Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản lý đất đai xây dựng của UBND xã phường thị trấn trên

8 15,132 175
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 16:12

Quản lý nhà nước là sự tác động mang tính chất quyền-tổ chức của các cơ quan nhà nước,các cá nhân có thẩm quyền tới đối tượng bị quản lý nhằm đạt được mục tiêu do chủ thể quản lý nhà nước đặt ra.Như vậy quản lý nhà nước về đất đai là một hoạt động cấu thành trong quản lý chung của nhà nước,đó là hoạt động với việc sử dụng các phương pháp,công cụ quản lý thích hợp tác động đến hành vi,hoạt động của đối tượng sử dụng đất nhằm mục tiêu sử dụng đất tiết kiệm,hiệu quả và bảo vệ môi trường trên phạm từng địa phương g8án liền tổng thể chung của cả nước.Những công cụ quản lý của nhà nước có thể là các chủ trương,chính sách pháp luật(thể hiện cụ thể trong đời sống xã hội bằng các văn bản luật và văn bản quy phạm pháp luật).Bên cạnh đó công cụ còn là bộ máy,đội ngũ cán bộ làm công tác nầy như bộ máy chuyên nghiệp theo dõi quản lý đất đai (như phòng tài nguyên-môi trường,phòng quản lý đô thị,văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. . .,bộ máy chuyên nghiệp trong việc thiết kế quy hoạch có liên quan về đất đai-xây dựng).b-Vị trí vai trò về quản lý nhà nước đất đaiĐất đai được nhận thức trong xã hội và luật pháp đó là tư liệu sản xuất,là tài nguyên có hạn của quốc gia ,mặt khác trong đời sống xã hội nó không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là vốn,là tài sản của công dân. Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản đấ đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị trấn trên địa bàn vùng Tây nguyên A-Những vấn đề luận về quản đất đai-xây dựng ở cơ sở: I-Những vấn đề quản nhà nước về đất đai 1-Khái niệm và vị trí vai trò trong công tác quản đất đai: a-Khái niệm về quản nhà nước về đât đai: Quản nhà nước là sự tác động mang tính chất quyền-tổ chức của các cơ quan nhà nước,các cá nhân có thẩm quyền tới đối tượng bị quản nhằm đạt được mục tiêu do chủ thể quản nhà nước đặt ra.Như vậy quản nhà nước về đất đai là một hoạt động cấu thành trong quản chung của nhà nước,đó là hoạt động với việc sử dụng các phương pháp,công cụ quản thích hợp tác động đến hành vi,hoạt động của đối tượng sử dụng đất nhằm mục tiêu sử dụng đất tiết kiệm,hiệu quả và bảo vệ môi trường trên phạm từng địa phương g8án liền tổng thể chung của cả nước. Những công cụ quản của nhà nước có thể là các chủ trương,chính sách pháp luật(thể hiện cụ thể trong đời sống hội bằng các văn bản luật và văn bản quy phạm pháp luật).Bên cạnh đó công cụ còn là bộ máy,đội ngũ cán bộ làm công tác nầy như bộ máy chuyên nghiệp theo dõi quản đất đai (như phòng tài nguyên-môi trường,phòng quản đô thị,văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. . .,bộ máy chuyên nghiệp trong việc thiết kế quy hoạch có liên quan về đất đai-xây dựng). b-Vị trí vai trò về quản nhà nước đất đai Đất đai được nhận thức trong hội và luật pháp đó là tư liệu sản xuất,là tài nguyên có hạn của quốc gia ,mặt khác trong đời sống hội nó không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là vốn,là tài sản của công dân. Chính vì đất đai có một giá trị mà pháp luật và hội xác định,nó là một tài nguyên có hạn nên việc quan sử dụng đất sao cho tiết kiệm,hiệu quả,bảo đảm tính an toàn và bền vững,đảm bảo sao cho hạn chế đến mức thấp nhất những tác hại về kinh tế-xã hội mà hệ quả bắt nguồn từ đấtquản đất ( như quản không tốt sẽ dẫn đến việc ô nhiễm môi trường,thiệt hại tài nguyên đất-nước-không khí,làm mất trật tự an ninh-an toàn hội- như vụ biểu tình Tây nguyên có nguồn gốc từ đất,các vụ đâm chém bắt nguồn từ tranh chấp về đất đai. . .).Như vậy vân đề đất đaiquản đất đai,ngày nay nó vừa mang tính chiến lược lại vừa mang tính nhạy bén,cấp bách. Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt anm năm 1992 đã ghi: “Nhà nước thống nhất quản toan bộ đất đai theo quy hoạch và có hiệu quả”;Luật đất đai năm 2003 đã ghi: Nhà nước thực hiện quyền đại diện sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản nhà nước về đất đai. 2-Những nguyên tắc và điều kiện cho việc quản đất đai: Cơ quan quản đất đai và các chủ thể sử dụng đất đai phải tuân theo một số nguyên tắt trong quá trình quản và sử dụng.Cụ thể bao gồm: a-Bảo đảm quản đúng thẩm quyền pháp lý: Đất đai có mối quan hệ không chỉ phạm vi cá nhân,hộ gia đình mà nó còn có mối quan hệ phổ biến,rộng.Pháp luật quy định các vấn đề về trách nhiệm và thẩm quyền quản lý,thẩm quyền sử dụng.Cũng là quản về quy hoạch sử dụng đất nhưng Hội đồng nhân dân-Uỷ ban nhân dân mỗi cấp khác nhau thì được giao thẩm quyền và phạm vi ở mỗi cấp khác nhau.Vì thế để đảm bảo quản tốt ,đòi hỏi mỗi ngành,mỗi cấp phải dựa trên cơ sở phân cấp,phân nhiệm của pháp luật quy định. b-Bảo đảm sự quản tập trung thống nhất của nhà nước về đất đai mà hiến pháp và pháp luật quy định. Học viên:Đổ Mạnh Hùng - 1 - Lớp trung cấp chính trị-hành chính Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản đấ đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị trấn trên địa bàn vùng Tây nguyên Đất đai là tài sản và tài nguyên quan trọng của quốc gia,Hiến pháp và luật pháp đã quy định,do đó các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan cấp dưới khi ban hành phải phù hợp và không mâu thuẫn với cơ quan nhà nước cấp trên. c-Trong quản phải đảm bảo quản nhà nước về đất đai đúng quy hoạch-kế hoạch đã được phê duyệt.Việc sử dụngquản đất đai đã được hiến pháp và pháp luật quy định,do vậy đòi hỏi việc sử dụng,thu hồi,giao cấp. . . phải được thực thi đúng pháp luật,đúng thẩm quyền cho phép,tránh cấp dưới quản lý,sử dụng một cách tuỳ tiện sai nguyên tắc,làm phá vỡ những quy hoạch tổng thể chung trên bình diện rộng. d-Vấn đề đất đai là vấn đề nhạy cảm,việc quản đòi hỏi phải đảm bảo nguyên tắc kết hợp hài hoà giữa các lợi ích.Đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng của người nông dân nói riêng và của công dân nói chung,là tài sản quan trọng,quý giá của mọi gia đình và là tài nguyên quý giá của quốc gia,do đó đó vừa là vấn đề nhạy cảm,vấn đề sống còn của bao gia đình.Vậy việc sử dụng nó sao cho đem lại hiệu quả tối ưu,Việc thu hồi ,giải toả đền bù. . .sao cho hài hoà các lợi ích,không gây xáo trộn hoặc tổn hại cho một bên nào có liên quan đến lợi ích đất đai. đ-Vấn đề đất đai là vấn đề chiến lược,tài nguyên đất đai là tài nguyên hữu hạn .Do đó trong quá trình quản và sử dụng đất đai phải đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm- hiệu quả,bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất. Để quản và sử dụng tốt đất đai và tài nguyên đất đai,đòi hỏi trước hết cần có những công cụ quản sử dụng thật hiệu quả.Công cụ ấy bao gồm -Công cụ về chính sách và pháp luật.quản hành chính,nhà nước pháp quyền là việc thực thi quyền lực của nhà nước cũng như quản điều hành hội phải dựa trên cơ sở pháp luật.Trong khoa học quản có câu phương ngôn: “ một hội văn minh khi pháp luật nghiêm minh”.Để việc quản đất đai đạt theo mục đích yêu cầu,góp phần tác động thúc đẩy kinh tế hội pháp triển thì công cụ quản của nhà nước về đất đai thì chính sách,pháp luật là một công cụ cơ bản,quan trọng. Nó đòi hỏi chính sách,pháp luật phải ngày càng hoàn thiện,phù hợp với xu thế phát triển cũng như xu thế hội nhập hiện nay.Mặc dù luật đất đai đã được ban hành nhưng phải luôn sửa đổi,bổ sung.Chính sách đất đai có ý nghĩa rất quan trọng đến đời sống kinh tế hội của đất nước cũng như có tác động đến từng gia đình,từng cá nhân.Khi nền kinh tế phát triển,xoá bỏ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường,đất đai không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là tài sản,vốn.Do đó chính sách về đất đai tốt sẽ tác động thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển,ngược lại thì kiềm hãm sự phát triển.Thực tiễn đã chứng minh điều nguyên nói trên. Bên cạnh có chính sách đúng đắn là các văn bản pháp luật sao cho phải toàn diện,động bộ,nhất quán quan điểm hội công bằng,dân chủ,văn minh.Pháp luật phải bảo vệ cho quyền lợi chính đáng cho người sử dụng đất cũng như bảo vệ lợi ích tài nguyên quốc gia.Nhu cầu hoàn thiện pháp luật về đất đai là một nhu cầu tất yếu khách quan.Chính vì thế,muốn làm tốt công tác quản đất đai thì nhà nước ngày càng phải quan tâm làm tốt chính sách và pháp luật về đất đai và những vấn đề liên quan đến đất đai. -Công cụ về quy hoạch-kế hoạch về sử dụngquản đất đai. Việc sử dụng đất đem lại tiết kiệm và hiệu quả đòi hỏi cần phải có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất ngày càng tốt hơn.Làm tốt công tác quy hoạch và kế hoạch thì sẽ tránh những lãng phí về tài nguyên nầy,mặc khác nó sẽ đem lại hiệu quả cao cho từng hộ gia đình và cho cộng đồng quốc gia.Trong thực trạng hiện nay,qua số liệu của nghị quyết của Học viên:Đổ Mạnh Hùng - 2 - Lớp trung cấp chính trị-hành chính Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản đấ đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị trấn trên địa bàn vùng Tây nguyên đảng về phát triển nông nghiệp,nông thôn và nông dân cho thấy: giá trị đem lại của 1 ha đất ở nước ta còn ở mức thấp ( 50 triệu đồng/ha/năm về đất nông nghiệp,số liệu năm 2000) so với các nước trong khu vực như Thái Lan,Indonésia,Trung quốc. . . Điều đó phần nào phản ánh thực trạng việc sử dụng đất trong nông nghiệp chưa thực hiện tốt công tác quy hoạch kế hoạch về sử dụng đất,đất nông nghiệp vẫn còn trong tình trạng sử dụng tự phát,manh mún,thiếu quy hoạch vùng để tạo ra những giá trị sản phẩm hàng hoá có giá trị cạnh tranh.Như vậy,tăng cường công tác quy hoạch-kế hoạch gắn liền với quá trình khai thác đất đaiquan trọng để đem lại sự tiết kiệm và hiệu quả. -Ngoài hai công cụ trên,việc quản đất đai còn sử dụng các công cụ quản khác như: công cụ thuế,công cụ tài chính-tín dụng. . .sẽ góp phần kích thícxh,thúc đẩy cho việc quản lý,sử dụng đất đai ngày càng tốt hơn,góp phần cho việc vận hành quản ngày càng thuận lợi hơn. 3-Sự phân cấp thẩm quyền trong việc quản đất đai ở cơ sở: Trong luật đất đai năm 2003 cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác đã nêu rõ những thẩm quyền quản nhà nước về quản đất đai của hội đồng nhân dân,Uỷ ban nhân dân cấp:xã-phường-thị trấn. Thẩm quyền là những quyền hạn và trách nhiệm được phân cấp giao phó cho một cấp quản nào đó.Đối với cấp cơ sở không phải là cấp có thẩm quyền ban hành những văn bản luật hay văn bản quy phạm pháp luật nhằm mục đích điều chỉnh cho các hoạt độn quản tầm vĩ mô.Đối với cơ sở là cấp thực thi văn bản pháp luật,do đó thẩm quyền với những nhiệm vụ và quyền hạn phù hợp với tầm vi mô quản lý. II-Nội dung thẩm quyền về quản đất đai ở cấp cơ sở: Theo Hiến pháp năm1992 và luật đất đai năm 2003 quy định thẩm quyền quản nhà nước về đất đai của Hội đồng nhân dân-Uỷ ban nhân dân cấp:xã-phường-thị trấn bao gồm: 1-Thẩm quyền trên lĩnh vực quy hoạch-kế hoạch-quản về sử dụng đất: Việc quy hoạchxây dựng kế hoạch của cấp cơ sở xét cho cùng là không mang tính rõ nét,quan trọng (chỉ được phép quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn của mình và phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp trên).Trách nhiệm chính ở đây là cùng với tổ chức tư vấn xây dựng quy hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về những nội dung có liên quan đến đồ án quy hoạch.Sau khi được cấp coá thẩm quyền phê duyệt thì phải triển khai và công khai cho mọi người dân biết để thực hiện việc quy hoạch đã được phê duyệt. Khi có kế hoạch sử dụng đất,trong những trường hợp phải giải toả đền bù,Chính quyền cơ sở có nhiệm vụ thẩm quyền phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tiến hành giải toả,đền bù cho người chủ sử dụng đất bị giải toả. Chính quyền cơ sở có nhiệm vụ hướng dẫn công dân lập các thủ tục khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Đồng thời,xác nhận về thời điểm,thời gian,nguồn gốc đất,tình trạng tranh chấp đất đai,sự phù hợ với quy hoạch sử dụng đất.Khi có nẩy sinh tranh chấp đất đai giữa các chủ sử dụng đất,chính quyền địa phương cùng với tổ chức đoàn thể chính trị hội địa phương có nhiệm vụ đứng ra tổ chức hoà giải sự tranh chấp. Chính quyền cơ sở có thẩm quyền và nhiệm vụ trong việc chấp hành ,thực thi các vấn đề mà pháp luật và cấp có thẩm quyền ban hành các quyền địch hợp pháp về những vấn đề về đất đai và liên quan đến đất đai (như xây dựng khu công nghiệp,khu đô thị,như vệ sinh môi trường. . .),có nhiệm vụ kiểm kê,thống kê,rà soát quỹ đất trên địa bàn,quản các hồ sơ địa chính gốc cũng như những vấn đề có liên quan về địa giới hành chính của cấp mình. Học viên:Đổ Mạnh Hùng - 3 - Lớp trung cấp chính trị-hành chính Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản đấ đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị trấn trên địa bàn vùng Tây nguyên Theo quy định của pháp luật,cấp cơ sở có nhiệm vụ xây dựng quỹ dự phòng đất đai (gọi là quỹ đất công ích của xã) với mức không quá 5% trong tổng số quỹ đất nông nghiệp của địa phương,Đồng thời có trách nhiệm quản và sử dụng đúng mục đích,có hiệu số quỹ đất trên vào các công trình phúc lợi hội cho địa phương như:xây dựng trường học,trạm xá,sân vận động,trụ sở làm việc,nhà văn hoá. . .ở cấp cơ sở: 2-Thẩm quyền trong việc quản địa gới hành chính ở cấp cơ sở: Theo sự phân cấp quản lý,Uỷ ban nhân dân xã-phường-thị trấn có nhiệm vụ quản mốc địa giới hành chính trên thực địa thuộc địa bàn mình quản lý.Đồng thời đó có nhiệm vụ phối hợp cúng các đơn vị hữu quan xây dựng-thành lập bản đồ địa giới hành chính cấp cơ sở theo những yêu cầu trình tự,thủ tục và thông số kỹ thuật theo quy định của luật hiện hành. 3-Những nội dung trong công tác quản về trật tự xây dựng trên địa bàn cơ sở: a-Chính quyền cơ sở xã- phường trong việc hướng dẫn,kiểm tra giấy phép xây dựng trên địa bàn Dựa trên cơ sở quy hoạch chung,UBND xã-phường có trách nhiệm hướng dẫn cho công dân và tổ chức trong địa phương có nhu cầu xây dựng làm những thủ tục trong việc xin cấp giấy phép xây dựng.Trên cơ sở hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng,UBND xã- phường có trách nhiệm xác nhận thủ tục hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục để cấp trên xem xét quyết định. Căn cứ vào những thông tư và hướng dẫn,UBND xã-phường có những thẩm quyền cụ thể trong việc hướng dẫn,kiểm tra giấy phép xây dựng.Cũng như hướng dẫn những trường hợp chủ đầu tư không cần phải có giấy phép xây dựng. b-UBND xã-phường-thị trấn có nhiệm vụ kiểm tra,rà soát,thống kê công trình xâydựng trên địa bàn: Rà soát thống kê toàn bộ những công trình,diện tích công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng theo quy định của luật xây dựng cũng như các quy định về kiến trúc,cảnh quan đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản của mình và lập kế hoạch xử theo quy định của pháp luật. Tổ chức lập,công bố quy hoạch xây dựng theo quy định của luật xây dựng đối với những khu vực chưa có quy hoạch xây dựng. Tổ chức họp các tổ dân phố,khu dân cư,thôn,ấp để phổ biến công khai các chế độ,chính sách,quy định của nhà nước về việc thực hiện các quyết định nầy;công bố công khai những công trình nằm trong khu vực giải toả,mức đền bù đối với công trình phải giải toả. c-Xử các vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Dựa trên những văn bản thông tư hướng dẫn,UBND xã-phường-thị trấn có nhiệm vụ và quyền hạn trong việc xử các vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng .Tuy nhiênm,quá trình xử phải đảm bảo đúng nguyên tắc,trình tự,thủ tục và thẩm quyền xử lý. d-UBND xã-phường –thị trấn có nhiệm vụ và quyền hạn giải quyết các khiếu nại-tố cáo trên lĩnh vực xây dựng theo đúng thẩm quyền được phân cấp. B-Những vấn đề thực tiễn trong công tác quản đất đai và trật tự xây dựng hiện nay ở cơ sở. I- Đặc điểm tình hình thành phố Pleiku: 1-Điều kiện tự nhiên-xã hội: Thành phố Pleiku nằm ở hướng Tây-Tây Bắc tỉnh Gia Lai.Là đô thị phía bắc Tây Nguyên,nằm trên trục đường giao thông giũa quốc lộ 14 và quốc lộ 19 nối thông suốt cả Học viên:Đổ Mạnh Hùng - 4 - Lớp trung cấp chính trị-hành chính Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản đấ đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị trấn trên địa bàn vùng Tây nguyên nước,gần ngã ba Đông dương,nằm trên cung đường Hồ Chí Minh và trong vùng tam giác tăng trưởng các tỉnh lân cận trong tây nguyên cũng như các quốc gia láng giềng:Lào- Campuchia. Pleiku nằm ở độ cao trung bình từ 300 đến 500m,Khu vực ngã ba quốc lộ 14-19 có độ cao là 785m.Thổ nhưỡng và khí hậu rất thích hợp cho việc phát triển cây công nghiệp dài ngày như:cao su,hồ tiêu,cà phê và các loại cây lâm sản khác. Có tổng diện tích là :26.166,36ha,với 14 phường và 9 xã.Diện tích nội thành là 5.368,61ha.Mật độ dân số nội thành là 32,74 người/ha.Diện tích ngoại thành là:20.797,75ha với dân số là 10.943 người,mật độ dân số ngoại thành là:0,52 người/ha. 2-Về kinh tế-xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của Phleiku là 14,65%,cơ cấu kinh tế tiếp tục theo hướng chuyển dịch tỷ trọng công nghiệp-dịch vụ-xây dựng.Thu nhập bình quân đầu người là 662 USD/người/năm;tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 550 hộ chiếm 1,45%. Về kết cấu hạ tầng cơ sở: Thành phố đãvquy hoạch tổng thể với các khu dân cư,khu công nghiệp,khu tham quan du lịch như: +Về khu dân cư có:khu dân cư Lê Thánh Tôn,Nguyễn Chí Thanh,Diên phú,Iasoi,khu đô thị mới Hoalư-Phù Đổng +Về khu công nghiệp:hiện đã có khu công nghiệpTrà Đà,khu công nghiệp Nam Hàm rồng,khu công nghiệp Bắc Biển Hồ. +Về khu tham quan du lịch,bảo tàng -văn hoá như:Thác Phú Cường,Thác Ba,thác Bầu cạn,Công viên Đồng xanh,Diên Hồng,Công viên văn hoá các dân tộc thiểu số,khu di tích nhà lao Pleiku. . . Toàn thành phố có 86% hộ dân được dùng nước sạch,99,21% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia,23/23 phường có lưới điện quốc gia.Hệ thống thôn tin liên lạc được đầu tư nâng cấp và mở rộng có 100% xã-phường phủ sóng thông tin liên lạc,có 72 máy/100 dân;100% nhà dân cư nội thị được kiên cố hoá hoặc lầu hoá,khu vực có 80% là kiên cố hoá hoặc bán kiên cố. Tổng mức đầu tư trên toàn thành phố trong 5 năm đạt hơn 1.245 tỷ đồng,trong đó vốn ngân sách là hơn 110 tỷ đồng.Toàn thành phố có 734,25 km đường giao thông,trong đó bê tông nhựa nóng là:85km,bê tông xi năng là:19,25km,thâm nhập nhựa là:216,1km,đường cấp phối và đường đất là: 381,9km.có 225 con hẽm với chiều dài 112km. II-Việc quản đất đai-xây dựng của các xã-phường trong thành phố Pleiku hiện nay: 1- Việc quản đất đai của các xã-phường trong thành phố Pleiku hiện nay: a-Trong lĩnh vực quy hoạch,kế hoạch về sử dụng đất trên địa bàn: Các phường,xã đã tổ chức tốt việc họp dân lấy ý kiến nhân dân về một số vấn đề có liên quan đến vùng quy hoạch mà ảnh hưởng đến cuộc sống hội như:quy hoạch khu đô thị mới,quy hoạch khu công nghiệp như khu công nghiệpTrà Đà,khu công nghiệp Nam Hàm rồng,khu công nghiệp Bắc Biển Hồ; Công viên Đồng xanh,Diên Hồng,Công viên văn hoá các dân tộc thiểu số.Đồng thời cùng với các đơn vị hữu quan công bố công khai bản vẽ quy hoạch chi tiết về các quy hoạch đã được duyệt như:quy hoạch về sử dụng đất,quy hoạch về xây dựng công trình. . . b-Đã thực hiện được một số công việc trong công tác thu hồi đất,giải toả đền bù: Học viên:Đổ Mạnh Hùng - 5 - Lớp trung cấp chính trị-hành chính Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản đấ đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị trấn trên địa bàn vùng Tây nguyên Thời gian qua,do sự phát triển nhanh về việc đô thị hoá nông thôn,nhiều công trình xây dựng được đầu tư và thi công.Việc tiến hành thu hồi đất cho công trình ,việc giải toả đền bù. . .được UBND xã-phường tiến hành nghiêm túc,đúng quy định pháp luật,hợp lòng dân,từ đó không xảy tình trạng cố tình chống đối hoặc phải cưởng chế.Thậm chí ,khi có chủ trương mở rộng đường dân cư cho thông thoáng,đã có nhiều hộ dân tích cực ủng hộ hiến đất không đòi tiền bồi thường(các công trình đường hẽm,đường giao thông nông thôn dân sinh do nhân dân đầu tư và sử dụng ).Đối với các công trình do ngân sách đầu tư (như Công viên Đồng xanh,Diên Hồng,Công viên văn hoá các dân tộc thiểu số) hoặc do các chủ đầu tư khác tiến hành( như khu công nghiệpTrà Đà,khu công nghiệp Nam Hàm rồng,khu công nghiệp Bắc Biển Hồ) ,UBND xã-phường phối hợp cùng các ngành chức năng và chủ đầu tư tiến hành các khâu công tác một cách công khai minh bạch,nghiêm túc,chính sách đền bù phù hợp,từ đó không gây thắc mắc hay phản ứng từ người dân.Nhờ đó các công trình được tiến hành đúng tiến độ kế hoạch. Thực hiện chủ trương của Bộ tài nguyên môi trường về kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân,UBND các xã-phường đã tiến hành tốt,thông báo rộng rãi trong nhân dân về việc tiến hành làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,công khai thủ tục tại trụ sở để dân biết.Đồng thời giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền được phân cấp như:xác nhận nguồngốc đất,tình trạng tranh chấp đất đai,tình trạng đất có liên quan đến quy hoạch chung. . . .để làm cơ sở cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xem xét,lập thủ tục và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất cho nhân dân. c-Việc quản và sử dụng đất công ( 5% quỹ đất),đất chưa sử dụng cũng như việc quản hồ sơ địa chính gốc: Việc quản đất công được tiến hành theo đúng quy định,số đất nầy được dùng cho việc mở rộng ,nâng cấp các công trình phúc lợi ã hội như: mở rộng xây mới trạm y tế (mà dự án ngân sách đã đãbđầu tư),ây mới công trình trường mẫu giao,trường tiểu học cũng như dành một số diện tích ch việc đầu tư văn phòng tổ dân phố,văn phòng thôn,sân chơi cho thanh- thiếu niên.Nhờ quản tốt nên đến nay đã có 100% thôn,tổ dân phố đều có văn phòng,có 19/23 xã-phường có điểm vui chơi như nhà văn hoá,sân bóng đá cho thanh thiếu nhi(không tính công trình văn hoá của thành phố nằm trên địa bàn).Một số diên tích bờ ao các hợp tác địa phương bảo quản cho nhân dân thuê mướn khai thác khi địa phương cần sử dụng phục vụ cho các công trình dân sinh phúc lợi thì thu hồi. Địa chính cùng cán bộ giao thông nông thôn luôn tích cực tham mưu cho UBND các phường trong việc nắm chắc tình hình và sự biến động đất đai trên địa bàn,cặp nhật kịp thời những biến động tăng giảm của các loại đất ( đất nông nghiệp,đất chuyên dụng,đất xây dựng. . .) để từ đó địa phương làm tốt công tác quản đất đai cũng như tham mưu cho HĐND và UBND cấp trên về đất đai theo thẩm quyền phân cấp. d-Việc giải quyết tranh chấp đất đai trong dân cư: Trong thời gian qua,các 9ã chuyển lên trên tiếp tục xem xét giải quyết.xã-phường trên địa bàn thành phố Pleiku đã có 10542 lượt giải quyết tranh chấp đất đai.Trong đó hoà giải thành 9850 vụ tranh chấp về ranh đất,về phân chia tài sản là đất,692 vụ hoà giải không thành đã chuyển lên trên tiếp tục xem xét giải quyết. 2- Việc quản xây dựng của các xã-phường trong thành phố Pleiku hiện nay: Căn cứ vào luật xây dựng cũng như các nghị định,thông tư,hướng dẫn của trung ương cũng như của UBND tỉnh Gia lai,việc phân cấp quản trên lĩnh vực xây dựngquản đô Học viên:Đổ Mạnh Hùng - 6 - Lớp trung cấp chính trị-hành chính Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản đấ đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị trấn trên địa bàn vùng Tây nguyên thị.Trong thời gian qua,các xã- phường trong thành phố đã thực hiện được một số nội dung sau: a-Nâng cao được trách nhiệm trong việc hướng dẫn,kiểm tra việc xây dựng trong dân cư theo phân cấp quản ở chính quyền cơ sở (Xã-phường).Công việc bao gồm như: -Xem xét và quyết định một số công việc trên lĩnh vực thuộc thẩm quyền cơ sở như:quy hoạch và đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng cơ sở như đường hẽm,đường giao thông nông thôn ,văn phòng tổ dân phố,văn phòng thôn do địa phương quản lý. -Kiểm tra,giám sát các công trình do vốn đầu tư theo phân cấp chính quyền cơ sở quản lý,vũng như theo quy chế dân chủ.Như giám sát chất lượng công trình trường tiểu học,mẫu giáo,trạm xá,trụ sở địa phương. -Kiểm tra việc xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch cũng như theo đúng giấy phép xây dựng quy định. -Hướng dẫn và xác nhận ban đầu cho công dân trong các thủ tục xây dựng để lập thủ tục lên cấp trên xem xét-quyết định. -Xem xét cấm mốc xây dựng theo quy hoạch và giấy phép xây dựng quy định cho các chủ đầu tư tiến hành khởi công xây dựng. b-Thực hiện một số nhiệm vụ trong việc kiểm tra,rà soát,thống kê công trình xây dựng trên địa bàn của mình quản như: -rà soát ,thống kê toàn bộ những công trình,diện tích công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng,các quy định về kiến trúc,cảnh quan đã được duyệt thuộc phạm vi quản của mình và lập kế hoạch xử theo quy định của pháp luật. -Tổ chức họp tổ dân phố,khu dân cư,thôn. . .để phổ biến công khai các chế độ,chính sách,quy định của Nhà nước về việc thực hiện quyết định nầy;công bố công khai những công trình nằm trong khu vực giải toả,mức đền bù đối với công trình phải giải toả ngay. c-Thực hiện một số công việc trong việc xử các vi phạm trong hoạt động xây dựng trên địa bàn thuộc thẩm quyền được phân cấp như: -Nhắc nhở các chủ đầu tư giữ gìn vệ sinh môi trường,an toàn trong xây dựng,không chiếm lòng lề đường ảnh hưởng đến trật tự an toàn hội. -Lập biên bản cũng như xử phạt hành chính đồi với các vi phạm về xây dựng trong thẩm quyền được phân cấp.Những trường hợp vượt quá thẩm quyền thì lập biên bản và báo cáo lên cấp trên xử lý. -Giải quyết những tranh chấp về đường ranh. . . .trong các vụ tranh chấp giữa cac hộ gia đình trong việc xây dựng. Theo báo cáo thực tế,trong năm qua UBND các phườngtrên địa bàn thànhphố Pleiku đã có hơn 1020 lần kiểm tra,xử lập biên bản hơn 106 trường hợp,xử phạt hành chính trong xây dựng với 95 vụ với tổng số tiền 98 triệu đồng. III-Những nhận xét và kiến nghị qua khảo sát thực tiễn: Công tác quản đất đaixây dựng ở cơ sở có nội dung và công việc rộng,liên quan đến nhiều ngành,cấp,nhiều đối tượng.Để làm tốt công tác nầy hiện nay chỉ có 2 cán bộ được phân công.Đó là cán bộ địa chính và cán bộ giao thông-xây dựng.Để đảm đương công việc tốt,giải quyết kịp thời các phát sinh đòi hỏi cần tăng cường thêm đội ngũ làm công tác nầy.Đồng thời đó cần có chủ trương đào tạo chuyên môn cơ bản (Trung cấp giao thông hoặc xây dựng),Từng địa phương phải ổn định đội ngũ làm công tác nầy lâu dài,không nên luân chuyển như cán bộ không chuyên trách ở hệ đảng,đoàn thể. Trong thời gian qua,tuy đã có những phân cấp về thẩm quyền và trách nhiệm cho cơ sở trên lĩnh vực đất đaixây dựng,Tuy nhiên nhiều vấn đề phát sinh mới ,các văn bản Học viên:Đổ Mạnh Hùng - 7 - Lớp trung cấp chính trị-hành chính Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản đấ đai-xây dựng của UBND xã-phường-thị trấn trên địa bàn vùng Tây nguyên quy phạm chưa kịp bổ sung hoàn thiện.Do đó ,để giải quyết kịp thời những phát sinh trong thực tiễn,đòi hỏi phải thường xuyên bổ sung và hoàn thiện những văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với sự phát triễn của thực tiễn đặt ra. Trong công tác phối kết hợp giữa các ngành chuyên môn cấp trên với chính quyền địa phương cơ sở,đòi hỏi phải nhất quán,thường xuyên và kịp thời(nhất là trong những trường hợp vi phạm trong xây dựng,tranh chấp đất đai. . .). Học viên:Đổ Mạnh Hùng - 8 - Lớp trung cấp chính trị-hành chính . Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản lý đấ đai- xây dựng của UBND xã- phường- thị trấn trên địa bàn vùng Tây nguyên A-Những vấn đề lý luận về quản lý đất. trị-hành chính Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản lý đấ đai- xây dựng của UBND xã- phường- thị trấn trên địa bàn vùng Tây nguyên Theo quy định của pháp luật,cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản lý đất đai xây dựng của UBND xã phường thị trấn trên , Bài thu hoạch thực tế về hoạt động quản lý đất đai xây dựng của UBND xã phường thị trấn trên

Từ khóa liên quan