SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HOA DỪA CẠN (Catharanthus roseus)

77 127 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2018, 19:32

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP S O S ÁNH S Ự S I NH T R ƯỞ NG V À P H ÁT T RIỂ N CỦA MỘT SỐ GIỐNG HOA DỪA CẠN (Catharanthus roseus) NHẬP NỘI TRỒNG TẠI QUẬN 9, TP.HCM Họ tên sinh viên: PHẠM PHAN YẾN THƠ Ngành: NÔNG HỌC Niên khóa: 2005-2009 Tháng 08/2009 SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ G I Ố N G H O A D ỪA C Ạ N ( C a tha r a nt hus r o se us ) NHẬP NỘI TRỒNG TẠI QUẬN 9, TP.HCM Tác giả PHẠM PHAN YẾN THƠ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ ngành Nông Học Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ DUNG Tháng 8/2009 i LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn!  Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh  Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học tất thầy cô truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trường  TS Trần Thị Dung tận tình hướng dẫn hỗ trợ cho kinh nghiệm, ý kiến quý báu suốt trình thực đề tài hoàn thành luận văn tốt nghiệp  Ban giám đốc Nghĩa Trang Liệt Sĩ Tp.HCM đội ngũ cơng nhân tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực đề tài  Gia đình hỗ trợ, động viên chỗ dựa tinh thần cho tơi suốt q trình học tập  Bạn bè lớp DH05NHB chia sẻ, động viên suốt thời gian học tập làm đề tài trường Tp.HCM tháng 8/2009 Phạm Phan Yến Thơ ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “So sánh sinh trưởng phát triển số giống dừa cạn (Catharanthus roseus ) nhập nội trồng quận 9, Tp.HCM”, tiến hành từ ngày 14/02/2009 đến ngày 30/05/2009 Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố, kết thu sau: - Các giống dừa cạn nhập nội: Mediterranean Apricot Broadeye, Mediterranean Lilac, Vitesse Strawberry Twist, Tropic Cherry Red có khả thích nghi cao, sinh trưởng phát triển tốt, phân cành mạnh, chất lượng hoa tốt điều kiện sinh thái quận 9, Tp.HCM, chọn giống để thay giống dừa cạn địa phương giống Prince Apricot (ĐC) - Về thời gian sinh trưởng chiều cao cây: Các giống Mediterranean Apricot Broadeye, Mediterranean Lilac, Vitesse Strawberry Twist, Tropic Cherry Red có thời gian sinh trưởng biến động từ 65 – 75 ngày chiều cao trung bình từ 11,55 – 14,99 cm, so với giống Prince Apricot (ĐC) có thời gian sinh trưởng 65 ngày chiều cao trung bình 8,87 cm - Số cành: Các giống Mediterranean Apricot Broadeye, Mediterranean Lilac, Vitesse Strawberry Twist, Tropic Cherry Red có khả phân cành mạnh, nhiều đạt từ 24,07 – 28,68 cành/cây cao hẳn giống Prince Apricot (ĐC) đạt 20,80 cành/cây - Hoa: Các giống hoa dừa cạn thí nghiệm có màu sắc đẹp, độ bền hoa trung bình – ngày Các giống Mediterranean Apricot Broadeye, Mediterranean Lilac, Vitesse Strawberry Twist, Tropic Cherry Red có số hoa 8,98 – 11,40 hoa/cây cao so với giống Prince Apricot (ĐC) 7,44 hoa/cây - Độ bền hoa: Các giống Mediterranean Apricot Broadeye Mediterranean Lilac, Vitesse Strawberry Twist, Tropic Cherry Red có độ bền hoa dài từ 90 – 105 ngày lâu so với giống Prince Apricot (ĐC) 86 ngày - Sâu, bệnh hại: Các giống dừa cạn thí nghiệm bị sâu cắn phá, chống chịu bị mưa to, kéo dài nên bị bệnh iii - Lợi nhuận: Các giống Mediterranean Apricot Broadeye, Mediterranean Lilac, Vitesse Strawberry Twist, Tropic Cherry Red có số chậu đạt thương phẩm thu lợi nhuận cao so với giống Prince Apricot (ĐC) Trong giống Mediterranean Lilac cho lợi nhuận cao với 546.600 VNĐ (60 chậu), thấp giống Prince Apricot (ĐC) với 436.600 VNĐ (60 chậu) iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất hoa kiểng 2.1.1 Trên giới 2.1.2 Trong nước 2.1.3 Giới thiệu dừa cạn 16 Chương 3: VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 20 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 20 3.2 Điều kiện thí nghiệm 20 3.2.1 Điều kiện đất đai 20 3.2.2 Điều kiện khí hậu-thời tiết 20 3.2.3 Nguồn nước tưới 21 3.3 Vật liệu thí nghiệm 21 3.3.1 Giống 21 3.3.2 Phân bón .27 3.3.4 Thuốc bảo vệ thực vật 27 3.3.4.1 Sâu 27 v 3.3.4.2 Bệnh 27 3.2.4 Vỉ ươm hạt giống 28 3.3 Phương pháp thí nghiệm 28 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 28 3.3.2 Phương pháp theo dõi 30 3.3.3 Các tiêu theo dõi 30 3.4 Tóm tắt quy trình kỹ thuật trồng hoa dừa cạn 31 3.3.4 Phương pháp tính tốn xử lý .31 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 34 4.1 Đặc điểm thực vật học 34 4.2 Thời gian sinh trưởng 35 4.3 Chiều cao .37 4.4 Số 39 4.5 Số cành 41 4.6 Chất lượng hoa 44 4.6.1 Số nụ, số hoa, chiều dài cuống hoa 44 4.6.2 Đường kính hoa, độ bền hoa 45 4.7 Tình hình sâu bệnh .47 4.7.1 Sâu 47 4.7.2 Bệnh 48 4.8 Hiệu kinh tế 49 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 56 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh XNK Xuất nhập TX Thị xã ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long UBND Uỷ ban nhân dân TNHH Trách nhiệm hữu hạn NSG Ngày sau gieo NST Ngày sau trồng ĐC Đối chứng NT Nghiệm thức VNĐ Việt Nam Đồng vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Giá loại hoa xuất tháng 05/2007 .7 Bảng 2.2: Thị trường xuất số công ty xuất hoa tháng 05/2007 Bảng 2.4: Tình hình phát triển diện tích hoa, kiểng địa bàn thành phố từ năm 2003 – 2006 dự báo đến năm 2010 .13 Bảng 3.1: Số liệu khí tượng khu vực Tp.HCM thời gian tiến hành thí nghiệm từ tháng 2/2009 – tháng 5/2009 21 Bảng 3.2: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thí nghiệm hoa dừa cạn .28 Bảng 3.3: Tóm tắt quy trình kỹ thuật trồng hoa dừa cạn 31 Bảng 4.1: Đặc điểm thân, lá, hoa hoa dừa cạn 34 Bảng 4.2: Thời gian sinh trưởng (ngày) hoa dừa cạn nghiệm thức khác 36 Bảng 4.3: Động thái tăng trưởng chiều cao tốc độ tăng trưởng hoa dừa cạn (cm) 37 Bảng 4.4: Động thái (lá/cây) tốc độ (lá/7ngày) hoa dừa cạn 40 Bảng 4.5: Động thái phân cành (cành/cây) tốc độ phân cành (cành/7ngày) hoa dừa cạn 42 Bảng 4.6: Số nụ, số hoa chiều dài cuống hoa hoa dừa cạn 44 Bảng 4.7: Đường kính hoa, độ bền hoa, độ bền hoa hoa dừa cạn .45 Bảng 4.8: Chi phí đầu tư cho sản xuất 300 chậu hoa dừa cạn 49 Bảng 4.9: Tổng thu bình qn tính theo phẩm cấp hoa dừa cạn thí nghiệm 50 Bảng 4.10: Lợi nhuận thu tính theo phẩm cấp hoa dừa cạn .51 viii Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thí nghiệm: “So sánh sinh trưởng phát triển số giống dừa cạn (Catharanthus roseus ) nhập nội trồng quận 9, Tp.HCM” rút số kết luận sau: - Các giống dừa cạn nhập nội: Mediterranean Apricot Broadeye, Mediterranean Lilac, Vitesse Strawberry Twist, Tropic Cherry Red có khả thích nghi cao, sinh trưởng phát triển tốt, phân cành mạnh, chất lượng hoa tốt điều kiện sinh thái quận 9, Tp.HCM, chọn giống để thay giống dừa cạn địa phương giống Prince Apricot (ĐC) - Về thời gian sinh trưởng chiều cao cây: Các giống Mediterranean Apricot Broadeye, Mediterranean Lilac, Vitesse Strawberry Twist, Tropic Cherry Red có thời gian sinh trưởng biến động từ 65 – 75 ngày chiều cao trung bình 11,55 – 14,99 cm, so với giống Prince Apricot (ĐC) có thời gian sinh trưởng 65 ngày chiều cao trung bình 8,87 cm - Số cành: Các giống Mediterranean Apricot Broadeye, Mediterranean Lilac, Vitesse Strawberry Twist, Tropic Cherry Red có khả phân cành mạnh, nhiều đạt từ 24,07 – 28,68 cành/cây cao hẳn giống Prince Apricot (ĐC) đạt 20,80 cành/cây - Hoa: Các giống hoa dừa cạn thí nghiệm có màu sắc đẹp, độ bền hoa trung bình – ngày Các giống Mediterranean Apricot Broadeye, Mediterranean Lilac, Vitesse Strawberry Twist, Tropic Cherry Red có số hoa 8,98 – 11,40 hoa/cây cao so với giống Prince Apricot (ĐC) 7,44 hoa/cây - Độ bền hoa: Các giống Mediterranean Apricot Broadeye Mediterranean Lilac, Vitesse Strawberry Twist, Tropic Cherry Red có độ bền hoa dài từ 90 – 105 ngày lâu so với giống Prince Apricot (ĐC) 86 ngày 52 - Sâu, bệnh hại: Các giống dừa cạn thí nghiệm bị sâu cắn phá, chống chịu bị mưa to, kéo dài nên bị bệnh - Lợi nhuận: Các giống Mediterranean Apricot Broadeye, Mediterranean Lilac, Vitesse Strawberry Twist, Tropic Cherry Red có số chậu đạt thương phẩm thu lợi nhuận cao so với giống Prince Apricot (ĐC) Trong giống Mediterranean Lilac cho lợi nhuận cao với 546.600 VNĐ (60 chậu), thấp giống Prince Apricot (ĐC) với 436.600 VNĐ (60 chậu) 5.2 Đề nghị Tiến hành lặp lại thí nghiệm nhiều thời vụ khác với giống dừa cạn nhập nội Ngồi thí nghiệm so sánh giống nên tiến hành bổ sung thí nghiệm khác như: sử dụng loại phân bón lá, nhân giống in vitro Từ rút quy trình kỹ thuật hồn chỉnh, áp dụng thực tế vào sản xuất đạt hiệu kinh tế cao 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bùi Thị Phụng Anh, 2007 So sánh sinh trưởng phát triển số giống mai địa thảo nhập nội trồng quận Gò Vấp-Thành Phố Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp kỹ nông nghiệp, trường đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, 52 trang Ngơ Đằng Phong, Huỳnh Thị Thùy Trang, Nguyễn Duy Năng, 2003 Hướng dẫn sử dụng phần mềm MSTATC phương pháp thí nghiệm nơng nghiệp Trường đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, 65 trang Trần Thị Dung, 2004 Bài giảng hoa kiểng Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 34 trang Nguyễn Xuân Linh, 1998 Hoa kỹ thuật trồng hoa Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội, trang 5-9 Cao Thị Hồng Nga, 2005 Ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng phát triển hoa Dã Yên Thảo quận 9, TP.HCM Luận văn tốt nghiệp kỹ nông nghiệp Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, 65 trang Lê Thanh Tùng, 2008 Khảo sát sinh trưởng phát triển giống hoa hoa móng tay (Impatiens balsamina) trồng xã Tân Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Khóa luận tốt nghiệp kỹ nơng nghiệp, trường đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, 49 trang INTERNET “Tình hình sản xuất - kinh doanh hoa cảnh số nước giới khu vực Đơng Nam Á”, “Tình hình phát triển sản xuất – kinh doanh hoa, cảnh Thành Phố Hồ Chí Minh” 2006 Truy cập ngày 23/05/2009 “Tổng quan hoạt động sản xuất hoa Việt Nam” 18/12/2006 Truy cập ngày 23/05/2009 < http:// www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx > “Làng hoa kiểng Sa Đéc” 05/10/2008 Truy cập ngày 23/05/2009 10 “Cây dừa cạn, nguyên liệu chế tạo thuốc trị ung thư” Truy cập ngày 26/05/2009 54 11 Truy cập ngày 22/7/2009 55 PHỤ LỤC XỬ LÝ THỐNG KÊ CHIỀU CAO CÂY Data file: LVTN - CCC Title: RCBD Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (GIONG) with values from to Variable 3: CCC ANALYSIS Source OF VARIANCE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value LLL GIONG Error Non-additivity Residual Total 0.43 60.07 8.46 0.29 8.16 14 68.95 Grand Mean= 0.215 15.017 1.057 0.294 1.166 Prob 0.20 0.8202 14.21** 0.0010 0.25 12.183 Grand Sum= 182.740 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 8.44% Means for variable (CCC) for each level of variable (GIONG): Var Value TABLE Var Mean 15.007 12.920 11.547 12.567 8.873 56 TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG CHIỀU CAO CÂY Data File : LVTN – PH.CCC Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 1.057 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.817 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 15.01 A 12.92 AB 11.54 BC 12.57 AB 8.870 C Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 4= 3= 5= 57 15.01 A 12.92 AB 12.57 AB 11.54 BC 8.870 C XỬ LÝ THỐNG KÊ SỐ LÁ Data file: LVTN - SOLA Title: RCBD Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (GIONG) with values from to Variable 3: SOLA ANALYSIS Source VARIANCE 14 Grand Mean= 112.60 594.32 127.16 5.73 121.43 56.298 148.581 15.895 5.728 17.347 Prob 3.54 0.0791 9.35** 0.0041 0.33 834.08 55.209 Grand Sum= 828.130 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 7.22% Means for variable (SOLA) for each level of variable (GIONG): Var Value TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value LLL GIONG Error Non-additivity Residual Total OF Var Mean 62.190 57.033 52.177 60.073 44.570 58 TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG SỐ LÁ Data File : LVTN – PH.SOLA Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 15.90 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.92 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 62.19 57.03 52.18 60.07 44.57 Ranked Order A A AB A B Mean Mean Mean Mean Mean 1= 4= 2= 3= 5= 59 62.19 60.07 57.03 52.18 44.57 A A A AB B XỬ LÝ THỐNG KÊ SỐ CÀNH Data file: LVTN - SOCANH Title: RCBD Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (GIONG) with values from to Variable 3: SOCANH ANALYSIS Source VARIANCE 14 Grand Mean= 68.34 110.10 30.13 2.09 28.04 34.169 27.525 3.767 2.089 4.006 Prob 9.07 0.0088 7.31** 0.0088 0.52 208.57 18.979 Grand Sum= 284.690 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 10.23% Means for variable (SOCANH) for each level of variable (GIONG): Var Value TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value LLL GIONG Error Non-additivity Residual Total OF Var Mean 21.133 20.033 18.240 21.443 14.047 60 TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG SỐ CÀNH Data File : LVTN – PH.SOCANH Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 3.767 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.317 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 21.13 20.03 18.24 21.44 14.04 Ranked Order A A AB A B Mean Mean Mean Mean Mean 4= 1= 2= 3= 5= 61 21.44 21.13 20.03 18.24 14.04 A A A AB B XỬ LÝ THỐNG KÊ SỐ HOA Data file: LVTN - SOHOA Title: RCBD Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SOHOA ANALYSIS Source OF Degrees of Freedom LLL NT Error Non-additivity Residual Total 14 Grand Mean= VARIANCE Sum of Squares 26.03 29.07 3.48 1.56 1.92 Mean Square 13.015 7.266 0.435 1.561 0.274 F-value Prob 29.93 0.0002 16.71** 0.0006 5.70 58.57 9.463 Grand Sum= 141.950 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 6.97% Means for variable (SOHOA) for each level of variable (NT): Var Value TABLE Var Mean 8.887 11.397 10.607 7.443 8.983 62 TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG SỐ HOA Data File : LVTN – PH.SOHOA Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 0.4350 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.807 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 8.890 BC 11.40 A 10.61 AB 7.440 C 8.980 BC Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean 2= 3= 5= 1= 4= 63 11.40 A 10.61 AB 8.980 BC 8.890 BC 7.440 C XỬ LÝ THỐNG KÊ ĐƯỜNG KÍNH HOA Data file: LVTN - DKH Title: RCBD Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: DKH ANALYSIS Source OF VARIANCE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square LLL NT Error Non-additivity Residual Total Grand Mean= 1.16 1.03 0.25 0.10 0.15 14 2.44 0.581 0.258 0.031 0.096 0.022 3.632 Grand Sum= Coefficient of Variation= F-value Prob 18.83 8.36** 0.0009 0.0059 4.48 54.480 Total Count= 15 4.84% Means for variable (DKH) for each level of variable (NT): Var Value TABLE Var Mean 3.370 3.400 4.010 3.500 3.880 64 TRẮC NGHIỆM PHÂN HẠNG ĐƯỜNG KÍNH HOA Data File : LVTN – PH.DKH Keyboard Function : RANGE Error Mean Square = 0.03100 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4824 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 3.370 C 3.400 BC 4.010 A 3.500 BC 3.880 AB Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean 3= 5= 4= 2= 1= 65 4.010 A 3.880 AB 3.500 BC 3.400 BC 3.370 C 66 ... O A D ỪA C Ạ N ( C a tha r a nt hus r o se us ) NHẬP NỘI TRỒNG TẠI QUẬN 9, TP.HCM Tác giả PHẠM PHAN YẾN THƠ Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Nông Học Giáo viên hướng dẫn: TS... lớp DH05NHB chia sẻ, động viên suốt thời gian học tập làm đề tài trường Tp.HCM tháng 8/2009 Phạm Phan Yến Thơ ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “So sánh sinh trưởng phát triển số giống dừa cạn (Catharanthus
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HOA DỪA CẠN (Catharanthus roseus), SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HOA DỪA CẠN (Catharanthus roseus)

Từ khóa liên quan