Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần liên minh

106 185 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2018, 21:16

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Đ ại KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ho ĐỀ TÀI: ̣c k NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH h in ́ uê ́H tê Họ tên SV: Lê Thị Quỳnh Nga Giảng viên hướng dẫn: Mã SV: 13K4051182 ThS Nguyễn Ánh Dương Lớp: CTT2 K48 Quản trị Kinh doanh Niên khóa: 2013-2017 Huế, 5/2017 i Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN ại Đ Sau trình thực tập Cơng ty Cổ phần Liên Minh, tơi hồn thành đề tài: “Nghiên cứu yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên Cơng ty Cổ phần Liên Minh” Để hồn thành tốt đề tài này, nỗ lực thân, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình quý thầy cô giáo cô chú, anh chị Công ty Cổ phần Liên Minh Cho phép bày tỏ lòng biết ơn đến: Q thầy giáo Trường Đại học Kinh tế Huế khoa Quản trị Kinh doanh tận tình giảng dạy cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo ThS Nguyễn Ánh Dương, người tận tình hướng dẫn, định hướng bảo cho vấn đề cụ thể, thiết thực để hoàn thành đề tài Chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô chú, anh chị Cơng ty Cổ phần Liên Minh nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ góp ý suốt thời gian thực tập Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể bạn bè gia đình ln quan tâm, động viên, khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập thời gian thực tập để tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Do hạn chế lý luận kinh nghiệm nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô quý bạn đọc để đề tài hồn thiện Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên thực h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Lê Thị Quỳnh Nga i Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Quy trình nghiên cứu Đ 5.2 Phương pháp thu thập số liệu ại 5.2.1 Đối với thông tin thứ cấp 5.2.2 Đối với thông tin sơ cấp ho 5.3 Phương pháp phân tích số liệu ̣c k 5.3.1 Phương pháp phân tích thống kê mô tả 5.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo in 5.3.3 Phương pháp phân tích nhân tố khám phá h 5.3.4 Phương pháp hồi quy tuyến tính tê 5.3.5 Kiểm định giá trị trung bình mức độ hài lòng yếu tố 5.3.6 Phương pháp kiểm định khác biệt mức độ hài lòng yếu tố ́H theo đặc điểm nhân ́ uê Bố cục đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 11 1.1 Cơ sở lý luận 11 1.1.1 Lý luận chung động lực làm việc người lao động 11 1.1.1.1 Khái niệm động lực làm việc vấn đề liên quan .11 1.1.1.2 Tạo động lực làm việc 13 1.1.1.3 Vai trò việc tạo động lực làm việc 14 1.1.2 Các học thuyết tạo động lực làm việc 15 1.1.2.1 Học thuyết nhu cầu Abraham Maslow 15 1.1.2.2 Học thuyết hai yếu tố Frederick Herzberg 16 ii Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp 1.1.2.3 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 17 1.1.2.4 Học thuyết công J.Stacy.Adams 19 1.1.2.5 Học thuyết tăng cường tích cực 19 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 20 1.1.3.1 Lương thưởng 20 1.1.3.2 Phúc lợi .20 1.1.3.3 Cấp 20 1.1.3.4 Đồng nghiệp .21 1.1.3.5 Môi trường làm việc 22 1.1.3.6 Bản chất công việc 22 Đ 1.1.3.7 Đào tạo thăng tiến 23 ại 1.1.3.8 Chính sách tổ chức 23 1.1.3.9 Văn hóa Doanh nghiệp 24 ho 1.2 Cơ sở thực tiễn 24 ̣c k 1.2.1 Thực tiễn tạo động lực làm việc Việt Nam 24 1.2.2 Một số nghiên cứu liên quan đến tạo động lực làm việc cho nhân viên .25 in 1.2.2.1 Nghiên cứu nước 25 h 1.2.2.2 Nghiên cứu nước 25 tê 1.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 26 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ́H NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH 27 ́ uê 2.2 Giới thiệu Công ty Cổ phần Liên Minh 27 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển .27 2.2.2 Chức nhiệm vụ 28 2.2.2.1 Chức 28 2.2.2.2 Nhiệm vụ 28 2.2.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 28 2.2.4 Cơ cấu lạo động Công ty qua năm 2014-2016 30 2.2.5 Tình hình biến động tài sản nguồn vốn Công ty qua năm 2014 - 2016 33 2.1.6 Tình hình biến động kết kinh doanh Công ty qua năm 2014 - 2016 36 2.3 Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty Cổ phần Liên Minh 38 iii Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp 2.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 38 2.3.1.1 Cơ cấu mẫu theo giới tính 39 2.3.1.2 Cơ cấu mẫu theo thời gian làm việc 40 2.3.1.3 Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 41 2.3.1.4 Cơ cấu mẫu theo trình độ 41 2.3.1.5 Cơ cấu mẫu theo phận 42 2.3.1.6 Cơ cấu mẫu theo thu nhập 43 2.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số tin cậy Conbach’s Alpha 44 2.3.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo “Lương, thưởng phúc lợi” 44 2.3.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo “Bố trí cơng việc” 45 Đ 2.3.2.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo “Môi trường làm việc” 46 ại 2.3.2.4 Đánh giá độ tin cậy thang đo :Đồng nghiệp” 47 2.3.2.5 Bảng kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “Cấp trên” 47 ho 2.3.2.6 Bảng kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “Cơ hội đào tạo thăng tiến” ̣c k 48 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) 48 in 2.3.4 Phân tích mơ hình hồi quy tương quan bội 51 h 2.3.4.1 Xây dựng mơ hình hồi quy .51 tê 2.3.4.2 Kiểm định mơ hình 53 2.3.4.3 Kiểm tra độ phù hợp mơ hình hồi quy 53 ́H 2.3.5 Đánh giá mức độ đáp ứng yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên 57 ́ uê 2.3.5.1 Đánh giá nhân viên yếu tố Lương thưởng phúc lợi 57 2.3.5.2 Đánh giá nhân viên yếu tố Bố trí xếp công việc 58 2.3.5.3 Đánh giá nhân viên yếu tố Môi trường làm việc 59 2.3.5.4 Đánh giá nhân viên yếu tố Đồng nghiệp 60 2.3.5.5 Đánh giá nhân viên yếu tố Cấp 61 2.3.5.6 Đánh giá nhân viên yếu tố Cơ hội đào tạo thăng tiến 62 2.3.6 Kiểm định khác biệt đặc điểm nhân viên với mức độ hài lòng yếu tố tạo động lực làm việc 63 2.3.6.1 Theo giới tính 63 2.3.6.2 Theo phận làm việc 63 2.3.6.3 Theo thời gian làm việc 64 iv Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp 2.3.6.4 Theo độ tuổi làm việc 64 2.3.6.5 Theo trình độ chun mơn 65 2.3.6.6 Theo thu nhập 65 2.4 Đánh giá chung .67 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH 68 3.1 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Liên Minh 68 3.2 Giải pháp .68 3.2.1 Giải pháp Lương, thưởng phúc lợi 68 Đ 3.2.2 Giải pháp Bố trí xếp công việc 69 ại 3.2.3 Giải pháp Môi trường làm việc .69 3.2.4 Giải pháp Đồng nghiệp 70 ho 3.2.5 Giải pháp Cấp 70 ̣c k 3.2.6 Giải pháp Cơ hội đào tạo thăng tiến 70 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 in Kết luận 72 h Kiến nghị 73 tê 2.1 Đối với công ty .73 2.2 Đối với Cơ quan quản lý Nhà nước 73 ́H Hạn chế đề tài 74 ́ uê TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC 77 v Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Diễn đạt mã hóa thang đo .4 Bảng 2.1 Tình hình lao động Công ty qua năm 2014 – 2016 31 Bảng 2.2 Tình hình biến động tài sản nguồn vốn Công ty qua năm 2014 – 2016 33 Bảng 2.3 Tình hình biến động kết kinh doanh Cơng ty qua năm 2014 2016 37 Bảng 2.4 Cơ cấu lao động lao động theo phận Công ty năm 2016 .39 Bảng 2.5 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “Lương, thưởng phúc lợi” lần 44 Bảng 2.6 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “Lương, thưởng phúc lợi” lần 45 ại Bảng 2.7 Đ Bảng 1.1 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “Bố trí xếp ho cơng việc” 46 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “Môi trường làm việc” 46 Bảng 2.9 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “Đồng nghiệp” .47 Bảng 2.10 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “Cấp trên” 47 Bảng 2.11 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố “Cơ hội đào tạo thăng tiến” 48 Bảng 2.12 Kiểm tra điều kiện phân tích EFA cho 25 biến độc lộc lập KMO and Bartlett’s Test 49 Bảng 2.13 Ma trận xoay nhân tố .50 Bảng 2.14 Kiểm tra điều kiện phân tích EFA cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett’s Test 51 Bảng 2.15 Total Variance Explained thang đo động lực làm việc 51 Bảng 2.16 Kiểm định tương quan Pearson 53 Bảng 2.17 Đánh giá phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội 53 Bảng 2.18 Kết phân tích ANOVA .54 Bảng 2.19 Kết phân tích hồi quy tuyến tính 55 Bảng 2.20 Đánh giá nhân viên yếu tố Lương thưởng phúc lợi 57 Bảng 2.21 Đánh giá nhân viên yếu tố Bố trí xếp cơng việc .58 Bảng 2.22 Đánh giá nhân viên yếu tố Môi trường làm việc 59 h in ̣c k Bảng 2.8 ́ uê ́H tê vi Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2.23 Đánh giá nhân viên yếu tố Đồng nghiệp 60 Bảng 2.24 Đánh giá nhân viên yếu tố Cấp .61 Bảng 2.25 Đánh giá nhân viên yếu tố Cơ hội đào tạo thăng tiến .62 Bảng 2.26 Kiểm định One-way ANOVA theo phận làm việc 63 Bảng 2.27 Kiểm định One-way ANOVA theo thời gian làm việc 64 Bảng 2.28 Kiểm định One-way ANOVA theo độ tuổi làm việc 64 Bảng 2.29 Kiểm định One-way ANOVA theo trình độ chun mơn 65 Bảng 2.30 Kiểm định One-way ANOVA theo thu nhập 65 ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê vii Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu mẫu điều tra theo giới tính 39 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu mẫu theo thời gian làm việc 40 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 41 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu mẫu theo trình độ .41 Biểu đồ 2.5 Cơ cấu mẫu theo phận 42 Biểu đồ 2.6 Cơ cấu mẫu theo thu nhập .43 ại Đ SƠ ĐỒ ho Quá trình tạo động lực .13 Sơ đồ 1.2 Mơ hình kỳ vọng đơn giản hóa 18 Sơ đồ 1.3 Mơ hình nghiên cứu 26 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Liên Minh 29 h in ̣c k Sơ đồ 1.1 ́ uê ́H tê viii Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Nhân nguồn lực quan trọng tổ chức Khả người phát huy quan tâm mức, khai thác động viên Điều đóng góp lớn vào việc nâng cao suất lao động hiệu hoạt động tổ chức Để nhân viên làm việc có hiệu họ cần phải có động lực làm việc Từ thực tiễn đó, đặt vấn đề lớn cho nhà quản trị cần phải có sách tuyển dụng, đào tạo sử dụng lao động cách có hiệu Nhưng hết, cần phải khuyến khích, động viên nhân viên thông qua việc tạo hội để nhân viên phát Đ huy lực, tính sáng tạo khuôn khổ điều kiện cho phép doanh nghiệp Để ại làm điều điều cần phải hiểu rõ nhân viên, coi nhân viên trung tâm phát triển doanh nghiệp, có khơng bị lãng phí nguồn lực ho tạo động lực thúc đẩy nhân viên hoàn thiện cá nhân phát triển doanh nghiệp ̣c k Công ty Cổ phần Liên Minh với hoạt động sản xuất đan lát bàn ghế từ sợi nhựa xuất sang nước Hoa Kỳ, Úc, số quốc gia Châu Âu nên cần in phải tuân theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt đáp ứng u cầu đối tác Chính h vậy, nhân viên thường bị áp lực phải hoàn thành đơn hàng hạn Nhận thấy tê Công ty sách tạo động lực cho nhân viên chưa thực phù hợp Tất ́H nhu cầu nhân viên chưa tìm hiểu đáp ứng đầy đủ, chưa tạo thoả mãn với công việc nhân viên Theo PGS.TS Bùi Anh Tuấn & TS Phạm Thúy ́ uê Hương (2013) người lao động có động lực làm việc tạo khả nâng cao suất lao động hiệu công tác Không tạo gắn bó thu hút lao động giỏi với tổ chức Do Công ty cần sử dụng nhiều biện pháp để thu hút nhân tài tạo động lực làm việc, khuyến khích nhân viên thực tốt cơng việc nhằm tăng hiệu kinh tế tạo tảng phát triển bền vững cho Công ty Căn vào lý nêu trên, định chọn đề tài: “Nghiên cứu yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty Cổ phần Liên Minh” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp 2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 2.2.1 Lương, thưởng phúc lợi Lần Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 804 ại Đ Lần Reliability Statistics in N of Items h ́H tê Cronbach's Alpha 812 ̣c k ho TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 TN7 Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted TotalCorrelation Item Deleted 21.3007 21.343 502 786 20.9346 26.048 298 812 21.3922 21.345 524 781 21.4902 21.107 555 775 20.8889 20.165 616 763 20.9869 19.908 688 750 21.2026 20.610 557 773 Item-Total Statistics ́ uê Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TN1 17.5359 19.369 496 800 TN3 17.6275 19.354 520 794 TN4 17.7255 19.108 554 787 TN5 17.1242 18.202 616 773 TN6 17.2222 17.858 701 754 TN7 17.4379 18.721 557 786 SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga 83 Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp 2.2.2 Bố trí xếp công việc Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 825 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted 637 784 10.5294 7.514 663 773 CV3 6.819 669 771 CV4 10.1307 7.417 632 787 CV2 10.6275 Đ 7.564 ại CV1 Total Correlation if Item Deleted 10.2222 h ́H tê Cronbach's N of Items Alpha 809 in Reliability Statistics ̣c k ho 2.2.3 Môi trường làm việc ́ uê Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted MT1 10.2222 6.042 592 779 MT2 10.7059 6.064 701 725 MT3 10.3072 5.898 613 769 MT4 10.8039 6.843 618 768 SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga 84 Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp 2.2.4 Đồng nghiệp Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 815 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 10.4641 7.119 616 776 DN2 10.3333 6.789 680 746 DN3 10.6405 7.034 604 783 10.7582 6.987 640 765 ́H tê Item-Total Statistics h Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 801 in ̣c k ho 2.2.5 Cấp ại DN4 Đ DN1 Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha CT1 10.1307 6.693 CT2 10.0261 CT3 CT4 ́ uê Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 675 723 6.960 614 752 9.7320 6.803 536 791 9.8170 6.308 643 737 2.2.6 Cơ hội đào tạo thăng tiến Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 771 SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga 85 Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DT1 6.5033 2.594 625 677 DT2 6.9150 3.026 610 686 DT3 7.0131 3.276 594 709 2.3 Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) 2.3.1 EFA nhóm biến độc lập 855 ại Đ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx ChiSquare Bartlett's Test of Sphericity df Sig 1607.164 ho ̣c k 300 000 Initial Eigenvalues Component in Total Variance Explained h Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total ́H % of Cumulative Variance % tê Total Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulativ Variance e% 7.663 30.653 30.653 7.663 30.653 30.653 3.112 12.449 12.449 2.088 8.350 39.003 2.088 8.350 39.003 2.763 11.051 23.500 1.825 7.299 46.302 1.825 7.299 46.302 2.713 10.852 34.352 1.611 6.442 52.744 1.611 6.442 52.744 2.700 10.798 45.150 1.491 5.966 58.710 1.491 5.966 58.710 2.554 10.215 55.364 1.314 5.254 63.965 1.314 5.254 63.965 2.150 8.600 63.965 845 3.382 67.346 744 2.975 70.321 739 2.956 73.277 10 690 2.760 76.037 11 658 2.633 78.671 12 596 2.383 81.053 13 565 2.262 83.315 14 491 1.962 85.277 15 460 1.841 87.118 SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga 86 ́ uê Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp 16 441 1.765 88.883 17 427 1.710 90.593 18 390 1.558 92.151 19 361 1.446 93.597 20 328 1.311 94.908 21 293 1.173 96.081 22 288 1.153 97.234 23 260 1.038 98.272 24 242 967 99.239 25 190 761 100.000 h 784 761 758 655 ́ uê ́H 794 751 747 655 tê 769 742 733 725 in SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga ̣c k ho TN6 TN3 TN5 TN4 TN7 TN1 DN2 DN4 DN3 DN1 MT2 MT1 MT4 MT3 CV2 CV1 CV3 CV4 CT4 CT1 CT2 CT3 DT2 DT3 DT1 ại Đ 821 678 667 627 620 578 Rotated Component Matrixa Component 813 806 712 645 801 756 692 87 Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp 2.3.2 EFA nhóm biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .520 115.376 000 ại Đ Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 1.732 86.586 86.586 1.732 86.586 86.586 268 13.414 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis h in ̣c k ho ́ uê ́H tê SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga 88 Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp 2.4 Hồi quy tương quan 2.4.1 Phân tích tương quan Correlations DN MT 000 000 CV 000 CT 000 DT 000 DGC 343** 1.000 153 1.000 153 000 1.000 153 000 1.000 153 000 1.000 153 000 000 153 261** 1.000 153 000 153 000 1.000 153 1.000 153 000 1.000 153 000 1.000 153 000 001 153 263** 1.000 153 000 1.000 153 000 153 000 1.000 153 1.000 153 000 1.000 153 000 001 153 348** 1.000 153 000 1.000 153 000 1.000 153 000 153 000 1.000 153 1.000 153 000 000 153 302** 1.000 153 000 153 264** TN 153 000 ại Đ ̣c k ho 1.000 153 000 1.000 153 000 1.000 153 000 153 000 1.000 153 343** 1.000 153 261** 1.000 153 263** 1.000 153 348** 1.000 153 302** 153 264** 001 153 000 153 001 153 001 153 000 153 000 153 001 153 153 89 ́ uê ́H 1.000 153 000 tê h SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga in Pearson Correlation TN Sig (2-tailed) N Pearson Correlation DN Sig (2-tailed) N Pearson Correlation MT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation CV Sig (2-tailed) N Pearson Correlation CT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation DT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation DGC Sig (2-tailed) N Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp Mode l Model Summaryb R Adjusted R Std Error of Square Square the Estimate ,537 ,518 ,69414281 R ,733a ANOVAa Sum of df Squares 81,652 70,348 146 152,000 152 Model Regression Residual Total Mean Square 13,609 ,482 Đ ại Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Beta Error (Constant) -2.642 476 TN 343 056 352 CV 348 058 361 MT 263 051 274 DN 261 054 269 CT 302 057 311 DT 264 055 268 h in ̣c k ho F t Sig -.701 6.087 6.186 4.679 4.642 5.366 4.680 647 019 024 009 007 012 003 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga Collinearity Statistics Tolerance VIF 892 916 739 695 819 517 1.123 1.042 1.356 1.457 1.219 1.456 ́ uê TN1 TN3 TN4 TN5 TN6 TN7 CV1 CV2 CV3 CV4 MT1 ,000b ́H N Sig 28,244 tê 2.5 Kiểm định One-Sample Statistics DurbinWatson 1,727 One-Sample Statistics Mean Std Deviation 3.3987 1.19945 3.3072 1.16574 3.2092 1.15652 3.8105 1.21261 3.7124 1.15664 3.4967 1.21463 3.2092 1.04286 3.3072 1.02778 3.6144 1.17610 3.7059 1.08144 3.7908 1.08612 90 Std Error Mean 09697 09424 09350 09803 09351 09820 08431 08309 09508 08743 08781 Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 3.3072 3.7059 3.2092 3.6013 3.7320 3.4248 3.3072 3.1046 3.2092 3.5033 3.4183 3.7124 3.3007 3.2026 ại Đ MT2 MT3 MT4 DN1 DN2 DN3 DN4 CT1 CT2 CT3 CT4 DT1 DT2 DT3 ́ uê ́H tê SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga h 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 in -6.201 -7.351 -8.458 -2.933 -3.075 -5.125 -9.380 -8.338 -4.056 -3.364 -2.382 -8.787 -3.309 -11.330 -4.681 -3.116 -6.549 -8.090 -11.137 -9.870 ̣c k TN1 TN3 TN4 TN5 TN6 TN7 CV1 CV2 CV3 CV4 MT1 MT2 MT3 MT4 DN1 DN2 DN3 DN4 CT1 CT2 df 07884 08889 06980 08517 08600 08783 08564 08040 08013 08997 09020 08831 07764 07205 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper 000 -.60131 -.7929 -.4097 000 -.69281 -.8790 -.5066 000 -.79085 -.9756 -.6061 055 -.28954 -.3832 1041 002 -.28758 -.4723 -.1028 000 -.50327 -.6973 -.3093 000 -.79085 -.9574 -.6243 000 -.69281 -.8570 -.5286 000 -.38562 -.5735 -.1978 001 -.29412 -.4669 -.1214 018 -.20915 -.3826 -.0357 000 -.69281 -.8486 -.5370 001 -.29412 -.4697 -.1185 000 -.79085 -.9288 -.6529 000 -.39869 -.5670 -.2304 002 -.26797 -.4379 -.0981 000 -.57516 -.7487 -.4016 000 -.69281 -.8620 -.5236 000 -.89542 -1.0543 -.7366 000 -.79085 -.9492 -.6325 ho t 97523 1.09954 86339 1.05344 1.06380 1.08636 1.05930 99448 99110 1.11287 1.11576 1.09228 96030 89118 91 Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp CT3 CT4 DT1 DT2 DT3 -5.521 -6.449 -3.257 -9.008 -11.067 152 152 152 152 152 000 000 001 000 000 -.49673 -.58170 -.28758 -.69935 -.79739 -.6745 -.7599 -.4620 -.8527 -.9397 -.3190 -.4035 -.1131 -.5460 -.6550 2.6 Kiểm định Independent Samples Test theo tiêu thức giới tính Đ 16172469 036 34109831 16144864 151 262 -.18388938 16340578 -1.121 136.064 264 -.18388938 16403715 151 312 16585219 16353357 tê 296 16585219 15809276 151 264 -.18315840 2.113 138.909 050 823 -1.125 1.501 222 1.014 1.049 150.100 325 569 -1.121 -1.132 142.560 2.012 824 SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga ́ uê ́H DT 037 h CT 151 in CV 671 2.109 ̣c k MT 181 ho DN ại TN Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference 16341122 260 -.18315840 16186064 151 417 -.15321479 16373108 -.844 150.454 400 -.1521479 15789630 151 025 36615281 16136148 2.355 150.538 020 36615281 15550364 067 -.814 365 2.269 92 Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp 2.7 Kiểm định One way ANOVA 2.7.1 Khác biệt phận làm việc Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig TN 1.123 144 351 CV 839 144 570 MT 3.901 144 000 DN 436 144 898 CT 1.150 144 334 DT 1.180 144 315 ại Đ Mean Square 2.519 916 TN SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga 93 Sig .007 4.758 791 6.014 000 3.824 843 4.536 000 ́ uê DT F 2.751 ́H CT tê DN h MT in CV Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total ̣c k ho ANOVA Sum of df Squares 20.148 131.852 144 152.000 152 38.066 113.934 144 152.000 152 30.595 121.405 144 152.000 152 22.474 129.526 144 152.000 152 18.427 133.573 144 152.000 152 13.540 138.460 144 152.000 152 2.809 899 3.123 003 2.303 928 2.483 015 1.693 962 1.760 090 Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp 2.7.2 Khác biệt thời gian công tác TN CV MT DN CT DT h F 102 1.489 990 1.503 216 2.024 979 2.066 107 2.627 967 2.716 047 090 965 092 1.018 ́ uê 122 1.018 120 2.7.3 Khác biệt độ tuổi TN CV MT DN CT DT Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig .181 149 909 1.325 149 269 2.275 149 082 3.096 149 029 1.238 149 298 1.195 149 314 SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga 94 Sig 2.106 ́H tê DT in CT ̣c k DN Mean Square 2.061 979 ho MT ANOVA Sum of df Squares 6.183 145.817 149 152.000 152 4.466 147.534 149 152.000 152 6.071 145.929 149 152.000 152 7.880 144.120 149 152.000 152 276 151.724 149 152.000 152 367 151.633 149 152.000 152 ại CV Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Đ TN Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig .541 149 655 1.437 149 234 2.162 149 095 833 149 478 1.845 149 142 272 149 846 948 Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp TN CV MT Mean Square 982 1.000 ại Đ DN Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total ANOVA Sum of df Squares 2.945 149.055 149 152.000 152 4.076 147.924 149 152.000 152 2.113 149.887 149 152.000 152 6.840 145.160 149 152.000 152 775 151.225 149 152.000 152 1.194 150.806 149 152.000 152 403 1.359 993 1.368 255 704 1.006 700 553 2.280 974 2.340 076 258 1.015 254 858 398 1.012 393 758 h tê 2.7.4 Khác biệt trình độ chun mơn Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 744 148 386 148 801 148 1.196 148 1.341 148 421 148 Sig .564 819 527 315 257 793 ́ uê SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga ́H TN CV MT DN CT DT 95 Sig .981 in ̣c k DT ho CT F Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp TN CV MT Mean Square 1.881 976 ại Đ DN Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total ANOVA Sum of df Squares 7.524 144.476 148 152.000 152 1.968 150.032 148 152.000 152 279 151.721 148 152.000 152 4.487 147.513 148 152.000 152 2.043 149.957 148 152.000 152 1.756 150.244 148 152.000 152 492 1.014 485 746 070 1.025 068 991 1.122 997 1.126 347 511 1.013 504 733 439 1.015 433 785 tê Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig 1.236 149 299 070 149 976 2.034 149 112 975 149 406 732 149 535 1.366 149 256 ́ uê SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga ́H TN CV MT DN CT DT 109 h 2.7.5 Khác biệt thu nhập 96 Sig 1.927 in ̣c k DT ho CT F Đại học Kinh tế Huế GVHD: ThS Nguyễn Ánh Dương Khóa luận tốt nghiệp TN CV MT Mean Square 867 1.003 ại Đ DN Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total ANOVA Sum of df Squares 2.601 149.399 149 152.000 152 2.085 149.915 149 152.000 152 900 151.100 149 152.000 152 7.579 144.421 149 152.000 152 5.362 146.638 149 152.000 152 5.260 146.740 149 152.000 152 461 695 1.006 691 559 300 1.014 296 828 2.526 969 2.606 054 1.787 984 1.816 147 1.753 985 1.780 153 h ́ uê ́H tê SVTH: Lê Thị Quỳnh Nga 97 Sig .865 in ̣c k DT ho CT F ... tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty Chương 3: Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên Công ty Cổ phần Liên Minh Đ Trên sở định hướng phát triển Công ty thời gian tới kết phân... tích yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty Cổ phần Liên Minh Tổng quan Công ty Cổ phần Liên Minh Phân tích yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên dựa kết điều tra xử lý số liệu... cho nhân viên Phân tích yếu tố mức độ tác động đến động lực làm việc nhân viên Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường động lực làm việc cho nhân viên Đ Công ty Cổ phần Liên Minh ại Đối tượng nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần liên minh , Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần liên minh

Từ khóa liên quan