30 de on thi cuoi nam cua lop 1

56 124 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2018, 19:19

ĐỀ ƠN TẬP HỌC KỲ MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ Họ tên .lớp Bài1: Đặt tính tính : 32 + 42 ; 94 - 21 ; ……………… ………………… 50 + 38 ; ……………… 67 – ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: 98 89 92 94 Bài a, Khoanh tròn vào số bé nhất: b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 81 75 62 70 90 51 68 59 c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) - Số liền sau 23 24 - Số liền sau 84 83 - số liền sau 79 70 - Số liền sau 98 99 - Số liền sau 99 100 Bài :An có 19 táo, An cho em Hỏi An táo ? ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Bài 5: Mỗi hình vẽ có đoạn thẳng ? Có đoạn thẳng Bài Số bé có hai chữ số là: Số lớnnhất có hai chữ số là: Số lớnnhất có hai chữ số khác là: Có đoạn thẳng ĐỀ ƠN TẬP HỌC KỲ MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ Họ tên .lớp Bài 1: a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 60;…; …;…, 64; 65; …; 67;…;…; 70 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết số: Bốn mươi ba: Chín mươi bảy: Sáu mươi chín: Bài 2: Đặt tính tính: a) 45 + 34 56 - 20 Ba mươi hai: Hai mươi tám: Tám mươi tư: 18 + 71 b) Tính 58cm + 40cm = … Bài > 63 60 65 48 < ? = 19 17 54 72 74 - 57 + - = … 88 - 45 49 - 63 - 20 94 - Bài 4: Mẹ hái 85 hồng, mẹ bán 60 hồng Hỏi mẹ lại hồng ? Bài giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Bài 5: Vẽ thêm đoạn thẳng để có: - Một hình vng hình tam giác ? Bài 6: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài cm? ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 12 ……………………………………… 11 Bài Đồng hồ ? 10 …………… 11 12 10 …………… ĐỀ SỐ Họ tên .lớp a) Viết thµnh số Năm mươi tư : ………… ; Mười xăng ti mét: ………… Bảy mươi mốt : ………… b) Viết số ; Một trăm : ……… 62 ; 81 ; 38 ; 73 theo thứ tự từ lớn đến bé : 2) Đặt tính tính : + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 3.Đồng hồ ? 11 12 10 11 12 10 9 8 …………… Viết < , >, = …………… 27 ……… 31 ; 99 ……… 100 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Lớp em có 24 học sinh nữ , 21 học sinh nam Hỏi lớp em có tất học sinh? Giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Một sợi dây dài 25cm Lan cắt 5cm Hỏi sợi dây lại dài xăng ti mét ? Giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … ĐỀ SỐ Họ tên lớp BÀI : Viết số a) Viết số từ 89 đến 100 : b) Viết số vào chỗ chấm : Số liền trước 99 ………… ; 70 gồm ………… chục …………đơn vị Số liền sau 99 81 gồm ………… chục …………đơn vị ………… ; BÀI : a) b) Tính nhẩm : + 36 = …… …… ; 45 – 20 = …… ; 50 + 37 = ………; 99 – = Đặt tính tính : + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… BÀI : > (1đểm) < ? 79 ……… 74 60 ……… 95 ; 56 …… 50 + ; 32 – …… 32 + BÀI : (1điểm) Hình vẽ bên có : ………… hình tam giác ………… hình vng BÀI :Trong vườn nhà em có 26 cam bưởi, có 15 cam Hỏi vườn nhà em có bưởi ? Giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Bài 6: Tìm số biết 10 trừ số cộng với kết ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ĐỀ SỐ Họ tên lớp Đặt tính tính : 56 + 43 79 – + 82 65 – 23 2.Tính : 40 + 20 – 40 = …………… ; 38 – + = …………… 55 – 10 + = …………… ; 25 + 12 + = …………… 25cm + 14cm = ……… ; 56cm – 6cm + 7cm = ……… 48 cm + 21cm = ……… ; 74cm – 4cm + 3cm = ……… Nam có 36 viên bi gồm bi xanh bi đỏ, có 14 viên bi xanh Hỏi Nam có viên bi đỏ ? Giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Một cửa hàng có 95 , cửa hàng bán 40 Hỏi cửa hàng lại ? Giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Một sách có 65 trang, Lan đọc hết 35 trang Hỏi Lan phải đọc trang hết sách ? Giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Tìm số biết số trừ cộng với kết 10 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ĐỀ SỐ Họ tên lớp 1.Tính 31 + 14 = ……… 36 – 21 = ………… 87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……… 36 – 15 = ………… 87 – 12 = ………… 62 + 55 – 90 + = ……… 62 + 30 = ……… = ………… 55 – 20 = ………… Viết số 50 + … = 50 … + … = 40 = ………… 90 – 80 = ………… 49 – … = 40 49 – … = 75 = … + … 60 – … > 40 Em nhìn vào tờ lịch điền vào chỗ trống : THÁNG 10 THỨ HAI THÁNG THÁNG 11 THỨ BA THÁNG THÁNG 12 THỨ TƯ 13 14 THỨ NĂM THỨ SÁU a) Nếu hơm thứ tư : - Ngày hôm qua thứ ……… - Ngày mai thứ ……… - Ngày hôm thứ ……… - Ngày thứ ……… b) Thứ năm ngày ., tháng Thứ , ngày 11 , tháng Kì nghỉ hè, Lan quê thăm ông bà hết tuần lễ ngày Hỏi Lan quê tất ngày ? Bài giải ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … 5.Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Tìm số biết lấy số cộng với bớt ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ĐỀ SỐ Họ tên lớp a) Viết số b) Đọc số : Năm mươi : …………… 78 : ………………… c) Khoanh tròn số lớn : 76 d) Viết số ; ; 67 ; Ba mươi mốt : ………… ; 99 …………………… 91 ; 89 96 ; 87 ; 78 ; 91 theo thứ tự từ bé đến lớn : ……………………………………………………………… a) Đặt tính tính : + 52 37 – 25 66 + 22 89 – b) Tính : 35 + 40 – 75 = ………… ; 80cm + 10 cm = ………… ; 94 – 14 + = …………… 35cm – 20cm = …………… Trong vườn có 35 bưởi táo , có 15 bưởi Hỏi vườn có táo ? Bài giải Nhà Lan nuôi 24 gà 25 vịt Hỏi nhà Lan nuôi tất gà vàvịt ? Bài giải 5.Nếu hôm thứ ba ngày tháng : - Ngày mai thứ ngày - Ngày hôm qua thứ ngày - Ngày thứ ngày - Ngày hôm thứ ngày ĐỀ SỐ Họ tên lớp : Viết số c) Viết số từ 89 đến 100 : d) Viết số vào chỗ chấm : Số liền trước 90 ………… ; 17 gồm ………… chục …………đơn vị Số liền sau 99 50 gồm ………… chục …………đơn vị ………… ; c) Viết số tròn chục có hai chữ số : …………………………………………………………………… : a) Tính nhẩm : + 36 = …… 99 – = ……… 45 – 20 = …… 17 – 16 = ……… 17 + 14 – 14 = …………… ; 50 + 37 = ……… + 82 = ……… 38 cm – 10cm = …………… b) Đặt tính tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 91 + ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Viết > ; < ; = 39 ……… 74 ; 89 …… 98 ; 56 …… 50 + 68 ……… 66 ; 99 ……100 ; 32 – …… 32 + Một đoạn dây dài 18cm , bị cắt ngắn 5cm Hỏi đoạn dây lại dài xăng ti mét ? Giải ĐỀ SỐ Họ tên lớp Câu 1: a,Viết số có chữ số ? b,Số lớn có chữ số số ? c,Những số số số 12 ? Câu 2: a, Số nhỏ có chữ số số ? b, Số lớn có chữ số số ? c, Số nhỏ có chữ số khác số ? Câu 3: Minh nói: “Các số có chữ số nhỏ 10” Sang lại nói: “10 lớn tất số có chữ số ” Hai bạn nói có khơng? Trả lời: Câu 4: Cho ba số 7;3 10 Hãy dùng dấu + ; - để viết thành phep tính Trả lời: Câu 5: An Tùng 13 tuổi Biết An 10 tuổi Hỏi Tùng tuổi? Giải: ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Câu 6: (2 điểm) Giải tốn theo tóm tắt sau: Có : 37 hình tròn Tơ màu: 24 hình tròn Khơng tơ màu: hình tròn? ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… … Câu 7: a, Có hình chữ nhật ? Có tất số hình chữ nhật b, Có hình tam giác ? Có tất số hình tam giác ĐỀ SỐ 10 Họ tên lớp Câu 1: Đặt tính tính 24 + 35 52 + 36 77 – 43 68 -35 Câu 2: < > = 35 + 37 54 +4 45 + 24 + .29 37 - 32 + ? Câu 3: Đồng hồ c, Viết tên ngày em không đến trường ? Bài : Hôm ngày 15 ngày thứ tư Ngày mai ngày .và ngày thứ Ngày ngày ngày thứ Hôm qua ngày ngày thứ Bài : Em ngủ lúc tối Khi kim ngắn vào số ., kim dài vào số Bài : Gà mẹ ấp 28 trứng Đã nở 1chục trứng Hỏi lại trứng chưa nở ? Bài giải Bài : Giải tốn theo tóm tắt sau: Tóm tắt Mai có : 37 viên bi Hùng có : chục viên bi Mai Hùng : viên bi ? Bài giải Bài : Có tam giác Bài 11: Nhà Nga nuôi 64 gà vịt, có chục gà Hỏi nhà Nga ni vịt? Bài 12: Có 70 bạn tham quan Có 40 bạn lên xe ô tô thứ Hỏi có bạn chưa lên xe? 42 Bài 13: Tủ sách An có 70 truyện Nay An mua thêm 10 truyện tranh báo nhi đồng Hỏi tủ sách An có tất truyện báo? Bài 14: Nam có 13 bóng bay màu xanh, bóng bay màu đỏ 21 bóng bay màu trắng Hỏi Nam có tất bóng bay? Bài 15: Cho số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Hãy tìm cặp hai số cho cộng hai số có kết 90 Bài 16: Cho số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Hãy tìm cặp hai số cho cộng hai số có kết 80 Bài 17: Cho số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Hãy tìm cặp hai số cho lấy số lớn trừ số bé có kết 50 Bài 18: Cho số: 7, 11, 18 viết phép tính Bài 19: Cho 3số 15, 39, 24 viết phép tính Bài 20: Viết số thích hợp vào ô trống: + 12 - 31 +7 - 28 + 10 + 13 Bài 4: An có 18 bút loại thước kẻ Riêng thước kẻ bút mực cái, lại bút chì Hỏi An có bút chì? Bài 5: Sân trường có 38 loại, số cảnh trồng chậu 28 cây, lại trồng sân Hỏi có trồng tren sân trường? Bài 6: Tủ đựng sách thơ viện có 18 ngăn, ngăn đựng báo loại Hỏi lại ngăn dùng để đựng sách? Bài 7: , = 36 + 12 - 37 … 42 - 21 - 10 45 + 13 - 48 … 18 - 12 + 10 54 + 12 - 66 … 59 - 30 - 20 45 + 43 - 78 … 28 - 12 - 10 33 + 22 - 55 … 55 - 20 - 25 30 + 38 - 55 … 78 - 72 + 10 60 + 18 - 77 … 58 - 37 - 20 43 Bài 8: Quả mướp dài 45 cm, An cắt 25 cm để nấu bữa sáng, chỗ lại để nấu bữa chiều Hỏi phần lại mướp dài xăng ti mét? Bài : Nhà bác Tư có 10 vịt , bác Tư bán vịt làm thịt đôi để ăn Hỏi bác Tư lại vịt? Bài 1: Số 37 gồm chục đơn vị Số 88 gồm … chục … đơn vị Số 94 gồm … chục … đơn vị Số 19 gồm … chục … đơn vị Số 60 gồm … chục … đơn vị Số 26 gồm … chục … đơn vị Bài 2: Số liền trước ………… Số biết 10 Số liền sau ………… ………… 29 ………… ………… 73 ………… ………… 99 ………… Bài 3: Số nhỏ có hai chữ số là…… Số lớn có hai chữ số là…… Lấy số lớn có hai chữ số trừ số nhỏ có hai chữ số kết là: ……… Số 100 có chữ số chữ số nào? 100 = … Chục Bài 4: Nam ăn trưa vào lúc 11 Lúc kim vào số ., kim phút vào số Bài 5: Lúc 12 giờ, kim phút vào số , kim vào số Bài 6: Vẽ hình tam giác phải vẽ đoạn thẳng Bài 7: Hồ có sợi dây dài 97 cm Lan có sợi dây dài 85 cm Sợi dây bạn dài dài cm? Bài giải Bài 1: Tính 44 + 40 = 29-6= + 20 = 34 - = + 90 = 68 - = + 51 = 99 - = Bài 2: , = 82 - 41 … 53 - 12 86 - 80 … 19 - 87 - 56 … 45 - 14 98 - 27 … 16 - 78 - 21 … 58 - 12 50 - 10 … 98 - 80 Bài 3: Hôm ngày 21 tháng ngày thứ hai Ngày mai ngày … tháng ngày thứ … Ngày ngày … tháng ngày thứ… Hôm qua ngày … tháng ngày …… Hôm ngày … tháng ngày thứ …… Bài 4: Hôm ngày thứ hai Mấy ngày đến ngày thứ hai liền sau? Vì sao? Hơm chủ nhật Mấy ngày đến ngày chủ nhật liền sau? Vì sao? Bài 5: Lúc kim dài vào số… , kim ngắn vào số lúc Lúc kim dài vào số… , kim ngắn vào số … lúc 11 Em học buổi sáng, kim dài vào số ……, kim ngắn vào số … Bài 6: Trên cành cao có 25 chim đậu, cành có 11 chim đậu Có chim bay từ cành xuống cành đậu Hỏi: a) Cành lại chim đậu? b) Cành có chim đậu? Bài 7: 45 Một truyện có 90 trang Lan đọc chục trang Hỏi trang Lan chưa đọc? Bài 8: Một truyện có 90 trang, ngày thứ lan đọc 20 trang, ngày thứ hai lan đọc 30 trang Hỏi trang lan chưa đọc? Bài 1: Viết đọc số ( theo mẫu) chục đơn vị chục đơn vị chục đơn vị chục đơn vị chục đơn vị chục đơn vị Bài 2:Tính nhẩm: 98 Chín mươi tám 70 + 20 = … 75 + 20 = … 74 + = … 90 - 50 = … Bài 3: Đặt tính tính 98 - 50 = … 98 - = … 52 + 34 …… …… …… Bài 4: Số? 86 - 52 …… …… …… 86 - 34 79 - 36 …… …… …… + 45 …… …… …… 79 - …… …… …… 90 + … = 95 70 + … = 90 65 + … = 69 95 - … = 90 70 - … = 50 65 - … = 62 95 - … = Bài 5: … - 40 = 50 65 - … = 45 …… …… …… An có 10 bút chì màu, bút sáp bút mực Hỏi An có tất bút loại? Bài giải Bài 6: Viết số 39, 68, 90, 19, 77 theo thứ tự từ lớn đến bé: 46 ……………………………………………………………………………………………… Trong số đó, số bé … , số lớn …… Bài 7: Trong thể dục, lớp 1A chia làm hai nhóm tập chạy, nhóm có 21 bạn, nhóm có 23 bạn Hỏi lớp 1A có bạn học thể dục? Bài giải Bài 8: Viết thành số chục số đơn vị (theo mẫu): 54 = 50 + 83 = … + … 92 = … + … 45 = + … 38 = + … 29 = … + … 55 = + … Bài 9: Tính: 88 = + … 99 = … + … 50 + 30 + = 86 - 30 - = … 60 + 20 + = … 90 - 30 + = … 86 - - 30 = … 56 + 20 + = …… 82 - 30 + = … Bài 10: Số? 82 - 30 + = … 75 - - 30 = …… 63 + … = 83 63 + … = 63 + … = 63 - … = 43 63 - … = 63 … + … = 63 - … = 60 Bài 11: Số? 63 - … = … - … = Số liền trước 29 Số cho 30 70 99 59 65 Số liền sau 31 Bài 12: Viết số 69, 86, 98, 17, 75 theo thứ tự từ lớn đến bé: 47 ……………………………………………………………………………………………… Trong số đó, số bé …… , số lớn ………… Bài 1: Lớp em có 36 bạn, có 31 bạn xếp loại giỏi lại trung bình Hỏi lớp em có bạn xếp loại trung bình? Bài giải Bài 2: Bố công tác xa nhà tuần lễ 10 ngày Hỏi bố công tác ngày? Bài giải Bài 3: - Viết tất số có chữ số theo thứ tự giảm dần: ……………………………………………………………………………………………… …… - Viết tất số có hai chữ số mà số có số chục 4: ……………………………………………………………………………………………… …… - Cho hai chữ số 2; Hãy viết tất số có hai chữ số mà số gồm chữ số cho: ……………………………………………………………………………………………… …… - Viết tất số tròn chục có hai chữ số: ……………………………………………………………………………………………… … - Viết tất số có hai chữ số có số đơn vị 1: …………………………………………………………………………………………… …… 48 Bài 4: Viết theo mẫu: 35 = 30 + 5 chục đơn vị: 51 47 = ……… .6 chục đơn vị: … 90 = ……… chục đơn vị: … 52 = ……… 1chục đơn vị: … 89 = ……… chục đơn vị: … Họ tên: ………… Lớp 1B Ôn tập cuối năm Bài 1: 30 cm + 20 cm = … 70 cm + 30 cm = … 35 cm - 15 cm = ……… 46 cm - 26 cm = …… Bài 2: Vườn nhà Nga có 45 vải Mẹ trồng thêm chục na Hỏi vườn nhà nga có tất vải na? Bài giải ……………………………………………………………………………………………… …… Bài 3: Trong vườn nhà Nga có 45 vải na Trong có chục vải Hỏi vườn nhà Nga có na? Bài giải ……………………………………………………………………………………………… …… Bài 4: 49 Mẹ mua cho Hà 24 bút loại Trong có bút mực, 10 bút sáp màu lại bút chì Hỏi mẹ mua cho hà bút chì? Bài giải ……………………………………………………………………………………………… …… Bài 5: Trong sân có 14 gà, 24 vịt 11 ngan Hỏi sân có tất gà, vịt ngan? Bài giải Bài 6: Viết số 39, 68, 90, 19, 77 theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………………………………… … Trong số đó, số bé ………, số lớn ……… Bài 7: Lớp em có 36 bạn, có 21 bạn xếp loại 10 bạn xếp loại giỏi lại trung bình Hỏi lớp em có bạn xếp loại trung bình? Bài giải … Bài 8: Cho hai chữ số: viết số có hai chữ số khác nhau: 50 ……………………………………………………………………………………………… …… Bài 9: Cho ba chữ số: 1; 2; viết số có hai chữ số khác nhau: ……………………………………………………………………………………………… …… Bài 10: Viết phép cộng số lớn có hai chữ số với số bé tính kết quả: ……………………………………………………………………………………………… …… Bài 11: Viết phép trừ số lớn có hai chữ số khác với số bé có hai chữ số tính kết quả: ……………………………………………………………………… Bài 12: Số liền sau số bé là: …………………………………………………… Số liền sau số bé có hai chữ số là: ………………………………… Số liền trước số lớn có hai chữ số là: ……………………………… Số liền trước số lớn có chữ số là: …………………………… Bài 1: Viết thành số chục số đơn vị (theo mẫu): 54 = 50 + 83 = … + … 92 = … + … 45 = … + … 38 = … + … 29 = … + … 55 = … + … Bài 2: Tính: 88 = … + … 99 = … + … 50 + 30 + = … 86 - 30 - = 60 + 20 + = … 90 - 30 + = … 86 - - 30 = … 56 + 20 + = … 82 - 30 + = … Bài 3: Số? 82 - 30 + = … 75 - - 30 = …… 63 + … = 83 63 + … = 63 0+…=5 63 - … = 43 63 - … = 63 … + … = 63 - … = 60 63 - … = … - … = Bài 4: Một gỗ cắt thành hai dài 70cm 25 cm Hỏi gỗ lúc chưa cắt dài xăng ti mét? Bài giải 51 Bài 5: Lớp có 31 học sinh, có thêm học sinh vào học Hỏi lớp có tất học sinh? Bài giải Bài 6: Lớp có 35 học sinh, có học sinh chuyển lớp khác Hỏi lớp học sinh? Bài giải Bài 7: Đội đồng ca trường có 59 bạn, có 35 bạn nữ Hỏi đội đồng ca có bạn nam? Bài giải Bài 8: Viết tất số có hai chữ số: a) số tròn chục: ……………………………………………………………………… b) Có chữ số chục 9: ………………………………………………………… c) Có chữ số chục 3: ………………………………………………………… Bài 9: Số? 90 + … = 95 70 + … = 90 65 + … = 69 95 - … = 90 70 - … = 50 65 - … = 62 95 - … = … - 40 = 50 Bài 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S 65 - … = 45 46 52 43 58 76 89 65 52 + + + - - - 23 23 68 92 48 35 06 Bài 11: Viết số 39, 68, 90, 19, 77 theo thứ tự từ lớn đến bé: 81 13 52 ……………………………………………………………………………………………… … Trong số đó, số bé ………, số lớn ……… Bài 12: 30 cm + 20 cm = … 35 cm - 15 cm = ……… 70 cm + 30 cm = … 46 cm - 26 cm = …… Bài 13: Viết theo mẫu: 35 = 30 + 5 chục đơn vị: 51 27 = ……… .7 chục đơn vị: … 50 = ……… chục đơn vị: … 42 = ……… chục đơn vị: … Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời a) Kết phép tính 32 + 27 – 38 là: A 21 B 11 b) kết tính 25 + 13 + 51 là: C 22 A 89 B 98 b) kết tính 79 – 54 -24 là: C 99 A 49 c) Trong hình bên có: C B 10 A hình tam giác B hình tam giác C hình tam giác Bài 2: Các số 7; 8; 6; 10 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: A 10; 8; 7; Bài 3: B 7; 6; 8; 10 C 6; 7; 8; 10 a) Số hình vng có hình bên là: 53 A B C b) Số hình tam giác có hình bên là: A B C Bài 4: Điền dấu < 13 + 25 …… 40 > = 34 + 42 … 42 + 34 89 – 77 … 11 97 – 25 … 86 - 13 Bài 5: Mẹ có bó hoa mẹ tặng bà chục bơng hoa tặng chị hoa Hỏi mẹ tặng tất hoa? Bài giải Tên: ………………………………… Lớp 1B Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số “ tám mươi chín” viết là: A 98 b) Số lớn 78? B 89 C 809 A 69 B 77 c) Kết phép cộng 34 + 45 là: C 79 A 79 d) Kết phép trừ 89 – 76 là: B 78 C 97 A 12 e) Kết tính 79 – 25 + 20 là: B 13 C 14 A 34 B 54 C 74 f)Một cửa hàng có 37 ấm siêu tốc Hỏi sau bán 12 ấm cửa hàng lại ấm siêu tốc? A 25 ấm B 49 ấm Bài 2: Nhà Lan có đơi gà Nhà Hà có gà C 24 ấm A Số gà nhà Lan số gà nhà Hà B Số gà nhà Lan nhiều số gà nhà Hà C Số gà nhà Lan nhà Hà Bài 3: Khoanh vào số lớn nhất: 54 27 Khoanh vào số bé nhất: 39 46 44 85 58 60 59 Bài 4: Lớp 1A có 35 học sinh, lớp 1B có chục học sinh Hỏi hai lớp có học sinh? Bài giải Bài 1: Khoa có tá bút chì, lan có 12 bút chì Vậy: A/ Khoa có nhiều bút chì Lan B/ Khoa có bút chì lan C/ Khoa Lan có số bút chì Bài 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm phép tính: a) … – 51 = A/ 59 B/ 43 C/ 60 D/ 63 B/ C/ D/ 0; b) 11 + … < + 10 A/ Bài 3: Lấy số lớn có hai chữ số khác trừ số bé có hai chữ số được: A 68 B 88 C 98 D 74 Bài 4: Bố công tác tuần ngày, bố A ngày B 10 ngày C ngày D ngày Bài 5: Viết phép cộng số lớn có chữ số với số bé có chữ số tìm kết ……………………………………………………………………………………… Bài 6: Viết phép trừ số lớn có hai chữ số khác trừ số bé có hai chữ số giống tìm kết quả: ………………………………………………… Bài 7: Nhà Nga có đơi gà vịt Vậy nhà Nga có tất cả: A B C 14 D 55 Bài 8: Cho hai chữ số 4; viết số có hai chữ số khác nhau: ……………………………………………………………………………………………… …… Bài 5: Mẹ có bó hoa mẹ tặng bà chục hoa tặng chị hoa Hỏi mẹ tặng tất hoa? Bài giải 56 ... thêm 16 viên bi Tồn sẻ có tất 66 viên bi Hỏi Tồn có tất viên bi? 30 Bảng số đến 10 0 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 92 13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94 15 ... = 30cm + 4cm = 18 cm – 8cm = Bài : Nối đồng hồ với thích hớp : …… / 11 12 10 điểm 11 12 10 ; 11 12 10 11 12 10 9 7 giờ giờ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ bên có : Bài : hình... = 17 + 23 = 12 + 16 = 30 + 30 = 58 + 20 = 11 + 44 = 62 + 26 = 50 + 20 = 66 + 30 = 50 - 10 -30 = 90 - 20 +30 = 21 + 32 + 40 = 65 - 33 - 10 = 65 + 10 - 23 = 32 + 43 +54 = 79 - 47 - 21 = 35 + 42
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 de on thi cuoi nam cua lop 1, 30 de on thi cuoi nam cua lop 1