CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (nghiên cứu trường hợp hai là nghề huyện Thường Tín, TP. Hà Nội).

191 118 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2018, 21:12

H C VI N CHÍNH TR QU C GIA H CHÍ MINH NGUY N NG C ANH C U TRÚC XÃ H I C A CƯ DÂN LÀNG NGH Đ NG B NG SÔNG H NG HI N NAY (Nghiên c u trư ng h p hai làng ngh huy n Thư ng Tín, thành ph Hà N i) LU N ÁN TI N SĨ XÃ H I H C HÀ N I - 2014 H C VI N CHÍNH TR QU C GIA H CHÍ MINH NGUY N NG C ANH C U TRÚC XÃ H I C A CƯ DÂN LÀNG NGH Đ NG B NG SÔNG H NG HI N NAY (Nghiên c u trư ng h p hai làng ngh huy n Thư ng Tín, thành ph Hà N i) Chuyên ngành: Xã h i h c Mã s : 62 31 30 01 LU N ÁN TI N SĨ XÃ H I H C Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS Lê Ng c Hùng HÀ N I - 2014 L I CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng Các s li u, k t qu nêu lu n án trung th c, có ngu n g c rõ ràng đư c trích d n đ y đ theo quy ñ nh Tác gi lu n án Nguy n Ng c Anh M!C L!C Trang M" Đ#U Chương 1: T%NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C&U 1.1 Hư ng nghiên c u v c u trúc xã h i - dân s làng ngh 1.2 Hư ng nghiên c u v c u trúc xã h i - gia ñình làng ngh 1.3 Hư ng nghiên c u v c u trúc xã h i - ngh nghi p làng ngh 1.4 Hư ng nghiên c u v c u trúc xã h i - dân s làng ngh Chương 2: CƠ S" LÝ LU N V C U TRÚC XÃ H I C A CƯ DÂN LÀNG NGH 2.1 Các khái ni m b n 2.2 M t s lý thuy t 2.3 M t s quan ñi m c a Đ ng sách c a Nhà nư c liên quan ñ n ñ tài Chương 3: TH(C TR)NG C U TRÚC XÃ H I C A CƯ DÂN LÀNG NGH 3.1 M t s ñ c ñi m c a làng ngh ñ ng b ng sơng H ng 3.2 Đ c m kinh t - xã h i làng ngh huy n Thư ng tín 3.3 Đ c m kinh t - xã h i c a xã V n Điêm xã Duyên Thái 3.4.Các phân h c u trúc xã h i c a làng ngh ñ g V n Đi m làng ngh sơn mài H Thái 3.5 Phân tích mơ hình cơng ty ngh mơ hình gia đình ngh c a làng ngh g V n ñi m làng ngh sơn mài H thái Chương 4: CÁC Y U T TÁC Đ NG Đ N C U TRÚC XÃ H I CƯ DÂN LÀNG NGH VÀ G*I Ý M T S GI+I PHÁP 4.1 M t s y u t tác ñ ng ñ n c u trúc xã h i cư dân làng ngh 4.2 M t s v n ñ ñ t g i ý m t s gi i pháp 14 14 18 22 26 34 K T LU N DANH M!C CÁC CƠNG TRÌNH C A TÁC GI+ ĐÃ CÔNG B QUAN Đ N LU N ÁN DANH M!C TÀI LI U THAM KH+O PH! L!C CÓ LIÊN 34 53 61 70 70 73 75 80 107 125 125 144 151 154 156 DANH M!C CÁC T, VI T T-T THCS: Trung h c s THPT: Trung h c ph thông TNHH: Trách nhi m h u h n UBND: y ban nhân dân DANH M!C CÁC B+NG S th t B ng 3.1: Tên b ng Trang C u trúc kinh t - ngành theo giá tr t tr ng s n lư ng c a 77 xã V n Đi m, năm 2013 B ng 3.2: C u trúc kinh t - ngành theo giá tr t tr ng s n lư ng c a 79 xã Duyên Thái, năm 2013 B ng 3.3: C u trúc xã h i - gi i tính c a cư dân làng ngh 80 B ng 3.4: C u trúc v th - vai xã h i c a thành viên gia đình 83 làng ngh B ng 3.5: C u trúc xã h i - h c v n c a cư dân làng ngh 86 B ng 3.6: C u trúc xã h i - gia đình theo quy mơ c a làng ngh 89 B ng 3.7: C u trúc xã h i - gia đình ngh theo s lư ng lao ñ ng ngh 91 B ng 3.8: C u trúc xã h i - th h c a gia đình ngh 93 B ng 3.9: C u trúc xã h i - ngh nghi p c a h gia đình 98 B ng 3.10: C u trúc xã h i - m c s ng c a làng ngh 100 B ng 3.11: M c thu nh p trung bình m t tháng c a ch h gia đình, ch 102 s s n xu t B ng 3.12: M c chi tiêu trung bình m t tháng c a ch h gia đình, ch 103 s s n xu t B ng 3.13: Cơ c u chi tiêu hàng năm c a h gia đình làng ngh 104 B ng 3.14: T l t ñánh giá m c ñ thay ñ i m t s khía c nh c a đ i 105 s ng gia đình so v i năm trư c B ng 3.15: C u trúc xã h i-ngh nghi p, theo thâm niên c a gia đình 107 ngh B ng 3.16: M t s ñ c trưng b n c a mơ hình gia đình ngh mơ 120 hình cơng ty ngh B ng 4.1: Thu nh p bình quân hàng tháng c a ch gia đình, ch s s n xu t 125 theo gi i tính B ng 2: Thu nh p c a h gia đình theo đ tu i 126 B ng 4.3: Thu nh p h gia đình làng ngh theo lo i ngh h gia đình 128 B ng 4.4: Thu nh p c a h gia ñình theo s năm làm ngh 129 B ng 4.5: Quy mơ gia đình, theo s lao đ ng làm ngh truy n th ng 131 B ng 4.6: S th h gia đình, theo đ tu i c a ch h gia đình 132 B ng 4.7: Gi i tính c a ch h gia đình v i lo i ngh c a h gia đình 133 B ng 4.8: Đ tu i c a ch h gia ñình v i lo i ngh c a h gia đình 135 B ng 4.9: Y u t tr , kinh t , văn hoá, xã h i v i thu nh p 137 theo ñ a bàn kh o sát B ng 4.10: Y u t tr , kinh t , văn hoá, xã h i v i lo i ngh c a h 139 gia đình, theo ñ a bàn kh o sát B ng 4.11: Ch trương, sách v i thu nh p lo i ngh c a h gia đình theo đ i bàn kh o sát 142 DANH M!C CÁC BI/U Trang Bi u 3.1: C u trúc xã h i - ñ tu i c a ngư i dân làng 82 Bi u 3.2: Đ nh hư ng ngh nghi p cho 87 Bi u 3.3: Cư dân làng ngh phân nhóm theo ngh nghi p c a h gia đình 99 Bi u 3.4: Bi u ñ ngu n l c c a công ty ngh 122 M" Đ#U Tính c0p thi1t c2a ñ tài 1.1 Tính c p thi t v m t th c ti n Các làng ngh Vi t Nam có vai trò quan tr ng phát tri n kinh t - xã h i ñ t nư c nói chung đ i v i n n kinh t - xã h i nơng thơn nói riêng Trong Báo cáo Chính tr t i Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l!n th XI c a Đ ng, ñ c p: “Phát tri n m nh công nghi p, d ch v" làng ngh g#n v i b o v môi trư ng Tri n khai chương trình xây d ng nơng thơn m i phù h p v i đ c ñi m t$ng vùng theo bư c ñi c" th , v ng ch#c t$ng giai ño n; gi gìn phát huy nh ng truy n th ng văn hố t t đ%p c a nơng thơn Vi t Nam” [14, tr.197] Các làng ngh phát tri n thúc đ&y q trình chuy n d ch c u kinh t nông nghi p - nông thôn theo hư ng “ly nông b t ly hương” S lan t'a c a làng ngh ñã m r ng quy mơ đ a bàn s n xu t, thu hút nhi u lao ñ ng, kéo theo s phát tri n c a nhi u ngành ngh khác, góp ph!n làm tăng t( tr ng ngành công nghi p, d ch v" Đ ng b ng sơng H ng có l ch s) phát tri n lâu ñ i, nơi di*n s phát tri n m nh m+ c a văn minh lúa nư c - n n nông nghi p truy n th ng c a dân t c Vi t Nam Do v y, làng ngh đ ng b ng sơng H ng có u ki n khách quan đ hình thành phát tri n Các làng ngh ñ ng b ng sơng H ng t$ xa xưa có vai trò quan tr ng vi c s n xu t hàng hóa ph"c v" đ i s ng c a nhân dân V i nh ng l i th v ñi u ki n t nhiên, kinh t , xã h i văn hóa, nhi u làng ngh ñ ng b ng sông H ng ñư c khôi ph"c phát tri n nhanh so v i ñ a phương khác Thành ph Hà N i vùng ñ t ñ a linh nhân ki t, có b dày văn hóa lâu đ i l ch s) dân t c Hà N i t p trung nhi u làng ngh như: làng g m Bát Tràng; làng l"a V n Phúc; làng g m, ngh Sơn Đ ng; làng ngh Chàng Sơn Hà N i tr thành ñ t “trăm ngh ” v-n ñang xu th phát tri n m nh, s ch trương, ñư ng l i ñ i m i c a Đ ng nh ng sách kinh t - xã h i c a Nhà nư c Huy n Thư ng Tín có nhi u làng ngh truy n th ng, v i nh ng s n ph&m n i ti ng như: Ti n g xã Qu t Đ ng, mây tre ñan xã Nh Khê, sơn mài xã Ninh S , ngồi có m t s ngh m i phát tri n m y ch"c năm như: làm xương s$ng xã V n Đi m, len g xã Dun Thái, thêu Th"y ng xã Hòa Bình, đ Trát C!u xã Ti n Phong, Đ n nay, huy n có 46 làng t ng s 126 làng có ngh đư c UBND thành ph Hà N i cơng nh n làng ngh Thư ng Tín h i t" ñ!y ñ ñ c ñi m c a làng ngh nơng thơn vùng đ ng b ng sơng H ng, b i làng ngh đ ng b ng sơng H ng nói chung huy n Thư ng Tín nói riêng b tác đ ng m nh m+ b i q trình th hóa, cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa M t khác, huy n Thư ng Tín m i sát nh p vào thành ph Hà N i, nên q trình cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa nơng nghi p - nơng thơn c a huy n ch u tác ñ ng m nh t$ s phát tri n kinh t - xã h i c a th Hà N i Do v y, làng ngh huy n Thư ng Tín ch a đ ng nhi u đ c m, tính ch t c a c u trúc xã h i làng ngh truy n th ng, có nh ng đ c m m i c a q trình th hóa, hi n đ i hóa 1.2 Tính c p thi t v m t lý lu n Đ trì phát huy th m nh c a làng ngh , ñáp ng yêu c!u trình h i nh p qu c t , ñ t hi u qu kinh t - xã h i cao phát tri n làng ngh theo hư ng b n v ng, c!n có nh ng nghiên c u xã h i h c v c u trúc xã h i c a cư dân làng ngh C u trúc xã h i m t n i dung b n ñư c nghiên c u xuyên su t l ch s) xã h i h c T$ năm 1840 ñ n cu i nh ng năm 1880, K.Marx ñã tr ng phân tích c u trúc xã h i xem xét c u trúc xã h i n n t ng c a c u trúc kinh t Đ!u th k( XX, nhà xã h i h c ngư i Đ c M.Weber C ng đ4ng Câu 10 Khi g9p nhKng khó khăn, tr ng8i ông (bà) thư ng tham kh o ý ki1n c2a ñ?u tiên? (ch ch n phương án tr l i) Ngư i thân gia đình Cán b Đ ng Ngư i có uy tín dòng h Cán b quy n B n bè c a gia đình Cán b đồn th xã h i Câu 11 Trong gia đình ngư i có vai trò lĩnh v.c sau: Cơng vi c Ơng/bà B /mH Con S n xu t, kinh doanh H c t p c a Đ nh hư ng ngh nghi p cho Trong cư i xin Trong ma chay Mua s#m đ dùng đ#t ti n Cơng vi c c a làng, dòng h Xây nhà, s)a ch a nhà c)a Chuy n ñ i ngh nghi p Câu 12 Ơng (bà) đánh giá cu c s ng c2a gia đình hi n so v i năm trư c ñây th1 nào? N i dung T t Như cũ Kém ñi Vi c làm Thu nh p Chi tiêu cho ñ i s ng Vui chơi gi i trí, du l ch Vi c h c t p đ nâng cao trình đ Đi u ki n chăm sóc s c kh'e Vi c h c hành c a trR em Quan h xã h i Đi n th#p sáng 10 Nư c sinh ho t 11 Đi u ki n v sinh môi trư ng 12 Tr t t an ninh 13 Nhà Câu 13 Xin ông (bà) cho bi1t làng phân cơng lao đ ng ch2 y1u thu c nhóm dư i đây? Lao đ ng ch y u nam gi i Lao ñ ng ch y u n gi i Lao ñ ng ch y u ngư i tay ngh gi'i Lao ñ ng ch y u ngư i m i h c vi c Lao ñ ng ch y u ngư i gia đình Lao ñ ng ch y u ngư i dòng h Lao đ ng ch y u ngư i làng Lao ñ ng ch y u ngư i làng Câu 14 Xin ông (bà) cho bi1t làng ñ tuDi c2a ch2 doanh nghi p s n xu0t là: Dư i 30 tu i T$ 30-40 tu i T$ 41-50 tu i Trên 50 tu i Câu 15 Trong ho8t ñ ng l h i c2a làng ho9c s ki n quan tr ng khác làng, ngư i có vai trò quan tr ng? Chính quy n xã, thơn Đồn th xã, thôn Ngư i cao tu i Các ch s n xu t, kinh doanh l n Các h gia đình gi thơn Ngư i gi'i tay ngh /ngh nhân Câu 16 Trong ho8t ñ ng c ng ñ4ng như: làm ñư ng, tu bD ñình chùa, l h i… c2a làng, ngư i có đóng góp v v t ch0t ch2 y1u? Chính quy n xã, thơn Đồn th xã, thôn Ngư i cao tu i Các ch s n xu t, kinh doanh l n Các h gia đình gi thơn Ngư i gi'i tay ngh /ngh nhân Câu 17 Theo ông/bà, y1u t dư i ñây tác ñ ng ñ1n s phát tri7n c2a làng ngh ? V n s n xu t, kinh doanh Cơ s s n xu t khu riêng m t b ng r ng Nguyên nhiên li u Áp d"ng đư c khoa h c, cơng ngh , máy móc m i s n su t Th trư ng tiêu th" s n ph&m h i nh p qu c t Năng l c kinh nghi m c a ngư i ñ ng ñ!u s s n xu t Tay ngh , chuyên mơn gi'i Ngư i lao đ ng thi t tha v i ngh Th i gian ký h p đ ng đ hồn thành s n ph&m 10 B n s#c văn hóa c a làng ngh 11.Gia đình, dòng h 12 Hi p h i làng ngh 13 Vi c làm c a lao đ ng nơng thơn 14 Năng l c lãnh đ o cán b c p xã, làng 15 Làng ngh g#n v i du l ch 16 Quy trình phong t ng ngh nhân 17 Tìm tòi, sáng t o nhi u m-u mã 18 Đư c vay v n ngân hàng v i sách thơng thống Câu 18 Ơng (bà) cho bi1t ý ki1n c2a v nhKng nh n ñAnh dư i ñây? NhKng nh n ñAnh Đ4ng Không Khó ý đ4ng ý tr l i Các phong t"c t p quán, l* h i truy n th ng ngày đư c gìn gi phát tri n Giáo d"c, y t ngày ñư c quan tâm, chăm sóc t t M i quan h gi a nh ng ngư i dân làng ngày t t T n n xã h i x y làng xã ngày tăng Môi trư ng c a làng ngh ngày ô nhi*m S h làm ngh truy n th ng v-n trì, n đ nh Ngh nhân làng ngày nhi u Chính quy n quan tâm đ n phát tri n làng ngh nhi u Câu 19 Theo ông (bà), ngư i đư c kính n7 làng, xã? M cđ R t Quan Khơng quan tr ng quan NhKng ngư i đư c kính n7 tr ng tr ng làng, xã Ngư i gi'i tay ngh /ngh nhân Ngư i có ch c v" Ngư i gi!u có Ngư i cao tu i Ngư i có uy tín Ch doanh nghi p gi'i Khơng bi t Câu 20 Theo ơng (bà) vai trò c2a Hi p h i làng ngh có quan tr ng đ i v i phát tri7n làng ngh ? R t quan tr ng Quan tr ng Không quan tr ng Câu 21 Theo ông (bà), quan h xã h i phân b dân cư làng d.a trên: 10 năm Hi n 10 năm Quan h xã h i phân b dân cư TT trư c t i làng d.a Theo nhóm ngành/ngh Theo quy mô s n xu t c a h gia đình Theo n dòng h có ngh truy n th ng Theo th i gian làm ngh c a h gia đình Câu 22 Theo ơng (bà) Ch2 s s n xu0t có nên tham gia vào tD ch c? Lãnh đ o quy n, đồn th c p xã T ch c Đ ng Lãnh đ o c p thơn, làng 5.Khơng nên tham gia Lãnh ñ o hi p h i ngh nghi p Câu 23 Đ7 phát tri7n làng ngh b n vKng theo ông (bà) c?n ph i th.c hi n nhKng bi n pháp nào? Quy ho ch làng ngh ph i g#n v i quy ho ch phát tri n nông thôn m i Nâng cao trình đ tay ngh cho th đào t o ngh cho lao đ ng đ ng nơng thôn m i Tăng cư ng qu ng bá s n ph&m c a làng ngh th trư ng nư c Nâng cao vai trò c a hi p h i làng ngh C!n phát tri n du l ch làng ngh Tăng cư ng vai trò c a gia đình, dòng h vi c trì phát tri n làng ngh Nâng cao l c qu n lý c a quy n đ a phương Câu 24 Ơng (bà) d đAnh cho h c ngh truy n th ng c2a làng hay cho h c chuyên môn, nghi p v6? H c ngh truy n th ng c a làng 2.H c cao ñUng, ñ i h c 3.Tùy kh c a Câu 25 Xin ông (bà) cho bi1t s phân cơng lao đ ng gia đình ơng (bà) hi n nay? Vai trò gia Cơng vi c đình (Li t kê cơng vi c ch TT Thành viên TuDi (ki m ti n, d y d , y u) h c t p, gi ti n…) Ông Bà B M% Con trai Con gái Câu 26 Xin ông (bà) cho bi1t m c ñ c2a m i liên h ch2 y1u gia đình, dòng h hi n nay? R0t b n B n ch9t Ít b n Khó tr Các m i quan h ch9t ch9t l i B m% v i Ông bà v i cháu Anh, ch , em dòng h Anh, ch em gia đình Gi a chú, bác, Chú, bác, cô v i cháu Câu 27 Theo ông, bà m i liên h gia đình, dòng h hi n bA chi ph i b i y1u t nào? Tôn ti, th b c gia đình, Truy n d y ngh truy n th ng dòng h Kinh t th trư ng Quan h huy t th ng Đ cao cá nhân Y u t khác Câu 28 NhKng ý ki1n khác ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành c m ơn ông (bà)! PHI U THU TH P THƠNG TIN (Dùng cho h gia đình khơng làm ngh truy n th ng) Ơng, bà kính m n! Đ có thơng tin v C0u trúc xã h i c2a ngư i dân làng ngh huy n Thư ng Tín, thành ph Hà N i hi n nay, đ ngh ơng (bà) cho bi t ý ki n c a b ng cách tr b ng cách đánh X vào tr ng tương ng ho c vi t vào ch ch m ( ) Câu 1: Ơng (bà) vui lòng cho bi1t đơi nét v b n thân? 1.1 Gi i tính Nam N 1.2 Ông (bà) tuDi: 1.3 H c2a ơng (bà) gì: 1.4 Ơng (bà) h c h1t l p nào? T t nghi p ti u h c Trung c p T t nghi p trung h c s Cao ñUng, ñ i h c T t nghi p THPT Trên ñ i h c 1.5 Ông (bà) thu c dân t c nào? Kinh Dân t c khác 1.6 Ơng (bà) theo tơn giáo nào? Khơng theo tôn giáo Thiên chúa giáo Tôn giáo khác (xin ghi rõ): 1.7 Ông (bà) có đ ng viên khơng? Đ ng viên Khơng 1.8 a Ơng (bà) có tham gia công tác tD ch c làng, xã: Đ ng b xã Chính quy n xã Đoàn th xã h i xã Chi b thơn Chính quy n thơn Đồn th thơn Hi p h i làng ngh Các t ch c khác 1.8.b N1u có m c đ ph8m vi ñư c coi tr ng th1 nào? Xã h i Gia đình Làng xóm M cđ R t ñư c coi tr ng Đư c coi tr ng Ít đư c coi tr ng Không bi t Câu 2: Xin ông (bà) cho bi1t m t s thơng tin v gia đình 2.1 S nhân kh&u h gia đình: ………….ngư i 2.2 S th h gia đình …………… 2.3 Ngh c a ơng (bà) hi n (xin ghi rõ) 2.4 Trong làng có t t c m y ngh Câu Theo ông (bà), ngh nghi p c2a ông (bà) hi n có đư c xã h i coi tr ng khơng? R t coi tr ng Ít coi tr ng Coi tr ng Không bi t Câu 4.1 Theo ông (bà) m c s ng c2a gia đình thu c lo8i (so v"i h gia đình làng) Giàu có Khá gi 3.Trung bình 4.Nghèo 4.2 Thu nh p bình quân m t tháng c a ông (bà) ti n? Quy ti n: ñ ng 4.3 Chi tiêu bình qn m t tháng c a ơng (bà) ti n? Quy ti n: ñ ng Câu Hàng năm, h gia đình ơng (bà) thư ng chi phí ch2 y1u cho ho8t ñ ng sau ñây? S n xu t, kinh doanh Ăn u ng, sinh ho t H c t p nâng cao trình đ Du l ch, gi i trí Đào t o ngh nghi p cho lao ñ ng gia đình Chăm sóc s c khoR ch a b nh Câu Ơng (bà) đánh giá m c ñ c8nh tranh (thương hi u) c2a s n phEm làng ngh thA trư ng? Cao Khá Trung bình Y u Câu Ông (bà) vui lòng cho bi1t ý ki1n v vai trò c2a gia đình, dòng h c ng đ4ng? R0t Khơng Quan tr ng Khơng bi1t quan tr ng quan tr ng Gia đình Dòng h C ng ñ4ng Câu Khi g9p nhKng khó khăn, tr ng8i ơng (bà) thư ng tham kh o ý ki1n c2a ñ?u tiên? (ch ch n phương án tr l i) Ngư i thân gia đình Cán b Đ ng Ngư i có uy tín dòng h Cán b quy n B n bè c a gia đình Cán b đồn th xã h i Câu Trong gia đình ngư i có vai trò lĩnh v.c sau: Cơng vi c Ông/bà B /mH Con S n xu t, kinh doanh H c t p c a Đ nh hư ng ngh nghi p cho Trong cư i xin Trong ma chay Mua s#m ñ dùng ñ#t ti n Cơng vi c c a làng, dòng h Xây nhà, s)a ch a nhà c)a Chuy n ñ i ngh nghi p Câu 10 Ông (bà) ñánh giá cu c s ng c2a gia đình hi n so v i năm trư c ñây th1 nào? N i dung T t Như cũ Kém ñi Vi c làm Thu nh p Chi tiêu cho ñ i s ng Vui chơi gi i trí, du l ch Vi c h c t p đ nâng cao trình đ Đi u ki n chăm sóc s c kh'e Quan h xã h i 10 Đi n th#p sáng 11 Nư c sinh ho t 12 Đi u ki n v sinh môi trư ng 13 Tr t t an ninh 14 Nhà Câu 11 Xin ông (bà) cho bi1t làng phân cơng lao đ ng ch2 y1u thu c nhóm dư i đây? Lao ñ ng ch y u nam gi i Lao ñ ng ch y u n gi i Lao ñ ng ch y u ngư i tay ngh gi'i Lao ñ ng ch y u ngư i m i h c vi c Lao ñ ng ch y u ngư i gia đình Lao đ ng ch y u ngư i dòng h Lao đ ng ch y u ngư i làng Lao ñ ng ch y u ngư i làng Câu 12 Xin ơng (bà) cho bi1t làng đ tuDi c2a ch2 doanh nghi p s n xu0t là: Dư i 30 tu i T$ 30-40 tu i T$ 41-50 tu i 4.Trên 50 tu i Câu 13 Trong ho8t ñ ng l h i c2a làng ho9c s ki n quan tr ng khác làng, ngư i có vai trò quan tr ng? Chính quy n xã, thơn Đồn th xã, thôn Ngư i cao tu i Các ch s n xu t, kinh doanh l n Các h gia đình gi thơn Ngư i gi'i tay ngh /ngh nhân Câu 14 Trong ho8t ñ ng c ng ñ4ng như: làm ñư ng, tu bD đình chùa, l h i… c2a làng, ngư i có đóng góp v v t ch0t ch2 y1u? Chính quy n xã, thơn Đồn th xã, thôn Ngư i cao tu i Các ch s n xu t, kinh doanh l n Các h gia đình gi thơn Ngư i gi'i tay ngh /ngh nhân Câu 15 Theo ông/bà, y1u t dư i ñây tác ñ ng ñ1n s phát tri7n c2a làng ngh ? V n s n xu t, kinh doanh Cơ s s n xu t khu riêng m t b ng r ng Nguyên nhiên li u Áp d"ng đư c khoa h c, cơng ngh , máy móc m i s n su t Th trư ng tiêu th" s n ph&m h i nh p qu c t Năng l c kinh nghi m c a ngư i ñ ng ñ!u s s n xu t Tay ngh , chun mơn gi'i Ngư i lao đ ng thi t tha v i ngh Th i gian ký h p đ ng đ hồn thành s n ph&m 10 B n s#c văn hóa c a làng ngh 11.Gia đình, dòng h 12 Hi p h i làng ngh 13 Vi c làm c a lao ñ ng nơng thơn 14 Năng l c lãnh đ o cán b c p xã, làng 15 Làng ngh g#n v i du l ch 16 Quy trình phong t ng ngh nhân 17 Tìm tòi, sáng t o nhi u m-u mã 18 Đư c vay v n ngân hàng v i sách thơng thống Câu 16 Ơng (bà) cho bi1t ý ki1n c2a v nhKng nh n đAnh dư i đây? NhKng nh n đAnh Khơng Đ4ng ý ñ4ng ý Các phong t"c t p quán, l* h i truy n th ng ngày ñư c gìn gi phát tri n Giáo d"c, y t ngày ñư c quan tâm, chăm sóc t t M i quan h gi a nh ng ngư i dân làng ngày t t T n n xã h i x y làng xã ngày tăng Môi trư ng c a làng ngh ngày ô nhi*m S h làm ngh truy n th ng v-n trì, n đ nh Ngh nhân làng ngày nhi u Chính quy n quan tâm ñ n phát tri n làng ngh nhi u Câu 17 Theo ông (bà), ngư i đư c kính n7 làng, xã? M cđ R t Quan Không quan tr ng quan Nh ng ngư!i đư c kính n làng, xã tr ng tr ng Ngư i gi'i tay ngh /ngh nhân Ngư i có ch c v" Ngư i gi!u có Ngư i cao tu i Ngư i có uy tín Ch doanh nghi p gi'i Khó tr l i Khơng bi t Câu 18 Theo ông (bà) vai trò c2a Hi p h i làng ngh có quan tr ng đ i v i phát tri7n làng ngh ? R t quan tr ng Quan tr ng Không quan tr ng Câu 19 Theo ông (bà), quan h xã h i phân b dân cư làng d.a trên: 10 năm Hi n 10 năm Quan h xã h i phân b dân cư TT trư c t i làng d.a Theo nhóm ngành/ngh Theo quy mô s n xu t c a h gia đình Theo n dòng h có ngh truy n th ng Theo th i gian làm ngh c a h gia đình Theo tính ch t c a ngành, ngh Câu 20 Theo ơng (bà) Ch2 s s n xu0t có nên tham gia vào tD ch c? Lãnh đ o quy n, đồn th c p xã Lãnh đ o c p thơn, làng Lãnh ñ o hi p h i ngh nghi p T ch c Đ ng Không tham gia Câu 21 Đ7 phát tri7n làng ngh b n vKng theo ông (bà) c?n ph i th.c hi n nhKng gi i pháp nào? Quy ho ch làng ngh ph i g#n v i quy ho ch phát tri n nơng thơn m i Nâng cao trình đ tay ngh cho th ñào t o ngh cho lao đ ng đ ng nơng thơn m i Tăng cư ng qu ng bá s n ph&m c a làng ngh th trư ng nư c Nâng cao vai trò c a hi p h i làng ngh C!n phát tri n du l ch làng ngh Tăng cư ng vai trò c a gia đình, dòng h vi c trì phát tri n làng ngh Nâng cao l c qu n lý c a quy n đ a phương Câu 22 Ơng (bà) d ñAnh cho h c ngh truy n th ng c2a làng hay cho h c chuyên môn, nghi p v6? H c ngh truy n th ng c a làng 2.H c cao ñUng, ñ i h c 3.Tùy kh c a Câu 23 Xin ông (bà) cho bi1t s phân công lao đ ng gia đình ơng (bà) hi n nay? Vai trò gia đình Cơng vi c (ki m ti n, d y d , h c TT Thành viên TuDi (Li t kê công vi c ch y u) t p, gi ti n…) Ông Bà B M% Con trai Con gái Câu 24 Xin ông (bà) cho bi1t m c ñ c2a m i liên h ch2 y1u gia đình, dòng h hi n nay? R0t b n B n ch9t Ít b n Khó tr Các m i quan h ch9t ch9t l i B m% v i Ông bà v i cháu Anh, ch , em dòng h Anh, ch em gia đình Gi a chú, bác, cô Chú, bác, cô v i cháu Câu 25 Theo ông, bà m i liên h gia đình, dòng h hi n bA chi ph i b i y1u t nào? Tơn ti, th b c gia đình, dòng Truy n d y ngh truy n th ng h Kinh t th trư ng Quan h huy t th ng Đ cao cá nhân Y u t khác Câu 26 NhKng ý ki1n khác ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành c m ơn ông (bà)! HƯ>NG DLN PHMNG V N SÂU (Dành cho ch2 h gia đình, ch2 doanh nghi p) Ơng, bà kính m n! Đ tìm hi u v C0u trúc xã h i c2a ngư i dân làng ngh huy n Thư ng Tín hi n chúng tơi r t mong mu n nh n đư c nh ng ý ki n c a ông (bà) b ng cách tr l i câu h'i nêu dư i Xin chân thành c m ơn ơng (bà)! 1.Thông tin v ngư i tr l i: - H tên: ……………………………………………………………… - Sinh năm………………… Gi i tính: ……………………… ……….… - Trình đ h c v n: …………………………………………………….… - Thôn: ………………………………………………………………….… N i dung câu h
- Xem thêm -

Xem thêm: CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (nghiên cứu trường hợp hai là nghề huyện Thường Tín, TP. Hà Nội)., CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (nghiên cứu trường hợp hai là nghề huyện Thường Tín, TP. Hà Nội).

Từ khóa liên quan