NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÁC ƯU HỢP THỰC VẬT RỪNG TRẠNG THÁI IIB TẠI RỪNG PHÒNG HỘ TÀ THIẾT – XÃ LỘC THỊNH – HUYỆN LỘC NINH – TỈNH BÌNH PHƯỚC

76 123 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2018, 08:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÁC ƯU HỢP THỰC VẬT RỪNG TRẠNG THÁI IIB TẠI RỪNG PHÒNG HỘ TÀ THIẾT – XÃ LỘC THỊNH – HUYỆN LỘC NINH – TỈNH BÌNH PHƯỚC Họ tên sinh viên: NGUYỄN HUYỀN TRANG Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2005 - 2009 Tháng 7/2009 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÁC ƯU HỢP THỰC VẬT RỪNG TRẠNG THÁI IIB TẠI RỪNG PHÒNG HỘ TÀ THIẾT – XÃ LỘC THỊNH – HUYỆN LỘC NINH – TỈNH BÌNH PHƯỚC Tác giả NGUYỄN HUYỀN TRANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Lâm Nghiệp Giáo viên hướng dẫn Th.S Lê Bá Toàn Tháng năm 2009 i LỜI CẢM TẠ Qua trình thực đề tài hồn thành luận văn tốt nghiệp, tơi nhận khuyến khích giúp đỡ cấp lãnh đạo, q thầy Nhân dịp tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: - Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh - Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, toàn thể q thầy khoa khoa tận tình dạy dỗ cho tơi kiến thức q báu trình học tập trường - Thầy Lê Bá Tồn giảng viên khoa Lâm Nghiệp tận tình hướng dẫn suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp - Toàn thể cán nhân viên Ban quản lý Rừng phòng hộ Tà Thiết tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành đề tài - Các bạn giúp tơi q trình học tập thực luận văn Nguyễn Huyền Trang ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Đặc điểm lâm sinh học ưu hợp Thực vật rừng trạng thái IIB rừng phòng hộ Tà Thiết - Xã Lộc Thịnh - Huyện Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước” tiến hành rừng phòng hộ Tà Thiết - Xã Lộc Thịnh Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước, thời gian từ 13/5/2009 đến 30/5/2009 Việc thu thập số liệu tiến hành ô tiêu chuẩn, lập theo phương pháp điển hình, đại diện cho trạng thái rừng IIB Ô tiêu chuẩn xác định đồ ngồi thực tế Cách tiến hành lập tiêu chuẩn theo quy trình kỹ thuật Bộ mơn Điều tra - Quy hoạch điều chế rừng trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Ơ tiêu chuẩn có hình chữ nhật với diện tích là: 40 m x 25 m = 1000 m2 Trong ô tiêu chuẩn, ghi chép thơng tin như: số hiệu ơ, vị trí ô, tiến hành đo đếm tiêu: Xác định tên cây, D1,3 , Hvn, Hdc lớn Để điều tra tái sinh, ôtc lập ô dạng bản, có diện tích m x m = 25 m2 Trong ô dạng tiến hành đo đếm tiêu: Xác định tên cây, đo chiều cao, xác định nguồn gốc tái sinh, đáng giá phẩm chất tái sinh: khỏe, yếu (Theo tiêu xác định khỏe, yếu đề ra) Các số liệu thu nhận tính tốn xử lí phần mềm Excel Kết thu đặc điểm lâm học tầng gỗ lớn tái sinh ưu hợp trạng thái rừng IIB (Đặc điểm tầng gỗ lớn: Thành phần loài, tổ thành loài theo nhóm gỗ, phân bố số theo cấp đường kính, phân bố số theo cấp chiều cao, phân bố số theo nhóm gỗ, trữ lượng rừng theo nhóm gỗ) đặc điểm tầng tái sinh (Tổ thành lồi, tổ thành lồi theo nhóm gỗ, phân bố số theo cấp chiều cao, chất lượng khỏe hay yếu, hạt hay chồi) Từ đó, dựa vào kết nghiên cứu đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động vào rừng ưu hợp theo hướng phòng hộ phát triển bền vững iii MỤC LỤC Trang CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích mục tiêu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Giới hạn nghiên cứu 1.2.3.1 Giới hạn khu vực nghiên cứu 1.2.3.2 Giới hạn đối tượng nghiên cứu 1.2.3.3 Giới hạn nội dung CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1.Trên giới 2.1.1 Phân loại rừng 2.1.2 Về phương pháp thống kê sinh học 2.1.3 Về cấu trúc rừng 2.1.3.1 Cấu trúc tầng thứ 2.1.3.2 Về phân bố số theo đường kính 2.1.3.3 Về phân bố số theo chiều cao 2.1.4 Nghiên cứu tái sinh 2.2 Ở Việt Nam 2.2.1 Nghiên cứu cấu trúc 2.2.2 Nghiên cứu tái sinh 2.3 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 2.3.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 2.3.1.1 Vị trí địa lý 2.3.1.2 Khí hậu 2.3.1.3 Địa chất, địa hình 10 iv 2.3.2 Đặc điểm nguồn tài nguyên 13 2.3.2.1 Tài nguyên đất 13 2.3.2.3 Tài nguyên rừng 15 2.3.3 Đặc điểm kinh tế - xă hội 16 2.3.3.1 Đặc điểm xã hội 16 2.3.3.2 Đặc điểm kinh tế 17 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Nội dung nghiên cứu 18 1) Đặc điểm lâm học tầng gỗ lớn tái sinh ưu hợp trạng thái rừng IIB 18 a) Đặc điểm tầng gỗ lớn 18 b) Đặc điểm tầng tái sinh 18 2) Xây dựng biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động vào rừng ưu hợp nghiên cứu 18 3.2 Phương pháp nghiên cứu 18 3.2.1 Phương pháp luận 18 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 19 3.2.2.1 Kế thừa số liệu 19 3.2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 19 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 20 3.2.3.1 Cấu trúc tổ thành 20 3.2.3.2 Cấu trúc N/D1,3 N/H 21 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Đặc điểm lâm sinh học tầng gỗ lớn tái sinh ưu hợp trạng thái rừng IIB 25 4.1.1 Đặc điểm lâm học tầng gỗ lớn ưu hợp 25 4.1.1.1 Mô tả theo diện rộng 25 4.1.1.2 Cấu trúc tổ thành rừng 26 a) Tổ thành loài 26 b) Tổ thành theo nhóm gỗ 27 c) Phân bố số gỗ lớn theo nhóm gỗ 28 v 4.1.1.3 Một số đặc điểm lâm học ưu hợp thực vật rừng trạng thái IIB 29 a) Tổ thành tầng gỗ ưu hợp thực vật trạng thái IIB 30 b) Trữ lượng loài ưu hợp trạng thái IIB 31 c) Phân bố số ưu hợp theo đường kính (N/D 1,3) 31 d) Phân bố số ưu hợp theo chiều cao N/Hvn 33 4.1.1.4 Một số đặc điểm lâm học lồi lại khu vực nhiên cứu 34 a) Tổ thành tầng gỗ lồi thực vật lại 34 b) Trữ lượng các lồi lại trạng thái IIB 36 c) Phân bố số gỗ lớn loài lại theo đường kính (N/D 1,3) 36 d) Phân bố số gỗ lớn lồi lại theo chiều cao N/Hvn 37 4.1.2 Đặc điểm lâm học tầng tái sinh rừng 38 4.1.2.1 Đặc điểm mật độ tổ thành tái sinh 38 4.1.2.2 Quan hệ tầng tái sinh với cấu trúc rừng 40 a) Ảnh hưởng vùng địa lý thực vật đến tái sinh rừng khu vực nghiên cứu 40 b) Ảnh hưởng tổ thành thực vật ưu 41 4.1.2.3 Đặc điểm phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao trạng thái IIB 43 4.1.2.4 Đặc điểm phân bố tái sinh theo phẩm chất 44 4.1.2.5 Kiểu phân bố tái sinh mặt đất trạng thái IIB 46 4.2 Đề xuất biện pháp lâm sinh tác động vào rừng ưu hợp nghiên cứu 47 CHƯƠNG KẾT LUẬN – TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.1.1 Cấu trúc rừng 49 5.1.1.1 Cấu trúc tổ thành 49 5.1.1.2 Cấu trúc N/D1,3 49 5.1.1.3 Cấu trúc N/H 49 5.1.2 Đánh giá khả tái sinh 50 5.2 Tồn 50 5.3 Kiến nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Bản đồ trạng rừng HÌNH 4.1 Phân bố số lượng gỗ lớn theo nhóm gỗ 29 HÌNH 4.2 Mơ tả đặc điểm lâm học tầng gỗ lớn ưu hợp trạng thái IIB 30 HÌNH 4.3 Phân bố số gỗ lớn ưu hợp theo đường kính 32 HÌNH 4.4 Phân bố số ưu hợp theo chiều cao 33 HÌNH 4.5 Mơ tả đặc điểm lâm học tầng gỗ lớn lồi lại 35 HÌNH 4.6 Phân bố số gỗ lớn lồi lại theo đường kính 37 HÌNH 4.7 Phân bố số gỗ lớn lồi lại theo chiều cao 38 HÌNH 4.8 Mật độ tái sinh tán trạng thái rừng IIB 39 HÌNH 4.9 Phân bố tái sinh theo cấp H (m) trạng thái IIB 44 HÌNH 4.10 Phân bố tái sinh theo phẩm chất trạng thái IIB 46 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thống kê diện tích theo địa hình 12 Bảng 3.1 Đặc trưng lâm học trạng thái rừng IIB 21 Bảng 3.2 Bảng phân cấp chiều cao tái sinh H 23 Bảng 4.1 Công thức tổ thành tầng cao tính theo IV% 26 Bảng 4.2 Phân bố số tầng gỗ lớn theo nhóm gỗ 28 Bảng 4.3 Tổ thành tầng gỗ trạng thái IIB loài ưu hợp (Bl, Tr, Ln, Cx, Cc, Cg, Dđ) 30 Bảng 4.4 Kết xác định trữ lượng ưu hợp thực vật rừng trạng thái IIB 31 Bảng 4.5 Phân bố số ưu hợp theo đường kính 32 Bảng 4.6 Phân bố số ưu hợp theo chiều cao 33 Bảng 4.7 Tổ thành tầng gỗ trạng thái IIB lồi lại 34 Bảng 4.8 Kết xác định trữ lượng lồi lại trạng thái IIB 36 Bảng 4.9 Phân bố số gỗ lớn lồi lại theo đường kính 36 Bảng 4.10 Phân bố số lồi lại theo chiều cao 37 Bảng 4.11 Mật độ tổ thành tái sinh trạng thái IIB 39 Bảng 4.12 Tần suất mật độ số loài tái sinh trạng thái IIB 41 Bảng 4.13 Tổ thành tầng cao tổ thành tái sinh trạng thái IIB 42 Bảng 4.14 Bảng phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao H 43 Bảng 4.15 Phân bố tái sinh theo phẩm chất 45 Bảng 4.16 Đặc điểm phân bố tái sinh mặt đất trạng thái IIB 46 viii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ix 5.1.2 Đánh giá khả tái sinh Kết nghiên cứu rõ, trạng thái rừng đảm bảo khả tái sinh mức tốt Số lượng tái sinh 3808 cây/ha Tổ thành loài tái sinh đơn giản, chủ yếu lồi ưa sáng, có xuất loài gỗ lớn số lượng Phân bố tái sinh theo chiều cao có dạng giảm, tái sinh tập trung nhiều cấp – m, nguồn chuẩn bị tham gia vào cấu trúc rừng, số lượng triển vọng cao Phân bố tái sinh mặt đất trạng thái IIB có dạng phân bố Qua kết nghiên cứu nhận thấy, sau thời gian phục hồi rừng tự nhiên Tà Thiết bắt đầu hình thành dần bước vào giai đoạn ổn định Mặc dù phức tạp, quy luật thể rõ phù hợp với nghiên cứu trước Thành phần loài đơn giản, số lượng chất lượng thấp, phân bố chưa đều, cần có điều chỉnh mật độ điều chỉnh tổ thành Bắt đầu có xuất tái sinh chịu bóng lồi gỗ lớn, lớp kế cận tham gia vào tầng tán sau này, phù hợp với q trình diễn rừng 5.2 Tồn Vì điều kiện thời gian có hạn nên đề tài số tồn sau: Diện tích rừng phục hồi tự nhiên Tà Thiết tương đối lớn, nghiên cứu đối tượng điển hình (Tiểu khu 222), nên bao quát hết tình hình cụ thể rừng phạm vi tồn diện tích Quy luật cấu trúc rừng tự nhiên đa dạng phong phú, khuôn khổ đề tài tập trung nghiên cứu quy luật Đề tài chưa đủ điều kiện để nghiên cứu mối tương quan yếu tố đường kính chiều cao, ảnh hưởng độ tàn che, bụi thảm tươi, đến tái sinh rừng Đề xuất biện pháp kỹ thuật mang tính tổng quát, chưa cụ thể hóa biện pháp cách xử lý 50 5.3 Kiến nghị Trên sở kết thu tồn nêu trên, có số kiến nghị sau: Cần mở rộng phạm vi nghiên cứu, tăng dung lượng mẫu quan sát tồn diện tích rừng phòng hộ Tà thiết Kết nghiên cứu đề tài mặt thực tiễn mặt lý luận đưa vào áp dụng thực tế Tuy nhiên cần có nghiên cứu sâu để nâng cao giá trị sử dụng tình thiết thực đề tài 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương Quang Bích cơng (2002), Nghiên cứu trình phục hồi rừng sau nương rẫy khu vực trung tâm vườn quốc gia Cúc Phương, Báo kết đề tài, Cúc Phương Bùi Việt Hải (2003), Giáo trình thống kê lâm nghiệp, Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ chí minh Nguyễn Thượng Hiền (2005), Giáo trình thực vật đặc sản rừng, Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Đồng Sỹ Hiền (1974), Lập biểu thể tích độ thon đứng cho rừng Việt Nam, Nxb KHKT, Hà Nội Nguyễn Văn Thêm (2001), Sinh thái rừng, Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Giang Văn Thắng (2006), Giáo trình điều tra rừng, Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Lê Bá Tồn (2000), Giáo trình kỹ thuật lâm sinh, Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Thái Văn Trừng (1978), Thảm thực vật rừng Việt Nam, Nxb KHKT, Hà Nội 52 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng tên khoa học loài thực vật khu vực nghiên cứu Tên Khoa Học TT Họ Tên Việt Nam Tên La Tinh Lythraceae Lagerstroemia speciosa (L.) Pers Bằng lăng Verbenaceae Vitex pierreana P Dop Bình linh Dipterocarpaceae Shorea obtusa Wall Faboideae Dalbergia oliveri Gamble ex Prain Cẩm lai Mimosoideae Xylia xylocarpa (Roxb) Taubert Căm xe Dipterocarpaceae Parashorea chinensis Wang H Anacardiaceae Spodias pinnata Kurj Cốc (Cóc) rừng Mimosoideae Samanea saman (Jacq) Merr Cồng Phyllanthoideae Baccaurea rammiflora Lour Dâu da ( Dâu đất) 10 Cà Chò Haldina (Adina) cordifolia (Roxb) Ridsd Gáo vàng 11 Caesalpinioideae Sindora siamesis var siamesis Gõ mật 12 Ceiba pentadra Gaertn Gòn gai 13 Hypericaceae Cratoxylon formosum Benth et Hook Lành ngạnh 14 Tiliaceae Grewia paniculata Roxb Mé cò ke 15 Combretaceae Anogeissus acuminata Wall Râm 16 Dilleniaceae Dillenia ovata Wall Sổ 17 Ziziphus oenoplia (Mill cũ L.) Táo rừng 18 Ebenaceae Diospyros variegta Kurij Thị đen 19 Mytoideae Syzygium cumini (L) Druce Trâm 20 Lecythidaceae Careya sphaerica Roxb Vừng Rubiaceae Bombacaceae Rhamnaceae Phụ lục Hình tầng gỗ lớn trạng thái IIB Hình tầng tái sinh trạng thái IIB Hình tầng dây leo bụi rậm trạng thái IIB Phụ lục Phương trình thể mối tương quan D1,3 số nhóm ưu hợp: SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations 0.989042 0.978204 0.967306 0.269855 ANOVA df Regression Residual Total Intercept LnX Ln2X SS 13.073067 0.29128718 13.3643542 Coefficients -17.8981 15.90353 -2.9475 Standard Error 4.8266379 3.13245875 0.49861461 MS F 6.536534 89.7607 0.072822 t Stat P-value -3.7082 0.02069 5.077013 0.0071 -5.91138 0.0041 Significance F 0.0005 Lower 95% -31.3 7.2064 -4.332 Upper 95% -4.497 24.601 -1.563 Lower Upper 95.0% 95.0% -31.3 -4.4972282 7.2064 24.6006346 -4.332 -1.5631248 Regression Statistics Multiple R 0.984085 R Square Adjusted R Square 0.968423 0.936847 Standard Error 1.432092 Observations 11 ANOVA df SS MS Regression 314.4920436 62.89840872 Residual 10.25443498 2.050886995 10 324.7464786 Total Coefficients Standard Error t Stat F 30.66888077 P-value Significance F 0.000930172 Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 1377.344 275.3711356 5.001772527 0.004098491 669.479742 2085.20782 669.4797 2085.208 X Variable -737.013 147.7197292 -4.989268703 0.004142638 -1116.739075 -357.287769 -1116.74 -357.288 X Variable 153.8156 30.66001543 5.016815694 0.004046105 75.00156788 232.629725 75.00157 232.6297 X Variable -15.4954 3.083849621 -5.024705972 0.00401894 -23.42272543 -7.56814979 -23.4227 -7.56815 X Variable 0.754338 0.150655444 5.007042778 0.004080048 0.367066106 1.1416104 0.367066 1.14161 X Variable -0.01425 0.002866478 -4.969518513 0.004213507 -0.02161353 -0.0068765 -0.02161 -0.00688 Phương trình thể mối tương quan D1,3 số nhóm lồi lại: SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.9924221 R Square 0.98490162 Adjusted R Square 0.96980324 Standard Error 0.2558279 Observations ANOVA Regression Residual Total df 3 SS 12.80794668 0.19634375 13.00429043 MS 4.269316 0.065448 F 65.23226 Significance F 0.003135216 Intercept X Variable X Variable X Variable Coefficients -14.995504 11.3327578 -0.95043352 -0.26116964 Standard Error 38.4147732 37.84372484 12.24907098 1.304354567 t Stat -0.39036 0.299462 -0.07759 -0.20023 P-value 0.722339 0.784136 0.943038 0.854106 Lower 95% -137.248457 -109.102864 -39.9324442 -4.41220802 Upper 95% 107.2574 131.7684 38.03158 3.889869 Lower 95.0% -137.248 -109.103 -39.9324 -4.41221 Upper 95.0% 107.2574 131.7684 38.03158 3.889869 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.96234 R Square 0.9261 Adjusted R Square 0.6305 Standard Error 3.22765 Observations 11 ANOVA df SS MS Regression 261.10281 32.6379 Residual 20.835459 10.4177 10 281.93827 Total Coefficients Intercept Standard Error t Stat F 3.13291 P-value Significance F 0.000264419 Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 62714.3 65011.407 0.96467 0.43649 -217007.198 342436 -217007.198 342435.8147 X Variable -53954 55785.768 -0.9672 0.4355 -293981.0531 186073 -293981.0531 186072.5204 X Variable 19962.8 20551.343 0.97136 0.43383 -68462.48647 108388 -68462.48647 108388.0995 X Variable -4149.7 4247.7045 -0.9769 0.43163 -22426.11676 14126.7 -22426.11676 14126.67759 X Variable 530.248 539.06922 0.98364 0.429 -1789.179611 2849.68 -1789.179611 2849.675709 X Variable -42.66 43.042135 -0.9911 0.42608 -227.8557132 142.535 -227.8557132 142.5350044 X Variable 2.11093 2.1129983 0.99902 0.42303 -6.980568457 11.2024 -6.980568457 11.20242751 X Variable -0.0588 0.0583508 -1.0069 0.41999 -0.309818295 0.19231 -0.309818295 0.192307858 X Variable 0.0007 0.0006945 1.01454 0.41709 -0.002283516 0.00369 -0.002283516 0.003692662 ... TẠI RỪNG PHÒNG HỘ TÀ THIẾT – XÃ LỘC THỊNH – HUYỆN LỘC NINH – TỈNH BÌNH PHƯỚC Tác giả NGUYỄN HUYỀN TRANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Lâm Nghiệp Giáo viên hướng dẫn Th.S... thuận lợi cho tơi hồn thành đề tài - Các bạn giúp tơi q trình học tập thực luận văn Nguyễn Huyền Trang ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Đặc điểm lâm sinh học ưu hợp Thực vật rừng trạng thái IIB rừng... kỹ thuật lâm sinh tác động vào rừng ưu hợp theo hướng phòng hộ phát triển bền vững iii MỤC LỤC Trang CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích mục tiêu 1.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÁC ƯU HỢP THỰC VẬT RỪNG TRẠNG THÁI IIB TẠI RỪNG PHÒNG HỘ TÀ THIẾT – XÃ LỘC THỊNH – HUYỆN LỘC NINH – TỈNH BÌNH PHƯỚC, NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÁC ƯU HỢP THỰC VẬT RỪNG TRẠNG THÁI IIB TẠI RỪNG PHÒNG HỘ TÀ THIẾT – XÃ LỘC THỊNH – HUYỆN LỘC NINH – TỈNH BÌNH PHƯỚC

Từ khóa liên quan