIEU KHAO SAT Case Estimates all on test (N = 60 L = 33 Probability Level= 50) Summary of case Estimates ========================= Mean SD SD (adjusted) Reliability of estimate 23 23 19 73 Fit Statistics =============== Infit Mean Square Mean SD Outfit Mean Square 97 27 Infit t Mean SD -.19 1.44 Mean SD 98 33 Outfit t Mean SD -.07 1.07 cases with zero scores cases with perfect scor 89 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi TEST PHIEU KHAO SAT Item Estimates (Thresholds) all on test (N = 60 L = 33 Probability Level= 50) 2.0 | | | | | | | | | 29.4 | | | | | | | 1.0 | | 22.4 | X | | 28.4 30.4 X | 19.4 | 2.4 8.4 14.4 31.4 X | 13.4 16.4 23.4 33.4 XX | XXXX | 1.4 5.4 8.3 9.4 12.4 15.4 24.4 32.4 XXXXX | 1.1 1.2 1.3 6.4 7.4 8.1 8.2 9.3 21.4 25.4 XXXXX | 3.4 9.1 9.2 14.3 18.4 20.4 XXXXXXX | 2.3 14.1 14.2 16.3 26.4 27.4 XXXXXX | 3.1 3.2 3.3 4.4 5.3 13.3 15.3 16.1 16.2 17.4 XXXXXXXXX | 2.2 5.2 7.3 10.4 11.4 13.2 25.3 26.1 26.2 26.3 XXX | 2.1 5.1 7.2 13.1 15.1 15.2 17.3 25.1 25.2 XXXX | 6.3 7.1 11.3 12.3 27.1 27.2 27.3 XXX | 10.3 11.1 11.2 18.3 32.3 33.3 XX | 4.3 6.1 6.2 10.1 10.2 18.2 19.3 29.3 XXXX | 12.1 12.2 17.2 18.1 31.3 XXX | 4.1 4.2 17.1 21.3 23.3 32.2 | 19.2 21.2 24.3 28.3 30.3 33.2 | 19.1 20.3 21.1 22.3 24.1 24.2 31.2 32.1 | 33.1 | 20.2 31.1 | 28.2 29.2 30.1 30.2 | 20.1 | 28.1 | | 23.2 | 23.1 | 29.1 | -1.0 | | | | | | 22.2 | | | 22.1 | | | | | | | -2.0 | Each X represents students 90 Phụ lục PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁ PHÁ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 854 Approx Chi-Square 11316.950 df 528 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Total Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % of % Total Variance Cumulative % Component Total 15.823 47.947 47.947 15.823 47.947 47.947 8.651 26.215 26.215 4.913 14.889 62.836 4.913 14.889 62.836 7.452 22.583 48.798 2.804 8.498 71.335 2.804 8.498 71.335 7.437 22.536 71.335 1.166 3.532 74.867 936 2.837 77.704 916 2.776 80.480 749 2.271 82.751 619 1.875 84.626 539 1.635 86.261 10 467 1.416 87.677 11 449 1.361 89.038 12 399 1.210 90.249 13 381 1.154 91.403 14 339 1.028 92.431 15 299 906 93.337 16 280 850 94.186 17 256 775 94.962 18 232 702 95.664 19 193 585 96.249 20 181 550 96.799 21 165 501 97.300 22 151 459 97.758 23 137 416 98.174 91 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 24 118 356 98.530 25 094 285 98.816 26 078 235 99.051 27 068 208 99.258 28 065 196 99.454 29 047 143 99.597 30 043 131 99.728 31 038 114 99.843 32 033 099 99.941 33 019 059 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component 710 NT1.Học tập giúp nâng cao hiểu biết thân NT2 Học tập giúp tơi thích ứng với thay đổi đời sống xã hội 748 NT3 Học tập giúp thỏa mãn nhu cầu khám phá tri thức 709 NT4 Học tập giúp tơi kích thích tư 642 NT5 Học tập giúp tơi trở thành người ích cho xã hội 655 NT6 Học tập giúp tơi phương pháp tư khoa học 643 NT7 Học tập giúp tơi tri thức nghề nghiệp tương lai 694 NT8 Học tập giúp tơi kỹ năng, nghiệp vụ nghề tương lai 723 NT9 Học tập giúp tơi tương lai vững 772 TD1 Tôi sẵn sàng học để đạt mục đích học tập 650 TD2 Tơi sẵn sàng khắc phục khó khăn để đạt mục đích học tập 682 TD3 Tơi sẵn sàng đầu tư tất thời gian cho học tập 771 TD4 Tơi sẵn sàng kiên định mục đích học tập đến 775 TD5 Tôi cảm thấy học tập thật thú vị 807 TD6 Tôi cảm thấy háo hức trước học 814 TD7 Tôi cảm thấy hứng thú học 716 TD8 Tôi cảm thấy vui mừng hồn thành xong tập khó 708 92 TD9 Tôi cảm thấy lo lắng trước đến lớp mà chưa làm xong tập nhà TD10 Tôi cảm thấy nuối tiếc hết học mà chưa giải xong vấn đề tranh luận TD11 Tơi thích tham gia hoạt động học tập học HV1 Tìm hiểu kỹ mục tiêu môn học trước môn học bắt đầu HV2 Tìm phương pháp học phù hợp với mơn học 695 778 623 745 688 HV3 Tìm đọc tất tài liệu liên quan đến nội dung môn học giáo viên hướng dẫn HV4 Tập trung ý nghe giảng 651 HV5 Ghi chép đầy đủ theo cách hiểu 624 HV6 Tích cực thảo luận nhóm 623 HV7 Tích cực phát biểu xây dựng HV8 Tóm tắt tìm ý đọc tài liệu HV9 Nêu thắc mắc với giảng viên vấn đề chưa hiểu HV10 So sánh, liên tưởng gắn kết nội dung môn học với 688 706 HV11 Vận dụng kiến thức học để làm tập thực hành 684 HV12 Thực nghiêm túc nhiệm vụ học tập 670 HV13 Theo dõi vấn đề liên quan đến ngành học phương tiện truyền thông Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 93 758 614 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phụ lục PHÂN TÍCH CRON ACH’S ALPHA CÁC NHÂN TỐ Nhân tố Nhận thức giá trị việc học tập Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 958 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Total Correlation Deleted NT1.Học tập giúp nâng cao hiểu biết thân 30.45 56.793 847 953 NT2 Học tập giúp tơi thích ứng với thay đổi đời sống xã hội 30.88 52.620 880 951 NT3 Học tập giúp thỏa mãn nhu cầu khám phá tri thức 30.70 55.272 871 951 NT4 Học tập giúp tơi kích thích tư 31.08 57.187 750 957 NT5 Học tập giúp tơi trở thành người ích cho xã hội 30.90 54.673 814 954 NT6 Học tập giúp tơi phương pháp tư khoa học 31.01 55.686 782 956 NT7 Học tập giúp tơi tri thức nghề nghiệp tương lai 30.95 54.415 858 952 NT8 Học tập giúp kỹ năng, nghiệp vụ nghề tương lai 30.72 55.136 801 955 NT9 Học tập giúp tơi tương lai vững 30.61 55.501 873 951 Nhân tố thái độ học tập Reliability Statistics Cronbach's Alpha 955 N of Items 11 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TD1 Tôi sẵn sàng học để đạt mục đích học tập 36.29 94 Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 83.638 763 Cronbach's Alpha if Item Deleted 952 TD2 Tơi sẵn sàng khắc phục khó khăn để đạt mục đích học tập 36.70 81.583 749 952 TD3 Tôi sẵn sàng đầu tư tất thời gian cho học tập 36.51 77.803 847 949 TD4 Tơi sẵn sàng kiên định mục đích học tập đến 36.37 78.518 791 951 TD5 Tôi cảm thấy học tập thật thú vị 36.43 79.940 801 951 TD6 Tôi cảm thấy háo hức trước học 36.22 80.622 806 950 TD7 Tôi cảm thấy hứng thú học 36.75 79.626 799 951 TD8 Tôi cảm thấy vui mừng hồn thành xong tập khó 36.64 81.606 781 951 TD9 Tôi cảm thấy lo lắng trước đến lớp mà chưa làm xong tập nhà 36.91 79.952 778 952 TD10 Tôi cảm thấy nuối tiếc hết học mà chưa giải xong vấn đề tranh luận 36.90 81.117 875 949 TD11 Tơi thích tham gia hoạt động học tập học 36.69 82.701 762 952 Nhân tố hành vi học tập Reliability Statistics Cronbach's Alpha 955 N of Items 13 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HV1 Tìm hiểu kỹ mục tiêu môn học trước môn học bắt đầu 40.49 101.796 797 951 HV2 Tìm phương pháp học phù hợp với môn học 40.26 102.231 745 952 HV3 Tìm đọc tất tài liệu liên quan đến nội dung môn học giáo viên hướng dẫn 39.84 104.222 707 953 HV4 Tóm tắt tìm ý đọc tài liệu 39.55 102.852 726 953 HV5 Ghi chép đầy đủ theo cách hiểu 39.46 101.204 749 952 HV6 Tập trung ý nghe giảng 39.41 101.743 791 951 HV7 Tích cực phát biểu xây dựng 39.83 104.714 662 954 HV8 Tích cực thảo luận nhóm 40.22 102.510 720 953 HV9 Nêu thắc mắc với giảng viên vấn đề chưa hiểu 40.11 103.097 781 951 95 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi HV10 So sánh, liên tưởng gắn kết nội dung môn học với 40.14 102.238 770 952 HV12 Vận dụng kiến thức học để làm tập thực hành 39.86 98.721 884 948 HV12 Thực nghiêm túc nhiệm vụ học tập 40.09 99.313 819 950 HV13 Theo dõi vấn đề liên quan đến ngành học phương tiện truyền thông 39.82 99.232 850 949 96 Phụ lục Thống kê mô tả tần số, tần suất biến quan sát Động học tập Hồn tồn khơng đồng ý SL khơng đồng ý TS SL TS Phân vân SL TS đồng ý SL TS Hoàn toàn đồng ý SL TS Nhận thức giá trị học tập thân Học tập giúp nâng cao hiểu biết b n thân 1.1% 2.6% 55 20.4% 69 25.7% 135 50.2% Học tập giúp c thể thích ứng v i nh ng thay đổi đ i sống xã hội 10 3.7% 39 14.5% 56 20.8% 59 21.9% 105 39% Học tập giúp th a mãn nhu cầu hám phá tri thức 1.9% 20 7.4% 20.4% 88 32.7% 101 37.5% Học tập giúp tơi ích thích tư 1.9% 39 14.5% 68 25.3% 109 40.5% 48 17.8% Học tập giúp tơi trở thành ngư i c ích cho xã hội 1.9% 34 12.6% 79 29.4% 53 19.7% 98 36.4% Học tập giúp c phương pháp tư khoa học 1.9% 36 13.4% 85 31.6% 66 24.5% 77 28.6% Học tập giúp c tri thức nghề nghiệp tương lai 10 3.7% 34 12.6% 50 18.6% 104 38.7% 71 26.4% Học tập giúp c 1.9% 23 8.6 27.5% 47 17.5% 120 44.6% ỹ năng, nghiệp vụ 98 55 74 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi nghề tương lai Học tập giúp c ch c tương lai v ng 1.1% 12 4.5% 74 27.5% 58 21.6% 122 45.4% Tôi sẵn sàng học để đạt mục đích học tập 0.7% 18 6.7% 51 19% 117 43.5% 81 30.1% Tôi sẵn sàng h c phục h để đạt mục đích học tập 11 4.1% 35 13.0% 72 26.8% 100 37.2% 51 19% Tôi sẵn sàng đầu tư tất c th i gian cho học tập 11 4.1% 40 14.9% 52 19.3% 73 21.7% 93 34.6% Tơi sẵn sàng iên định mục đích học tập đến c ng 0.7% 59 21.9% 31 11.5% 57 21.2% 120 44.6% Tôi c m thấy học tập thật thú vị 0.7% 46 11.1% 46 17.1% 81 30.1% 94 34.9% Tôi c m thấy háo hức trư c gi học m i 0.7% 30 11.2% 47 17.5% 72 26.8% 118 43.9% Tôi c m thấy hứng thú gi học 2.6% 63 23.4% 47 17.5% 96 35.7% 56 20.8% Tôi c m thấy vui mừng hi hoàn thành xong tập h 2.6% 32 11.9% 77 28.6% 97 36.1% 56 20.8% 12 4.5% 58 21.6 29.7% 68 25.3% 51 19.0% Thái độ học tập hăn Tôi c m thấy lo l ng trư c hi đến l p 99 80 mà chưa làm xong tập nhà Tôi c m thấy nuối tiếc hết gi học mà chưa gi i xong vấn đề tranh luận 11 4.1% 40 14.9% 85 31.6% 113 42.0% 20 7.4% Tơi thích tham gia hoạt động học tập gi học 2.6% 29 10.8% 85 31.6% 104 38.7% 44 16.4% Tìm hiểu kỹ mục tiêu môn học trư c hi môn học b t đầu 21 7.8% 99 36.8% 83 30.9% 53 19.7% 13 4.8% Tìm phương pháp học ph hợp v i môn học 11 4.1% 95 35.3% 66 24.5% 78 29.0% 19 7.1% Tìm đọc tất c tài liệu c liên uan đến nội dung môn học giáo viên hư ng d n 0.7% 48 17.8% 94 34.9% 87 32.35 38 14.1% Tập trung 0.7% 39 14.5% 65 24.2% 94 34.9% 69 25.7% Ghi ch p đầy đủ theo cách hiểu 2.65 34 12.6% 52 19.3% 89 33.1% 87 32.3% Tích cực th o luận nh m 2.6% 24 8.9% 18.6% 111 41.3% 77 28.6% Tích cực phát biểu xây dựng 0.7% 43 16.0% 112 Hành vi học tập nghe gi ng 100 50 41.6% 63% 23.45 49 18.2% Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi T m t t tìm liệu hi đọc tài 12 4.5% 71 26.4% 121 45.0% 26 9.75 39 14.5% Nêu th c m c v i gi ng viên nh ng vấn đề chưa hiểu 12 4.5% 43 16.0% 132 49.1% 57 21.25 28 9.3% So sánh, liên tưởng g n kết nội dung môn học v i 17 6.3% 54 20.1% 97 36.1% 82 30.5% 19 7.1% Vận dụng iến thức học để làm tập thực hành 17 6.3% 28 10.4% 102 37.9% 74 27.5% 48 17.8% Thực nghiêm túc nhiệm vụ học tập 17 6.3% 61 22.7% 92 34.2% 58 21.6% 41 15.2% 17 6.3% 28 10.4% 94 34.9% 80 29.7% 50 18.6% Theo dõi nh ng vấn đề c liên uan đến ngành học phương tiện truyền thông 101 Hệ số tương quan biến phương trình hồi quy Kết học tập Kết học tập Pearson Correlation Sig (2-tailed) Nhận thức giá trị học tập thân Thái độ học tập Hành vi học tập Nhận thức giá trị học tập thân Thái độ học tập Hành vi học tập 567** 577** 439** 000 000 000 N 269 269 269 269 Pearson Correlation 567** 000 000 Sig (2-tailed) 000 1.000 1.000 N 269 269 269 269 Pearson Correlation 577** 000 000 Sig (2-tailed) 000 1.000 N 269 269 269 269 Pearson Correlation 439** 000 000 Sig (2-tailed) 000 1.000 1.000 N 269 269 269 1.000 269 ** Hệ số tương quan ý nghĩa mức 0.01 (2phía) Tương quan phần dư biến độc lập Trị tuyệt đối Hành vi phần học tập dư Spearman's rho Trị tuyệt đối phần dư Nhận thức Thái độ giá trị học tập học tập Correlation Coefficient 1.000 073 029 -.093 Sig (2-tailed) 231 636 127 N 269 269 269 269 Correlation Coefficient 073 1.000 394** 514** Sig (2-tailed) 231 000 000 N 269 269 269 269 Nhận thức Correlation Coefficient 029 giá trị học Sig (2-tailed) 636 tập N 269 394** 1.000 633** 000 000 269 269 269 Thái độ học tập Correlation Coefficient -.093 514** 633** 1.000 Sig (2-tailed) 127 000 000 N 269 269 269 269 Hành vi học tập ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 102 ... tích học tập cao hông? Tr l i cho câu h i việc làm cần thiết Xuất phát từ nh ng l trên, chọn đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu mối quan hệ động học tập kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm ... trường Cao đẳng Sư phạm (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh) Hy vọng rằng, ết u nghiên cứu g p phần sở l luận cho nghiên cứu để hám phá mối uan hệ yếu tố hác ĐCHT v i KQHT... khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 18 2.1.1 Hoạt động học tập sinh viên 18 2.1.2 Động 19 2.1.3 Động học tập sinh viên 20 2.1.4 Kết học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH), NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH), Phương pháp nghiên cứu, Chương 2: CƠ SỞ LÝ L ẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Chương 3. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KẾT LUẬN VÀ KH YẾN NGHỊ, Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phụ lục 1: Mẫu phiếu khảo sát, Phụ lục 2 PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA TOÀN BẢNG HỎI, Phụ lục 3. PHÂN TÍCH PHIẾU KHẢO SÁT BẰNG MÔ H NH RASCH, Phụ lục 4 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁ PHÁ EFA, Phụ lục 5. PHÂN TÍCH CRON ACH’S ALPHA CÁC NHÂN TỐ, Phụ lục 6. Thống kê mô tả tần số, tần suất các biến quan sát

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn