Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

3 134 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2018, 09:22

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM A MỤC TIÊU: Giúp HS: – Ôn tập cách tính tỉ số phần trăm hai số; ơn tốn tỉ số phần trăm – Rèn kỹ sử dụng máy tính bỏ túi để thực tính tỉ số phần trăm B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Máy tính bỏ túi (GV nhóm HS) C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Kiểm tra cũ: - Gọi HS nêu quy tắc tính tỉ số phần trăm hai số (a, b) - Gọi HS nêu toán tỉ số phần trăm học cách giải Bài mới: Hoạt động 1: Hình thành kỹ sử dụng máy tính bỏ túi để giải tốn tỉ số phần trăm a) VD 1: Tính tỉ số phần trăm – Bước 1: Tìm thương 40 (dưới dạng 40 ? số thập phân) : : 40 = 0,175 - Gọi HS nêu cách tính biết – Bước 2: Nhân nhẩm thương với 100 viết kí hiệu % vào bên phải số tìm : 0,175 = 17,5% + Bước cần sử dụng máy H : Trong bước bước sử dụng máy tính bỏ túi để có k/quả nhanh & c /xác? - HS lấy máy tính bỏ túi để thực hành - Y/c HS lấy máy tính bỏ túi để thực hành - GV theo dõi ; gọi HS đọc kết hình nhẩm tỉ số % b) VD 2:Yêu cầu HS đọc VD từ SGK H : Hãy nêu cách tính biết ? - VD 2: Tính 34% 56 - Yêu cầu nhóm nêu cách tính + Ta phải tính : 56 × 34 : 100 máy tính kết GV ghi bảng 56 × 34 : 100 = 19,04 Cách thao tác: ấn lần *GV nêu : 34 : 100 thay 34% lượt ì ữ 0 = Do ta ấn sau: × % = - Yêu cầu HS làm tương tự (như GV) *Nhận mạnh: Đã rút ngắn thao tác mà kết xác c) VD 3: Gọi HS nêu tốn × % = Khi máy tính 56 × 34% = 56 × 34 : 100 H : Nêu cách giải tập dạng = 19,04 - Yêu cầu HS dùng máy tính bỏ túi để VD 3: Tìm số biết 65% bẳng 78 tính Nêu cách làm kết + Cần phải tính: 78 : 65 × 100 - GV ghi bảng Ấn lần lượt: ữ ì 0 = - GV giới thiệu ta thực Máy 120 sau: - HS thực theo dẫn GV ÷ % = ÷ % = - Yêu cầu HS thực đọc kết từ Trên hình xuất số 120 máy; ghi kết Vậy máy tính số phải tìm: 78 : 65% = 78 : 65 × 100 = 120 Hoạt động 2: Thực hành luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc tập Bài 1: H : Bài toán yêu cầu gì? + Điền kết tính tỉ số phần trăm số HS nữ số HS toàn trường H : Bài tốn cho biết gì? + Đã biết số HS nữ số HS toàn trường -Yêu cầu HS dùng máy tính bỏ túi thực *Kết 1: 50,81% ; 50,86% ; 49,85% ; 49,56% Bài 2: Bài 2: HS dùng máy tính bỏ túi làm Kết điền vào bảng theo thứ tự trái qua phải × × tương tự Chú ý GV theo dõi kiểm là:103,05 (150 69%) ; 75,9(110 69%) tra thao tác ấn phím HS 86,25 (125 × 69%) ; 60,72 (88 × 69%) - Yêu cầu đọc kết để kiểm tra Bài 3: Tìm số biết giá trị 0,6% số Bài 3: Gọi HS đọc đề Kết quả: H : Bài toán thuộc dạng biết? a) 5000000 đồng (30000 : 0,6%) - Yêu cầu dùng máy tính bỏ túi làm cá Ấn 0 0 ÷ % = nhân ghi kết vào Tương tự có kết quả: b)10000000 ;c) - Tổ chức thi đua cá nhân xem người 15000000 làm xong lớp hoan nghênh (vỗ tay) Củng cố , dặn dò : - Yêu cầu HS ôn tập cách giải toán tỉ số phần trăm; thực hành sử dụng máy tính để giải tốn tỉ số phần trăm - Dặn HS tiết học sau mang ê ke, thước kẻ, giấy màu kéo, keo dán để học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm, Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm