Hoàn thiện Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

105 157 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2018, 01:07

PHẦN MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của Luận văn Phát triển kinh tế đi đôi với xóa đói giảm nghèo là chủ trương nhất quán của Đảng ta trong quá trình đổi mới và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chủ trương trên, Đảng, Chính phủ đã triển khai thực hiện nhiều chính sách và phương thức quản lý khác nhau về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong đó, có Chương trình Tín dụng HSSV theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1572007QĐTTg ngày 27092007 về tín dụng đối với HSSV. Quyết định số 1572007QĐTTg ra đời đã có ý nghĩa quyết định đối với việc vay vốn của HSSV, tạo thuận lợi cho HSSV trong việc vay vốn. Chương trình tín dụng này đã nhận được sự đồng thuận của xã hội và được đánh giá đây là chính sách đạt hiệu quả trên cả hai mặt về giá trị thực tiễn và ý nghĩa nhân văn. Sau 05 năm thực hiện Chương trình (từ 20072012), Chương trình tín dụng đối với HSSV đã trở thành một chương trình có ý nghĩa về kinh tế, chính trị và xã hội sâu sắc, phù hợp với nguyện vọng của nhiều gia đình HSSV có hoàn cảnh khó khăn và tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp và của cộng đồng xã hội. Theo đó, Chương trình đã có sự tăng trưởng về đối tượng vay vốn với 3 triệu HSSV được vay, hiện dư nợ gần 2,3 triệu HSSV và nguồn vốn; việc cho vay đúng đối tượng; công tác thu hồi nợ bước đầu đạt được kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ nợ quá hạn thấp (0,47% tương đương với 167 tỷ đồng), nhiều gia đình hết khó khăn đã tự nguyện hoàn trả vốn vay trước hạn. Chương trình tín dụng HSSV là chương trình có quy mô lớn, đối tượng thụ hưởng rộng, món vay nhỏ, giải ngân làm nhiều đợt, thời hạn cho vay dài, lãi suất ưu đãi, hộ vay chưa phải trả lãi ngay, được giảm lãi khi trả nợ trước hạn, khi ra trường khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, trách nhiệm trả nợ chưa cao, do đó, việc thu hồi vốn chậm làm áp lực về nguồn vốn cho Chương trình tín dụng này rất lớn. Với nguồn lực tài chính có hạn nhưng chủ trương của Chính phủ kiên quyết không để một HSSV có hoàn cảnh khó khăn đã trúng tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí đã thể hiện quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực tri thức cho đất nước.Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: ”Hoàn thiện Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội” 2.Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực hiện đề tài, tác giả đã nghiên cứu và tìm hiểu các tài liệu, sách, công trình nghiên cứu của cũng như các bài viết về tín dụng HSSV như: Đề tài: ”Nâng cao hiệu quả tín dụng học sinh, sinh viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi”, luận văn Thạc sỹ kinh tế của tác giả Huỳnh Thị Lê Pha, Học viện Ngân hàng, đề tài này chủ yếu tập trung nghiên cứu về hiệu quả tín dụng học sinh, sinh viên, qua đó, xác định được nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng HSSV. Tuy nhiên, Luận văn chỉ mới tập trung phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp về hiệu quả tín dụng HSSV tại chi nhánh NHCSXH – tỉnh Quảng Ngãi. Đề tài:”Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng học sinh sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hà nội” của Đào Thị Thanh Thanh, Đại học Kinh tế quốc dân đề xuất các quan điểm và các giải pháp để nâng cao hiệu quả tín dụng đối với học sinh sinh viên tại chi nhánh Hà nội. Tuy nhiên, Luận văn chỉ mới tập trung phân tích, đánh giá và các giải pháp về hiệu quả tín dụng HSSV tại chi nhánh NHCSXH – Thành phố Hà Nội. Đề tài:”Nâng cao chất lượng cho vay đối với học sinh, sinh viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam” Học viện Ngân hàng. Tác giả đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận về tín dụng, điều kiện để nâng cao chất lượng tín dụng. Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với học sinh, sinh viên tại NHCSXH. Tuy nhiên, đề tài chỉ tập trung phân tích, đánh giá một khía cạnh của việc cho vay HSSV – chất lượng cho vay, chưa đánh giá tổng thể các khía cạnh bất cập của việc cho vay này. Như vậy, các Đề tài trên chủ yếu đánh giá về chất lượng, hiệu quả của tín dụng HSSV chưa đề cấp đến việc hoàn thiện tổng thể Chương trình tìn dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH. Do đó, tác giả đã chọn đề tài này để thực hiện nghiên cứu cho Luận văn Thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành Kinh tế Phát triển.3.Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn3.1.Mục tiêu chungTìm ra các khía cạnh bất cập trong việc triển khai Chương trình tín dụng HSSV và phân tích nguyên nhân của những bất cập này. Từ đó, đề xuất hướng hoàn thiện chương trình tín dụng học sinh, sinh viên trong thời gian tới.3.2. Mục tiêu cụ thể Xây dựng khung lý thuyết đánh giá hoạt động của Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH Đánh giá thực trạng thực hiện chương trình tín dụng HSSV thông qua hệ thống NHCSXH từ khi có Quyết định số 1572007QĐTTg ngày 27092007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV, chỉ ra những điểm bất cập trong việc thực hiện chương trình và nguyên nhân. Đề xuất hướng hoàn thiện Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH trong thời gian tới. 4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là: Chương trình tín dụng học sinh, sinh viênPhạm vi nghiên cứu là: hoạt động tín dụng đối với học sinh, sinh viên qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trên phạm vi toàn quốc từ khi có Quyết định số1572007QĐTTg ngày 27092007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.Thời gian nghiên cứu: Các số liệu được thu thập và đánh giá trong giai đoạn từ sau khi có QĐ số1572007QĐTTg đến hết năm 2012.5.Phương pháp nghiên cứu Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế: thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, diễn giải, quy nạp, đối chiếu trong quá trình nghiên cứu; sử dụng các tài liệu sơ cấp, thứ cấp trong và ngoài nước, sử dụng ý kiến của các chuyên gia của cơ quan quản lý và phương pháp định tính (khảo sát, phỏng vấn) để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu.(1)Thu thập dữ liệu thứ cấp lấy từ nguồn dữ liệu: Các bộ luật, điều luật của Quốc Hội, nghị định, Quyết định của Chính phủ về Chương trình tín dụng HSSV. Các cuốn sách, giáo trình, tài liệu viết về Chương trình tín dụng HSSV. Các dự liệu sẵn có của NHCSXH+ Tài liệu giới thiệu về NHCSXH: Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ của NHCSXH, cơ cấu, mô hình tổ chức bộ máy, chiến lược phát triển của NHCSXH, các quy chế, quy định đã ban hành về Chương trình tín dụng HSSV.+ Các báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của NHCSXH các năm, các báo cáo tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1572007QĐTTg ngày 2972013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV, báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động của NHCSXH (20022012).Các nguồn dữ liệu này được trích dẫn trực tiếp trong luận văn và được ghi chú chi tiết trong phần tài liệu tham khảo.(2) Thu thập dữ liệu sơ cấpLuận văn tiến hành lấy ý kiến từ các cá nhân thông qua bảng câu hỏi điều tra. Đối tượng được hỏi là các HSSV và Hộ gia đình có HSSV được vay vốn từ Chương trình tín dụng HSSV thông qua NHCSXH tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp tại Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, tác giả tiến hành thăm dò lấy ý kiến từ phía các cá nhân là những chuyên gia có kinh nghiệm công tác lâu năm trong ngành, hiện đang giữ vị trí quan trọng, đặc biệt là lãnh đạo Vụ Tài chính ngân hàng Bộ Tài chính, đơn vị quản lý trực tiếp NHCSXH, trong đó có Chương trình tín dụng HSSV, Lãnh đạo NHCSXH, cán bộ phụ trách trực tiếp Chương trình tín dụng HSSV. Phương thức thực hiện điều tra và phỏng vấn như sau: Đối với điều tra HSSV và Hộ gia đình có HSSV được vay vốn từ Chương trình: Tác giả sử dụng phiếu điều tra (Phụ lục 1 đính kèm luận văn) bằng cách gửi điều tra trực tiếp, gửi email, gửi qua đường bưu điện cho HSSV hoặc Hộ gia đình có HSSV được vay vốn. Do hạn chế về kinh phí nên tác giả chỉ tiến hành khảo sát một số trường ĐH, CĐ, TC và HN và một tỉnh thành phía Bắc. Đối với phỏng vấn chuyên gia: Tác giả xây dựng bảng hỏi để phỏng vấn trực tiếp chuyên gia hoặc gửi email cho chuyên gia để trả lời vào bảng hỏi (Bảng hỏi thể hiện ở Phụ lục 2 đình kèm Luận văn). Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN trần thị thơng hiền HOàN THIệN CHƯƠNG TRìNH TíN DụNG HọC SINH, SINH VIÊN QUA Hệ THốNG NGÂN HàNG CHíNH SáCH HộI Chuyên ngành: kinh tế kế hoạch phát triển Ngời hớng dẫn khoa học: ts vũ cơng Hà nội, năm 2013 LI CM ƠN ************ Lời đầu tiên, Em xin chân thành cảm ơn TS Vũ Cương, thầy trực tiếp hướng dẫn em tận tình suốt trình nghiên cứu luận văn Chính gợi ý thầy nội dung đề tài giúp em có nhìn mới, khoa học để hồn thành luận văn giúp cho em hồn thiện kiến thức Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế kế hoạch Phát triển, Khoa Sau Đại học trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ngân hàng Chính sách hội, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ tạo điều kiện để hoàn thành luận văn Ở Luận văn này, với mong muốn nghiên cứu đóng góp phần để hồn thiện Chương trình tín dụng học sinh sinh viên qua hệ thống Ngân hàng Chính sách hội nhằm góp phần xố đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh hội Người viết đề cập đến vấn đề hay phức tạp, thân người viết cố gắng không tránh khỏi thiếu sót, khuyết điểm mong nhận góp ý thầy để có viết hồn chỉnh Kính chúc sức khoẻ Q thầy cơ, anh chị, gia đình bạn! Trần Thị Thương Hiền MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết Luận văn 2.Tổng quan tài liệu nghiên cứu .2 3.Mục tiêu nghiên cứu Luận văn 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 5.Phương pháp nghiên cứu .4 Kết cấu Luận văn CHƯƠNG .8 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỌC SINH, SINH VIÊN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI 1.1Những vấn đề tín dụng HSSV 1.1.1Khái niệm Tín dụng HSSV 1.1.2 Vai trò cần thiết phải có Chương trình tín dụng dành cho đối tượng HSSV .9 1.2.1.1 Điều kiện học tập HSSV có hồn cảnh khó khăn Việt nam 1.1.2.2 Vai trò Chương trình tín dụng HSSV 1.1.2.3 Sự cần thiết khách quan Chương trình tín dụng cho HSSV qua hệ thống NHCSXH 10 1.2 Các tiêu chí đánh giá Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH 12 1.2.1Tính phù hợp Chương trình 12 1.2.2 Tính hiệu Chương trình 13 1.2.3 Tính hiệu lực Chương trình 14 1.2.4 Tác động Chương trình 15 1.2.5 Tính bền vững Chương trình 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH 16 1.3.1 Các nhân tố khách quan .16 1.3.1.1 Môi trường kinh tế - hội .16 1.3.1.2 Môi trường pháp lý 17 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 18 1.3.2.1 Về phía NHCSXH .18 1.3.2.2 Về phía khách hàng 19 1.3.3 Các nhân tố khác 19 1.4 Kinh nghiệm tín dụng HSSV giới học áp dụng cho Việt Nam 20 1.4.1 Kinh nghiệm tín dụng HSSV giới .20 1.4.1.1 Trung Quốc 20 1.4.1.2 Hồng Kông 21 1.4.1.3 Hàn Quốc 21 1.4.1.4 Philipin 22 1.4.1.5 Thái Lan 22 2.1 Khái qt chung NHCSXH Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH .30 2.1.1 Khái quát chung NHCSXH .30 NHCSXH thành lập theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ngân hàng Chính sách hội sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo sau tách khỏi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 30 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ NHCSXH 31 Nhìn sơ đồ tổ chức ta thấy, cấu tổ chức quản lý điều hành NHCSXH gồm có: Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành Ban Kiểm sốt Trong đó: .34 2.1.2 Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên qua hệ thống NHCSXH 36 2.1.2.1 Mục tiêu Chương trình 36 2.1.2.2 Quá trình triển khai thực 36 2.2 Hoạt động Chương trình tín dụng học sinh sinh viên qua hệ thống NHCSXH giai đoạn 2007-2012 .38 2.2.1 Về nguồn vốn 38 2.2.1.1 Nguồn vốn NHCSXH 38 2.2.1.2 Nguồn vốn Chương trình tín dụng HSSV 39 2.2.2 Về tình hình cho vay học sinh sinh viên 40 2.2.2.1 Phân tích hoạt động cho vay theo loại hình đào tạo 41 2.2.2.2 Phân tích tình hình cho vay theo đối tượng thụ hưởng .42 2.2.2.3 Phân tích tình hình cho vay HSSV thơng qua tổ chức CT-XH 42 2.2.3 Về tình hình thu hồi nợ 44 2.4 Đánh giá thực trạng thực chương trình tín dụng học sinh, sinh viên 48 2.4.1 Tính phù hợp Chương trình 48 2.4.2 Tính hiệu .54 2.4.4 Tác động Chương trình 57 2.4.5 Tính bền vững Chương trình 58 2.5 Đánh giá nhân tố tác động đến kết thực Chương trình 59 2.5.1 Các nhân tố khách quan .59 2.5.1.1 Môi trường kinh tế - hội .59 2.5.2 Các nhân tố chủ quan 60 2.5.2.1 Về phía NHCSXH .61 2.5.2.2 Về phía khách hàng 62 2.5.2.3 Các nhân tố khác .63 2.6 Bài học kinh nghiệm .63 3.1 Phương hướng mục tiêu chương trình tín dụng HSSV giai đoạn 2013-2017 67 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình tín dụng HSSV 67 3.2.1 Tăng cường phát triển nguồn vốn cho Chương trình .67 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tổ chức quản lý Chương trình .69 3.2.3 Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 69 3.2.4 Tăng cường tuyên truyền Chương trình tín dụng HSSV .70 3.2.5 Nâng cao hiệu phối hợp quan liên quan .71 3.2.6 Tích cực đơn đốc thu hồi nợ 71 3.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 72 3.2.8 Các giải pháp bổ trợ khác 72 3.3 Kiến nghị 73 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài 74 3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ Bộ ngành liên quan 74 3.3.2.1 Kiến nghị với Chính phủ 74 3.3.2.2 Kiến nghị với Bộ Giáo dục Đào tạo .75 3.3.2.3 Kiến nghị với Bộ Lao động Thương binh hội 76 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng sách hội 76 3.3.4 Kiến nghị với Chính quyền, Hội đồn thể cấp quan liên quan 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 91 CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CỦA NHCSXH VIỆT NAM 91 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHCSXH : Ngân hàng sách hội HSSV : Học sinh sinh viên Tổ TK&VV : Tổ Tiết kiệm vay vốn HĐQT : Hội đồng quản trị UBND : Uỷ ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân TW : Trung ương Tổ chức CT-XH : Tổ chức trị - hội Chương trình : Chương trình tín dụng HSSV Ngân hàng : Ngân hàng sách hội DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết Luận văn 2.Tổng quan tài liệu nghiên cứu .2 3.Mục tiêu nghiên cứu Luận văn 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 5.Phương pháp nghiên cứu .4 Kết cấu Luận văn CHƯƠNG .8 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỌC SINH, SINH VIÊN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI 1.1Những vấn đề tín dụng HSSV 1.1.1Khái niệm Tín dụng HSSV 1.1.2 Vai trò cần thiết phải có Chương trình tín dụng dành cho đối tượng HSSV .9 1.2.1.1 Điều kiện học tập HSSV có hồn cảnh khó khăn Việt nam 1.1.2.2 Vai trò Chương trình tín dụng HSSV 1.1.2.3 Sự cần thiết khách quan Chương trình tín dụng cho HSSV qua hệ thống NHCSXH 10 1.2 Các tiêu chí đánh giá Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH 12 1.2.1Tính phù hợp Chương trình 12 1.2.2 Tính hiệu Chương trình 13 1.2.3 Tính hiệu lực Chương trình 14 1.2.4 Tác động Chương trình 15 1.2.5 Tính bền vững Chương trình 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH 16 1.3.1 Các nhân tố khách quan .16 1.3.1.1 Môi trường kinh tế - hội .16 1.3.1.2 Môi trường pháp lý 17 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 18 1.3.2.1 Về phía NHCSXH .18 1.3.2.2 Về phía khách hàng 19 1.3.3 Các nhân tố khác 19 1.4 Kinh nghiệm tín dụng HSSV giới học áp dụng cho Việt Nam 20 1.4.1 Kinh nghiệm tín dụng HSSV giới .20 1.4.1.1 Trung Quốc 20 1.4.1.2 Hồng Kông 21 1.4.1.3 Hàn Quốc 21 1.4.1.4 Philipin 22 1.4.1.5 Thái Lan 22 2.1 Khái quát chung NHCSXH Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH .30 2.1.1 Khái quát chung NHCSXH .30 NHCSXH thành lập theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ngân hàng Chính sách hội sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo sau tách khỏi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 30 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ NHCSXH 31 Nhìn sơ đồ tổ chức ta thấy, cấu tổ chức quản lý điều hành NHCSXH gồm có: Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành Ban Kiểm sốt Trong đó: .34 2.1.2 Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên qua hệ thống NHCSXH 36 2.1.2.1 Mục tiêu Chương trình 36 2.1.2.2 Quá trình triển khai thực 36 2.1.2.3 Các nội dung nghiệp vụ tín dụng học sinh sinh viên bao gồm: Đối tượng khách hàng vay vốn, Phương thức cho vay, điều kiện vay vốn, mức vốn vay, thời hạn cho vay, hồ sơ cho vay, giảm lãi vay, tổ chức giải ngân, Định kỳ hạn trả nợ, thu nợ, thu lãi tiền vay; giảm lãi tiền vay, gia hạn nợ thực theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 29/7/2007 Thủ tướng Chính phủ tín dụng HSSV văn sửa đổi, bổ sung, văn hướng dẫn NHCSXH (chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 38 2.2 Hoạt động Chương trình tín dụng học sinh sinh viên qua hệ thống NHCSXH giai đoạn 2007-2012 .38 2.2.1 Về nguồn vốn 38 2.2.1.1 Nguồn vốn NHCSXH 38 2.2.1.2 Nguồn vốn Chương trình tín dụng HSSV 39 2.2.2 Về tình hình cho vay học sinh sinh viên 40 2.2.2.1 Phân tích hoạt động cho vay theo loại hình đào tạo 41 2.2.2.2 Phân tích tình hình cho vay theo đối tượng thụ hưởng .42 2.2.2.3 Phân tích tình hình cho vay HSSV thơng qua tổ chức CT-XH 42 2.2.3 Về tình hình thu hồi nợ 44 2.4 Đánh giá thực trạng thực chương trình tín dụng học sinh, sinh viên 48 2.4.1 Tính phù hợp Chương trình 48 2.4.2 Tính hiệu .54 2.4.4 Tác động Chương trình 57 2.4.5 Tính bền vững Chương trình 58 2.5 Đánh giá nhân tố tác động đến kết thực Chương trình 59 2.5.1 Các nhân tố khách quan .59 2.5.1.1 Môi trường kinh tế - hội .59 2.5.2 Các nhân tố chủ quan 60 2.5.2.1 Về phía NHCSXH .61 2.5.2.2 Về phía khách hàng 62 2.5.2.3 Các nhân tố khác .63 2.6 Bài học kinh nghiệm .63 3.1 Phương hướng mục tiêu chương trình tín dụng HSSV giai đoạn 2013-2017 67 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình tín dụng HSSV 67 3.2.1 Tăng cường phát triển nguồn vốn cho Chương trình .67 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tổ chức quản lý Chương trình .69 3.2.3 Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 69 3.2.4 Tăng cường tuyên truyền Chương trình tín dụng HSSV .70 3.2.5 Nâng cao hiệu phối hợp quan liên quan .71 79 Kết luận Chương Trên sở kết nghiên cứu chương kết hợp với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đất nước, phương hướng hoạt động NHCSXH Chương trình tín dụng HSSV để từ có kiến nghị giải pháp kiến nghị với Chính phủ, bộ, ngành, NHCSXH, tổ chức CT-XH, quyền nhân dân để hồn thiện chương trình tín dụng HSSV 80 KẾT LUẬN Chính sách tín dụng ưu đãi HSSV sách hợp lòng dân thực vào sống Chương trình khơng giải khó khăn trước mắt kinh tế cho phận người nghèo mà sách tiếp tục củng cố niềm tin nhân dân Đảng Nhà nước Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ thực quán sách Đảng Nhà nước đầu tư cho giáo dục Qua năm thực chương trình tín dụng HSSV, Chương trình giúp cho 2,3 triệu HSSV có hồn cảnh khó khăn vay vốn học, tạo thêm nguồn nhân lực có tri thức, có tay nghề góp phần làm đồng hoá giải pháp thực Chương trình xố đói giảm nghèo, an sinh hội chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - hội trình cơng nghiệp hóa, đại hố đất nước Chương trình triển khai đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai bình xét, kiểm tra, giám sát sở, góp phần hội hố hoạt động chương trình, tạo đồng thuận cao cấp uỷ, quyền địa phương cấp nhân dân Thông qua hệ thống NHCSXH, nguồn vốn Nhà nước truyền tải đến với hộ có hồn cảnh khó khăn, có theo học trường Đại học, cao đẳng, trung cấp học nghề Đây hình thức đầu tư có hiệu cao nguồn vốn tín dụng bảo tồn, tiếp tục cho vay quay vòng tạo hội cho nhiều hệ HSSV hưởng lợi từ sách Nhà nước Với nhận thức tín dụng ưu đãi HSSV sách lớn, quan trọng hệ thống sách xố đói, giảm nghèo, an sinh hội đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước; có tầm ảnh hưởng rộng lớn tồn hội, giai cấp nơng dân liên quan đến nhiều bộ, ngành, cấp uỷ, quyền cấp Có thể nói, Chương trình tín dụng HSSV có vai trò then chốt việc thúc đẩy chất lượng giáo dục phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ lao động kể lao động trí thức lao động nghề 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Ngô Thắng Lợi (Chủ biên, 2012) Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân PGS TS Từ Quang Phương (Chủ biên): Giáo trình Quản lý dự án, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân TS Vũ Cương (Chủ biên): Giáo trình kinh tế tài cơng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân TS Nguyễn Ngọc Sơn (Chủ biên): Giáo trình kinh tế phát triển NXB Đại học Kinh tế Quốc dân TS Phan Thị Thu Hà: Giáo trình ngân hàng thương mại, NXB thống kê 2006 TS Nguyễn Minh Kiều: Giáo trình thẩm định tín dụng, NXB Tài năm 2006 Huỳnh Thị Lê Pha - Học viện Ngân hàng: ”Nâng cao hiệu tín dụng học sinh, sinh viên Ngân hàng Chính sách hội Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi” luận văn Thạc sỹ kinh tế Đào Thị Thanh Thanh: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng học sinh sinh viên ngân hàng sách hội chi nhánh Hà nội Học viện Ngân hàng: Nâng cao chất lượng cho vay học sinh, sinh viên Ngân hàng Chính sách hội Việt Nam 10 Báo cáo tổng kết năm hoạt động ( 2007-2012) triển khai chương trình tín dụng học sinh sinh viên Ngân hàng sách hội 11 Báo cáo tổng kết 10 hoạt động NHCSXH (2002-2012) 12 Quyết định 157/ 2007/ QĐ- TTg ngày 27/09/2007 Thủ tướng Chính phủ cho vay học sinh sinh viên 13 Văn số 2162A/ NHCS –TD hướng dẫn thủ tục quy trình nghiệp vụ cho vay đối tượng học sinh sinh viên ngân hàng sách hội văn khác NHCSXH ban hành 14 Nâng cao chất lượng tín dụng – Website NHCSXH : vpbs.org.vn 15 Các trang website:http://vpbs.org.vn; http://Chinhphu.vn; http://mof.gov.vn 82 PHỤ LỤC Mẫu Phiếu điều tra TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỚP CAO HỌC KINH TẾ PHÁT TRIỂN K20 -o0o -Hà Nội, ngày tháng năm 2013 PHIẾU ĐIỀU TRA (Phục vụ cho luận văn tốt nghiệp) Họ tên: Năm sinh: Giới tính: Địa chỉ: Số điện thoại: Anh (chị) trả lời câu hỏi cách đánh dấu “x” vào ô trống: Anh chị biết đến Chương trình cho vay HSSV qua hệ thống Ngân hàng sách hội qua kênh thông tin nào? A B C D Từ tổ tiết kiệm vay vốn Phường, Qua loa đài phát Qua tờ rơi quảng cáo trường địa phương Hình thức khác: □ □ □ …………………………………… Theo anh chị mức độ tuyên truyền Chương trình cho vay HSSV có mang tính phổ biến chưa? A Phổ biến B Chưa phổ biến □ □ (Nếu chưa phổ biến) cho biết đề xuất bạn: …………………………… ………………………………………………………………………………… Theo Anh chị đối tượng cho vay hợp lý hay chưa? A Hợp lý □ 83 B Chưa hợp lý □ Ý kiến khác: …………………… ………………………………………………………………………………… Với mức giá cho vay 1.100.000 đồng/tháng bạn thấy? A Hợp lý B Chưa hợp lý □ □ Đề xuất khác: …………………… ………………………………………………………………………………… Mức lãi suất 0.65%/tháng theo anh (chị) phù hợp hay chưa? A Phù hợp □ B Chưa phù hợp □ C Đề xuất anh (chị): ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Theo anh chị thời gian giải ngân Ngân hàng hợp lý hay chưa? A Phù hợp B Chưa phù hợp □ □ C Ý kiến anh (chị): …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Theo anh chị thời hạn trả lãi Ngân hàng (ĐH: năm, CĐ: năm, TC: năm) hợp lý hay chưa? A Hợp lý B Chưa Chưa hợp lý □ □ C Ý kiến khác: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Theo anh (chị) Chương trình cho vay HSSV có cần thiết nhân rộng, phát triển khơng? A Có B Khơng □ □ C Ý kiến khác: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 84 XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN ANH (CHỊ)! 85 PHỤ LỤC BẢNG HỎI Ý KIẾN CHUYÊN GIA (Lãnh đạo Vụ Tài ngân hàng Bộ Tài chính, Lãnh đạo Ban Tín dụng HSSV - NHCSXH) STT Nội dung câu hỏi Theo Ông (Bà), Chương trình tín dụng HSSV có nên trì mở rộng phát triển? Nguồn vốn không ổn định hạn chế ảnh hưởng đến việc thực thi Chương trình Ơng (Bà) gợi ý số giải pháp để ổn định nguồn vốn phát triển Ý kiến chuyên gia 86 PHỤ LỤC 3: CÁC NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG HSSV Đối tượng khách hàng vay vốn Theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 tín dụng học sinh, sinh viên, đối tượng vay vốn: HSSV có hồn cảnh khó khăn theo học trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sở đào tạo nghề thành lập hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam, gồm: - HSSV mồ côi cha lẫn mẹ mồ cơi cha mẹ người lại khơng có khả lao động - HSSV thành viên hộ gia đình thuộc đối tượng: + Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định pháp luật +Hộ gia đình có mức thu nhập bình qn đầu người tối đa 150% mức thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình nghèo theo quy định pháp luật - HSSV mà gia đình gặp khó khăn tài tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh thời gian theo học có xác nhận Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú Phương thức cho vay Việc cho vay HSSV thực theo phương thức cho vay thơng qua hộ gia đình Đại diện hộ gia đình người trực tiếp vay vốn có trách nhiệm trả nợ NHCSXH Trường hợp HSSV mồ côi cha lẫn mẹ mồ cơi cha mẹ người lại khơng có khả lao động, trực tiếp vay vốn NHCSXH nơi nhà trường đóng trụ sở Điều kiện vay vốn - HSSV sinh sống hộ gia đình cư trú hợp pháp địa phương nơi cho vay có đủ tiêu chuẩn quy định mục - Đối với HSSV năm thứ phải có giấy báo trúng tuyển giấy xác nhận vào học nhà trường - Đối với HSSV từ năm thứ hai trở phải có xác nhận nhà trường việc theo học trường không bị xử phạt hành trở lên hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu Mức vốn cho vay Tính đến 31/12/2012, Mức cho vay tối đa HSSV 800.000 đồng/tháng (8.000.000 đồng/năm học) Đến 19/7/2013, mức cho vay tăng lên 87 1.100.000 đồng/tháng/HSSV NHCSXH nơi cho vay vào mức thu học phí trường, sinh hoạt phí nhu cầu người vay để định mức cho vay cụ thể HSSV, tối đa HSSV không 800.000 đồng/tháng Số tiền cho vay hộ gia đình vào số lượng HSSV gia đình, thời gian phải theo học trường mức cho vay HSSV Thời hạn cho vay - Thời hạn cho vay khoảng thời gian tính từ ngày người vay nhận vay ngày trả hết nợ gốc lãi thoả thuận khế ước nhận nợ - Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay thời hạn trả nợ + Thời hạn phát tiền vay: khoảng thời gian tính từ ngày người vay nhận vay ngày HSSV kết thúc khoá học, kể thời gian HSSV nhà trường cho phép nghỉ học có thời hạn bảo lưu kết học tập (nếu có) Trong thời hạn phát tiền vay, người vay chưa phải trả nợ gốc lãi tiền vay; lãi tiền vay tính từ ngày người vay nhận vay đến ngày trả hết nợ gốc + Thời hạn trả nợ: khoảng thời gian tính từ ngày người vay trả nợ đến ngày trả hết nợ gốc lãi Người vay Ngân hàng thoả thuận thời hạn trả nợ cụ thể không vượt qua thời hạn trả nợ tối đa quy định cụ thể sau: Đối với chương trình đào tạo có thời gian đào tạo đến năm, thời gian trả nợ tối đa lần thời gian phát tiền vay Đối với chương trình đào tạo năm, thời gian trả nợ tối đa thời gian phát tiền vay - Trường hợp hộ gia đình vay vốn cho nhiều HSSV lúc, thời hạn trường HSSV khác nhau, thời hạn cho vay xác định theo HSSV có thời gian phải theo học trường dài Lãi suất cho vay - Theo Nghị định số 78/NĐ-CP tín dụng người nghèo đối tượng sách, lãi suất cho vay HSSV 0.65%/tháng (7,8%/năm) (Hiện nay, năm 2013, giảm lãi suất 0,62%/tháng) - Lãi suất hạn tính 130% lãi suất cho vay Hồ sơ cho vay quy trình cho vay ♦ Đối với hộ gia đình Hồ sơ cho vay bao gồm: 88 - Giấy đề nghị vay vốn kiêm Khế ước nhận nợ ( mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận nhà trường (bản chính) Giấy báo nhập học (bản phơtơ có cơng chứng) - Danh sách hộ gia đình có HSSV đề nghị vay vốn với NHCSXH (mẫu 03/TD) - Biên họp tổ TK&VV (mẫu số 10/TD) - Thông báo kết phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) Quy trình cho vay - Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn ( mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận nhà trường Giấy báo nhập học gửi cho Tổ TK & VV - Tổ TK &VV nhận hồ sơ xin vay người vay, tiến hành họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra yếu tố Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay với sách vay vốn Chính phủ Trường hợp người vay chưa thành viên Tổ TK&VV Tổ TK&VV thơn hoạt động tổ chức kết nạp thành viên bổ sung thành lập Tổ đủ điều kiện Nếu có từ đến vay kết nạp bổ sung vào Tổ cũ kể Tổ có 50 thành viên Sau lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH ( mẫu 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn, Giấy xác nhận nhà trường Giấy báo nhập học trình UNND cấp xác nhận - Sau có xác nhận UBND cấp xã, Tổ TK&VV gửi toàn hồ sơ đề nghị vay vốn cho NHCSXH để làm thủ tục phê duyệt cho vay - NHCSXH nhận hồ sơ Tổ TK&VV gửi đến, cán NHCSXH Giám đốc phân cơng thực việc kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ vay vốn, trình Trưởng phòng tín dụng (Tổ trưởng tín dụng) Giám đốc phê duyệt cho vay Sau phê duyệt, NHCSXH lập thông báo kết phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp - UBND cấp thơng báo cho tổ chức trị - hội cấp (đơn vị nhận uỷ thác cho vay) Tổ TK&VV để thông báo cho người vay đến điểm giao dịch trụ sở NHCSXH nơi cho vay để nhận tiền vay ♦ Đối với HSSV mồ côi vay trực tiếp NHCSXH Hồ sơ cho vay bao gồm: Giấy đề nghị vay vốn kiêm khế ước nhận nợ (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận nhà trường (bản chính) Giấy báo nhập học (bản photo có cơng chứng) Quy trình cho vay - Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD) có xác nhận nhà trường theo học trường HSSV mồ cơi có hồn cảnh khó khăn gửi NHCSXH nơi nhà trường đóng trụ sở 89 - Nhận hồ sơ xin vay, NHCSXH xem xét cho vay, thu hồi nợ (gốc, lãi) thực nội dung khác theo quy định văn 2162A/NHCS-TD Tổ chức giải ngân - Việc giải ngân NHCSXH thực năm 02 lần vào kỳ học + Số tiền giải ngân lần vào mức cho vay tháng số tháng học kỳ + Giấy xác nhận nhà trường giấy báo nhập học sử dụng làm giải ngân cho lần năm học Để giải ngân cho năm học - Đến kỳ giải ngân, người vay mang chứng minh nhân dân, Khế ước nhận nợ đến điểm giao dịch quy định NHCSXH để nhận tiền vay Trường hợp, người vay không trực tiếp đến nhận tiền vay uỷ quyền cho thành viên hộ lĩnh tiền phải có giấy uỷ quyền có xác nhận UBND cấp Mỗi lần giải ngân, cán Ngân hàng ghi đầy đủ nội dung yêu cầu người vay ký xác nhận tiền vay theo quy định - NHCSXH giải ngân tiền mặt chuyển khoản cho người vay theo phương thức NHCSXH nơi cho vay chuyển tiền cho HSSV nhận tiền mặt trụ sở NHCSXH nơi gần trường học HSSV chuyển khoản cho HSSV đóng học phí cho nhà trường theo đề nghị người vay Định kỳ hạn trả nợ, thu nợ, thu lãi tiền vay - Khi giải ngân số tiền cho vay kỳ học cuối cùng, NHCSXH nơi cho vay người vay thoả thuận việc định kỳ hạn trả nợ toàn số tiền cho vay Người vay phải trả nợ gốc lãi tiền vay lần HSSV có việc làm, có thu nhập khơng q 12 tháng kể từ ngày HSSV kết thúc khoá học Số tiền cho vay phân kỳ trả nợ tối đa tháng lần, phù hợp với khả trả nợ người vay Ngân hàng người vay thoả thuận ghi vào Khế ước nhận nợ - Trường hợp người vay vốn cho nhiều HSSV lúc, thời hạn trường HSSV khác nhau, việc định kỳ hạn trả nợ thực giải ngân số tiền cho vay kỳ học cuối HSSV trường sau 10 Thu nợ gốc - Việc thu nợ gốc thực theo phân kỳ trả nợ thoả thuận Khế ước nhận nợ - Trường hợp người vay có khó khăn chưa trả nợ gốc theo kỳ hạn trả nợ theo dõi vào kỳ hạn trả nợ 11 Thu lãi tiền vay - Lãi tiền vay tính kể từ ngày người vay nhận vay đến ngày trả hết nợ gốc NHCSXH thoả thuận với người vay trả lãi theo định kỳ tháng quý thời hạn trả nợ Trường hợp, người vay có nhu cầu trả lãi theo định kỳ 90 hàng tháng, quý thời hạn phát tiền vay NHCSXH thực thu theo yêu cầu người vay - Nhà nước có sách giảm lãi suất trường hợp người vay trả nợ trước hạn - Đối với khoản nợ hạn, thu nợ gốc đến đâu thu lãi đến đó; trường hợp người vay thực khó khăn ưu tiên thu gốc trước, thu lãi sau 12 Giảm lãi tiền vay - Số tiền lãi giảm tính số tiền gốc trả nợ trước hạn thời gian trả nợ trước hạn người vay - Mức lãi suất giảm 50% lãi suất cho vay - Số tiền lãi giảm cho lần trả nợ trước hạn tính theo công thức sau: Số tiền Số ngày Lãi suất cho vay Số lãi gốc trả nợ X trả nợ X = X 50% giảm trước hạn trước hạn 30 ngày Số ngày trả nợ trước hạn tính từ ngày trả nợ đến ngày trả nợ cuối ghi khế ước nhận nợ 13 Gia hạn nợ - Đến thời điểm trả nợ cuối cùng, người vay có khó khăn khách quan chưa trả nợ NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ - Thủ tục gia hạn nợ: Người vay viết Giấy đề nghị gia hạn nợ (theo mẫu số 09/TD) gửi NHCSXH nơi cho vay xem xét cho gia hạn nợ - Thời gian cho gia hạn nợ: tuỳ trường hợp cụ thể, ngân hàng gia hạn nợ nhiều lần cho khoản vay, thời gian gia hạn nợ tối đa 1/2 thời hạn trả nợ 91 PHỤ LỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CỦA NHCSXH VIỆT NAM Hoạt động tín dụng NHCSXH không ngừng tăng trưởng quy mô cải thiện chất lượng Hiện nay, NHCSXH Chính phủ nhà đầu tư nước tin tưởng giao nhiệm vụ uỷ thác vốn thực 14 chương trình sử dụng vốn nước; chương trình, dự án sử dụng vốn uỷ thác nước ngồi Ngồi ra, có chương trình, dự án địa phương, tổ chức cá nhân uỷ thác cho NHCSXH thực Tổng dư nợ NHCSXH đến ngày 31/12/2012 đạt 113.921 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 32,8% (so với thời điểm nhận bàn giao từ năm 2002) Hiện có 7,1 triệu hộ nghèo đối tượng sách dư nợ, với dư nợ bình qn 16 triệu đồng/hộ Dư nợ hoạt động tín dụng tập trung vào số Chương trình lớn sau: (1) Chương trình tín dụng hộ nghèo: hợp phần Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhà nước nhằm tập trung nguồn lực tài Nhà nước vào đầu mối người nghèo vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh , cải thiện đời sống bước tiếp cận với điều kiện kinh tế thị trường Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho doanh vay đạt 101.646 tỷ đồng (chiếm 48,2% doanh số cho vay chương trình tín dụng ưu đãi NHCSXH quản lý) Dư nợ 41.560 tỷ đồng, với triệu hộ dư nợ Mức dư nợ bình quân hộ 12,7 triệu đồng /hộ Đây chương trình tín dụng có dư nợ lớn (chiếm tỷ trọng 36,5%) chương trình tín dụng sách (2) Chương trình tín dụng HSSV: nhằm mục đích sử dụng nguồn lực nhà nước để cung cấp tín dụng ưu đãi cho HSSV có hồn cảnh khó khăn vay vốn học tập, thực công hội, bảo đảm khơng để HSSV phải bỏ học lý khơng có khả đóng học phí trang trải nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, góp phần vào nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước 92 Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho doanh vay đạt 43.572 tỷ đồng Dư nợ đến 31/12/2012 35.802 tỷ đồng, với 1,9 triệu hộ vay vốn cho 2,3 triệu HSSV học Đây chương trình tín dụng có dư nợ lớn thứ hai sau Chương trình tín dụng hộ nghèo (chiếm tỷ trọng 31,4%) chương trình tín dụng sách (3) Chương trình tín dụng hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn: nhằm mục đích sử dụng nguồn lực tài nhà nước huy động, vay phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực phát triển nơng nghiệp, nông thôn, tăng trưởng kinh tế đồng vùng nước Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho vay đạt 23.712 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 10.841 tỷ đồng Dư nợ 12.871 tỷ đồng, với 655.000 khách hàng dư nợ Đây chương trình tín dụng có dư nợ lớn thứ ba (chiếm tỷ trọng 11,3%) chương trình tín dụng sách (4) Chương trình cho vay nước vệ sinh mơi trường nơng thơn: nhằm mục đích giúp hộ gia đình khu vực nơng thơn vay vốn để đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơng trình nước sạch, cơng trình vệ sinh, bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc gia nước vệ sinh môi trường nhằm nâng cao, sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế - hội khu vực nông thôn Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho vay đạt 15.954 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 5.323 tỷ đồng Dư nợ 10.631 tỷ đồng, với 1.726 khách hàng dư nợ Đây chương trình tín dụng có dư nợ lớn thứ (chiếm tỷ trọng 9,3%) chương trình tín dụng sách (5) Chương trình tín dụng cho vay từ Quỹ Quốc gia giải việc làm: Mục đích cho vay Quỹ quốc gia việc làm nhằm tạo việc làm tăng thêm việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đóng góp thực Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tạo việc làm 93 Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho vay đạt 16.084 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 12.036 tỷ đồng Dư nợ 5.663 tỷ đồng, với 329 ngàn khách hàng dư nợ Đây chương trình tín dụng có dư nợ chiếm tỷ trọng 5% chương trình tín dụng sách (6) Chương trình cho vay hộ nghèo nhà ở: mục đích chương trình: hỗ trợ hộ nghèo có nhà ổn định, an tồn, bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà có diện tích tối thiểu 24m2; tuổi thọ nhà từ 10 năm trở lên; mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương 6- triệu đồng/hộ tùy theo khu vực; vay vốn NHCSXH tối đa triệu đồng/hộ, lãi suất vay 3% với thời hạn 10 năm, thời gian ân hạn năm; nguồn vốn cho vay Ngân sách trung ương cấp 50% NHCSXH huy động 50% Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho doanh vay đạt 3.853.970 triệu đồng Dư nợ đến 31/12/2012 3.832.712 triệu đồng, với 480.927 hộ dư nợ Đây chương trình tín dụng có dư nợ chiếm tỷ trọng 3,4% chương trình tín dụng sách (7) Chương trình cho vay đối tượng sách lao động có thời hạn nước ngoài: nhằm thực mục tiêu hỗ trợ phát triển đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động đất nước, nâng cao chất lượng lao động, góp phần thực giảm nghèo bền vững, phát triển đất nước hộ nhập kinh tế quốc tế Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho doanh vay đạt 2.092 tỷ đồng Doanh số thu nợ 1.534 tỷ đồng, dư nợ 559.9 tỷ đồng (8) Chương trình cho vay nhà vùng thường xuyên ngập lũ đồng sông Cửu Long: mục tiêu giúp hộ dân vùng thường xuyên ngập lũ khu vực đồng sông Cửu Long, mua nhà đảm bảo điều kiện sống an toàn, ổn định bước tiến tới phát triển bền vững Đến 31/12/2012, tổng doanh số cho doanh vay đạt 779 tỷ đồng Tổng số thu nợ đạt 77.6 tỷ đồng Dư nợ đến 31/12/2012 735 đồng, với 75.000 hộ dư nợ ... sinh viên qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2007- 2012 - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội CHƯƠNG... - Chương 1: Cơ sở lý thuyết đánh giá Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội - Chương 2: Đánh giá hoạt động Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên. .. THUYẾT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỌC SINH, SINH VIÊN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1.1 Những vấn đề tín dụng HSSV 1.1.1 Khái niệm Tín dụng HSSV Về chất, tín dụng quan hệ chuyển nhượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, Hoàn thiện Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, Phương pháp nghiên cứu, NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, 1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng HSSV, 2 Các tiêu chí đánh giá Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH, 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH, 4 Kinh nghiệm về tín dụng HSSV trên thế giới và bài học áp dụng cho Việt Nam, 1 Khái quát chung về NHCSXH và Chương trình tín dụng HSSV qua hệ thống NHCSXH, NHCSXH được thành lập theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo sau khi tách khỏi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông , Nhìn trên sơ đồ tổ chức ta thấy, cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của NHCSXH gồm có: Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm soát. Trong đó:, 2 Hoạt động của Chương trình tín dụng học sinh sinh viên qua hệ thống NHCSXH trong giai đoạn 2007-2012, 4 Đánh giá thực trạng thực hiện chương trình tín dụng học sinh, sinh viên, 6 Bài học kinh nghiệm, 2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình tín dụng HSSV, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, Giảm lãi tiền vay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn