Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học

29 311 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2018, 13:55

Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nghị Trung ương (khóa VIII) Đảng khẳng định đội ngũ nhà giáo nhân tố định chất lượng giáo dục Để nâng cao chất lượng giáo dục, trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ Chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục “chìa khóa vàng” điều kiện tiên để nâng cao chất lượng đổi giáo dục toàn diện GD&ĐT Đúng vậy, đội ngũ nhà giáo đóng vai trò định chất lượng giáo dục Nhà giáo không đơn người chia sẻ kiến thức kỹ mà người góp phần ni dưỡng, phát triển tâm hồn, hình thành nhân cách cho hệ trẻ Để đáp ứng nhu cầu đổi xã hội, để thực thắng lợi nghị Đảng giáo dục, việc nâng cao chất lượng dạy học giáo dục yêu cầu cấp thiết đặt cho nhà quản lý người giáo viên nhà trường nói chung trường Tiểu học nói riêng Đổi chất lượng giáo dục nhà trường, trọng tâm đổi chất lượng chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ nhà giáo Để làm tốt công tác này, cần làm rõ trách nhiệm đổi hai khâu chi phối trực tiếp đến chất lượng đội ngũ nhà giáo khâu đào tạo trường sư phạm khâu bồi dưỡng sở giáo dục phổ thông Là người quản lý trường tiểu học, suy nghĩ, quan tâm tìm giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ Trong năm gần đây, với đổi sách giáo khoa, giáo dục nước nhà không ngừng đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động, khuyến khích điều chỉnh chương trình nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương Các cấp quản lý hàng năm có chương trình tập huấn cho giáo viên, nhiên kết đạt chưa đáp ứng kỳ vọng phụ huynh học sinh toàn xã hội Vậy vấn đề nằm đâu ? Phải khâu tổ chức quản lý ? Có thể khẳng định: Hoạt động tổ chuyên môn tốt, thực đầy đủ nhiệm vụ Điều lệ Trường Tiểu học qui định góp phần tích cực, định lớn đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu trình đổi giáo dục Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -Trong năm trước hoạt động tổ chuyên môn chưa vào thực chất để nâng cao chất lượng dạy học, sinh hoạt tổ chun mơn nặng hình thức giải việc chưa liên quan đến công tác đạo chuyên môn, thi đua Họp tổ chun mơn chưa đều, mang nặng thủ tục hành đảm bảo số lượng sinh hoạt tuần, tháng mà chưa đầu tư chất lượng sinh hoạt Vậy làm để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn đạt hiệu mong muốn? Tìm câu trả lời cho vấn đề này, qua thực tế quản lí đạo trường Tiểu học, nhận thấy việc việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên qua sinh hoạt tổ chuyên môn yếu cầu cấp bách mà nhà quản lí giáo dục phải băn khoăn, trăn trở Trong kinh nghiệm nhỏ này, mạnh dạn đề xuất "Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường Tiểu học" II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Hoạt động tổ chuyên môn trường Tiểu học - Biện pháp, cách thức, phương pháp tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học - Các nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường nơi công tác III MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Mục tiêu: Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chun mơn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh - Nhiệm vụ: Trên sở lý luận thực tiễn, thực trạng sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường đề xuất giải pháp có tính khả thi để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn IV GIẢ THIẾT KHOA HỌC: Nếu tổ chức thực sinh hoạt tổ chun mơn có hiệu góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trường Tiểu học V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc nghiên cứu tài liệu văn để hiểu sở lý luận tổ chuyên môn trường tiểu học - Phương pháp quan sát: Thông qua việc kiểm tra nội dung, cách thức sinh hoạt tổ chun mơn để có số liệu thực trạng giúp cho việc nghiên cứu Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học Phương pháp đàm thoại: Trao đổi, chia sẻ với cán quản lý giáo viên tiểu học để thu thập thông tin phục vụ cho mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tập hợp lại kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn đánh giá đề xuất biện pháp VI ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI: Một vài đề xuất cải tiến giúp CBQL trường Tiểu học tổ chức đạo tốt việc thực sinh hoạt tổ chun mơn góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục nhà trường PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ KHOA HỌC Cơ sở lý luận: Công tác chuyên môn hoạt động quan trọng, chủ yếu, định tồn phát triển nhà trường Tổ chuyên môn phận cấu thành, nơi thực thi nhiệm vụ dạy học giáo dục học sinh Một nhà trường thay đổi nội lực Động lực quan trọng để giúp nhà trường phát triển mối quan hệ, tương tác, giúp đỡ lẫn khối đoàn kết nỗ lực vươn lên cá nhân Mục Điều 18 Điều lệ Trường Tiểu học quy định nhiệm vụ tổ chuyên môn sau: - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực chương trình, kế hoạch dạy học hoạt động giáo dục; - Thực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu giảng dạy, giáo dục quản lí sử dụng sách, thiết bị thành viên tổ theo kế hoạch nhà trường; - Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học giới thiệu tổ trưởng, tổ phó Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -Như tổ chun mơn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò quan trọng việc triển khai, thực nhiệm vụ giáo dục nhà trường Có thể khẳng định: Hoạt động tổ chun mơn tốt, thực đầy đủ nhiệm vụ Điều lệ Trường Tiểu học qui định góp phần tích cực, định lớn đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu trình đổi giáo dục Sinh hoạt chuyên môn hoạt động nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lực sư phạm cho giáo viên, góp phần tháo gỡ khó khăn trình giảng dạy thực nhiệm vụ Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn vấn đề thực nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh, thực văn đạo, thực thi nhiệm vụ năm học yêu cầu mang tính thức tiễn mang thảo luận, phân tích nhiều góc độ rút kết luận sư phạm, biện pháp khả thi vận dụng vào thực tiễn, từ nâng cao trình độ chun môn nghiệp vụ giáo viên Sinh hoạt chuyên môn nhằm góp phần bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Để việc sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường hướng, đạt mục tiêu cần thiết phải quản lí, đạo nội dung cách khoa học, chặt chẽ có biện pháp quản lí khả thi phù hợp điều kiện thực tế đội ngũ giáo viên, tình hình học sinh mơi trường sư phạm nhà trường Cơ sở thực tiễn: 2.1 Thực trạng chung Thực tiễn cho thấy, trường mà công tác quản lí, đạo sinh hoạt tổ chun mơn có hiệu sinh hoạt tổ chun mơn có nếp, nội dung sinh hoạt bám sát yêu cầu, mục tiêu dạy học, nội dung chương trình, sách giáo khoa nhiệm vụ năm học, tháo gỡ kịp thời khó khăn q trình thực nhiệm vụ giảng dạy giáo viên, phong trào thi đua dạy học tốt, chất lượng học tập học sinh bước nâng lên Ngược lại, trường công tác quản lí thiếu khoa học, bng lỏng quản lí việc sinh hoạt tổ chun mơn chất lượng giảng dạy nhà trường đạt hiệu thấp Một giáo viên tiểu học giáo viên văn hoá làm công tác chủ nhiệm dạy môn lớp bận Mỗi tuần dạy - 10 buổi, soạn bài, chấm bài, chuẩn bị phương tiện thiết bị dạy học làm công tác chủ nhiệm công việc khác chiếm Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -rất nhiều thời gian Làm để giáo viên hào hứng tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn vấn đề cần quan tâm công tác quản lí chun mơn nhà trường, đòi hỏi phải có quản lí chặt chẽ mặt thời gian, nội dung Nội dung sinh hoạt phải thiết thực, gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ giáo viên, làm cho giáo viên thấy cần phải tham gia sinh hoạt chun mơn có nhu cầu sinh hoạt chun mơn Theo quy định, tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần lần thực tế có nơi khơng thực đầy đủ, cắt xén thời gian, không đảm bảo thời lượng dẫn đến nội dung sinh hoạt không đảm bảo, giáo viên gặp khó khăn khơng giúp đỡ kịp thời; văn đạo không tìm hiểu kĩ dẫn đến thực khơng tốt, ảnh hưởng đến hiệu giảng dạy giáo viên người phải chịu thiệt thòi học sinh 2.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên việc sinh hoạt chuyên môn trường nơi công tác - Trường có tổ chun mơn ( Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5 ) Mỗi tổ chun mơn có từ đến 12 giáo viên, có trình độ chuẩn đạt tỉ lệ 90% trở lên ; Nhìn chung, đội ngũ giáo viên nhà trường ổn định, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với học sinh nhân dân địa phương, nhiệt tình cơng việc có khả hồn thành tốt nhiệm vụ Hoạt động chuyên môn nhà trường nhiều năm có nếp, chất lượng dạy học nâng lên qua năm học Tuy vậy, số trường khác, vấn đề đạo sinh hoạt tổ chun mơn bộc lộ số tồn sau: - Tổ trưởng chưa phát huy hết vai trò mình, thường có tâm lí coi giáo viên bình thường khác, lo hồ sơ đầy đủ, đẹp; chưa phân công nhiệm vụ cho giáo viên theo yêu cầu, nhiệm vụ; chưa chủ động xây dựng thực kế hoạch, chưa mạnh dạn việc đề xuất ý kiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn - Nội dung sinh hoạt tổ chun mơn chưa phong phú, hình thức đơn điệu, gò bó, chưa sâu vào vấn đề trọng tâm đổi phương pháp dạy học tháo gỡ khó khăn cho giáo viên tổ Trong buổi sinh hoạt, chuẩn bị giáo Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -viên trước tham gia sinh hoạt khơng có; ý thức tham gia xây dựng chưa cao, buổi họp thảo luận - Hồ sơ, sổ sách cập nhật hàng ngày, hàng tuần, tháng sai sót tẩy xóa nhiều; hồ sơ có khả đáp ứng việc thu thập thông tin thấp; nội dung thông tin cập nhật đầy đủ nhiên chưa có logic; II MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ, CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Đẩy mạnh nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, đổi nhận thức cho cán bộ, giáo viên việc thực văn đạo chuyên môn trường Tiểu học 1.1.Tổ chức quán triệt toàn trường quan điểm Đảng Nhà nước Giáo dục đào tạo Đây giải pháp quan trọng mà ngành đạo trường tập trung triển khai thực từ đầu năm học Việc nắm vững quan điểm đạo đường lối, chủ trương phát triển nghiệp giáo dục đào tạo giúp cán quản lý giáo viên có định hướng đắn việc xác định vai trò, trách nhiệm cơng việc giao Hình thức qn triệt quan điểm, đường lối chủ trương phát triển giáo dục đào tạo không dừng lại vài buổi báo cáo nghị mà phải thực cách đa dạng thông qua đợt sinh hoạt trị rộng lớn, diễn đàn trao đổi, buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ chức đoàn thể hội nghị, sinh hoạt tổ chuyên môn 1.2 Tổ chức cho cán quản lý, giáo viên nhà trường quán triệt, học tập nắm quy định, quy chế triển khai văn đạo chuyên môn cách kịp thời a Nhà trường lưu trữ đầy đủ văn đạo hoạt động dạy học quy chế chuyên môn Phân công rõ trách nhiệm việc triển khai văn đến cán bộ, giáo viên cách đầy đủ, kịp thời, xác; - Đối với văn quy chế chuyên môn Phó hiệu trưởng phụ trách chun mơn triển khai cho tất giáo viên phiên họp chuyên môn chung toàn trường; Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học Ngoài phòng họp giáo viên, chọn chỗ thuận lợi để niêm yết văn chuyên môn quan trọng hay sử dụng; văn chuyên môn để cán bộ, giáo viên tiện theo dõi học tập thực b Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn lập kế hoạch kịp thời cho hoạt động chun mơn chung tồn trường tuần, tháng, học kỳ năm học, dành thời gian hợp lý cho tổ chuyên môn sinh hoạt; Dựa vào kế hoạch phận đặc biệt tổ chuyên môn chủ động việc lập kế hoạch hoạt động tổ Trong có kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề giảng dạy, phân công giáo viên thao giảng minh hoạ chuyên đề, Do có kế hoạch sớm, cụ thể nên việc thực chuẩn bị chu đáo, đạt kết tốt 1.3 Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất trị, lực quản lí, điều hành nghiệp vụ chuyên môn cho tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng chun mơn thường giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lực chun mơn, có sức khỏe tốt, Ban giám hiệu tin tưởng, giáo viên tin cậy lại chưa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí hiệu trưởng hay phó hiệu trưởng Vì tơi quan tâm đến bồi dưỡng lực tổ chức, đạo chuyên môn tổ - Bồi dưỡng kiến thức, kĩ xây dựng tổ chức thực kế hoạch tổ theo năm học, tháng, tuần; - Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra nội bộ: kiểm tra hồ sơ sổ sách, việc thực chương trình, thời khóa biểu thành viên tổ; - Bồi dưỡng kĩ kiểm tra, đánh giá hiệu công tác thành viên tổ; kiểm tra việc sử dụng sách, thiết bị dạy học thành viên tổ; - Kĩ tham gia kiểm tra toàn diện giáo viên theo điều động hiệu trưởng nhà trường - Bồi dưỡng cho tổ trưởng kĩ đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học - Bồi dưỡng kĩ tổ chức, xếp nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cho năm học, cho buổi cụ thể Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học Bồi dưỡng lực tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức chuyên đề, thi tổ; số kĩ đề kiểm tra cho học sinh đợt kiểm tra định kì, phân công nhiệm vụ cho thành viên tổ người, việc; kiểm tra, đôn đốc để điều chỉnh giúp đỡ giáo viên cách kịp thời Biện pháp bồi dưỡng là: Yêu cầu tổ trưởng nghiên cứu, nắm vững văn đạo, năm vững chương trình, chuẩn kiến thức kĩ môn học lớp thuộc khối lớp tổ phụ trách Những vấn đề chưa hiểu tơi giải thích bổ sung nguyên tắc tự bồi dưỡng chủ yếu Đổi nội dung, cách thức sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học 2.1 Tổ chức đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn cách khoa học, có tính khả thi, phù hợp với thực tế đơn vị 2.1.1 Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động tổ dựa vào cứ: Các kế hoạch nhà trường (kế hoạch năm học, kế hoạch dạy học), điều kiện thực tiễn nhà trường, tình hình đội ngũ giáo viên, điều kiện sở vật chất phục vụ dạy học thực tiễn tình hình học sinh lớp tổ 2.1.2 Xây dựng kế hoạch tổ chun mơn quy trình: Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động tổ; Bước 2: Tổ chức cho thành viên tổ góp ý dự thảo (bổ sung, điều chỉnh); Bước 3: Trình Hiệu trưởng (góp ý, bổ sung); Bước 4: Hoàn chỉnh kế hoạch; Bước 5: Triển khai thực 2.1.3 Kế hoạch tổ chuyên môn xây dựng sở cụ thể hóa kế hoạch năm học, kế hoạch dạy học, kế hoạch bồi dưỡng nhà trường: - Về nề nếp dạy học - Về hoạt động nâng cao chất lượng dạy học - Về tổ chức dạy học buổi/ ngày, dạy học tăng buổi - Về BD HS giỏi, phụ đạo HS yếu, GD HS khuyết tật - Về hoạt động GD kĩ sống, hoạt động NGLL - Về công tác VS,CĐ - Về tổ chức đợt thao giảng, chuyên đề, hội thảo Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học Kế hoạch kiểm tra, đánh giá - Viết SKKN nghiên cứu KHSPƯD 2.1.4 Kế hoạch tổ chuyên môn cần đề tiêu cụ thể, giải pháp thực cho mặt hoạt động - Về giáo viên: Xếp loại hồ sơ, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, danh hiệu thi đua, - Về học sinh: Chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, chất lượng Vở - chữ đẹp, - Về xếp loại tổ chuyên môn cuối năm 2.2 Chỉ đạo tổ chuyên môn chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên môn đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với yêu cầu hoạt động chuyên môn tổ Trong kế hoạch tổ chuyên mơn nội dung sinh hoạt tổ chun mơn phần quan trọng Nội dung phải thể công việc cần làm cho năm học bổ sung vấn đề nhà trường đạo nảy sinh tăng cường biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu sau lần kiểm tra định kì; dạy học theo nhóm đối tượng học sinh, theo nhóm sở thích; vấn đề giáo viên chưa nắm vững gặp khó khăn trình giảng dạy đặc biệt quan tâm đến giáo viên trường lực chuyên môn hạn chế Năm học 2013- 2014, chúng tơi đạo tư vấn cho tổ trưởng sinh hoạt chuyên môn tập trung vào vấn đề thực chương trình, kế hoạch giáo dục, dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ môn học, đổi phương pháp dạy học theo hướng vận dung linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức lớp học phù hợp với đối tượng học sinh, phát huy tính tích cực lĩnh hội kiến thức rèn luyện kĩ học sinh, đánh giá xếp loại học sinh, dự rút kinh nghiệm, tổ chức chuyên đề, sử dụng tự làm đồ dùng dạy học, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, rèn viết tả, rèn viết chữ đẹp; thực hướng dẫn nhiệm vụ năm học phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nội dung giáo dục địa phương Học tập, bồi dưỡng chuyên môn hình thức khác xem băng hình giáo khoa, băng hình bồi dưỡng giáo viên, đọc sách thư viện nhằm tăng vốn hiểu biết giáo viên, nghiên cứu viết, chuyên đề tạp chí chuyên ngành Tạp chí Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -Giáo dục, Giáo dục tiểu học, Thế giới ta, kinh nghiệm sáng kiến Sở phát hành, khai thác thông tin mạng học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp trường Nghiên cứu, học tập văn đạo, tìm hiểu tình hình kinh tế, trị, văn hóa, xã hội địa phương bổ trợ kiến thức cho giáo viên… Dành quỹ thời gian cố định cho việc học tập viết tạp chí chuyên ngành Ưu tiên cho vấn đề vướng mắc q trình thực nhiệm vụ giáo viên Chú trọng đến kĩ tổ chức dạy, phối hợp phương pháp giảng dạy nhằm giúp học sinh học tập tích cực, tự giác, chủ động phát huy khả sáng tạo cá nhân Tôi đạo buổi sinh hoạt chun mơn thường gồm có phần Phần đầu đánh giá công tác cũ triển khai công tác (phần thực lần vào học kì I, cuối học kì I, học kì II cuối năm học) Phần sinh hoạt chun mơn Phần thứ ba hoạt động bổ trợ kiến thức cho giáo viên Tổ trưởng chủ động thiết kế nội dung, duyệt với lãnh đạo nhà trường trước tuần Khi đó, tơi tư vấn cho tổ trưởng nội dung để đảm bảo tính kế hoạch nhà trường Coi trọng chủ động, sáng tạo tổ trưởng giáo viên tổ không áp đặt phải sinh hoạt nội dung Trong trình đạo tổ chuyên môn sinh hoạt Ban giám hiệu nhà trường phải định hình cho tổ trưởng quy trình tổ chức sinh hoạt, phác hoạ sau: Bước 1: Chọn nội dung sinh hoạt: - Tập hợp ý kiến đề xuất thành viên tổ - Thống nội dung trao đổi buổi sinh hoạt chuyên môn tuần tới (Bước thực buổi sinh hoạt tổ tuần kề trước) Bước 2: Các thành viên nghiên cứu chuẩn bị ý kiến thảo luận văn (Bước giáo viên thực cá nhân tuần) Bước 3: Tổ trưởng báo cáo nội dung sinh hoạt tổ tuần tới lên Ban giám hiệu vào ngày thứ sáu hàng tuần Bước 4: Tổ chức buổi sinh hoạt theo nội dung chuẩn bị Để tạo động hình, nề nếp sinh hoạt tổ cách tự giác trở thành thói quen, buổi sinh hoạt đầu năm tổ Ban giám hiệu nhà trường Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 10 - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học Thái độ HS - Nhận thức HS - Mối quan hệ GV-HS; HS-HS - Sự tham gia HS - Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên nghiên cứu suy ngẫm, nhận xét, đánh giá tiết dạy nội dung chuyên đề, đặc biệt ý đến vấn đề bản: + Chỗ ngồi người dự phải đảm bảo tính hợp lý quan sát cách bao quát hoạt động học học sinh + Quan sát ghi chép: trọng tâm hướng vào việc học học sinh + Suy ngẫm, chia sẻ: dành lượng thời gian thích hợp tập trung vào vấn đề (đã nêu trên), dựa vào việc học, hiệu tiếp thu học sinh để nhận xét, đánh giá tiết dạy + Áp dụng vào thực tế hay, bổ ích qua sinh hoạt chun mơn, dự thăm lớp - Triển khai việc đổi đánh giá, nhận xét tiết dạy, hướng dẫn vận dụng chuyên đề năm học 2013-2014 theo tinh thần đổi chuyên đề: + Các tổ triển khai phân công thành viên tổ dạy thao giảng để thể nghiệm chuyên đề + Chuyên đề đánh giá, nhận xét tiết dạy áp dụng tất tiết dự * Tăng cường tổ chức hình thức dự thăm lớp nâng cao kĩ nghề nghiệp cho giáo viên * Dự hội giảng: Là hoạt động sư phạm mang tính tập thể GV trường - Qua hội giảng GV củng cố kiến thức bước lên lớp môn, phân môn - Qua hội giảng GV học tập kinh nghiệm sư phạm: tri thức, phương pháp, phong thái sư phạm, từ điều chỉnh hoạt động dạy học ngày vững vàng tri thức nhuần nhuyễn phương pháp Thông qua việc dự hội giảng, BGH đạo tổ tổ chức chuyên đề đánh giá ưu điểm, tồn hoạt động chuyên môn đợt hội giảng thúc đẩy sáng tạo, đột phá, đổi việc linh hoạt sử dụng Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 15 - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -phương pháp dạy học Khích lệ GV có nhiều cố gắng chun mơn, từ tạo lên phong trào thi đua dạy tốt học tốt * Dự chuyên đề: Là hoạt động sư phạm cấp trường cấp tổ nhằm đến thống bước lên lớp, hay tháo gỡ dạng lí thuyết thực hành khó dạy - Qua dự chuyên đề GV nắm bắt tiến trình, phương pháp dạy học dạng - Qua hoạt động chuyên đề đẩy mạnh hoạt động tổ chuyên môn - Qua dự chuyên đề tháo gỡ khó khăn chun mơn cấp khối tổ gặp phải, làm chỗ dựa vững cho GV nghề học tập chuyên môn Thông qua dự chuyên đề thúc đẩy hoạt động chuyên môn việc thực tiến trình lên lớp, GV trao đổi kinh nghiệm dạy học, việc làm tơn vinh nhà giáo có nhiều kinh nghiệm thúc đẩy việc dạy học việc đúc rút kinh nghiệm dạy học *Dự có sử dụng cơng nghệ thơng tin: hoạt động sư phạm ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy - Những tiết dạy có ứng dụng cơng nghệ thơng tin khai thác nhiều hình ảnh sống động vào giảng làm cho giảng sinh động HS tiếp thu kênh hình kênh chữ tốt - Đối với GV tiết dạy nhẹ nhàng mà hiệu - Đối với BGH nhà trường mở cho GV sân làm việc tri thức mà cập nhật nhiều thông tin Để đẩy mạnh hoạt động chuyên môn nhà trường có ứng dụng cơng nghệ thơn tin chúng tơi làm bước sau: Bước 1: Khuyến khích GV dạy học soạn giảng có ứng dụng cơng nghệ thơng tin, lúc đầu tiết dạy hội giảng hỗ trợ CBGV có tay nghề vi tính tốt Bước 2: Nhân điển hình việc tuyên dương tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên dương GV đầu việc tiếp cận công nghệ thông tin Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 16 - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -Bước 3: Trong hội giảng dự tồn diện việc đánh giá CBQL có cộng điểm ưu tiên * Dự song song: việc dự tiết dự hai GV khác So sánh nội dung kiến thức: GV vận dụng phương pháp dạy học, cách thức tổ chức khác nên hiệu dạy khác nhau.Tìm sáng tạo GV để tháo gỡ kiến thức nội dung giảng Thông qua việc dự giờ: cho người dạy tiết 1cùng dự để rút kinh nghiệm cho việc dạy bổ sung cho đồng nghiệp.GV dạy tiết thứ học GV dạy tiết sau vấn đề gì? Người dạy tiết thứ bổ sung cho người dạy tiết dạy sau vấn đề gì? Thơng qua việc làm GV thấy rõ điểm mạnh để phát huy, để tự khẳng định điểm hạn chế đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho tiết dạy sau tốt c Tổ chức tốt việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào quản lí dạy học - Công việc xếp loại, thống kê kết học tập học sinh Cung cấp kịp thời, đầy đủ, xác kết cho tổ chuyên môn dựa vào phần mềm; - Nhập điểm; xếp loại học lực học sinh; kết lên lớp, thi lại, lại; chương trình in giấy khen; - Thống kê kết kịp thời giáo viên nhập điểm kiểm tra Nội dung thống kê theo giáo viên, khối lớp toàn trường Ngay sau nhập xong, cung cấp bảng thống kê cho tổ chuyên môn để phục vụ cho việc sinh hoạt tổ Đổi phương pháp đánh giá xếp loại thi đua giáo viên hàng tháng, học kì, năm học cách hiệu 3.1 Chỉ đạo, tổ chức tổ chun mơn trì tốt nề nếp đánh giá, xếp loại thành viên hàng tháng, hàng kì theo hiệu lao động Để thực công tác đánh giá xếp loại giáo viên hàng tháng cách hiệu quả, Ban giám hiệu nhà trường đạo tổ chuyên môn làm tốt khâu sau: - Vào đầu năm học Ban giám hiệu tổ chức cho tổ chuyên môn bàn bạc thảo luận thống nội dung đánh giá giáo viên theo tháng, sau ban giám hiệu cơng bố trước Hội nghị công chức đầu năm Nội dung đánh giá giáo viên xây dựng tiêu chí lớn sau: Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 17 - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -Đối với giáo viên làm chủ nhiệm lớp đánh giá nội dung: a Công tác chủ nhiệm; b Thực quy chế chuyên môn; c Chất lượng giảng dạy; d Các hoạt động khác Biểu điểm đánh sau: Công tác chủ nhiệm lớp: điểm tối đa: 25 điểm - Duy trì sĩ số 100%, học sinh nghỉ học phải có lý đáng có giấy xin phép: điểm - Thực tốt sinh hoạt 15 phút đầu buổi theo quy định Đội: điểm - Thực tốt việc mặc đồng phục ngày tuần: điểm - Thực tốt vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân theo quy định: điểm - Tham gia hoạt động tập thể trường, Đội tổ chức quy định: điểm - Chăm sóc bồn hoa cảnh lớp phân công: điểm Thực quy chế chuyên môn: 25 điểm - Ngày công, công đảm bảo 100% nghỉ buổi có lý đáng: điểm - Hồ sơ giáo viên (bao gồm hồ sơ chuyên môn hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên) đầy đủ theo quy định, nội dung tốt: 10 điểm - Thực tốt quy định chuyên môn: 10 điểm Chất lượng giảng dạy: 45 điểm - Kết khảo sát hàng tháng môn Tiếng Việt, Toán (đề Ban giám hiệu, khối chấm chung lấy kết quả): Chất lượng đại trà theo quy định: 20 điểm Chất lượng - giỏi: 15 điểm - Chất lượng khảo sát Vở - chữ đẹp: 10 điểm - Chất lượng kiểm tra định kỳ đợt năm học số liệu để tổ chuyên môn ban giám hiệu đánh giá chất lượng lớp vào cuối học kỳ I cuối năm học Các hoạt động khác: điểm Giáo viên học sinh giáo viên phụ trách tham gia tốt hoạt động xã hội cấp phát động tháng: điểm 10.2 Đối với giáo viên dạy môn đặc thù, không làm chủ nhiệm lớp đánh giá nội dung: Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 18 - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -a Kỷ luật lao động b Thực quy chế chuyên môn c Chất lượng giảng dạy d Các hoạt động khác Biểu điểm đánh sau: Ngày công, công, kỷ luật lao động: điểm - Giáo viên nghỉ khơng q buổi/tháng, có lý đáng, q trình giảng dạy khơng có tượng bỏ tiết, chậm giờ: tối đa điểm Quy chế chun mơn: 25 điểm - Thực chương trình tiến độ, chậm chương trình có lý đáng (do mưa lũ, nghỉ lễ, ) phải có kế hoạch bù chương trình kịp thời: tối đa điểm - Hồ sơ giáo viên đủ số lượng theo quy định, đảm bảo chất lượng tốt, soạn chu đáo phục vụ thiết thực cho dạy lớp, đánh giá học sinh theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 Bộ giáo dục - Đào tạo quy định, chấm, chữa kịp thời: tối đa 10 điểm - Thực đầy đủ quy chế chuyên môn khác: tối đa 10 điểm Chất lượng giảng dạy: 50 điểm - Chất lượng đại trà đạt tỉ lệ 95% trở lên: 20 điểm - Chất lượng - giỏi đạt tỉ lệ 40% trở lên: 15 điểm - Giảng dạy phương pháp, đặc trưng môn học chuyên đề: Tốt: -10 điểm; Khá: - điểm; Trung bình: - điểm; Đạt yêu cầu: điểm Kĩ thực hành học sinh qua khảo sát Ban giám hiệu: 90% học sinh thực hành tốt kĩ theo yêu cầu học: 10 điểm Cứ giảm 10% trừ điểm, chất lượng đạt 50% khôngcho điểm Hoạt động khác: 20 điểm - Thực đầy đủ, có hiệu công tác Ban giám hiệu giao trực tiếp: tối đa 10 điểm - Tham gia đầy đủ có chất lượng hoạt động xã hội: tối đa 10 điểm Các nội dung cụ thể hố đánh giá hiệu cơng tác tháng (giáo viên dạy đặc thù giáo viên không chủ nhiệm lớp có đánh giá hiệu cơng tác tháng khác với giáo viên chủ nhiệm lớp) Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 19 - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -Để việc đánh giá hiệu công tác giáo viên hàng tháng đảm bảo vận hành có hiệu quả, thúc đẩy phong trào thi đua đơn vị, Ban giám hiệu nhà trường xác định phải lấy hoạt động đánh giá tổ chuyên môn làm hạt nhân nòng cốt Ban giám hiệu nhà trường giao trách nhiệm cho dồng chí tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm theo dõi việc thực quy chế chuyên môn giáo viên, kiểm định chất lượng giảng dạy hàng tháng giáo viên, kiểm định chất lượng giảng dạy hàng tháng giáo viên tổ Cuối tháng tổ trưởng chuyên môn tập hợp đánh giá hiệu công tác tháng giáo viên tổ, sở số liệu theo dõi tổ, tổ trưởng tiến hành sinh hoạt tổ để đánh giá hiệu hoạt động thành viên tổ Gửi kết đánh giá tổ Ban giám hiệu nhà trường để Ban giám hiệu nhà trường thẩm định lần cuối Việc trì đánh giá hiệu cơng tác giáo viên theo quy trình cá nhân tự đánh giá, tổ chuyên môn đánh giá (đây khâu bản), Ban giám hiệu thẩm định thúc đẩy ý thức tự giác lao động thành viên đơn vị Vì chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nội dung đánh giá xếp loại thi đua giáo viên hàng tháng đảm bảo thực chất, hiệu Và minh chứng để làm đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cuối năm học 3.2 Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn đánh giá sinh hoạt tổ chun mơn hàng tháng, hàng kì Mỗi tháng tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn lần Khi tham gia sinh hoạt BGH đóng vai trò thành viên khơng phải cán quản lí đến giám sát để tạo khơng khí bình đẳng, dân chủ, thân thiện buổi sinh hoạt, khơng áp đặt ý kiến mình, khơng đánh giá ý kiến người khác, lắng nghe ý kiến thành viên với thái độ trân trọng Tôi nhận phần việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo, phân tích làm rõ số điểm văn đạo thuật ngữ khó hiểu, hỗ trợ giáo viên cần thiết Trong q trình dự sinh hoạt, tơi ghi chép nội dung chính, vấn đề mà giáo viên vướng mắc Từ thơng tin thu thập sau lần dự sinh hoạt tổ, đạo, góp ý cho tổ trưởng cần bổ sung nội dung giáo viên yếu, phát huy mạnh, lực sở trưởng giáo viên để nghiên cứu sâu Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 20 - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -Trong họp chuyên môn hàng tháng, đánh giá hoạt động tổ chuyên môn Đánh giá việc làm việc chưa làm được, đánh giá thi đua tổ Mỗi năm học có khen thưởng cho tổ chun mơn làm tốt nhiệm vụ, khen thưởng cho nhóm giáo viên làm chuyên đề có giá trị Những việc làm có tác dụng điều chỉnh bổ sung kế hoạch tổ chun mơn việc sinh hoạt chun mơn có chất lượng, có hiệu thiết thực Tham mưu với Hội đồng thi đua khen thưởng đưa nội dung sinh hoạt tổ chun mơn tiêu chí đánh giá thi đua tổ, thi đua cá nhân Khen thưởng cá nhân có nhiều đóng góp sinh hoạt tổ 3.3.Thực việc tốt đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học quy trình Quy trình đánh giá, tính điểm xếp loại giáo viên Tiểu học theo Chuẩn tiến hành theo bước cụ thể sau: Bước Giáo viên tự đánh giá, xếp loại Nhà trường yêu cầu giáo viên tự đối chiếu với Chuẩn minh chứng thân tự xác định, giáo viên tự đánh giá ghi điểm đạt tiêu chí vào Phiếu giáo viên tự đánh giá; giáo viên ghi nguồn minh chứng cách đánh số minh chứng có ghi vào dòng tương ứng với tiêu chí cho điểm Căn vào tổng số điểm điểm đạt theo lĩnh vực, giáo viên tự xếp loại đạt (theo loại: loại kém, loại trung bình, loại khá, loại xuất sắc) Bước Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại BGH nhà trường đạo tổ chuyên môn xét kết tự đánh giá giáo viên (Phiếu giáo viên tự đánh giá) nguồn minh chứng giáo viên cung cấp, tập thể tổ chuyên môn tiến hành việc kiểm tra minh chứng, xác định mức điểm đạt tiêu chí giáo viên; đồng thời tổ chuyên môn phải điểm mạnh, điểm yếu giáo viên góp ý, khuyến nghị giáo viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao lực nghề nghiệp Sau thành viên tổ chuyên môn tham gia nhận xét, góp ý kiến, tổ trưởng ghi kết đánh giá xếp loại tổ vào Phiếu đánh giá giáo viên tổ chuyên môn Nếu giáo viên chưa trí với kết đánh giá, xếp loại tổ chun mơn tự ghi ý kiến bảo lưu vào Phiếu đánh giá giáo viên tổ chuyên môn Hiệu trưởng Tổ trưởng Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 21 - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -chuyên môn tổng hợp kết xếp loại giáo viên tổ vào Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên tổ chuyên môn gửi Hiệu trưởng Bước Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại Xét kết tự đánh giá giáo viên (Phiếu giáo viên tự đánh giá) kết đánh giá xếp loại tổ chuyên môn, đối chiếu với tư liệu quản lý đội ngũ giáo viên trường, Hiệu trưởng đưa định đánh giá, xếp loại giáo viên Trong trường hợp khơng có thống tự đánh giá giáo viên với đánh giá tổ chuyên môn, Hiệu trưởng cần trao đổi với tổ trưởng chuyên môn giáo viên trước đưa định Trong quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn, sau bước giáo viên tự đánh giá, xếp loại bước - tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại giáo viên Để việc đánh giá nhanh chóng, thuận lợi, xác có tác dụng thiết thực trước hết tổ chun mơn phải qn triệt, tổ chức tốt quản lý bao quát hoạt động tự đánh giá giáo viên Sau có kết tự đánh giá xếp loại giáo viên, tổ chuyên môn tổ chức họp để thành viên tổ tham gia đánh giá Tổ trưởng phải điều hành để giáo viên tự đánh giá cách thực chất, bám sát Chuẩn; thành viên tổ tham gia tích cực việc đánh giá đồng nghiệp cách thẳng thắn, xây dựng, giúp tiến bộ, không dựa dẫm, nể nang, né tránh Tổ trưởng phải người có tiếng nói quan trọng việc đánh giá, xếp loại giáo viên Qua thực tế đạo tổ chuyên môn đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp vào cuối năm học, nhận thấy thực tốt Bước giúp giáo viên tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu thân, sau qua sinh hoạt tổ thêm lần tổ chuyên môn chia sẻ, góp ý (Bước 2), giúp cho thành viên tổ nêu hướng phát huy ưu điểm cách khắc phục nhược điểm để tự hoàn thiện thân, trau dồi kĩ nghề nghiệp III KẾT QUẢ VẬN DỤNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Kết vận dụng: 1.1 Đối với cán quản lý : - Chủ động lên kế hoạch đạo phù hợp nhu cầu thực tế tổ chuyên môn; chủ động tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn; Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 22 - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học Kịp thời nắm bắt tình hình tổ chun mơn : thời gian sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, khó khăn vướng mắc … trình đạo; nhu cầu tổ, giáo viên Từ kịp thời giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, tạo đồn kết, đồng thuận trường, tổ góp phần nâng cao chất lượng dạy – học; - Tạo nên phong trào thi đua lành mạnh, rộng khắp; nội đoàn kết, biết chia sẻ giúp đỡ lẫn 2.2 Đối với tổ chuyên môn : - Có kế hoạch sinh hoạt cụ thể, rõ ràng phù hợp yêu cầu chung tổ, tạo thuận lợi cho thành viên tổ tham gia sinh hoạt; - Hoạt động tổ chun mơn ngày có chất lượng, khơng mang tính chất giải vụ, việc cơng việc hành đơn thuần, mà tập trung chủ yếu vào đặc trưng môn học để nâng cao chất lượng dạy - học; - Nội dung sinh hoạt tổ phong phú, phù hợp tình hình thực tế thời điểm dạy – học định; nắm bắt kịp thời nhu cầu giáo viên tổ; - Biểu mẫu, sổ sách cập nhật kịp thời, xác, khoa học; thuận tiện cho việc lưu trữ, khai thác nội dung phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch đạo, đề biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục; - Công bằng, khách quan đánh giá, xếp loại, khen thưởng học sinh, giáo viên; - Xây dựng nề nếp hoạt động chun mơn chung tồn trường song tạo tính chủ động phát huy sáng tạo hoạt động tổ chuyên môn phù hợp với đặc điểm khối 1.3 Đối với giáo viên : - Biết trước nội dung sinh hoạt lần sau từ chủ động chuẩn bị nội dung cần trao đổi; chia sẻ đồng nghiệp kinh nghiệm giảng dạy, giúp đỡ kịp thời gặp khó khăn; - Nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình cách có hệ thống; nắm vững phương pháp cách thức sử dụng phương pháp để tổ chức hoạt động dạy – học đạt hiệu cao nhất; kỹ sư phạm ngày hoàn thiện; - Chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp giáo dục phù hợp tình hình thực tế lớp, giúp nâng cao chất lượng giáo dục lớp chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn khối, toàn trường Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 23 - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học Thay đổi hẳn suy nghĩ cách giảng dạy Đặc biệt tính tự giác cơng việc, ly khỏi sách giáo khoa Thay phụ thuộc vào sách giáo khoa giáo viên “phụ thuộc” vào học sinh Trong trình giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm, khơi nguồn kiến thức từ thân em Giáo viên khơng la mắng học sinh, thay vào tìm ngun nhân vấn đề giải cách hợp lý *Kết hội giảng, kiểm tra cấp trường năm học 2012 – 2013 : Năm Số học GV 2012 - 29 2013 Hoạt động Loại Tốt Loại Khá Loại ĐYC Loại chưa ĐYC Hội giảng Kiểm tra nội SL TL 24% 13 45% SL 16 TL 55% 31% SL TL 17% 24% SL 0 TL 0% 0% Qua đối chiếu Bảng thống kê kết hội giảng, kiểm tra nội năm học 2012 – 2013 với Bảng thống kê hết hội giảng, kiểm tra nội năm học 2011 – 2012 cho thấy tỉ lệ giáo viên xếp loại Tốt tăng so với năm học trước; khơng giáo viên bị xếp loại chưa Đạt yêu cầu sau kiểm tra 1.4 Đối với học sinh : - Được học môi trường học tập thân thiện, tích cực; có điều kiện phát huy khả tư sáng tạo, phát triển khiếu, sở trường mình; - Học sinh ham thích đến trường, thi đua học tập, nhiệt tình tham gia phong trào nhà trường *Kết khảo sát cuối học kì năm học 2012 – 2013 : Năm Số học 2012 - GV 487 2013 Môn học Tiếng Việt Toán Loại Giỏi SL TL Loại Khá SL TL Loại TB SL TL 191 208 225 208 64 69 39,2% 42,7% 46,2% 42,7% 13,1% 14,2% Loại Yếu SL TL 2 Bài học kinh nghiệm: Sau thực đề tài, rút học sau: Cơng tác quản lí, đạo việc sinh hoạt nói riêng phải có tính kế hoạch, tổ chức nhân lực phù hợp, đạo sát thường xuyên kiểm tra đôn đốc Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 24 - 1,4% 0,4% Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -Muốn cho chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nâng lên người cán quản lí phải kiên trì, khơng thể nóng vội, phải thực chút một, mưa dầm thấm sâu đốt cháy giai đoạn, làm cho lực đội ngũ giáo viên nâng cao Phải tổ chức, hướng dẫn cách cụ thể, tỉ mỉ từ khâu kế hoạch đến nội dung thực buổi sinh hoạt tổ chun mơn Quản lí thời gian, thời lượng, quan tâm từ nội dung đến cách tiến hành quan trọng kết cuối thể chất lượng học tập học sinh Để thực đổi chế quản lí cần phải trao quyền chủ động cho tổ trưởng để tránh đạo chồng chéo làm giảm hiệu lực quản lí, xác định rõ trách nhiệm tổ trưởng công việc cụ thể Cung cấp cho tổ trưởng giáo viên đủ văn quy phạm pháp luật, văn hướng dẫn, tạo điều kiện để phát huy tính dân chủ nhà trường Định hướng cho tổ trưởng nội dung sinh hoạt mà không áp đặt, không buông lỏng quản lí, tổ trưởng giáo viên muốn thảo luận vấn đề Cần tạo khơng khí thi đua tích cực, thu hút giáo viên tự giác tham gia tham gia nhiệt tình, biện pháp quản lí có lẽ biện pháp quản lí có hiệu cao PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận : Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 25 - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -Tổ chuyên môn phận hệ thống tổ chức quyền nhà trường, nơi trực tiếp triển khai toàn hoạt động giáo dục nhà trường tới giáo viên học sinh lớp; nơi chịu trách nhiệm trực tiếp chất lượng giảng dạy giáo viên chất lượng học tâp học sinh khối lớp phụ trách, đầu mối quản lý mà hiệu trưởng phải thiết dựa vào để tổ chức quản lý hoạt động dạy học; nơi đôn đốc, kiểm tra, theo dõi hoạt động chuyên môn giáo viên Mặt khác, tổ chuyên môn nơi tổ chức cho giáo viên tiến hành trao đổi nghề nghiệp tự học, tự nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kĩ nghề nghiệp Sinh hoạt chun mơn có hiệu nhà trường việc làm rât quan trọng có ý nghĩa to lớn việc nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy học sở giáo dục nói chung giáo dục Tiểu học nói riêng.Tuy nhiên thực tế, việc triển khai thực sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường Tiểu học còn bất cập, nhiều nơi mang tính hình thức, đối phó, chưa mang lại hiệu thiết thực phục vụ cho hoạt động dạy học Việc nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học” xuất phát từ lý luận thực tiễn Đề tài nêu lên vấn đề lý luận vị trí, chức năng, nhiệm vụ tổ chuyên môn trường Tiểu học, khảo sát, phân tích, đánh giá trạng việc tổ chức thực sinh hoạt chuyên môn nhà trường, đề tài đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trường Tiểu học nói chung, nơi đơn vị tơi cơng tác nói riêng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đội ngũ, chất lượng dạy học Để nâng cao hiệu việc sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học đòi hỏi phải có đồng từ nhiều phía, từ việc vận dụng quan điểm đạo Đảng Nhà nước Giáo dục& Đào tạo vào thực tiễn xây dựng chế sách giáo dục đến việc triển khai thực sở giáo dục, đặc biệt đổi mới, cải tiến công tác quản lý đạo nhà trường Đề tài góp phần nhỏ nhiều nhóm giải pháp đồng bước đầu phát huy tác dụng Nếu tiếp tục thực tốt bổ sung, hoàn thiện thêm nhóm giải pháp đề tài góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, từ nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 26 - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -2 Kiến nghị: 2.1.Đối với cấp quản lí giáo dục: cần tăng cường việc kiểm tra hiệu hoạt động tổ chuyên môn có nội dung sinh hoạt tổ chun mơn, kiểm tra đánh giá kế hoạch, trình tổ chức, biện pháp đạo đến kết sinh hoạt chuyên môn, thể chất lượng học sinh 2.2 Đối với Ban Giám hiệu nhà trường: Thực tốt quy chế dân chủ quan, đơn vị Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động phận nhà trường rõ ràng để tổ trưởng nắm phạm vi, giới hạn, trách nhiệm vấn đề quản lí, đạo tổ chức thực kế hoạch năm học nhà trường, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng Tăng cường nguồn ngân sách để mua sách, thiết bị cần thiết cho việc sinh hoạt tổ chuyên môn thuận lợi.Thực thi giám sát hoạt động tổ để đảm bảo dân chủ quản lí, đồng thời tạo hội cho giáo viên có điều kiện phát huy lực sở trường Đối với cán quản lí phụ trách chun mơn cần nắm vững tình hình đội ngũ, yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm học sinh, điều kiện trang thiết bị kĩ thuật, sở vật chất phục vụ dạy học để có tác động quản lí phù hợp Vận dụng sáng tạo vào điều kiên thực tiễn trường cho phù hợp 2.3 Đối với giáo viên: thực tốt nhiệm vụ giáo viên quy định Luật Giáo dục, Luật Phổ cập Giáo dục Tiểu học, Điều lệ trường tiểu học, Pháp lệnh cán công chức quy định nhà trường Tham gia xây dựng thực tốt quy định nếp dạy học nhà trường Tích cực, chủ động việc giảng dạy học sinh, đổi phương pháp dạy học; có khó khăn q trình thực nhiệm vụ cần phản ánh với tổ trưởng Ban Giám hiệu; chủ động đề xuất sáng kiến hay sinh hoạt tổ chuyên môn Trên số biện pháp quản lí, đạo áp dụng tích lũy trình học tập, tổ chức, đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên thân áp dụng hiệu đơn vị chúng tơi Trong khn khổ có hạn, khả vốn kinh nghiệm tơi nên chắn nhiều thiếu sót Tơi mong góp ý q thầy bạn bè đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 27 - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học MỤC LỤC TR ANG PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài II Đối tượng phạm vi nghiên cứu III Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu IV Giả thiết nghiên cứu V Phương pháp nghiên cứu VI Đóng góp đề tài PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở khoa học Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn II Một số biện pháp quản lí, đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Đẩy mạnh nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, đổi … 1.1.Tổ chức quán triệt toàn trường quan điểm Đảng Nhà 1.2 Tổ chức cho cán quản lý, giáo viên nhà trường triệt … 1.3 Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất trị, lực quản lý … Đổi nội dung, cách thức sinh hoạt tổ chuyên môn trường … 2.1 Tổ chức đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ … 2.2 Chỉ đạo tổ chuyên môn chuẩn bị nội dung sinh hoạt … 2.3 Ban giám hiệu nhà trường chủ động lựa chọn chuyên đề … 2.4 Tổ chức học tập chuyên đề dạy - học, hội giảng, hội họp 2.5 Chỉ đạo tốt hoạt động dự thường xuyên giáo viên Đổi phương pháp đánh giá xếp loại thi đua giáo viên hàng tháng … 3.1 Chỉ đạo, tổ chức tổ chuyên mơn trì tốt nề nếp đánh giá … 3.2 Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn đánh giá sinh hoạt 3.3 Thực tốt đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp … Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 28 - 2 2 3 5 5 7 10 11 14 15 17 18 Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -III Kết vận dụng học kinh nghiệm 19 Kết vận dụng 19 Bài học kinh nghiệm 21 PHẦN C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 22 Kiến nghị 22 Trần Thị Nhật - Trường Tiểu học Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh - 29 - ... dạn đề xuất "Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường Tiểu học" II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Hoạt động tổ chuyên môn trường Tiểu học - Biện pháp, cách thức,.. .Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -Trong năm trước hoạt động tổ chuyên môn chưa vào thực chất. .. phương pháp tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học - Các nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường nơi công tác III MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Mục tiêu: Nâng cao chất lượng sinh hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học , Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học

Từ khóa liên quan