Thức ăn trong chăn nuôi Việt Nam

60 93 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2018, 16:00

Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ministry of agriculture and rural development viện chăn nuôi quốc gia national institute of animal husbandry thành phần giá trị dinh dỡng thức ăn gia súc, gia cầm việt nam Composition and Nutritive value of animal feeds in Vietnam Nhµ xuÊt nông nghiệp - agricultural publishing house Hà Nội - 2000 Lời nói đầu Chúng ta biết rằng: suất chăn nuôi phụ thuộc vào hai yếu tố bản: tính di truyền chế độ dinh dỡng hợp lý Muốn có chế độ dinh dỡng hợp lý có hiệu quả, phải hiểu biết thành phần gía trị dinh dỡng chủng loại thức ăn phối hợp khầu phần nhằm cân đối protein, acid amin lợng nh thành phần khác thức ăn nh vitamin, khoáng đa lợng vi lợng v.v Để đánh giá giá trị dinh dỡng thành phần hoá học thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam , Viện nghiên cứu Chăn nuôi Quốc gia phối hợp với trờng Đại học Nông - Lâm nghiệp, Viện, Trung tâm nghiên cứu chăn nuôi ba miền: Bắc, Trung, Nam phân tích hàng ngàn mẫu thức ăn Các kết thu đợc đợc xuất vào năm: 1962, 1983 1992 Riêng lần xuất 1992 số liệu đợc bổ sung nhờ Viện SINAO (Liên Xô cũ) giúp đỡ Các lần xuất trớc thực giúp ích cho sản xuất nh nghiên cứu khoa học đào tạo ngành chăn nuôi nớc ta Tuy vậy, lần xuất trớc nhiều vấn đề cha theo kịp xu phát triển tơng lai ngành chăn nuôi nớc ta thời kỳ đổi theo hớng công nghiệp hoá đại hoá Chính lý mà sách "Thành phần giá trị dinh dỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam " xuất lần đáp ứng tính kế thừa tính đại nhằm phục vụ cho cán nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất cho ngời nớc có nhu cầu tìm hiểu thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam Sách gồm hai phần chính: Phần 1: Trình bày phơng pháp tính giá trị lợng thức ăn gia súc Việt nam nh phơng pháp sử dụng số liệu để lập phần ăn cho gia súc, gia cầm Phần 2: Trình bày bảng số liệu thành phần giá trị dinh dỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt nam Sách xuất lần sử dụng số liệu 4248 mẫu phân tích Trong sử dụng 3850 mẫu từ sách xuất năm 1992 Trong có bổ sung 398 mẫu chủ yếu đợc thu thập từ đồng sông Cửu Long Tây Nguyên với công tác chặt chẽ Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam, Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Vạn phúc thuộc Liên hiệp gia cầm Việt Nam Trong 4248 mẫu phân tích, 4232 mẫu phân tích gồm nhóm với 633 loại thức ăn cho gia súc nhai lại (trâu, bò, dê, cừu); 3305 mẫu phân tích, gồm nhóm với 418 loại thức ăn cho lợn; 2389 mẫu phân tích gồm nhóm với 265 loại thức ăn cho gia cầm Tổng danh mục loại thức ăn giới thiệu lần xuất 649 loại cho gia súc, gia cầm Việt Nam Sách " Thành phần giá trị dinh dỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam " xuất lần so với lần xuất trớc đợc sù gãp ý cđa c¸c gi¸o s, phã gi¸o s, tiÕn sÜ, phã tiÕn sÜ, c¸c c¸n bé khoa häc Hội đồng Khoa học Công nghệ Viện Chăn nuôi Quốc gia chuyên gia đầu ngành dinh dỡng gia súc Việt Nam Do giá trị sách không bổ sung 398 mẫu mà đợc tính toán để phù hợp với trình độ phát triển ngành nh: Tính lợng trao đổi; lợng thuần; lợng tăng trởng; lợng trì Riêng thức ăn cho đại gia súc đợc tính giá trị TDN (tổng chất dinh dỡng tiêu hoá) (Total digestible nutrients) dựa theo phơng pháp Wardek (1981) Để hoàn thành sách lần cảm ơn đóng góp G.S Nguyễn Văn Thởng, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt nam, PTS Sumilin ViƯn SINAO, G.S, TS Lª Hång MËn, Tỉng Gíam đốc Liện hiệp Gia cầm Việt nam, PTS Bùi Đức Lũng, KS Đinh Huỳnh đặc biệt KS Nguyễn Đức Trân, nguyên trởng Bộ môn Dinh dỡng thức ăn gia súc Viện Chăn nuôi v.v Sách "Thành phần giá trị dinh dỡng thức ăn gia súc gia cầm Việt Nam" đợc bổ sung tập hợp tham khảo nhiều tài liệu tiên tiến dinh dìng cđa níc ngoµi, sù gãp ý cđa nhiỊu nhà khoa học chăn nuôi, song khiếm khuyết chắn không tránh khỏi Tuy nhiên hy vọng sách giúp ích cho nhiều bạn đọc nớc Chúng trân trọng góp ý độc giả để xuất lần sau đợc hoàn tốt Viện trởng Viện Chăn Nuôi Quốc gia GS TS Nguyễn Đăng Vang Hm lng vi lượng thức ăn gia súc Việt nam STT Tên thức ăn Name of feed V.C.K (g/kg) DM Kẽm Mangan Đồng (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) Zn Mn Cu Sắt (mg/kg) Fe I Thức ăn thô xanh 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Cây, cỏ hồ thảo Cây cao lương Cây ngơ non Cây ngô non - đồng Bắc Bộ Cây ngô non Tây Nguyên Cây ngô trổ cờ Cỏ Austrogogon Cỏ bạc hà Cỏ bạc hà vùng khu bốn cũ Cỏ bạc hà vùng miền núi Băc Cỏ công viên Cỏ dầy Cỏ gà ta Cỏ Ghi nê Cỏ Ghi nê Liconi Cỏ Ghi nê Uganda Cỏ tre Cỏ lông đồi Cỏ lông Para Cỏ mần trầu Cỏ môi Cỏ Pangola Cỏ Setaria Cỏ sữa Cỏ thài lài Cỏ tranh Cỏ tự nhiên hỗn hợp Cỏ voi Cỏ voi Napier Cỏ voi non vùng khu Bốn cũ Cỏ voi vùng đồng Bắc Bộ Cỏ voi vùng đồng Nam Bộ Cỏ voi vùng Tây Nguyên Cỏ voi vùng trung du Bắc Bộ Cây cỏ đậu Cỏ Centrocema (Đậu bướm) Cỏ Stylo - thân Cỏ Stylo Đông Nam Bộ Cỏ Stylo vùng trung du Bắc Bộ Thân keo dậu Thân Kutzu Các loại Lá bắp cải già Lá dâm bụt Lá dâu Lá đu đủ Lá gai Lá keo dậu Lá keo dậu cọng 132 131 139 184 157 158 119 131 125 202 284 266 233 175 180 251 239 191 231 186 252 297 118 101 279 256 156 211 118 154 236 144 144 1,52 4,98 5,87 6,22 6,25 4,18 9,88 13,05 9,03 3,27 4,97 5,11 4,43 3,80 2,88 4,82 8,05 5,50 3,72 2,27 6,43 9,24 5,46 4,06 8,03 4,33 5,54 7,95 5,32 4,02 10,74 6,02 4,16 0,94 9,04 7,77 15,09 4,36 4,95 35,00 47,08 31,47 15,29 29,51 37,51 30,94 20,32 12,89 18,12 39,10 15,70 33,91 9,65 31,10 52,72 15,40 30,30 19,31 50,10 18,25 10,30 12,34 10,01 11,63 11,89 25,08 0,71 0,56 1,23 1,85 1,80 0,99 0,51 1,40 0,71 1,57 1,65 1,17 2,33 1,70 1,04 2,02 3,15 1,83 0,82 1,53 1,47 1,43 0,38 2,14 1,82 1,40 1,76 24,92 95,39 101,22 101,66 85,01 161,32 170,73 174,37 218,38 166,62 406,71 101,94 78,49 66,94 233,33 44,03 132,66 90,49 141,65 111,43 291,36 136,43 97,58 113,41 68,75 186,63 102,01 178 223 273 219 259 190 6,51 13,60 17,88 10,38 5,33 9,42 27,59 63,55 84,52 51,84 47,68 40,53 3,58 2,97 3,08 3,59 1,35 2,94 95,12 100,02 96,45 112,19 207,20 62,91 110 185 302 267 126 257 259 6,04 3,09 6,31 9,45 7,03 10,12 7,87 7,02 10,42 21,29 10,87 5,83 39,99 60,79 0,40 1,78 1,36 4,11 8,81 3,13 53,68 36,06 62,18 108,53 46,82 180,06 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Lá mắm Lá sắn Lá sắn vùng duyên hải miền Trung Lá sắn vùng Đông Nam Bộ Lá sắn vùng đồng Bắc Bộ Lá sắn vùng trung du Bắc Bộ Lá sắn dây Lá so đũa Lá su hào Lá tre Rong, rau, bèo Bèo cánh lớn Bèo vặt rễ Bèo dâu Bèo Bèo tây Bèo tây vặt rễ Dọc khoai nước Rau dền gai Rau dừa nước Rau khoai lang Rau lấp Rau mác Rau muống Rau muống duyên hải miền Trung Rau muống vùng đồng Bắc Bộ Rau muống vùng khu Bốn cũ Rau muống vùng trung du Bắc Bộ Rong đuôi chó nước Rong sơng Phụ phẩm ngành trồng trọt Dây khoai lang Rơm mùa Thân căy chuối tây lấy buồng Thân chuối tiêu lấy buồng Thân đậu trắng Thân đậu tương Thân đậu xanh Bột cỏ Bột rong biển Bột thân đậu tương Bột thân đậu xanh Thức ăn củ Củ khoai lang Củ khoai lang duyên hải miền Trung Củ khoai nước Củ sắn vỏ Củ sắn vùng duyên hải miền Trung Củ sắn vùng trung du Bắc Bộ Sắn lát khô vỏ sành Sắn lát khơng vỏ sành Quả bí đỏ Quả bí đỏ nếp II Thức ăn hạt Hạt hoà thảo 358 258 273 247 266 263 233 233 145 251 6,69 34,42 58,89 30,11 30,64 30,30 11,84 9,55 6,95 5,04 292,02 66,05 103,17 22,67 97,12 96,02 18,03 32,29 4,89 45,53 8,48 2,97 4,78 2,15 3,51 3,47 2,87 2,84 0,91 2,81 142,09 90,74 66,37 122,60 121,22 181,83 59,38 - 52 76 70 85 60 76 72 157 109 104 83 78 106 115 109 143 106 55 102 2,18 7,34 5,82 4,62 7,08 3,28 2,41 10,58 4,42 14,48 5,58 3,10 5,03 8,88 3,16 5,26 5,95 2,62 6,13 23,95 106,99 80,52 180,05 32,76 43,55 40,28 10,06 85,34 5,73 95,68 70,05 22,33 14,44 18,61 34,02 34,83 31,80 36,42 0,81 1,09 0,62 0,99 0,84 0,96 0,78 2,32 1,69 2,76 0,89 0,96 1,37 3,15 1,24 0,66 0,93 0,90 1,62 93,05 44,65 116,23 109,39 60,32 81,59 68,15 269,63 74,52 107,17 47,88 75,27 109,84 65,65 129,85 272,69 - 135 864 57 49 210 243 227 4,64 20,74 3,13 1,73 8,34 9,72 5,45 8,09 12,50 20,68 34,02 12,12 2,55 0,78 0,85 0,88 2,23 1,57 1,09 184,29 61,34 29,89 113,42 434,58 88,51 919 875 862 24,26 29,75 26,98 357,95 49,61 37,50 15,25 5,34 4,91 425,64 - 281 2,84 4,38 1,46 34,11 350 3,50 6,30 1,64 - 174 277 315 308 869 869 119 137 8,39 8,06 3,68 10,16 19,59 16,29 4,85 4,42 14,93 5,18 3,56 6,25 23,90 14,25 6,46 1,14 1,18 0,91 0,66 1,11 2,17 2,91 0,57 1,30 67,95 75,55 35,57 31,58 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 Hạt bo bo bỏ vỏ Hạt bo bo vỏ Hạt cao lương Hạt gạo nếp Hạt gạo tẻ Hạt kê Hạt ngô nếp Hạt ngô tẻ Hạt ngô tẻ duyên hải miền Trung Hạt ngô tẻ Đông Nam Bộ Hạt ngô tẻ đồng Bắc Bộ Hạt ngô tẻ khu Bốn cũ Hạt ngô tẻ miền núi Bắc Bộ Hạt ngô tẻ Tây Nguyên Hạt ngô tẻ trung du Bắc Bộ Hạt thóc nếp Hạt thóc nương Hạt thóc tẻ Hạt thóc tẻ duyên hải miền Trung Hạt thóc tẻ miền Đơng Nam Bộ Hạt thóc tẻ Tây Nguyên Hạt thóc tẻ Trung du Bắc Bộ Hạt đậu Hạt đậu cô ve đen Hạt đậu cô ve trắng Hạt đậu đen Hạt đậu đỏ Hạt đậu Hà lan Hạt đậu leo Hạt đậu mắt cua Hạt đậu mèo ngồi Hạt đậu mèo xám Hạt đậu nho nhe Hạt đậu quốc Hạt đậu trăng Hạt đậu tương Hạt đậu tương duyên hải miền Trung Hạt đậu tương Đông Nam Bộ Hạt đậu tương đồng Bắc Bộ Hạt đậu tương khu Bốn cũ Hạt đậu tương miền núi Bắc Bộ Hạt đậu tương trung du Bắc Bộ Hạt đậu ván Hạt đậu xanh Hạt nhiều dầu Hạt lạc vỏ cứng Hạt lạc nhân Hạt vừng 874 888 874 867 873 892 883 883 880 902 879 884 841 877 854 875 888 882 890 896 886 897 22,99 26,37 11,62 24,71 23,49 22,39 30,29 31,98 45,94 39,06 25,75 21,48 22,44 28,55 28,25 17,32 26,02 25,40 24,47 22,76 42,08 23,41 25,52 33,65 9,35 9,71 20,54 33,27 5,92 6,33 4,75 5,77 5,71 9,10 4,58 7,10 7,39 41,30 19,36 43,66 27,23 59,40 35,88 50,77 7,34 4,97 0,52 5,72 3,53 4,82 1,85 7,53 6,60 5,86 12,57 11,58 6,60 0,61 5,51 4,32 3,65 4,48 7,00 3,14 31,29 265,52 201,64 427,98 119,47 239,38 412,69 142,77 114,49 278,69 179,66 57,70 292,78 873 874 887 882 885 880 870 844 892 853 875 879 885 36,05 55,76 42,40 39,87 30,35 41,98 35,23 27,77 33,72 31,82 37,71 42,37 46,28 9,25 6,38 20,58 11,47 17,96 36,78 14,27 12,24 11,33 12,60 12,57 25,58 11,52 15,33 9,67 8,38 7,34 8,10 9,40 7,43 8,15 2,56 6,91 7,30 12,83 183,87 108,41 127,11 94,19 45,63 142,48 920 62,19 18,40 18,95 - 914 915 862 865 865 881 886 46,06 39,89 32,24 38,23 50,00 41,58 38,98 29,98 21,23 26,63 16,69 34,17 14,54 12,40 10,14 35,87 19,03 11,98 9,48 81,53 183,91 152,57 82,78 167,81 193,24 882 924 923 45,16 45,46 51,23 36,07 15,15 38,30 33,34 11,46 13,11 448,72 155,23 720,68 910 913 861 892 887 58,42 43,55 40,15 62,62 55,70 56,51 41,63 20,10 42,28 39,83 32,12 22,64 24,28 17,48 26,79 402,67 394,23 506,78 831,34 552,42 III Phụ phẩm chế biến nông sản 142 143 144 145 146 Khô dầu Khô dầu cao su ép Khô dầu dừa ép Khô dầu đậu tương ép Khô dầu lạc vỏ ép Khô dầu lạc nhân ép 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 Khô dầu thuốc phiện Các loại cám Cám gạo nếp Cám gạo tẻ Cám gạo tẻ ép dầu Cám ngô Các loại phụ phẩm khác Bột mày lõi ngô Bột bã sắn Bột vỏ lạc IV Thức ăn gốc động vật Bột cá Bột da động vật Bột đầu tôm Bột đầu tôm luộc Bột đầu tôm hùm Bột đầu vỏ tơm Bột nhộng tằm Bột tơm Bột thịt lò mổ Bột thịt xương Bột trứng gà tắc 895 205,13 69,90 - 778,29 874 877 877 846 41,52 53,85 66,21 31,47 94,92 90,86 79,46 20,56 1,66 6,05 1,23 2,96 310,88 245,21 238,72 392,63 875 815 889 31,67 9,05 18,85 21,09 11,57 24,14 2,45 0,98 3,11 311,85 694,05 739,20 917 884 762 900 884 882 888 857 937 926 800 83,72 2,03 44,88 60,66 45,80 36,34 760,93 59,53 71,40 21,48 66,40 58,23 16,35 69,80 27,45 69,84 54,07 22,82 53,85 16,12 14,07 0,56 8,53 17,80 19,60 18,70 24,52 25,00 13,77 4,80 21,04 770,46 46,23 933,91 378,99 14,04 1196,26 223,95 939,93 967,45 1386,22 329,28 Các công thức đợc sử dụng để ớc tính giá trị lợng thức ăn chăn nuôi Các công thức dùng để ớc tính Các dạng lợng thức ăn chăn nuôi bao gồm lợng thô (GE: Gross energy), lợng tiêu hoá (DE: Digestible energy), lợng trao đổi (ME: Metabolisable energy), lợng (NE: Net energy) Các dạng lợng sau đợc sử dụng để biểu thị giá trị lợng thức ăn: Thức ăn gia cầm: Thức ăn lợn: Năng lợng trao đổi (ME) Năng lợng tiêu hoá (DE) lợng trao đổi (ME) Thức ăn trâu bò, dê cừu: Năng lợng tiêu hoá (DE) Năng lợng trao đổi (ME) lợng (NE) Các giá trị lợng ghi sách tính toán nh sau: 1.1 Thức ăn cho gia cầm Những giá trị lợng thức ăn sách lợng trao đổi hiệu chỉnh theo với lợng N tích luỹ thể gia cầm ( viết tắt MEc) Công thức tính HILL vµ ANDERSON (1958): MEc = ME - Ng tÝch luỹ thể x 8,22 Kcal/g Để xác định ME (năng lợng trao đổi cha hiệu chỉnh) dùng công thøc cña NEHRING (1973): ME(kcal/kg) = 4,26 X1 + 9,5 X2 +4,23 X3 +4,23 X4 X1-X4 lần lợt Protein tiêu hoá, chất béo tiêu hoá, xơ tiêu hoá chất chiết không Ni-tơ tiêu hoá tính g/kg thức ăn Để tìm lợng ni-tơ thức ăn tích luỹ thể gà dùng số liệu (theo BLUM-1988): Gà trởng thành: N tích luỹ = Gà mái đẻ gà sinh trởng cuối kỳ: Gà sinh trởng đầu kỳ: N tích luỹ = 30% N thức ăn N tích luỹ = 40% N thức ăn Để thuận tiện, số 35% đợc chọn để tính toán cho tất loại thức ăn gia cầm sách 1.2 Thức ăn cho lợn Dùng công thức hồi quy sau để tính DE ME (Theo Bo Gohl,1992): DE (Kcal/kg) = 5,78X1 + 9,42X2 + 4,40 X3 + 4,07X4 ME (Kcal/kg) = 5,01X1 + 8,93X2 +3,44 X3 + 4,08X4 X1-X4 lần lợt protein tiêu hoá, chất béo tiêu hoá, xơ tiêu hoá chất chiết không Ni- tơ tiêu hoá tính g/kg thức ăn 1.3 Thức ăn cho gia súc nhai lại DE (Kcal/kg) CK = 0,04409 TDN (1) TDN tổng chất dinh dỡng tiêu hoá (total digestible nutrients) tính % chất khô (CK) thức ăn (Xem cách xác định dới đây) ME (Mcal/kg CK) = 0,82 DE (2) DE (Mcal/kg CK) đợc xác định theo công thức (1) NE thức ăn loài nhai lại đợc xác định theo lợng cho trì (NEm), lợng cho tăng trọng (NEg), lợng cho tiết s÷a (NEl) NEm (Mcal/kg CK) = 1,37 ME - 0.138 ME2 + 0,0105 ME3-1,12 (3) NEg (Mcal/kg CK) = 1,42 ME - 0.174 ME2 + 0,0122 ME3-1,65 NEl (Mcal/kg CK) = 0,623DE - 0,36 hc (4) (5) NEl (Mcal/kg CK) = 0,0245 TDN- 0,12 (6) C«ng thøc (1) cđa CRAMPTON (1957), công thức (2) ARC.1965 NRC 1976, công thức (3) (4) GARRETT-1980, công thức (5), (6) MOE TYRRELL (1976) Để xác định TDN thức ăn loài nhai lại dùng công thức sau: (1) Phơng pháp thứ 1: TDN = X1 + 2,25X2+ X3 +X4 X1 - X4 lÇn lợt Protein thô tiêu hoá, chất béo tiêu hoá, xơ thô tiêu hoá chất chiết không Ni-tơ tiêu hoá tính % hay g/kg thức ăn Nh TDN đợc tính % hay g/kg thức ăn Chất béo tiêu hoá thức ăn nhiều dầu, khô dầu, thức ăn động vật phải nhân với 2,41, hạt ngũ cốc, hạt đậu phụ phẩm loại hạt nhân với 2,12; cỏ khô, rơm, thức ăn xanh, ủ xanh, củ nhân với 1,19 (theo Bo Golh, 1982) (2) Phơng pháp thứ 2: TDN tính theo Wardeh,1981 Xem bảng Nhóm Thức ăn thô khô: Bao gồm tất loại thức ăn thô, loại cỏ sau cắt đợc phơi khô, loại sản phẩm thực vật khác chứa 18% xơ thô Ví dụ: cỏ khô, rơm, vỏ lạc, trấu Nhóm Thức ăn xanh: Bao gồm tất loại thức ăn xanh đợc sử dụng dạng tơi Nhóm Thức ăn ủ chua: Bao gồm tất cỏ ủ chua, ngô thức ăn xanh đem ủ chua, nhng không bao gồm hạt, củ, cá hay sản phẩm có nguồn gốc động vật ủ chua Nhóm Thức ăn lợng: Bao gồm sản phẩm có hàm lợng Protein dới 20% xơ thô dới 18% Ví dụ: loại hạt, phụ phẩm công nghiệp xay xát, loại củ kể trờng hợp chúng đợc ủ chua Nhóm Thức ăn giàu protein: Bao gồm thức ăn có hàm lợng protein 20%( tÝnh theo CK) cã ngn gèc ®éng vËt (kĨ sản phẩm đem ủ chua) nh loại tảo, khô dầu Nhóm Thức ăn bổ sung khoáng Nhóm Thức ăn bổ sung Vitamin, bao gồm nấm men Nhóm Các loại thức ăn bổ sung khác Bao gồm kháng sinh, chất có màu sắc, hơng vị, loại thuốc phòng bệnh, thuốc diệt nấm mốc độc hại Bảng 1: Các công thức tính TDN thức ăn loài nhai lại Loại vật nuôi Nhó m thức ăn TDN (% VCK thức ăn) -17.2649 + 1.2120 Pth+ 0.8352 DXKD + 2.4637 CB + 0.4475 Xth -21.7656 + 1.4284 Pth + 1.0277 DXKD + 1.2321 CB + 0.4867 Bò, Xth Trâu -21.9391 + 1.0538 Pth + 0.9736 DXKD + 3.0016 CB + 0.4590 Xth 40.2625 + 0.1969 Pth + 0.4228 DXKD + 1.1903 CB - 0.1379 Xth 40.3227 + 0.5398 Pth + 0.4448 DXKD + 1.4218 CB - 0.7007 Xth -14.8356 + 1.3310 Pth + 0.7823 DXKD + 0.9787 CB + 0.5133 Xth Dª, 1.6899 + 1.3844 Pth + 0.7526 DXKD - 0.8279 CB + 0.3673 Xth Cõu 1.0340 + 0.9702 Pth + 0.9150 DXKD + 1.3513 CB + 0.0798 Xth 2.6407 + 0.6964 Pth + 0.9194 DXKD + 1.2159 CB - 0.1043 Xth -37.3039 + 1.3048 Pth + 1.3630 DXKD + 2.1302 CB + 0.3618 Xth Nguån: WARDEH (1981) Ghi chó: Pth, DXKD, CB Xth lần lợt Protein thô, chất chiết không Ni-tơ, chất béo xơ thô tính % CK thức ăn Thức ăn đợc phân thành nhóm khác dựa vào đặc điểm nhóm thức ăn (Theo Tiểu ban Dinh dỡng - Viện Hàn lâm khoa häc Mü) 32 33 34 35 36 Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ 37 Paspalum urvillei Leersia hexandra Pennisetum polystachyon Pennisetum polystachyon Pennisetum polystachyon Vasey grass Cỏ Mỹ - mùa mưa (Đông Nam Bộ) Pennisetum polystachyon Mission grass S.E Vietnam 38 39 40 Cỏ nhện Cỏ niễng Cỏ ống - mùa mưa Digitaria ciliaris Zizania caduciflora Panicum repen Finger grass Zizania grass Torpedo grass (rainy seaso 41 Cỏ ống ruộng lúa (Đông Nam Bộ) Panicum repen Torpedo grass in Paddy field 42 43 44 45/a 46 47 48 49 Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Wild setaria Commelina Blady grass, congo grass Blady grass (Central Highl Mixed natural grasses of C Mixed natural grasses Mixed natural grasses in t Mixed natural grasses in t 50 Cỏ tự nhiên hỗn hợp (Đông Nam Bộ) Mixed natural grasses S.E 51 Cỏ tự nhiên hỗn hợp (đồng Bắc Bộ) Mixed natural grasses of R 51/a Cỏ tự nhiên hỗn hợp (đồng Bắc Bộ) Mixed natural grasses of R 52 Cỏ tự nhiên hỗn hợp (khu Bốn cũ) Mixed natural grasses of N 52/a Cỏ tự nhiên hỗn hợp (Khu Bốn cũ) Mixed natural grasses of N 53 Cỏ tự nhiên hỗn hợp? (miền núi Bắc Bộ) Mixed natural grasses of N zone 54 Cỏ tự nhiên hỗn hợp (trung du Bắc Bộ) Fresh mixed natural grass middleland 55 Cỏ tự nhiên hỗn hợp đồi cao (Đông Nam Bộ) Mixed natural grasses of h Vietnam 56 Cỏ tự nhiên hỗn hợp -mùa mưa (Đông Nam Bộ) Mixed natural grasses S.E saeson) Cỏ ven đường (Đông Nam Bộ) Cỏ vườn (Đông Nam Bộ) b Cỏ đậu Cây đậu lông - thân Cây đậu ma - thân Cây keo dậu rừng - cành c Rau, rong, bèo Bèo Bèo cánh lớn Bèo dâu Bèo ong Bèo Grasses in the road site of Grasses in the garden of S b Legume Calopo- stem and leaf Centro - stem and leaf Leucaena-stem and leaf c Vegetable, seaweed, wa Pistia Water orchid Azolla Floating-mosa Duck weed 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Mộc Châu môi Mỹ Mỹ - mùa khô Mỹ - mùa mưa sâu róm thài lài tranh tranh (Tây Nguyên) tự nhiên (Tây Nguyên) tự nhiên hỗn hợp tự nhiên hỗn hợp đầm lầy tự nhiên hỗn hợp thung lũng Setaria viridis Commelina communis Imperata cylindrica Imperata cylindrica Calopogonium mucunoides Centrosema pubescens Leucaena leucocephala Pistia stratiotes Eichhornia crassipes Azolla imbricata Salvinia cucullata Lemma minor Mission grass Mission grass (dry season) Mission grass (rainy seaso 67 68 69/a 70 71 72 73 74 75 Bèo Bèo Rau Rau Rau Rau Rau Rau Rau 76 Monochoria hastata Pistia stratiotes Oenanthe Javanica Aneilema keisak Aneilema keisak Aneilema keisak Aneilema keisak Sagittaria sagittifolia Ipomoea aquatica Pistia, Laitue Oenamthe leaf Aneilema Aneilema of North central Aneilema of Central highla Aneilema of Northern mid Duck potato Spilach Rau muống (duyên hải Miền Trung) Ipomoea aquatica Spilach of Central coast 77 78 78/a 79 80 81/a 82 83 Rau Rau Rau Rau Rau Rau Rau Rau Ipomoea Ipomoea Ipomoea Ipomoea Ipomoea Ipomoea Ipomoea Ipomoea Spilach Spilach Spilach Spilach Spilach 84/a Rau muống trắng (duyên hải Miền Trung) 85 86 tây ván cần - bẹ lấp lấp (khu Bốn cũ) lấp (Tây Nguyên) lấp (trung du Bắc Bộ) mác muống muống muống muống muống muống muống muống muống (Đông Nam Bộ) (đồng Bắc Bộ) (đồng Bắc Bộ) (khu Bốn cũ) (Tây Nguyên) biển (Thái Bình) đỏ trắng Rau muống xơ Rau ngổ d Cây mọc cạn 87 Cây bùm bụp - 88 Cây cua - 89 Cây chàm tai tượng - 90 Cây chân chim - 91 Cây chè rừng - 92 Cây cúc tần - 93 Cây dâm bụt - 94 Cây dâu - 95 Cây dướng -lá 96 Cây đay - 97 Cây đom đóm - 98 Cây đu đủ - 99 Cây gai - 100 Cây gai tuần - thân 101 Cây gai tuần - thân 102 Cây găng - 103 Cây giền gai - thân 104 Cây hoạt trắng - 105 Cây keo củi - cành 105/a Cây keo củi - cành 106/a Cây keo củi - thân gỗ 107 Cây khâu đất - thân 108 Cây khâu kheo - thân 109 Cây mắm? - 110 Cây màng ri - 111 Cây mào gà rừng - aquatica aquatica aquatica aquatica aquatica per-caprae aquatica aquatica of of of of of S.E Vietnam Red river delta Red river delta North Central co Central highland Red Spilach White Spilach Ipomoea aquatica White Spilach central coas Ipomoea aquatica Enhydra fluctuans Mature Spilach stem Coriander d Trees grow on land Mallotus leaf Mallotus luchenensis metcalfe Peperomia leptostachya Acacia mangium Schefflera octophylla Symplocos racemosa Pluchea indica Hibicusrosa-sinensis L Morus alba L Broussonetia paperifera Cochorus olitorius Alchorne trewioides (benth) Carrica papaya L Boehmeria nivea Boehmeria nivea Boehmeria nivea Randia tomentosa Amaranthus spinosus Calliandra calothyrsus Calliandra calothyrsus Calliandra calothyrsus Acacia leaf Schefflera leaf Symplocos leaf Rosamallow leaf White mulbery leaf Paper mulbery leaf Jute leaf Papaya leaf Ramie leaf Ramie week Ramie week Randia leaf Thormy pigweed Calliandra-stem and leaf Calliandra-stem and leaf Calliandra-bold Henna, mignonette tree Celosia eristata 112/a Cây me - cành (duyên hải Miền Trung) 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Cây Cây Cây Cây Cây Cây Cây Cây Cây Cây Cây Cây 125 Cây xương rồng bỏ gai không đốt Opuntia monacantha Haw (khu Bốn cũ) Cactus cut out thorns of N 126 Cây xương rồng đốt gai (Đông Nam Bộ) Opuntia monacantha Haw Cactus burned thorns of S Alternanthera sessilis Sanrurus sinensis Ipomoea batatas Gnaphalium indicum Gynura crepidioides Benth Alternanthera 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 mít - mỏ quạ - móc hàm - nán - ngỗ - nhót - ổi - sậy - sim phi sung - tre? - vông - Rau dệu Rau hàm ếch Rau khoai lang rừng Rau khúc Rau tàu bay Cây cỏ trồng a Cây, cỏ hoà thảo Cây cao lương - thân Cây cao lương trổ cờ - thân Cây mạch hoa - thân Cây ngơ chín sáp - thân Cây ngô ngậm sữa - thân Cây ngô non - thân Tamarindus indica Tamarindus - stem and lea Artocarpus heterophyllus Cudrania tricuspidata Caesalpinia minax Hance Jack fruit - leaf Mallotus barbatus Elaeagnus latifolia Psidium guyara Phlagmites karka Symphytum peregrinum Ficus glomeratas Bambusa sp Erythrina variegata Giant mimosa-leaf Guava leaf Cluster fig leaf Bamboo leaf India bean leaf Natural batatas Sorghum vulgare Sorghum vulgare Fagopyrum sagittatum Zea mays Zea mays Zea mays Gynura Planted forages a Grasses Sorghum Flowering sorghum Brauk, Barley Mature maize ?Maize Young maize 138 Cây ngô non - thân lá? (đồng Bắc Bộ) Zea mays Young maize of Red river d 139 Cây ngô non - thân (Tây Nguyên) Zea mays Young maize of Central hig 140 141 142/a 143 144 145 146 147 148 149 150 151/a 152/a 153 154 Cây ngô trổ cờ Cỏ dẹp Cỏ dẹp (Đông Nam Bộ) Cỏ dẹt? 25 ngày Cỏ dẹt? - mùa khô Cỏ dẹt? - mùa mưa Cỏ dẹt cao 20 cm Cỏ dẹt cao 30 cm Cỏ dẹt cao 45 cm Cỏ dẹt trưởng thành Cỏ Ghi nê Cỏ Ghi nê? 25 ngày Cỏ Ghi nê? 50 ngày Cỏ Ghi nê (Australia) Cỏ Ghi nê (Đông Nam Bộ) Zea mays Setaria anceps staft Setaria anceps staft Setaria anceps staft Setaria anceps staft Setaria anceps staft Setaria anceps staft Setaria anceps staft Setaria anceps staft Setaria anceps staft Panicum maximum Panicum maximum Panicum maximum Panicum maximum Panicum maximum Flowering maize Setaria Setaria S.E of VN Setaria (25 days) Setaria (dry season) Setaria (rainy season) Setaria ( 20 cm high) Setaria (30 cm high) Setaria (45 cm high) Mature Setaria Guinea grass Guinea grass (25 days) Guinea grass (50 days) Guinea Cv Australia Guinea of S.E.Vietnam 155 156 Cỏ Ghi nê (Tây Nguyên) Cỏ Ghi nê (trung du Bắc Bộ) 157 Cỏ Ghi nê Hamill 30 ngày - mùa Panicum maximum khô Guinea Cv Hamill 30days 158 Cỏ Ghi nê Hamill 30 ngày - mùa Panicum maximum mưa Guinea Cv Hamill 30days 159 Cỏ Ghi nê Hamill 45 ngày - mùa Panicum maximum khô Guinea Cv Hamill 45days 160 Cỏ Ghi nê Hamill 45 ngày - mùa Panicum maximum mưa Guinea Cv Hamill 45days 161 Cỏ Ghi nê Hamill 60 ngày - mùa Panicum maximum khô Guinea Cv Hamill 60days 162 Cỏ Ghi nê Hamill 60 ngày - mùa Panicum maximum mưa Guinea Cv Hamill 60days 163 Cỏ Ghi nê K 280 Guinea Cv K280 164 Cỏ Ghi nê K280 30 ngày? - mùa Panicum maximum khô Guinea Cv K280 30 days ( 165 Cỏ Ghi nê K280 30 ngày - mùa mưa Panicum maximum Guinea Cv K280 30 days ( 166 Cỏ Ghi nê K280 45 ngày? - mùa Panicum maximum khô Guinea Cv K280 45 days ( 167 Cỏ Ghi nê K280 45 ngày? - mùa Panicum maximum mưa Guinea Cv K280 45 days ( 168 Cỏ Ghi nê K280 60 ngày - mùa mưa Panicum maximum Guinea Cv K280 60 days ( 169 Cỏ Ghi nê Liconi Panicum maximum Guinea Cv Likoni 170 Cỏ Ghi nê Liconi 30 ngày - mùa mưa Panicum maximum Guinea Cv Likoni 30 days 171 172 173 174 175 176/a 177 Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Panicum maximum Trichantera gigantea Trichantera gigantea Gliricidia sepium Tripsacum laxum Saccharum arundinaceum Brachiaria mutica Guinea Cv Uganda Gigantea Gigantea Gliricidia, Mother of cocoa Goatemala grass 178/a Cỏ lông Para (duyên hải Miền Trung) Brachiaria mutica Para grass of central coast 179 180 181 182 183/a 184/a 185/a 186/a 187 188 189/a 190/a 191/a 192/a Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Paspalum urvillei Digitaria decumbens Digitaria decumbens Digitaria decumbens Brachiaria ruziziensis Brachiaria ruziziensis Brachiaria ruziziensis Brachiaria ruziziensis Brachiaria ruziziensis Brachiaria ruziziensis Brachiaria ruziziensis Brachiaria ruziziensis Brachiaria ruziziensis Brachiaria ruziziensis Vasey grass Pangola grass Pangola grass of S.E Vietn Pangola grass of Northern Ruzi grass Ruzi grass 25 days Ruzi grass 30 days Ruzi grass 35days Ruzi grass 35days (leaf) Ruzi grass 35days (stem) Ruzi grass 40days Ruzi grass 45days Ruzi grass 50days Ruzi grass? regrow 30days Ghi nê Uganda (cây) Gigantea (cây) Gigantea (cây)Gliricidia sepium Goatemala lách (duyên hải Miền Trung) lông Para Cu ba Mộc Châu Pangôla Pangôla (Đông Nam Bộ) Pangôla (trung du Bắc Bộ) Ruzi Ruzi 25 ngày Ruzi 30 ngày Ruzi 35 ngày Ruzi 35 ngày - Ruzi 35 ngày - thân Ruzi 40 ngày Ruzi 45 ngày Ruzi 50 ngày Ruzi tái sinh? 25 ngày Panicum maximum Panicum maximum Panicum maximum Guinea of central highland Guinea of Northern middle Para grass of Cuba 193/a 194/a 195/a 196/a 197/a 198 199 200 201 202 203 204 205 205/a 206 207 Cỏ Ruzi tái sinh 30 ngày Cỏ Ruzi tái sinh 35 ngày Cỏ Ruzi tái sinh 40 ngày Cỏ Ruzi tái sinh 45 ngày Cỏ Ruzi tái sinh 50 ngày Cỏ Cỏ voi 28 ngày Cỏ voi 30 ngày Cỏ voi 30 ngày - mùa khô Cỏ voi 30 ngày - mùa mưa Cỏ voi 40 ngày Cỏ voi 45 ngày Cỏ voi 45 ngày (Đông Nam Bộ) Cỏ voi 45 ngày (Đông Nam Bộ) Cỏ voi 45 ngày - mùa khô Cỏ voi 45 ngày - mùa mưa Brachiaria ruziziensis Brachiaria ruziziensis Brachiaria ruziziensis Brachiaria ruziziensis Brachiaria ruziziensis Cynodon nlemfuensis Pennisetum purpureum Pennisetum purpureum Pennisetum purpureum Pennisetum purpureum Pennisetum purpureum Pennisetum purpureum Pennisetum purpureum Ruzi grass? regrow 30days Ruzi grass? regrow 35days Ruzi grass? regrow 40days Ruzi grass? regrow 45days Ruzi grass? regrow 50days Star grass Elephant grass 28days Elephant grass 30days Elephant grass 30days (dr Elephant grass 30days (ra Elephant grass 40days Elephant grass 45days Elephant grass 45days of Pennisetum purpureum Pennisetum purpureum Elephant grass 45days (dr Elephant grass 45days (ra 208/a Cỏ voi 45 ngày - mùa mưa (Tây Nguyên) Pennisetum purpureum Elephant grass 45days of 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Pennisetum Pennisetum Pennisetum Pennisetum Pennisetum Pennisetum Pennisetum Pennisetum Pennisetum Pennisetum Pennisetum Pennisetum Elephant grass 49days Elephant grass 60days (dr Elephant grass 60 days (ra Elephant grass 70 days Elephant grass of Northern Elephant grass of Northern Kinggrass 40 days Kinggrass 56 days Napier grass Top of elephant grass Young elephant grass Elephant grass Cv Selecti 221 Cỏ voi Seleccion I (trung du Bắc Pennisetum purpureum Bộ) Elephant grass Cv Selecti middleland Cỏ Xu đăng b Cây, cỏ đậu Cây cốt khí - Cây đậu bướm - thân Cây đậu Cao - Cây đậu cô ve - Cây đậu cô ve -? thân? Cây đậu dải - thân Cây đậu đen - thân Cây đậu đen tái sinh - thân Cây đậu hàn the - thân Cây đậu hồng đáo - Cây đậu hồng đáo - thân Cây đậu kiếm - Cây đậu kiếm - thân Cây đậu mèo - Cây đậu mũi mác-thân Cây đậu rồng - Tephrosia candida Centrosema pubescens Phaseolus calcaratus Phaseolus vulgaris Phaseolus vulgaris Vigna sinensis Vigna cylindrica Vigna cylindrica Desmodium heterophyllum Vigna unguiculata Vigna unguiculata Canavalia gladiata Canavalia gladiata Mucuna utilis Sudan grass b Legumes Tephrosia leafs Centro Field bean leafs Running bean leafs Running bean Chaina bean Vigna Vigna regrow Desmodium Cowpea leafs Cowpea Jack bean leafs Jack bean Mucuna leafs Psophocarpus tetragonolobus Pois dragon leafs 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 voi voi voi voi voi voi voi voi voi voi voi voi 49 ngày 60 ngày - mùa khô 60 ngày - mùa mưa 70 ngày (miền núi Bắc Bộ) (trung du Bắc Bộ) Kinggrass 40 ngày Kinggrass 56 ngày Napier tận thu non Seleccion I purpureum purpureum purpureum purpureum purpureum purpureum sp sp purpureum purpureum purpureum purpureum Sorghum sudanense 239 240 241 242 243 244 245 Cây Cây Cây Cây Cây Cây Cây 246 Psophocarpus tetragonolobus Vigna unguiculata ssp cilindrica Cajanus cajan Cajanus cajan Glycine max Glycine max Dolichos lablab Pois dragon leafs Cowpea Congo pea, pegion pea Congo pea, pegion pea Soyabean flowering Soyabean Lablab Cây đậu ván - thân (Trung Quốc) Dolichos lablab China lablab 247 248 249 250/a Cây Cây Cây Cây Vigna sp Sesbania cannabina Sesbania cannabina Sesbania cannabina Canada bean Sesbania - leafs Sesbania leafs stalk Sesbania (cannabina) leaf 251/a Cây điền Canabina - cành Sesbania cannabina 252/a Cây Cây 253/a 254 Cây 255 Cây 256 Cây 257 Cây đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu rồng - thân trắng - thân triều ngậm sữa triều - thân tương hoa tương - thân ván - thân đậu xanh - thân (Canada) điền - điền - cuộng điền Canabiana - Sesbania (cannabina) điền Rostrata - điền Rostrata - cành Sesbania rostrata Sesbania (rostrata) leaf Sesbania rostrata Sesbania (rostrata) điêu tử - điêu tử - thân keo dậu - keo dậu - cành Vicia cracca Vicia cracca Leucaena leucocephala Leucaena leucocephala Vicia - leafs Vicia Leucaena - leafs Leucaena Leucaena leucocephala Leucaena of central highla 258/a Cây? keo dậu - cành (Tây Nguyên) 259 Cây keo dậu Cunningham - cành Leucaena leucocephala cunningham Leucaena cunningham 260 Cây keo dậu Cunningham - cọng Leucaena leucocephala cunningham Leucaena cunningham lea 261 Cây keo dậu nụ Leucaena flowering 262 Cây keo dậu Đông phương - cành Leucaena leucocephala Leucaena of the East 263 264 265 Cây keo dậu Hawaii - cọng Cây keo dậu Peru - cành Cây keo dậu Philippin - cành Leucaena Hawaii Leucaena Peru Leucaena Philippin (60 da 266 Cây keo dậu Philippin 60 ngày Leucaena leucocephala cành Leucaena Philippin (70 da 267 Cây keo dậu Philippin 70 ngàycành Leucaena leucocephala Leucaena Philippin 268 269 270 271 Cây Cây Cây Cây Pueraria phaseoloide Pueraria phaseoloide Medicago sativa Medicago sativa Kudzu - leafs Kudzu Lucerne - leafs Lucerne 272 Cây Međicago hoa - thân Medicago sativa Lucerne flowering 273 Cây Međicago trước hoa thân Medicago sativa Lucerne befor flowering 274 275 276 277 Cây Cây Cây Cây Crotalaria sp Crotalaria sp Cassia siamia Albizia lebbek Sunn hemp - leafs Sunn hemp Kutzu - Kutzu - thân Međicago - Međicago - thân muồng muồng muồng muồng - - thân hoa vàng- thân lá khế? - thân Leucaena leucocephala Leucaena leucocephala Hawaii Leucaena leucocephala Peru Leucaena leucocephala 278 Cây muồng thảo minh thân 279 280/a 281 282 283 284 285 286 287 288 Cây Quynua Cây sài hồ (Thái Bình) Cây sắn dây - Cây sắn dây - thân Cây so đũa - Cỏ ba - thân Cỏ đậu Glicine Tinaro Cỏ Stylo - Cỏ Stylo - thân Cỏ Stylo Cook - thân 289 Cỏ Stylo Hamata 30 ngày - mùa Stylosanthes Hamata mưa Stylo Hamata (rainy seaso 290 Cỏ Stylo Hamata 45 ngày - mùa Stylosanthes Hamata mưa Stylo Hamata (rainy seaso 291 Cỏ Stylo Hamata 60 ngày - mùa Stylosanthes Hamata khô Stylo Hamata (dry season 292 Cỏ Stylo Hamata 60 ngày mùa mưa Stylosanthes Hamata Stylo Hamata (rainy seaso Stylosanthes Stylosanthes Stylosanthes Stylosanthes Stylo Hamata Stylo Humilis Stylo likoni Stylo sp Tuber and fruit Tuber stephania rotunda Tuber carrot Turnip Sugar beet Young rave Old rave 293 294 295 296 Cỏ Stylo Hamata- thân Cỏ Stylo Humilis-thân Cỏ Stylo Liconi - thân Cỏ Stylo Santhes - thân Thức ăn củ 297 Củ bình vơi 298 Củ cà rốt 299 Củ cải đỏ 300 Củ cải đường 301 Củ cải trắng non 302 Củ cải trắng già 303 Củ chuối hạt 304 Củ chuối tây 305 Củ dong giềng 306 Củ hoàng tinh 307 Củ khoai lang 307/a Củ khoai lang 308 Củ khoai lang (duyên hải Miền Trung) Cassia tora Chenopodium pallidics Yellow seed Pueraria lobata Pueraria lobata Sesbania grandiflora Trifolium repens Neonotonia wightii cv tinarro Stylosanthes sp Stylosanthes sp Stylosanthes gracilis cv cook Kudzu - leafs Kudzu Agati sesbania - leafs Dutch clover Glycine tinarro Stylo - leafs Stylo Stylo cook Hamata Humilis gracilis cv likoni sp Stephania rotunda Daucus carota Raphanus sativus Beta vulgaris Raphanus sativus Raphanus sativus Musa sp Musa paradisiaca Canna edulis Polygonatum kingianum Ipomoea batatas Ipomoea batatas Tuber common banana Edible canna Rhizoma polygonati Sweet potato Sweet potato Ipomoea batatas Sweet potato of Central co 309 Củ khoai lang (Đông Nam Bộ) 309/a Củ khoai lang (Đông Nam Bộ) Ipomoea batatas Ipomoea batatas Sweet potato of S.E.Vietna Sweet potato of S.E.Vietna 310 Củ khoai lang (đồng Bắc Bộ) Ipomoea batatas Sweet potato of Red river 310/a Củ khoai lang (đồng Bắc Bộ) Ipomoea batatas Sweet potato of Red rever 311/a 312 313 314 315 Củ Củ Củ Củ Củ Ipomoea Ipomoea Ipomoea Ipomoea Ipomoea Sweet potato of North cen Sweet potato of Central hi Yellow sweet potato Red skin sweet potato White skin sweet potato khoai khoai khoai khoai khoai lang lang lang lang lang (khu Bốn cũ) (Tây Nguyên) ruột vàng vỏ đỏ vỏ trắng batatas batatas batatas batatas batatas 316 317/a 318 319 320 321 322/a 323 324 325 325/a Củ Củ Củ Củ Củ Củ Củ Củ Củ Củ Củ khoai lang khô khoai lang khô (khu Bốn cũ) khoai lang vỏ đỏ khô khoai lang vỏ trắng khô khoai tây khoai tây khô khoai tây lai lạc non sắn bỏ vỏ sắn bỏ vỏ khô sắn bỏ vỏ khô 326 Củ sắn bỏ vỏ khô (duyên hải Miền Trung) 326/a Củ sắn bỏ vỏ khô (duyên hải Miền Trung) Ipomoea Ipomoea Ipomoea Ipomoea Solanum Solanum batatas batatas batatas batatas toberosum toberosum Arachis hypogaea Manihot escuslenta Manihot escuslenta Dried sweet potato Dried sweet potato of Nor Dried red skin sweet potat Dried white skin sweet po Patato Dried potato Hybrid potato Young peanut Manihot escuslenta 327/a Củ sắn bỏ vỏ khô (khu Bốn cũ) 328/a Củ sắn bỏ vỏ khô? (miền núi Bắc Bộ) 329/a Củ sắn bỏ vỏ khô (trung du Bắc Bộ) 330 Củ sắn vỏ Manihot escuslenta Cassava 331 Củ sắn vỏ (duyên hải Miền Trung) Manihot escuslenta Cassava of Central coast 331/a Củ sắn vỏ (duyên hải Miền Trung) Manihot escuslenta Cassava of Central coast 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 Củ sắn vỏ (Đông Nam Bộ) Củ sắn vỏ (Tây Nguyên) Củ sắn vỏ (trung du Bắc Bộ) Củ sắn vỏ khô Củ sắn chuối Củ sắn dù Củ sắn goòng Củ sắn 202 Củ sắn 205 Củ sắn xanh Củ su hào Quả bầu Quả bí đỏ Quả bí đỏ nếp Manihot escuslenta Manihot escuslenta Manihot escuslenta Manihot escuslenta Manihot sp Manihot sp Manihot sp Manihot sp 202 Manihot sp 205 Manihot sp Brassia caulorapa Lagenaria sicerraria Cucurbita pepo Cucurbita pepo cv Cassava of S.E Vietnam Cassava of Central highlan Cassava of Northern midd Dried cassava 346/a Quả đậu tương DH84 - vỏ (duyên Glycine max DH84 hải Miền Trung) 347 348 349 350 351 352 353 354 Quả đu đủ xanh Quả mít mật Phụ phẩm ngành trồng trọt Cây bắp cải - già Cây cà rốt - Cây củ cải đường - Cây cải thước - Cây cải trắng - ,vỏ, củ Cây chuối - Caria papaya Artocarpus heterophyllus Brassica oleracca Daucus carota Beta vulgaris Raphanus sativus Musa sp Kohlrabi Bottle gourd Pumpkin Soy bean hull DH84 Centr Young papaya Jack fruit Agricutural by product Cabbage - old leaf Carrot - leaf Sugar beet - leaf Rave 355 Cây chuối - thân lấy buồng Musa paradisiaca Banana plant after harves banana 356 Cây dứa - búp đầu Ananas comosus Pineapple-the leafs one in t fruit 357 358 359 Cây dứa - Cây dong riềng - Cây dong riềng - thân Ananas comosus Canna edulis Canna edulis Pineapple -leaf Edible canna - leaf Edible canna 360/a Cây đậu đen - thân (duyên hải Vigna cylindrica Miền Trung) Vigna sp Stem and leaf C 361/a Cây đậu xanh sau thu hoạch -thân (duyên hải Miền Trung) Phaseolus aureus Mung bean stem and leaf Ipomoea batata Ipomoea batata Ipomoea batata sp Sweet potato - old stem a Sweet potato - young stem Sweet potato sp.stem and 362 Cây khoai lang - thân già 363 Cây khoai lang - thân non 364/a Cây khoai lang đỏ - thân 365/a Cây khoai lang đỏ - thân (đồng Ipomoea batata sp Bắc Bộ) Red sweet potato of Red r 366/a Cây khoai lang đỏ - thân (khu Ipomoea batata sp Bốn cũ) Red sweet potato of North 367/a Cây khoai lang trắng - thân (duyên hải Miền Trung) White sweet potato of Cen 368 369/a 370/a 371/a 372 372/a Cây Cây Cây Cây Cây Cây 373/a Cây lạc - thân (duyên hải Miền Arachis hypogaea Trung) Peanust of Central coast 374 375 376 Cây lạc - thân lá? (Đông Nam Bộ)Arachis hypogaea Cây lúa tái sinh Oryza sativa Cây mía - Saccharum officinarum Peanust of S.E Vietnam Rice regrow Sugar cane leaf 377/a Cây mía - (duyên hải Miền Trung) Saccharum officinarum Sugar cane leaf of Central Saccharum officinarum Sugar cane top lạc lạc lạc lạc lạc lạc bắt đầu hoa - - già - thân bỏ - thân - thân 378 Cây mía - 378/a Cây mía - 379/a Arachis hypogaea Cây mía - (duyên hải Miền Saccharum officinarum Trung) 380/a Cây mía - (Tây Nguyên) 381 Cây ngơ - bắp chín sáp 382 Cây ngơ thu bắp - thân 383/a Arachis hypogaea Arachis hypogaea Arachis hypogaea Saccharum officinarum Zea mays Zea mays Cây ngô lai - thân (duyên hải Miền Trung) Cây ngô nếp sau thu hoạch thân (Đông Nam Bộ) Cây ngô sau thu bắp - thân 385/a tươi 386 Cây? sắn - 384 Peanust Peanust Peanust Peanust Peanust start flowering leaf old leaf stem no leafs stem and leaf Sugar cane top of Central Sugar cane top of Central Maize- Mature corn Maize plant after harvestin Hybrid maize plant Centra Zea mays sp Sticky maize plant after Vietnam Zea mays Fresh maize plant after Manihot esculenta Cassava leafs 387/a Cây sắn - cọng (duyên hải Miền Trung) Manihot esculenta Cassava stem and leaf Ce 388/a Cây sắn đỏ - cọng (Tây Nguyên) Manihot esculenta sp Red cassava stem and lea 389/a Cây sắn đỏ - (Tây Nguyên) 390/a Cây sắn trắng - (Tây Nguyên) 391 392 Cây su hào - Cây su hào - thân 5.Cỏ khô, bột cỏ, rơm rạ 393 Bột bèo dâu 394 Bột gai 395 Bột keo dậu 395/a Bột keo dậu 396 Bột mắm đen 397 Bột mắm trắng 398 Bột sắn 399/a Bột sắn gạc nai (Tuyên Quang) 400/a Bột sắn Philipin 401 Bột thân đậu tương 402 Bột thân đậu tương 403 Bột thân khoai lang 404 Chất chứa cỏ phơi khô 405 Cây đậu biếc - thân khô 406 Cây đậu bướm - thân khô 407 Cây đậu cô ve - thân khô 408 Cây đậu lông - thân khô 409 Cây đậu nho nhe - thân khô 410 Cây đậu tương - thân khô 411 Cây đậu ván thân khô 412 Cây đậu xanh - thân khô Manihot esculenta sp White cassava top Central Brassica caulorapa Brassica caulorapa Cây đỗ mai - khô (Đông Nam Bộ) 414/a 415/a 416 417 418 419 Cây Cây Cây Cây Cây Cây 420 Cây lạc - thân khô (Đông Nam Arachis hypogaca L Bộ) Gliricidia sepium điền hoa vàng - khô Sesbania canabiana điền gai - khô Sesbania rostrata keo dậu - cọng khô Leuceana leucocephalata (Lam) khoai lang - thân khô Ipomoca batatas (L.) Lam khoai tây - thân khô Solanum tuberosum L lạc - thân khô Arachis hypogaca L 421 Cây Medicago - thân khô Medicago sativa L 422/a Cây mía - khơ Saccharum officinarum 423 Cây ngơ thu bắp - thân khô Zea mays Cây ngô - thân từ bắp trở lên (duyên hải Miền Trung) 425/a 426 427 427/a 428 Cây Cây Cây Cây Cây ngơ có bắp - khơ ngơ chín sáp - thân khô ngô non - thân khô ngô non - thân khô sắn - khô Kohlrabi leafs Kohlrabi Hay, powder and straw Azolla meal Ramie leaf meal Leucena leaf meal Leucena leaf meal Black Mignonette leaf mea White Mignonette leaf me Cassava leaf meal Powder cassava (Tuyen Qu Soy bean stem and leaf m Soy bean stem and leaf m Sweet potato stem and lea Dried rumen content Dried Butterfly pea stem a Dried Centro stem and lea Dried Butter bean stem an Dried Calopo stem and lea Dried Field bean stem and Dried Soy bean stem and Dried Lablab stem and lea Dried Mung bean stem an 413 424/a Red cassava top Central h Zea mays Zea mays Zea mays Manihot esculenta crants Dried leafs of Gliricidia S.E Sesbania (Canabiana) drie Sesbania (Rostrata) dried Dried leuceana stem and l Dried sweed potato - leaf Dried potato stem and lea Dried groundnut stem and Dried ground nut stem an Dried alfalfa Dried the top of sugar can Dried plant of maize after Dried Dried Dried Dried Dried maize plant mature corn's stem growing corn's stem young maize- stem cassava leaf 429/a Cây sắn - khô (duyên Manihot esculenta hải Miền Trung) 430 431/a 432 433 434/a 435/a 436/a 437/a 438/a 439/a 440/a 441 442 443 444 445/a 446/a 447 448/a 449/a Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ Cỏ 450/a Cỏ tự nhiên hỗn hợp khô (đồng Bắc Bộ) 451 Cỏ Stylo khô 452 Cỏ Stylo khô 60 ngày (Đông Nam Stylosanthes gracilis Bộ) Dried stylo-60-day S-E.Vie 453 Cỏ tự nhiên hỗn hợp khô (Đông Nam Bộ) Dry natural grass S.E Viet 454 Cỏ tự nhiên hỗn hợp khô (trung du Bắc Bộ) Dry natural grass of North 455/a 456 457 458 459 460 461 Cỏ voi khô Cỏ xả nhỏ khô Cỏ xả nhỏ 30 ngày khô Cỏ xả to khô (Đông Nam Bộ) Rơm cao lương Rơm lúa cạn (Đông Nam Bộ) Rơm lúa chiêm Pennisetum purpureum Panicum maximum cv K.280 Panicum maximum cv K.280 Panicum maximum cv I429 Sorghum bicolor (L.) Oryza stativa L Oryza sativa L Dried elephant grass Dried Guinea grass cv K.2 Dried panicum maximum cv Dried Guinea grass cv.I429 Sorghum straw Rice straw S.E of Vietnam Rice straw prince crop 462/a Rơm lúa đông xuân (duyên hải Miền Trung) Oryza sativa L Rice straw wintery spring 463 Rơm lúa mùa Oryza sativa L Rice straw autumn crop Oryza sativa L Rice straw autumn crop C Oryza sativa L Oryza stativa L Oryza stativa L Rice straw autumn crop N Glutinous rice straw Rice straw Oryza sativa L Oryza stativa L Oryza stativa L C70 Rice straw Red river delta Fresh rice traw of Binh Din Rice straw C70 bạc hà khô khô dẹp khô (Đông Nam Bộ) gà Cu Ba khô gà khô gà nước khô Ghi nê TD 58 khô - 30 ngày Ghi nê TD 58 khô - 40 ngày Gigantea khô gừng khô tre khô lông Para khô lồng vực khô mật khô Mông Cổ khơ Mỹ khơ ống khơ Pangola khơ thân bò ngồi bãi - khơ thân đứng ngồi bãi - khơ Rơm lúa mùa (duyên hải Miền 464/a Trung) 465/a 466 467 467/a 468/a 469 470/a Rơm Rơm Rơm Rơm Rơm Rơm Rơm lúa lúa lúa lúa lúa lúa lúa mùa (khu Bốn cũ) nếp tẻ tẻ tẻ (đồng Bắc Bộ) tẻ - tươi (Bình Định) tẻ giống C70 Dried tops and leafs of cas Oldenlandia auricularia Cynodon dactilon Setaria anceps Cynodon dactylon Cynodon dactylon Dried Dried Dried Dried Dried Panicum maximum cv.TD58 Panicum maximum cv.TD58 Trichanthera gigantea Panicum repen Hymenachne amplexicaulis Brachiaria mutica (Forsk) stapf Echinochloa crus-galli (L) Melinis minutiflora Dried guinea TD58 (30 da Dried guinea TD58 (40 da Dried gigantea Dried torpedo grass Dried bamboo grass Dried para grass Dried jungle rice Died honey grass Mongol grass-dry Dried misson grass Dried torpedo grass Dried pangola grass Dried stoloniferous grass Dried erect grass Pennisetum polystachyon Panicum repen Digitaria decumbens stent oldenlendia bermuda setaria- S.E of Vietn Cuba star grass bermuda grass Dried mixed natural grass Stylosanthes gracilis Dried stylo 471/a 472/a 473/a 474/a 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 186 Rơm lúa tẻ giống CR203 Rơm lúa tẻ giống HYT77 Rơm lúa tẻ giống IR64 Rơm lúa tẻ giống P6 Rơm mì Cây bắp cải - già ủ Cây? cà rốt - ủ Cây củ cải đường - ủ Cây dứa - búp đầu ủ Cây dứa - ủ Cây khoai tây - thân ủ Cây lạc - thân ủ héo Cây lạc - thân lạc ủ tươi Cây Međicago- thân ủ Cây ngô non - thân ủ Cỏ tự nhiên hỗn hợp non ủ 487 Cỏ tự nhiên hỗn hợp ủ chua (Đông Nam Bộ) 488 489 Cỏ mọc tự nhiên ủ chua Cỏ voi ủ chua Pennisetum purpureum Silage of natural grass Silage of elephant grass 490 Cỏ voi 45 ngày? - ủ chua Peniselum purpureum Silage 45th day elephant g 491 492 Củ khoai lang ủ Củ khoai tây ủ Ipomoea batatas (L) Solanum tuberosum Silage of sweet potato Silage of potato 493 Hỗn hợp dứa - ủ (70%búp đầu quả+30% vỏ dứa) Ananas comosus (L.) Silage of ananas's top (70 494 495 496 497 498 499 499/a Hạt Hạt Hạt Hạt Hạt Hạt Hạt Sorghum bicolor Sorghum bicolor Sorghum bicolor Sorghum bicolor Hordeum vulgare L Oryza sativa L Oryza sativa L Sorghum grain Sorghum grain Sorghum grain Sorghum grain Barley grain Rice Rice 500/a Hạt gạo tẻ (duyên hải Miền Trung) Oryza sativa L Rice Central coast 501/a 502/a 503/a 504/a Hạt gạo tẻ (Đông Nam Bộ) Hạt gạo tẻ (đồng Bắc Bộ) Hạt gạo tẻ (khu Bốn cũ) Hạt gạo tẻ (Tây Nguyên) Oryza Oryza Oryza Oryza Rice Rice Rice Rice 505/a Hạt gạo tẻ ải chiêm? (đồng Oryza sativa L Bắc Bộ) bo bo bỏ vỏ bo bo vỏ cao lương cao lương - cuộng đại mạch gạo tẻ gạo tẻ 506/a Hạt gạo tẻ chiêm đá 507/a Hạt gạo tẻ lức Oryza stativa L CR203 Oryza stativa L HYT77 Oryza stativa L.IR64 Oryza stativa L P6 Triticum aestivum Brassica oleracea L Daucus carota L Beta vulgaris Ananas comosus L Ananas comosus (L) Solanum tuberosum L Arachis hypogaca L Arachis hypogaca L Medicago sativa Zea mays L Natural grass Silage of natural grasses S sativa sativa sativa sativa L L L L Oryza sativa L cv Oryza sativa L cv 508/a Hạt gạo tẻ nương (miền núi Bắc Oryza sativa L cv Bộ) 509/a 510 511 512 513 514/a Hạt Hạt Hạt Hạt Hạt Hạt gạo tẻ R 38 (khu Bốn cũ) kê vỏ mạch đen mạch hoa vỏ mì mì? úc Rice straw CR203 Rice straw HYT77 Rice straw L.IR64 Rice straw L.P6 Wheat straw Cabbage mature leaf silag Carrot leaf silage Beed-silage of leaf Silage of ananas's top Silage of ananas's leafs Silage of potato's stem an Silage of groundnut's stem Silage of groundnut's stem Silage of alfalfa Silos of young corn's stem Silage of natural grasses S.E Vietnam Red river delta North central coast Central highland Rice Red rever delta Rice Rice Hilh rice Northern highland Oryza sativa L R38 Panicum miliaceum Rice Central coast Millet grain Fagopyrum sagittatum gilib Triticum aestivum Triticum aestivum cv Beech grain Wheat grain Australian wheat grain 515 Hạt ngơ chín sáp 516/a Hạt ngô mèo (miền núi Bắc Bộ) 517 Hạt ngô nếp Zea mays L Zea mays cv Zea mays cv Under matured corn grain Corn Glutinous corn Zea mays cv Glutinous corn of Central c 518 Hạt ngô nếp (duyên hải Miền Trung) 519 520 521 522 522/a Hạt Hạt Hạt Hạt Hạt 523/a Hạt ngô tẻ đỏ (đồng Bắc Bộ) 524 524/a 525/a 526 526/a 527 527/a 528/a 529 529/a Hạt Hạt Hạt Hạt Hạt Hạt Hạt Hạt Hạt Hạt 530 Hạt ngô tẻ trắng (duyên hải Miền Zea mays Trung) White corn of? Central coa 531 Hạt ngô tẻ trắng (Đông Nam Bộ) Zea mays White corn of S.E of Vietn ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô nếp (Đông Nam Bộ) Zea mays nếp? (miền núi Bắc Bộ) nếp (Tây Nguyên) tẻ đỏ Zea mays tẻ đỏ tẻ tẻ tẻ tẻ tẻ tẻ tẻ tẻ tẻ tẻ đỏ (khu Bốn cũ) đỏ (khu Bốn cũ) đỏ (miền núi Bắc Bộ) đỏ (Tây Nguyên) đỏ (Tây Nguyên) đỏ (trung du Bắc Bộ) đỏ (trung du Bắc Bộ) đỏ hấp chín, sấy khô trắng trắng Glutinous corn of? S.E Vie Glutinous corn of North m Glutinous corn of Central h Red corn Zea mays Red corn of Red rever delt Zea mays Red corn of North Central Zea mays Zea mays Red corn Northern highlan Red corn of Central highla Zea mays Red corn of Northern midd Zea mays White corn Tài liệu tham khảo References [1] Agriculture forestry and fisheries research council secretariat, 1995 Japanese feeding standard for swine ,1993 Central association of livestock industry, Tokyo [2] Anthony J.S., 1993 The tropical agriculturalist Poultry Macmillan, London [3] Agricultural Research council, 1965 The nutrient requirements of farm livestock, No 2, Ruminants, London [4] Agricultural Research Council, 1981 The nutrient requirements of pigs, London [5] Agricultural research council, 1984 The nutrient requirements of ruminants livestock supplement No.1 Commonwealth agricultural bureaux, London [6] Bùi Đức Lũng, Vũ Duy Giảng, Hoàng Văn Tiến, Bùi Văn Chính, 1995.Thức ăn dinh dưỡng gia súc Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội [7] Blum J.C.L'alimentation des animaux monograstriques.(Porc, Lapin, Volailles) INDRA, Paris [8] Crampton E.W., Lloyd L.E and Mackey V.G., 1957 The calories value of TDN.J Anim Sci 16: 541 [9] Feedstuffs 1990 reference issue, 1990, Vol 62, No 31 [10] Garett W.N 1980 Factors influencing energetic effeciency of beef production J.Anim Sci 51: 1434 [11] Gerpacio A.L., Castillo L.S 1988 Nutrient composition of some Philippine feedstuffs Los Banos [12] Gohl B 1992 Les aliments du bétail sous les tropiques, FAO, Rome [13] Hill F.W., Anderson D.L 1958 Comparision of metabolisable energy and productive energy determinations with growing chicks J Nutri 64:579 603 [14] Kearl L.C 1982 Nutrient requirements of ruminants in developing countries [15] Lê Dỗn Diên CTV, 1993 Hố sinh thực vật.- Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội [16] Lương TấT Nhợ, 1984 Hướng dẫn nuôi vịt đạt suất cao.Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội [17] McDonald P., Edwards R.A., Greenhalgh J.E.D 1995.Animal nutrition (5 th E.di.) Longman, New York [18] Moe and Tyrrell, 1977 Effects of feed intake and phisical form on energy value of corn in timothy hay diets for lactating cows J Dairy Sci 60: 751 758 [19] Nehring K and Haenlein G.F.W 1973 Feed evaluation and ration calculation based on net energy J Anim Sci Vol 36 No: [20] Nguyễn Văn Thưởng, Sumilin I.S., Nguyễn Nghi, Bùi Văn Chính, Đào Văn Huyên, Đặng Thị Tuân, Nguyễn Thanh Thuỷ, Bùi Thị Oanh, Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Duy Giảng, Trần Quốc Việt 1992 Sổ tay thành phần dinh dưỡng thức ăn gia súc Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội [21] National research council, 1976 Nutrient requiremeants of beef cattle (6 th Rev Ed.) National academy of sciences Washington D.C [22] National research council 1996 Nutrient requirements of beef cattle (7 th Rev Ed.) Washington D.C [23] National research council 1978 Nutrient requirements of dairy cattle National academy of sciences (5th Rev Ed) Washington D.C [24] National research council 1989 Nutrient requirements of dairy cattle (6 th Rev Ed) Washington D.C [25] National research council 1994 Nutrient requirements of poultry (9th Rev Ed.) Washington D.C [26] National research council, 1984 Nutrient requirements of swine ( th, Rev Ed.).National ecademy Press, Washington D.C [27] National research council 1998 Nutrient requirements of swine (10 th Rev Ed.) Washington D.C [28] Singh K.S., Panda B 1988 Poultry nutrition New Delhi [29] Từ Giấy, Bùi Thị Như Thuận, Hà Huy Khôi, Bùi Minh Đức 1995 Thành phần dinh dưỡng thức ăn Việt Nam Nhà xuất Bản Y Học, Hà Nội [30] Wardeh, M.F., 1981 Models for estimating energy and protein ultilization for feeds.Utah State University, Logan Những từ viết tắt dùng sách Viện Chăn nuôi -thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm việt nam - Nhà XB Nông nghiệp - Hà nội - 2001' Tiếng Việt Tiếng Anh ADF (English) Acid detergent fibre CB CKAĐ DXKĐ cellulose, lignin, silic) Chất béo Lượng chất khô ăn Dẫn xuất không đạm EE DMI NFE Ether extract Dry matter intake Nitrogen free extractives KTS MĐNLTĐ chất chiết không Ni-tơ Khoáng tổng số Mật độ lượng trao đổi TA MEC Total ash Metabolisable NDF Xơ lại sau thuỷ phân NDF concentration Neutral detergent fibre NE NEm NEmp Net energy Net energy for maintenance Net energy for maintenance NEg and production Net energy for gain ADF (Vietnamese) Xơ lại sau thuỷ phân dung dịnh axit (gồm enegy dung dịch trung tính (gồm NLT NLTDT NLTDTSX cellulose, lignin, hemicellulose) Năng lượng Năng lượng trì Năng lượng trì sản xuất NLTST Năng NLTTS trưởng Năng lượng cho tiết NEl Net energy for lactation NLTh NLTH NLTĐ PHTDC PKHTDC sữa Năng lượng thơ Năng lượng tiêu hố Năng lượng trao đổi Protein hồ tan cỏ Protein khơng hồ tan GE DE ME RDP UDP Gross energy Digestible energy Metabolisable energy Rumen degradable protein Undegradable protein CP Crude Protein Metabolisability Pth qm lượng sinh cỏ Protein thô Hệ số lượng trao đổi qm (qm=ME/18,4) TDDTH Tổng chất dinh dưỡng TDN (ME Kcal/kgDM)) Total digestible nutrients TLNLTSX tiêu hoá Tỷ lệ lượng cho APL Animal DM CF (APL=[NEm+NEp]/NEm Dry matter Crude fibre sản xuất VCK Xth Vật chất khô Xơ thô production level ... cïng víi sắn khoai lang, chăn nuôi có sở thức ăn tạo đợc bớc ngoặt chuyển từ chăn nuôi tự túc sang chăn nuôi hàng hoá Hệ thống canh tác trồng cạn, không sản xuất nguồn thức ăn giàu tinh bột mà sản... dỡng số nhóm thức ăn 3.1 Thức ăn thực vật 3.1.1 Thức ăn xanh Bao gồm loại cỏ xanh, thân lá, non loại bụi, gỗ đợc sử dụng chăn nuôi Thức ăn xanh chứa 60 - 85% n ớc, cao Chất khô thức ăn xanh có... 939,93 967,45 1386,22 329,28 Các công thức đợc sử dụng để ớc tính giá trị lợng thức ăn chăn nuôi Các công thức dùng để ớc tính Các dạng lợng thức ăn chăn nuôi bao gồm lợng thô (GE: Gross energy),
- Xem thêm -

Xem thêm: Thức ăn trong chăn nuôi Việt Nam, Thức ăn trong chăn nuôi Việt Nam, Các công thức dùng để ước tính, Đơn vị năng lượng dùng trong sách, 1 Thức ăn thực vật, Xây dựng khẩu phần thức ăn cho gia súc, gia cầm

Từ khóa liên quan