Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố huế

136 90 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2018, 14:28

KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG TRỌNG HẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ ĐẠ IH ỌC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ TR ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒNG TRỌNG HẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ ỌC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ ĐẠ IH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 34 04 10 NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TR ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒNG HỮU HỊA HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN KIN HT ẾH UẾ Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Người thực luận văn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Hoàng Trọng Hải i KIN HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học luận văn này, nổ lực cố gắng thân, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo Trường Đại học Kinh tế Huế thầy giáo khác giảng dạy, nhiệt tình giúp đỡ cho tơi Tơi xin chân thành cảm ơn Phòng Đào tạo Sau đại học – Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ nhiều mặt suốt thời gian học tập nghiên cứu khoa học trường Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, PGS.TS Hoàng Hữu Hòa người trực tiếp hướng dẫn dày cơng bảo giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cán Kho bạc Nhà nước TP Huế ỌC chủ đầu tư, Ban quản lý dự án nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi động viên nhiều q trình học tập hồn thành luận văn IH Mặc dù thân cố gắng, chắn luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Tơi kính mong Q thầy, giáo, đồng nghiệp, cá nhân quan tâm đến vấn đề góp ý cho tơi để luận văn hồn thiện ĐẠ Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đến tất người thân, bạn bè ln động viên tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn NG Tơi xin chân thành cảm ơn! TR ƯỜ TÁC GIẢ Hoàng Trọng Hải ii KIN HT ẾH UẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: HOÀNG TRỌNG HẢI Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Niên khóa: 2016 - 2018 Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HỒNG HỮU HỊA Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, vốn đầu xây dựng chiếm đến 35% tổng số chi NSNN chủ yếu nguồn thu từ ngân sách tỉnh ngân sách trung ương Việc quản lý trình chi nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư; đặc biệt chống lại tượng tiêu cực làm thất thoát NSNN vai trò đặc biệt quan trọng ỌC Nhà nước quyền cấp thường xuyên quan tâm Kho bạc Nhà nước thành phố Huế đơn vị giao nhiệm vụ quản lý, cấp phát, kiểm soát toán vốn đầu XDCB từ NSNN Do việc tìm kiếm IH giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN nhằm tăng hiệu đầu tư, tiết kiệm ngân sách, chống thất thốt, lãng phí việc làm cần thiết cấp bách giai đoạn Xuất phát từ lý đó, tác giả ĐẠ chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng từ nguồn Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước thành phố Huế” để làm đề tài luận văn Thạc sĩ NG Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Sử dụng phương pháp điều tra, thu thập số liệu; phương pháp tổng hợp xử lý số liệu dựa vào phần mềm Excel SPSS; phương pháp phân tích, hệ thống hóa ƯỜ để làm rõ sở lý luận thực trạng cơng tác kiểm sốt chi … Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn cơng tác Kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN Kho bạc Nhà nước Tp Huế Đồng thời, sử TR dụng phương pháp phân tích nhân tố, thống kê mơ tả, … nhằm đánh giá sở khoa học, thực tiễn thực trạng cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng Kho bạc Tp Huế Từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi, nâng cao hiệu đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh TT Huế nói chung thành phố Huế nói riêng iii KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Bộ Tài CBCC Cán cơng chức CĐT Chủ đầu CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CN – TTCN Cơng nghiệp – Tiểu thủ cơng nghiệp CNTT Cơng nghệ thơng tin CTMT Chương trình mục tiêu HĐND Hội đồng Nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước KSC Kiểm soát chi KTXH Kinh tế xã hội NN Nông nghiệp NSĐP Ngân sách Địa phương NSNN Ngân sách Nhà nước IH ỌC BTC NSTW Ngân sách Trung ương TPCP Trái phiếu phủ Tài sản cố định UBND Ủy ban Nhân dân Xây dựng TR ƯỜ NG XDCB ĐẠ TSCĐ iv KIN HT ẾH UẾ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ .iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu ỌC Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn IH PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU ĐẠ XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN .7 NG 1.1.1 Một số khái niệm chất kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước ƯỜ 1.1.2 Nội dung kiểm soát chi đầu xây dựng qua Kho bạc Nhà nước 12 1.1.3 Nguyên tắc kiểm soát chi đầu xây dựng 25 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác Kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng từ TR NSNN đề xuất mơ hình nghiên cứu .26 1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng 26 1.2.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan 29 1.2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất thang đo 30 v 1.3Kinh nghiệm kiểm soát chi số nước giới địa phương Việt nam 32 KIN HT ẾH UẾ 1.3.1 Kinh nghiệm nước giới 32 1.2.2 Kinh nghiệm nước kiểm soát chi 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ 41 2.1 Khái quát hệ thống kho bạc Nhà nước .41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển kho bạc Nhà nước 41 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước thành phố Huế 41 2.2 Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước địa bàn thành phố Huế 43 2.2.1 Tổ chức máy quản lý phân cấp thực nhiệm vụ kiểm soát chi 43 ỌC 2.2.2 Thông báo kế hoạch vốn XDCB thủ tục mở tài khoản toán 45 2.2.3 Quy trình kiểm sốt chi vốn đầu XDCB Kho bạc TP Huế .48 2.2.4 Tình hình tạm ứng vốn đầu XDCB 54 IH 2.2.5 Tỷ lệ giải ngân vốn đầu XDCB giai đoạn 2015 - 2017 55 2.2.6 Kiểm soát toán vốn đầu XDCB KBNN 57 ĐẠ 2.3 Đánh giá đối tượng điều tra công tác công tác Kiểm soát chi Kho bạc nhà nước thành phốHuế 60 2.3.1 Khái quát mẫu điều tra, khảo sát 60 NG 2.3.2 Kết điều tra khảo sát đối tượng điều tra 61 2.4 Đánh giá chung cơng tác Kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước TP Huế 80 ƯỜ 2.4.1 Kết đạt .80 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 81 TÓM TẮT CHƯƠNG II .84 TR CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ 85 3.1 Định hướng, mục tiêu 85 vi 3.1.1 Định hướng mục tiêu chung kho bạc nhà nước 85 3.1.2 Định hướng mục tiêu kho bạc nhà nước thành phố Huế .85 KIN HT ẾH UẾ 3.2 Giải pháp hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu xây dựng qua kho bạc nhà nước thành phố Huế .86 3.2.1 Hồn thiện mơ hình tổ chức phân cấp phối hợp thực nhiệm vụ kiểm soát chi đầu XDCB từ NSNN 86 3.2.2 Nâng cao lực, chất lượng đội ngũ cán 88 3.2.3 Hồn thiện quy trình kiểm soát chi đầu XDCB .90 3.2.4 Nâng cao ý thức chấp hành chủ đầu 93 3.2.5 Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin nội kho bạc 94 PHẦN KẾT LUẬN Và KIẾN NGHỊ .97 Kết luận 97 Kiến nghị 98 ỌC 2.1 Kiến nghị với Bộ, ngành, địa phương .98 2.2 Kiến nghị với Bộ Tài Chính KBNN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 IH PHỤ LỤC 100 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN ĐẠ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH TR ƯỜ NG XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Số lượng trình độ chun mơn Cán công chứctại KBNN KIN HT ẾH UẾ Bảng 2.1: thành phố Huế .43 Bảng 2.2: Kế hoạch vốn xây dựng số tài khoản toán mở KBNN TP Huế giai đoạn 2015 - 2017 47 Bảng 2.3: Tỷ lệ tạm ứng vốn đầu XDCB giai đoạn 2015 - 2017 .55 Bảng 2.4: Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN thành phố Huế giai đoạn 2015 – 2017 56 Bảng 2.5: Số vốn đầu XDCB từ NSNN bị từ chối toán địa bàn TP Huế giai đoạn 2015 – 2017 59 Đặc điểm mẫu điều tra 61 Bảng 2.7 Kiểm định độ tin cậy thang đo thành phần 62 Bảng 2.8 Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO (KMO and Bartlett's Test) 64 Bảng 2.9 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác Kiểm sốt chi vốn đầu XDCB ỌC Bảng 2.6: từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước TP Huế 65 Kết phân tích hồi quy đa biến nhân tố 71 Bảng 2.11: Ý kiến đánh giá nhân tố Năng lực, trách nhiệm cán IH Bảng 2.10: ĐẠ kiểm soát chi .75 Bảng 2.12: Ý kiến đánh giá nhân tố chế sách 76 Bảng 2.13: Ý kiến đánh giá nhân tố Năng lực, trách nhiệm chủ đầu Bảng 2.14: NG 77 Ý kiến đánh giá nhân tố Hồ sơ thủ tục, quy trình nghiệp vụ 78 ƯỜ Ý kiến đánh giá nhân tố Ứng dụng công nghệ thông tin 79 TR Bảng 2.15: viii Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,971 KIN HT ẾH UẾ PHỤ LỤC 3: Đánh giá độ tin cậy thang đo Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Item Deleted 6,205 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,954 ,954 11,01 6,309 ,888 ,973 IH ỌC 10,87 6,533 ,891 ,972 10,85 6,072 ,977 ,947 ĐẠ 10,76 NG Các văn bản, quy định kiểm soát chi rõ ràng, phù hợp với thực tế Nội dung hệ thống văn pháp quy chi tiết, dễ hiểu Các mẫu biễu, chứng từ, báo cáo thay đổi, đồng dễ thực Hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật công khai, minh bạch Corrected Item-Total Correlation TR ƯỜ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,792 111 Quy trình kiểm sốt chi hợp lý, thống Thành phần loại tài liệu, hồ sơ chứng từ đề nghị kiểm soát tương đối đầy đủ, hợp lý, dễ hiểu Thời gian xử lý hồ sơ quy định, hợp lý, tiết kiệm Trình tự tổ chức thực cơng việc cách chặt chẽ Quy trình thủ tục, hồ sơ, thời gian kiểm sốt cơng khai, minh bạch chế tạm ứng, thu hồi tạm ứng hợp lý 17,59 17,67 17,23 Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 7,572 ,574 ,753 8,141 ,396 ,803 8,056 ,577 ,753 7,398 ,702 ,721 17,47 7,808 ,683 ,730 IH ỌC 17,28 KIN HT ẾH UẾ Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Item Deleted 9,290 ,385 ,793 ĐẠ 17,35 TR ƯỜ NG Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,907 112 15,99 15,81 Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 6,906 ,681 ,908 7,173 ,749 ,890 7,276 ,717 ,896 15,84 6,739 ,866 ,865 IH ỌC 16,14 6,994 ,840 ,872 ĐẠ 15,84 NG Cán Kiểm sốt chi lực, chun mơn, nghiệp vụ tốt Cán giải thích rõ ràng sai sót hồ sơ, thủ tục Thường xuyên kiểm tra kiểm sốt chặt chẽ q trình tốn, đảm bảo toán vốn kịp thời, đầy đủ dự án đủ điều kiện quy định Cán kiểm sốt chi tn thủ quy trình kiểm sốt chi vốn đầu Thường xun đơn đốc, hướng dẫn CĐT hồn thành thủ tục tốn vốn quy định KIN HT ẾH UẾ Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Item Deleted TR ƯỜ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,850 113 10,41 10,51 Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 4,431 ,782 ,771 4,802 ,587 ,852 4,130 ,761 ,777 ,640 ,829 IH ỌC 10,27 10,30 4,896 ĐẠ Chủ đầu trình độ, lực chun mơn Chủ đầu chấp hành chế độ sách quản lý chi phí đầu tư, tình hình sử dụng vốn Chủ đầu tính tốn mức tạm ứng hợp lý, quản lý sử dụng vốn tạm ứng mục đích, đối tượng, hiệu quả, hồn trả đủ số vốn tạm ứng theo quy định Chủ đầu báo cáo đầy đủ hoàn thiện hồ sơ thủ tục tốn nhanh chóng, quy định KIN HT ẾH UẾ Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Item Deleted TR ƯỜ NG Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,825 114 KIN HT ẾH UẾ Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Item Deleted Máy móc, trang thiết bị Kho bạc đầy đủ, đại Ứng dụng công nghệ thông tin điện tử tiên tiến vào quy trình Kiểm sốt chi Sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài tích hợp quản lý Thư điện tử đươc sử dụng phổ biến giao dịch KBNN 10,29 10,27 ,505 ,846 3,740 ,606 ,802 3,774 ,756 ,734 ,765 ,729 3,711 IH 10,33 Cronbach's Alpha if Item Deleted 4,061 ỌC 10,35 Corrected Item-Total Correlation PHỤ LỤC 4: Phân tích nhân tố khám phá Com pone Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % TR nt ƯỜ NG ĐẠ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig ,838 2737,713 253 ,000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 7,242 31,486 31,486 7,242 31,486 31,486 3,856 16,766 16,766 3,462 15,051 46,537 3,462 15,051 46,537 3,764 16,367 33,132 2,907 12,640 59,177 2,907 12,640 59,177 3,053 13,273 46,405 1,569 6,821 65,998 1,569 6,821 65,998 3,012 13,094 59,499 115 5,182 71,179 ,872 3,790 74,969 ,731 3,178 78,147 ,701 3,049 81,196 ,618 2,688 83,884 10 ,555 2,413 86,297 11 ,466 2,025 88,322 12 ,436 1,894 90,216 13 ,380 1,651 91,867 14 ,345 1,500 93,368 15 ,318 1,381 94,749 16 ,283 1,232 95,980 17 ,259 1,128 97,108 18 ,209 ,908 98,016 19 ,173 ,751 98,767 20 ,147 ,639 99,406 21 ,081 ,350 99,756 22 ,041 ,178 99,934 23 ,015 ,066 100,000 1,192 5,182 71,179 2,686 11,680 71,179 KIN HT ẾH UẾ 1,192 ỌC IH Extraction Method: Principal Component Analysis ĐẠ Rotated Component Matrix Cán kiểm soát chi tuân thủ quy trình kiểm sốt chi vốn đầu NG Thường xun đơn đốc, hướng dẫn CĐT hồn thành thủ tục toán vốn quy định Cán giải thích rõ ràng sai sót hồ sơ, ƯỜ thủ tục a Component ,896 ,876 ,844 Thường xuyên kiểm tra kiểm soát chặt chẽ q trình tốn, đảm bảo tốn vốn kịp thời, đầy đủ dự án đủ điều kiện ,789 TR quy định Cán Kiểm sốt chi lực, chun mơn, nghiệp vụ tốt ,725 Hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật ,982 công khai, minh bạch 116 Các văn bản, quy định kiểm soát chi rõ ràng, ,970 Các mẫu biễu, chứng từ, báo cáo thay đổi, đồng dễ thực Nội dung hệ thống văn pháp quy chi tiết, dễ hiểu Chủ đầu chấp hành chế độ sách quản lý chi phí đầu tư, tình hình sử dụng vốn Chủ đầu tính tốn mức tạm ứng hợp lý, quản lý sử dụng vốn tạm ứng mục đích, đối tượng, hiệu quả, hồn trả đủ số vốn tạm ứng theo quy định Chủ đầu trình độ, lực chun mơn Chủ đầu báo cáo đầy đủ hoàn thiện hồ sơ thủ tục tốn nhanh chóng, quy định Quy trình thủ tục, hồ sơ, thời gian kiểm sốt cơng khai, minh bạch Trình tự tổ chức thực công việc ,922 ,909 ,829 ,784 ,720 ,665 ,762 ,761 ỌC cách chặt chẽ KIN HT ẾH UẾ phù hợp với thực tế Thời gian xử lý hồ sơ quy định, hợp lý, tiết kiệm ,685 IH Thành phần loại tài liệu, hồ sơ chứng từ đề nghị kiểm soát tương đối đầy đủ, hợp lý, dễ hiểu ,597 ,593 ĐẠ Quy trình kiểm sốt chi hợp lý, thống chế tạm ứng, thu hồi tạm ứng hợp lý ,511 Sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài tích hợp quản lý ,799 Máy móc, trang thiết bị Kho bạc đầy đủ, ,788 NG đại Thư điện tử đươc sử dụng phổ biến giao dịch KBNN ,725 Ứng dụng công nghệ thông tin điện tử tiên tiến ƯỜ ,584 vào quy trình Kiểm sốt chi Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization TR a Rotation converged in iterations 117 KIN HT ẾH UẾ PHỤ LỤC 5: Phân tích hồi quy đa biến Model Summaryb Mode R R Square Adjusted R Square Std Error of the Durbinl Estimate Watson a ,860 ,740 ,731 ,402 2,078 a Predictors: (Constant), Ứng dụng công nghệ thông tin, Hồ sơ thủ tục, quy trình nghiệp vụ, Năng lực chủ đầu tư, chế sách, Năng lực cán kiểm sốt chi b Dependent Variable: Nhìn chung, cơng tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ NSNN Kho bạc Nhà nước TT Huế tốt ĐẠ IH ỌC ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 66,296 13,259 82,027 ,000b Residual 23,277 144 ,162 Total 89,573 149 a Dependent Variable: Nhìn chung, cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN Kho bạc Nhà nước TT Huế tốt b Predictors: (Constant), Ứng dụng công nghệ thông tin, Hồ sơ thủ tục, quy trình nghiệp vụ, Năng lực chủ đầu tư, chế sách, Năng lực cán kiểm soát chi Model Unstandardized Coefficients Std Error 3,613 ,033 Năng lực cán kiểm soát chi ,221 ,033 chế sách ,108 Năng lực chủ đầu Standardized Coefficients t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 110,071 ,000 ,285 6,697 ,000 1,000 1,000 ,033 ,140 3,294 ,001 1,000 1,000 ,491 ,033 ,633 14,911 ,000 1,000 1,000 Hồ sơ thủ tục, quy trình nghiệp vụ ,251 ,033 ,323 7,607 ,000 1,000 1,000 Ứng dụng công nghệ thông tin ,284 ,033 ,366 8,616 ,000 1,000 1,000 TR ƯỜ (Constant) NG B Coefficientsa 118 KIN HT ẾH UẾ a Dependent Variable: Nhìn chung, cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN Kho bạc Nhà nước TT Huế tốt PHỤ LỤC 6: Thống kê ý kiến đánh giá đối tượng khảo sát đồi với nhân tố Năng lực, trách nhiệm cán kiểm sốt chi Cán Kiểm sốt chi lực, chuyên môn, nghiệp vụ tốt Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 4,7 4,7 4,7 Binh thuong 41 27,3 27,3 32,0 Valid Dong y 60 40,0 40,0 72,0 Rat dong y 42 28,0 28,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 ĐẠ IH ỌC Cán giải thích rõ ràng sai sót hồ sơ, thủ tục Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y ,7 ,7 ,7 Binh thuong 32 21,3 21,3 22,0 Valid Dong y 69 46,0 46,0 68,0 Rat dong y 48 32,0 32,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 ƯỜ NG Thường xun kiểm tra kiểm sốt chặt chẽ q trình toán, đảm bảo toán vốn kịp thời, đầy đủ dự án đủ điều kiện quy định Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 4,7 4,7 4,7 Binh thuong 42 28,0 28,0 32,7 Valid Dong y 80 53,3 53,3 86,0 Rat dong y 21 14,0 14,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 TR Cán kiểm soát chi tuân thủ quy trình kiểm sốt chi vốn đầu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y ,7 ,7 ,7 Binh thuong 35 23,3 23,3 24,0 Dong y 67 44,7 44,7 68,7 119 47 150 31,3 100,0 31,3 100,0 100,0 KIN HT ẾH UẾ Rat dong y Total Thường xun đơn đốc, hướng dẫn CĐT hồn thành thủ tục toán vốn quy định Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y ,7 ,7 ,7 Binh thuong 31 20,7 20,7 21,3 Valid Dong y 75 50,0 50,0 71,3 Rat dong y 43 28,7 28,7 100,0 Total 150 100,0 100,0 chế sách ĐẠ IH ỌC Các văn bản, quy định kiểm soát chi rõ ràng, phù hợp với thực tế Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y ,7 ,7 ,7 Khong dong y 2,7 2,7 3,3 Binh thuong 76 50,7 50,7 54,0 Valid Dong y 38 25,3 25,3 79,3 Rat dong y 31 20,7 20,7 100,0 Total 150 100,0 100,0 ƯỜ NG Nội dung hệ thống văn pháp quy chi tiết, dễ hiểu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y ,7 ,7 ,7 Khong dong y 13 8,7 8,7 9,3 Binh thuong 72 48,0 48,0 57,3 Valid Dong y 40 26,7 26,7 84,0 Rat dong y 24 16,0 16,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 TR Các mẫu biễu, chứng từ, báo cáo thay đổi, đồng dễ thực Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 2,0 2,0 2,0 Binh thuong Dong y 68 44 45,3 29,3 120 45,3 29,3 47,3 76,7 35 150 23,3 100,0 23,3 100,0 100,0 KIN HT ẾH UẾ Rat dong y Total Hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật công khai, minh bạch Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y ,7 ,7 ,7 Khong dong y 2,7 2,7 3,3 Binh thuong 75 50,0 50,0 53,3 Valid Dong y 37 24,7 24,7 78,0 Rat dong y 33 22,0 22,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 Năng lực, trách nhiệm chủ đầu IH ỌC Cán Kiểm sốt chi lực, chun mơn, nghiệp vụ tốt Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 4,7 4,7 4,7 Binh thuong 41 27,3 27,3 32,0 Valid Dong y 60 40,0 40,0 72,0 Rat dong y 42 28,0 28,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 ƯỜ NG ĐẠ Cán giải thích rõ ràng sai sót hồ sơ, thủ tục Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y ,7 ,7 ,7 Binh thuong 32 21,3 21,3 22,0 Valid Dong y 69 46,0 46,0 68,0 Rat dong y 48 32,0 32,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 TR Thường xuyên kiểm tra kiểm soát chặt chẽ q trình tốn, đảm bảo tốn vốn kịp thời, đầy đủ dự án đủ điều kiện quy định Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 4,7 4,7 4,7 Binh thuong 42 28,0 28,0 32,7 Dong y 80 53,3 53,3 86,0 Rat dong y 21 14,0 14,0 100,0 121 150 100,0 100,0 KIN HT ẾH UẾ Total Cán kiểm sốt chi tn thủ quy trình kiểm soát chi vốn đầu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y ,7 ,7 ,7 Binh thuong 35 23,3 23,3 24,0 Valid Dong y 67 44,7 44,7 68,7 Rat dong y 47 31,3 31,3 100,0 Total 150 100,0 100,0 IH ỌC Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn CĐT hồn thành thủ tục tốn vốn quy định Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y ,7 ,7 ,7 Binh thuong 31 20,7 20,7 21,3 Valid Dong y 75 50,0 50,0 71,3 Rat dong y 43 28,7 28,7 100,0 Total 150 100,0 100,0 Hồ sơ thủ tục, quy trình nghiệp vụ ƯỜ NG ĐẠ Quy trình kiểm sốt chi hợp lý, thống Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y 4,0 4,0 4,0 Khong dong y 11 7,3 7,3 11,3 Binh thuong 73 48,7 48,7 60,0 Valid Dong y 48 32,0 32,0 92,0 Rat dong y 12 8,0 8,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 TR Thành phần loại tài liệu, hồ sơ chứng từ đề nghị kiểm soát tương đối đầy đủ, hợp lý, dễ hiểu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rat khong dong y 10 6,7 6,7 6,7 Khong dong y 12 8,0 8,0 14,7 Binh thuong 68 45,3 45,3 60,0 122 51 150 34,0 6,0 100,0 34,0 6,0 100,0 KIN HT ẾH UẾ Dong y Rat dong y Total Thời gian xử lý hồ sơ quy định, hợp lý, tiết kiệm Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 4,7 4,7 4,7 Binh thuong 52 34,7 34,7 39,3 Valid Dong y 71 47,3 47,3 86,7 Rat dong y 20 13,3 13,3 100,0 Total 150 100,0 100,0 IH ỌC Trình tự tổ chức thực công việc cách chặt chẽ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 13 8,7 8,7 8,7 Binh thuong 46 30,7 30,7 39,3 Valid Dong y 73 48,7 48,7 88,0 Rat dong y 18 12,0 12,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 NG ĐẠ Quy trình thủ tục, hồ sơ, thời gian kiểm sốt công khai, minh bạch Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 15 10,0 10,0 10,0 Binh thuong 59 39,3 39,3 49,3 Valid Dong y 70 46,7 46,7 96,0 Rat dong y 4,0 4,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 TR ƯỜ chế tạm ứng, thu hồi tạm ứng hợp lý Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 2,7 2,7 2,7 Binh thuong 63 42,0 42,0 44,7 Valid Dong y 77 51,3 51,3 96,0 Rat dong y 4,0 4,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 123 94,0 100,0 KIN HT ẾH UẾ Ứng dụng công nghệ thơng tin Máy móc, trang thiết bị Kho bạc đầy đủ, đại Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 12 8,0 8,0 8,0 Binh thuong 78 52,0 52,0 60,0 Valid Dong y 40 26,7 26,7 86,7 Rat dong y 20 13,3 13,3 100,0 Total 150 100,0 100,0 ĐẠ IH ỌC Ứng dụng công nghệ thông tin điện tử tiên tiến vào quy trình Kiểm sốt chi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y ,7 ,7 ,7 Khong dong y 16 10,7 10,7 11,3 Binh thuong 58 38,7 38,7 50,0 Valid Dong y 60 40,0 40,0 90,0 Rat dong y 15 10,0 10,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 ƯỜ NG Sử dụng hệ thống thơng tin quản lý tài tích hợp quản lý Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 10 6,7 6,7 6,7 Binh thuong 82 54,7 54,7 61,3 Valid Dong y 47 31,3 31,3 92,7 Rat dong y 11 7,3 7,3 100,0 Total 150 100,0 100,0 TR Thư điện tử đươc sử dụng phổ biến giao dịch KBNN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 10 6,7 6,7 6,7 Binh thuong 79 52,7 52,7 59,3 Dong y 49 32,7 32,7 92,0 Rat dong y 12 8,0 8,0 100,0 124 150 100,0 100,0 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN HT ẾH UẾ Total 125 ... CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, vốn đầu tư xây dựng chi m đến 35% tổng số chi NSNN... KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN 1.1.1 Một số khái niệm chất kiểm soát chi vốn đầu tư. .. từ ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước ; - Đối tư ng khảo sát : Cán làm cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng ƯỜ thuộc Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố huế , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn