Biện pháp thi công cán nền (song ngữ Anh -Việt)

25 771 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2018, 16:54

METHOD STATEMENT FOR SCREEDING.BIỆN PHÁP THI CÔNG CÁN, LÁNG NỀN.1. Purpose Mục đích.2. Reference documents Tài liệu tham khảo. 3. Manpower, Material, Equipment Nhân công, vật liệu, thiết bị.4. Sequence of Work Trình tự công việc.5. Determination of initial time setting of fresh mortar Xác định thời gian đông kết vữa tươi.6. Sampling and preparation of sample Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử7. Floor Screed Application Thi công cán vữa nền.8. Floor Screed Hardener Application Thi công tăng cứng sàn bê tông.9. Cleaning Protection Vệ sinh và bảo vệ.10. Appendix. Phụ lục. METHOD STATEMENT FOR SCREEDING BIỆN PHÁP THI CÔNG CÁN, LÁNG NỀN Purpose / Mục đích Reference documents / Tài liệu tham khảo Manpower, Material, Equipment / Nhân công, vật liệu, thiết bị Sequence of Work / Trình tự cơng việc Determination of initial time setting of fresh mortar / Xác định thời gian đông kết vữa tươi Sampling and preparation of sample / Lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử Floor Screed Application / Thi công cán vữa Floor Screed Hardener Application / Thi công tăng cứng sàn bê tông Cleaning & Protection / Vệ sinh bảo vệ 10 Appendix / Phụ lục  Mortar aggregate ratio M75 / Bảng cấp phối vữa M75  Test results on motar / Kết thí nghiệm vữa tươi  Inspection and test / Quy trình kiểm tra nghiệm thu  Transport equipment / Thiết bị vận chuyển  Plan layout supplying material by Hoist / Mặt bố trí vật liệu chuyển từ vận thăng vào tầng  Equipment Location & Lifting Loading Chart / Vị trí thiết bị & Biểu đồ tải nâng tải  Method drawings for screeding / Bản vẽ biện pháp cán Purpose/ Mục đích  The purpose of this method is to provide a detailed description on how to carry out the screeding work of Sunwah Pearl project  Mục đích biện pháp nhằm cung cấp mơ tả chi tiết công tác thi công cán, láng dự án Sunwah Pearl Reference documents/ Tài liệu tham khảo  The project specification / Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án  Vietnamese standard / Tiêu chuẩn Việt Nam  TCXDVN 3121-1 -2003: Vữa xây dựng - phương pháp thử - Phần 1: xác định kích thước hạt cốt liệu lớn  TCVN 3121-2: 2003: Vữa xây dựng - phương pháp thử - Phần 2: lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử  TCVN 3121-9: 2003: Vữa xây dựng - phương pháp thử - Phần 9: xác định thời gian bắt đầu đông kết vữa tươi  TCXDVN 4314-2003: Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật  TCVN 2682-2009 : Xi măng poóc lăng - yêu cầu kỹ thuật  TCVN 9202-2012 : Xi măng xây trát  TCVN 9204-2012 : Vữa xi măng khô trộn sẵn khơng co  TCXDVN 9377-2-2012: Cơng tác hồn thiện xây dựng - Thi công nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát xây dựng Manpower, Material, Equipment/ Nhân công, vật liệu, thiết bị 3.1 Manpower/ Nhân cơng (Sơ đồ tổ chức trình sau)  Equivalent number of labor force as demand of work / đảm bảo đủ nhân lực theo yêu cầu công việc  Site Engineers, Architects and QA/QC staff to check and control the quality of screeding work / Kỹ sư, kiến trúc sư trường QA/QC kiểm tra kiểm sốt chất lượng q trình thực công tác cán, láng 3.2 Material/ Vật liệu  Water / Nước  Cement: approved by client / Ximăng duyệt chủ đầu tư  Sand: approved by client / Cát lấy từ cát sông với nguồn duyệt chủ đầu tư  Hardener: approved by client/ Chất tăng cứng duyệt chủ đầu tư 3.3 Equipment/ Thiết bị .025 m3  Water pump c/w piping / máy bơm nước ống nước kết nối 1cask 0.025 m3 1cask sand 1cask sand 0.025 m3  Mortar mixing machine / máy trộn vữa tô  2.0-3.0m alu ruler / thước nhôm từ đến 2.5m 0.025 m3  Mortarboard, plater / bay tô trát, bàn xoa mặt phẳng  String / Dây  Theodolite, total station, laser machine / Máy kinh vĩ, máy toàn đạt, máy bắn tia laser  Mortar Bucket / Máng chứa vữa  Wheel darrow / Xe rùa 3.4 Plan of Vertical supplying material by Hoist / Kế hoạch cung cấp vật liệu theo phương đứng vận thăng HOIST HOIST MATERIAL HOIST SECTION 3.5 Plan layout supplying material by Hoist / Mặt bố trí vật liệu chuyển từ vận thăng vào tầng  (Xem vẽ phần phụ lục / See the appendix drawing) 3.6 Equipment Location & Lifting Loading Chart / Vị trí thiết bị & Biểu đồ tải nâng tải: a) Temporary road layout / Mặt bố trí đường tạm:  (Xem vẽ phần phụ lục / See the appendix drawing) b) Brick Lifting:  (Xem vẽ phần phụ lục / See the appendix drawing) Sequence of Work / Trình tự cơng việc: 4.1 Screed work sequence chart/ Sơ đồ trình tự thi cơng cán nền: 4.2 Material handling, storage and delivery / Xử lý vật liệu, bảo quản vận chuyển:  Cement bags delivered should be stored at enclosed storage with 100 mm above ground level and covered by plastic protection in order to prevent water / Các bao xi măng vận chuyển, bảo quản cách mặt đất 100mm che phủ bạt cần thiết để tránh nước  The bagged cement shall be stored in piles not more than bags high Prevent flood by providing perimeter surface drainage if necessary / Các bao xi măng bảo quản, xếp chồng lên không bao Nơi cất giữ phải ngăn nước, bố trí nước cần thiết  Skim coat material, expanded metal lath, corner beads, etc shall be stored in a dry place, under cover and protect from damage and distortion / Vật liệu bột trét, lưới mắt cáo, nẹp góc … bảo quản nơi khô ráo, che chắn bảo vệ khỏi bị hư hỏng bóp méo  Materials shall be hoist up by hoist / Vật liệu vận chuyển lên tầng vận thăng cẩu tháp  Dry mortar after mixing at the mixing station is transported by cart, turtle carriage to hoist, tower crane Then transported to the floor and transported to the floor to be rolled / Vữa khô sau trộn trạm trộn vận chuyển xe bò, xe rùa vận thăng, cẩu tháp Sau chuyển lên tầng vận chuyển đến nơi cần cán  Contain in mortar bucket / Vữa chứa máng 4.3 Mixing Yard Preparation / Chuẩn bị sân trộn vữa:  Mixing yards location showing in the temporary facility plan & layout / Vị trí trạm trộn vữa thể mặt kế hoạch bố trí sở, thiết bị tạm thời  Bờ bao xung quanh nơi chưa cát xây gạch cao 400mm, chiều rộng 120mm tơ vữa mặt, kích thước theo vẽ phác thảo Determination of initial time setting of fresh mortar / Xác định thời gian đơng kết vữa tươi (Thí nghiệm xác định thời gian đông kết vữa tươi theo TCVN 3121-9 : 2003) 5.1 Nguyên tắc  Xác định thời gian bắt đầu đông kết vữa tươi tính từ đổ nước vào hỗn hợp khô đến mẫu vữa chịu lực đâm xuyên xác định 5.2 Thiết bị dụng cụ thử  Thiết bị xác định thời gian bắt đầu đông kết vữa tươi mô tả hình 1, bao gồm:  Khâu đựng vữa (4) hình cơn, vật liệu khơng hút nước, đường kính 50mm 75 mm, chiều cao 50 mm ÷ 100 mm Chiều dày khâu tuỳ thuộc vào vật liệu chế tạo, phải đủ để giữ hình dáng theo kích thước trên; 10 Hình - Sơ đồ cấu tạo dụng cụ thử thời gian bắt đầu đông kết Cân kỹ thuật 10 kg, có vạch chia tới 100 g;  Cơ cấu đòn bẩy (1) tạo lực ấn kim đâm xuống mẫu thử;  Kim đâm xuyên (3) làm đồng thép khơng gỉ, đường kính mm, tổng chiều dài 65 mm, phần kim (phần đâm vào vữa) có đường kính 6,175 mm ± 0,025 mm, dài 25 mm ± 0,25 mm;  Vòng đệm (2) có đường kính ngồi 20 mm, đường kính vừa đủ để lắp lỏng vào phần kim Vòng đệm có tác dụng cho biết kim đâm đủ sâu vào mẫu vữa;  Đồng hồ bấm giây;  Phòng/thùng dưỡng hộ mẫu (nhiệt độ 270C ± 0C, độ ẩm 95 % ± %);  Bay, chảo,…  Kích thước tính milimét 5.3 Cách tiến hành  Lấy khoảng lít mẫu vữa theo TCVN 3121-2: 2003 Đổ vữa đầy miệng khâu dùng chày, theo quy định TCVN 3121-3: 2003, đầm khoảng 10 cho vữa đầy kín khâu Dùng dao gạt vữa thừa ngang miệng khâu, dùng vải lau vữa bám xung quanh khâu, cân khâu có chứa mẫu, khối lượng m1  Đặt khâu có chứa mẫu vào vị trí kim, cho bề mặt vữa khâu cách kim đâm xuyên khoảng 20 mm Hạ kim từ từ chạm bề mặt vữa Giữ vị trí giây – giây cho kim ổn định Sau ấn kim đâm xuyên xuống mẫu vòng đệm kim chạm vào bề mặt mẫu  Khoảng thời gian lần đâm xuyên 15 phút – 30 phút, tuỳ theo vữa 11 khơng có có phụ gia kéo dài đơng kết Sau bảo quản mẫu nhiệt độ 270C ± 0C độ ẩm 95% ± 5% túi nilon bọc kín  Ghi lực đâm xuyên lần thử, xác định cách đọc giá trị đồng hồ cân, khối lượng m2  Tiến hành thử mẫu cường độ đâm xuyên xác định theo 6.1, đạt 0,5 N/mm2 5.4 Tính kết a) Cường độ đâm xuyên (Rđx), tính N/mm2, theo công thức:  R dx  m2  m1 10 F  Trong đó:  m1 khối lượng khâu có chứa mẫu, tính kilơgam;  m2 khối lượng đọc cân thử, tính kilơgam;  F diện tích tiết diện kim đâm xuyên, tính mm2, F = 29,93 mm2 b) Thời gian bắt đầu đơng kết, tính phút, kể từ thành phần vật liệu vữa trộn với nước vữa đạt cường độ đâm xuyên 0,5 N/mm2  Kết thử giá trị trung bình cộng lần xác định Nếu kết hai lần thử sai lệch 30 phút phải tiến hành xác định lại 5.5 Báo cáo thử nghiệm  Báo cáo thử nghiệm bao gồm thông tin sau:  Địa điểm, thời gian, người lấy chuẩn bị mẫu;  Loại vữa;  Phương pháp lấy chuẩn bị mẫu vữa; 12  Khối lượng m1 m2;  Kết thử, lấy xác đến phút;  Ngày thử mẫu;  Số hiệu tiêu chuẩn này;  Các ý khác trình thử Sampling and preparation of sample / Lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử (Lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử theo theo TCVN 3121-2 : 2003) 6.1 Định nghĩa Các thuật ngữ sử dụng tiêu chuẩn định nghĩa sau:  Lô (lot): Lượng vữa sản xuất điều kiện coi đồng Sau thử nghiệm, lượng vữa đánh giá “phù hợp” hay “không phù hợp”  Mẫu đơn (increment): Lượng vữa lấy thao tác có sử dụng thiết bị lấy mẫu  Mẫu cục (spot sample): Mẫu lấy thời điểm từ vị trí Mẫu cục tạo nên từ mẫu đơn liên tiếp  Mẫu gộp (bulk sample): Tập hợp mẫu đơn nhằm đại diện cho lô lấy mẫu  Mẫu thử (test sample): Mẫu rút gọn từ mẫu gộp dùng cho phép thử nghiệm 6.2 Thiết bị, dụng cụ  Mơi, thìa xúc thép nhựa cứng, dung tích khơng nhỏ lít;  Một số thùng chứa khơ, có nắp đậy kín 13  Bay dao nề;  Xẻng;  Cân kỹ thuật, xác đến 1gam;  Máy trộn (nếu có) 6.3 Lấy mẫu a) Lấy mẫu trường  Vữa tươi o Vữa tươi sản xuất trạm trộn: Dùng dụng cụ thích hợp điều 3, lấy mẫu cục lúc bắt đầu, cuối trình đổ vữa khỏi thùng trộn o Vữa tươi phương tiện vận chuyển: Dùng dụng cụ thích hợp điều 3, lấy mẫu cục vị trí có độ sâu khác phương tiện vận chuyển o Vữa tươi trộn cơng trường Dùng dụng cụ thích hợp điều 3, lấy mẫu cục vị trí khác mẻ trộn  Vữa khơ trộn sẵn o Dùng dụng cụ thích hợp điều 3, lấy mẫu cục bao chứa khác cho mẫu đại diện cho toàn lô b) Mẫu gộp o Khối lượng mẫu đơn lấy cho mẫu gộp từ mẫu đơn tích/khối lượng khơng nhỏ 20 lít (với vữa tươi) 15kg (với vữa khô) o Các mẫu gộp từ vữa khô trộn sẵn chứa bao cách ẩm, mẫu gộp từ vữa tươi đựng vật chứa không thấm nước lau khô Các vật chứa đảm bảo đậy buộc kín Các mẫu vữa sau lấy cơng trường đưa phòng thí nghiệm để thử tiêu cần kiểm tra 14 6.4 Chuẩn bị mẫu thử  Vữa tươi o Mẫu gộp vữa tươi phải trộn lại khoảng 30 giây chảo lau khăn ẩm Rút gọn mẫu theo phương pháp chia tư cho khối lượng mẫu để thử tiêu phải lớn 1,5 lần lượng vữa cần thiết cho thử nghiệm tiêu  Vữa khô trộn sẵn o Mẫu gộp vữa khô nhào trộn với nước cho vữa tươi đạt giá trị độ lưu động (độ dẻo) theo quy định bảng Việc trộn vữa thực máy tay, toàn thời gian trộn khoảng phút Bảng – Giá trị độ lưu động tương ứng loại vữa Độ lưu động, mm Loại vữa - Vữa thường 165-195 vữa hồn thiện thơ 175-205 - Vữa nhẹ 145-175 155-185 vữa xây mịn 175-205 155-185  Vật liệu để kiểm tra thành phần cấp phối lấy theo điều 5.3 phải để vật chứa riêng rẽ, chất kết dính phải chứa bao cách ẩm bình đậy kín Để chuẩn bị vữa tươi phòng thí nghiệm, vật liệu phải cân xác đến gam Các vật liệu sau cân trộn khơ đến đồng nhất, sau cho nước vào trộn ướt phút Điều chỉnh lượng nước trộn cho vữa tươi đạt độ lưu động theo quy định bảng 6.5 Bao gói, ghi nhãn mẫu thử  Mẫu thử phải chứa thùng kín, có nhãn nhận biết với thông tin sau:  Tên địa tổ chức/cá nhân lấy mẫu;  Tên địa khác hàng; 15  Địa điểm, thời gian cách tạo mẫu gộp;  Phương pháp thời gian trộn (tay/máy);  Dấu nhận biết thùng chứa mẫu;  Số hiệu tiêu chuẩn này;  Các dấu hiệu khác cần Floor Screed Application / Thi công cán vữa 7.1 Chuẩn bị bề mặt  Lớp bê tơng phải đảm bảo phẳng, ổn định, có độ bám dính với vật liệu láng làm tạp chất, vật liệu rời rạc dễ bong tróc, váng dầu  Trong trường hợp lớp có vị trí lõm lớn chiều dày lớp láng 20 mm phải tiến hành bù vật liệu tương ứng trước láng  Với vị trí lồi lên cao mặt lớp yêu cầu phải tiến hành san phẳng trước láng  Lớp phải có độ bám dính, làm tưới ẩm trước láng  To cooperate with other M&E to ensure that all built-in facilities already are properly fixed before executing the screeding work / Kết hợp với phận điện khác để đảm bảo tất thiết bị chơn sẵn gắn hồn thiện trước tiến hành cán 7.2 Vật liệu vữa cán  Mortar will be carefully mixed and processed at the mixing station as required / Vữa trộn chế tạo cẩn thận trạm trộn theo yêu cầu  Cement and sand shall be properly mixed in mixer or concrete batching plant until attaining uniform color, and the correct amount of water shall be added to 16 achieve workability / Xi măng, cát nước trộn theo cấp phối M75 phê duyệt (Chi tiết xem Biên chứng kiến cấp phối vữa thí nghiệm M75 kèm theo phần phụ lục)  Minimum mixing period of minutes after water is added / Thời gian trộn tối thiểu phút sau thêm nước  Mixed mortar shall be used within 150 minutes; Mixed mortar if not used within 150 minutes shall be discarded as “Reject” - shall be checked by QA/QC / Hỗn hợp vữa sử dụng vòng 150 phút; hỗn hợp vữa không sử dụng vòng 150 phút bị loại bỏ - QA / QC kiểm tra  Re-tempering will not be permitted; render that has begun to stiffen shall be discarded / Vữa tái ủ không phép; vữa bắt đầu đông cứng lại bị loại bỏ 17 18 KHỐI LƯỢNG HỒN THIỆN VỮA SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 8) N o ZONE TOWER TOWER TOWER LEV EL MATERIAL Floor - Thickness Sand Screeding Motar Hoàn thiện vữa sàn Floor - Thickness Sand Screeding Motar Hoàn thiện vữa sàn Floor - Thickness Sand Screeding Motar Hoàn thiện vữa sàn UNI T VOLUM E m3 28.17 m3 38.21 m3 60.97 REMAR K 7.3 Dụng cụ cán  Gồm bay xây, bay đánh bóng, thước tầm m, thước rút, ni vô máy trắc đạc, bàn xoa tay máy xoa, bàn đập, lăn gai 7.4 Tiến hành cán vữa  To carry surveying work to mark position, thickness of screeding on floor / Tiến hành công tác trắc đạc để định vị vị trí sàn  To fix some first linear leveling pegs (guide points) on whole surface of floor to determine the finish surface of floor and also identify the thickness of screeding, with the distance not exceed over 2m in length and width dimensions (to see attached drawings) / Để xác định bề dày lớp vữa cán cách gắn trước cục ghém (điểm chuẩn) với khoảng cách điểm ghém không m theo chiều ngang chiều dọc (xem vẽ đính kèm)  Area with waterproof layer waterproofing before / Khu vực có chống thấm phải chống thấm trước cán  The grout area required for the waterproofing additive (if any) must be added to the grout in proportion to the approved waterproofing measures/ Khu vực vữa cán yêu cầu pha phụ gia chống thấm (nếu có) phải pha phụ gia vào vữa 19 theo tỷ lệ, biện pháp chống thấm duyệt  To be ensure that floor are well weated before each coast applied Apply cement grout comprising cement and water in ratio 1:1.5 only Using paste brush dashed on to the surface before screeding/ Cần đảm bảo mặt phải tưới ẩm trước tiến hành lớp cán Sử dụng hổn hợp xi măng nước với tỉ lệ 1:1,5 tưới lên bề mặt sàn bê tông trước tiến hành cán  The mortar is dried at the mixing station (in M75 grade), then the mortar is transported to the place where the substrate is to be rolled, adding enough water to ensure the plasticity of the substrate - Will be inspected by QA/QC / Vữa trộn khơ trạm trộn (theo cấp phối M75), sau vận chuyển vữa đến nơi cần cán nền, thêm nước vừa đủ đảm bảo độ dẻo để cán – Sẽ QA/QC kiểm tra  To use plater, mortarboard and alu Ruler to screed / Dùng thước nhôm, bay, bàn xoa để tiến hành công tác cán  Khi bề mặt khu vực cán rộng phải dùng thép hộp chia khu vực cán thành ô vuông 3m x 4.5m để cán riêng ô vuông Thời gian tối thiểu để cán ô liền kề 24h  To check surface of screeding layer to ensure smoothly, corectly and vertically during execute the work / Phải kiểm tra bề mặt lớp vữa nhằm đảm bảo bề mặt ln ln phẳng, thẳng, kích thước suốt trình cán 7.5 Bảo dưỡng  Khi thời tiết nắng nóng, khơ hanh sau láng xong h đến h, phủ lên mặt láng lớp vật liệu (Bao bố vật liệu 100% cotton) giữ ẩm, tưới nước bảo dưỡng ngày sau láng  Không lại, va chạm mạnh mặt láng 12 h sau láng  Với mặt láng ngồi trời cầnbiện pháp che nắng chống mưa xối 20 ngày đến ba ngày sau láng 7.6 Quality control work / Cơng tác kiểm sốt chất lượng:  Mặt lát (láng) phải phẳng, không ghồ ghề, lồi lõm cục  Độ chênh tối đa cho phép bề mặt đo loại thước thẳng 1800mm 3mm  Tất góc mặt thẳng đứng phải góc vuông trừ quy định khác  Độ dốc phương dốc mặt lát (láng) phải theo thiết kế, có chỗ lồi lõm mức cho phép phải lát (láng) lại  Độ bám dính đặc vật liệu gắn kết vật liệu láng với lớp kiểm tra cách gõ nhẹ lên bề mặt lát (láng) có tiếng bộp phải bóc sửa lại Floor Screed Hardener Application / Thi công tăng cứng sàn bê tơng 8.1 Quy trình thi cơng:  Đổ, nén làm phẳng bê tơng lót tới cao độ u cầu sàn  Sau nước phân tách từ bê tông hết trước lần se cứng đầu tiên, tiến hành rắc chất làm cứng lên trên, cách mặt sàn khoảng ngắn  Việc rải chất làm cứng tiến hành lần, theo hai phương vng góc với  Lần chiếm 2/3 khối lượng lần thứ hai phần lại, chiếm 1/3 khối lượng a Rải lớp thứ  Chia khu vực sàn thành ô nhỏ cho thuận tiên, đánh dấu xếp đủ vật liệu ô dựa vào hàm lượng sử dụng 21  Sau bề mặt bê-tông bốc hết nước, xoa lại bề mặt để mở mặt bắt đầu rải lớp thứ Chú ý rải trước khu vực gần cửa, gần tường, cột khu vực này, bêtơng khơ nhanh  Sau lớp thứ sậm màu lại hút ẩm từ bê-tông bê-tông đủ cứng để vào dùng bàn chà gỗ máy xoa xoa bề mặt, cần xoa vừa đủ để đem độ ẩm lên bề mặt b Rải lớp thứ hai  Ngay sau xoa xong lớp thứ nhất, rải lớp thứ hai lên bề mặt ẩm Rải bù thêm vào khu vực mà lớp thứ thiếu Ngay lớp thứ hai sậm màu lại hút ẩm xoa bề mặt máy xoa  Nếu cần bề mặt hồn thiện nhám, chống trượt bảo dưỡng sau lần xoa mà không cần xoa thêm 8.2 Bảo dưỡng:  Khi thời tiết nắng nóng, khơ hanh sau láng xong h đến h, phủ lên mặt láng lớp vật liệu (Bao bố vật liệu 100% cotton) giữ ẩm, tưới nước bảo dưỡng ngày sau láng  Cấm không cho xe cộ qua lại khu vực sàn sau hoàn thành vòng ngày trước đưa vào sử dụng  Bảo vệ bề mặt tránh hư hại cách phủ ván, bao bố hay biện pháp phù hợp khác 8.3 Liều lượng sử dụng chất làm cứng trộn sẵn sau: KHU VỰC LIỀU LƯỢNG Ram dốc bãi để xe, lối vào tòa nhà 7.5kg/m2 Các bãi để xe khu vực 5.0kg/m2 22 khác Cleaning & Protection / Vệ sinh bảo vệ  Khi hoàn thành xong cán vữa nền, thi công hardener sàn, loại bỏ tất dụng cụ bảo vệ che chắn tạm thời khỏi tồn sàn cơng trường  Làm tất hạng mục bề mặt liền kề với cơng trình  Kiểm tra tồn hư hỏng lớp láng sàn Trong trường hợp có hư hỏng sửa chữa, phải loại bỏ thay hạng mục hư hỏng  Dọn dẹp, vận chuyển xử lý toàn chất thải xà bần cách hợp phát an toàn  Bảo vệ sàn xi măng hệ thống láng sàn tránh tất loại cố gây hư hại di chuyển qua lại sau hồn thành thi cơng  Lắp đặt cung cấp lối có đệm lót khu vực láng để tránh tác động từ tổ chức, đơn vị khác suốt q trình thi cơng Cơng trình 23 APPENDIX / PHỤ LỤC  Mortar aggregate ratio M75 / Bảng cấp phối vữa M75  Test results on motar / Kết thí nghiệm vữa tươi  Inspection and test / Quy trình kiểm tra nghiệm thu  Transport equipment / Thiết bị vận chuyển  Plan layout supplying material by Hoist / Mặt bố trí vật liệu chuyển từ vận thăng vào tầng  Equipment Location & Lifting Loading Chart / Vị trí thiết bị & Biểu đồ tải nâng tải  Method drawings for screeding / Bản vẽ biện pháp cán 24 ... purpose of this method is to provide a detailed description on how to carry out the screeding work of Sunwah Pearl project  Mục đích biện pháp nhằm cung cấp mơ tả chi tiết công tác thi công cán, láng...  TCXDVN 9377-2-2012: Cơng tác hồn thi n xây dựng - Thi công nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát xây dựng Manpower, Material, Equipment/ Nhân công, vật liệu, thi t bị 3.1 Manpower/ Nhân cơng (Sơ... HỒN THI N VỮA SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 8) N o ZONE TOWER TOWER TOWER LEV EL MATERIAL Floor - Thickness Sand Screeding Motar Hoàn thi n vữa sàn Floor - Thickness Sand Screeding Motar Hoàn thi n
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công cán nền (song ngữ Anh -Việt), Biện pháp thi công cán nền (song ngữ Anh -Việt)

Từ khóa liên quan