GIÁO ÁN TIN HỌC 12 THEO CÁC HOẠT ĐỘNG (KHỞI ĐỘNG, HÌNH THÀNH KIẾN THỨC...)

60 347 1
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2018, 11:11

Giáo án tin 12 theo các hoạt động: Khởi động, hình thành kiến thức và luyện tập, vận dụng, tìm tòi mở rộng theo chương trình mới nhất năm 2018Giáo án tin 12 theo các hoạt động: Khởi động, hình thành kiến thức và luyện tập, vận dụng, tìm tòi mở rộng theo chương trình mới nhất năm 2018 §3 GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS Mục tiêu KiÕn thøc: - Hiểu chức Access: Tạo lập bảng, thiết lập mối liên kết bảng, cập nhật kết xuất thơng tin; - Biết có đối tượng Access: Bảng (table), Mẫu hỏi (query), Biểu mẫu (form) Báo cáo (report); - Biết có hai chế độ làm việc với đối tượng: Chế độ thiết kế (Design View) chế độ trang liệu (Datasheet View); - Biết có cách tạo đối tượng: Dùng thuật sĩ (wizard), Tự thiết kế phối hợp hai cách; Kĩ năng: - Thực việc khởi động thoát Access Tạo CSDL mở CSDL có; - Liên hệ tốn quản lí gần gũi với HS cơng cụ quản lí tương ứng Access 1.1 Hướng dẫn cụ thể tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (1) Mục tiêu: Tạo động để HS có nhu cầu sử dụng phần mềm Microsoft Access; (2) Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Làm việc cá nhân; - Phương pháp đàm thoại kết hợp kĩ thuật “kích não”, kĩ thuật mơ liên tưởng để nhận biết khái niệm hình ảnh minh họa; - Phương pháp trực quan, phát giải vấn đề; - Phương pháp vấn đáp tái thảo luận nhóm điền phiếu học tập; - Phương pháp thuyết trình (3) Phương tiện dạy học: - Máy tính máy chiếu projector dùng để chiếu ví dụ; - Một ví dụ hệ CSDL quản lí HS có bảng liệu hoc_sinh ho_so_hs, biểu mẫu nhap_ho_so nhap_diem, có báo cáo kết xuất thơng tin; - SGK, SGV (4) Sản phẩm: HS có nhu cầu mong muốn tìm hiểu khả Access loại đối tượng Access Nội dung hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra kiến thức học HS Phát vấn: Nêu chức Cung cấp mơi trường tạo lập, cập nhật hệ quản trị CSDL? khai thác CSDL; kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL GV Trình chiếu cho HS xem hình ảnh: hình ảnh quản lí sách giấy tờ, hình ảnh quản lí sách phần mềm access Yêu cầu HS đưa nhận xét? HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động Giới thiệu chức Microsoft Access (1) Mục tiêu: Giúp HS hiểu ý nghĩa chức phần mềm Access; (2) Phương pháp/ Kĩ thuật: Phương pháp đàm thoại kết hợp với kĩ thuật “kích não”; (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân; (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu; (5) Kết quả: HS biết ý nghĩa chức phần mềm Access Nội dung hoạt động Hoạt động GV Giới thiệu Microsoft Access Tìm hiểu khả Access Trình chiếu: Chiếu lên bảng ví dụ tốn quản lí kết học tập học sinh thực chức tạo lập bảng, cập nhật hồ sơ, kết xuất thơng tin (trình bày nhanh, ngắn gọn) Hoạt động HS - Ghi kiến thức nội dung mới; - Là hệ quản trị CSDL thuộc phần mềm Microsoft office Microsoft; - Access hệ quản trị CSDL nên có cơng cụ để tạo lập, lưu trữ, cập nhật khai thác liệu - Ghi kiến thức nội dung mới; - Khả Access: + Tạo lập bảng liệu, lưu lên thiết bị nhớ, tạo mối liên kết bảng đó; + Tạo biểu mẫu để cập nhật liệu, tạo báo cáo để thống kế, tạo mẫu hỏi để khai thác liệu CSDL, giải toán quản lí Hoạt động Tìm hiểu đối tượng Access (1) Mục tiêu: Giúp HS hiểu ý nghĩa chức bảng (Table), biểu mẫu (forrm), mẫu hỏi (query), báo cáo (report); (2) Phương pháp/ Kĩ thuật: Phương pháp đàm thoại kết hợp với trình chiếu trực quan; (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân; (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu; (5)Kết quả: HS biết ý nghĩa chức đối tượng access Hoạt động GV Hoạt động HS GV.Tr×nh chiÕu: Më CSDL qu¶n lÝ kÕt qu¶ häc tËp cđa häc sinh Më bảng chứa liệu HS GV.Giới thiệu: Bảng loại đối tợng Access GV.Phát vấn: Nêu chức bảng cấu trúc bảng HS Quan sát, suy nghĩ trả lời - Bảng dùng để chứa liệu - Bảng gồm nhiều hàng GV.Trình chiếu: Chọn đối tợng nhiều cột Table, làm xuất số bảng GV Phát vấn: Một CSDL có bảng? HS Quan sát, trả lời - Gồm nhiều bảng GV Thực tơng tự nh với đối tợng: mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo Hiệu quả: HS biết chức loại đối tợng GV.Kết luận: Access có loại đối tợng chính: bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo Sử dụng trắc nghiệm ghép đôi để kiểm tra kiến thức HS GV.Trìnhchiếu: Chiếu lên bảng: Table Mẫu hỏi Quer Biểu mẫu y Form Bảng Repor Báo cáo HS Lên bảng thực t hình GV Yêu cầu HS ghép hàng cột bên trái tơng ứng với hàng cột bên phải Hiệu quả: HS biết tên gọi tiếng Anh loại đối tợng Access Hoạt động Tìm hiểu số thao tác (1) Mục tiêu: Giúp HS biết cách khởi động access, tạo CSDL mới, mở CSDL có, kết thúc phiên làm việc với access; (2) Phương pháp/ Kĩ thuật: Phương pháp đàm thoại, thuyết minh kết hợp với trình chiếu trực quan, kĩ thực hành máy; (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân kết hợp làm việc nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu; (5) Kết quả: HS thực thao tác Hoạt động GV Hoạt động HS GV.Tr×nh chiÕu: Thùc hiƯn mét cách khởi động Access từ HS Quan sát để nhận biÕt menu Start thao t¸c GV.Ph¸t vÊn: Gièng c¸ch khëi động phần mềm học? HS Microsoft Word, Microsoft GV Yêu cầu HS thực powerpoint; thêm cách khác (vừa thực vừa thuyết minh để HS Thực máy lớp theo dõi) GV.Trình chiếu: Thùc hiƯn thut minh thao t¸c thao t¸c kÕt thóc phiên làm việc với Access GV Yêu cầu HS thực HS Thực máy thêm cách khác thuyết thuyết minh thao tác minh thao tác GV Kiểm tra kiến thức cũ:Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tạo HS Chọn File New file văn GV Tơng tự nh MS Word, Access có bớc để tạo file sở liệu HS Lên bảng thực hiện, GV Khuyến khích học sinh em lại quan sát để hình xung phong lên bảng thực thành thao tác tạo file sở liệu GV Chỉ định số HS lên bảng thực lại thao tác GV Khuyến khích học sinh HS Lên bảng thực hiện, xung phong lên bảng thực em lại quan sát để hình mở file sở liệu có thành thao tác GV Chỉ định số HS lên bảng thực lại thao tác GV Đánh giá cho điểm học sinh cã ý thøc vµ thùc hiƯn tèt GV Thùc hiƯn khởi động, thoát Access, tạo mới, mở sở liệu phiên khác Windows Office, để học sinh thấy đợc bớc khác với trình bày sách TNG KT: - Khởi động MS Access - Start  All Program  Microsoft Access - Nháy đúp chuột vào biểu tợng desktop - KÕt thóc MS Access - FileExit - NhÊn tổ hợp phím Alt + F4 - Nháy chuột vào nút góc bên phải hình làm việc Access - Tạo file sở liƯu míi + Bíc Chän File  New… + Bíc Chän Blank Database, xt hiƯn hép tho¹i File New Database + Bíc Chän vÞ trÝ lu tƯp ô Save in nhập tên tệp CSDL ô File name Nháy nút lệnh Create để xác nhận tạo tệp - Mở file sở liƯu ®· cã + Bíc 1: Chän File  Open + Bớc 2: Nháy đúp chuột vào tên file cần më Hoạt động Thao tác làm việc với đối tượng (1) Mục tiêu: Giúp HS biết cách để làm việc với đối tượng, biết cách tạo đối tượng mở đối tượng; (2) Phương pháp/ Kĩ thuật: Phương pháp đàm thoại, thuyết minh kết hợp với trình chiếu trực quan, kĩ thực hành máy; (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân kết hợp làm việc nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu; (5) Kết quả: HS thực thao tác Hoạt động GV Hoạt động HS GV Tr×nh chiÕu: Më sở liệu QLHS.MDB chuẩn bị sẵn loại đối tợng liệu Mở loại đối tợng chế độ thiết kế: bảng, biểu HS Quan sát giới thiệu để mẫu, mẫu hỏi, báo cáo biết thao tác chọn chế độ chuẩn bị thiết kế nhận dạng chế độ GV Thực số thao tác tạo đối tợng mới, thay đổi ®èi tỵng chÕ ®é thiÕt kÕ thiÕt kÕ GV.Phát vấn: Ta làm đợc đối tợng chế HS.Suy nghĩ trả lời: tạo thêm đối tợng mới, thay đổi độ thiết kế? cấu trúc đối tợng, GV Thực mở số đối tợng loại Table chế độ trang liệu Thực cập nhật HS Quan sát để nhận biết liệu thao tác GV.Phát vấn: Có thể làm đợc bảng chế động HS.Suy nghĩ trả lêi: CËp nhËt d÷ liƯu trang d÷ liƯu GV Thùc chuyển bảng sang chế độ thiết kế HS Quan sát thao tác GV Yêu cầu học sinh thực ®Ĩ kiĨm tra møc ®é tiÕp thu: më b¶ng, biĨu mẫu, mẫu hỏi, báo cáo chuyển đổi qua lại chế độ thiết kế chế độ trang liƯu TỔNG KẾT - Khëi ®éng MS Access - Start All Program Microsoft Access - Nháy đúp chuột vào biểu tợng desktop - Kết thúc MS Access - FileExit - NhÊn tỉ hỵp phÝm Alt + F4 - Nháy chuột vào nút góc bên phải hình làm việc Access - Tạo file sở liệu + Bíc Chän File  New… + Bíc Chän Blank Database, xt hiƯn hép tho¹i File New Database + Bớc Chọn vị trí lu tệp ô Save in nhập tên tệp CSDL ô File name Nháy nút lệnh Create để xác nhận tạo tệp - Mở file sở liệu có + Bíc 1: Chän File  Open + Bíc 2: Nháy đúp chuột vào tên file cần mở Hot ng Các chế độ làm việc với đối tượng (1) Mục tiêu: Giúp HS biết cách để làm việc với đối tượng; (2) Phương pháp/ Kĩ thuật: Phương pháp đàm thoại, thuyết minh kết hợp với trình chiếu trực quan, kĩ thực hành máy; (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân kết hợp làm việc nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu; (5) Kết quả: HS thực thao tác Hoạt động GV Hot ng ca HS GV Trình chiếu: Mở sở liệu QLHS.MDB chuẩn bị sẵn loại đối tợng liệu Mở loại đối tợng chế độ thiết kế: bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi, báo cáo HS Quan sát giới thiệu để chuẩn bị biết thao tác chọn chế độ GV Thực số thao tác tạo đối tợng mới, thay đổi đối tợng chế độ thiết kế GV.Phát vấn: Ta làm đợc đối tợng chế độ thiết kế? thiết kế nhận dạng chế độ thiết kế HS.Suy nghĩ trả lời: tạo thêm đối tợng mới, thay đổi cấu trúc đối tợng, GV Thực mở số đối tợng loại Table chế độ trang HS Quan sát để nhận biết liệu Thực cập nhật thao tác liệu GV.Phát vấn: Có thể làm đợc bảng chế động HS.Suy nghĩ trả lời: Cập nhËt d÷ liƯu trang d÷ liƯu GV Thùc hiƯn chun bảng HS Quan sát thao tác sang chế độ thiết kế GV Yêu cầu học sinh thực để kiểm tra mức độ tiếp thu: mở bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi, báo cáo chuyển đổi qua lại chế độ thiết kế chế độ trang liệu TNG KT Hai chế độ làm việc với loại đối tợng Access - Chế độ thiết kế: Dùng để tạo thay đổi cấu trúc bảng, mẫu hỏi, thay đổi cách trình bày định dạng biểu mẫu, báo cáo - Chọn chế độ thiết kế: + Chọn View Design View nháy nút lệnh - Chế độ trang liệu: Dùng để hiển thị liệu dạng bảng, cho phép xem, thay đổi liệu có - Chọn chế độ trang liệu: + Chọn View Datasheet View nháy nút lệnh Hot ng 6.Cách tạo đối tợng mở ®èi tỵng ®· cã (1) Mục tiêu: Giúp HS biết cách tạo đối tượng mở đối tượng có; (2) Phương pháp/ Kĩ thuật: Phương pháp đàm thoại, thuyết minh kết hợp với trình chiếu trực quan, kĩ thực hành máy; (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân kết hợp làm việc nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu; (5) Kết quả: HS thực thao tác Hoạt động GV Hoạt động HS GV Tr×nh chiếu: Giới thiệu bớc tạo báo cáo c¸ch tù thiÕt kÕ HS Quan s¸t GV thùc hiƯn để nhận biết bớc GV Trình chiếu: Giới thiệu bớc tạo báo cáo thuật HS Quan sát GV thực để nhận biết bớc sĩ HS: Dùng thuật sĩ tạo đợc GV Yêu cầu học sinh cho biết - đối tợng nhanh Dùng tự u điểm nhợc điểm thiết kế tạo đợc đối tợng cách theo ý thích GV Diễn giải: Ngời ta thờng kết hợp hai cách, dùng thuật sĩ để tạo nhanh, sau dùng HS Quan sát GV thực để cách tự thiết kế để sửa cho nhận biết bớc phù hợp GV Trình chiếu: Giới thiệu thao tác mở bảng có HS Thực máy để hình thành kỹ GV Yêu cầu số HS thực + Nháy chuột vào đối tợng mở số đối tợng: mÉu Table; hái, biĨu mÉu, b¸o c¸o theo + Nh¸y đúp chuột vào bảng yêu cầu HOCSINH HS Chế độ trang liệu GV.Phát vấn: Bảng vừa đợc mở chÕ ®é thiÕt kÕ hay chÕ ®é HS Thùc hiƯn máy theo trang liệu? yêu cầu GV Yêu cầu HS chuyển sang chế độ thiết kế ngợc l¹i thực tiễn vận dụng KT-KN học để giải quyết; (4) Phương tiện dạy học (5) Sản phẩm: HS hệ thống lại kiến thức học bài: - Vai trò báo cáo; - Các câu hỏi đặt trước tạo báo cáo: Báo cáo tạo với mục đích gì? Sử dụng bảng mẫu hỏi nào? Các trường nào? Gộp nhóm hay khơng? Sắp xếp hay khơng? Cách bố trí báo cáo? Tên báo cáo? - Cách tạo báo cáo thuật sĩ Hoạt động GV HS Bước Giao nhiệm vụ Bài 1: Chọn phương án nhất: 1) Đối tượng quản lí báo cáo CSDL là: A) Form; B) Query; C) Report; D) Table 2) Chức báo cáo thực mà biểu mẫu không thực được: A) Hiển thị liệu từ bảng mẫu hỏi; B) Xóa liệu bảng; C) Phân nhóm liệu; D) Lấy liệu nguồn từ bảng mẫu hỏi 3) Hàm thống kê dùng để tính tổng cho nhóm báo cáo: A) SUM; B) AVG; C) COUNT; D) MAX Bài 2: Sắp xếp bước phải thực để tạo báo cáo cho thứ tự a) Lưu báo cáo; b) Chọn bảng mẫu hỏi làm nguồn cho báo cáo; c) Chọn trường để gộp nhóm; d) Chọn trường cần đưa vào báo cáo; e) Chọn hàm thống kê; f) Chọn cách bố trí báo cáo; g) Chọn kiểu trình bày báo cáo; h) Nháy chuột vào đối tượng Report; i) Chọn trường để xếp ghi Bước Thực nhiệm vụ - HS thực việc giải Bước Thảo luận, trao đổi, báo cáo Bước Phương án KTĐG D HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG (1) Mục đích: Giúp HS tìm tòi, mở rộng thêm học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Cá nhân/ Hoạt động nhóm (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Nhiệm vụ HT u cầu HS tự tìm tòi, mở rộng thêm ND học; HĐ mang tính nghiên cứu, sáng tạo; (4) Phương tiện dạy học (5) Sản phẩm: HS phân biệt đặc điểm đối tượng Access Hoạt động GV HS Bước Giao nhiệm vụ Bài 1: Trình bày khác báo cáo với biểu mẫu Bài 2: So với việc in liệu trực tiếp từ bảng, sử dụng báo cáo để in có ưu điểm gì? Bài 3: Trong đối tượng Access, đối tượng tạo wizard thuận lợi so với thiết kế Bài 4: An nói MS Access mạnh MS Excel Access cho phép tạo nhiều bảng, liên kết tổng hợp liệu từ nhiều bảng; xếp; lọc liệu từ liệu có Em suy nghĩ nhận xét An Bước Thực nhiệm vụ - HS thực việc giải Bước Thảo luận, trao đổi, báo cáo Bước Phương án KTĐG BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ I Mục tiêu học Về kiến thức Học sinh cần: - Biết khái niệm mơ hình liệu quan hệ đặc trưng mơ hình Về kỹ - Liên hệ với thao tác cụ thể chương II Về tư tưởng, tình cảm - Học sinh hiểu bài, tự giác, tích cực hứng thú với học Phương pháp dạy học, phương tiện dạy học chủ yếu - Dạy học theo quan điểm hoạt động - Sách giáo khoa, giáo án, máy chiếu A KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (1) Mục tiêu: Liên hệ với kiến thức học thực hành chương II (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Đàm thoại, vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK (5) Sản phẩm: Gợi nhớ lại kiến thức CSDL, khóa liên kết bảng CSDL Câu 1: Nêu mức thể CSDL? Câu 2: Khi xây dựng CSDL, người ta ý đến vấn đề gì? Câu 3: Nêu bước định khóa chính? Câu 4: Nêu khái niệm liên kết bảng? B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ LUYỆN TẬP Hoạt động : Mơ hình quan hệ (1) Mục tiêu : Khái niệm mơ hình liệu quan hệ đặc trưng bản; (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Đàm thoại, vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu (5) Sản phẩm: Chỉ yếu tố hệ CSDL HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH - Vào bài:Hs biết chương I Khái niệm - Nhận thức vấn đề sở liệu, để nghiên cứu phát triển học ứng dụng CSDL  Nghiên cứu Chương III, 10 * Tìm hiểu mơ hình liệu quan hệ - Nêu yếu tố hệ CSDL? - Giải thích rõ yếu tố cấu thành nên mô - Xem Sgk, trả lời hình liệu quan hệ + Về mặt cấu trúc; + Về mặt thao tác liệu; - Xem Sgk để hiểu rõ + Về mặt ràng buộc liệu yếu tố Hoạt động 2: Cơ sở liệu quan hệ (1) Mục tiêu : Học sinh biết khái niệm sở liệu quan hệ đặc trưng bản; (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Đàm thoại, vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu (5) Sản phẩm: - Tìm thơng tin bảng theo yêu cầu giáo viên - Tìm vi phạm đặc trưng quan hệ CSDL HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH * Tìm hiểu khái niệm CSDL quan hệ - Thơng báo khái niệm - Giải thích số thuật ngữ: quan hệ, thuộc tính, * Củng cố, dặn dò: - Theo em xét mơ hình liệu ta cần quan tâm yếu tố nào? + Nêu yếu tố mơ hình liệu quan hệ? - Cá nhân đứng chỗ trả lời + Khái niệm CSDL quan hệ ? Hệ QTCSDL quan hệ ? * Tìm hiểu đặc trưng quan hệ CSDL quan hệ - Nêu đặc trưng quan hệ CSDL quan hệ? - Chú ý đặc trưng: quan hệ khơng có tính phức hợp hay đa trị + VD1, xem bảng sau, cho nhận xét kết luận? - Đọc Sgk trả lời + VD2, xem bảng sau, cho nhận xét kết + Nhận xét bảng VD1: Trong trường Mã số sách có giá trị: luận? TO – 012 TN – 013  Không phải quan hệ có thuộc tính đa trị + Nhận xét: Bảng kết hợp ngày mượn ngày trả, chia - Kể tên số hệ QTCSDL em biết? * Xét ví dụ sau để thấy số nét đặc cột  Không phải quan hệ có thuộc tính phức hợp trưng hệ CSDL quan hệ - Để quản lí việc học sinh mượn sách thư viện trường, thông thường thư viện cần quản lí thuộc tính nào? - Tổng hợp ý kiến nhóm, đưa số thuộc tính mà thư viện quản lí (chuẩn bị - MS Access; Foxpro;Visual Dbase; … sẵn) * Củng cố, dặn dò: - Xét bảng thơng tin đăng kí sinh hoạt ngoại - Thảo luận nhóm, đại diện khóa nhóm trả lời - Tiếp thu, ghi nhớ Bảng thơng tin có phải quan hệ - Hs/ nhóm thảo luận khơng? Tại sao? đưa câu trả lời Hoạt động 3: Khóa liên kết bảng Mục tiêu: - Học sinh nắm khái niệm khóa, khóa CSDL quan hệ - Đặc điểm tầm quan trọng khóa - Biết cách xác định khóa đơn giản, mối liên kết bảng thông qua khóa (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Đàm thoại, vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu (5) Sản phẩm: Xác định khóa, mối liên kết bảng HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH + Nêu khái niệm CSDL quan hệ, hệ QT CSDL quan hệ? - Cá nhân học sinh trả + Các đặc trưng quan hệ CSDL quan hệ lời, học sinh lớp ? cho nhận xét + Xem bảng thông tin sau: - Bảng thơng tin vừa có tính đa trị (Anh van - đọc, viết,…) phức hợp (Anh văn đọc, viết; Pháp văn đọc, nghe, viết;… ) Cột “Lớp ngoại khóa” có tính tính chất sau? Giải thích rõ? A Đa trị B Phức hợp C Đa trị phức hợp - Tiếp thu, ghi * Tìm hiểu khóa liên kết bảng - Hs biết khóa gì? Khóa gì? Mối liên hệ bảng - Thơng báo khái niệm khóa - Khóa trường Mã - Quan sát bảng sau: khách hàng, Họ tên (nếu khơng bị trùng), Địa (nếu khơng có địa chỉ) Bảng KHACH_HANG Cho biết khóa bảng - Tương tự, xem bảng cho biết khóa bảng: - Xem bảng, khóa là: Mã mặt hàng, Tên mặt hàng, Đơn giá (nếu khơng có sản phẩm có đơn giá) Bảng MAT_HANG - Quan sát tiếp bảng sau cho biết khóa nó? - Hs chọn khóa - Xác định khóa bảng - Tiếp thu, ghi nhớ Bảng HOA_DON - Phân tích để học sinh thấy bảng HOA_DON, - Phải có mối liên kết khóa để nhận diện bảng tập thuộc tính bảng Số đơn, Mã khách hàng, Mã mặt hàng - Lấy ví dụ Sgk cho Hs tìm khóa bảng - Tiếp thu, ghi nhớ - Nhận xét câu trả lời, tổng hợp đưa kết - Thơng báo khái niệm khóa - Đặt vấn đề: Làm bảng MUON_SACH biết số thẻ TV – 02 Mã số sách TO – 012 học sinh - Cá nhân nhận nhiệm vụ tên sách gì? - Thông báo khái niệm liên kết bảng * Củng cố, dặn dò: - Những tiêu chí giúp ta chọn khóa cho bảng? Cho ví dụ giải thích? C VẬN DỤNG (1) Mục tiêu: - Biết chọn khóa cho bảng liệu toán quen thuộc - Biết cách xác lập liên kết bảng thơng qua khóa để tìm thấy thông tin liên quan đến cá thể cần quản lý (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Đàm thoại, vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu (5) Sản phẩm: - Chọn khóa, xác lập liên kết bảng HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN - Giáo viên đưa hình chuẩn bị - Yêu cầu học sinh làm theo nhóm: + Chỉ khóa bảng + Chỉ mối lien kết bảng thông HOẠT ĐỘNG HỌC SINH - Làm theo hướng dẫn giáo viên: + Tìm khóa + Chỉ mối liên kết + Tìm thơng tin xuất phát từ số thẻ qua khóa + Tìm thơng tin người mượn, sách, phiếu mượn trả sách xuất phát từ số thẻ - Học sinh góp ý cho nhóm khác - Giáo viên hướng dẫn, chữa cho học nghe tổng kết giáo viên sinh tóm tắt kiến thức D Hướng dẫn học nhà - Ơn lại kiến thức khóa, mối liên kết bảng - Liên hệ với học cũ - Xem trước tập thực hành 10 CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ I MỤC TIÊU 1, VỀ KIẾN THỨC : + Hiểu chức mà hệ QTCSDL quan hệ phải có vai trò, ý nghĩa chức q trình tạo lập, cập nhật khai thác hệ CSDL quan hệ; + Thực với thao tác cụ thể trình bày chương II 2, VỀ KĨ NĂNG: + Thực số công việc cần quản lý xã hội máy tính Xác định cơng việc chủ thể cần quản lý + Truy xuất kết xuất thông tin từ CSDL 3, VỀ TƯ TƯỞNG TÌNH CẢM: + Học sinh hiểu có ý thức việc quản lý CSDL, làm rõ đối tượng chủ thể cần quản lý + Nâng cao tầm hiểu biết tư tưởng Tin Học tự đánh giá lực thân mình, qua thấu hiểu chủ đề mơn học 4, VỀ HÌNH THÀNH NĂNG LỰC HỌC SINH: Qua dạy học hướng tới hình thành phát triển lực giải vấn đề: + Năng lực tư duy, lực hoạt động nhóm, lực thảo luận thuyết trình, lực sáng tạo học tập thực tiễn II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Thiết bị dạy học: SGK, giáo án, máy tính máy chiếu - Học liệu: Các tài liệu cần thiết Chuẩn bị học sinh - Chuẩn bị nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn giáo viên chuẩn bị tài liệu, TBDH - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu, III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm tra cũ Câu : Em nêu khái niệm CSDL quan hệ? Câu : Trong hệ CSDL quan hệ có đặc trưng sau đây? 1, HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1: Trong CSDL QuanLiThi.mbd gồm bảng: Thi_Sinh(SBD, HoTen, NgaySinh, Truong) Phach(SBD, Phach) Diem(Phach, Diem) Hãy cho biết tiêu chí mục đích để xđ khóa bảng? XĐ khóa cho bảng Trả lời: + Tiêu chí xđ khóa chính: Là khóa có thuộc tính để vừa đủ phân biệt bảng + Mục đích xđ khóa: Tạo liên kết bảng + Các khóa chính: KC bảng Thi_Sinh cột SBD, KC bảng Phach cột SBD cột Phach, KC bảng Diem cột Phach (GV gọi hs khác nhận xét làm ban, gv bổ sung cho điểm) Mục đích: Tạo tâm cho học sinh tư trực quan để hình thành huy động kiến thức Phương pháp kĩ thuật: Dạy học nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân Phương pháp dạy học: Máy tính, máy chiếu Sản phẩm: Học sinh phân tích vận dụng theo tư ( Vận dụng cao) 2, HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ VẬN DỤNG HĐGV HĐHS ND HĐ2: Tìm hiểu thao tác tạo lập CSDL - Hướng hs nhìn lên phơng chiếu, cho biết - Nhìn trả lời Nắm yếu tố tạo nên CSDL QH? cơng việc - Cùng hs tìm hiểu công - Lên bảng thao tác làm việc: Tạo bảng, tạo liên kết bảng máy theo hướng giai (đối với CSDL có nhiều bảng) nhập DL dẫn phát biểu đoạn tạo lập cho bảng bạn lớp CSDL - Củng cố nội dung - Quan sát ghi nhớ HĐ3: Tìm hiểu thao tác cập nhật liệu - Thao tác máy - Khi ta cần cập nhật DL cho bảng? - Trả lời, ghi chép Nắm - Mục đích cơng việc gì? - Trả lời, ghi chép cơng việc - Liên hệ thực tế xếp loại học lực - Lắng nghe suy làm để hs nghĩ - Khẳng định: Mọi đối tượng CSDL cập nhật DL vào bảng cập nhật, bảng: - Lắng nghe cập nhật cấu trúc gặp cấu trúc bảng thường cập nhật giai đoạn tạo lập khai thác thử nghiệm CSDL; mẫu hỏi báo cáo thường làm DL cập nhật - Các công việc làm giai đoạn cập - Trả lời ghi chép nhật DL - Củng cố nội dung HĐ4: Khai thác sở liệu a) Sắp xếp ghi: Suy nghĩ trả lời Nắm + Mở bảng Hoc_sinh tạo công việc Các thao tác để nhập liệu a Sắp xếp xếp + Yêu cầu hs thực xếp cột To ghi + Chọn cột To theo thứ tự tăng dần b Truy vấn + Cập nhật liệu: thay đổi liệu + Bấm chuột vào công cụ cho với thực tế Công việc Quan sát trình làm giai đoạn cập nhật liệu, thực kết GV sau có CSDL b) Truy vấn sở liệu: - Mở bảng Hoc_sinh tạo Thực thao tác nhập liệu máy GV - Yêu cầu hs thực hiển thị danh sách + Chọn đối tượng hs tổ Queries + Bấm đúp chuột vào Create query by using wizard +Chọn bảng Hoc_sinh +Chọn trường cho mẫu hỏi +Chọn Next lần + Trên cột To, dòng c) Xem liệu criteria gõ Thơng thường hệ QTCSDL cung cấp +Thực mẫu hỏi nhiều cách xem liệu để thu kết a Xem toàn bảng - Lắng nghe suy b Có thể dùng cơng cụ lọc liệu để xem tập ghi số nghĩ trường bảng c.Các hệ QTCSDL quan hệ quen thuộc cho phép tạo biểu mẫu để xem ghi d) Kết xuất báo cáo Trông tin báo cáo thu thập cách tập hợp liệu theo tiêu chí người sử dụng đặt Báo cáo thường in hay hiển thị - Quan sát ghi nhớ hình theo khn mẫu định sẵn Cũng biểu mẫu, báo cáo xây dựng dựa truy vấn HĐ5: Thực hành theo hướng dẫn Giáo Viên CSDL c Xem liệu d kết xuất liệu Yêu cầu nhóm lên thực hành theo hoạt động 2,3,4 dựa vào mẫu bảng có sẵn Mục đích: Học sinh quan sát thực bước câu lệnh theo hướng dẫn giáo viên đánh giá làm bạn lớp Phương pháp kĩ thuật: Dạy học nêu vấn đề Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, nhóm học sinh Phương pháp dạy học: Máy tính, máy chiếu Sản phẩm: Học sinh phân tích vận dụng theo tư ( Vận dụng cao) 3, HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG HĐ6: Câu hỏi kiểm tra đánh giá chủ đề: Câu Các công cụ hệ QT CSDL quan hệ khơng cho phép thực việc gì? A_ Tạo lập CSDL B_ Cập nhật CSDL C_ Khai thác CSDL D_ Tạo lập hệ CSDL Câu Khi tạo bảng ta khơng cần làm điều gì? A_ Xác định số lượng ghi bảng B_ Đặt tên trường C_ Khai báo kích thước trường D_ Chỉ định kiểu liệu cho trường Câu Khi tạo lập csdl ta làm điều gì? A_ Tạo csdl B_ Không cần chọn kiểu liệu cho trường C_ Chọn số trường vừa đủ để làm khóa cho bảng D_ Khai thác csdl Câu chọn phát biểu nói tạo lập csdl A_ Hệ QT csdl tự động chọn khóa cho bảng B_ Ta khơng thể sửa cấu trúc bảng C_ Có thể đặt tên cho hai bảng D_ Ta chọn kiểu liệu cho nhiều trường Câu Chọn phát biểu sai nói cập nhật liệu A_ Xóa ghi việc xóa nhiều bảng B_ Hệ QT CSDL khơng kiểm sốt q trình cập nhật liệu C_ Biểu mẫu giúp việc cập nhật liệu trở nên dễ dàng D_ Thêm ghi cách bổ sung nhiều liệu vào bảng Câu Chọn phát biểu khai thác CSDL A_ Truy vấn phát biểu thể yêu cầu người quản trị csdl B_ Các ghi xếp theo nội dung hay nhiều trường C_ Dễ dàng xem tồn bảng có nhiều trường D_ Báo cáo dùng để in theo khuôn mẫu định sẵn Mục đích: Phân tích đánh giá xác kiến thức kĩ thực Phương pháp kĩ thuật: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm phân tích tình Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, nhóm học sinh Phương pháp dạy học: Máy tính, máy chiếu Sản phẩm: Phân biệt rõ nhóm kiến thức học, hình thành tư giải vấn đề thong hiểu IV DẶN DÒ ... tự trắng Hoạt động2 : Cách tạo cấu trúc bảng a Mục tiêu - Học sinh biết đợc cách để tạo cấu trúc bảng, cách định khóa lu cấu trúc bảng Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giới thiệu cách tạo... quản thân II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, phòng máy chiếu, phòng máy Học sinh: Vở ghi, Sgk, ôn cũ, chuẩn bị III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động - Mục tiêu: Tạo động để HS có nhu cầu tạo thao... - Sgk, sbt, đọc trước mới, ghi III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp: - Ổn định lớp kiểm tra sỹ số Tiến trình học HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1.1: (1) Mục đích: kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC 12 THEO CÁC HOẠT ĐỘNG (KHỞI ĐỘNG, HÌNH THÀNH KIẾN THỨC...), GIÁO ÁN TIN HỌC 12 THEO CÁC HOẠT ĐỘNG (KHỞI ĐỘNG, HÌNH THÀNH KIẾN THỨC...)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn