MẪU báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp

2 2,123 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2013, 14:15

(Kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) TÊN DOANH NGHIỆP -------Số: /….-…. V/v báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) TÊN DOANH NGHIỆP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: /….-…. V/v báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp Hà Tĩnh, ngày tháng năm 201… Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Tĩnh Thực hiện Quyết định số /2012/QĐ-UBND, ngày tháng năm 2012 của UBND tỉnhTĩnh về việc quy định một số nội dung về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp báo cáo Sở Xây dựng tình hình hoạt động như sau: Tên doanh nghiệp: . Địa chỉ: . Số điện thoại: số fax: Địa chỉ email: Giấy phép kinh doanh: . Ngành nghề Kinh doanh: Xếp Hạng doanh nghiệp: Bảng tóm tắt về tình hình hoạt động của doanh nghiệp TT Nội dung Năm 201 . (năm báo cáo) 1 Tổng số vốn kinh doanh - Vốn cố định - Vốn lưu động 2 Doanh thu 3 Lợi nhuận sau thuế 4 - Thuế phải nộp - Đã nộp 5 - Tổng số lao động không thời hạn - Tổng số lao động có thời hạn Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP công ty. Thủ trưởng đơn vị Ký tên (đóng dấu) . hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp báo cáo Sở Xây dựng tình hình hoạt động như sau: Tên doanh nghiệp: ...................................................................................................... Hạng doanh nghiệp: ............................................................................................ Bảng tóm tắt về tình hình hoạt động của doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp , MẪU báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Từ khóa liên quan