GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP

23 836 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 08:05

Kết cấu BT&BTCT là loại kết cấu mà chế tạo ra nó có rất nhiều công đoạn. Chất lượng của nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: thiết kế, cung ứng vật tư, năng lực thi công, chế độ bảo dưỡng, điều kiện và thời tiết thi L L ú ú nh v nh v ửù ửù c cu c cu ỷ ỷ a Khoa a Khoa ự ự ho ho ù ù c c GIA GIA M M SA SA T THI CONG T THI CONG XD XD CONG CONG TRèNH DAN DU TRèNH DAN DU ẽ ẽ NG, NG, CONG NGHIE CONG NGHIE P VA P VA ỉ ỉ HA HA ẽ ẽ TA TA NG NG KYế THUA KYế THUA T T BO BO GIA GIA O DU O DU ẽ ẽ C VA C VA ỉ ỉ ẹ ẹ A A ỉ ỉ O TA O TA ẽ ẽ O O ẹ ẹ A A ẽ ẽ I HO I HO ẽ ẽ C Mễ C Mễ TP. HO TP. HO CH CH MINH MINH GIA GIA Ù Ù M SA M SA Ù Ù T THI COÂNG T THI COÂNG KE KE Á Á T CA T CA Á Á U GA U GA Ï Ï CH CH Ñ Ñ A A Ù Ù VA VA Ø Ø GA GA Ï Ï CH CH Ñ Ñ A A Ù Ù CO CO Á Á T THE T THE Ù Ù P P CHUYEÂN ÑEÀ VEÀ Center for Professional Accounting Center for Professional Accounting DU DU Ï Ï NG CU NG CU Ï Ï GIA GIA Ù Ù M SA M SA Ù Ù T THI CÔNG T THI CÔNG KC GA KC GA Ï Ï CH CH Đ Đ A A Ù Ù • THƯỚC RÚT 7.5M • THƯỚC THĂNG BẰNG (NIVEAU) • THƯỚC THẲNG ĐỨNG • SỔ GHI HÀNG NGÀY (BỎ TÚI) • CẨM NANG VỀ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ & GẠCH ĐÁ CỐT THÉP • SỔ TAY NGHIỆM THU CÔNG TÁC GẠCH ĐÁ • NHẬT KÝ CÔNG TRƯỜNG • VP LÀM VIỆC & DỤNG CỤ KHÁC • (NHƯ ĐÃ NÊU Ở PHẦN DỤNG CỤ GIÁM SÁT THI CÔNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH) GIA GIA Ù Ù M SA M SA Ù Ù T THI CÔNG CA T THI CÔNG CA Ù Ù C KE C KE Á Á T CA T CA Á Á U U GA GA Ï Ï CH CH Đ Đ A A Ù Ù VA VA Ä Ä T LIE T LIE Ä Ä U GA U GA Ï Ï CH CH   C C Ư Ư Ơ Ơ Ø Ø NG NG Đ Đ O O Ä Ä   PHA PHA Ï Ï M VI S M VI S Ử Ử DU DU Ï Ï NG NG BAO CHE, CHE BAO CHE, CHE Ø Ø N N T T Ư Ư Ơ Ơ Ø Ø NG CHỊU L NG CHỊU L Ự Ự C, T C, T Ư Ư Ơ Ơ Ø Ø NG NG CHA CHA É É N N LO LO Ø Ø , O , O Á Á NG KHO NG KHO Ù Ù I I TĂNG C TĂNG C Ứ Ứ NG T NG T Ư Ư Ơ Ơ Ø Ø NG NG BAO CHE BAO CHE VL THAY THE VL THAY THE Á Á FILLBACK FILLBACK   NGUYÊN LY NGUYÊN LY Ù Ù CA CA Á Á U TA U TA Ï Ï O TRONG O TRONG KHO KHO Á Á I XÂY I XÂY NGANG BA NGANG BA È È NG (NI VÔ) NG (NI VÔ) ĐỨ ĐỨ NG THA NG THA Ú Ú NG (FIL D NG (FIL D ’ ’ PLOMB) PLOMB) PHA PHA Ú Ú NG MA NG MA Ë Ë T T KHÔNG MA KHÔNG MA Ï Ï CH TRU CH TRU Ø Ø NG NG   NO NO Ä Ä I DUNG KIE I DUNG KIE Å Å M TRA GA M TRA GA Ï Ï CH CH CH CH Ứ Ứ NG CH NG CH Ỉ Ỉ XUA XUA Á Á T X T X Ứ Ứ   LA LA Ø Ø VL CHE VL CHE Á Á TA TA Ï Ï O MẪU TH O MẪU TH Ử Ử   LA LA Ø Ø VL LA VL LA Ø Ø M KHO M KHO Á Á I XÂY I XÂY VA VA Ä Ä T LIE T LIE Ä Ä U U Đ Đ A A Ù Ù   C C Ư Ư ƠNG ƠNG Đ Đ O O Ä Ä   PHA PHA Ï Ï M VI S M VI S Ử Ử DU DU Ï Ï NG NG T T Ư Ư Ơ Ơ Ø Ø NG BAO, BO NG BAO, BO Ù Ù NE NE À À N N T T Ư Ư Ơ Ơ Ø Ø NG CHỊU L NG CHỊU L Ự Ự C, CA C, CA À À U THANG, U THANG, VO VO Ø Ø M C M C Ử Ử A, T A, T Ư Ư Ơ Ơ Ø Ø NG CHA NG CHA É É N TRO N TRO Ï Ï NG NG L L Ự Ự C C O O Á Á P LA P LA Ù Ù T T Đ Đ O O Á Á I TRO I TRO Ï Ï NG CHO NG CHO Á Á NG NHO NG NHO Å Å GIA CO GIA CO Á Á TRIE TRIE À À N, BƠ N, BƠ Ø Ø KE KE Ø Ø , MA , MA Ù Ù NG N NG N Ư Ư Ơ Ơ Ù Ù C C V/S XO V/S XO Ù Ù I LƠ I LƠ Û Û KIE KIE Á Á N TRU N TRU Ù Ù C, TA C, TA Ï Ï O HÌNH O HÌNH Đ Đ O O Ä Ä N TRONG BT KHO N TRONG BT KHO Á Á I LƠ I LƠ Ù Ù N (CT N (CT KHÔNG QUAN TRO KHÔNG QUAN TRO Ï Ï NG) NG)   NGUYÊN LY NGUYÊN LY Ù Ù CA CA Á Á U TA U TA Ï Ï O TRONG KHO O TRONG KHO Á Á I I XÂY XÂY TU TU Ø Ø Y CÔNG NĂNG Y CÔNG NĂNG Ỉ Ỉ CA CA Á Á U TA U TA Ï Ï O KHO O KHO Á Á I I XÂY XÂY TU TU Ø Ø Y VL THIE Y VL THIE Á Á T KE T KE Á Á QUI QUI Đ Đ ỊNH ỊNH (RIP RAP, GROVESTONE, ASHLAR) (RIP RAP, GROVESTONE, ASHLAR)   NO NO Ä Ä I DUNG KIE I DUNG KIE Å Å M TRA (NH M TRA (NH Ư Ư GA GA Ï Ï CH) CH) T T NH NAấNG KYế THUA NH NAấNG KYế THUA T CU T CU A VA A VA T LIE T LIE U KHO U KHO I I XAY GA XAY GA ẽ ẽ CH CH ẹ ẹ A A VA VA T LIE T LIE U GA U GA ẽ ẽ CH CH CHềU NE CHềU NE N: N: 50 50 ~75 kG/cm ~75 kG/cm 2 2 GA GA ẽ ẽ CH BLOC: CH BLOC: 3 3 ~75 kG/cm ~75 kG/cm 2 2 DUNG TRO DUNG TRO ẽ ẽ NG: 1,25~1,4 T/m NG: 1,25~1,4 T/m 3 3 ( ( GA GA ẽ ẽ CH THE CH THE , , ẹ ẹ INH ~ 1,7 T/m INH ~ 1,7 T/m 3 3 ) ) GA GA ẽ ẽ CH BLOC: 1,1~1,9T/m CH BLOC: 1,1~1,9T/m 3 3 SO SO HIE HIE U GA U GA ẽ ẽ CH : CH : XAY D XAY D ệ ệ ễ ễ I HA I HA M, A M, A M: > 75 M: > 75 V V ệ ệ ếA XAY: > 50 ếA XAY: > 50 VA VA T LIE T LIE U U ẹ ẹ A A TRONG TRONG KHO KHO I XAY I XAY C C ệ ệ ễNG ễNG ẹ ẹ O O : 2,5 ~ 7 kG/ cm : 2,5 ~ 7 kG/ cm 2 2 ẹ ẹ E E N 18 kG/ cm N 18 kG/ cm 2 2 V V ệ ệ ếA XM (PORTLAND) ếA XM (PORTLAND) C C ệ ệ ễNG ễNG ẹ ẹ O O R R Z Z = R = R 28. 28. az/ [(28(a az/ [(28(a - - 1)+z] 1)+z] a =1.5 (v a =1.5 (v ử ử ừa XM, v ừa XM, v ử ử ừa XM+voõi) ừa XM+voõi) Z = thụ Z = thụ ứ ứ i gian khoõ c i gian khoõ c ửự ửự ng ng 3 nga 3 nga ứ ứ y y ặ ặ 25% 25% 7 nga 7 nga ứ ứ y y ặ ặ 50% 50% 28 nga 28 nga ứ ứ y y ặ ặ 100 % 100 % C C ẹ ẹ CHềU NE CHềU NE N: 0.5 (BLOC: 0.4) N: 0.5 (BLOC: 0.4) C C ẹ ẹ KE KE O DO O DO ẽ ẽ C TRU C TRU ẽ ẽ C, CA C, CA ẫ ẫ T: 0.45: T: 0.45: Trũ Trũ T T NH TOA NH TOA N N : x 0.5~0.8 : x 0.5~0.8 CA CA T T LOA LOA ẽ ẽ I CA I CA T T CA CA P PHO P PHO I TRUNG I TRUNG BèNH BèNH : : D D 50 50 = 0.3 ~ 0.4 MM = 0.3 ~ 0.4 MM 1. VL CÁT VÀNG, XM, NƯỚC 2. MÁC VỮA (MẪU 50X50X50) 3. KÍCH THỨƠC MẠCH VỮA 4. VÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CỦA KHỐI XÂY NỘI DUNG KIỂM TRA KHỐI XÂY SỬ DỤNG VL LÀ GẠCH HOẶC ĐÁ ĐƠN THUẦN 1. CƯƠNG ĐỘ (ASTM E 447-80) 2. DIỆN MẠO 3. DUNG SAI CHO PHÉP (trang 115~117) 1. PP CƯỜNG ĐỘ 2. PP MẢNG ĐỐI CHIẾU (MOCK-UP) PHƯƠNG PHÁP KT NỘI DUNG KT VỮA XÂY LÀ QUAN TRỌNG ! -NƠI RIÊNG ĐƯC BẢO QUẢN, DỄ THAM CHIẾU -DT>=1M 2 -VIÊN GẠCH CÓ CL TIÊU BIỂU, TRUNG BÌNH ≥ 1≥ Center for Professional Accounting TỶ LỆ PHA TRỘN CHẤT BÁM DÍNH TRONG KHỐI XÂY (MÁC XM 300 ) • VỮA ĐỂ XÂY – MÁC VỮA 50 : • VỮA ĐỂ TRÁT – MÁC VỮA 50 : – MÁC VỮA 100: 355 KG XM/1M3 VỮA + 1.01M3 CÁT + ĐỦ ĐỘ DẺO NƯỚC (SẼ MẤT ĐI KHI NINH KẾT) 1 THỂ TÍCH XM + 1.5 THỂ TÍCH CÁT + HAY : 808 KG XM/ 1M 3 VỮA + 1.01 M 3 CÁT ĐỦ ĐỘ DẺO NƯỚC (SẼ MẤT ĐI KHI NINH KẾT) 245 KG XM/1M3 VỮA + 1.01M3 CÁT + ĐỦ ĐỘ DẺO NƯỚC (SẼ MẤT ĐI KHI NINH KẾT) 1BAO XM ~35 LÍT Center for Professional Accounting TỶ LỆ PHA TRỘN VỮA (MÁC XM BẤT KỲ) XÂY DƯỚI MÓNG: 1XM : 3 CÁT XÂY BÊN TRONG NHÀ, ÍT QUAN TRỌNG: VỮA VÔI: 1VÔI : 3 CÁT XÂY NƠI CHỊU NHIỀU TÁC ĐỘNG: 1XM : 1 VÔI: 6 CÁT XÂY PHỔ BIẾN KHÔNG CHỊU NHIỀU TÁC ĐỘNG : 1XM: 2VÔI :9 CÁT XÂY BÊN TRONG NHÀ: 1XM: 3 VÔI: 12 CÁT Center for Professional Accounting • THÍ NGHIỆM MẪU KHỐI XÂY – MẪU BẢO DƯỢNG 28 NGÀY – CÓ THỂ DÙNG MẪU 3 NGÀY, 7 NGÀY (TRƯỚC KHI KHỞI) – TRƯỚC KHI KHỞI XÂY, GIÁM SÁT CHẾ TẠO 1 TỔ 5 MẪU – LUẬT 3MẪU/500M 2 – KHUYÊN : LÀM RÕ VỚI THIẾT KẾ ĐIỀU NÀY: “TKẾ SỬ DỤNG 50% HAY 100% KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA KHỐI XÂY?” (ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG LẬP ĐỀ CƯƠNG THÍ NGHIỆM) Center for Professional Accounting • CƯỜNG ĐỘ KHÔI XÂY MẢNG TƯỜNG: • ZTRƯỚC, TRONG KHI XÂY • - KT CƯỜNG ĐỘ: GẠCH: THEO ASTM C67 HOẶC TCVN 246-86 VỮA: LẤY, ĐEM ĐI NÉN 1 MẪU /500M 2 TƯỜNG MẢNG TƯỜNG: THỬ 1 TỔ 3 MẪ U/500M 2 TƯỜNG - KT BẢN THIẾT KẾ CẤP PHỐI: Z KHI ĐÃ XÂY XONG (CQ CÓ THẨM QUYỀN CHỈ ĐỊNH): TỔ 3 MẪU/500M 2 TƯỜNG • NGHIỆM THU • CƯỜNG ĐỘ VỮA: • ZTRƯỚC KHI XÂY (KHI CÓ YÊU CẦU) • - THÍ NGHIỆM THEO TCVN 3121- VỮA RÓT (ASTM C1019) • ZTRONG KHI XÂY: - PHÒNG MƯA – CHỐNG NÓNG – CHỐNG ẨM – CHẤT TẢI, CHO CHỊU TẢI SỚM - . HÀNG NGÀY (BỎ TÚI) • CẨM NANG VỀ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ & GẠCH ĐÁ CỐT THÉP • SỔ TAY NGHIỆM THU CÔNG TÁC GẠCH ĐÁ • NHẬT KÝ CÔNG TRƯỜNG • VP LÀM VIỆC & DỤNG. KHÁC • (NHƯ ĐÃ NÊU Ở PHẦN DỤNG CỤ GIÁM SÁT THI CÔNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH) GIA GIA Ù Ù M SA M SA Ù Ù T THI CÔNG CA T THI CÔNG CA Ù Ù C KE C KE Á Á T CA T
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP, GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP

Từ khóa liên quan