Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)

68 146 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 10:34

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DƢƠNG VĂN TÙNG Tên chun đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH NI DƢỠNG, CHĂM SĨC PHỊNG BỆNH CHO ĐÀN LỢN CON TẠI CƠNG TY TNHH PHƢƠNG HÀ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DƢƠNG VĂN TÙNG Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH NI DƢỠNG, CHĂM SĨC PHỊNG BỆNH CHO ĐÀN LỢN CON TẠI CÔNG TY TNHH PHƢƠNG HÀ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn nuôi Thú y Khóa học : 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Phùng Đức Hoàn Thái Nguyên - 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp, để hồn thành khóa luận mình, tơi nhận đƣợc bảo tận tình thầy giáo hƣớng dẫn, giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi thú y Ban lãnh đạo trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản thuộc công ty TNHH Phƣơng Hà Tôi nhận đƣợc cộng tác nhiệt tình bạn sinh viên, đội ngũ kỹ sƣ, công nhân trang trại, giúp đỡ, cổ vũ động viên ngƣời thân gia đình Nhân dịp tơi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo T.S Phùng Đức Hoàn tận tình trực tiếp hƣớng dẫn tơi thực thành cơng khóa luận Qua tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới gia đình chú: Bùi Thị Thu Hiền - Phạm Đức Hùng chủ trang trại Lợn, cán kỹ thuật anh, chị công nhân viên trại công ty TNHH Phƣơng Hà, Hƣơng Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình thực tập sở Tơi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Nông lâm tạo điều kiện thuận lợi cho phép thực khóa luận Tơi xin cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa tồn thể thầy giáo khoa Chăn nuôi thú y tạo điều kiện, giúp đỡ động viên tơi suốt q trình thực khóa luận Cuối cùng, tơi xin dành lòng biết ơn tới ngƣời thân, gia đình bạn bè giúp đỡ, cổ vũ, động viên tinh thần vật chất cho suốt thời gian tiến hành thực tập hồn thành khóa luận Tơi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2017 Sinh viên Dƣơng Văn Tùng ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Ý nghĩa dịch chảy từ âm đạo qua thời gian xuất dịch âm đạo 17 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn Công ty TNHH Phƣơng Hà qua năm 2016 – 5/2017 (Đơn vị: con) 38 Bảng 4.2 Số lƣợng lợn nái, lợn trực tiếp chăm sóc ni dƣỡng trại qua tháng thực tập 39 Bảng 4.3 Một số tiêu số lƣợng lợn sinh đến cai sữa 44 Bảng 4.4 Tình hình sinh sản lợn nái nuôi trại 45 Bảng 4.5 Lịch phun sát trùng chuồng trại theo tuần 47 Bảng 4.6 Kết tiêm vaccine, thuốc phòng bệnh cho lợn 48 Bảng 4.7.Tình hình mắc bệnh đàn lợn trại 49 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh đàn lợn trại 50 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng ĐVT : Đơn vị tính TB : Trung bình KL : Khối lƣợng STT : Số thứ tự SS : Sơ sinh iv MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Cơ sở khoa học 2.2.1 Một số đặc điểm lợn giai đoạn theo mẹ 2.2.2 Những hiểu biết phòng trị bệnh cho vật nuôi 12 2.2.3 Những hiểu biết số bệnh thƣờng gặp đàn lợn nái lợn 16 2.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc 23 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 23 2.3.2 Tình hình nghiên cứu giới 24 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 26 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 26 3.3 Nội dung nghiên cứu tiêu theo dõi 26 3.4 Các tiêu phƣơng pháp thực 26 3.4.1 Các tiêu thực 26 3.4.2 Phƣơng pháp thực 26 3.4.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 37 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 38 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 38 v 4.2 Thực biện pháp chăm sóc ni dƣỡng đàn lợn nái sinh sản lợn sau cai sữa 39 4.2.1 Chăm sóc ni dƣỡng đàn lợn nái sinh sản lợn sau cai sữa 39 4.2.2 Thực quy trình phòng trị bệnh cho đàn lợn 46 4.2.3 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn trại lợn công ty TNHH Phƣơng Hà, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 49 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 I Tài liệu nƣớc 50 II Tài liệu nuớc 52 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi ngành chiếm tỷ trọng lớn có vai trò quan trọng cấu kinh tế, đặc biệt chăn nuôi lợn Hiện nay, bên cạnh phƣơng thức chăn nuôi lợn kiểu truyền thống với quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình mơ hình chăn ni quylớn nhƣ trang trại ngày đƣợc mở rộng theo hƣớng nuôi gia công cho doanh nghiệp nƣớc ngoài, nhằm tận dụng nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, áp dụng vào thực tiễn chăn nuôi tiến tới xây dựng nông nghiệp đáp ứng nhu cầu ngƣời tiêu dùng nƣớc nhƣ xuất thị trƣờng giới Trong năm gần đây, chăn nuôi lợn trở thành ngành mang lại hiệu kinh tế lớn cho hộ chăn ni nói riêng cho hội nói chung Tuy nhiên, dù chăn nuôi nhỏ lẻ hay chăn nuôi cơng nghiệp với quy mơ lớn, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nên thiệt hại đáng kể Trong số đó, bệnh lợn thƣờng xuyên xảy trang trại chăn nuôi ảnh hƣởng lớn đến suất chất lƣợng đàn lợn Chính vậy, u cầu cấp thiết đặt phải có nghiên cứu áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng phòng, trị bệnh hiệu cho đàn lợn nái, lợn trang trại để giảm thiệt hại dịch bệnh gây ra, nâng cao đàn lợn lƣợng chất Xuất phát từ tình hình thực tế trên, chúng em thực chuyên đề: “Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn Công ty TNHH Phương Hà, Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ“ 1.2 Mục tiêu đề tài - Đánh giá tình hình chăn ni trại - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn nuôi trại - Nắm đƣợc bệnh hay xảy lợn phƣơng pháp phòng trị bệnh hiệu 1.3 Yêu cầu đề tài - Đánh giá tình hình chăn nuôi trại Công ty TNHH Phƣơng Hà Hƣơng Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn ni trại - Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn lợn áp dụng đƣợc biện pháp phòng, trị bệnh Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý Trại chăn ni cơng ty TNHH Phƣơng Hà đóng địa bàn Hƣơng Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm huyện Cẩm Khê 7km hƣớng tây nam Vị trí địa lý đƣợc xác định nhƣ sau: - Phía Đơng giáp Tại - Phía Tây giáp huyện Yên Lập - Phía Nam giáp Đồng Lạc - Phía Bắc giáp Sơn Tình Huyện Cẩm Khê có 31 đơn vị hành gồm thị trấn Sơng Thao 30 xã: Cấp Dẫn, Cát Trù, Chƣơng Xá, Điêu Lƣơng, Đồng Cam, Đồng Lƣơng, Hiền Đa, Hƣơng Lung, Ngô Xá, Phú Khê, Phú Lạc, Phùng Xá, Phƣợng Vĩ, Phƣơng Xá, Sai Nga, Sơn Nga, Sơn Tình, Tạ Xá, Tam Sơn, Thanh Nga, Thụy Liễu, Tiên Lƣơng, Tình Cƣơng, Tùng Khê, Tuy Lộc, Văn Bán, Văn Khúc, Xƣơng Thịnh, Yên Dƣỡng, Yên Tập Dân số Hƣơng Lung có 6012 ngƣời với 1494 hộ, tổng diện tích tự nhiên 1.677,88 2.1.1.2 Đặc điểm khí hậu Trại mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa khơng điển hình, năm có bốn mùa rõ rệt: Xuân, Hạ, Thu, Đơng Nhiệt độ trung bình hàng năm là: 23 -24 0C Mùa đông:Trời rét khô, nhiệt độ xuống thấp, bình quân từ 10 -18 0C, nhiệt độ thấp (tháng 12) là: 8.3 0C 47 Bảng 4.5 Lịch phun sát trùng chuồng trại theo tuần Trong chuồng Ngoài Ngoài Thứ Thứ Chuồng bầu Chuồng đẻ Phun sát trùng Phun sát trùng, xả vôi, rắc vôi lối Thứ Phun sát trùng chuồng cai sữa Phun sát trùng, rắc vôi Thứ Rắc vôi lối Rắc vôi Rắc vôi Phun sát trùng Thứ CN Rắc vôi Rắc vôi Phun sát trùng Phun sát trùng Tổng vệ sinh Rắc vôi lối Thứ Rắc vôi lối Tổng vệ Xả gầm, rắc sinh chuồng, vôi lối Xả gầm Xả Vôi Tổng vệ sinh chuồng chăn nuôi Phun sát trùng lối Thứ khu vực Chuồng Rắc vôi lối Rắc vôi Phun sát trùng Phun sát trùng Phun sát trùng Tổng vệ sinh 48 Phòng bệnh vaccine cho đàn lợn lợn nái Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn lợn trang trại đƣợc thực tích cực, thƣờng xuyên bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể Trong tháng thực tập trại, em đƣợc tham gia vào quy trình phòng bệnh cho đàn lợn lợn nái trại sau kết quy trình phòng bệnh thuốc vaccine cho đàn lợn trại đƣợc trình bày qua bảng 4.6 Bảng 4.6 Kết tiêm vaccine, thuốc phòng bệnh cho lợn Thời điểm phòng bệnh Bệnh đƣợc phòng Loại vaccine Liều dùng Đƣờng tiêm Số tiêm Tỷ lệ (%) An toàn (%) 2-3 ngày Thiếu sắt Fe+B12 1ml/con Tiêm bắp 670 100 100 ngày tuổi Cầu trùng Toltrauzil 2ml/con Tiêm bắp 670 100 100 16 - 18 ngày Dịch tả SFV 2ml/con Tiêm bắp 830 100 100 10 tuần chửa Dịch Tả Coglapest 2ml/con Tiêm bắp 60 100 100 12 tuần chửa LMLM Astopor 2ml/con Tiêm bắp 60 100 100 49 4.2.3 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn trại lợn công ty TNHH Phương Hà, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Trong thời gian tháng thực tập trại em đƣợc tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn với kỹ sƣ trại Qua em đƣợc trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thƣờng gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Sau kết công tác chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn trại Bảng 4.7.Tình hình mắc bệnh đàn lợn trại Chỉ tiêu Số Số theo dõi (con) mắc bệnh (con) (%) Viêm da địa 1.782 247 13,86 Tiêu chảy 1.782 209 11,72 Phân trắng lợn 1.782 211 11,84 Viêm khớp 1.782 27 1,52 Tên bệnh Tỷ lệ Nhìn vào bảng 4.7 cho thấy tỉ lệ lợn mắc bệnh viêm da địa cao chiếm 13,86%, tỉ lệ mắc bệnh thấp bệnh viêm khớp chiếm 1,52% Nguyên nhân mắc bệnh viêm da địa đàn lợn nuôi trại cao giá thị trƣờng lợn xuống thấp trại không xuất bán đƣợc, đàn lợn đến ngày cai sữa phải nhốt tập chung với mật độ cao, việc vệ sinh không đƣợc tốt dẫn đàn lợn mắc bệnh lây lan nhanh Bệnh viêm khớp xảy bệnh thƣờng mắc còi cọc, yếu Tỉ lệ lợn mắc bệnh phân trắng lợn cao với tỉ lệ 11,84% Tỉ lệ lợn mắc bệnh tiêu chảy chiếm 11,72% lý giá lợn thấp trại không xuất bán đƣợc nên cám cho lợn giai 50 đoạn sau cai sữa thuốc dùng để điều trị bệnh không đƣợc quan tâm, dẫn đến tình trạng lợn bị tiêu chảy tăng cao 4.2.3.1.Cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh đàn lợn Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh đàn lợn trại Chỉ tiêu Tên bệnh Viêm da địa Kết Thời Số Đƣờng gian Số Thuốc Liều lƣợng dùng dùng Tỷ lệ điều thuốc khỏi (%) trị (ngày) (con) (con) Pha tỷ Bơi Penicillin + lệ 1/200 ngồi xanh methylen ml da 3-5 247 245 99,19 Ceptiofur Hcl 1ml/20 Tiêm kg TT bắp Hitamox Bệnh viêm khớp Bệnh phân trắng lợn Bệnh tiêu chảy Tính chung ADE Bcomplex Nor 100 Nor 100 1ml/20 kg TT 1ml/20 kg TT 1ml/20 kg TT 1ml/20 kg TT Tiêm bắp 27 25 92,25 Tiêm bắp 3-5 211 169 80,09 Tiêm bắp 209 174 83,25 694 643 92,65 51 Qua bảng 4.8 Cho thấy bệnh có tỉ lệ khỏi cao, cao bệnh viêm viêm da địa có tỉ lệ khỏi lên tới 99,19% bệnh dễ phát đƣợc điều trị tận tình nên thời gian ngắn bệnh khỏi Tỷ lệ khỏi bệnh viêm khớp cao chiếm 92,25% Thấp bệnh phân trắng lợn chiếm 80,09%, nguyên nhân lợn mắc bệnh đẻ sức đề kháng yếu nhiễm bệnh dễ đến tử vong khiến tỷ lệ điều trị khỏi thấp Tỷ lệ lợn khỏi bệnh tiêu chảy thấp chiếm 83,25% lợn nhốt tập chung với số lƣợng lớn nên chăm sóc khơng quan sát đƣợc hết lợn bị nặng phát cộng với công tác vệ sinh không đƣợc tốt nên bệnh lây lan nhanh khiến cho tỉ lệ lợn chết cao Qua trình đƣợc tham gia điều trị với kỹ thuật trại em rút đƣợc học, kinh nghiệm tích luỹ cho thân nhằm hạn chế tỷ lệ mắc bệnh nái sinh sản nhƣ sau: - Cần phát bệnh kịp thời xác giúp ta đƣa đƣợc phác đồ điều trị tốt làm giảm tỷ lệ chết, giảm thời gian sử dụng thuốc giảm thiệt hại kinh tế - Chuồng trại phải đƣợc giữ khô ráo, sẽ, không ẩm ƣớt, vệ sinh chuồng phải đƣợc thực nghiêm ngặt, hạn chế bụi bẩn chuồng nuôi - Đối với lợn nái đẻ hạn chế moi móc, khơng can thiệp thấy lợn đẻ bình thƣờng - Lợn nái đẻ có biểu đẻ khó phải can thiệp ngay, dụng cụ can thiệp phải qua sát trùng trƣớc đƣa vào thể mẹ - Sử dụng thuốc, kết hợp với chăm sóc nuôi dƣỡng tốt, nâng cao sức đề kháng vật 52 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Hiệu chăn nuôi trại: Hiệu chăn nuôi trại tốt Tỷ lệ sơ sinh đạt trung bình 12,43 con/nái, tỷ lệ Số sống đến cai sữa/nái đạt 11,75 5.1.2 Kết áp dụng cơng tác chăm sóc, ni dưỡng, phòng trị bệnh Quy trình phòng trị bệnh đƣợc áp dụng cho 100% đàn lợn nuôi trang trại đƣợc đảm bảo thực nghiêm ngặt, với giám sát chặt chẽ kỹ thuật viên công ty chăn nuôi CP Việt Nam - Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh viêm da địa đàn lợn là: 99,19% - Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh lợn phân trắng đàn lợn là: 80,09% - Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh tiêu chảy đàn lợn là: 83,25% - Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh viêm khớp đàn lợn là: 92,25% * Những chuyên môn đƣợc học trại + Khai thác tinh + Phối giống + Đỡ lợn đẻ + Tham gia vào quy trình chăm sóc, ni dƣỡng đàn lợn lợn mẹ trại ( cho lợn ăn, tắm chải cho lợn mẹ, dọn vệ sinh chuồng ,…) + Tham gia vào quá triǹ h điề u tri ̣bê ̣nh cho lơ ̣n và lơ ̣n nái ta ̣i tra ̣i + Tham gia xuất bán lợn kỹ sƣ trại 5.2 Đề nghị Cần thực nghiêm ngặt công tác vệ sinh thú y chăn ni nhƣ tiêm phòng 53 Chuồng trại phải đảm bảo vệ sinh sẽ, tránh ô nhiễm môi trƣờng, chuồng trại phải đƣợc tiêu độc định kỳ Cần thực tốt vấn đề vệ sinh mơi trƣờng chuồng trại, có biện pháp khoa học để xử lý chất thải Đảm bảo vệ sinh môi trƣờng xung quanh Vấn đề quan tâm trƣớc mắt kiểm soát chặt chẽ sản phẩm tiết lợn khỏe nhƣ lợn bệnh đảm bảo thu gom có biện pháp xử lý thích hợp TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nƣớc Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Cừ (1972), Cơ sở lý luận nuôi dưỡng lợn con, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nơng nghiệp, Hồ Chí Minh Trần Tiến Dũng, cs (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thị Phƣợng (1986), Bệnh lợn ỉa phân trắng, Nxb Nông thôn, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thị Phƣợng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Đình Tơn (2009), Giáo trình chăn ni chun khoa, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm (1995), Giáo trình thức ăn dinh dưỡng gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ ( 2012 ), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nhà xuất đại học nông nghiệp, Hà Nội 10 Trƣơng Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Đà Nẵng 11 Phùng Ứng Lân (1996), Chứng ỉa chảy lợn theo mẹ, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Lê Văn Năm (2009), Hướng dẫn điều trị số bệnh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp 13 Lê Văn Năm, Trần Văn Bình, Nguyễn Thị Hƣơng (1998), Hướng dẫn phòng điều trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Tài Năng, Phạm Đức Chƣơng, Cao Văn, Nguyễn Thị Quyên (2016), Giáo trình Dược lý học thú y, Nxb Đại học Hùng Vƣơng 15 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Nguyễn Ngọc Phụng (2005), Công tác vệ sinh thú y chăn nuôi lợn, Nxb lao động hội, Hà Nội 17 Phạm Thế Sơn, Lê Văn Tạo, Cù Hữu Phú, Phạm Khắc Hiếu (2008), “Nghiên cứu hệ vi khuẩn đƣờng ruột lợn khoẻ mạnh tiêu chảy”, Tạp khoa học kỹ thuật Thú y, VI( 2), tr.34 – 38 18 Nguyễn Văn Thanh (2004), Phòng trị số bệnh thường gặp gia súc, gia cầm, Nxb Lao động hội 19 Nguyễn Văn Thanh (2007), “ Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi vùng Đồng Bắc Bộ”, Tạp chí KHKT Thú y, tập 14, số 20 Nguyễn Văn Thiện (2008), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 21 Trịnh Quang Tuyên (2005), Xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn Escherichia coli gây Colibacillosis lợn trại chăn nuôi tập trung, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu nuớc 22 Akita cs (1993), “Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols”, Vet 160(1993), P.207 - 214 23 Faibrother J.M (1992), Enteric Colibacillosis, Diseases of swin, IOWA state universitypress/amess IOWA USA &th edition 24 Glawisching E cs (1992) The Efficacy ofE costat on E Coliinfected weaning pigg, 12th IPVS Congress, August 25 Pensaert MB de Bouck P.A (1978), “New coronavirus – like particle associated with diarrhea in swine ", Arch Virol, PP 58; p 243 – 247 26 Purvis G.M (1985),” Diseases of the animals newborn”, VetRec.Microbio, 47, PP 153 – 161 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THU THẬP TRONG Q TRÌNH THỰC TẬP Hình ảnh 1: Cơng tác vệ sinh ngày chuồng bầu Hình ảnh 2: Thụ tinh nhân tạo cho lợn Hình ảnh 3: Khai thác tinh Hình ảnh 4: Lợn bị tiêu chảy Hình ảnh 5: Lợn bị viêm da Hình ảnh 6: Lợn nái bị viêm tử cung Hình ảnh 7: Thuốc kháng sinh ... dưỡng phòng trị bệnh cho lợn Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 1.2 Mục tiêu đề tài - Đánh giá tình hình chăn ni trại - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho. .. chun đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH NI DƢỠNG, CHĂM SĨC VÀ PHỊNG BỆNH CHO ĐÀN LỢN CON TẠI CƠNG TY TNHH PHƢƠNG HÀ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên... bệnh cho đàn lợn 46 4.2.3 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn trại lợn công ty TNHH Phƣơng Hà, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 49 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn