Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

5 165 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 15:51

HĨA HỌC LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC I Mục tiêu: 1) Kiến thức: HS biết - Các nguyên tố bảng tuần hoàn xếp theo chiều tăng dần điện tính hạt nhân nguyên tử Lấy ví dụ minh hoạ - Cấu tạo bảng tuần hồn gồm: Ơ ngun tố, chu kì, nhóm Lấy ví dụ minh hoạ - Quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim chu kì nhóm Lấy ví dụ minh hoạ - Ý nghĩa bảng tuần hoàn: lược mối liên hệ cấu tạo nguyên tử, vị trí nguyên tố bảng tuần hồn tính chất hóa học nguyên tố 2) Kĩ năng: HS biết - Quan sát bảng tuần hồn, ngun tố cụ thể, nhóm I VII, chu kì 2, rút nhận xét ô nguyên tố, chu kỳ nhóm - Từ cấu tạo nguyên tử số nguyên tố điển hình (thuộc 20 nguyên tố đầu tiên) suy vị trí tính chất hố học chúng ngược lại - So sánh tính kim loại tính phi kim nguyên tố cụ thể với nguyên tố lân cận (trong số 20 nguyên tố đầu tiên) 3) Trọng tâm: - Cấu tạo ý nghĩa bảng tuần hoàn ngun tố hóa học II Chuẩn bị: -Bảng tuần hồn , ngun tố phóng to, chu kì 2,3 phóng to, nhóm I, VII phóng to -Sơ đồ cấu tạo nguyên tử số nguyên tố(yêu cầu HS ôn lại kiến thức cấu tạo nguyên tử lớp 8) HĨA HỌC III Tiến trình lên lớp: 1) ổn định tổ chức: 2) Kiểm tra cũ: a.Hãy nêu số đặc điểm nguyên tố silíc trạng thái thiên nhiên, tính chất,và ứng dụng b.Hãy mơ tả lược cơng đoạn để sản xuất đồ gốm 3) Bài mới: *Giới thiệu bài:Ngày người ta phát khoảng 110 nguyên tố hoá học Chúng xếp bảng tuần hoàn theo nguyên tắc nào? … Hoạt động 1: I/ Nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn Giáo viên Học sinh Nội dung GV giới thiệu khái quát bảng tuần hoàn nguyên -HS ý lắng nghe , quan sát -Sắp xếp theo tố, ô nguyên tố, hàng, cột, màu sắc bảng bảng TH trả lời câu hỏi chiều tăng dần -Năm 1869 (Menđêléep)sắp xếp 60 nguyên tố lấy (kim loại màu xanh, phi điện tích sở nguyên tử khối kim hồng, khí cam hạt nhân -Ngày có 110 nguyêntố nguyên tắc xếp -HS trả lời( theo chiều tăng nguyên tử nào? dần điện tích hạt nhân) -GV bổ sung kết luận Hoạt động2: II/ Cấu tạo bảng tuần hoàn Giáo viên Học sinh Nội dung -GV dùng hình 3.22 giới thiệu rõ -HS quan sát theo dõi 1.Ô nguyên tố: kí hiệu quy ước ghi chép Ơ ngun tố cho biết:số hiệu -GV lấy ví dụ bảng tuần hồn -HS trả lời câu hỏi (ơ nguyên tử, KHHH, tên nguyên yêu cầu HS ghi rõ ý nghĩa kí tố, nguyêntử khối nguyên ngun tố cho biết:số HĨA HỌC hiệu hiệu nguyên tử, tố -GV bổ sung kết luận KHHH ) - 2.Chu kì:là dãy nguyên GV dùng bảng TH hướng dẫn HS -HS quan sát bảng TH tốnguyên tử chúng có quan sát đọc ví dụ 1,2,3 nhận đọc VD nhận xét số lớp electron xét sgk (cho biết số hiệu xếp theo chiều điện tích hạt -GV bổ sung kết luận NT, KHHH ) nhân tăng dần -GV ghi nhóm nguyên tố vào bảng -HS theo dõi, quan sát -Số thứ tự chu kì số phụ yêu cầu HS cho biết số hiệu thảo luận thực lớp electron nguyên tử , tên, KHHH, số elêctron u cầu GV 3.Nhóm :gồm ngun tố ngồi -HS trả lời sgk (NT mà nguyên tử chúng có số -GV bổ sung kết luận chúng có số electron electron lớp ngồi lớp ngồi có tính chất ) tương tự xếp thành -GV hỏi nhóm gồm nguyên tố ? cột theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyêntử -GV bổ sung kết luận Hoạt động 3: III/ Sự biến đổi tính chất nguyên tố bảng tuần hoàn Giáo viên Học sinh Nội dung GV treo bảng phụ có ghi nội dung HS ý quan sát 1.Trong chu kì: chu kì (chu kì 3) yêu cầu HS cho biết:tên nguyên tố, số lớp electron, bảng phụ trả lời câu -Theo chiều tăng dần điện hỏi (tên nguyên tố tích hạt nhân ngun tử có tính chất kim loại, natri,magiê, nhôm , phi kim mạnh số lớp electron tăng -GV bổ sung kết luận dần Na kim loại -Tương tự GV hướng dẫn HS nhận xét chu kì lại rút kết luận chung mạnh nhất, clo phi -Số electron nguyên tử tăng dần từ đến electron kim mạnh )(có -Tính kim loại ngun tố thể thảo luận nhóm) giảm dần , đồng thời tính phi HĨA HỌC -GV bổ sung kết luận -HS nhận xét rút kim tăng dần -GV dùng hình vẽ đưa nhóm ngun kết luận chung 2.Trong nhóm:từ tố yêu cầu HS cho biết (nhóm I, VII) -HS theo dõi quan sát xuống hạt nhân số lớp electron số hiệu nguyên tử, tên, KHHH, số thảo luận nhóm thực nguyên tố tăng dần Tính electron ngồi cùng, ngun tố yêu cầu kim loại nguyên tố tăng kim loại GV (ví dụ nhóm I) dần đồng thời tính phi kim giảm dần -GV bổ sung kết luận sgk Hoạt động 4: IV/ ý nghĩa bảng tuần hồn ngun tố hố học 1.Biết vị trí ngun tố ta suy đốn cấu tạo nguyên tử tính chất nguyên tố : GV dùng bảng tuần hoàn nguyên -HS quan sát theo dõi, suy luận, tố khái quát theo đồ thảo luận Vị trí N/ tố bảng tuần hoan: ơ, số thứ tự ng tố, chu kì, nhom Cấu tạo N/ tử:Điện tích hạt nhan, số electron, số lớp electron, số electron ngồi cung Tính chất ng tố: -Kim loại/ phi kim -So sanh tính kim loại/ phi kim HÓA HỌC -GV yêu cầu HS thực ví dụ sgk -HS quan sát bảng tuần trang 99 hồn theo dõi suy nghĩ A có số hiệu ngun tử 17, chu kì 3, thực nhiệm vụ(dựa nhóm VII cấu tạo nguyên tử, tính chất nguyên tố A vào đồ) , trình bày kết -GV hướng dẫn HS dựa vào đồ để thảo luận -HS khác nhận xét -GV yêu cầu HS nhân xét -GV bổ sung kết luận 2/Biết cấu tạo nguyên tử ngun tố ta suy đốn vị trí tính chất ngun tố -GV u cầu HS dựa vào đồ để thảo -HS quan sát đồ, bảng luận ví dụ tuần hồn để thảo luận.và -GV yêu cầu HS nhận xét trả lời sgk -GV bổ sung rút kết luận -HS nhận xét 4) Tổng kết, vận dụng: * GV tổng kết nội dung cần nắm :Nguyên tắc xếp bảng tuần hoàn nguyên tố Cấu tạo bảng tuần hồn:Ơ, chu kì, nhóm.Sự biến đổi tính chất ngun tố chu kì, nhóm *GV hướng dẫn vận dụng theo đồ để giải BT1,2 5) Dặn dò: Về nhà học bài, làm tập 3,4,5,7 -ôn tập chương III để tiết sau luyện tập ... 3) Bài mới: *Giới thiệu bài: Ngày người ta phát khoảng 110 nguyên tố hoá học Chúng xếp bảng tuần hoàn theo nguyên tắc nào? … Hoạt động 1: I/ Nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn Giáo viên Học. .. vị trí ngun tố ta suy đốn cấu tạo nguyên tử tính chất nguyên tố : GV dùng bảng tuần hoàn nguyên -HS quan sát theo dõi, suy luận, tố khái quát theo sơ đồ thảo luận Vị trí N/ tố bảng tuần hoan:... quát bảng tuần hoàn nguyên -HS ý lắng nghe , quan sát -Sắp xếp theo tố, ô nguyên tố, hàng, cột, màu sắc bảng bảng TH trả lời câu hỏi chiều tăng dần -Năm 18 69 (Menđêléep)sắp xếp 60 nguyên tố lấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn