Ảnh hưởng của các dạng lập địa và chế độ triều lên khả năng tích lũy cacbon của rừng ngập mặn tại tỉnh Cà Mau (tt)

27 37 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2018, 17:01

Ảnh hưởng của các dạng lập địa và chế độ triều lên khả năng tích lũy cacbon của rừng ngập mặn tại tỉnh Cà MauẢnh hưởng của các dạng lập địa và chế độ triều lên khả năng tích lũy cacbon của rừng ngập mặn tại tỉnh Cà MauẢnh hưởng của các dạng lập địa và chế độ triều lên khả năng tích lũy cacbon của rừng ngập mặn tại tỉnh Cà MauẢnh hưởng của các dạng lập địa và chế độ triều lên khả năng tích lũy cacbon của rừng ngập mặn tại tỉnh Cà MauẢnh hưởng của các dạng lập địa và chế độ triều lên khả năng tích lũy cacbon của rừng ngập mặn tại tỉnh Cà MauẢnh hưởng của các dạng lập địa và chế độ triều lên khả năng tích lũy cacbon của rừng ngập mặn tại tỉnh Cà MauẢnh hưởng của các dạng lập địa và chế độ triều lên khả năng tích lũy cacbon của rừng ngập mặn tại tỉnh Cà MauẢnh hưởng của các dạng lập địa và chế độ triều lên khả năng tích lũy cacbon của rừng ngập mặn tại tỉnh Cà MauẢnh hưởng của các dạng lập địa và chế độ triều lên khả năng tích lũy cacbon của rừng ngập mặn tại tỉnh Cà MauẢnh hưởng của các dạng lập địa và chế độ triều lên khả năng tích lũy cacbon của rừng ngập mặn tại tỉnh Cà Mau BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Môi trường đất nước Mã ngành: 9440303 Tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN HÀ QUỐC TÍN TÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG LẬP ĐỊA VÀ CHẾ ĐỘ TRIỀU LÊN KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CACBON CỦA RỪNG NGẬP MẶN TẠI TỈNH CÀ MAU Cần Thơ, 2018 i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Người hướng dẫn: PGS TS Lê Tấn Lợi Luận án bảo vệ trước hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường Họp tại: Vào lúc … … ngày … tháng … năm … Phản biện 1: Phản biện 2: Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Khoa Môi trường Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ Thư viện Quốc gia Việt Nam ii CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ Nguyễn Hà Quốc Tín, Lê Tấn Lợi, Đỗ Thanh Tân Em, 2014 Research on carbon accumulation of Rhizophora apiculata on the different mangrove types at Ngoc Hien dictrict, Ca Mau province Journal of Science and Technology, Viet Nam Academy of Science and Technology 52 (3A): 274 – 279 ISSN: 0866 708X Nguyễn Hà Quốc Tín, Lê Tấn Lợi, 2015 Ảnh hưởng cao trình đến khả tích lũy cacbon mặt đất rừng ngập mặn cồn Ông Trang, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số chuyên đề Môi trường biến đổi khí hậu: 218 – 225 ISSN: 1859-2333 Nguyễn Hà Quốc Tín, Lê Tấn Lợi, Lý Hằng Ni, 2014 Nghiên cứu tích lũy cacbon cồn Ông Trang, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần IX Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: 18-25 ISBN: 978-604-82-1375-6 Đỗ Thanh Tân Em, Nguyễn Hà Quốc Tín, Lê Tấn Lợi, 2014 Tích lũy C Đước theo dạng lập địa rừng huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ trường đại học & cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy toàn quốc lần thứ VI năm 2014:853-856 (Bằng khen Ban Chấp hành trung ương Đoàn tặng cho báo cáo đạt giải nhì) iii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Ngun nhân gây tượng nóng lên toàn cầu tăng lên nồng độ khí nhà kính (KNK) mà phần lớn lượng khí thải khí carbon dioxide (CO2) Theo ước tính IPCC, CO2 chiếm tới 60% nguyên nhân nóng lên tồn cầu, nồng độ CO2 khí tăng 28% từ 288 ppm lên 366 ppm giai đoạn 1850-1998 (IPCC, 2000) Ở giai đoạn nay, nồng độ khí CO2 tăng khoảng 10% chu kỳ 20 năm (UNFCCC, 2005) Trong bối cảnh chung biến đổi khí hậu, Việt Nam nước nằm vùng có nguy rủi ro cao Theo dự đốn phát thải khí nhà kính đến năm 2030 Việt Nam phát thải khí nhà kính ngành sản xuất gồm lượng nông nghiệp tăng lên nhanh chóng, chí ngành lượng năm 2030 gấp 14 lần so với năm 1993 (396,35 triệu so với 27,55 triệu tấn) Chỉ ngành lâm nghiệp kỳ vọng tăng dần lượng hấp thụ cacbon (C) lên đến khoảng 32,10 triệu vào năm 2030 (Phan Minh Sang Lưu Cảnh Trung, 2005) Rừng nói chung rừng ngập mặn nói riêng đóng vai trò quan trọng việc tích lũy C Rừng đóng vai trò quan trọng giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến chu trình C tồn cầu Tổng lượng tích lũy dự trữ C rừng toàn giới, đất thảm thực vật khoảng 830 Pg, C đất lớn 1,5 lần C dự trữ thảm thực vật (Brown, 1997) Đối với rừng nhiệt đới, có tới 50 % lượng C dự trữ thảm thực vật 50 % dự trữ đất (Dixon et al., 1994; Brown, 1997; IPCC, 2000; Pregitzer and Euskirchen, 2004) Tuy nhiên, việc phá rừng nói chung RNM nói riêng giới Việt Nam, đặc biệt ĐBSCL Cà Mau diễn mạnh mẽ Năm 2014, Cà Mau có diện tích RNM khoảng 65.469 (Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, 2015) Vấn đề góp phần làm giảm hấp thụ khí thải CO2 rừng bị suy thối từ làm gia tăng biến đổi khí hậu Sự tồn tại, phân bố phát triển rừng ngập mặn phụ thuộc vào số yếu tố tự nhiên Theo Chapman (1977), yếu tố môi trường tác động đến hình thành phân bố ngập mặn nhiệt độ, thể nền, thủy triều, điều kiện nước mặn Còn theo Robertson Alongi (1992), nhân tố ảnh hưởng đến phân bố rừng ngập mặn bao gồm tính chất đất, chế độ triều, địa hình, khống hữu dụng, độ tơi xốp đất, gió, hoạt động dòng chảy sóng Sự phân bố rừng ngập mặn chịu ảnh hưởng chủ yếu nhiệt độ (Duke et al., 2002) độ ẩm (Saenger Snedaker, 1993) Theo Lê Tấn Lợi (2010) chế độ thủy văn có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng sinh khối loài thực vật ngập mặn Trước có nhiều nghiên cứu phân bố, sinh khối tích lũy C rừng ngập mặn Tuy nhiên, số xác định khả tăng sinh khối hay tích lũy C rừng ngập mặn xác định yếu tố môi trường rừng ngập mặn cách đơn lẽ, chưa có đề cập đến ảnh hưởng yếu tố môi trường tự nhiên tác động quan hệ có tương tác đến khả tích lũy sinh khối C, đặc biệt dạng lập địa khác Từ đó, luận án “Ảnh hưởng dạng lập địa chế độ triều lên khả tích lũy cacbon rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau” thực nhằm nghiên cứu sinh trưởng phát triển rừng ngập mặn dựa ảnh hưởng yếu tố môi trường đặc trưng dạng lập địa chế độ thủy triều đến khả tích lũy C rừng ngập mặn Nội dung luận án thực hai khu vực Vàm Lũng Cồn Ông Trang huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau sở liệu quan trọng cung cấp cho việc quản lý rừng ngập mặn Cà Mau nước nói chung góp phần quản lý rừng ngập mặn bền vững, đa chức giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Xác định yếu tố môi trường đặc trưng cụ thể dạng lập địa chế độ triều biển Đông (cửa sông Vàm Lũng) biển Tây (cửa sơng Ơng Trang) từ tìm ảnh hưởng mối liên hệ yếu tố mơi trường đến khả tích lũy C rừng ngập mặntại Cà Mau 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định yếu tố môi trường đặc trưng dạng lập địa biển Đông (cửa sơng Vàm Lũng) biển Tây (cửa sơng Ơng Trang) - Xác định chế độ triều biển Đông (cửa sông Vàm Lũng) biển Tây (cửa sơng Ơng Trang) - Xác định sinh khối khả tích lũy C rừng ngập mặn hai dạng lập địa biển Đông (cửa sông Vàm Lũng) biển Tây (cửa sông Ông Trang) - Đánh giá ảnh hưởng yếu tố môi trường chế độ triều đến khả tích lũy C rừng ngập mặn biển Đơng (cửa sơng Vàm Lũng) biển Tây (cửa sơng Ơng Trang) 1.3 Nội dung nghiên cứu - Khảo sát yếu tố môi trường đặc trưng dạng lập địa như: cao trình mặt đất, tần số ngập độ sâu ngập triều, độ mặn nước đất, pH, Eh, dung trọng hàm lượng chất hữu - Khảo sát đánh giá sinh khối khả tích lũy C rừng ngập mặn dạng lập địa - Xác định ảnh hưởng yếu tố môi trường đặc trưng dạng lập địa chế độ triều đến khả tích lũy C rừng ngập mặn 1.4 Điểm luận án Luận án cung cấp số liệu yếu tố môi trường đặc trưng dạng lập địa chế độ triều ảnh hưởng đến khả tích lũy C rừng ngập mặn Cà Mau, làm tảng cho việc quản lý phát triển rừng ngập mặn nói chung hàm lượng CO hấp thụ hệ sinh thái rừng việc làm giảm nhẹ tác động thiên tai biến đổi khí hậu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án chọn đối tượng nước đất vùng giáp biển Đông biển Tây, chế độ ngập triều; thực vật rừng ngập mặn cửa sông Vàm Lũng Cồn Trong Ông Trang nghiên cứu dạng lập địa chế độ triều ảnh hưởng đến tích lũy C rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau Đối tượng nghiên cứu yếu tố môi trường đặc trưng dạng lập địa như: cao trình mặt đất, tần số thời gian ngập triều, pH, Eh, độ mặn, dung trọng hàm lượng chất hữu Ngồi ra, sinh khối khả tích lũy C rừng ngập mặn dạng lập địa ảnh hưởng yếu tố môi trường đặc trưng dạng lập địa chế độ triều đến khả tích lũy C rừng ngập mặn đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng dạng lập địa chế độ triều lên khả tích lũy C rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau thực thời gian từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.6.1 Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu có ý nghĩa khoa học, ứng dụng việc bảo tồn, quản lý sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng ngập mặn theo hướng bền vững góp phần làm giảm nhẹ tác động thiên tai biến đổi khí hậu Ngồi ra, đề tài cung cấp dẫn liệu tham khảo nghiên cứu rừng ngập mặn Cà Mau nói riêng Việt Nam nói chung, đặc biệt vấn đề nghiên cứu sâu mối quan hệ yếu tố môi trường tự nhiên khả tích lũy C hệ sinh thái ngập mặn 1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận án cung cấp thông tin khoa học về: - Các yếu tố môi trường đặc trưng dạng lập địa chế độ triều - Khả tích lũy C rừng ngập mặn - Ảnh hưởng yếu tố môi trường đặc trưng dạng lập địa chế độ triều đến khả tích lũy C rừng ngập mặn Cà Mau CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái niệm Rừng ngập mặn Theo FAO (1994), rừng ngập mặn (RNM) dạng cấu trúc thực vật đặc trưng vùng ven biển nhiệt đới cận nhiệt đới, hệ sinh thái rừng ngập nước quan trọng Chúng gọi rừng ven biển, rừng thủy triều hay rừng ngập mặn Nói chung, rừng ngập mặn bao gồm gỗ bụi phát triển mực nước cao thủy triều Hệ thống rễ chúng thường xuyên bị ngập nước mặn, hay pha loãng bề mặt nước chảy tràn ngập lần hai lần năm “Rừng ngập mặn” theo tiếng anh “mangrove”, thuật ngữ khó định nghĩa cách xác Theo số tác giả, từ “mangrove” dùng để loài thực vật khu rừng có nhiều lồi sống mơi trường đầm lầy mặn ven biển Quần xã rừng ngập mặn bao gồm nhiều chi họ thực vật đa số khơng có quan hệ họ hàng, lại có nét chung đặc tính thích nghi hình thái, sinh lý sinh sản phù hợp với môi trường sống khó khăn ngập mặn, thiếu khơng khí đất khơng ổn định Dựa phân bố lồi rừng ngập mặn thuộc nhóm nhiệt đới cận nhiệt đới có số lồi nằm sâu xuống phía nam lên phía bắc vùng cận ơn đới (Nguyễn Hồng Trí, 1999) Rừng ngập mặn (Mangrove) mọc vùng chuyển tiếp đất liền biển vùng nhiệt đới nhiệt đới, nơi tồn điều kiện có độ mặn cao, ngập triều, gió mạnh, nhiệt độ cao, đất bùn yếm khí Rừng ngập mặn bao gồm thân gỗ, bụi thân thảo thuộc nhiều họ khác có đặc điểm chung thường xanh, đặc điểm sinh lý giống thích nghi điều kiện sống ảnh hưởng chế độ thủy triều yếm khí (Viên Ngọc Nam, 2010) Theo Clough (2013), rừng ngập mặn tổ hợp đa dạng loài gỗ, bụi địa dương xỉ sinh trưởng môi trường sống đặc thù – lập địa bán nhật triều nằm đất liền biển, dọc theo bờ biển nhiệt đới cận nhiệt đới khắp giới Rừng ngập mặn thường dùng để diễn đạt quần xã thực vật cấu thành lẫn môi trường sống chúng Cùng với hệ động vật sinh vật khác môi trường sống, chúng hình thành nên kiểu hệ sinh thái tiêu biểu, hệ sinh thái rừng ngập mặn 2.2 Lập địa phân chia lập địa rừng ngập mặn 2.2.1 Khái niệm lập địa - Lập địa nơi sống loài hay tập hợp loài ảnh hưởng tất yếu tố ngoại cảnh tác động lên chúng (Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, 1996) - Theo Hồng Văn Thân Nguyễn Văn Thêm (2000) Lập địa nơi sinh sống sinh vật, hay tập hợp nhân tố sinh thái, ấn định tồn quần xã sinh vật - Lập địa phạm vi lãnh thổ định với tất yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng tới sinh trưởng cối Lập địa theo nghĩa hẹp bao gồm thành phần: khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng theo nghĩa rộng bao gồm thành phần: khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng giới động thực vật Đơn vị phân loại lập địa dạng lập địa nhóm dạng lập địa, đó: (1) Dạng lập địa tập hợp tất lập địa riêng lẻ có yếu tố cấu thành dạng lập địa xem đồng nhất, đơn vị bản, cuối hệ thống phân vị để đánh giá lập địa (2) Nhóm dạng lập địa tập hợp dạng lập địa có độ phì tổng quát hướng sử dụng tương tự nhau, có quan hệ gần gủi mặt sinh thái, có biện pháp kinh doanh (Ngơ Đình Quế, 2011; Ngơ Đình Quế, 2011; Ngơ Đình Quế Nguyễn Xn Qt, 2012; Đỗ Đình Sâm ctv., 2005a; Viện Điều tra quy hoạch rừng, 2000) 2.2.2 Phân loại lập địa rừng ngập mặn Theo Lugo (1974) chia lập địa rừng ngập mặn thành dạng sau: + Lập địa rừng ngập mặn ven biển (Fring mangroves) loại rừng hình thành bờ biển đảo với địa hình cao thủy triều cao trung bình với hệ rễ phát triển tốt đơi chịu ảnh hưởng gió, bão + Lập địa rừng ngập mặn ven sông (Riverine mangroves) loại rừng hình thành dọc theo dòng sơng nhánh sơng với địa hình thấp ngập triều hàng ngày + Lập địa rừng ngập mặn đảo cồn lập địa với rừng ngập mặn hình thành đảo cồn vịnh cửa sông cạn với địa hình bị ngập triều cao với thực vật tương đối đồng theo địa hình + Lập địa rừng ngập mặn lưu vực lập địa với rừng ngập mặn hình thành theo bờ biển, ven sơng cồn + Lập địa rừng ngập mặn khó khăn loại rừng hình thành vùng thấp bờ biển với thành phần lồi phát triển điều kiện thiếu dinh dưỡng Theo Ngơ Đình Quế Ngô An (2001) dựa kết điều tra lập địa phân bố thảm thực vật, đất đai trồng vùng ven biển Đồng Sông Cửu Long đề xuất yếu tố quan trọng có liên quan đến sinh trưởng trồng Có yếu tố lựa chọn là: - Loại đất: Vùng ngập mặn ven biển chia làm loại + Đất ngập mặn + Đất ngập mặn phèn tiềm tàng - Chế độ ngập triều - Độ thành thục đất quan trọng đến phân bố thảm thực vật, điều kiện khả sinh trưởng trồng, thể chia làm cấp: bùn loãng, bùn chặt, sét mềm, sét cứng Theo Đỗ Đình Sâm ctv (2005) việc đánh giá tiềm sản xuất cho đất ngập mặn vùng Đồng sông Cửu Long thực sở tiêu chí loại đất, độ thành thục đất, hàm lượng chất hữu chế độ ngập triều Theo Đồn Đình Tam (2011) có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tồn tại, sinh trưởng phát triển RNM địa hình, chế độ mưa, nhiệt độ, độ mặn, chế độ ngập triều, độ thành thục đất, … Tuy nhiên sau xem xét vai trò yếu tố, lựa chọn yếu tố chế độ ngập triều, loại đất, thành phần giới độ thành thục đất để làm sở phân chia lập địa Tóm lại, vào nghiên cứu định nghĩa phân chia lập địa rừng ngập mặn tác giả nước, tác giả tiến hành chọn phân chia lập địa rừng ngập mặn chế độ triều, điều kiện lý, hóa đất thực vật 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phân bố rừng ngập mặn Sự tồn phân bố rừng ngập mặn phụ thuộc vào số yếu tố Theo Chapman (1977), yếu tố mơi trường tác động đến hình thành phân bố ngập mặn nhiệt độ, thể nền, thủy triều, điều kiện nước mặn Còn theo Robertson Alongi (1992), nhân tố ảnh hưởng đến phân bố rừng ngập mặn bao gồm đất, triều, địa hình, khống hữu dụng, độ tơi xốp đất, gió, hoạt động dòng chảy sóng Sự phân bố rừng ngập mặn chịu ảnh hưởng chủ yếu nhiệt độ (Duke et al., 2002) độ ẩm (Saenger Snedaker, 1993) Phan Nguyên Hồng Hoàng Thị Sản (1993) cho nhân tố ảnh hưởng đến phân bố ngập mặn Cà Mau nhân tố khí hậu, nhân tố thuỷ văn, đất địa hình Theo Trần Phú Cường (1996) yếu tố ảnh hưởng đến hình thành đai rừng ngập mặn theo loài độ mặn đặc điểm đất Tần số thời gian ngập triều yếu tố quan trọng để xác định lập địa phân bố thành phần loài rừng ngập mặn (Wilkinson and Baker, 1997) Thủy triều nhân tố quan trọng phân bố sinh trưởng ngập mặn, khơng có tác động trực tiếp lên thực vật mức độ thời gian ngập, mà ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác kết cấu, độ mặn đất (Phan Nguyên Hồng, 1999) Tần suất thời gian ngập triều yếu tố quan trọng để xác định lập địa, phân bố thành phần loài rừng ngập mặn Một số tác giả chia vùng rừng ngập mặn vào ba mức liên quan đến phân bố thực vật rừng ngập mặn vùng triều thấp, trung bình cao (Wilkie Fortuna, 2003) Theo Lê Tấn Lợi (2008), tần suất độ ngập triều ảnh hưởng đến suất sơ cấp phân bố lồi, ngồi ảnh hưởng đến yếu tố khác lắng tụ phù sa, tích luỹ chất hữu cơ… Watson (1928) phân loại phân bố thực vật rừng ngập mặn vào năm nhóm: + Nhóm 1: Vùng ngập triều cao Ở vùng thường xuất lồi Đưng (Rhizophora mucronata) + Nhóm 2: Vùng ngập triều trung bình cao Thường tìm thấy lồi Mấm lưỡi đòng (Avicennia alba), Mấm biển (Avicennia marina) Bần đắng (Sonneretia alba) Đưng (Rhizophora mucronata) hình thành dọc theo nhánh sơng + Nhóm 3: Vùng ngập triều thông thường Rừng ngập mặn phát triển mạnh nhóm này, đặc biệt Đước (Rhizophora), Dà vơi (Ceriops tagal), Su (Xylocarpus), Giá (Excoecaria) + Nhóm 4: Vùng ngập nước nước triều Vùng khô Đước (Rhizophora) ổn định Vẹt (Bruguiera), Su (Xylocarpus) Giá (Excoecaria) + Nhóm 5: Những vùng có chế độ thuỷ triều khác thường Hầu hết thực vật vùng có Vẹt dù (Bruguiera gymnorhira), Gõ nước (Intsia bijuca), Cui biển (Heritiera littoralis), Giá (Excoecaria agallocha) Dừa nước (Nypa fruticans) Bảng 2.1 Cấp độ ngập triều theo cách phân chia Waston (1928) Cấp độ Đặc điểm ngập triều Số lần ngập/tháng Đất ngập triều cao 50 – 62 Đất ngập triều trung bình cao 45 – 56 Đất ngập triều trung cao bình thường 20 – 45 Đất ngập triều cường – 20 Đất ngập triều bất thường Còn theo De Haan (1931), ông phân chia mức độ ngập triều thành nhóm lại phân theo số ngày ngập tháng có khoảng dao động thấp theo cách phân chia Watson Sự phân nhóm De Haan sau: Nhóm 1: Vùng ngập triều cao, có trung bình 20 ngày ngập tháng Nhóm 2: Vùng ngập triều trung bình cao, có trung bình khoảng 10 – 19 ngày ngập tháng Nhóm 3: Là vùng ngập triều thơng thường, có trung bình khoảng – ngày ngập tháng Nhóm 4: Vùng ngập nước nước triều cường, có trung bình khoảng – ngày ngập tháng Nhóm 5: Những vùng có chế độ thủy triều bất thường, có trung bình ngày ngập triều tháng Hiện Việt Nam phân loại đới triều dọc theo bờ biển, gom lại thành đới đặt tên sau: bờ biển miền Trung, bờ biển miền Bắc, bờ biển phía Đơng Nam bờ biển phía Tây Cà Mau Bờ biển miền Trung có chế độ nhật triều khơng Bờ biển phía Bắc có chế độ nhật triều bờ biển phía Đơng Nam có chế độ bán nhật triều Bờ biển phía Tây Cà Mau có chế độ nhật triều bán nhật triều chế độ nhật triều chiếm ưu 2.4 Tích lũy C rừng Các nhà khoa học nước ngồi nước nghiên cứu khả tích tụ C nhiều loại rừng, nhiều loài khác Hàm lượng C tỷ lệ C (tính theo %) theo sinh khối khơ phần xác định rừng (thân, cành, lá, rễ …) Trữ lượng C khối lượng C bể chứa C Bể chứa C bể chứa lưu giữ C Đối với rừng, có loại bể chứa C là: C gỗ sống (sinh khối mặt đất); C gỗ chết (cây đứng đổ); trữ lượng C tầng thảm tươi, bụi (cây tái sinh, bụi, cỏ); trữ lượng C thảm mục (mảnh gỗ mục, vật rơi rụng, mùn) C hữu đất (Vũ Tấn Phương & RCFEE, 2012) Hình 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm Vàm Lũng Cồn Ơng Trang Hình 3.2: Sơ đồ bố trí tiêu chuẩn 10 Đo có dbh < 5cm đường tròn R = 2m Đo có dbh > 5cm đường tròn R = 7m Mẫu đất thu tâm O ô D Thu mãnh gỗ vụn tuyến A, B E A Thu mẫu có chiều cao thấp 1,3m, gỗ vụn vật rụng hai ô E, F 2m 7m 12m C F B Hình 3.3: Sơ đồ bố trí thu mẫu ô tiêu chuẩn 3.1.3 Thu thập số liệu Sinh khối cây, Thu mẫu vật rụng Thu và xử lý mẫu đất để Đo đạc thông số môi trường đất pH đất, Điện oxy hoá khử (Eh), Độ mặn nước đất, Hàm lượng chất hữu đất, Xác định lượng C tích lũy đất thực theo hướng dẫn tổ chức CIFOR (Kauffman, & Donato., 2012) Đo cao độ địa hình theo thủy triều thực theo English et al (1997) 11 3.2 Sơ đồ tóm tắt bố trí thí nghiệm Hình 3.4 Sơ đồ tóm tắt bố trí thí nghiệm 12 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Yếu tố môi trường đất, nước tích lũy C Vàm Lũng 4.1.1 Mơi trường đất nước Kết nghiên cứu Vàm Lũng cho thấy lập địa ven sơng có cao trình mặt đất thấp nhất, kế lập địa cửa sơng cao lập địa ven biển nên lập địa ven sơng có số lần ngập/năm độ sâu ngập cao nhất, lập địa cửa sông thấp lập địa ven biển Giá trị độ mặn nước đất, pH Eh đất cao lập địa ven biển, cửa sông thấp ven sông Dung trọng đất cao lập địa ven biển, lập địa ven sông thấp lập địa cửa sông CHC đất cao lập địa cửa sông, lập địa ven sông thấp lập địa ven biển VEN BIỂN CỬA SÔNG VEN SÔNG Cao độ mặt đất (cm) 300 250 200 150 100 50 Tần số ngập (ngày/năm) T1 T2 VEN BIỂN 400 350 300 250 200 150 100 50 T1 Độ sâu ngập (cm) 100 T2 T3 T4 Tâm tiêu chuẩn CỬA SƠNG T3 T4 Tâm ô tiêu chuẩn VEN BIỂN CỬA SÔNG T5 T6 VEN SÔNG T5 T6 VEN SÔNG 80 60 40 20 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Hình 4.1: Cao trình, tần số ngập độ sâu ngập triều RNM Vàm Lũng 13 4.1.2 Khả tích lũy C RNM Vàm Lũng Tích lũy C đứng dạng lập địa ven biển thấp nhất, lập địa cửa sông cao lập địa ven sơng Tích lũy C vật rụng thấp dạng lập địa ven sông, lập địa cửa sông cao dạng lập địa ven biển chúng khơng khác biệt thống kê Tích lũy C đất cao lập địa ven biển, lập địa ven sông thấp lập địa cửa sơng khơng có khác biệt mặt thống kê dạng lập địa Tích lũy C rễ cao lập địa cửa sông khác biệt thống kê với lập địa ven biển có tích lũy C thấp chúng không khác biệt với lập địa ven sơng Kết cho thấy tích lũy C tổng khơng khác biệt mặt thống kê, xu hướng cao lập địa ven sông lập địa cửa sông thấp lập địa ven biển 4.1.3 Tác động môi trường đất, nước đến tích lũy C 4.1.3.1 Tác động TSN đến tích lũy C Tại lập địa ven biển, TSN có mối quan hệ với tích lũy C đứng, vật rụng, rễ đất TSN có tương quan với tích lũy C đất với hệ số r = 0,50 C vật rụng với hệ số r = 0,73 Tại lập địa cửa sơng, TSN có mối quan hệ với tích lũy C đứng, vật rụng, rễ đất TSN có tương quan với tích lũy C vật rụng với hệ số r = 0,72 4.1.3.2 Tác động ĐSN triều đến khả tích lũy C Kết phân tích cho thấy có mối quan hệ ĐSN tích lũy C đứng, vật rụng, rễ đứng đất RNM dạng lập địa Vàm Lũng Tại lập địa ven biển, ĐSN tương quan với tích lũy C đất với hệ số r = 0,59 C vật rụng với hệ số r = 0,77 Tại lập địa cửa sông, ĐSN tương quan với tích lũy C vật rụng với hệ số r = 0,66 Tại lập địa ven sông, ĐSN tương quan với tích lũy C đứng với hệ số r = 0,54, C vật rụng với hệ số r = 0,65 C rễ đứng với hệ số r = 0,55 4.1.3.3 Tác động yếu tố lý, hóa đất tích lũy C - Tác động yếu tố lý, hóa đất tích lũy C đất Tại lập địa ven biển, tích lũy C đất chịu tác động yếu tố lý hóa đất pH đất với hệ số r = 0,72; Eh đất với hệ số r = 0,76; dung trọng với hệ số r = 0,96 CHC với hệ số r = 0,59 Tại lập địa cửa sông, tích lũy C đất chịu tác động yếu tố lý hóa đất pH đất với hệ số r = 0,59 dung trọng với hệ số r = 0,95 Tại lập địa ven sơng, tích lũy C đất chịu tác động yếu tố lý hóa đất độ mặn nước đất với hệ số r = 0,50 Điều phù hợp với kết nghiên cứu Đặng Trung Tấn (2007) RNM Cà Mau cho môi trường đất RNM, dung trọng đất lớn khả tích lũy C cao ngược lại - Tác động yếu tố lý, hóa đất tích lũy C đứng 14 Tại lập địa ven biển, tích lũy C đứng chịu tác động yếu tố lý hóa đất pH đất với hệ số r = 0,80; Eh đất với hệ số r = 0,69 dung trọng với hệ số r = 0,76 Tại lập địa cửa sơng, tích lũy C đứng chịu tác động yếu tố lý hóa đất dung trọng với hệ số r = 0,60 CHC với hệ số r = 0,56 Tại lập địa ven sơng, tích lũy C đứng chịu tác động yếu tố lý hóa đất độ mặn nước đất với hệ số r = 0,53 Eh đất với hệ số r = 0,52 - Tác động yếu tố lý, hóa đất tích lũy C vật rụng Tại lập địa ven biển, tích lũy C vật rụng có mối quan hệ với yếu tố lý, hóa đất chịu tác động chủ yếu pH đất với hệ số r = 0,84; Eh đất với hệ số r = 0,89 dung trọng với hệ số r = 0,52 Tại lập địa cửa sơng, tích lũy C vật rụng có mối quan hệ với yếu tố lý, hóa đất chịu tác động chủ yếu pH đất với hệ số r = 0,60; độ mặn nước đất với hệ số r = 0,87 Eh đất với hệ số r = 0,97 Tại lập địa ven sơng, tích lũy C vật rụng có mối quan hệ với yếu tố lý, hóa đất chịu tác động chủ yếu CHC đất với hệ số r = 0,74 - Tác động yếu tố lý, hóa đất tích lũy C rễ đứng Tại lập địa ven biển, tích lũy C rễ đứng có mối quan hệ với yếu tố lý, hóa đất chịu tác động chủ yếu pH đất với hệ số r = 0,80; Eh đất với hệ số r = 0,67 dung trọng với hệ số r = 0,75 Tại lập địa cửa sơng, tích lũy C rễ đứng có mối quan hệ với yếu tố lý, hóa đất chịu tác động chủ yếu dung trọng đất với hệ số r = 0,57 CHC với hệ số r = 0,52 Tại lập địa ven sơng, tích lũy C rễ đứng có mối quan hệ với yếu tố lý, hóa đất chịu tác động chủ yếu Eh đất với hệ số r = 0,50 độ mặn nước đất với hệ số r = 0,52 4.1.4 Mối quan hệ mơi trường khả tích lũy C 4.1.4.1 Tương quan thơng số mơi trường đất tích lũy C đất Kết phân tích mối tương quan thông số môi trường đất với tích lũy C đất trình bày Bảng 4.1 Qua kết Bảng 4.1 cho thấy, có mối liên hệ biến thông số môi trường đất với tích lũy C bao gồm dung trọng CHC Bảng 4.1: Mối tương thông số môi trường đất tích lũy C đất Thơng số môi trường Constant pH Độ mặn Eh Dung trọng CHC Hằng số B -123,73 Hệ số Beta -0,03 -0,14 0,03 0,83 0,49 Mức ý nghĩa 0,28 0,73 0,15 0,78 0,00** 0,00** *: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5%, **: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1% 15 Dựa vào kết Bảng 4.1, phương trình hồi quy đa biến dự đoán dựa biến bao gồm: dung trọng đất CHC đất Như phương trình sử dụng để dự đốn là: C đất = -123,73 + 0,83* dung trọng đất + 0,49 * CHC đất (1) Phương trình (1) cho thấy mối tương quan thông số mơi trường tích lũy C khác Trong đó, thơng số dung trọng đất hay hàm lượng CHC đất thông số môi trường có mối tương quan thuận với tích lũy C đất Điều phù hợp với nhận định nghiên cứu Hong and San (1993) Cà Mau cho dung trọng đất lớn khả tích lũy C đất cao Tương tự, CHC đất yếu tố mơi trường có ảnh hưởng lớn đến tích lũy C đất 4.1.4.2 Tương quan thơng số mơi trường đất tích lũy C rễ Kết phân tích mối tương quan thông số môi trường đất với tích lũy C rễ trình bày Bảng 4.2 Qua kết Bảng 4.2 cho thấy, khơng có mối liên hệ biến thông số môi trường đất với tích lũy C rễ Bảng 4.2: Mối tương thông số môi trường đất tích lũy C rễ Thơng số mơi trường Hằng số B Hệ số Beta Mức ý nghĩa Constant 21,31 0,07 pH -0,11 0,69 Độ mặn -0,26 0,33 Eh 0,46 0,19 Dung trọng -0,21 0,57 CHC -0,37 0,24 *: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5%, **: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1% 4.1.4.3 Tương quan thông số môi trường đất tích lũy C đứng Kết phân tích mối tương quan thông số môi trường đất với tích lũy C đứng trình bày Bảng 4.3 Qua kết Bảng 4.3 cho thấy, mối liên hệ biến thơng số mơi trường đất với tích lũy C đứng Bảng 4.3: Mối tương thông số môi trường đất tích lũy C đứng Thơng số mơi trường Constant pH Độ mặn Eh Dung trọng CHC Hằng số B 341.66 Hệ số Beta 0.13 -0.13 -0.03 -0.21 -0.26 Mức ý nghĩa 0.43 0.49 0.48 0.89 0.26 0.17 *: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5%, **: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1% 4.1.4.4 Tương quan thông số môi trường đất tích lũy C vật rụng Kết phân tích mối tương quan thông số môi trường đất với tích lũy C vật rụng trình bày Bảng 4.4 Kết cho thấy, khơng tìm thấy mối liên hệ biến thông số môi trường với tích lũy C vật rụng 16 Bảng 4.4: Mối tương thơng số mơi trường đất tích lũy C vật rụng Thông số môi trường Hằng số B Hệ số Beta Mức ý nghĩa Constant 13.96 0.12 pH -0.18 0.35 Độ mặn -0.12 0.54 Eh 0.34 0.15 Dung trọng -0.01 0.98 CHC -0.02 0.91 *: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5%, **: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1% Qua kết Bảng 4.4 cho thấy, khơng dự đốn phương trình thể mối tương quan thông số môi trường đất tích lũy C vật rụng Nguyên nhân giải thích vật rụng thành phần khơng chịu chi phối nhiều yếu tố môi trường đất mà chịu ảnh hưởng lớn điều kiện môi trường mùa hay chế độ thủy triều Kết phù hợp với nghiên cứu Nguyễn Hồng Trí (1999) Đặng Trung Tấn (2007) Cà Mau cho vật rụng bị ảnh hưởng chế độ triều mà mùa chủ yếu 4.2 Yếu tố mơi trường đất, nước tích lũy C RNM Cồn Ơng Trang 4.2.1 Mơi trường đất nước Nghiên cứu Cồn Ông Trang cho kết lập địa cuối cồn có cao trình mặt đất thấp nhất, kế lập địa cao lập địa đầu cồn nên lập địa cuối cồn có số lần ngập/năm độ sâu ngập cao nhất, lập địa cồn thấp lập địa đầu cồn Giá trị pH đất cao lập địa cồn, lập địa cuối cồn thấp lập địa đầu cồn Giá trị Eh, độ mặn hàm lượng CHC đất khơng có khác biệt dạng lập địa Dung trọng đất cao lập địa đầu cồn, lập địa cồn thấp lập địa cuối cồn Cao độ mặt đất (cm) ĐẦU CỒN GIỮA CỒN CUỐI CỒN 120 100 80 60 40 20 T1 T2 T3 Tâm OTC 17 T4 T5 T6 600 ĐẦU CỒN GIỮA CỒN CUỐI CỒN Tần số ngập (ngày/năm) 500 400 300 200 100 T1 T2 ĐẦU CỒN T3 T4 Tâm OTC GIỮA CỒN T5 T6 CUỐI CỒN Độ sâu ngập (ngày/năm) 30 25 20 15 10 T1 T2 T3 T4 Tâm ô tiêu chuẩn T5 T6 Hình 4.2: Cao trình, tần số ngập Độ sâu ngập triều RNM Cồn Ông Trang 4.2.2 Khả tích lũy C RNM cồn Ơng Trang Tích lũy C đất lập địa đầu cồn cao khác biệt thống kê lập địa cồn lập địa cuối cồn Tích lũy C vật rụng, đứng khơng có khác biệt dạng lập địa Tích lũy C tổng 03 dạng lập địa RNM Cồn Ông Trang bao gồm tích lũy C đứng, rễ đứng, vật rụng đất Kết cho thấy tích lũy C tổng khơng khác biệt mặt thống kê, cao lập địa cuối cồn lập địa đầu cồn thấp lập địa cồn 4.2.3 Tác động điều kiện mơi trường đất, nước đến tích lũy C RNM Cồn Ông Trang 4.2.3.1 Tác động TSN triều đến khả tích lũy C Tại lập địa đầu cồn, TSN có mối quan hệ với tích lũy C đứng, vật rụng, rễ đất TSN có tương quan với tích lũy C vật rụng với hệ số r = 0,92 (tại đầu cồn); r = 0,42 (tại lập địa cồn) r = 0,24 (tại lập địa cuối cồn) 18 4.2.3.2 Tác động ĐSN triều đến khả tích lũy C Tại lập địa đầu cồn, ĐSN có mối quan hệ với tích lũy C đứng, vật rụng, rễ đất ĐSN có tương quan với tích lũy C vật rụng với hệ số r = 0,93 Tại lập địa cồn, ĐSN có mối quan hệ với tích lũy C đứng, vật rụng, rễ đất ĐSN có xu hướng tương quan với tích lũy C vật rụng với hệ số r = 0,33 Tại lập địa cuối cồn, ĐSN có mối quan hệ với tích lũy C đứng, vật rụng, rễ đất ĐSN có tương quan với tích lũy C đất với hệ số r = 0,60 4.2.3.3 Tác động yếu tố lý, hóa đất tích lũy C - Tác động yếu tố lý, hóa đất đến tích lũy C đất Tại lập địa đầu cồn, yếu tố lý, hóa đất có mối quan hệ tác động đến tích lũy C đất ngoại trừ độ mặn nước đất Tại lập địa cồn, yếu tố lý hóa đất có mối quan hệ với tích lũy C đất có pH Eh tương quan với tích lũy C đất Tại lập địa cuối cồn, yế tố lý, hóa đất có mối quan hệ với tích lũy C đất có pH dung trọng tương quan với tích lũy C đất Qua kết phân tích mối quan hệ yếu tố lý, hóa đất tích lũy C đất ba dạng lập địa Cồn Ông Trang cho thấy mối tương quan thuận thông số độ mặn, Eh, dung trọng, hàm lượng CHC tích lũy C đất Đối với thơng số độ mặn có mối tương quan thuận với tích lũy C đất vơi hệ số tương quan r = 0,56 Bên cạnh đó, Eh có mối tương quan thuận với tích lũy C đất với hệ số r = 0,70 Kết phân tích tương quan cho thấy hàm lượng CHC đất có mối tương quan với thuận với tích lũy C đất với hệ số tương quan r = 0,42 Dung trọng đất có mối tương quan thuận với tích lũy C đất vơi hệ số tương quan r = 0,87 Điều phù hợp với kết nghiên cứu Đặng Trung Tấn (2007) RNM Cà Mau cho môi trường đất RNM, hàm lượng CHC đất lớn khả tích lũy C cao ngược lại - Tác động yếu tố lý, hóa đất đến tích lũy C đứng Tại lập địa đầu cồn, yếu tố lý, hóa đất có mối quan hệ với tích lũy C đứng có CHC Eh tương quan với tích lũy C đứng Tại lập địa cồn, yếu tố lý hóa đất có mối quan hệ khơng tương quan chặt với tích lũy C đứng Tại lập địa cuối cồn, yế tố lý, hóa đất có mối quan hệ với tích lũy C đất có pH dung trọng tương quan với tích lũy C đất Qua kết phân tích mối quan hệ yếu tố hóa học mơi trường đất tích lũy C đứng cho thấy mối tương quan nghịch thông số độ mặn đất, Eh đất tích lũy C đứng (Hình 4.80) Trong đó, độ mặn đất có mối tương quan nghịch tương đối với khả tích lũy C đứng với hệ số r = 0,32 Điều phù hợp với kết nghiên cứu Nguyễn Hồng Trí (1999) cho môi trường đất RNM, độ mặn đất cao có liên quan đến sinh trưởng RNM, góp phần ảnh hưởng đến khả tích lũy sinh khối C RNM Ngoài ra, Eh đất có mối tương quan nghịch với tích lũy C với hệ số r = 0,36 Điều cho thấy mơi trường 19 đất có Eh cao ảnh hưởng đến sinh trưởng RNM làm giảm khả tích lũy C - Tác động yếu tố lý, hóa đất đến tích lũy C vật rụng Tại lập địa đầu cồn, yếu tố lý, hóa đất có mối quan hệ với tích lũy C đứng có độ mặn Eh tương quan với tích lũy C vật rụng Tại lập địa cồn cuối cồn, yếu tố lý hóa đất có mối quan hệ khơng tương quan chặt với tích lũy C vật rụng - Tác động yếu tố lý, hóa đất đến tích lũy C rễ đứng Qua kết phân tích mối quan hệ yếu tố hóa học mơi trường đất tích lũy C rễ đứng cho thấy yếu tố lý hóa đất có mối quan hệ với tích lũy C rễ đứng khơng có mối tương quan 4.2.4 Mối quan hệ thông số môi trường đất tích lũy C 4.2.4.1 Tương quan thơng số mơi trường đất tích lũy C đất Kết phân tích mối tương quan thơng số mơi trường đất với tích lũy C đất trình bày Bảng 4.5 Qua kết Bảng 4.5 cho thấy, có mối liên hệ biến thơng số mơi trường với tích lũy C Bảng 4.5: Mối tương thông số môi trường đất tích lũy C đất Thơng số mơi trường Constant pH Độ mặn Eh Dung trọng CHC Hằng số B -169,75 Hệ số Beta 0,01 -0,44 0,12 0,79 0,26 Mức ý nghĩa 0,23 0,96 0,75 0,44 0,00** 0,03* *: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5%, **: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1% Dựa vào kết Bảng 4.5, phương trình hồi quy đa biến dự đoán dựa biến bao gồm: dung trọng CHC đất Như phương trình sử dụng để dự đốn là: C đất = -169,75 + 0,79* dung trọng đất + 0,26 * CHC đất (1) Phương trình (1) cho thấy mối tương quan thông số môi trường tích lũy C khác Trong đó, dung trọng chất hữu đất có mối tương quan thuận với tích lũy C đất Điều phù hợp với nhận định nghiên cứu Hong and San (1993) Cà Mau cho dung trọng đất lớn khả tích lũy C đất cao Tương tự, CHC đất yếu tố mơi trường có ảnh hưởng lớn đến tích lũy C đất 4.2.4.2 Tương quan thơng số mơi trường đất tích lũy C rễ Kết phân tích mối tương quan thơng số mơi trường đất với tích lũy C rễ trình bày Bảng 4.6 Qua kết Bảng 4.6 cho thấy, khơng có mối liên hệ biến thơng số mơi trường với tích lũy C rễ 20 Bảng 4.6: Mối tương thơng số mơi trường đất tích lũy C rễ Thông số môi trường Constant pH Độ mặn Eh Dung trọng CHC Hằng số B 59,49 Hệ số Beta 0,19 -0,37 -0,34 0,16 -0,23 Mức ý nghĩa 0,79 0,46 0,24 0,90 0,63 0,37 *: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5%, **: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1% Qua kết Bảng 4.6 cho thấy, khơng xây dựng phương trình thể mối tương quan thông số môi trường đất tích lũy C rễ 4.2.4.3 Tương quan thông số môi trường đất tích lũy C đứng Kết phân tích mối tương quan thông số môi trường đất với tích lũy C đứng trình bày Bảng 4.7 Qua kết Bảng 4.7 cho thấy, mối liên hệ biến thơng số mơi trường với tích lũy C đứng Bảng 4.7: Mối tương thông số môi trường đất tích lũy C đứng Thơng số mơi trường Constant pH Độ mặn Eh Dung trọng CHC Hằng số B 244,06 Hệ số Beta 0,17 -0,42 -0,06 0,12 -0,18 Mức ý nghĩa 0,69 0,48 0,18 0,86 0,72 0,48 *: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5%, **: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1% Tương tự, qua kết Bảng 4.7 cho thấy, không xây dựng phương trình thể mối tương quan thơng số mơi trường đất tích lũy C đứng 4.2.4.4 Tương quan yếu tố mơi trường đất tích lũy C vật rụng Kết phân tích mối tương quan thơng số mơi trường đất với tích lũy C vật rụng trình bày Bảng 4.8 Qua kết Bảng 4.8 cho thấy, khơng tìm thấy mối liên hệ biến thông số môi trường Bảng 4.8: Mối tương thơng số mơi trường đất tích lũy C vật rụng Thông số môi trường Constant pH Độ mặn Eh Dung trọng CHC Hằng số B 12,27 Hệ số Beta -0,11 -0,14 0,33 0,01 0,06 Mức ý nghĩa 0,39 0,69 0,68 0,41 0,99 0,82 *: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5%, **: Thể mức độ có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1% 21 Qua kết Bảng 4.8 cho thấy, khơng dự đốn phương trình thể mối tương quan thông số môi trường đất tích lũy C vật rụng Nguyên nhân giải thích vật rụng thành phần không chịu chi phối nhiều yếu tố môi trường đất mà chịu ảnh hưởng lớn điều kiện môi trường mùa hay chế độ thủy triều Kết phù hợp với nghiên cứu Nguyễn Hồng Trí (1999) Đặng Trung Tấn (2007) Cà Mau cho vật rụng bị ảnh hưởng chế độ triều mà mùa chủ yếu 22 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN - Kết nghiên cứu Vàm Lũng cho thấy lập địa ven sơng có cao trình mặt đất thấp nhất, kế lập địa cửa sơng cao lập địa ven biển nên lập địa ven sơng có số lần ngập/năm ĐSN cao nhất, lập địa cửa sông thấp lập địa ven biển Giá trị độ mặn nước đất, pH Eh đất cao lập địa ven biển, lập địa cửa sông thấp lập địa ven sông Dung trọng đất cao lập địa ven biển, lập địa ven sông thấp lập địa cửa sông CHC đất cao lập địa cửa sông, lập địa ven sông thấp lập địa ven biển Tích lũy C đứng dạng lập địa ven biển thấp nhất, lập địa ven sông cao lập địa cửa sơng Khơng có khác biệt thống kê tích lũy C vật rụng, đất rễ dạng lập địa Phân tích tương quan mối quan hệ yếu tố mơi trường đất nước với tích lũy cacbon cho kết lập địa ven biển có tích lũy C đất, rễ đứng, vật rụng đứng chịu tác động chủ yếu pH đất; Eh đất dung trọng Riêng tích lũy C đất vật rụng chịu ảnh hưởng TSN ĐSN Bên cạnh đó, Tích lũy C đất chịu ảnh hưởng hàm lượng CHC Tại lập địa cửa sơng, tích lũy C đất chịu tác động yếu tố lý hóa đất pH đất dung trọng Tích lũy C đứng rễ đứng chịu tác động dung trọng CHC Tích lũy C vật rụng chịu tác động TSN, ĐSN; pH đất, độ mặn nước đất Eh đất Tại lập địa ven sơng, tích lũy C đất, đứng rễ đứng chịu tác động độ mặn nước đất Tích lũy C đứng, vật rụng rễ đứng chịu tác động ĐSN Tích lũy C đứng rễ đứng chịu tác động Eh đất Tích lũy C vật rụng chịu thêm tác động CHC đất Phân tích hồi quy đa biến mối tương quan yếu tố lý hóa đất tích lũy cacbon đất, đứng, vật rụng rễ đứng rừng ngập mặn Vàm Lũng cho kết phương trình hồi quy đa biến dự đốn mối tương quan yếu tố lý hóa đất tích lũy cacbon đất - Nghiên cứu Cồn Ơng Trang, lập địa cuối cồn có cao trình thấp nhất, kế lập địa cồn đầu cồn cao Đối với ĐSN cao cuối cồn, lập địa cồn thấp lập địa đầu cồn, TSN ngược lại Giá trị pH đất cao lập địa cồn, lập địa cuối cồn thấp lập địa đầu cồn Giá trị Eh, độ mặn hàm lượng CHC đất khơng có khác biệt dạng lập địa Dung trọng đất cao lập địa đầu cồn, lập địa cồn thấp lập địa cuối cồn Tích lũy C đất lập địa đầu cồn cao khác biệt thống kê lập địa cồn lập địa cuối cồn Tích lũy C vật rụng, đứng rễ khơng có khác biệt dạng lập địa Phân tích tương quan mối quan hệ yếu tố môi trường đất nước với tích lũy cacbon cho kết lập địa đầu cồn, tích lũy C đất, đứng rễ đứng chịu tác động Eh đất CHC đất Ngồi ra, tích lũy C đất chịu tác động pH đất dung trọng đất Tích lũy C vật rụng chịu tác động TSN ĐSN Tại lập địa 23 cồn, tích lũy C đất chịu tác động pH đất Eh đất Tích lũy C vật rụng chịu tác động Eh đất độ mặn nước đất Tích lũy C rễ đứng chịu tác động pH dung trọng Tích lũy C đứng có mối quan hệ chưa chịu tác động yếu tố lý hóa đất Tại lập địa cuối cồn, tích lũy C đất, đứng rễ đứng chịu tác động pH đất; dung trọng đất Tích lũy C đất chịu ảnh hưởng ĐSN Tích lũy C vật rụng chịu tác động TSN Phân tích hồi quy đa biến mối tương quan yếu tố lý hóa đất tích lũy cacbon đất, đứng, vật rụng rễ đứng rừng ngập mặn Cồn Ông Trang cho kết phương trình hồi quy đa biến dự đốn mối tương quan yếu tố lý hóa đất tích lũy cacbon đất 5.2 KIẾN NGHỊ Cần có nghiên cứu xác định phát thải C RNM để tính tốn xác khả tích lũy C Có thêm nghiên cứu để đánh giá khả tích lũy C RNM theo thời gian để làm sở chi trả dịch vụ môi trường 24 ... biệt dạng lập địa khác Từ đó, luận án Ảnh hưởng dạng lập địa chế độ triều lên khả tích lũy cacbon rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau thực nhằm nghiên cứu sinh trưởng phát triển rừng ngập mặn dựa ảnh hưởng. .. chất hữu - Khảo sát đánh giá sinh khối khả tích lũy C rừng ngập mặn dạng lập địa - Xác định ảnh hưởng yếu tố môi trường đặc trưng dạng lập địa chế độ triều đến khả tích lũy C rừng ngập mặn 1.4 Điểm... độ triều đến khả tích lũy C rừng ngập mặn đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng dạng lập địa chế độ triều lên khả tích lũy C rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau thực thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của các dạng lập địa và chế độ triều lên khả năng tích lũy cacbon của rừng ngập mặn tại tỉnh Cà Mau (tt), Ảnh hưởng của các dạng lập địa và chế độ triều lên khả năng tích lũy cacbon của rừng ngập mặn tại tỉnh Cà Mau (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn