Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

8 152 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 15:50

GIÁO ÁN HÓA HỌC lược bảng tuần hồn ngun tố hóa học I Mục tiêu học Học sinh hiểu nguyên tắc xếp ngun tố hóa học bảng tuần hồn Biết cấu tạo bảng tuần hồn lớp gồm ngun tố, chu kì, nhóm Biết dựa vào vị trí ngun tố để suy cấu tạo nguyên tử, tính chất nguyên tố ngược lại II Chuẩn bị GV * Bảng tn hồn lớp phóng to * Ơ ngun tố Mg phóng to * Chu kì 2, phóng to * Nhóm I VII phóng to * đồ cấu tạo nguyên tử phóng to số nguyên tố HS: Ôn lại kiến thức cấu tạo nguyên tử lớp III Tiến trình giảng A ổn định tổ chức B Kiểm tra cũ ? Bài – T95/SGK C Nội dung giảng Hoạt động thầy trò GV giới thiệu bảng tuần hồn ngun tố hóa học Nội dung kiến thức kĩ I Nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn Trước kia, nguyên tố xếp GIÁO ÁN HÓA HỌC HS đọc SGK theo chiều tăng nguyên tử khối ? Nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn trước ngày Ngày nay, nguyên tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử II Cấu tạo bảng tuần hồn Ơ ngun tố GV: Mỗi giới hạn nhỏ bảng ô nguyên tố  GV viết ngun tố Mg bảng ? Ơ ngun tố Mg cho biết thơng tin ngun tố hóa học magiê ( KHHH, tên nguyên tố, NTK, STT.) a) Ví dụ 12 Số hiệu nguyên tử: 12 Mg KHHH: Mg Magiê Magiê ? Ô nguyên tố cho biết thơng tin ngun tố hóa học ? Lấy ví dụ với nguyên tố Na 24 Tên nguyên tố: NTK: 24 b) Kết luận Ô nguyên tố cho biết: * Số hiệu nguyên tử GV lưu ý học sinh * KHHH * Tên nguyên tố * NTK GV giới thiệu chu kì ( bảng tuần hồn ) Chú ý: Số trị số hiệu nguyên tử số đơn vị điện tích hạt nhân số electron nguyên tử số thứ tự nguyên tố HS nghe, đọc SGK Chu kì ? Chu kì a) Khái niệm - T96/SGK GIÁO ÁN HÓA HỌC GV đưa cấu tạo nguyên tử nguyên tố chu kì * Dãy nguyên tốnguyên tử có số lớp electron ? Nhận xét mối liên hệ STT chu kì với số lớp electron nguyên tử nguyên tố chu kì * Số thứ tự chu kì có số trị số lớp electron ? Bảng tuần hồn có chu kì, kí hiệu chu kì ? Cho biết số lượng nguyên tố; số lớp electron, số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử nguyên tố chu kì 1, 2, GV giới thiệu nhóm ngun tố bảng tuần hoàn b) Cấu tạo Bảng tuần hoàn có chu kì * Chu kì 1, 2, chu kì nhỏ * Chu kì 4, 5, 6, chu kì lớn Ví dụ: QS bảng tuần hồn thấy: chu kì 1, 2, T97/SGK Nhóm HS nghe, đọc SGK a) Khái niệm – T96/SGK ? Nhóm ngun tố * Gồm ngun tố mà ngun tử có số electron lớp ngồi có tính chất tương tự xếp thành cột GV giới thiệu cấu tạo nguyên tử nguyên tố nhóm ? Cho biết mối liên hệ số thứ tự nhóm với số electron lớp nguyên tử nguyên tố nhóm ? Số lượng nhóm bảng tuần hồn, kí hiệu nhóm ? Cho biết số electron lớp ngồi cùng, điện tích hạt nhâncủa nguuun tử nguyên tố nhóm I, VII * Số thứ tự nhóm có số trị số electron lớp ngồi VD: Các ngun tố nhóm I, ngun tử chúng có electron lớp ngồi b) Cấu tạo Bảng tuần hồn có nhóm: I, II, …, VII, VIII c) Ví dụ: QD bảng tuần hồn thấy: nhóm I, VII – T97/SGK GIÁO ÁN HÓA HỌC D Củng cố ? Bài –T101/SGK E Hướng dẫn nhà * Làm 1, 2, 4, – T101/SGK; Bài 31 – T35/SBT * Đọc trước mục III, IV 31/SGK GIÁO ÁN HÓA HỌC lược bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học ( tiếp ) I Mục tiêu học ( Như tiết 39 ) II Chuẩn bị ( Như tiết 39 ) III Tiến trình dạy A ổn định tổ chức B Kiểm tra cũ ? Bài – T101/SGK C Nội dung giảng Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức kĩ III Sự biến đổi tính chất nguyên tố bảng tuần hoàn Trong chu kì HS quan sát cấu tạo nguyên tử chu kì ( Chu kì 2) ? Nhận xét biến đổi tính chất nguyên tố chu kì ? Chứng tỏ biến đổi tính chất với chu kì 2, * Nhận xét: Trong chu kì, từ đầu tới cuối chu kì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân: - Số electron lớp ngồi nguyên tử tăng dần từ đến electron - Tính kim loại nguyên tố giảm dần đồng thời tính phi kim nguyên tố tăng dần * VD chu kì 2, – T98/SGK Trong nhóm * Nhận xét GIÁO ÁN HĨA HỌC HS quan sát đồ cấu tạo nguyên tử nguyên tố nhóm I ? Nhận xét biến đổi tính chất ngun tố nhóm ? Chứng tỏ biến đổi tính chất nhóm I, VII Trong nhóm, từ xuốngdưới theo chiều tăng điên tích hạt nhân: - Số lớp electron nguyên tử tăng dần từ đến lớp - Tính kim loại nguyên tố tăng dần đồng thời tính phi kim ngun tố giảm dần * Ví dụ: Nhóm I, VII – T99/SGK IV ý nghĩa bảng tuần hoàn ngun tố hóa học Biết vị trí ngun tố ta suy đốn cấu tạo ngun tử tính chất nguyên tố Ví dụ Biết nguyên tố A có số hiệu nguyên tử 17, chu kì 3, nhóm VII Hãy cho biết cấu tạo ngun tử, tính chất nguyên tố A so sánh với nguyên tố lân cận Giải Theo bài, nguyên tố A có số hiệu nguyên tử 17 nên điện tích hạt nhân nguyên tử A 17 +, có 17 electron  Ngun tố A số 17, chu kì 3, nhóm VII ? Ngun tố A số bảng tuần hồn ? Nguyên tử A có electron, electron xếp thành lớp, lớp electron ngồi có electron ? Điện tích hạt nhân nguyên tử  Nguyên tử nguyên tố A có lớp electron, lớp electron ngồi có electron  Ngun tố A cuối chu kì 3, nên A phi kim hoạt động mạnh, tính phi kim A( Cl ) mạnh nguyên tố đứng trước chu kì , có số hiệu ngun tử 16 ( S )  Nguyên tố A đứng gần đầu nhóm VII, tính phi kim A yếu nguyên tố đứng trên, số hiệu GIÁO ÁN HÓA HỌC nguyên tố A ? Nguyên tố A có tính chất so với nguyên tố lân cận ( đứng trước chu kì; đứng trên, đứng nhóm ) nguyên tử ( Flo ), mạnh nguyên tố đứng dưới, số hiệu nguyên tử 35 ( Br ) Biết cấu tạo nguyên tử nguyên tố ta suy đốn vị trí tính chất ngun tố Ví dụ Ngun tử ngun tố X có điện tích hạt nhân 16 +, lớp electron , lớp eluctron ngồi có electron Hãy cho biết vị trí X bảng tuần hồn tính chất Giải Theo bài, ngun tử ngun tố X có điện tích hạt nhân 16 +, lớp electron, lớp ngồi có electron nên: - X số 16, chu kì 3, nhóm VI bảng tuần hồn - Ngun tố X đứng gần cuối chu kì 3, gần đầu nhóm VI nên X nguyên tố phi kim ? Vị trí X bảng tuần hồn tính chất ? Ngun tố X số mấy, chu kì nào, nhóm bảng tuần hoàn ? X nguyên tố phi kim hay nguyên tố kim loại D Củng cố GIÁO ÁN HÓA HỌC ? Bài – T101/SGK E Hướngdẫn nhà * Làm 2, 5, 6, – T101/SGK; Bài 4,5 – T103/SGK * Đọc trước 32 – T102, 103/SGK ... VI nên X nguyên tố phi kim ? Vị trí X bảng tuần hồn tính chất ? Ngun tố X số mấy, chu kì nào, nhóm bảng tuần hồn ? X nguyên tố phi kim hay nguyên tố kim loại D Củng cố GIÁO ÁN HÓA HỌC ? Bài – T101/SGK... tử II Cấu tạo bảng tuần hồn Ơ ngun tố GV: Mỗi giới hạn nhỏ bảng ô nguyên tố  GV viết ô nguyên tố Mg bảng ? Ơ ngun tố Mg cho biết thơng tin ngun tố hóa học magiê ( KHHH, tên nguyên tố, NTK, STT.)... - T96/SGK GIÁO ÁN HÓA HỌC GV đưa cấu tạo nguyên tử nguyên tố chu kì * Dãy nguyên tố mà nguyên tử có số lớp electron ? Nhận xét mối liên hệ STT chu kì với số lớp electron nguyên tử nguyên tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn