Giao trinh marketing canban

150 190 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2018, 11:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH GIÁO TRÌNH MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN VỀ MARKETING Hoạch đònh chiến lược 04p Thực chiến lược: 1.Thỏa mãn nhu cầu khách hàng 2.Đạt mục tiêu lợi nhuận tổ chức CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN VỀ MARKETING 1.Sản phẩm (Product) 2.Giá (Price) 3.Phân phối (Place) 4.Chiêu thò (Promotion)-Xúc tiến bán hàng -Quảng cáo -Khuyến mãi/ khuyến mại -Bán hàng trực tiếp -Marketing trực tiếp -Quan hệ công chúng (Public Relation= P.R) CHƯƠNG NHẬP MÔN VỀ MARKETING 1.1 MARKETING LÀ GÌ? 1.2 NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CỦA MARKETING 1.3 QUẢN TRỊ MARKETING 1.4 MÔI TRƯỜNG MARKETING 1.5 HỆ THỐNG MARKETING THÔNG TIN 1.1 MARKETING LÀ GÌ? 1.1.1 Đònh nghóa marketing Theo hiệp hội marketing Hoa Kỳ: Marketing trình hoạch đònh quản lý thực việc đònh giá, chiêu thò phân phối ý tưởng, hàng hóa, dòch vụ nhằm mục đích tạo giao dòch để thỏa mãn mục tiêu cá nhân, tổ chức, xã hội 1.1 MARKETING LÀ GÌ? 1.1.1 Đònh nghóa mang tính xã hội marketing Theo quan điểm tổng thể, marketing đònh nghóa sau: Marketing hoạt động mang tính xã hội cá nhân tổ chức nhằm thỏa mãn nhu cầu mong muốn họ thông qua trao đổi sản phẩm có giá trò với người khác 1.1.1 ĐỊNH NGHĨA MANG TÍNH QUẢN TRỊ VỀ MARKETING Đònh nghóa viện Marketing Anh Quốc: “Marketing trình tổ chức quản lý toàn hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc phát biến sức mua người tiêu dùng thành nhu cầu thực mặt hàng cụ thể đến việc sản xuất đưa hàng hoá đến người tiêu dùng cuối nhằm bảo đảm cho công ty thu lợi nhuận dự kiến” 1.1.1 ĐỊNH NGHĨA MANG TÍNH QUẢN TRỊ VỀ MARKETING Đònh nghóa John Crighton (Australia): “Marketing trình cung cấp sản phẩm, kênh hay luồng hàng, thời gian vò trí” Đònh nghóa J.C.Woer Ner (Đức): “Marketing hệ thống phương pháp sử dụng đồng tất sức mạnh đơn vò tổ chức nhằm đạt mục tiêu dự đònh” Đònh nghóa học viện quản lý Malaysia: “Marketing hệ thống kết hợp, vận dụng nỗ lực thiết yếu nhằm khám phá, sáng tạo, thỏa mãn gợi lên nhu cầu khách hàng để tạo lợi nhuận” 1.1.2 CÁC ĐỊNH HƯỚNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG Quan điểm hướng sản xuất (Production Concept) Quan điểm hướng sản phẩm (Product Concept) Quan điểm hướng tiêu thụ (bán hàng) (Selling Concept) Quan điểm marketing Quan điểm marketing vò xã hội (Societal marketing Concept) Quan điểm bán hàng & marketing Mục tiêu marketing thỏa mãn khách hàng theo nguyên tắc sau : Làm cho họ hài lòng theo cách mà họ muốn Làm cho họ trung thành cách tự nguyện Thu phục khách hàng dựa vào hưng phấn họ Tạo thêm nhiều khách hàng Hấp dẫn khách hàng lợi cạnh tranh Đạt lợi nhuận dài hạn khách hàng mang lại Tối đa hóa chất lượng sống 8.2 XÁC ĐỊNH HỖN HP XÚC TIẾN BÁN 8.2.1 Thò trường mục tiêu 8.2.2 Đặc điểm sản phẩm 8.2.3 Giai đoạn chu kỳ sống sản phẩm 8.2.4 Ngân sách xúc tiến bán sẵn có 8.2.5 Lựa chọn chiến lược đẩy hay kéo 8.2.1 THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU Mức độ sẵn sàng mua Phạm vi đòa lý thò trường Loại khách hàng Mức độ tập trung thò trường XÁC ĐỊNH NGÂN SÁCH XÚC TIẾN BÁN Xác đònh ngân sách xúc tiến bán một thách thức nhà marketing tiêu chuẩn việc chi tiêu cho hoạt động xúc tiến bán phân bổ ngân sách cho hoạt động Về bản, ngân sách xúc tiến bán xác đònh qua phương pháp sau: Phương pháp sử dụng toàn số tiền sẵn có Phương pháp theo tỷ lệ phần trăm doanh số bán Phương pháp cân cạnh tranh Phương pháp theo mục tiêu xúc tiến bán  Xác đònh ngân sách xúc tiến bán theo phương pháp theo mục tiêu xúc tiến bán Ngân sách xúc tiến bán tổng ngân sách quảng cáo, khuyến mãi, bán hàng trực tiếp, quan hệ công chúng marketing trực tiếp: B = B(AD) + B(SP) + B(PS) + B(PR) + B(DM) Trong B(AD) = ngân sách quảng cáo B(SP) = ngân sách khuyến B(PS) = ngân sách bán hàng trực tiếp B(PR) = ngân sách quan hệ công chúng B(DM)= ngân sách marketing trực tiếp B = tổng ngân sách xúc tiến bán Hình 8- Nhà sản xuất CHIẾN LƯC ĐẨY VÀ CHIẾN LƯC KÉO Nhà bán Người tiêu Nhà bán lẻ sỉ dùng a) Chiến lược đẩy Nhà sản xuất Người tiêu Nhà bán Nhà bán lẻ dùng sỉ b) Chiến lược kéo Chú thích:Dòng nhu Các cầu nỗ lực xúc tiến bán 8.4 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO HIỆU QUẢ 8.4.1 8.4.2 cáo 8.4.3 8.4.4 lòch 8.4.5 8.4.6 Xác đònh mục tiêu quảng cáo Quyết đònh ngân sách quảng Quyết đònh thông điệp Quyết đònh phương tiện truyền thông Quyết đònh lòch quảng cáo Đánh giá hiệu quảng cáo 8.4.1 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU QUẢNG CÁO Có 03 loại mục tiêu truyền thông nói chung quảng cáo nói riêng thông báo, thuyết phục nhắc nhớ Quảng cáo với mục tiêu thông báo nhằm: Nói cho khách hàng biết sản phẩm mới: mô tả dòch vụ sẵn có Nêu giá trò sử dụng sản phẩm: Sửa chữa ấn tượng sai lầm Thông báo thay đổi giá: làm cho khách hàng bớt lo lắng, sợ hãi Giải thích sản phẩm làm việc nào: xây dựng hình ảnh công ty => Thường dùng giai đoạn giới thiệu sản phẩm 8.4.1 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU QUẢNG CÁO Quảng cáo với mục đích thuyết phục nhằm: Xây dựng ưa thích thương hiệu sản phẩm thương hiệu khác Khuyến khích khách hàng chuyển sang thương hiệu công ty Thay đổi nhận thức khách hàng về đặc tính sản phẩm => Thường dùng giai đoạn tăng trưởng 8.4.1 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU QUẢNG CÁO Quảng cáo với mục tiêu nhắc nhớ nhằm:  Nhắc khách hàng sản phẩm cần thiết cho họ tương lai gần Quả việc lựa chọn khách hàng (quảng cáo tăng cường) => Thường dùng giai đoạn bão hoà  C THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP Nhấn mạnh vào lý trí Nhấn mạnh vào cảm xúc C THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP Về giọng điệu : nghiêm túc hay hài hước Nghiêm túc: sử dụng lập luận chính xác, có khoa học để thuyết phục khán giả Hài hước: sử dụng nhạc vui nhộn, tình tiết gây cười để hấp dẫn khán giả Về từ ngữ: thông điệp quảng cáo nên dùng từ ngắn, dễ nhớ, dễ thu hút ý 8.5.4 QUẢN TRỊ LỰC LƯNG BÁN HÀNG a Tuyển dụng lựa chọn b Hoà nhập c Đào tạo d Động viên e Thù lao f Giám sát g Đánh giá kết hoạt động 8.6 KHUYẾN MÃI 8.6.1 Bản chất mức độ sử dụng khuyến doanh nghiệp 8.6.2 Quá trình khuyến a Xác đònh mục tiêu chiến lược b Lựa chọn công cụ khuyến c Phát triển chương trình khuyến d Xác đònh ngân sách khuyến e Tổ chức, thực đánh giá C PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Sau đònh công cụ khuyến cụ thể, nhà marketing cần cân nhắc 05 yếu tố sau đây: Quy mô khuyến Điều kiện tham gia Độ dài khuyến Phương tiện phân phối Thời điểm khuyến e TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ Để đánh giá chương trình khuyến mãi, sử dụng ba phương pháp sau đây: Phân tích liệu bán hàng Điều tra khách hàng Nghiên cứu thử nghieäm ... đònh quản lý thực việc đònh giá, chiêu thò phân phối ý tưởng, hàng hóa, dòch vụ nhằm mục đích tạo giao dòch để thỏa mãn mục tiêu cá nhân, tổ chức, xã hội 1.1 MARKETING LÀ GÌ? 1.1.1 Đònh nghóa mang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao trinh marketing canban, Giao trinh marketing canban, CHƯƠNG 1 NHẬP MÔN VỀ MARKETING, Quan điểm bán hàng & marketing, GIÁ TRỊ VÀ SỰ THOẢ MÃN, Môi trường văn hóa – xã hội, 05 lực lượng thuộc về môi trường vi mô, PHẠM VI CỦA LẬP KẾ HOẠCH, THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG, Hành vi mua sắm của tổ chức, HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC, CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC, Chương 4 PHÂN KHÚC, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ, CƠ SỞ PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG, QUYẾT ĐỊNH VỀ THƯƠNG HIỆU, Quyết đònh về tên thương hiệu, Chiến lược giá cho hỗn hợp sản phẩm, Chính sách giá phân biệt, SỰ PHẢN ỨNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ GIÁ, BẢN CHẤT CỦA CÁC KÊNH PHÂN PHỐI, Đại lý bán sỷ, Bước 4: Chọn lựa các kênh truyền tin, Xác đònh ngân sách xúc tiến bán theo phương pháp căn cứ theo mục tiêu của xúc tiến bán, C. THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm