TUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦ (Phần 3)

13 298 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 12:29

TUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦTUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦTUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦTUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦTUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦTUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦTUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦTUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦ TUYỂN 100 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỪ CÁC CAO THỦ HOÁ (TỪ 201 - 300) Câu 201: Cho hỗn hợp K2CO3 NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu kết tủa X dung dịch Y Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khơng khí hết 560 ml Biết toàn Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M Khối lượng kết tủa X A 3,94 gam B 7,88 gam C 11,28 gam D 9,85 gam Câu 202: Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào lượng nước dư thu dung dịch X a mol khí H2 Sục CO2 từ từ đến dư vào X Khối lượng kết túa BaCO3 tạo thành (m gam) phụ thuộc vào số mol CO2 (n mol) biểu diễn đồ thị sau: Giá trị m A 21,40 gam B 25,12 gam C 24,20 gam D 22,40 gam Câu 203: Hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Ba(OH)2 oxi chiếm 11,285% khối lượng hỗn hợp Hồ tan m gam hỗn hợp X vào nước dư thu thu dung dịch Y 2,688 lít khí (đktc) Hấp thụ khí CO2 từ từ dư ta có đồ thị sau Giá trị m gần với : A 65,5 B 66,0 C 65,0 D 64,5 Câu 204: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 KCl điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi Sau thời gian t giây anot 3,136 lít hỗn hợp khí Nếu tiếp tục điện phân với thời gian 2t giây dừng điện phân, lấy catot cân lại thấy khối lượng tăng 11,52 gam; đồng thời thu thêm 13,44 lit hỗn hợp khí cực Các khí đo đktc Giá trị m A 35,82 B 34,98 C 37,74 D 40,72 Câu 205: Hỗn hợp X gồm glyxin axit glutamic Hỗn hợp Y gồm đivinyl oxalat triolein Hiđro hóa hồn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z gồm m1 gam X m2 gam Y cần dùng a mol H2 (xúc tác Ni, t0 ), thu hỗn hợp T Đốt cháy hoàn toàn T cần dùng 1,61 mol O2, thu N2, CO2 1,26 mol H2O Nếu lấy m1 gam X tác dụng với NaOH vừa đủ, thu (m1 + 5,28) gam muối Giá trị a A 0,11 B 0,09 C 0,12 D 0,10 Câu 206: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozơ, saccarozơ, tinh bột tetrapcptit (được tạo thành tu Gly, Ala gốc Glu) đem toàn sản phẩm cháy vào bình đựng đựng nước vơi dư thấy xuất 360 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 143,1 gam Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch hỗn hợp Y gồm NaOH 1,25M KOH 1,25M thu 26,8 gam hỗn hợp muối Z Giá trị m gần với? A 104 gam B 103 gam C 102 gam D.101 gam Câu 207: Hỗn hợp Q chứa a mol đipeptit X b mol tripeptit Y(đều no, aminoaxit no,mạch hở,có nhóm NH2 tạo nên,với a:b=2:3) Biết m gam Q tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch NaOH 1M,thu muối aminoaxit R; 2,91g muối Gly; 8,88g muối Ala Nếu đốt cháy hồn tồn m gam Q thể tích CO2 thu 8,96 lít (đktc) Giá trị m A.9,68 B.10,55 C.10,37 D.10,87 Câu 208: Đốt cháy hoàn toàn 5,16 gam hỗn hợp X gồm ancol no, đơn chức, mạch hở lượng khí O2 (vừa đủ) thu 12,992 lít hỗn hợp khí đktc Sục tồn lượng khí vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch bình giảm m gam.Giá trị m : A 7,32 B 6,46 C 7,48 D 6,84 Câu 209: Cho m gam hỗn hợp E gồm peptit X peptit Y (biết số nguyên tử nitơ X, Y 5, X Y chứa đồng thời glyxin alanin phân tử) lượng NaOH vừa đủ, cô cạn thu (m+23,7) gam hỗn hợp muối Đốt cháy toàn lượng muối sinh lượng O2 vừa đủ thu Na2CO3 hỗn hợp F gồm CO2, H2O N2 Dẫn toàn hỗn hợp F qua bình đựng NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 84,06 gam so với ban đầu có 7,392 lít khí (ở đktc) ra, phản ứng xảy hồn toàn Thành phần phần trăm khối lượng X hỗn hợp E gần với giá trị sau đây? A 58,8% B 49,3% C 53,1% D 41,2% Câu 210: Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic hai amin thuộc dăy đồng đăng cùa metylamin Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X, thu 1,58 mol hỗn hợp Y gồm CO2, H2O N2 Dẫn Y qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc dư, thấy khối lượng bình tăng 14,76 gam Nếu cho 29,47 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu m gam muối Giá trị gần cùa m A 46 B 48 C 42 D 40 Câu 211: Hỗn hợp X chứa axit đơn chức este hai chức (đều no, mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 18,76 gam X lượng O2 vừa đủ, sản phẩm cháy thu có tổng số mol CO2 H2O 1,04 mol Biết phần trăm khối lượng oxi có X 58,00% Phần trăm khối lượng axit X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 25 B 28 C 45 D 50 Câu 212: Đốt cháy hoàn toàn m1 gam este hai chức, mạch hở X (được tạo axit cacboxylic no hai ancol có ancol có đồng phân hình học) cần vừa đủ 16,8 lít khí O2 (đktc), thu 1,2 mol hỗn hợp CO2 H2O Cho m1 gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 2M, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m2 gam chất rắn khan Giá trị m2 A 13,4 B 16,6 C 27,8 D 21,4 Câu 213: Hỗn hợp X chứa 0,08 mol axetylen; 0,06 mol axetanđehit; 0,09 mol vinylaxetylen 0,16 mol hiđro Nung X với xúc tác Ni sau thời gian thu hỗn hợp Y có tỷ khối so với H2 21,13 Dẫn Y qua dung dịch AgNO3/NH3 dư để phản ứng xảy hồn tồn thu m gam Z gồm kết tủa có số mol nhau, hỗn hợp khí T sau phản ứng làm màu vừa hết 30 ml dung dịch brom 1M Giá trị m gần giá trị sau đây? A 27 B 29 C 26 D 25 Câu 214: Đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp: metyl acrylat, etylen glicol, axetandehit, ancol metylic cần dùng x mol O2 thu 0,38 mol CO2 Giá trị x A 0,435 B 0,445 C 0,455 D 0,465 Câu 215: Đốt cháy 0,4 mol hỗn hợp C3H6O, C2H6O2, C4H8O2, C4H6 lượng vừa đủ V lít O2 thu 1,34 mol CO2 1,3 mol H2O Tính giá trị V (các khí đo đktc) A 39,424 B 39,648 C 38,976 D 38,752 Câu 216: Đốt cháy hoàn toàn 35,1 gam hỗn hỗn X chứa hai este mạch hở cần dùng 1,905 mol O2, thu 22,14 gam nước Mặt khác đun nóng 35,1 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ thu hỗn hợp Y chứa hai ancol nguyên tử cacbon có khối lượng 12,18 gam hỗn hợp gồm hai muối hai axit cacboxylic có mạch khơng phân nhánh; có a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Tỉ lệ gần a : b là: A 0,20 B 0,18 C 0,19 D 0,21 Câu 217: Cho hỗn hợp T gồm: Al, Cu, ZnO, Fe(NO3)2 phản ứng với 1,21 mol dung dịch HC1, kết thúc phàn ứng thu dung dịch X chi chứa 64,065 gam muối hỗn hợp khí gồm: H2 (0,03 mol), NO (2x mol) N2O (3x mol) Cho X tác dụng với Na2S dư, sau phán ứng thu 40,73 gam hỗn hợp kết tủa Biết rằng, T ti lệ mol ZnO, Fe(NO3)2 : 2,1 Mặt khác, cho X phản ứng với NaOH dư thu m gam kết tủa 0,224 lít khí (đktc) Giá trị gần m A 11 B 16 C.21 D 26 Câu 218: Cho hỗn hợp gồm Cu2S FeS2 tác dụng hết với dung dịch chứa 0,52 mol HNO3, thu dung dịch X (không chứa NH4+) hỗn hợp khí gồm NO 0,3 mol NO2 Để tác dụng hết với chất X cần dùng 260 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng lọc kết tủa nung khơng khí tới khối lượng khơng đổi thu 6,4 gam chất rắn Tổng khối lượng chất tan có dung dịch X gần với giá trị sau đây? A 18,5 B 18,9 C 19,3 D 19,7 Câu 219: Hỗn hợp X gồm vinyl acrylat, đivinyl oxalat x mol etylen glicol Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 0,89 mol O2, sán phâm cháy gồm CO2 H2O Giá trị cùa X A 0,06 B 0,08 C 0,07 D 0,09 Câu 220: Cho 33,2 gam hỗn hợp X gồm Fe,Fe3O4, Cu,CuO vào 500ml dung dịch HCl 2M thu 1,6 gam chất rắn, 2,24 lít H2 dung dịch Y Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu 0,56 lít khí NO m gam kết tủa Giá trị m A 173,2 B 154,3 C 143,5 D 165,1 Câu 221: Hỗn hợp X gồm amin no hiđrocacbon không no (hiđro chiếm 3/29 khối lượng X, chất X mạch hở) Lấy lượng hiđrocacbon có m gam X tác dụng với nước Br2 thấy có 76,8 gam Br2 phản ứng Mặt khác, đốt cháy 0,16 mol X cần dùng 11,76 lít O2 (đktc), thu CO2, H2O, N2 tổng khối lượng CO2 N2 17,24 gam Giá trị m gần với giá trị sau đây? A.15,62 B.12,85 C.12,75 D.15,82 Câu 222: Tiến hành điện phân dung dịch chứa x mol Cu(NO3)2 y mol NaCl điện cực trơ, với cường độ dòng điện không đổi I = 5A thời gian 5790 giây dừng điện phân Cho 0,25 mol bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời lại 10,86 gam rắn khơng tan Tỉ lệ x : y gần A 1,80 B 1,90 C 1,75 D 1,95 Câu 223: Hòa tan hết hỗn hợp gồm Ba Na vào 400 ml dung dịch FeCl3 x (mol/l) CuCl2 y (mol/l) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thấy 4,032 lít khí H2 (đktc); đồng thời thu dung dịch X chứa muối 15,24 gam kết tủa Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 224: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X chứa CuSO4 NaCl (có tỉ lệ mol tương ứng : 2) dòng điện chiều có cường độ A, sau thời gian t thu dung dịch Y chứa hai chất tan thấy khối lượng dung dịch Y giảm 33,1 gam so với khối lượng dung dịch X Dung dịch Y hòa tan tối đa 3,6 gam Al Giả sử khí sinh trình điện phân hết khỏi dung dịch Giá trị t gần với giá trị sau A 4,5 B C 5,36 D 6,66 Câu 225: Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp E gồm đipeptit X, tripeptit Y tetrapeptit z đêu mạch hò lượng vừa đù dung dịch NaOH, thu dung dịch chứa 0,25 mol muối glyxin, 0,2 mol muối alanin 0,1 mol muối valin Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E O2 vừa đù, thu hỗn hợp CO2, H2O N2, tổng khối lượng cùa CO2 H2O 39,14 gam Giá trị m A 16,78 B 33,56 C 24,24 D 36,92 Câu 226: Cho 18,72 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe3O4 Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,75 mol HC1 0,06 mol HNO3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y (không chứa ion NH4+) 0,08 mol hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thu 0,0225 mol khí NO (sản phẩm khử nhất) 110,055 gam kết tủa Khối lượng (gam) Fe3O4 X gần vói giá trị sau đây? A.7,8 B 16,2 C 11,0 D 8,0 Câu 227: Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa Al2(SO4)3 AlCl3 khối lưọng kết tủa sinh biểu diễn đồ thị sau: Giá trị x gần với giá trị sau đây? A 0,047 B 0,048 C 0,052 D 0,025 Câu 228: Cho 7,56 gam hỗn hợp gồm Al Mg với 0,25 mol Cu(NO3)2 vào binh kín Nung bình thời gian thu sản phẩm gồm chất rắn X 0,45 mol hỗn hơp khí NO2 O2 Hồ tan toàn X 650 ml dung dịch HCl 2M vừa đủ, thu dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối clorua 1,12 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) gồm N2 H2, tỉ khối Z so với H2 11,4 Giá trị m gần với giá tri sau ? A 72 B 71 C 70 D.73 Câu 229: Nung m gam hỗn hợp gồm Al Fe(NO3)3 điều kiện khơng có khơng khí, sau thời gian thu 26,24 gam chất rắn X 3,528 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm NO2 O2 Hòa tan hồn tồn X 1,32 lít dung dịch H2SO4 0,5M thu dung dịch Y chứa 79,04 gam muối sunfat trung hòa 3,92 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai khí khơng màu, có khí hóa nâu ngồi khơng khí, tỉ khối Z so với H2 Giá trị m gần với giá trị sau đây? A.32,3 B.32,7 C.33,4 D.33,7 Câu 230: Một bình kin chứa chất sau : axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hidro (0,65 mol) it bột niken Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp X có ti khối hiđro 19,5 Khi X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,7 mol AgNO3 NH3, thu m gam kết tủa 10,08 lít hỗn hợp khí Y đktc Khí Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa 0,55 mol Br2 Giá trị m A.76,1 B.92,0 C 75,9 D 91,8 Câu 231: X este no, hai chức ; Y, Z (MY < MZ) hai peptit điều tạo từ glyxin valin; X, Y, Z mạch hở Đun nóng 54,35 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z với dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp muối khan T hỗn hợp Z chứa hai chất hữu Đốt cháy hoàn toàn T cần 2,3375 mol O2, thu 34,45 gam Na2CO3 hiệu số mol H2O CO2 0,125 mol Biết tổng số mol Y Z gấp lần số mol X; Y Z nguyên tử nitơ Phần trăm khối lượng Z hỗn hợp M gần với giá trị A 25,1 B 48,0 C 26,9 D 40,8 Câu 232: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO4 NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 3) với cường độ dòng điện 1,34A Sau thời gian t giờ, thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu Cho bột Al dư vào Y, thu 1,68 lít khí H2 (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị t A B C D Câu 233: Hòa tan 49,64 gam hỗn hợp T gồm FeCl2, Fe3O4, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2 dung dịch chứa 1,12 mol HCl, thu dung dịch Y chứa muối 0,08 mol NO Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu 208,8 gam kết tủa Biết NO sản phẩm khử N+5 Phần trăm khối lượng Mg(NO3)2 gần T gần với A 6% B 7% C 8% D 9% Câu 234: Hỗn hợp E gồm este cỏ cơng thức phân tử C8H8O2 chứa vòng benzen Cho 0,08 mol hỗn hợp E lác dụng vừa đủ với dung dịch KOH đun nóng Sau phán ứng, thu dung dịch X 3,18 gam hỗn hợp ancol Y Cho toàn lượng Y tác dụng với lượng Na dư thu 0.448 lít H2 đktc Cô cạn dung dịch X m gam chất rắn khan Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 13,70 B 11,78 C 12,18 D 11.46 Câu 235: Hỗn hợp X gồm số amino axit Trong X, ti lệ khối lượng oxi vả nitơ tương ứng 192:77 Để tác dụng vừa đu với 19.62 gam hỗn hợp X cần 220 ml dung dịch HCl 1M Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 19.62 gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) thu N2, H2O vả 27.28 gam CO2 Giá trị V lả A 16,686 B 16,464 C 16,576 D 17,472 Câu 236: Hỗn hợp X chứa chất hữu no, mạch hở gồm RCOOH, R1(OH)2 (R2COO)2R1 Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng vừa đủ 1,14 mol O2, thu CO2 17,28 gam H2O Mặt khác đun nóng 0,2 mol X cần dùng 320 ml dung dịch NaOH 0,5M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu etylen glicol m gam muối khan Giá trị m A 18,02 B 16,68 C 14,24 D 17,04 Câu 237: Hỗn hợp X gồm metanol, etanol propan-1-ol Dẫn 17,28 gam X qua ống sứ chứa CuO, đun nóng, sau thời gian thu hỗn hợp Y chứa chất hữu gồm anđehit ancol dư Tỉ khối Y so với He 10,475 Chia Y làm phần –Phần đem đốt cháy hoàn tồn lượng oxi vừa đủ, thu 8,064 lít khí CO2 (đktc) –Phần tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng, kết thúc phản ứng thu 41,04 gam Ag Phần trăm khối lượng anđehit fomic hỗn hợp Y gần với: A 21 B 22 C 23 D 24 Câu 238: Hỗn hợp X (khối lượng X 43,5 gam) chứa chất mạch hở gồm có amin no đơn chức; 0,2 mol peptit A (tạo thành từ α-aminoaxit no) hiđrocabon có số liên kết π nhỏ Hiđro hóa hồn tồn X cần 13,44 lít H2 (đktc) thu hỗn hợp Z Đốt cháy hoàn tồn Z thu x mol CO2 7,84 lít N2 (đktc) Giá trị x A 1,5 B 1,6 C 1,7 D 1,8 Câu 239: Hỗn hợp X chứa số hydrocacbon mạch hờ Cho 21,8 gam X với 0,3 gam khí H2 vào bình kín có chứa sẵn bột Ni Nung nóng binh thời gian thu hỗn hợp Y có ti khối so với H2 27,625 Dần toán Y qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy lượng Br2 phàn ứng 88,0 gam, khí khơi bình chi chứa hydroccabon A Lấy 0,15 mol A đốt cháy cần V lít Ơ2 (đktc) Giá trị V A 21,84 B 17,92 C 22,40 D 23,68 Câu 240: Hỗn hợp X gồm vinylaxetilen; but-1-in; buten H2 Đốt cháy hoàn toàn 15,48 gam X cần dùng 1,63 mol O2 Mặt khác nung nóng 15,48 gam X có mặt Ni làm xúc tác, sau thời gian thu hỗn hợp khí Y gồm hiđrocacbon Dẫn tồn Y qua bình (1) đựng dung dịch AgNO3 NH3 (dư) thu m gam kết tủa; bình (2) đựng dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình tăng 5,0 gam; đồng thời lượng Br2 phản ứng 17,6 gam Khí khỏi bình tích 1,568 lít (đktc) Giá trị m A 19,26 B 18,42 C 20,36 D 17,84 Câu 241: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin axit glutamic Hỗn hợp Y gồm tristearin tripanmitin Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z gồm m gam X m gam Y cần dùng 2,59 mol O2, sản phẩm cháy gồm N2, CO2 34,2 gam H2O Nếu đun nóng m gam Y với dung dịch NaOH dư, thu a gam glixerol Giá trị a A 9,20 B 12,88 C 11,04 D 7,36 Câu 242: X,Y,Z ba peptit mạch hở tạo từ Ala, Val Khi đốt cháy X, Y với số mol lượng CO2 Đun nóng 56,58 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z với ti lệ mol tương ứng 5:5:1 dung dịch NaOH, thu dung dịch T chứa muối D, E với số mol 0,165 mol 0,525 mol Biết tổng số mắt xích X, Y, Z 14 Phần trăm khối lượng cùa Z M gần với? A 14,5% B.8,5% C.12,5% D.18,5% Câu 243: Hòa tan hồn tồn 17,28 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch Y chứa 0,30 mol HCl 0,12 mol H2SO4 Kết thúc phản ứng thu 1,568 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H2 10, có khí hóa nâu khơng khí dung dịch T Cô cạn dung dịch T thu m gam muối khan Giá trị m gần với: A 34,65 gam B 38,57 gam C 30,69 gam D 35,35 gam Câu 244: Peptit X peptit Y có tổng liên kết peptit Thủy phân hoàn toàn X Y thu Gly vả Val Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X Y có tỉ lệ mol tuơng úng 1: cần dùng 22,176 lít oxi (đktc) Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 Dẫn toàn sản phẩm cháy qua binh đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam; khí khỏi bình tích 2,464 lít (đktc) Khối lượng X đem dùng là: A 3,30 gam B 3,28 gam C 4.24 gam D 14.48 gam Câu 245: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al Al2O3 vào nước dư, thu dung dịch Y 5,6 lít H2 (ở đktc) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y Đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa Al(OH)3 theo tích dung dịch HCl 1M sau: Giá tri cúa m A 47 15 B 99,00 C 49,55 D 56,75 Câu 246: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg oxit sắt (trong oxi chiếm 18% khối lượng) 300 ml dung dịch HNO3 2M (dùng dư 20% so với lượng cần phản ứng) thu 0,672 lít NO (đktc) dung dịch Y Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu 34,82 gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với: A B 10 C 12 D 11 Câu 247: Hòa tan hết hỗn hợp gồm Cu Fe3O4 dung dịch chứa 0,6 mol HCl, thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ với cường độ dòng điện khơng đổi Q trình điện phân biễu diễn theo đồ thị sau: Nếu cho dung dịch AgNO3 đến dư vào X, kết thúc phản ứng thấy khí NO (sản phẩm khứ cúa N+5); đồng thời thu m gam kết tủa Giá trị cúa m A 90,42 gam B 89,34gam C 91,50gam D 92,58 gam Câu 248: Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa x mol NaOH y mol NaAlO2 Số mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) biễu diễn đồ thị bên Tỉ số x/y có giá trị A 1/3 B 1/4 C 2/3 D 2/5 Câu 249: Cho 38,04 gam hỗn hợp Mg, Ca MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu 9,408 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với hiđro 12,5 dung dịch chứa 25,65 gam MgCl2 m gam CaCl2 Giá trị m A 39,96 B 38,85 C 37,74 D 41,07 Câu 250: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 Cu số mol FeO 1/4 số mol hỗn hợp X Hoà tan 27,36 gam X dung dịch chứa NaNO3 HCl thu 0,896 lít NO (sản phẩm khử N+5, đktc) dung dịch Y chứa muối clorua có khối lượng 58,16 gam Cho Y tác dụng với AgNO3 dư thu m gam kết tủa Giá trị m A 100,45 B 110,17 C 106,93 D 155,72 Câu 251: Hỗn hợp X chứa hai amin thuộc dãy đồng đẳng metylamin Hỗn hợp Y chứa glyxin lysin Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X Y) cần vừa đủ 1,035 mol O2 , thu 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO N2 Phần trăm khối lượng amin có khối lượng phân tử lớn Z A 10,05% B 13,04% C 16,05% D 14,03% Câu 252: Hòa tan hồn tồn 31,8 gam hỗn hợp Na, Al4C3, CaC2 vào nước thu 13,44 lít hỗn hợp khí X ( đktc) có tỷ khối so với H2 8,5 Cho X qua Ni nung nóng, phán ứng xảy hồn tồn thu hồn hợp khí Y Y làm màu tối đa m gam brom dung dịch Giá trị m A 80g B 48 g C 16 g D 24g Câu 253: Cho từ từ dung dịch AgNO3 vào a mol bột Fe , phụ thuộc số mol Fe2+ vào số mol Ag+ biểu diễn đồ thị sau : Khi số mol Ag+ cho vào 0,33 mol thu kết tủa dung dịch X Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch HCl dư thu V lít NO(đktc, sản phẩm khử N+5) Giá trị V A 0,448 B 0,672 C 1,120 D 0,896 Câu 254: Điện phân dung dịch hỗn hợp X gồm FeCl3 CuCl2 với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi Đồ thị biễu diễn phụ thuộc số mol Fe2+ vào thời gian (s) sau : Khối lượng chất tan dung dịch X A 81,27 B 70,90 C 77,40 D 78,75 Câu 255: Điện phân dung dịch hỗn hợp X gồm CuSO4 KCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi Đồ thị biễu diễn tổng số mol khí hai điện cực theo thời gian sau : Khối lượng chất tan dung dịch X A 36,25 B 37,74 C 39,23 D 40,72 Câu 256: Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe oxit sắt oxi chiếm 18,49% khối lượng Hòa tan hết 12,98 gam X cần vừa đủ 627,5 ml dung dịch HNO3 1M thu dung dịch Y 0.448 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm NO N2 có ti lệ mol tương ứng 1:1 Làm bay dung dịch Y thu m gam muối Giá trị m là: A 46.888 B 62,124 C 60.272 D 51.242 Câu 257: Cho m gam Al vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 0,2M Cu(NO3)2 0.15M, sau thời gian thu 4,96 gam kết tùa dung dịch X Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 2,24 gam bột sẳt vào dung dịch X, phàn ứng xảy hoàn toàn thu 3,28 gam kết tủa Giá trị cùa m A 2,70 B 4,32 C 1,99 D 5,28 Câu 258: Hỗn hợp E gồm peptit mạch hở X (CnHmO6Nt) chất hữu Y (C3H7O2N) Thuý phân hoàn toàn x mol E dung dịch NaOH dư, đun nóng có 2x mol NaOH phản ứng, sau phản ứng dung dịch chứa ancol Z, a mol muối glyxin b mol muối alanin Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 37,56 gam E vả cho sàn phẩm cháy qua dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng 85,56 gam Ti số a: b A 3:2 B : C : D 2:3 Câu 259: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa hỗn hợp CuSO4 NaCl (tỉ lệ mol 1:1) dòng điện chiều có cường độ dòng điện ổn định Sau t(h) thu dung dịch X sau 2t(h) thu dung dịch Y Dung dịch X tác dụng với bột Al dư thu a mol khí H2 Dung dịch Y tác dụng với bột Al dư thu 4a mol H2 Phát biểu sau không đúng? A Tại thời điểm 2t(h) tổng số mol khí hai điện cực 9a mol B Khi thời gian 1,75t(h) catot có khí thoát C Nước bắt đầu điện phân anot thời điểm 0,75t (h) D Tại thời điểm 1,5t (h) Cu2+ chưa điện phân hết Câu 260: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 (0,045 mol) H2SO4 thu dung dịch Y chứa 62,605 gam muối trung hồ (khơng có ion Fe3+) 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong có 0,02 mol H2) Tỉ khối Z so với O2 19/17 Thêm dung dịch NaOH 1M vào Y đến thu kết tủa lớn 31,72 gam vừa hết 865ml Mặt khác, cho Y tác dụng vừa đủ với BaCl2 hỗn hợp T Giá trị m là: A 34,6 B 27,2 C 28,4 D 20,72 Câu 261: Để thuỷ phân hết 7,668 gam hỗn hợp X gồm este đơn chức este đa chức cần dùng vừa hết 80ml dung dịch KOH aM Sau phản ứng thu hỗn hợp Y gồm muối axit cacboxylic ancol Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp Y thu muối cacbonat ; 4,4352 lít CO2 (đktc) 3,168 gam H2O Giá trị a gần với A 1,56 B 1,25 C 1,63 D 1,42 Câu 262: Hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X,Y với tỉ lệ mol tương ứng 1:2 (X,Y cấu tạo từ glyxin alanin) biết tổng số liên kết peptit X,Y Thuỷ phân hoàn toàn E 200 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu dung dịch Z chứa hai muối Cô cạn dung dịch Z thu chất rắn T Đốt cháy T lượng O2 vừa đủ thu 21,056 lít (đktc) khí Tỉ lệ mol Gly:Ala X A 2:3 B 1:2 C 1:1 D 2:1 Câu 263: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 0,77 mol O2, sinh 0,5 mol H2O Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X dung dịch KOH đun nóng thu dung dịch chứa 9,32 gam muối Mặt khác a mol X làm màu vừa đủ 0,06 mol brom dung dịch Giá trị a A 0,03 B 0,012 C 0,02 D 0,01 Câu 264: Hỗn hợp X gồm CnH2n-1CHO, Cm’H2m’-2(CHO)2, CpH2p-2(COOH)2, CqH2q-3(CHO)(COOH)2 Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung djch AgNO3/NH3 dư thu 56,16 gam Ag Trung hoà m gam hỗn hợp X cần 30 gam dung dịch hỗn hợp NaOH 12% KOH 5,6% Đốt m gam hỗn hợp X cần (m + 7,92) gam O2 Gía trị m gần với giá trị sau ? A 19,84 B 20,16 C 19,36 D 20.24 Câu 265: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 CaC2 Cho 40,3 gam X vào nước dư, thu dung dich Y hỗn hợp khí Z ( CH4, C2H2, H2) Đốt cháy hết Z thu 0,9 mol CO2 1,15 mol H2O Nếu cho 560 ml dung dich HCl x(M) vào Y thu 3a gam kết tủa phần dung dịch chứa hai muối clorua Mặc khác cho 680 ml dung dich HCl x (M) vào Y thu 2a gam kết tủa Các phản ứng hoàn toàn Giá trị x gần với A 1,5 B 2,2 C 2,4 D 1,8 Câu 266: Nung hỗn hợp gồm bột Al Fe3O4 điều kiện khơng khí (giả sử xảy phản ứng Al khử oxit sắt thành sắt kim loại) Hỗn hợp sau phản ứng, cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 6,72 lít khí H2 (đktc); cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu 26,88 lít khí H2 (đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần phần trăm khối lượng Al Fe3O4 hỗn hợp đầu A 18,20% 81,80% B 22,15% 77,85% C 19,30% 90,70% D 22,95% 72,05% Câu 267: Cho 0,3 mol hỗn hợp E gồm amin X, axit Y, peptit Z, tất mạch hở Hỗn hợp có khả phản ứng cộng với tối đa 0,16 mol Br2 Hỗn hợp phản ứng vừa đủ với 0,7 mol HCl 0,6 mol NaOH Mặt khác đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp O2 vừa đủ, dẫn tồn hỗn hợp khí thu qua Ca(OH)2 dư, thu m gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 81,78 gam Giá trị m gần với: A 212 B 206 C 217 D 225 Câu 268 : Hỗn hợp T gồm heptapeptit T1 octapeptit T2 (đều mạch hở tạo glyxin valin) Đun nóng m(g) T dung dịch KOH vừa đủ thu (m + 40,76)g hỗn hợp muối X Đốt cháy hoàn toàn 1/2 lượng X cần 1,17 mol O2, thu K2CO3, CO2, H2O 4,256 lít N2(đktc) Phần trăm khối lượng T1 T gần với giá trị sau đây? A 39,30% B 60,70% C 45,60% D 54,70% Câu 269: Cho m gam hỗn hợp gồm Na Na2O Ba BaO vào nước dư thu a mol H2 dung dịch X Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau Giá trị m A.22.98 gam B 21,06 gam C 23,94 gam D 28.56 gam Câu 270: Cho 4.23 gam hỗn hợp Mg Al vào dung dịch chứa AgNO3 0,84M Cu(NO3)2 0,96M sau phản ứng xãy hoàn toàn, thu 23,12 gam hỗn hợp kim loại dung dịch X chứa m gam muối Cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH loãng (dư) thu 10,39 gam kết tủa Bỏ qua thủy phân muối dung dịch Giá trị m gần với giá trị A 32 B 33 C 34 D.35 Câu 271: Hòa tan hồn tồn 23,46 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu(OH)2 Fe(NO3)2 dung dịch chứa 0,92 mol NaHSO4, thu dung dịch Y chứa 123,42 gam muối trung hòa 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2, NO H2, có tỉ khối so với He 5,85 Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 (loãng, dư), thu 243,59 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Mg X A 33,76% B 31,71% C 32,74% D 30,69% Câu 272: Cho 0,065 mol hỗn hợp E chứa hai peptit mạch hở gồm pentapeptit X (x mol) hexapeptit Y (y mol) tạo từ glyxin, alanin valin Đốt cháy hoàn toàn x mol X y mol Y thu số mol CO2 Đun nóng 0,065 mol E cần dùng 355 ml dung dịch KOH 1M thu hỗn hợp Z gồm muối Phần trăm khối lượng muối glyxin hỗn hợp Z A 15,36% B 14,96% C 29,54% D 16,45% Câu 273: Hòa tan 2,88 gam MSO4 vào nước dung dịch Y Điện phân dung dịch Y ( có điện cực trơ) thời gian t giây thi m gam kim loại anot thoát 0,007 mol khí Nếu thời gian điện phân 2t giây thi kim loại tổng số mol khí ( bên cực) 0,024 mol Giá trị m A 0,784 B 0,896 C 0,910 D 1,152 Câu 274: Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Al 0,35 mol Fe tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 H2SO4, thu 2,24 lít (đktc) hỗn hợp hai khí (gồm NO H2), dung dịch chứa m gam muối 10,04 gam hỗn hợp hai kim loại (trong kim loại mạnh chiếm 80,88% khối lượng) Giá trị m A 52,04 B 39,98 C 38,00 D 47,84 Câu 275: X, Y, Z đipeptit mạch hở tạo hỗn hợp gồm Gly, Ala Val (Mx < MY < Mz) Đốt cháy hoàn toàn 27 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z (nX : nY : nz = : : 2) thu 1,06 mol CO2 Biết X, Y tạo amino axit khác Phần trăm khối lượng Z E A 27,85% B 30,52% C 32,00% D 34,67% Câu 276: Trùng ngưng hỗn hợp gồm Gly, Ala Val điều kiện thích hợp thu hỗn họp E chứa đipeptit mạch hở X Y, Z, T (MX < MT) có ti lệ mol tương ứng : : : đêu tạo bời aminoaxit khác Đốt cháy hoàn toàn 27 gam E thu 1,06 mol CO2 Biêt E chi có X Z đồng phản Phần trăm khối hrợng cùa Y T E bao nhiêu? A 13,3% B 16.0% C 17,3% D 20,0% Câu 277: Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Al 0,35 mol Fe tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 H2SO4, thu 2,24 lít (đktc) hỗn hợp hai khí (gồm NO H2), dung dịch chứa m gam muối 12 gam hỗn hợp hai kim loại (trong kim loại mạnh chiếm 84% khối lượng) Giá trị m A 37 B 36 C 34 D 35 Câu 278: Cho m gam Al tác dụng với V ml dung dịch H2SO4 1M HCl 1M thu dung dịch Y Cho dung dịch Y tác dụng với Ba(OH)2 đồ thị biểu diễn phụ thuộc kết tủa vào số mol Ba(OH)2 sau: Giá trị y gần với A 93 B.70 C 58 D 46,5 Câu 279: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa đồng thời 0,1 mol Ba(OH)2; 0,255 mol KOH 0,2 mol NaOH Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X kết tủa Y Nhò từ từ đến hết dung dịch X vào dung dịch chứa 0,35 mol HCl, sinh 0,25 mol CO2 Giá trị V A 9,520 B 12,432 C 7,280 D 5,600 Câu 280: Ở 20°C, hòa tan hết hỗn hợp chất rắn X gồm CuSO4 FeCl3 (nCuSO4 > nFeCl3) vào 140 gam nước Điện phân dung dịch thu dòng điện chiều có cường độ khơng đổi, thay đổi khối lượng dung dịch (gam) theo thời gian điện phân (giây) biểu diễn đồ thị sau: Biết t2 = 12t1 Nồng độ phần trăm muối có dung dịch thời điểm t A 8% B 10% C 12% D 14% Câu 281 : Cho từ từ 2a mol FeCl2 vào 200 ml dung dịch X chứa AgNO3 (dư) HNO3 Mối quan hệ khối lượng kết tủa thu số mol FeCl2 phản ứng biểu diễn đồ thị sau: m (kết tủa) 33, 02 14, 35 n FeCl (mol) a 2a Biết NO sản phẩm khử N+5 Nồng độ mol HNO3 dung dịch X A 0,3M B 0,4M C 0,5M D 0,6M Câu 282: Cho 10,44 gam hỗn hợp anđehit no, mạch hở có khối lượng phân tử nhau, phân tử chứa không nhóm chức, phản ứng hồn tồn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 52,92 gam Ag Biết thể tích hỗn hợp anđehit nhỏ thể tích 4,8 gam oxi đo đo điều kiện nhiệt độ áp suất Một anđehit hỗn hợp có cơng thức : A C3H6O B C4H8O C C5H10O D CH2O Câu 283: Hòa tan hết 27,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe3O4, Fe2O3 Cu dung dịch chứa 0,9 mol HCl (dùng dư), thu dung dịch Y có chứa 13,0 gam FeCl3 Tiến hành điện phân dung dịch Y điện cực trơ đến catot bắt đầu có khí dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 13,64 gam Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời thu m gam kết tủa Giá trị m A 116,85 gam B 118,64 gam C 117,39 gam D 116,31 gam Câu 284: Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3, MgCO3 Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch chứa 1,155 mol NaHSO4 0,105 mol NaNO3 thu dung dịch Y chứa muối trung hoà, 4,872 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm khí có khí có phân tử khối (tỉ khối hỗn hợp khí Z so với He 109/29) Dung dịch Y tác dụng tối đa với 74,48 gam KOH thu m-7,28 gam kết tủa Phần trăm khối lượng MgCO3 hỗn hợp X A 12,844% B 13,668% C 11,554% D 10,211% Câu 285: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3 Fe3O4 với tỉ lệ mol tương ứng : : tan hết dung dịch H2SO4 đặc nóng Sau phản ứng thu dung dịch Y chứa muối 2,6544 lít hỗn hợp Z gồm khí CO2 SO2 (đktc) Biết dung dịch Y phản ứng tối đa với 0,2m gam Cu Hấp thụ hoàn toàn khí Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu T gam kết tủa Giá trị T A 18,12 gam B 13,82 gam C 11,82 gam D 12,18 gam Câu 286: Cho m gam hỗn hợp rắn gồm Fe Fe(NO3)2 vào 400 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,2M; Fe(NO3)3 0,05M HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X chứa hai chất tan (không chứa ion NH4+ ); hỗn hợp khí Y gồm hai khí khơng màu, có khí hóa nâu lại 32m/255 gam rắn không tan Tỉ khối Y so với He 19/3 Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thấy 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời thu x gam kết tủa Giá trị x gần với giá trị sau đây? A 272,0 gam B 274,0 gam C 276,0 gam D 278,0 gam Câu 287: Hỗn hợp E chứa hai este mạch hở không phân nhánh (mỗi phân tử este có số liên kết khơng q 5) Đun nóng hồn tồn E với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với phản ứng), chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu ancol X hỗn hợp rắn khan Đun nóng tồn X với H2SO4 đặc thu anken Y có tỉ khối so với X 0,7 Đốt cháy toàn rắn khan cần dùng 0,51 mol O2, thu CO2; 1,08 gam H2O 38,16 gam Na2CO3 Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử nhỏ A 36,94% B 55,41% C 28,45% D 42,68% Câu 288: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3 Cu (trong số mol nguyên tử oxi X gấp 1,625 lần số mol hỗn hợp X) vào 250 ml dung dịch HCl 2M thu dung dịch Y 1,92 gam rắn không tan Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu dung dịch Z, 672 ml khí NO (sản phẩm khử N+5, đktc) 78,23 gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe3O4 hỗn hợp X A 40,5 % B 67,4 % C 13,7 % D 10,9 % Câu 289: Hòa tan hoàn toàn x gam hỗn hợp E chứa Fe, Cu, CuO oxit sắt dung dich HNO3 20% thu 3,36 lít NO (đktc sản phẩm khử nhất) dung dịch T Thêm vào T dung dịch KOH 1M đến kết tủa cực đại dùng hết 570 ml Nhiệt phân hồn tồn lượng kết tủa chân khơng thu 19,76 gam hỗn hợp rắn Mặt khác cô cạn dung dịch T nung khơng khí đến khối lượng không đổi thi thu (x + 3,84) gam chất rắn Nồng độ phần trăm Fe(NO3)2 dung dịch T A.6,60% B.3,45% C 2,26% D.4,24% Câu 290: Hỗn hợp X gồm amino axit Y (no , mạch hở , phân tử chứa nhóm -NH2 ) este no , đơn chức mạch hở Z Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X thu N2 , 0,3 mol CO2 0,325 mol H2O Mặt khác 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh m gam muối Giá trị m A 12,84 B 11,65 C 10,24 D 13,48 Câu 291: Cho 38,4 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4 tác dụng với 2,4 mol HNO3(dư) dung dịch thu V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch X Dung dịch X phản ứng với 1400 ml dung dịch NaOH 1M thu 42,8 gam kết tủa Giá trị V A 8.96 B 6.72 C 11,2 D 3,36 Câu 292: Đốt cháy hoàn toàn 0,23 mol hỗn hợp X gồm Glyxin amin đơn chức cần vừa đủ 20,44 lít O2(đktc) sau phản ứng thu 11,61 gam H2O Cũng lượng X phản ứng tối đa mol Brom? A 0,33 B 0,29 C 0,18 D 0,36 Câu 293: Nung 40,15 gam hỗn hợp X gồm Al, ZnO, Fe2O3 CuO khí trơ, sau thời gian, thu hỗn hợp rắn Y Hoà tan hoàn toàn Y dung dịch HNO3 dư, thu 2,24 lít NO (đktc) dung dịch Z Cơ cạn Z, thu 155,95 gam hỗn hợp muối T Nhiệt phân hồn tồn T binh chân khơng, thu 2,6 mol hỗn hợp khí Phần trăm khối lượng Al X A 20,17% B.21,52% C.16,14% D.24,21% Câu 294: Hỗn hợp E gồm glyxin, axit glutamic, metyl amin propyl amin Đốt cháy m gam E cần vừa đủ 0,8625 mol O2, thu hỗn hợp khí T Cho tồn T qua dung dịch nước vơi dư, thấy bình đựng nước vơi tăng 43,45 gam có 2,8 lit (đktc) đơn chất khí thoát Mặt khác m gam E phản ứng tối đa với m1 gam KOH Gía trị m1 A 11,2 B.10,5 C 9,6 D 8.0 Câu 295: Hỗn hợp E gồm Alanin, axit glutamic, metyl amin etyl amin propyl amin Đốt cháy m gam E cần vừa đủ 1,62 mol O2, thu hỗn hợp khí T Cho toàn T qua dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy bình đựng dung dịch Ba(OH)2 tăng 75,04 gam có 4,48 lit (đktc) đơn chất khí Mặt khác m gam E phản ứng tối đa với m1 gam NaOH Gía trị m1 A 8,2 B.8,8 C 9,6 D 9.2 Câu 296: Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn, Cu, Fe Hòa tan 9,31 gam X m gam dung dịch Y chứa H2SO4 13,0667% NaNO3 4,25%, sau phản ứng xảy hoàn tồn thu hỗn hợp khí Z gồm khí NO H2, dung dịch T chứa muối sunfat trung hòa (trong T có 0,02 mol NH4+) Thêm từ từ dung dịch NaOH vào T thu tối đa 17,81 gam kết tủa, nung kết tủa không khí đến khối lượng khơng đổi 13,55 gam oxit Nồng độ % FeSO4 dung dịch T gần A 1,97% B 1,73% C 1,89% D 1,85% Câu 297: Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Al(OH)3, Zn, ZnO, Zn(OH)2, có tỉ lệ m O: m H=608:21 Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,98 mol NaOH thu 0,32 mol H2 dung dịch Y gồm muối Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa HCl 7,884% H2SO4 23,52% thu dung dịch chứa muối với khối lượng 106,53 gam Giá trị m A 44,2 B 43,23 C 42,34 D 45,56 Câu 298: Cho 5,52 gam hỗn hợp gồm Mg Fe vào dung dịch chứa FeCl3 0,4M CuCl2 0,6M Sau thời gian thu dung dịch X 4,8 gam rắn Y gồm hai kim loại Cho dung dịch NaOH dư vào X (không có mặt khơng khí) thu 21,04 gam kết tủa Hòa tan hồn tồn 4,8 gam Y dung dịch HNO3 đặc, nóng (dùng dư), thấy 0,3 mol khí NO2 (sản phẩm khử N+5) Nếu cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu m gam kết tủa Giá trị m A 71,04 B 75,36 C 77,52 D 73,20 Câu 299: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa đồng thời HCl Al2(SO4)3 Đồ thị phụ thuộc khối lượng kết tủa vào số mol Ba(OH)2 biểu diễn hình bên Giá trị x+y gần với A 143 B 80 C 168 D 125 Câu 300: Cho 7,488 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe3O4 Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl 0,024 mol HNO3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn tồn, thu dung dịch Y (khơng chứa NH4+ ) 0,032 mol hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, sau phản ứng thấy thoát 0,009 mol NO (sản phẩm khử N+5), đồng thời thu 44,022 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 46,6% B 37,8% C 35,8% D 49,6% ... xảy hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100% , bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị t A B C D Câu 233: Hòa tan 49,64 gam hỗn hợp T gồm FeCl2, Fe3O4, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2 dung dịch chứa 1,12 mol HCl,... T A 18,12 gam B 13,82 gam C 11,82 gam D 12,18 gam Câu 286: Cho m gam hỗn hợp rắn gồm Fe Fe(NO3)2 vào 400 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,2M; Fe(NO3)3 0,05M HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung... C 23 D 24 Câu 238: Hỗn hợp X (khối lượng X 43,5 gam) chứa chất mạch hở gồm có amin no đơn chức; 0,2 mol peptit A (tạo thành từ α-aminoaxit no) hiđrocabon có số liên kết π nhỏ Hiđro hóa hồn tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦ (Phần 3), TUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦ (Phần 3)