Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kinh Bắc (Luận văn thạc sĩ)

126 134 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2018, 10:03

Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kinh Bắc (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kinh Bắc (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kinh Bắc (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kinh Bắc (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kinh Bắc (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kinh Bắc (Luận văn thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kinh Bắc (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN DUY THƯỞNG QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KINH BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN DUY THƯỞNG QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KINH BẮC Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Dương Thị Tình THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn nguồn gốc Thái Nguyên, ngày … tháng năm 2018 Học viên NGUYỄN DUY THƯỞNG ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Dương Thị Tình tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản đào tạo, Khoa Quản Luật kinh tế - Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Ngun tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Kinh Bắc giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn Thái Ngun, ngày tháng năm 2018 Học viên NGUYỄN DUY THƯỞNG iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NHTM 1.1 sở luận 1.1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.2 Đặc điểm vai trò quản rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.1.3 Sự cần thiết quản rủi ro tín dụng 15 1.1.4 Các biện pháp quản rủi ro tín dụng 17 1.1.5 Nội dung nghiên cứu quản rủi ro tín dụng NHTM .19 1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản rủi ro tín dụng 22 1.2 sở thực tiễn 27 1.2.1 Kinh nghiệm quản rủi ro tín dụng ngân hàng giới 27 1.2.2 Kinh nghiệm rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại nước 29 1.2.3 Các công trình nghiên cứu liên quan .31 1.2.4.Các nguyên tắc quản rủi ro tín dụng Basel 32 1.2.5 Bài học đối kinh nghiệm ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc 37 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .39 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 39 iv 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 39 2.2.2 Phương pháp xử thông tin 40 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 40 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .41 2.3.1 Chỉ tiêu dư nợ tổng nguồn vốn 41 2.3.2 Dư nợ vốn huy động 41 2.3.3 Hệ số thu nợ 42 2.3.4 Tỷ lệ nợ hạn 42 2.3.5 Tỷ lệ nợ xấu 42 2.3.6 Tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD 42 2.3.7 Tỷ lệ nợ xử rủi ro 43 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN KINH BẮC 44 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .44 3.1.1 Một số đặc điểm tỉnh Bắc Ninh 44 3.1.2 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Kinh Bắc 46 3.2 Thực trạng quản rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Kinh Bắc 50 3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc .50 3.2.2 Thực trạng hoạt động quản rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc .58 3.2.3 Đánh giá tình hình quản rủi ro BIDV Chi nhánh Kinh Bắc 78 3.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Kinh Bắc 84 Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV CHI NHÁNH KINH BẮC 91 4.1 Định hướng chiến lược quản rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc 91 4.2 Giải pháp tăng cường quản rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc 92 v 4.2.1 Tổ chức xây dựng thực cách hợp khoa học quy chế, quy trình tín dụng 92 4.2.2 Xây dựng thực sách tín dụng phù hợp .96 4.2.3 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay 98 4.2.4 Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro xảy .101 4.2.5 Tăng cường xử nợ xấu 104 4.2.6 Các giải pháp khác 105 4.3 Kiến nghị 108 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ 108 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước .108 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam .108 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC .114 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BIDV Nghĩa tiếng Việt Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu phát triển Việt Nam CIC Trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước ĐT&PT Đầu phát triển GDKH Giao dịch khách hàng HĐQT Hội đồng quản trị KCN Khu công nghiệp KH Khách hàng KHKD Kế hoạch kinh doanh L/C Thư tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn QLKH Quản khách hàng QLRRTD Quản rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TDN Tổng dư nợ TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSBĐ Tài sản bảo đảm vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Khuyến cáo mức trích lập dự phòng rủi ro cho tổ chức tín dụng 22 Bảng 2.1 Bảng ý nghĩa điểm số biến 40 Bảng 3.1 Kết tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2015-2017 53 Bảng 3.2 cấu dư nợ theo kỳ hạn vay BIDV Chi nhánh Kinh Bắc .53 Bảng 3.3 cấu dư nợ theo loại tiền BIDV Chi nhánh Kinh Bắc từ năm 2015-2017 54 Bảng 3.4 cấu dư nợ theo khách hàng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc từ năm 2015-2017 55 Bảng 3.5 cấu dư nợ theo ngành kinh tế BIDV Chi nhánh Kinh Bắc từ năm 2015-2017 56 Bảng 3.6 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Kinh Bắc .57 Bảng 3.7 Tình hình nợ hạn nợ xấu BIDV Chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015 - 2017 .59 Bảng 3.8 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 2015 - 2017 61 Bảng 3.9 Tình hình dư nợ phân theo nhóm nợ BIDV Chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015 - 2017 61 Bảng 3.10 Tình hình xấu theo thời gian cho vay BIDV Chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015 - 2017 .63 Bảng 3.11 Nợ hạn theo lĩnh vực cho vay BIDV Chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015-2017 64 Bảng 3.12 Tình hình nợ xử rủi ro BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2015-2017 66 Bảng 3.13 Những rủi ro tác động mơi trường bên ngồi .68 Bảng 3.14 Rủi ro từ ý thức khách hàng vay vốn .69 Bảng 3.15 Rủi ro quản tài khách hàng .71 Bảng 3.16 Những nguyên nhân rủi ro ngân hàng .72 Bảng 3.17 Những nguyên nhân rủi ro kiểm soát khoản vay BIDV Chi nhánh Kinh Bắc .74 Bảng 3.18 Những nguyên nhân rủi ro cán làm sai 77 Bảng 3.19 Những nguyên nhân rủi ro không thực quy chế quy trình tín dụng 78 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1 Mơ hình tổ chức BIDV Kinh Bắc .48 Biểu đồ 3.1 cấu dư nợ theo kỳ hạn vay BIDV Chi nhánh Kinh Bắc năm 2016 54 Biểu đồ 3.2 cấu dư nợ theo ngành kinh tế BIDV Chi nhánh Kinh Bắc năm 2015-2016-2017 .56 Biểu đồ 3.3 Tình hình nợ hạn nợ xấu BIDV Chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015 - 2017 60 Biểu đồ 3.4 Tình hình NQH, NX theo nhóm nợ BIDV Chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2015 - 2017 62 111 Từ thực tế tình hình QLRRTD Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc luận văn trình bày giải pháp Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc hoạt động tín dụng sau: Tổ chức xây dựng thực cách hợp khoa học quy chế, quy trình tín dụng; Xây dựng thực sách tín dụng phù hợp; Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay; Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro xảy ra; Tăng cường xử nợ xấu; Đồng thời, luận văn nêu kiến nghị cho quan chức liên quan 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục Thống Kê tỉnh Bắc Ninh (2016), Đặc điểm điều kiện tự nhiên - xã hội tỉnh Bắc Ninh Bùi Thị Lan (2010), Nghiên cứu giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Thái Bình, Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Chi nhánh Kinh Bắc (2010) Cẩm nang Tín dụng Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014) Thông số 09/2014/TT-NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007) "Quản nợ xấu - Nguyên tắc Basel quản nợ xấu," Bản tin thơng tin tín dụng ngân hàng trung ương, vị trí thứ xuống vị trí thứ 14 năm 2007 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007) Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN phân loại nợ hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010) Thông số 13/2010/TT/NHNN, ngày 20/05/2010 quy định tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013) Thông số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Thế giới (2006) “Báo cáo quản trị công ty Việt Nam” www.worldbank.org.vn 10 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Chi nhánh Kinh Bắc (2015) "Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015” 113 11 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Chi nhánh Kinh Bắc (2016) "Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016” 12 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Chi nhánh Kinh Bắc (2017) "Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017” 13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2010), Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2010,2018), Luật tổ chức tín dụng 15 Nguyễn Văn Tiến (2009), Đánh giá phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Tiền tệ - ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 18 Huỳnh Kim Trí (2012), Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh ngân hàng Công thương Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Đại học Đà Nẵng 19 Lê Văn (2005), “Quản trị Ngân hàng Thương mại”, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 20 Lê Văn (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Hà Nội 21 Nguyễn Đức (2011), Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam 114 PHỤ LỤC NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KINH BẮC PHIẾU ĐIỀU TRA Thời gian từ ngày … /… /2018 đến ngày … /… /2018 A Thông tin chung khách hàng cá nhân Họ tên: Giới tính: Tuổi: Thời gian bắt đầu giao dịch với ngân hàng BIDV: B Thông tin chung khách hàng doanh nghiệp Họ tên: Giới tính: Tuổi: Đơn vị cơng tác: Chức vụ: Thời gian bắt đầu giao dịch với ngân hàng BIDV: Loại hình doanh nghiệp: 1□ Doanh nghiệp TNHH 2□ Doanh nghiệp nhân 3□ Doanh nghiệp cổ phần 4□ Khác (Ghi rõ:…………………………………………………………….) Lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp 1□ Nông lâm nghiệp thủy sản 2□ Thương mại dịch vụ 3□ Công nghiệp xây dựng 115 B/ Ý kiến khách hàng rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc Lượng vốn vay khách hàng - Dư nợ DN đến ngày 31/12/2017 ………………… đồng - Tổng nợ hạn DN đến 31/12/2017:………………………đồng Rủi ro tín dụng tác động từ mơi trường bên ngồi? 1□ Tác động mơi trường tự nhiên ảnh hưởng đến kinh doanh khách hàng 2□ Sự biến động thị trường 3□ Luật văn luật chồng chéo khó thực Rủi ro từ ý thức khách hàng vay vốn? 1□ Khách hàng cố ý không trả nợ 2□ Khách hàng không trả nợ Khách hàng không trả nợ do? 1□ Do sử dụng sai mục đích 2□ Kinh doanh thua lỗ 3□ Năng lực quản 4□ Do thiên tai Rủi ro quản tài doanh nghiệp? 1□ Quản chi phí SX chưa hiệu 2□ Quản dòng tiền thu- chi chưa tốt 3□ Quản nợ phải trả, phải thu chưa tốt 4□ Qản khả toán chưa hiệu 5□ Khả sinh lời khách hàng chưa tăng 6□ Chưa đánh giá thực tế lực điều hành SXKD Những nguyên nhân rủi ro ngân hàng? 1□ Rủi ro hệ thống kiểm tra, kiểm sốt nội yếu 2□ Kiểm sốt khoản vay chưa thường xuyên 3□ Do cán làm sai 4□ Do khơng thực quy chế quy trình tín dụng Kiểm sốt khoản vay chưa thường xun? 1□ Do thu thập, xử thông tin chưa hiệu 116 2□ Chưa trực tiếp đến kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay Do cán làm sai? 1□ Gia hạn, điều chỉnh vốn vay KH theo ý chủ quan 2□ Kéo dài thời gian thẩm định đề xuất cho vay 3□ Cho vay DN với nhiều vay Do khơng thực quy chế quy trình tín dụng? 1□ Khơng thực chấm điểm tín dụng KH 2□ Sai quy trình tín dụng 3□ Cho vay sở TSBĐ 10 Ơng/bà sẵn sàng tìm đến BIDV nhu cầu vay vốn thời gian tới? 1□ 2□ Không 11 Ý kiến khách h àng rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Kinh Bắc? XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG! ... đến quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc 3 - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc không ảnh hưởng đến hoạt động kinh. .. nhiều vào công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc Đề tài hệ thống hóa sở lý luận sở thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kinh Bắc (Luận văn thạc sĩ), Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kinh Bắc (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan