Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công tytrách nhiệm hữu hạn phúc xuyên

115 165 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2018, 13:57

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các sô liệu, kết quả nêu luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập Tác giả luận văn SV Nguyễn Phương Quỳnh SV: Nguyễn Phương Quỳnh Lớp CQ49/11.13 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN KINH DOANHQUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Vôn kinh doanh và nguồn hình thành vôn kinh doanh của doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm và đặc trưng của vôn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Thành phần của vôn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Nguồn hình thành vôn kinh doanh 1.2 Quản trị vôn kinh doanh của doanh nghiệp .10 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị vôn kinh doanh của doanh nghiệp .10 1.2.2 Nội dung quản trị vôn kinh doanh .11 1.2.3 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị vôn kinh doanh của doanh nghiệp 25 1.2.4 Các nhân tô ảnh hưởng đến quản trị vôn kinh doanh của doanh nghiệp31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚC XUYÊN .36 2.1 Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Xuyên 36 2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển 36 2.1.1.1 Một sô thông tin công ty .36 2.1.1.2 Quá trình thành lập và phát triển .36 2.1.1.3 Hình thức pháp lý và quy mô vôn điều lệ 38 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Xuyên 38 2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh .38 SV: Nguyễn Phương Quỳnh Lớp CQ49/11.13 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1.2.2 Tở chức hoạt động kinh doanh 39 2.1.2.3 Tổ chức máy quản lý công ty và máy quản lý tài chính kế toán của công ty 39 2.1.2.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 40 2.1.2.5 Lực lượng lao động 42 2.1.3 Tình hình tài chính chủ yếu của công ty TNHH Phúc Xuyên 42 2.1.3.1 Thuận lợi và khó khăn quá trình quản trị vôn kinh doanh của công ty 42 2.1.3.2 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 44 2.2 Thực trạng quản trị vôn kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Xuyên thời gian vừa qua 47 2.2.1 Tình hình vôn kinh doanh và nguồn vôn kinh doanh của công ty TNHH Phúc Xuyên 47 2.2.1.1 Cơ cấu và sự biến động của vôn kinh doanh .47 2.2.1.2 Cơ cấu và sự biến động của nguồn vôn kinh doanh 50 2.2.2 Thực trạng quản trị vôn kinh doanh của công ty TNHH Phúc Xuyên 54 2.2.2.1 Thực trạng quản trị vôn lưu động của công ty 54 2.2.2.2 Thực trạng quản trị vôn cô định của công ty .67 2.2.2.3 Hiệu suất và hiệu quả sử dụng VKD công ty .75 2.2.3 Đánh giá chung tình hình quản trị vôn kinh doanh công ty TNHH Phúc Xuyên 79 2.2.3.1 Những kết quả đạt được 79 2.2.3.2 Những hạn chế còn tồn và nguyên nhân 80 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VKD TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚC XUYÊN 82 3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty TNHH Phúc Xuyên thời gian tới 82 SV: Nguyễn Phương Quỳnh Lớp CQ49/11.13 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.1.1 Bơi cảnh kinh tế - xã hội 82 3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty 83 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị VKD công ty TNHH Phúc Xuyên 85 3.2.1 Tổ chức huy động vôn từ các nguồn phù hợp, linh hoạt để đảm bảo nguyên tắc cân bằng tài chính .85 3.2.2 Xác định nhu cầu VLĐ dự tính hợp lý và tương đôi chính xác 86 3.2.3 Tăng cường quản trị vôn bằng tiền, dự trữ tiền hợp lý để đảm bảo khả toán .88 3.2.4 Xác định nhu cầu dự trữ hàng tồn kho hợp lý để giảm chi phí 88 3.2.5 Tăng cường quản trị vôn cô định để nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ, kết hợp nhiều phương pháp khấu hao tài sản cô định, sử dụng hợp lý tiền khấu hao 89 3.2.6 Các giải pháp chính để tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, đặc biệt quan tâm đến tình hình của cửa hàng xăng dầu .91 3.2.7 Các giải pháp mở rộng thị trường 93 KẾT LUẬN CHUNG 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 SV: Nguyễn Phương Quỳnh Lớp CQ49/11.13 ... VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Vôn kinh doanh và nguồn hình thành vôn kinh doanh của doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm và đặc trưng của vôn kinh doanh. .. nhân tô ảnh hưởng đến quản trị vôn kinh doanh của doanh nghiệp31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚC XUYÊN .36 2.1 Quá trình hình thành,... quản trị vôn kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Xuyên thời gian vừa qua 47 2.2.1 Tình hình vôn kinh doanh và nguồn vôn kinh doanh của công ty TNHH Phúc Xuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công tytrách nhiệm hữu hạn phúc xuyên, Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công tytrách nhiệm hữu hạn phúc xuyên, NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP, 1 Vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp, Căn cứ vào phạm vi huy động vốn:, 2 Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp, Quản trị các khoản phải thu, Khấu hao tài sản cố định, Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE), CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚC XUYÊN, 1 Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Xuyên, Bảng 2.3:Cơ cấu và sự biến động của vốn kinh doanh năm 2014 của công ty, Bảng 2.4: Cơ cấu và sự biến động nguồn vốn năm 2014 của công ty, Bảng 2.7: Các chỉ tiêu phán ánh khả năng thanh toán của công ty năm 2014, Bảng 2.8: Cơ cấu các khoản phải thu của công ty năm 2014,2013,2012, Bảng 2.10: Bảng cơ cấu hàng tồn kho của công ty năm 2014,2013, Bảng 2.13: Cơ cấu tài sản cố định của công ty năm 2014, Bảng 2.15: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng VCĐ năm 2013, 2014, Bảng 2.16: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VKD năm 2014,2013, CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VKD TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚC XUYÊN, 1 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty TNHH Phúc Xuyên trong thời gian tới., 2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị VKD tại công ty TNHH Phúc Xuyên.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm